EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0684

A Bizottság 684/2009/EK rendelete ( 2009. július 24. ) a 2008/118/EK tanácsi irányelvnek a jövedéki termékek jövedékiadó-felfüggesztéssel történő szállításához kapcsolódó számítógépes eljárások tekintetében történő végrehajtásáról

OJ L 197, 29.7.2009, p. 24–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 199 - 239

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/684/oj

29.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 197/24


A BIZOTTSÁG 684/2009/EK RENDELETE

(2009. július 24.)

a 2008/118/EK tanácsi irányelvnek a jövedéki termékek jövedékiadó-felfüggesztéssel történő szállításához kapcsolódó számítógépes eljárások tekintetében történő végrehajtásáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a jövedéki adóra vonatkozó általános rendelkezésekről és a 92/12/EGK irányelv (1) hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. december 16-i 2008/118/EK tanácsi irányelvre és különösen annak 29. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A jövedéki termékek jövedékiadó-felfüggesztéssel történő szállítása a 2008/118/EK irányelv 21. cikkének (1) bekezdésében említett elektronikus adminisztratív okmány kíséretében történik, amely szállításhoz a jövedéki termékek szállításának és felügyeletének számítógépesítéséről szóló, 2003. június 16-i 1152/2003/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal (2) létrehozott számítógépes rendszer használandó.

(2)

Mivel a számítógépes rendszer célja a jövedéki termékek jövedékiadó-felfüggesztéssel történő szállítása nyomon követésének és ellenőrzésének lehetővé tétele, szükséges meghatározni az ilyen szállítás során használandó elektronikus üzenetek szerkezetét és tartalmát.

(3)

Különösen, mivel a szállítás elektronikus adminisztratív okmány kíséretében történik, szükséges meghatározni az ilyen okmányban foglalt üzenetek szerkezetét és tartalmát. Célszerű meghatározni továbbá az átvételi elismervényben és a kiviteli elismervényben foglalt üzenetek szerkezetét és tartalmát is.

(4)

A 2008/118/EK irányelv értelmében az elektronikus adminisztratív okmány törölhető, a termékek rendeltetési helye megváltoztatható, és a jövedéki termékek szállítása megosztható. Ezért szükséges meghatározni az elektronikus adminisztratív okmány törlésével, a rendeltetési hely megváltoztatásával és a szállítmány megosztásával kapcsolatos üzenetek szerkezetét és tartalmát, valamint az ilyen törléshez, rendeltetésihely-változtatáshoz és megosztáshoz kapcsolódó üzenetváltás vonatkozásában alkalmazandó szabályokat és eljárásokat.

(5)

Célszerű meghatározni továbbá a 2008/118/EK irányelv 26. és 27. cikkében említett, a számítógépes rendszer elérhetetlensége esetén használandó papíralapú okmányok szerkezetét.

(6)

Mivel az e rendelettel létrehozott szabályok a jövedékiadó-köteles termékek adó-felfüggesztéses eljárás mellett történő szállításához szükséges adminisztratív kísérőokmányról szóló, 1992. szeptember 11-i 2719/92/EGK bizottsági rendeletben (3) előírtak helyébe lépnek, ez utóbbi rendeletet hatályon kívül kell helyezni.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a jövedékiadó-bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Tárgy

E rendelet a következőkkel kapcsolatos intézkedéseket ír elő:

a)

a 2008/118/EK irányelv 21. cikkének (2) bekezdésében említett számítógépes rendszer útján, az ugyanazon irányelv 21–25. cikkével összhangban váltott elektronikus üzenetek szerkezete és tartalma;

b)

az a) pontban említett üzenetváltások során betartandó szabályok és követendő eljárások;

c)

a 2008/118/EK irányelv 26. és 27. cikkében említett papíralapú okmányok szerkezete.

2. cikk

A számítógépes rendszer útján váltott üzenetekkel kapcsolatos kötelezettségek

A 2008/118/EK irányelv 21–25. cikkével összhangban váltott üzenetek szerkezetének és tartalmának meg kell felelnie e rendelet I. melléklete rendelkezéseinek. Amennyiben ezen üzenetek bizonyos adatmezőinek kitöltéséhez kódokra van szükség, a II. mellékletben felsorolt kódok használandók.

3. cikk

A jövedéki termékek szállításának megkezdése előtt szükséges alakiságok

(1)   A 2008/118/EK irányelv 21. cikkének (2) bekezdésével összhangban benyújtott elektronikusadminisztratívokmány-tervezetnek és azon elektronikus adminisztratív okmánynak, amelyhez a szóban forgó irányelv 21. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdése értelmében adminisztratív hivatkozási kódot rendeltek, meg kell felelnie az e rendelet I. mellékletének 1. táblázatában előírt követelményeknek.

(2)   Az elektronikus adminisztratív okmány tervezetét leghamarabb az okmányon az érintett jövedéki termék feladási dátumaként megjelölt időpont előtt 7 nappal lehet benyújtani.

4. cikk

Az elektronikus adminisztratív okmány törlése

(1)   Az elektronikus adminisztratív okmányt a 2008/118/EK irányelv 21. cikkének (7) bekezdése szerint törölni kívánó feladó kitölti a törlésiüzenet-tervezet mezőit, és az üzenettervezetet benyújtja a feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságainak. A törlésiüzenet-tervezetnek meg kell felelnie az e rendelet I. mellékletének 2. táblázatában előírt követelményeknek.

(2)   A feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságai elektronikus úton ellenőrzik a törlési üzenet tervezetében szereplő adatokat.

Amennyiben ezek az adatok megfelelőek, a hatóságok a törlési üzeneten feltüntetik az érvényesítés napját és időpontját, ezt az információt közlik a feladóval, és a törlési üzenetet továbbítják a rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatóságainak. Amennyiben az adatok nem megfelelőek, erről haladéktalanul értesíteni kell a feladót.

(3)   A törlési üzenet kézhezvétele után a rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatóságai továbbítják a törlési üzenetet a címzettnek, amennyiben a címzett adóraktár engedélyese vagy bejegyzett címzett.

5. cikk

Jövedékitermék-szállítmány rendeltetési helyének megváltoztatásával kapcsolatos üzenetek

(1)   A rendeltetési helyet a 2008/118/EK irányelv 21. cikkének (8) bekezdése szerint megváltoztatni, vagy ugyanazon irányelv 22. cikkének (2) bekezdése szerint kiegészíteni kívánó feladó kitölti a rendeltetési hely megváltoztatásáról szóló üzenet tervezetének mezőit és benyújtja azt a feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságainak. A rendeltetési hely megváltoztatásáról szóló üzenet tervezetének meg kell felelnie az e rendelet I. mellékletének 3. táblázatában előírt követelményeknek.

(2)   A feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságai elektronikus úton ellenőrzik a rendeltetési hely megváltoztatásáról szóló üzenet tervezetében szereplő adatokat.

Amennyiben ezek az adatok megfelelőek, a feladás szerinti tagállam illetékes hatóságai:

a)

feltüntetik az érvényesítés napját és időpontját, valamint a rendeltetési hely megváltoztatásáról szóló üzenethez rendelt sorszámot, és erről értesítik a feladót;

b)

a rendeltetési hely megváltoztatásáról szóló üzenetben foglalt adatoknak megfelelően frissítik az eredeti elektronikus adminisztratív okmányt.

Ha a frissítés során változik a rendeltetési hely szerinti tagállam vagy a címzett, a naprakész elektronikus adminisztratív okmány tekintetében a 2008/118/EK irányelv 21. cikkének (4) és (5) bekezdése alkalmazandó.

(3)   Ha a (2) bekezdés b) pontjában említett frissítés során változik a rendeltetési hely szerinti tagállam, a feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságai továbbítják a rendeltetési hely megváltoztatásáról szóló üzenetet az eredeti elektronikus adminisztratív okmányban megjelölt rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatóságainak.

Ez utóbbi hatóságok – az I. melléklet 4. táblázatában előírt követelményeknek megfelelő, a „rendeltetési hely megváltoztatásáról szóló értesítés” útján – tájékoztatják az eredeti elektronikus adminisztratív okmányban megjelölt címzettet a rendeltetési hely megváltoztatásáról.

(4)   Ha a (2) bekezdés b) pontjában említett frissítés során változik az elektronikus adminisztratív okmány 7. adatcsoportjában említett rendeltetési hely, de nem változik a rendeltetési hely szerinti tagállam vagy a címzett, a feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságai továbbítják a rendeltetési hely megváltoztatásáról szóló üzenetet az eredeti elektronikus adminisztratív okmányban megjelölt rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatóságainak.

Ez utóbbi hatóságok továbbítják a rendeltetési hely megváltoztatásáról szóló üzenetet a címzettnek.

(5)   Amennyiben a rendeltetési hely megváltoztatásáról szóló üzenet tervezetében foglalt adatok nem megfelelőek, erről haladéktalanul értesíteni kell a feladót.

(6)   Ha a frissített elektronikus adminisztratív okmányban olyan új címzett szerepel, amely ugyanabban a rendeltetési hely szerinti tagállamban van, mint az eredeti elektronikus adminisztratív okmányban szereplő címzett, annak a tagállamnak az illetékes hatóságai – az I. melléklet 4. táblázatában előírt követelményeknek megfelelő, a „rendeltetési hely megváltoztatásáról szóló értesítés” útján – tájékoztatják az eredeti elektronikus adminisztratív okmányban megjelölt címzettet a rendeltetési hely megváltoztatásáról.

6. cikk

A jövedéki termékek szállításának megosztásával kapcsolatos üzenetek

(1)   A jövedéki termék szállítását a 2008/118/EK irányelv 23. cikkének rendelkezései szerint megosztani kívánó feladó minden egyes rendeltetési hely tekintetében kitölti a megosztási műveletről szóló üzenet tervezetének mezőit, és az üzenettervezetet benyújtja a feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságainak. A megosztási műveletről szóló üzenet tervezetének meg kell felelnie az e rendelet I. mellékletének 5. táblázatában előírt követelményeknek.

(2)   A feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságai elektronikus úton ellenőrzik a megosztási műveletről szóló üzenet tervezetében szereplő adatokat.

Amennyiben ezek az adatok megfelelőek, a feladás szerinti tagállam illetékes hatóságai:

a)

új elektronikus adminisztratív okmányt állítanak elő minden rendeltetési hely számára, amely okmány az eredeti elektronikus adminisztratív okmány helyébe lép;

b)

az eredeti elektronikus adminisztratív okmányhoz előállítanak egy „megosztásról szóló értesítést”, amely megfelel az e rendelet I. mellékletének 4. táblázatában előírt követelményeknek;

c)

a megosztásról szóló értesítést megküldik a feladónak és az eredeti elektronikus adminisztratív okmányban feltüntetett rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatóságainak.

A 2008/118/EK irányelv 21. cikke (3) bekezdésének harmadik albekezdését, valamint 21. cikkének (4), (5) és (6) bekezdését alkalmazni kell minden, az a) pontban említett új elektronikus adminisztratív okmány vonatkozásában.

