EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0482

A Bizottság 482/2009/EK rendelete ( 2009. június 8. ) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1974/2006/EK rendelet, valamint az 1290/2005/EK tanácsi rendeletnek az EMGA és az EMVA keretében a kifizető ügynökségek számlavezetésére, a kiadásigazoló és a bevételi nyilatkozatokra, valamint a kiadások visszatérítési feltételeire vonatkozó részletes alkalmazási szabályairól szóló 883/2006/EK rendelet módosításáról

OJ L 145, 10.6.2009, p. 17–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 027 P. 312 - 317

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; hatályon kívül helyezte: 32014R0807

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/482/oj

10.6.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 145/17


A BIZOTTSÁG 482/2009/EK RENDELETE

(2009. június 8.)

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 1974/2006/EK rendelet, valamint az 1290/2005/EK tanácsi rendeletnek az EMGA és az EMVA keretében a kifizető ügynökségek számlavezetésére, a kiadásigazoló és a bevételi nyilatkozatokra, valamint a kiadások visszatérítési feltételeire vonatkozó részletes alkalmazási szabályairól szóló 883/2006/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló, 2005. szeptember 20-i 1698/2005/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 91. cikkére,

tekintettel a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendeletre (2) és különösen annak 42. cikkére,

mivel:

(1)

Az 1698/2005/EK tanácsi rendeletet, amely egységes jogi keretet hoz létre az EMVA-ból a Közösség egészében nyújtandó vidékfejlesztési támogatásra vonatkozóan, módosította az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK rendelet és a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló 1290/2005/EK rendelet módosításáról szóló, 2009. május 25-i 473/2009/EK rendelet (3) az Európai Tanács által a 2008. december 11–12-i ülésén elfogadott európai gazdaságélénkítési terv figyelembevétele érdekében.

(2)

Következésképpen az 1974/2006/EK bizottsági rendeletet (4) további részletes végrehajtási szabályokkal indokolt kiegészíteni.

(3)

Az 1698/2005/EK rendelet 70. cikkének (4b) bekezdése lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy 2009 folyamán magasabb arányú társfinanszírozásban részesüljenek az EMVA-ból, azzal a feltétellel, hogy a rendelet 70. cikke (3) bekezdésének megfelelően az EMVA-hozzájárulás általános mértékét a teljes programozási időszak alatt tiszteletben tartják. Meg kell határozni azt az eljárást, amely alapján a tagállamok használhatják ezt a lehetőséget, valamint azt a mechanizmust, amelyen keresztül biztosítani lehet, hogy az EMVA-hozzájárulás általános mértékét az egész programozási időszak alatt tiszteletben tartsák.

(4)

A helyi fejlesztési stratégiák végrehajtásának és különösen a helyi akciócsoportok működésének megkönnyítése érdekében, az 1698/2005/EK rendelet 62. cikkében meghatározottak szerint, a működési költségeikre előlegfizetést kell biztosítani.

(5)

Egy mezőgazdasági üzem részének vagy egészének egy természetgazdálkodási célú szervezetre történő átruházásából származó általános környezetvédelmi haszonra tekintettel, a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy ne kötelezzék a kedvezményezettet visszatérítésre, amennyiben az adott szervezet nem vállalja magára a támogatás nyújtásának feltételét képező kötelezettségvállalást.

(6)

Az 1698/2005/EK rendelet 57. cikke a) pontjának megfelelően a természeti örökség fenntartásával, helyreállításával és korszerűsítésével, valamint a nagy természeti értékű területek fejlesztésével kapcsolatos beruházások műveleteinek végrehajtását elő kell segíteni. Következésképpen a tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy az állandó költségek és az elmaradt jövedelemmel kapcsolatos általános felvetések alapján rögzíthessék az ilyen műveletek esetében az előírt támogatás szintjét, az 1974/2006/EK rendelet 53. cikkében a hasonló műveletek vonatkozásában előírtak szerint.

(7)

Annak érdekében, hogy a tagállamok igénybe vehessék az 1698/2005/EK rendelet 70. cikkének (4b) bekezdésének rendelkezéseit, a 883/2006/EK bizottsági rendeletben (5) előírt, az EMVA-számlák keretében a közösségi hozzájárulás kiszámítására vonatkozó szabályokat ki kell igazítani.

(8)

Ezért az 1974/2006/EK és a 883/2006/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

Annak érdekében, hogy a hatálybalépés időpontja tekintetében biztosítható legyen az összhang az e rendeletet kiegészítő 473/2009/EK rendelettel, indokolt előírni, hogy ez a rendelet 2009. január 1-jétől legyen alkalmazandó. Ez a visszamenőleges hatályú alkalmazás nem sértheti az érintett kedvezményezettek jogbiztonságának elvét.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a vidékfejlesztési bizottság és a mezőgazdasági alapokkal foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1974/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 6. cikk (1) bekezdése a következőképpen módosul:

a)

a b) pont után a következő pont kerül beillesztésre:

„ba)

az 1698/2005/EK rendelet 70. cikke (4b) bekezdésének végrehajtásához kapcsolódó változások a finanszírozási tervben;”

b)

a c) pont helyébe a következő szöveg lép:

„c)

az e bekezdés a), b) és ba) pontjának hatálya alá nem tartozó egyéb változtatások.”

2.

A 8. cikk után a rendelet a következő cikkel egészül ki:

„8a. cikk

(1)   Az 1698/2005/EK rendelet 70. cikke (4b) bekezdésének végrehajtásához kapcsolódóan változtatni kívánó tagállamok kötelesek a Bizottságot értesíteni a 2009-ben alkalmazandó, megemelt EMVA-hozzájárulást tartalmazó kiigazított finanszírozási tervről.

Az első albekezdésnek megfelelően bejelentett változások esetében az ennek a rendeletnek a 9. cikke szerinti eljárás alkalmazandó.

(2)   Miután megkapta a 883/2006/EK bizottsági rendelet (6) 16. cikkének (2) bekezdésével összhangban legkésőbb 2010. január 31-ig benyújtandó, 2009-re vonatkozó utolsó kiadásigazoló nyilatkozatot, a Bizottság köteles kiszámítani az EMVA-hozzájárulás maximális mértékét, amely az 1698/2005/EK rendelet 70. cikkének (3) és (4) bekezdésében előírt EMVA-hozzájárulás felső határértékeinek betartása érdekében a programozási időszak fennmaradó részében alkalmazható. A részletekről és a számítás eredményéről 2010. február 15-ig tájékoztatni kell a tagállamokat.

(3)   A tagállamok kötelesek 2010. március 15-ig benyújtani a Bizottságnak a programozási időszak fennmaradó részére vonatkozóan az EMVA-hozzájárulás új mértékét tartalmazó új finanszírozási tervet, amely megfelel a Bizottság által a (2) bekezdés alapján kiszámított maximális mértéknek.

Amennyiben valamely tagállam a fenti határidőig nem jelenti be új finanszírozási tervét vagy a bejelentett finanszírozási terv nem felel meg a Bizottság által kiszámított maximális mértéknek, automatikusan utóbbit alkalmazzák ennek a tagországnak a vidékfejlesztési programjára a 2010 első negyedévében a kifizető ügynökségnél felmerülő kiadások bejelentésétől a Bizottság által számított társfinanszírozási mértékkel összeegyeztethető, módosított finanszírozási terv benyújtásáig.

3.

A 38. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„38. cikk

(1)   A helyi akciócsoportoknak az 1698/2005/EK rendelet 63. cikkének c) pontjában említett működési költségei a helyi fejlesztési stratégiára fordított összes közkiadás 20 %-áig jogosultak közösségi támogatásra.

(2)   A helyi akciócsoportok az illetékes kifizető ügynökségtől kérhetik előleg kifizetését, amennyiben ez a lehetőség a vidékfeljesztési programban szerepel. Az előleg összege nem haladhatja meg a működési költségekhez kapcsolódó állami támogatás 20 %-át és kifizetésének feltétele az előleg összegének 110 %-át kitevő bankgarancia vagy egy azzal egyenértékű biztosíték letétbe helyezése. A garanciát legkésőbb a helyi fejlesztési stratégia lezárásakor fel kell szabadítani.