(3)   Az eredeti elektronikus adminisztratív okmányban feltüntetett rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatóságai továbbítják a megosztásról szóló értesítést az eredeti elektronikus adminisztratív okmányban feltüntetett címzettnek, amennyiben ez utóbbi egy adóraktár engedélyese vagy bejegyzett címzett.

(4)   Amennyiben a megosztási műveletről szóló üzenet tervezetében foglalt adatok nem megfelelőek, erről haladéktalanul értesíteni kell a feladót.

7. cikk

A jövedéki termékek szállításának végén szükséges alakiságok

A 2008/118/EK irányelv 24. cikkével összhangban benyújtott átvételi elismervénynek és az ugyanazon irányelv 25. cikkével összhangban benyújtott kiviteli elismervénynek meg kell felelnie az e rendelet I. mellékletének 6. táblázatában előírt követelményeknek.

8. cikk

Tartalékeljárások

(1)   A 2008/118/EK irányelv 26. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett papíralapú okmány címe: „Tartalék adminisztratív kísérőokmány jövedéki termékek jövedékiadó-felfüggesztéssel történő szállításához”. A szükséges adatokat az elektronikus adminisztratív okmányban foglaltakkal azonos módon kifejezett adatelemek formájában kell megjeleníteni. Minden adatelemet, valamint azon adatcsoportokat és adat-alcsoportokat, amelyekhez azok tartoznak, az e rendelet I. melléklete 1. táblázatának A. és B. oszlopában feltüntetett számokkal és betűkkel kell azonosítani.

(2)   A feladó által a feladási hely szerinti tagállam illetékes hatóságaival közlendő, a 2008/118/EK irányelv 26. cikkének (5) bekezdésében említett információkat a rendeltetési hely megváltoztatásáról szóló üzenetben, illetve a megosztási műveletről szóló üzenetben (amelyik alkalmazandó) foglaltakkal azonos módon kifejezett adatelemek formájában kell megjeleníteni. Minden adatelemet, valamint azon adatcsoportokat és adat-alcsoportokat, amelyekhez azok tartoznak, az e rendelet I. melléklete 3., illetve 5. (amelyik alkalmazandó) táblázatának A. és B. oszlopában feltüntetett számokkal és betűkkel kell azonosítani.

(3)   A 2008/118/EK irányelv 27. cikkének (1) és (2) bekezdésében említett papíralapú okmányok címe: „Tartalék átvételi elismervény/kiviteli elismervény jövedéki termékek jövedékiadó-felfüggesztéssel történő szállításához”. A szükséges adatokat az átvételi elismervényben, illetve a kiviteli elismervényben (amelyik alkalmazandó) foglaltakkal azonos módon kifejezett adatelemek formájában kell megjeleníteni. Minden adatelemet, valamint azon adatcsoportokat és adat-alcsoportokat, amelyekhez azok tartoznak, az e rendelet I. melléklete 6. táblázatának A. és B. oszlopában feltüntetett számokkal és betűkkel kell azonosítani.

9. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2719/92/EGK rendelet 2010. április 1-jén hatályát veszti. A rendeletet a 2008/118/EK irányelv 46. cikkében meghatározott szállításokra azonban továbbra is alkalmazni kell.

A hatályon kívül helyezett rendeletre való hivatkozásokat erre a rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni.

10. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet 2010. április 1-jétől alkalmazandó, kivéve a 6. cikket, amely 2012. január 1-jétől alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. július 24-én.

a Bizottság részéről

László KOVÁCS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 9., 2009.1.14., 12. o.

(2)  HL L 162., 2003.7.1., 5. o.

(3)  HL L 276., 1992.9.19., 1. o.


I. MELLÉKLET

A JÖVEDÉKI TERMÉKEK JÖVEDÉKIADÓ-FELFÜGGESZTÉSSEL TÖRTÉNŐ SZÁLLÍTÁSA CÉLJÁRA HASZNÁLANDÓ ELEKTRONIKUS ÜZENETEK

MAGYARÁZÓ FELJEGYZÉS

1.

A 2008/118/EK irányelv 21. cikkének (2) bekezdésében említett számítógépes rendszerhez használandó elektronikus üzenetek adatelemeit adatcsoportokba, valamint adott esetben adat-alcsoportokba kell rendezni. Az adatokkal és azok használatával kapcsolatos részleteket az 1–6. táblázat tartalmazza, amelyben

a)

az A. oszlop megadja az egyes adatcsoportokhoz és adat-alcsoportokhoz rendelt numerikus kódokat (számokat); minden alcsoport azon adat(-al)csoport sorszámát követi, amelyhez tartozik (például amennyiben az adatcsoport száma 1., ennek a csoportnak az egyik alcsoportja 1.1., ennek az egyik alcsoportja pedig 1.1.1.);

b)

a B. oszlop megadja az egy adott adat(-al)csoport egyes adatelemeihez rendelt betűkódot (betűt);

c)

a C. oszlop megnevezi az adat(-al)csoportot vagy adatelemet;

d)

a D. oszlop minden adat(-al)csoporthoz vagy adatelemhez hozzárendel egy értéket, amely megmutatja, hogy a vonatkozó adat feltüntetése

„R” (kötelező), azaz az adatot meg kell adni. Amennyiben egy adat(-al)csoport „O” (választható) vagy „C” (feltételes), az adott csoportba tartozó egyes adatok megadása ennek ellenére kötelező lehet, amennyiben a tagállam illetékes hatóságai úgy határoznak, hogy az ezen (al)csoportba tartozó adatokat meg kell adni, vagy ha a feltétel alkalmazandó,

„O” (választható), azaz az üzenetet benyújtó személy (feladó vagy címzett) megválaszthatja, feltünteti-e az adatot, kivéve, ha valamely tagállam – az E. oszlopban egyes választható adat(-al)csoportok vagy adatelemek tekintetében biztosított lehetőséggel összhangban – úgy rendelkezett, hogy az adat megadása kötelező,

„C” (feltételes), azaz az adat(-al)csoport vagy adatelem használata ugyanazon üzenet más adat(-al)csoportjaitól vagy adatelemeitől függ,

„D” (függő), azaz az adat(-al)csoport vagy adatelem használata valamely, a számítógépes rendszer által nem ellenőrizhető – így az E. vagy F. oszlopban megadott – feltételtől függ;

e)

az E. oszlop megadja a feltételesen feltüntetendő adatokra alkalmazandó feltétel(eke)t, adott esetben előírja a választható és függő adatok használatát, és feltünteti, mely adatokat kell megadniuk az illetékes hatóságoknak;

f)

az F. oszlop szükség esetén magyarázatokat fűz az üzenet összeállításához;

g)

a G. oszlop a következőket tartalmazza:

egyes adat(-al)csoportok esetében: egy számot, amelyet az „x” karakter követ, és amely megmutatja, hányszor lehet megismételni az adat(-al)csoportot az üzenetben (alapértelmezés = 1), és

minden egyes adatelem esetében, kivéve az időt és/vagy dátumot jelző adatelemeket: az adat típusát és hoszszúságát azonosító jellemzőket. Az adattípusok kódjai a következők:

a: betűkód

n: numerikus kód

an: alfanumerikus kód

A kódot követő szám meghatározza az adott adatelem megengedhető adathosszúságát. A hosszúságot jelző szám előtti két opcionális pont azt jelenti, hogy az adatok hosszúsága nincsen meghatározva, azonban a hosszúságot jelző szám maximálhatja. Az adat hosszúságát jelző számban lévő vessző azt jelenti, hogy az adat tizedesértékeket tartalmazhat: a vessző előtti számjegy az attribútum teljes hosszát, a vessző utáni számjegy pedig a tizedesvessző után álló számjegyek maximális számát adja meg;

az időt és/vagy dátumot jelző adatelemek esetében: a „date”, „time” vagy „dateTime” („dátum”, „idő” vagy „dátumIdő”) kitételt, amely azt jelenti, hogy a dátumot, az időt vagy (együttesen) a dátumot és időt a dátum- és időpontjelölés formátumairól szóló ISO 8601 szabvány alkalmazásával kell megadni.

2.

Az 1–6. táblázat a következő rövidítéseket használja:

EAO: elektronikus adminisztratív okmány,

AHK: adminisztratív hivatkozási kód,

SEED: System for Exchange of Excise Data (jövedékiadatcsere-rendszer: a 2073/2004/EK tanácsi rendelet (1) 22. cikkének (1) bekezdésében említett elektronikus adatbázis),

KN-kód: a Kombinált Nómenklatúra szerinti kód.

1.   táblázat

Elektronikus adminisztratív okmány tervezete és elektronikus adminisztratív okmány

A

B

C

D

E

F

G

 

 

Üzenettípus

R

 

A lehetséges értékek a következők:

1

=

Normál kérelem (a helyi vámkezeléssel történő kivitelre vonatkozó benyújtás kivételével minden esetben ez használandó)

2

=

Helyi vámkezeléssel történő kivitelre vonatkozó kérelem (a 2454/93/EGK bizottsági rendelet (2) 283. cikkének alkalmazása)

Ez az üzenettípus nem jelenhet meg olyan EAO-ban, amelyhez AHK-t rendeltek, sem az e rendelet 8. cikkének (1) bekezdésében említett papíralapú okmányban.

n1

1

EAO fejléc

R

 

 

 

 

a

Rendeltetési hely típuskódja

R

 

Adja meg a szállítmány rendeltetési helyét az alábbi értékek egyikének feltüntetésével:

1

=

Adóraktár (a 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdése a) pontjának i. alpontja)

2

=

Bejegyzett címzett (a 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontja)

3

=

Ideiglenes bejegyzett címzett (a 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontja és 19. cikkének (3) bekezdése)

4

=

Közvetlen rendeltetési hely (a 2008/118/EK irányelv 17. cikkének (2) bekezdése)

5

=

Mentességet élvező címzett (a 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdése a) pontjának iv. alpontja)

6

=

Kivitel (a 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdése a) pontjának iii. alpontja)

8

=

Ismeretlen rendeltetési hely (címzett ismeretlen; a 2008/118/EK irányelv 22. cikke)

n1

 

b

Szállítási idő

R

 

Adja meg a szállításhoz rendes esetben szükséges időtartamot, figyelembe véve az adott szállítóeszközt és távolságot, órákban (H) vagy napokban (D) kifejezve: a H vagy D betűkódot két számjegyű szám követi. (Példa: H12 vagy D04.) A H kódhoz tartozó szám ≤ 24. A D kódhoz tartozó szám ≤ 92.

an3

 

c

A fuvarozással kapcsolatos intézkedések

R

 

Nevezze meg az első fuvarozással kapcsolatos ügyintézésért felelős személyt a következő értékek egyikének feltüntetésével:

1

=

Feladó

2

=

Címzett

3

=

Termék tulajdonosa

4

=

Más

n1

 

d

AHK

R

A feladási hely szerinti tagállam illetékes hatóságai adják meg az EAO-tervezet érvényesítésekor

Lásd II. melléklet, 2. kódlista

an21

 

e

Az EAO érvényesítésének dátuma és időpontja

R

A feladási hely szerinti tagállam illetékes hatóságai adják meg az EAO-tervezet érvényesítésekor

Az időpontot helyi idő szerint kell megadni.

dateTime

 

f

Sorszám

R

A feladási hely szerinti tagállam illetékes hatóságai adják meg az EAO-tervezet érvényesítésekor és minden egyes rendeltetésihely-változtatás esetében

A kezdeti érvényesítéskor 1-re állítják, majd 1-gyel növelik miden egyes, a rendeltetésihely-változások alkalmával a feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságai által előállított EAO esetében.

n..5

 

g

Frissített érvényesítés dátuma és időpontja

C

A 3. táblázatban foglalt, rendeltetési hely megváltoztatásáról szóló üzenet érvényesítésének dátuma és időpontja; a rendeltetési hely megváltoztatása esetén a feladási hely szerinti tagállam illetékes hatóságai adják meg.