Az 1975/2006/EK bizottsági rendelet (7) 26. cikke (5) bekezdésének rendelkezései nem alkalmazhatóak az első albekezdésben említett kifizetésekre.

4.

A 44. cikk (2) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

„c)

ha a kedvezményezett környezetvédelmi céllal a mezőgazdasági üzem egészét vagy egy részét átruházza egy természetgazdálkodási célú szervezetre, amennyiben az átadás célja a földhasználat természetvédelmi célú, végleges átalakítása és ez a környezet számára jelentős haszonnal jár.”

5.

Az 53. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Adott esetben az állandó költségek és az elmaradt jövedelemmel kapcsolatos általános feltevések alapján a tagállamok rögzíthetik az 1698/2005/EK rendelet 31., 37–41. és 43–49. cikkében előírt támogatás szintjét.

Az állami támogatásokra alkalmazandó eljárási és anyagi szabályok sérelme nélkül az első albekezdés az 1698/2005/EK rendelet 57. cikkében említett, a természeti örökség fenntartásával, helyreállításával és korszerűsítésével, valamint a nagy természeti értékű területek fejlesztésével kapcsolatos beruházásokra is vonatkozik.”

6.

A II. és a VII. melléklet e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A 883/2006/EK rendelet 17. cikkének (1) bekezdése a következő második albekezdéssel egészül ki:

„Az első albekezdéstől eltérően a tagállamok által 2009. április 1. és december 31. között kifizetett kiadásokra vonatkozóan a közösségi hozzájárulást a referencia-időszak utolsó napján érvényben lévő finanszírozási terv alapján kell kiszámítani.”

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2009. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. június 8-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 277., 2005.10.21., 1. o.

(2)  HL L 209., 2005.8.11., 1. o.

(3)  HL L 144., 2009.6.9., 3. o.

(4)  HL L 368., 2006.12.23., 15. o.

(5)  HL L 171., 2006.6.23., 1. o.

(6)  HL L 171., 2006.6.23., 1. o.”

(7)  HL L 368., 2006.12.23., 74. o.”


MELLÉKLET

Az 1974/2006/EK rendelet mellékletei a következőképpen módosulnak:

1.

A II. melléklet A. részében a 6.3. pont helyébe a következő szöveg lép:

„6.3.

Az 1698/2005/EK rendelet 16a. cikkében említett művelettípusok tekintetében a 2009. január 1. és 2013. december 31. közötti időszakra előirányzott költségvetés (16a. cikk (3) bekezdés b) pont, az 1698/2005/EK rendelet 69. cikkének (5a) bekezdésében említett összegek erejéig).

Tengely/intézkedés

EMVA-hozzájárulás 2009–2013-ra

1. tengely

111. intézkedés

… intézkedés

1. tengely összesen

2. tengely

211. intézkedés

… intézkedés

2. tengely összesen

3. tengely:

311. intézkedés

321. intézkedés

Az 1698/2005/EK rendelet 16a. cikke (1) bekezdésének a)–f) pontjában említett prioritásokkal kapcsolatban

Az 1698/2005/EK rendelet 16a. cikke (1) bekezdésének g) pontjában említett prioritásokkal kapcsolatban

… intézkedés

3. tengely összesen

Az 1698/2005/EK rendelet 16a. cikke (1) bekezdésének a)–f) pontjában említett prioritásokkal kapcsolatban

Az 1698/2005/EK rendelet 16a. cikke (1) bekezdésének g) pontjában említett prioritásokkal kapcsolatban

4. tengely

411. intézkedés

413. intézkedés

Az 1698/2005/EK rendelet 16a. cikke (1) bekezdésének a)–f) pontjában említett prioritásokkal kapcsolatban