Az időpontot helyi idő szerint kell megadni.

dateTime

 

h

Késleltetett benyújtás megjelölése

D

„R” a 8. cikk (1) bekezdésében említett papíralapú okmány kíséretében megkezdett szállítás EAO-jának benyújtása esetén

Lehetséges értékek:

0

=

nem

1

=

igen

Az érték alapértelmezésben „nem”.

Ez az adatelem nem jelenhet meg olyan EAO-ban, amelyhez AHK-t rendeltek, sem a 8. cikk (1) bekezdésében említett papíralapú okmányban.

n1

2

KERESKEDŐ: Feladó

R

 

 

 

 

a

Kereskedő jövedéki száma

R

 

Adja meg az adóraktár engedélyese vagy a bejegyzett feladó érvényes SEED nyilvántartási számát.

an13

 

b

Kereskedő neve

R

 

 

an..182

 

c

Közterület neve

R

 

 

an..65

 

d

Házszám

O

 

 

an..11

 

e

Irányítószám

R

 

 

an..10

 

f

Helység

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG (NÉV ÉS CÍM LNG)

R

 

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

3

KERESKEDŐ: Feladás helye

C

„R”, ha a 9.d rovatban feltüntetett eredet-típuskód „1”

 

 

 

a

Adóraktár hivatkozási száma

R

 

Adja meg a feladási hely szerinti adóraktár érvényes SEED nyilvántartási számát.

an13

 

b

Kereskedő neve

O

 

 

an..182

 

c

Közterület neve

O

 

an..65

 

d

Házszám

O

 

an..11

 

e

Irányítószám

O

 

an..10

 

f

Helység

O

 

an..50

 

g

NAD_LNG

O

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

4

BEHOZATALI VÁMHIVATAL: Feladási hely

C

„R”, ha a 9.d rovatban feltüntetett eredet-típuskód „2”

 

 

 

a

Vámhivatal hivatkozási száma

R

 

Adja meg a behozatali vámhivatal kódját. Lásd II. melléklet, 5. kódlista

an8

5

KERESKEDŐ: Címzett

C

„R”, kivéve a „2 – Helyi vámkezeléssel történő kivitelre vonatkozó beadvány” üzenettípust és a „8” rendeltetésihely-típuskódot

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat az 1.a rovatban)

 

 

 

a

Kereskedő azonosító adatai

C

„R” az „1”, „2”, „3” és „4” rendeltetésihely-típuskód esetében

„O” a „6” rendeltetésihely-típuskód esetében

Ez az adatelem az „5” rendeltetésihely-típuskódra nem alkalmazandó

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat az 1.a rovatban)

A rendeltetési hely típuskódjához:

„1”, „2”, „3” és „4”: adja meg az adóraktár engedélyese vagy a bejegyzett címzett érvényes SEED nyilvántartási számát

„6”: adja meg a feladót a kiviteli vámhivatalban képviselő személy HÉA-azonosítószámát

an..16

 

b

Kereskedő neve

R

 

 

an..182

 

c

Közterület neve

R

 

 

an..65

 

d

Házszám

O

 

 

an..11

 

e

Irányítószám

R

 

 

an..10

 

f

Helység

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

6

KERESKEDŐ: Mentesített címzett

C

„R” az „5” rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat az 1.a rovatban)

 

 

 

a

Tagállam kódja

R

 

Adja meg a rendeltetési hely szerinti tagállamot a II. melléklet 3. kódlistája szerinti tagállami kód feltüntetésével.

a2

 

b

Adómentességi igazolás sorszáma

D

„R”, ha a sorszám a jövedéki adómentességi igazolásról szóló, 1996. január 10-i 31/96/EK bizottsági rendelettel (3) létrehozott jövedéki adómentességi igazoláson fel van tüntetve

 

an..255

7

KERESKEDŐ: Rendeltetési hely

C

„R” az „1” és „4” rendeltetésihely-típuskód esetében

„O” a „2”, „3” és „5” rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat az 1.a rovatban)

Adja meg a jövedéki termékek tényleges rendeltetési helyét.

 

 

a

Kereskedő azonosító adatai

C

„R” az „1” rendeltetésihely-típuskód esetében

„O” a „2”, „3” és „5” rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat az 1.a rovatban)

A rendeltetési hely típuskódjához:

„1”: Adja meg a rendeltetési hely szerinti adóraktár érvényes SEED nyilvántartási számát.

„2”, „3” és „5”: Adja meg a HÉA-azonosítószámot vagy bármely más azonosítót.

an..16

 

b

Kereskedő neve

C

„R” az „1”, „2”, „3” és „5” rendeltetésihely-típuskód esetében

„O” a „4” rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat az 1.a rovatban)

 

an..182

 

c

Közterület neve

C

A 7.c, 7.e és 7.f rovat esetében:

„R” a „2”, „3”, „4” és „5” rendeltetésihely-típuskód esetében

„O” a „1” rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat az 1.a rovatban)

 

an..65

 

d

Házszám

O

 

an..11

 

e

Irányítószám

C

 

an..10

 

f

Helység

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

„R”, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

8

VÁMHIVATAL: Rendeltetési hely

C

„R” kivitel esetén („6” rendeltetésihely-típuskód)

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat az 1.a rovatban)

 

 

 

a

Vámhivatal hivatkozási száma

R

 

Adja meg annak a kiviteli vámhivatalnak a kódját, amelyhez a kiviteli nyilatkozatot a 2913/92/EGK tanácsi rendelet (4) 161. cikke (5) bekezdésének megfelelően benyújtják. Lásd II. melléklet, 5. kódlista

an8

9

EAO

R

 

 

 

 

a

Helyi hivatkozási szám

R

 

A feladó által az EAO-hoz rendelt, a szállítmányt a feladó nyilvántartásaiban azonosító egyedi sorszám.

an..22

 

b

Számlaszám

R

 

Adja meg az áruhoz kapcsolódó számla számát. Ha még nincs készen a számla, adja meg a kézbesítési értesítés vagy bármely más fuvarokmány számát.

an..35

 

c

Számla kelte

O

A feladás helye szerinti tagállam határozhat úgy, hogy ez az adat „R” besorolású legyen

A 9.b rovatban feltüntetett okmány kelte.

Date

 

d

Eredet típuskódja

R

 

A szállítmány eredetéhez rendelhető értékek a következők:

1

=

Eredet – adóraktár (a 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdésének a) pontjában említett helyzetekben)

2

=

Eredet – behozatal (a 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett helyzetekben)

n1

 

e

Feladás dátuma

R

 

A szállítás megkezdésének napja a 2008/118/EK irányelv 20. cikkének (1) bekezdése értelmében. Ez a dátum legfeljebb 7 nappal lehet későbbi az EAO-tervezet benyújtásának dátumánál. A feladás dátuma a 2008/118/EK irányelv 26. cikkében említett esetben lehet múltbeli dátum is.

Date

 

f

Feladás időpontja

O

A feladás helye szerinti tagállam határozhat úgy, hogy ez az adat „R” besorolású legyen

A szállítás megkezdésének időpontja a 2008/118/EK irányelv 20. cikkének (1) bekezdése értelmében. Az időpontot helyi idő szerint kell megadni.

Time

 

g

Megelőző AHK

D

A feladási hely szerinti tagállam illetékes hatóságai adják meg új EAO érvényesítését követően, a megosztási műveletről szóló üzenet (5. táblázat) érvényesítésekor

A megadandó AHK a felváltott EAO AHK-ja

an21

9.1

BEHOZATALI EV

C

„R”, ha a 9.d rovatban feltüntetett eredet-típuskód „2” (behozatal)

 

9X

 

a

Behozatali EV száma

R

Az EV számát vagy a feladó határozza meg az EAO-tervezet benyújtásakor, vagy a feladás helye szerinti tagállam illetékes hatósága az EAO-tervezet érvényesítésekor.

Adja meg az érintett termékek szabad forgalomba bocsátásakor használt egységes vámokmány(ok) számát.

an..21

10

VÁMHIVATAL: Feladás helye szerinti illetékes hatóság

R

 

 

 

 

a

Vámhivatal hivatkozási száma

R

 

Adja meg a feladás helye szerinti tagállam illetékes hatóságai azon vámhivatalának kódját, amely a feladás helyén a jövedéki ellenőrzésért felel. Lásd II. melléklet, 5. kódlista

an8

11

SZÁLLÍTÁSI GARANCIA

R

 

 

 

 

a

A garanciavállaló típuskódja

R

 

A garancia nyújtásáért felelős személy(ek) azonosítása a II. melléklet 6. kódlistájában feltüntetett, a garanciavállalókra vonatkozó típuskódok használatával.

n..4

12

KERESKEDŐ: Garanciavállaló

C

„R”, ha a garanciavállalókra vonatkozó alábbi típuskódok valamelyike alkalmazandó: 2, 3, 12, 13, 23, 24, 34, 123, 124, 134, 234 vagy 1234.

(A garanciavállalókra vonatkozó típuskódok tekintetében lásd a II. melléklet 6. kódlistáját)

Azonosítsa a fuvarozót és/vagy a termékek tulajdonosát, ha ők nyújtják a garanciát.