Az 1698/2005/EK rendelet 16a. cikke (1) bekezdésének g) pontjában említett prioritásokkal kapcsolatban

… intézkedés

4. tengely összesen

Az 1698/2005/EK rendelet 16a. cikke (1) bekezdésének a)–f) pontjában említett prioritásokkal kapcsolatban

Az 1698/2005/EK rendelet 16a. cikke (1) bekezdésének g) pontjában említett prioritásokkal kapcsolatban

Program összesen

 

Az 1698/2005/EK rendelet 16a. cikke (1) bekezdésének a)–f) pontjában említett prioritásokkal kapcsolatban az 1., 2., 3. és 4. tengely összesen

Az 1698/2005/EK rendelet 16a. cikke (1) bekezdésének g) pontjában említett prioritásokkal kapcsolatban a 3. és 4. tengely összesen”

 

2.

A VII. melléklet A. része a következőképpen módosul:

a)

A 2. pont második bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Minden tagállam, amely az 1698/2005/EK rendelet 69. cikke (5a) bekezdésével összhangban kiegészítő pénzügyi támogatásban részesül, köteles, első alkalommal a 2010-ben benyújtott éves jelentésben egy különálló fejezetben bemutatni legalább az első bekezdésben említett számítást az említett rendelet 16a. cikkének (1) bekezdésében foglalt prioritásokhoz kapcsolódó műveletek tekintetében.”

b)

A 3a. pont helyébe a következő szöveg lép:

„3a.

A programnak az új kihívásokkal és a szélessávú infrastruktúrával kapcsolatos műveletek tekintetében történő pénzügyi végrehajtása, amely minden intézkedésre vonatkozóan megadja a kedvezményezetteknek az 1698/2005/EK rendelet 16a. cikkének (1) bekezdésében említett művelettípusokra 2009. január 1-je után teljesített kifizetések kimutatását, a szóban forgó rendelet 69. cikkének (5a) bekezdésében említett összegek erejéig.

Az említett művelettípusok pénzügyi végrehajtását összegző táblázat tartalmazza legalább a következő információkat:

Tengely/intézkedés

Éves kifizetések – N. év

Kumulált kifizetések a 2009. évtől az N. évig

111. intézkedés

… intézkedés

 

 

1. tengely összesen

211. intézkedés

… intézkedés

 

 

2. tengely összesen

311. intézkedés

321. intézkedés

Az 1698/2005/EK rendelet 16a. cikke (1) bekezdésének a)–f) pontjában említett prioritásokkal kapcsolatban

Az 1698/2005/EK rendelet 16a. cikke (1) bekezdésének g) pontjában említett prioritásokkal kapcsolatban

 

 

… intézkedés

 

 

3. tengely összesen

Az 1698/2005/EK rendelet 16a. cikke (1) bekezdésének a)–f) pontjában említett prioritásokkal kapcsolatban

Az 1698/2005/EK rendelet 16a. cikke (1) bekezdésének g) pontjában említett prioritásokkal kapcsolatban

 

411. intézkedés

 

413. intézkedés

Az 1698/2005/EK rendelet 16a. cikke (1) bekezdésének a)–f) pontjában említett prioritásokkal kapcsolatban

Az 1698/2005/EK rendelet 16a. cikke (1) bekezdésének g) pontjában említett prioritásokkal kapcsolatban

 

 

… intézkedés

 

 

4. tengely összesen

Az 1698/2005/EK rendelet 16a. cikke (1) bekezdésének a)–f) pontjában említett prioritásokkal kapcsolatban

Az 1698/2005/EK rendelet 16a. cikke (1) bekezdésének g) pontjában említett prioritásokkal kapcsolatban

Program összesen

Az 1698/2005/EK rendelet 16a. cikke (1) bekezdésének a)–f) pontjában említett prioritásokkal kapcsolatban az 1., 2., 3. és 4. tengely összesen

Az 1698/2005/EK rendelet 16a. cikke (1) bekezdésének g) pontjában említett prioritásokkal kapcsolatban a 3. és 4. tengely összesen

…”


Top