2X

 

a

Kereskedő jövedéki száma

O

A feladás helye szerinti tagállam határozhat úgy, hogy ez az adat „R” besorolású legyen

Adja meg a fuvarozó vagy a jövedéki termékek tulajdonosa érvényes SEED nyilvántartási számát vagy HÉA-azonosítószámát.

an13

 

b

HÉA-szám

O

an..35

 

c

Kereskedő neve

C

A 12c, d, f és g: „O”, ha a kereskedő jövedéki számát megadják, más esetben „R”

 

an..182

 

d

Közterület neve

C

 

an..65

 

e

Házszám

O

 

an..11

 

f

Irányítószám

C

 

an..10

 

g

Helység

C

 

an..50

 

h

NAD_LNG

C

„R” , ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

13

FUVAROZÁS

R

 

 

 

 

a

Szállítási mód kódja

R

 

Adja meg a szállítás megkezdésekor érvényes szállítási módot a II. melléklet 7. kódlistájában feltüntetett kódok használatával.

n..2

14

KERESKEDŐ: Fuvarozási ügyintéző

C

„R” az első fuvarral kapcsolatos ügyintézésért felelős személy azonosítására, ha az 1.c rovat értéke „3” vagy „4”

 

 

 

a

HÉA-szám

O

A feladás helye szerinti tagállam határozhat úgy, hogy ez az adat „R” besorolású legyen

 

an..35

 

b

Kereskedő neve

R

 

 

an..182

 

c

Közterület neve

R

 

 

an..65

 

d

Házszám

O

 

 

an..11

 

e

Irányítószám

R

 

 

an..10

 

f

Helység

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

15

KERESKEDŐ: Első fuvarozó

O

A feladás helye szerinti tagállam határozhat úgy, hogy ez az adat „R” besorolású legyen

Az első fuvar végrehajtásáért felelős személy megnevezése

 

 

a

HÉA-szám

O

 

 

an..35

 

b

Kereskedő neve

R

 

 

an..182

 

c

Közterület neve

R

 

 

an..65

 

d

Házszám

O

 

 

an..11

 

e

Irányítószám

R

 

 

an..10

 

f

Helység

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

16

FUVARRAL KAPCSOLATOS ADATOK

R

 

 

99X

 

a

Szállítóegység kódja

R

 

Adja meg a 13.a rovatban megjelölt szállítási módhoz tartozó szállítóegység-kódo(ka)t. Lásd II. melléklet, 8. kódlista

n..2

 

b

Szállítóegységek azonosítása

R

 

Adja meg a szállítóegység(ek) nyilvántartási számát.

an..35

 

c

Kereskedelmi zár azonosítása

D

„R”, ha kereskedelmi zárat használnak

Adja meg a kereskedelmi zárak azonosító adatait, ha ilyeneket használnak a szállítóegységek lezárására.

an..35

 

d

Zárral kapcsolatos információk

O

 

Adja meg az ilyen kereskedelmi zárakkal kapcsolatos kiegészítő információkat (pl. használt zárak típusa)

an..350

 

e

Seal Information_LNG

C

„R”, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

 

f

Kiegészítő információk

O

 

Adja meg a fuvarozással kapcsolatos kiegészítő információkat, pl. minden további fuvarozó azonosító adatai, a további szállítóegységekkel kapcsolatos információk.

an..350

 

g

Complementary Information_LNG

C

„R”, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

17

EAO: Szövegtörzs

R

 

Külön adatcsoportot kell használni a szállítmányt alkotó minden egyes termék esetében.

999x

 

a

Szövegtörzs-bejegyzés egyedi hivatkozási száma

R

 

Adjon meg egy egyedi sorszámot, 1-től kezdve

n..3

 

b

Jövedéki termék kódja

R

 

Adja meg az alkalmazandó jövedékitermék-kódot; lásd a II. melléklet 11. kódlistáját.

an4

 

c

KN-kód

R

 

Adja meg a feladás napján érvényes KN-kódot.

n8

 

d

Mennyiség

R

 

Adja meg a mennyiséget (a termékkódhoz rendelt mértékegységben kifejezve – lásd a II. melléklet 11. és 12. táblázatát).

A 2008/118/EK irányelv 19. cikkének (3) bekezdésében említett bejegyzett címzettnek történő szállítás esetén a mennyiség nem haladhatja meg azt a mennyiséget, amely átvételére e címzett engedéllyel rendelkezik.

A 2008/118/EK irányelv 12. cikkében említett mentességet élvező szervezetnek történő szállítás esetén a mennyiség nem haladhatja meg a jövedéki adómentességi igazolásban megjelölt mennyiséget.

n..15,3

 

e

Bruttó tömeg

R

 

Adja meg a szállítmány (jövedéki termékek csomagolással együtt) bruttó tömegét.

n..15,2

 

f

Nettó tömeg

R

 

Adja meg a jövedéki termékek csomagolás nélküli tömegét (alkohol, alkoholtartalmú italok, energiatermékek, és a cigaretta kivételével mindenféle dohánytermék esetében)

n..15,2

 

g

Alkoholtartalom

C

„R”, ha az adott jövedéki termékre alkalmazandó

Adott esetben adja meg az alkoholtartalmat (térfogatszázalék 20 °C hőmérsékleten) a II. melléklet 11. kódlistája szerint.

n..5,2

 

h

Balling-fok

D

„R”, ha a feladási és/vagy rendeltetési hely szerinti tagállam a sör adómértékét a Balling-fok alapján szabja meg

Sör esetében adja meg a Balling-fokot, ha a feladási és/vagy rendeltetési hely szerinti tagállam a sör adómértékét ennek alapján szabja meg. Lásd II. melléklet, 11. kódlista

n..5,2

 

i

Adójelölés

O

 

Adjon meg minden más szükséges információt a rendeltetési hely szerinti tagállam által előírt adójelölések tekintetében.

an..350

 

j

Fiscal Mark_LNG

C

„R”, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

 

k

Adójelölés használatának megjelölése

D

„R”, ha adójelölést használnak

„1”-gyel jelölje, ha a termékek adójelölést tartalmaznak vagy azokon ilyen jelölés szerepel; „0”-val jelölje, ha a termékek adójelölést nem tartalmaznak, vagy azokon ilyen jelölés nem szerepel.

n1

 

l

Eredetmegjelölés

O

 

Ebben a rovatban a következő tanúsítványokat adhatja meg:

1.

bizonyos borok esetében az oltalom alatt álló eredetmegjelöléssel vagy földrajzi jelzéssel kapcsolatos tanúsítványokat, a vonatkozó közösségi jogszabályok szerint;

2.

bizonyos szeszes italok esetében a gyártás helyével kapcsolatos tanúsítványokat, a vonatkozó közösségi jogszabályok szerint;

3.

a 92/83/EGK tanácsi irányelv (5) meghatározása szerint független kisüzemi sörfőzdék által főzött sör esetében, amelyre a rendeltetési hely szerinti tagállamban jövedékiadó-csökkentést szándékoznak igényelni. A tanúsítványt a következő szöveggel kell kiállítani: „Tanúsítom, hogy a leírt terméket független kisüzemi sörfőzde főzte.”;

4.

a 92/83/EGK tanácsi irányelv meghatározása szerint kisüzemi szeszfőzdékben előállított etilalkohol esetében, amelyre a rendeltetési hely szerinti tagállamban jövedékiadó-csökkentést szándékoznak igényelni. A tanúsítványt a következő szöveggel kell kiállítani: „Tanúsítom, hogy a leírt terméket kisüzemi szeszfőzdében állították elő.”

an..350

 

m

Designation of Origin_LNG

C

„R”, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

 

n

Gyártó mérete

O

 

Azon sör vagy szeszes ital esetében, amelyhez a 17l. mezőben (Eredetmegjelölés) tanúsítványt állítottak ki, adja meg az előző évben előállított mennyiséget hektoliter sörben, illetve hektoliter tiszta alkoholban kifejezve.

n..15

 

o

Sűrűség

C

„R”, ha az adott jövedéki termékre alkalmazandó

Adott esetben adja meg a sűrűséget 15 °C hőmérsékleten, a II. melléklet 11. kódlistája szerint.

n..5,2

 

p

Kereskedelmi megnevezés

O

A feladás helye szerinti tagállam határozhat úgy, hogy ezt az adatot kötelezővé teszi.

„R” a 479/2008/EK tanácsi rendelet (6) IV. mellékletének 1–9., 15. és 16. bekezdésében említett borok hordóban történő szállítása esetén: ekkor a termékleírásnak tartalmaznia kell a fenti rendelet 60. cikkében említett választható adatokat, feltéve, ha azok szerepelnek a címkén vagy tervezik azok címkén való feltüntetését.

Adja meg a termékek kereskedelmi megnevezését a fuvarozott termékek azonosítása érdekében.

an..350

 

q

Commercial Description_LNG

C

„R”, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

 

r

Termékek márkaneve

D

„R”, ha a jövedéki termék márkanévvel rendelkezik. A feladás helye szerinti tagállam határozhat úgy, hogy a fuvarozott termékek márkaneve nem adható meg, ha azt a 9.b rovatban említett számlán vagy más kereskedelmi okmányon már feltüntették.

Adott esetben adja meg a termékek márkanevét.

an..350

 

s

Brand Name of Products_LNG

C

„R”, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

17.1

CSOMAGOLÁS

R

 

 

99x

 

a

Csomagolás típusának kódja

R

 

Adja meg a csomagolás típusát a II. melléklet 9. kódlistája szerinti kódok egyikének feltüntetésével.

a2

 

b

Csomagok száma

C

„R”, ha megszámlálhatóként jelölik meg

Adja meg a csomagok számát a II. melléklet 9. kódlistája szerint, ha a csomagok megszámlálhatók.

n..15

 

c

Kereskedelmi zár azonosítása

D

„R”, ha kereskedelmi zárat használnak

Adja meg a kereskedelmi zárak azonosító adatait, ha ilyeneket használnak a csomagok lezárására.

an..35

 

d

Zárral kapcsolatos információk

O

 

Adja meg az ilyen kereskedelmi zárakkal kapcsolatos kiegészítő információkat (pl. használt zárak típusa)

an..350

 

e

Seal Information_LNG

C

„R”, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

17.2

BORÁSZATI TERMÉKEK

D

„R” az 1234/2007/EK rendelet (7) I. mellékletének XII. részében foglalt borászati termékek esetében

 

 

 

a

Borászati termék kategóriája

R

 

Az 1234/2007/EK rendelet I. mellékletének XII. részében foglalt borászati termékek esetében adja meg az alábbi értékek egyikét:

1

=

OEM/OFJ nélküli borok

2

=

OEM/OFJ nélküli fajtaborok

3

=

OEM-mel/OFJ-vel rendelkező borok

4

=

Importborok

5

=

Egyéb

n1

 

b

Szőlőtermő övezet kódja

D

„R” az hordós borászati termékek esetében (névleges űrtartalom több, mint 60 liter)

A 479/2008/EK rendelet IX. melléklete szerint adja meg azt a szőlőtermő övezetet, amelyből a fuvarozott termék származik.

n..2

 

c

Harmadik származási ország

C

„R”, ha a 17.2.a rovatban feltüntetett borászatitermék-kategória „4” (importbor)

Adja meg az országkódot a II. melléklet 4. kódlistájában felsoroltak szerint.

a2

 

d

Egyéb információ

O

 

 

an..350

 

e

Other Information_LNG

C

„R”, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

17.2.1

BORÁSZATI MŰVELETI KÓD

D

„R” a hordós borászati termékek esetében (névleges űrtartalom több, mint 60 liter)

 

99x

 

a

Borászati műveleti kód

R

 

Adjon meg egy vagy több „borászati műveleti kódot” a 436/2009/EK bizottsági rendelet (8) IV. melléklete B pontjának 1.4.b) listája szerint.

n..2

18

OKMÁNY: Tanúsítvány

O

 

 

9x

 

a

Okmány rövid leírása

C

„R”, kivéve ha használják a 18.c adatmezőt

Adja meg a fuvarozott termékekkel összefüggő tanúsítványok (például a 17.l rovatban említett, eredetmegjelöléssel kapcsolatos tanúsítványok) leírását.

an..350

 

b

Short Description of Document_LNG

C

„R”, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

 

c

Okmányra mutató hivatkozás

C

„R”, kivéve ha használják a 18.a adatmezőt

Adja meg a fuvarozott termékekkel kapcsolatos tanúsítványokra mutató hivatkozásokat.

an..350

 

d

Reference of Document_LNG

C

„R”, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2


2.   táblázat

Törlés

A

B

C

D

E

F

G

1

JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁLLÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ EAO

R

 

 

 

 

a

AHK

R

 

Adja meg azon EAO AHK-ját, amelynek törlését kéri.

an21

2

TÖRLÉS

R

 

 

 

 

a

Törlés oka

R

 

Adja meg az EAO törlésének okát a II. melléklet 10. kódlistája szerinti kódok felhasználásával.

n1

3

ATTRIBÚTUM

R

 

 

 

 

a

A törlés érvényesítésének dátuma és időpontja

C

A feladási hely szerinti tagállam illetékes hatóságai adják meg az törlésiüzenet-tervezet érvényesítésekor.

Az időpontot helyi idő szerint kell megadni.

dateTime


3.   táblázat

Rendeltetési hely megváltoztatása

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBÚTUM

R

 

 

 

 

a

A rendeltetési hely megváltoztatása érvényesítésének dátuma és időpontja

C

A feladási hely szerinti tagállam illetékes hatóságai adják meg a rendeltetési hely megváltoztatásáról szóló üzenet tervezetének érvényesítésekor.

Az időpontot helyi idő szerint kell megadni.

dateTime

2

EAO frissítése

R

 

 

 

 

a

Sorszám

C

A feladási hely szerinti tagállam illetékes hatóságai adják meg a rendeltetési hely megváltoztatásáról szóló üzenet tervezetének érvényesítésekor.

Az EAO kezdeti érvényesítésekor 1-re állítják, majd 1-gyel növelik minden egyes rendeltetésihely-változás esetében.

n..5

 

b

AHK

R

 

Adja meg azon EAO AHK-ját, amely rendeltetési helye megváltozott.

an21

 

c

Szállítási idő

D

„R”, ha a szállítási idő is megváltozik a rendeltetési hely megváltoztatása miatt.

Adja meg a fuvarozáshoz rendes esetben szükséges időtartamot, figyelembe véve az adott szállítóeszközt és távolságot, órákban (H) vagy napokban (D) kifejezve: a H vagy D betűkódot két számjegyű szám követi. (Példa: H12 vagy D04). A H kódhoz tartozó szám ≤ 24. A D kódhoz tartozó szám ≤ 92.

an3

 

d

A módosított fuvarozással kapcsolatos intézkedések

D

„R”, ha a fuvarozással kapcsolatos ügyintézésért felelős személy is megváltozik a rendeltetési hely megváltoztatása miatt.

Nevezze meg a fuvarozással kapcsolatos ügyintézésért felelős személyt a következő értékek egyikének feltüntetésével:

1

=

Feladó

2

=

Címzett

3

=

Termék tulajdonosa

4

=

Más

N1

 

e

Számlaszám

D

„R”, ha a számlaszám is megváltozik a rendeltetési hely megváltoztatása miatt.

Adja meg az áruhoz kapcsolódó számla számát. Ha még nincs készen a számla, adja meg a kézbesítési értesítés vagy bármely más fuvarokmány számát.

an..35

 

f

Számla kelte

O

A feladás helye szerinti tagállam határozhat úgy, hogy ezt az adatot „R” besorolásúvá alakítja, amenynyiben a számlaszám is megváltozik a rendeltetési hely megváltoztatása miatt.

A 2.e rovatban feltüntetett okmány kelte.

date

 

g

Szállítási mód kódja

D

„R”, ha a fuvarozási mód is megváltozik a rendeltetési hely megváltoztatása miatt.

Adja meg a fuvarozási módot a II. melléklet 7. kódlistája szerinti kódok használatával.

n..2

3

MÓDOSÍTOTT rendeltetési hely

R

 

 

 

 

a

Rendeltetési hely típuskódja

R

 

Adja meg a szállítmány új rendeltetési helyét az alábbi értékek egyikének feltüntetésével:

1

=

Adóraktár (a 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdése a) pontjának i. alpontja)

2

=

Bejegyzett címzett (a 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontja)

3

=

Ideiglenes bejegyzett címzett (a 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontja és 19. cikkének (3) bekezdése)

4

=

Közvetlen rendeltetési hely (a 2008/118/EK irányelv 17. cikkének (2) bekezdése)

6

=

Kivitel (a 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdése a) pontjának iii. alpontja)

n1

4

KERESKEDŐ: Új címzett

D

„R”, ha a címzett is megváltozik a rendeltetési hely megváltoztatása miatt.

 

 

 

a

Kereskedő azonosító adatai

C

„R” az „1”, „2”, „3” és „4” rendeltetésihely-típuskód esetében

„O” a „6” rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat a 3.a rovatban)

A rendeltetési hely típuskódjához:

„1”, „2”, „3” és „4”: adja meg az adóraktár engedélyese vagy a bejegyzett címzett érvényes SEED nyilvántartási számát

„6”: adja meg a feladót a kiviteli vámhivatalban képviselő személy HÉA-azonosítószámát

an..16

 

b

Kereskedő neve

R

 

 

an..182

 

c

Közterület neve

R

 

 

an..65

 

d

Házszám

O

 

 

an..11

 

e

Irányítószám

R

 

 

an..10

 

f

Helység

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

5

KERESKEDŐ Rendeltetési hely

C

„R” az „1” és „4” rendeltetésihely-típuskód esetében

„O” a „2” és „3” rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat a 3.a rovatban)

Adja meg a jövedéki termékek tényleges rendeltetési helyét.

 

 

a

Kereskedő azonosító adatai

C

„R” az „1” rendeltetésihely-típuskód esetében

„O” a „2” és „3” rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat a 3.a rovatban)

A rendeltetési hely típuskódjához:

„1”: Adja meg a rendeltetési hely szerinti adóraktár érvényes SEED nyilvántartási számát.

„2” és „3”: Adja meg a HÉA-azonosítószámot vagy bármely más azonosítót.

an..16

 

b

Kereskedő neve

C

„R” az „1”, „2” és „3” rendeltetésihely-típuskód esetében

„O” a „4” rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat a 3.a rovatban)

 

an..182

 

c

Közterület neve

C

Az 5.c, 5.e és 5.f rovat esetében:

„R” az „2”, „3” és „4” rendeltetésihely-típuskód esetében

„O” a „1” rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat a 3.a rovatban)

 

an..65

 

d

Házszám

O

 

an..11

 

e

Irányítószám

C

 

an..10

 

f

Helység

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

„R”, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

6

VÁMHIVATAL: Rendeltetési hely

C

„R” kivitel esetén („6” rendeltetésihely-típuskód)

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat a 3.a rovatban)

 

 

 

a

Vámhivatal hivatkozási száma

R

 

Adja meg annak a kiviteli vámhivatalnak a kódját, amelyhez a kiviteli nyilatkozatot a 2913/92/EGK rendelet 161. cikke (5) bekezdésének megfelelően benyújtják. Lásd a II. melléklet 5. kódlistáját.

an8

7

KERESKEDŐ: Új fuvarozási ügyintéző

C

„R” a fuvarozással kapcsolatos ügyintézésért felelős személy azonosítására, ha a 2.d rovat értéke „3” vagy „4”

 

 

 

a

HÉA-szám

O

A feladás helye szerinti tagállam határozhat úgy, hogy ez az adat „R” besorolású legyen

 

an..35

 

b

Kereskedő neve

R

 

 

an..182

 

c

Közterület neve

R

 

 

an..65

 

d

Házszám

O

 

 

an..11

 

e

Irányítószám

R

 

 

an..10

 

f

Helység

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

8

KERESKEDŐ: Új fuvarozó

O

A feladás helye szerinti tagállam határozhat úgy, hogy ezt az adatot „R” besorolásúvá alakítja, amenynyiben a fuvarozó is megváltozik a rendeltetési hely megváltoztatása miatt.

A fuvar végrehajtásáért felelős új személy megnevezése

 

 

a

HÉA-szám

O

 

 

an..35

 

b

Kereskedő neve

R

 

 

an..182

 

c

Közterület neve

R

 

 

an..65

 

d

Házszám

O

 

 

an..11

 

e

Irányítószám

R

 

 

an..10

 

f

Helység

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

9

A FUVARRAL KAPCSOLATOS ADATOK

D

„R”, ha a fuvarral kapcsolatos adatok is megváltoztak a rendeltetési hely megváltoztatása miatt.

 

99x

 

a

Szállítóegység kódja

R

 

Adja meg a 2.g rovatban megjelölt szállítási módhoz tartozó szállítóegység-kódo(ka)t. Lásd a II. melléklet 8. kódlistáját.

n..2

 

b

Szállítóegységek azonosítása

R

 

Adja meg a szállítóegység(ek) nyilvántartási számát.

an..35

 

c

Kereskedelmi zár azonosítása

D

„R”, ha kereskedelmi zárat használnak

Adja meg a kereskedelmi zárak azonosító adatait, ha ilyeneket használnak a szállítóegységek lezárására.

an..35

 

d

Zárral kapcsolatos információk

O

 

Adja meg az ilyen kereskedelmi zárakkal kapcsolatos kiegészítő információkat (pl. használt zárak típusa)

an..350

 

e

Seal Information_LNG

C

„R”, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a nyelvkódot; lásd II. melléklet, 1. kódlista.

a2

 

f

Kiegészítő információk

O

 

Adja meg a fuvarozással kapcsolatos kiegészítő információkat, pl. minden további fuvarozó azonosító adatait, a további szállítóegységekkel kapcsolatos információkat.

an..350

 

g

Complementary Information_LNG

C

„R”, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2


4.   táblázat

Értesítés rendeltetési hely megváltoztatásáról/Értesítés megosztásról

A

B

C

D

E

F

G

1

 

ÉRTESÍTÉS

R

 

 

 

 

a

Értesítés típusa

R

A rendeltetési hely (rendeltetési hely megváltoztatásáról szóló értesítés esetében) vagy a feladási hely (megosztásról szóló értesítés esetében) szerinti tagállam illetékes hatóságai adják meg

Adja meg az értesítés okát az alábbi értékek egyikének feltüntetésével:

1

=

Rendeltetési hely megváltoztatása

2

=

Megosztás

n1

 

b

Értesítés dátuma és időpontja

R

A rendeltetési hely (rendeltetési hely megváltoztatásáról szóló értesítés esetében) vagy a feladási hely (megosztásról szóló értesítés esetében) szerinti tagállam illetékes hatóságai adják meg

Az időpontot helyi idő szerint kell megadni.

dateTime

 

c

AHK

R

A rendeltetési hely (rendeltetési hely megváltoztatásáról szóló értesítés esetében) vagy a feladási hely (megosztásról szóló értesítés esetében) szerinti tagállam illetékes hatóságai adják meg

Adja meg az értesítés tárgyát képező EAO AHK-ját.

an21

2

 

ÚJ AHK

C

„R”, ha az 1.a rovatban az értesítés típusa „2”.

A feladás szerinti tagállam illetékes hatóságai adják meg.

 

9x

 

a

AHK

R

A feladás szerinti tagállam illetékes hatóságai adják meg.

 

an21


5.   táblázat

Megosztási művelet

A

B

C

D

E

F

G

1

EAO megosztása

R

 

 

 

 

a

Megelőző AHK

R

 

Adja meg azon EAO AHK-ját, amelynek megosztását kéri.

Lásd II. melléklet, 2. kódlista

an21

2

MÓDOSÍTOTT rendeltetési hely

R

 

 

 

 

a

Rendeltetési hely típuskódja

R

 

Adja meg a szállítmány rendeltetési helyét az alábbi értékek egyikének feltüntetésével:

1

=

Adóraktár (a 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdése a) pontjának i. alpontja)

2

=

Bejegyzett címzett (a 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontja)

3

=

Ideiglenes bejegyzett címzett (a 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdése a) pontjának ii. alpontja és 19. cikkének (3) bekezdése)

4

=

Közvetlen rendeltetési hely (a 2008/118/EK irányelv 17. cikkének (2) bekezdése)

6

=

Kivitel (a 2008/118/EK irányelv 17. cikke (1) bekezdése a) pontjának iii. alpontja)

8

=

Ismeretlen rendeltetési hely (címzett ismeretlen; a 2008/118/EK irányelv 22. cikke)

n1

3

EAO megosztásával kapcsolatos adatok

R

 

 

9x

 

a

Helyi hivatkozási szám

R

 

A feladó által az EAO-hoz rendelt, a szállítmányt a feladó nyilvántartásaiban azonosító egyedi sorszám.

an..22

 

b

Szállítási idő

D

„R”, ha a szállítási idő is megváltozik a megosztási művelet miatt.

Adja meg a fuvarozáshoz rendes esetben szükséges időtartamot, figyelembe véve az adott szállítóeszközt és távolságot, órákban (H) vagy napokban (D) kifejezve: a H vagy D betűkódot két számjegyű szám követi. (Példa: H12 vagy D04). A H kódhoz tartozó szám ≤ 24. A D kódhoz tartozó szám ≤ 92.

an3

 

c

A módosított fuvarozással kapcsolatos intézkedések

D

„R”, ha a fuvarozással kapcsolatos ügyintézésért felelős személy is megváltozik a megosztási művelet miatt.

Nevezze meg az első fuvarozással kapcsolatos ügyintézésért felelős személyt a következő értékek egyikének feltüntetésével:

1

=

Feladó

2

=

Címzett

3

=

Termék tulajdonosa

4

=

Más

n1

4

KERESKEDŐ: Új címzett

D

„R”, ha a címzett is megváltozik a megosztási művelet miatt.

 

 

 

a

Kereskedő azonosító adatai

C

„R” az „1”, „2”, „3” és „4” rendeltetésihely-típuskód esetében

„O” a „6” rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat a 2.a rovatban)

A rendeltetési hely típuskódjához:

„1”, „2”, „3” és „4”: adja meg az adóraktár engedélyese vagy a bejegyzett címzett érvényes SEED nyilvántartási számát

„6”: adja meg a feladót a kiviteli vámhivatalban képviselő személy HÉA-azonosítószámát

an..16

 

b

Kereskedő neve

R

 

 

an..182

 

c

Közterület neve

R

 

 

an..65

 

d

Házszám

O

 

 

an..11

 

e

Irányítószám

R

 

 

an..10

 

f

Helység

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

5

KERESKEDŐ Rendeltetési hely

C

„R” az „1” és „4” rendeltetésihely-típuskód esetében

„O” a „2” és „3” rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a 2.a rovatban feltüntetett rendeltetésihely-típuskódokat)

 

 

 

a

Kereskedő azonosító adatai

C

„R” az „1” rendeltetésihely-típuskód esetében

„O” a „2” és „3” rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat a 2.a rovatban)

A rendeltetési hely típuskódjához:

„1”: Adja meg a rendeltetési hely szerinti adóraktár érvényes SEED nyilvántartási számát.

„2” és „3”: Adja meg a HÉA-azonosítószámot vagy bármely más azonosítót.

an..16

 

b

Kereskedő neve

C

„R” az „1”, „2” és „3” rendeltetésihely-típuskód esetében

„O” a „4” rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat a 2.a rovatban)

 

an..182

 

c

Közterület neve

C

Az 5.c, 5.e és 5.f rovat esetében:

„R” az „2”, „3” és „4” rendeltetésihely-típuskód esetében

„O” a „1” rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat a 2.a rovatban)

 

an..65

 

d

Házszám

O

 

an..11

 

e

Irányítószám

C

 

an..10

 

f

Helység

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

„R”, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

6

VÁMHIVATAL: Rendeltetési hely

C

„R” kivitel esetén („6” módosított rendeltetésihely-típuskód)

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat a 2.a rovatban)

 

 

 

a

Vámhivatal hivatkozási száma

R

 

Adja meg annak a kiviteli vámhivatalnak a kódját, amelyhez a kiviteli nyilatkozatot a 2913/92/EGK rendelet 161. cikke (5) bekezdésének megfelelően benyújtják.

Lásd II. melléklet, 5. kódlista

an8

7

KERESKEDŐ: Új fuvarozási ügyintéző

C

„R” a fuvarozással kapcsolatos ügyintézésért felelős személy azonosítására, ha a 3.c rovat értéke „3” vagy „4”

 

 

 

a

HÉA-szám

O

A feladás helye szerinti tagállam határozhat úgy, hogy ez az adat „R” besorolású

 

an..35

 

b

Kereskedő neve

R

 

 

an..182

 

c

Közterület neve

R

 

 

an..65

 

d

Házszám

O

 

 

an..11

 

e

Irányítószám

R

 

 

an..10

 

f

Helység

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

8

KERESKEDŐ: Új fuvarozó

O

A feladás helye szerinti tagállam határozhat úgy, hogy ezt az adatot „R” besorolásúvá alakítja, amenynyiben a fuvarozó is megváltozik a megosztási művelet miatt.

Az új fuvar végrehajtásáért felelős személy megnevezése

 

 

a

HÉA-szám

O

 

 

an..35

 

b

Kereskedő neve

R

 

 

an..182

 

c

Közterület neve

R

 

 

an..65

 

d

Házszám

O

 

 

an..11

 

e

Irányítószám

R

 

 

an..10

 

f

Helység

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

9

A FUVARRAL KAPCSOLATOS ADATOK

D

„R”, ha a fuvarral kapcsolatos adatok is megváltoztak a megosztási művelet miatt.

 

99X

 

a

Szállítóegység kódja

R

 

Adja meg a szállítóegység-kódo(ka)t. Lásd II. melléklet, 8. kódlista

n..2

 

b

Szállítóegységek azonosítása

R

 

Adja meg a szállítóegység(ek) nyilvántartási számát.

an..35

 

c

Kereskedelmi zár azonosítása

D

„R”, ha kereskedelmi zárat használnak

Adja meg a kereskedelmi zárak azonosító adatait, ha ilyeneket használnak a szállítóegységek lezárására.

an..35

 

d

Zárral kapcsolatos információk

O

 

Adja meg az ilyen kereskedelmi zárakkal kapcsolatos kiegészítő információkat (pl. használt zárak típusa)

an..350

 

e

Seal Information_LNG

C

„R”, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

 

f

Kiegészítő információk

O

 

Adja meg a fuvarozással kapcsolatos kiegészítő információkat, pl. minden további fuvarozó azonosító adatait, a további szállítóegységekkel kapcsolatos információkat.

an..350

 

g

Complementary Information_LNG

C

„R”, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

10

EAO: Szövegtörzs

R

 

Külön adatcsoportot kell használni a szállítmányt alkotó minden egyes termék esetében.

999x

 

a

Szövegtörzs-bejegyzés egyedi hivatkozási száma

R

 

Adjon meg egy egyedi sorszámot, 1-től kezdve

n..3

 

b

Jövedéki termék kódja

R

 

Adja meg az alkalmazandó jövedékitermék-kódot; lásd a II. melléklet 11. kódlistáját.

an..4

 

c

KN-kód

R

 

Adja meg a megosztási műveletről szóló értesítés benyújtása napján érvényes KN-kódot.

n8

 

d

Mennyiség

R

 

Adja meg a mennyiséget (a termékkódhoz rendelt mértékegységben kifejezve – lásd a II. melléklet 11. és 12. táblázatát).

A 2008/118/EK irányelv 19. cikkének (3) bekezdésében említett bejegyzett címzettnek történő szállítás esetén a mennyiség nem haladhatja meg azt a mennyiséget, amely átvételére e címzett engedéllyel rendelkezik.

A 2008/118/EK irányelv 12. cikkében említett mentességet élvező szervezetnek történő szállítás esetén a mennyiség nem haladhatja meg a jövedéki adómentességi igazolásban megjelölt mennyiséget.

n..15,3

 

e

Bruttó tömeg

R

 

Adja meg a szállítmány (jövedéki termékek csomagolással együtt) bruttó tömegét.

n..15,2

 

f

Nettó tömeg

R

 

Adja meg a jövedéki termékek csomagolás nélküli tömegét.

n..15,2

 

i

Adójelölés

O

 

Adjon meg minden más szükséges információt a rendeltetési hely szerinti tagállam által előírt adójelölések tekintetében.

an..350

 

j

Fiscal Mark_LNG

C

„R”, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

 

k

Adójelölés használatának megjelölése

D

„R”, ha adójelölést használnak

„1”-gyel jelölje, ha a termékek adójelölést tartalmaznak vagy azokon ilyen jelölés szerepel; „0”-val jelölje, ha a termékek adójelölést nem tartalmaznak vagy azokon ilyen jelölés nem szerepel.

n1

 

o

Sűrűség

C

„R”, ha az adott jövedéki termékre alkalmazandó

Adott esetben adja meg a sűrűséget 15 °C hőmérsékleten, a II. melléklet 11. kódlistája szerint.

n..5,2

 

p

Kereskedelmi megnevezés

O

A feladás helye szerinti tagállam határozhat úgy, hogy ezt az adatot kötelezővé teszi.

Adja meg a termékek kereskedelmi megnevezését a fuvarozott termékek azonosítása érdekében.

an..350

 

q

Commercial Description_LNG

C

„R”, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

 

r

Termékek márkaneve

D

„R”, ha a jövedéki termék márkanévvel rendelkezik

Adott esetben adja meg a termékek márkanevét.

an..350

 

s

Brand Name of Products_LNG

C

„R”, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

11

CSOMAGOLÁS

 

 

 

99x

 

a

Csomagolás típusának kódja

R

 

Adja meg a csomagolás típusát a II. melléklet 9. kódlistája szerinti kódok egyikének feltüntetésével.

a2

 

b

Csomagok száma

C

„R”, ha megszámlálhatóként jelölik meg

Adja meg a csomagok számát a II. melléklet 9. kódlistája szerint, ha a csomagok megszámlálhatók.

n..15

 

c

Kereskedelmi zár azonosítása

D

„R”, ha kereskedelmi zárat használnak

Adja meg a kereskedelmi zárak azonosító adatait, ha ilyeneket használnak a csomagok lezárására.

an..35

 

d

Zárral kapcsolatos információk

O

 

Adja meg az ilyen kereskedelmi zárakkal kapcsolatos kiegészítő információkat (pl. használt zárak típusa)

an..350

 

e

Seal Information_LNG

C

„R”, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2


6.   táblázat

Átvételi elismervény/Kiviteli elismervény

A

B

C

D

E

F

G

1

ATTRIBÚTUM

R

 

 

 

 

a

Az átvételi/kiviteli elismervény érvényesítésének dátuma és időpontja

C

A rendeltetési hely szerinti/exportáló tagállam illetékes hatóságai adják meg az átvételi/kiviteli elismervény érvényesítésekor.

Az időpontot helyi idő szerint kell megadni.

dateTime

2

JÖVEDÉKI TERMÉK SZÁLLÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ EAO

R

 

 

 

 

a

AHK

R

 

Adja meg az EAO AHK-ját.

Lásd II. melléklet, 2. kódlista

an21

 

b

Sorszám

R

 

Adja meg az EAO sorszámát.

n..5

3

KERESKEDŐ: Címzett

R

 

 

 

 

a

Kereskedő azonosító adatai

C

„R” az „1”, „2”, „3” és „4” rendeltetésihely-típuskód esetében

„O” a „6” rendeltetésihely-típuskód esetében

„5” rendeltetésihely-típuskód esetében nem alkalmazandó

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat az 1. táblázat 1.a rovatában)

A rendeltetési hely típuskódjához:

„1”, „2”, „3” és „4”: adja meg az adóraktár engedélyese vagy a bejegyzett címzett érvényes SEED nyilvántartási számát

„6”: adja meg a feladót a kiviteli vámhivatalban képviselő személy HÉA-azonosítószámát

an..16

 

b

Kereskedő neve

R

 

 

an..182

 

c

Közterület neve

R

 

 

an..65

 

d

Házszám

O

 

 

an..11

 

e

Irányítószám

R

 

 

an..10

 

f

Helység

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

4

KERESKEDŐ Rendeltetési hely

C

„R” az „1” és „4” rendeltetésihely-típuskód esetében

„O” a „2”, „3” és „5” rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat az 1. táblázat 1.a rovatában)

Adja meg a jövedéki termékek tényleges rendeltetési helyét.

 

 

a

Kereskedő azonosító adatai

C

„R” az „1” rendeltetésihely-típuskód esetében

„O” a „2”, „3” és „5” rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat az 1. táblázat 1.a rovatában)

A rendeltetési hely típuskódjához:

„1”: Adja meg a rendeltetési hely szerinti adóraktár érvényes SEED nyilvántartási számát.

„2”, „3” és „5”: Adja meg a HÉA-azonosítószámot vagy bármely más azonosítót.

an..16

 

b

Kereskedő neve

C

„R” az „1”, „2”, „3” és „5” rendeltetésihely-típuskód esetében

„O” a „4” rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat az 1. táblázat 1.a rovatában)

 

an..182

 

c

Közterület neve

C

A 4.c, 4.e és 4.f rovat esetében:

„R” a „2”, „3”, „4” és „5” rendeltetésihely-típuskód esetében

„O” a „1” rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat az 1. táblázat 1.a rovatában)

 

an..65

 

d

Házszám

O

 

an..11

 

e

Irányítószám

C

 

an..10

 

f

Helység

C

 

an..50

 

g

NAD_LNG

C

„R”, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

5

VÁMHIVATAL: Rendeltetési hely

C

„R” az „1”, „2”, „3”, „4”, „5” és „8” rendeltetésihely-típuskód esetében

(Lásd a rendeltetésihely-típuskódokat az 1. táblázat 1a. rovatában)

 

 

 

a

Vámhivatal hivatkozási száma

R

 

Adja meg a rendeltetési hely szerinti tagállam illetékes hatóságai azon vámhivatalának kódját, amely a rendeltetési helyen a jövedéki ellenőrzésért felel. Lásd II. melléklet, 5. kódlista

an8

6

ÁTVÉTELI/KIVITELI ELISMERVÉNY

R

 

 

 

 

a

Jövedéki termékek érkezésének napja

R

 

A szállítás 2008/118/EK irányelv 20. cikkének (2) bekezdése szerinti befejezésének napja.

Date

 

b

Átvétel átfogó értékelése

R

 

A lehetséges értékek a következők:

1

=

Átvétel elfogadva és kielégítő

2

=

Átvétel elfogadva, de nem kielégítő

3

=

Átvétel elutasítva

4

=

Átvétel részben elutasítva

21

=

Kilépés elfogadva és kielégítő

22

=

Kilépés elfogadva, de nem kielégítő

23

=

Kilépés elutasítva

n..2

 

c

Kiegészítő információk

O

 

Adja meg a jövedéki termékek átvételével kapcsolatos kiegészítő információkat

an..350

 

d

Complementary information_LNG

C

„R”, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2

7

ÁTVÉTELI/KIVITELI ELISMERVÉNY: Szövegtörzs

C

„R”, ha az „Átvétel átfogó értékelése” rovat értéke nem „1” vagy „21” (lásd a 6.b rovatot)

 

999X

 

a

Szövegtörzs-bejegyzés egyedi hivatkozási száma

R

 

Adja meg a szövegtörzs-bejegyzésének egyedi hivatkozási számát az olyan jövedéki termék vonatkozó EAO-ja tekintetében (1. táblázat, 17.a. rovat), amely esetében nem az „1” vagy „21” kódot alkalmazták.

n..3

 

b

Hiány- vagy feleslegmutató

D

„R”, ha a vonatkozó szövegtörzs-bejegyzésben hiány vagy felesleg van feltüntetve.

Lehetséges értékek:

S

=

hiány

E

=

felesleg

a1

 

c

Megállapított hiány vagy felesleg

C

„R”, ha a 7.b rovatban mutatót tüntettek fel.

Adja meg a mennyiséget (a termékkódhoz rendelt mértékegységben kifejezve – lásd a II. melléklet 11. és 12. táblázatát).

n..15,3

 

d

Jövedéki termék kódja

R

 

Adja meg az alkalmazandó jövedékitermék-kódot; lásd a II. melléklet 11. kódlistáját.

an4

 

e

Elutasított mennyiség

C

„R”, ha az „Átvétel átfogó értékelése” rovat értéke „4” (lásd a 6.b rovatot)

Adja meg a mennyiséget (a termékkódhoz rendelt mértékegységben kifejezve – lásd a II. melléklet 11. és 12. táblázatát) minden egyes, termékek elutasításáról szóló szövegtörzs-bejegyzés tekintetében.

n..15,3

7.1

„NEM KIELÉGÍTŐ” MINŐSÍTÉS OKA

D

„R” minden olyan szövegtörzs-bejegyzés esetében, amely értéke„2”, „3”, „4”, „22” vagy „23” (lásd a 6.b rovatot)

 

9X

 

a

„Nem kielégítő” minősítés oka

R

 

Lehetséges értékek:

0

=

Egyéb

1

=

Felesleg

2

=

Hiány

3

=

Termék megrongálódott

4

=

Sérült zár

5

=

ECS (exportellenőrzési rendszer) által jelentve

6

=

Egy vagy több szövegtörzs-bejegyzés értéke helytelen

n1

 

b

Kiegészítő információk

C

„R”, ha a nem kielégítő minősítés okának kódja „0”

„O”, ha a nem kielégítő minősítés okának kódja „3”, „4” vagy „5”

(lásd a 7.1.a rovatot)

Adja meg a jövedéki termékek átvételével kapcsolatos kiegészítő információkat

an..350

 

c

Complementary Information_LNG

C

„R”, ha használják a vonatkozó szövegmezőt

Adja meg a II. melléklet 1. kódlistájában feltüntetett nyelvkódot az ezen adatcsoportban használandó nyelv meghatározásához.

a2


(1)  HL L 359., 2004.12.4., 1. o.

(2)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o.

(3)  HL L 8., 1996.1.11., 11. o.

(4)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o.

(5)  HL L 316., 1992.10.31., 21. o.

(6)  HL L 148., 2008.6.6., 1. o.

(7)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o.

(8)  HL L 128., 2009.5.27., 15. o.


II. MELLÉKLET

(a 2. cikkben említett melléklet)

Kódok felsorolása

1.   NYELVKÓDOK

Ezek a kódok az ISO 639-1 szabványból származnak (alpha-2 kódok); ezenkívül azokhoz két szabványon kívüli – a nem latin karakterkészletet használó nyelvek latin karakterekkel leírt változatához használandó – kódot is csatoltak, amelyek a következők:

bt — bolgár (latin karakterkészlettel)

gr — görög (latin karakterkészlettel)

Kód

Leírás

bg

bolgár

bt

bolgár (latin karakterkészlettel)

cs

cseh

da

dán

nl

holland

en

angol

et

észt

fi

finn

fr

francia

ga

gael

gr

görög (latin karakterkészlettel)

de

német

el

görög

hu

magyar

it

olasz

lv

lett

lt

litván

mt

máltai

pl

lengyel

pt

portugál

ro

román

sk

szlovák

sl

szlovén

es

spanyol

sv

svéd

2.   ADMINISZTRATÍV HIVATKOZÁSI KÓD

Mező

Tartalom

Mezőtípus

Példa

1

Év

Numerikus 2

05

2

Azon tagállam azonosítója, amelyben az EAO-t eredetileg benyújtották

Betűkód 2

ES

3

Nemzeti szinten hozzárendelt, egyedi kód

Alfanumerikus 16

7R19YTE17UIC8J45

4

Ellenőrző számjegy

Numerikus 1

9

Az 1. mező értéke a szállítmány hivatalos elfogadása évének két utolsó számjegye.

A 3. mezőben minden EMCS-szállítmány esetében egyedi azonosítót kell feltüntetni. Ennélfogva e mező használata a tagállamok felelőssége, de minden EMCS-szállítmánynak egyedi kóddal kell rendelkeznie.

A 4. mező a teljes AHK-hoz megad egy ellenőrző számjegyet, amely elősegíti az AHK begépelése során vétett hibák felderítését.

3.   TAGÁLLAMOK

A tagállamokhoz rendelt kódoknak meg kell felelniük a tagállamokra korlátozott „ISO Alpha-2 kód” (1) (ISO 3166) szabványnak, kivéve a következőket:

Görögország, amely esetében a GR helyett az EL kód használandó,

az Egyesült Királyság, amely esetében az UK helyett a GB kód használandó.

4.   ORSZÁGKÓDOK

Az „ISO Alpha-2 kód” (ISO 3166) szabvány kódjait kell használni.

5.   VÁMHIVATAL HIVATKOZÁSI SZÁMA (VHSZ)

A VHSZ a tagállam azonosítójából (lásd 3. kódlista) és egy hatjegyű alfanumerikus nemzeti kódból áll (például IT0830AB).

6.   GARANCIAVÁLLALÓ TÍPUSKÓDJA

Kód

Leírás

1

Feladó

2

Fuvarozó

3

Jövedéki termékek tulajdonosa

4

Címzett

12

A feladó és a fuvarozó együttesen nyújt garanciát

13

A feladó és a jövedéki termékek tulajdonosa együttesen nyújt garanciát

14

A feladó és a címzett együttesen nyújt garanciát

23

A fuvarozó és a jövedéki termékek tulajdonosa együttesen nyújt garanciát

24

A fuvarozó és a címzett együttesen nyújt garanciát

34

A jövedéki termékek tulajdonosa és a címzett együttesen nyújt garanciát

123

A feladó, a fuvarozó és a jövedéki termékek tulajdonosa együttesen nyújt garanciát

124

A feladó, a fuvarozó és a címzett együttesen nyújt garanciát

134

A feladó, a jövedéki termékek tulajdonosa és a címzett együttesen nyújt garanciát

234

A fuvarozó, a jövedéki termékek tulajdonosa és a címzett együttesen nyújt garanciát

1234

A feladó, a fuvarozó, a jövedéki termékek tulajdonosa és a címzett együttesen nyújt garanciát

7.   SZÁLLÍTÁSI MÓD KÓDJA

Kód

Leírás

0

Egyéb

1

Tengeri fuvarozás

2

Vasúti fuvarozás

3

Közúti fuvarozás

4

Légi fuvarozás

5

Postai küldemény

7

Helyhez kötött szállítóberendezés

8

Belvízi fuvarozás

8.   SZÁLLÍTÓEGYSÉG KÓDJA

Kód

Leírás

1

Konténer

2

Jármű

3

Vontatmány

4

Vontató

9.   CSOMAGOLÁS KÓDJA

A 2454/93/EGK rendelet 38. mellékletének 31. táblázatában foglalt kódokat kell használni.

10.   TÖRLÉS OKÁNAK KÓDJA

Kód

Leírás

0

Egyéb

1

Gépelési hiba

2

Kereskedelmi ügylet megszakadt

3

Két EAO

4

A szállítás nem kezdődött meg a feladás napján

11.   JÖVEDÉKI TERMÉK

JTK

KAT.

EGYSÉG

Leírás

A

P

D

T200

T

4

Cigaretta, a 95/59/EK (2) tanácsi irányelv 4. cikke (1) bekezdésének és 7. cikke (2) bekezdésének meghatározása szerint

N

N

N

T300

T

4

Szivarok és szivarkák, a 95/59/EK irányelv 3. cikkének és 7. cikke (1) bekezdésének meghatározása szerint

N

N

N

T400

T

1

Cigaretta sodrására szolgáló finomra vágott dohány, a 95/59/EK irányelv 6. cikkének meghatározása szerin

N

N

N

T500

T

1

Egyéb fogyasztási dohány, a 95/59/EK irányelv 5. cikkének és 7. cikke (2) bekezdésének meghatározása szerint

N

N

N

B000

B

3

Sör, a 92/83/EGK irányelv 2. cikkének meghatározása szerint

I

I

N

W200

W

3

Csendes bor és bornak vagy sörnek nem minősülő egyéb csendes erjesztett ital, a 92/83/EGK irányelv 8. cikke (1) bekezdésének és 12. cikke (1) bekezdésének meghatározása szerint

I

N

N

W300

W

3

Habzóbor és bornak vagy sörnek nem minősülő egyéb habzó erjesztett ital, a 92/83/EGK irányelv 8. cikke (2) bekezdésének és 12. cikke (2) bekezdésének meghatározása szerint

I

N

N

I000

I

3

Köztes alkoholtermékek, a 92/83/EGK irányelv 17. cikkének meghatározása szerint

I

N

N

S200

S

3

Szeszes italok, a 92/83/EGK irányelv 20. cikke első, második és harmadik francia bekezdésének meghatározása szerint

I

N

N

S300

S

3

A 2207 és 2208, KN-kód alá tartozó, szeszes italnak (S200) nem minősülő etilalkohol, a 92/83/EGK irányelv 20. cikke első francia bekezdésének meghatározása szerint

I

N

N

S400

S

3

A 92/83/EGK irányelv 20. cikkének alkalmazási körébe tartozó részben denaturált alkohol, azaz olyan alkohol, amelyet denaturáltak, de amely még nem tesz eleget az említett irányelv 27. cikke (1) bekezdésének a) vagy b) pontjában meghatározott mentesség igénybevételéhez szükséges feltételeknek, és amely nem minősül szeszes italnak (S200)

I

N

N

S500

S

3

A 2207-től és 2208-tól eltérő KN-kód alá tartozó, etilalkoholt tartalmazó termékek, a 92/83/EGK irányelv 20. cikke első francia bekezdésének meghatározása szerint

I

N

N

E200

E

2

Növényi és állati olajok – az 1507–1518, KN-kód alá tartozó termékek, ha azokat tüzelő-, fűtőanyagként vagy üzemanyagként kínálják (a 2003/96/EK irányelv (3) 20. cikke (1) bekezdésének a) pontja)

N

N

I

E300

E

2

Ásványolajok (energiatermékek) – a 2707 10, 2707 20, 2707 30 és 2707 50 KN-kód alá tartozó termékek (a 2003/96/EK irányelv 20. cikke (1) bekezdésének b) pontja)

N

N

I

E410

E

2

Ólmozott benzin – a 2710 11 31, 2710 11 51 és 2710 11 59 KN-kód alá tartozó termékek (a 2003/96/EK irányelv 20. cikke (1) bekezdésének c) pontja)

N

N

I

E420

E

2

Ólmozatlan benzin – a 2710 11 31, 2710 11 41, 2710 11 45 és 2710 11 49 KN-kód alá tartozó termékek (a 2003/96/EK irányelv 20. cikke (1) bekezdésének c) pontja)

N

N

I

E430

E

2

Gázolaj, jelöletlen – a 2710 19 41–2710 19 49 KN-kód alá tartozó termékek (a 2003/96/EK irányelv 20. cikke (1) bekezdésének c) pontja)

N

N

I

E440

E

2

Gázolaj, jelölt – a 2710 19 41–2710 19 49 KN-kód alá tartozó termékek (a 2003/96/EK irányelv 20. cikke (1) bekezdésének c) pontja)

N

N

I

E450

E

2

Kerozin, jelöletlen – a 2710 19 21 és 2710 19 25 KN-kód alá tartozó termékek (a 2003/96/EK irányelv 20. cikke (1) bekezdésének c) pontja)

N

N

I

E460

E

2

Kerozin, jelölt – a 2710 19 21 és 2710 19 25 KN-kód alá tartozó termékek (a 2003/96/EK irányelv 20. cikke (1) bekezdésének c) pontja)

N

N

I

E470

E

1

Nehéz fűtőolaj – a 2710 19 61–2710 19 69 KN-kód alá tartozó termékek (a 2003/96/EK irányelv 20. cikke (1) bekezdésének c) pontja)

N

N

N

E480

E

2

A 2710 11 21, 2710 11 25 és 2710 19 29 KN-kód alá tartozó termékek ömlesztett kereskedelmi szállítás esetén (a 2003/96/EK irányelv 20. cikke (1) bekezdésének c) pontja)

N

N

I

E490

E

2

A 2710 11–2710 19 69, KN-kód alá tartozó, fent meg nem nevezett termékek, kivéve a 2710 11 21, 2710 11 25, 2710 19 29 KN-kód alá tartozó, nem ömlesztett kereskedelmi szállítással érintett termékeket (a 2003/96/EK irányelv 20. cikke (1) bekezdésének c) pontja)

N

N

I

E500

E

1

Cseppfolyósított szénhidrogének és gáz-halmazállapotú más szénhidrogének (LPG) – a 2711 12 11–2711 19 00 KN-kód alá tartozó termékek (a 2003/96/EK irányelv 20. cikke (1) bekezdésének d) pontja)

N

N

N

E600

E

1

Telített aciklikus szénhidrogének – a 2901 10 KN-kód alá tartozó termékek (a 2003/96/EK irányelv 20. cikke (1) bekezdésének e) pontja)

N

N

N

E700

E

2

Ciklikus szénhidrogének – a 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42, 2902 43 és 2902 44 KN-kód alá tartozó termékek (a 2003/96/EK irányelv 20. cikke (1) bekezdésének f) pontja)

N

N

I

E800

E

2

A 2905 11 00 (methanol KN-kód alá tartozó termékek (metanol [metilalkohol]), amelyek nem szintetikus eredetűek, ha azokat tüzelő-, fűtőanyagként vagy üzemanyagként kínálják (a 2003/96/EK irányelv 20. cikke (1) bekezdésének g) pontja)

N

N

I

E910

E

2

Zsírsav-monoalkil-észterek, amelyek legalább 96,5 % térfogatszázalék észtert tartalmaznak (FAMAE) – a 3824 90 99 KN-kód alá tartozó termékek (a 2003/96/EK irányelv 20. cikke (1) bekezdésének h) pontja)

N

N

I

E920

E

2

A legalább 96,5 % térfogatszázalék észtert tartalmazó zsírsav-monoalkil-észternek (FAMAE) nem minősülő, a 3824 90 99 KN-kód alá tartozó termékek, ha azokat tüzelő-, fűtőanyagként vagy üzemanyagként kínálják (a 2003/96/EK irányelv 20. cikke (1) bekezdésének h) pontja)

N

N

I

Megjegyzés:

A táblázatban az energiatermékek vonatkozásában használt KN-kódok a 2031/2001/EK bizottsági rendeletből származnak (HL L 279., 2001.10.23.).

Oszlopok jelmagyarázata:

JTK Jövedéki termék kódja

KAT Jövedéki termék kategóriája

EGYSÉG Mértékegység (a 12. lista alapján)

A: Meg kell adni az alkoholtartalmat (igen/nem)

B: Meg lehet adni a Balling-fokot (igen/nem)

D: Meg kell adni a 15 °C-on mért sűrűséget (igen/nem)

12.   MÉRTÉKEGYSÉGEK

Mértékegység kódja

Leírás

1

Kg

2

Liter (15 °C hőmérsékleten)

3

Liter (20 °C hőmérsékleten)

4

1 000 db


(1)  A nemzetközi kereskedelemkönnyítési munkacsoport által elfogadott 3. sz. ENSZ-EGB kereskedelemkönnyítési ajánlás (ECE/TRADE/201) 3. kiadása (Genf, 1996. január).

(2)  HL L 291., 1995.12.6., 40. o.

(3)  HL L 283., 2003.10.31., 51. o.


Top