EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0308

A Bizottság 308/2009/EK rendelete ( 2009. április 15. ) a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IIIA. és VI. mellékletének a tudományos és technikai haladáshoz igazodó módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg )

OJ L 97, 16.4.2009, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 034 P. 127 - 130

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/04/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/308/oj

16.4.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 97/8


A BIZOTTSÁG 308/2009/EK RENDELETE

(2009. április 15.)

a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IIIA. és VI. mellékletének a tudományos és technikai haladáshoz igazodó módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a hulladékszállításról szóló, 2006. június 14-i 1013/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 58. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A veszélyes hulladékok országhatárokat átlépő szállításának és ártalmatlanításának ellenőrzéséről szóló bázeli egyezmény részes feleinek 2006. november 27. és december 1. között rendezett, nyolcadik konferenciáján született megállapodás értelmében a hulladékszállításról szóló 1013/2006/EK rendelet VI. melléklete módosításra szorul. A módosítás az előzetesen engedélyezett teljes hulladékmennyiség vonatkozásában a „kg/liter” kifejezés „tonna (Mg)” kifejezéssel való helyettesítésére irányul a mértékegységek következetes, a rendelet I.A., I.B. és VII. mellékletéhez igazodó használata érdekében.

(2)

A tagállamok emellett – az 1013/2006/EK rendelet 58. cikke (1) bekezdésének c) pontjával összhangban – 2008. február 29-én, 2008. március 10-én, 2008. március 17-én és 2008. április 29-én a III. mellékletben felsorolt két vagy több hulladékfajta keverékének a IIIA. mellékletbe való felvételét kérelmezték a Bizottságtól.

(3)

Az 1013/2006/EK rendelet 54. cikkében foglaltak szerint kijelölt megbízottak az említett rendelet 57. cikke értelmében megtartott gyűlésükön megállapodtak abban, hogy a hulladékkeverékek IIIA. mellékletbe való felvétele iránti kérelmekhez mellékelni kell bizonyos adatokat, hogy a kérdéses keverékről dönteni lehessen. Az adatok elbírálása az 1013/2006/EK rendeletnek megfelelően megtörtént.

(4)

A környezetvédelmi szempontokat megfelelően érvényesítő hulladékgazdálkodás fogalma kiterjed azon technikák és technológiák használatára is, amelyek kevesebb potenciálisan veszélyes anyagot termelő és ezen anyagokat még a kibocsátást megelőzően hasznosító, vagy a termelési maradványokat felhasználó, illetve újrafeldolgozó folyamatok és anyagok alkalmazásán keresztül csökkenteni tudják a környezetkárosítás mértékét. Az OECD-határozat hatálya alá tartozó országok kötelesek biztosítani, hogy hasznosító létesítményeik korszerű technikák alkalmazásával hasznosítsák a hulladékot. Korszerű hasznosítási technikák nélkül elképzelhetetlen a heterogén hulladékokból, például a nemesfémek és réz feldolgozásából származó salakokból álló hulladékkeverékek kezelése. Nem szavatolható, hogy az OECD-határozat hatálya alá nem tartozó országok teljesítik ezeket a követelményeket. A IIIA. mellékletben a GB040 (OECD) kód alá besorolt hulladéktípust – nemesfémek és réz feldolgozásának salakjait – tartalmazó hulladékkeverékekre vonatkozó feltételek ezért nem alkalmazandóak azokra az országokra, amelyek nem tartoznak az OECD-határozat hatálya alá.

(5)

Az 1013/2006/EK rendelet IIIA. és VI. mellékletét ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Indokolt lehet felülvizsgálni a IIIA. mellékletben szereplő hulladékkeverékek jegyzékét, különös tekintettel azokra a tételekre, amelyek az OECD-határozat hatálya alá nem eső országokra nem alkalmazandók, figyelembe véve a hulladékhasznosítással kapcsolatos műszaki kapacitásra, valamint a környezetvédelmi szempontokat megfelelő mértékben érvényesítő hulladékgazdálkodásra vonatkozóan az ezen országok által megadott információkat.

(7)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a 2006/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 18. cikkével létrehozott bizottság véleményével (2),

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1013/2006/EK rendelet III.A és VI. melléklete helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

A IIIA. mellékletet, ha szükséges, a rendelet hatálybalépését követő 12 hónapon belül felül kell vizsgálni, különösen azon információk fényében, amelyeket az OECD-határozat hatálya alá nem tartozó országok adnak meg hulladékhasznosítással kapcsolatos műszaki kapacitásukat illetően, valamint annak hiteléül, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenységet az OECD-határozat hatálya alá tartozó országok követelményeivel egyenértékű feltételek mellett folytatják.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. április 15-én.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 190., 2006.7.12., 1. o.

(2)  HL L 114., 2006.4.27., 9. o.


MELLÉKLET

1.

Az 1013/2006/EK rendelet IIIA. melléklete helyébe a következő szöveg lép:

„IIIA. MELLÉKLET

A 3. CIKK (2) BEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT – A III. MELLÉKLETBEN FELSOROLT, NEM AZONOS KÓD ALÁ TARTOZÓ KÉT VAGY TÖBBFÉLE HULLADÉKBÓL ÁLLÓ – HULLADÉKKEVERÉKEK

1.

A hulladékkeverékre – függetlenül attól, hogy szerepel-e a jegyzékben, vagy sem – nem alkalmazhatók a 18. cikkben szereplő általános tájékoztatási követelmények, ha egyéb anyagokkal oly mértékben szennyezett, hogy:

a)

ezáltal a hulladékkal összefüggő kockázat elegendő mértékben megnőtt ahhoz, hogy a hulladék – a 91/689/EGK irányelv III. mellékletében felsorolt veszélyes jellemzők figyelembevétel – előzetes írásos bejelentési és engedélyezési eljárás hatálya alá tartozzon; vagy

b)

az lehetetlenné teszi a hulladék környezetvédelmi szempontból megfelelő módon történő hasznosítását.

2.

E melléklet az alábbiakban felsorolt hulladékkeverékekre vonatkozik:

a)

a B1010 és B1050 bázeli kód alá besorolt hulladékok keverékei;

b)

a B1010 és B1070 bázeli kód alá besorolt hulladékok keverékei;

c)

a GB040 (OECD) kód és a B1100 bázeli kód alá besorolt hulladékok keveréke a következőkre korlátozva: keménycink-tartalmú maradványok; cinktartalmú salakok, fölözékek; alumíniumfölözék (vagy salakhártya), kivéve a sósalakot; réz kohósításából származó tűzálló bélés hulladékok, beleértve a tégelyeket.

d)

a GB040 (OECD) kód és a B1070 bázeli kód alá tartozó hulladékokból, valamint a B1100 kód alá besorolt hulladékok közül a réz kohósításából származó tűzálló bélés hulladékaiból és tégelyeiből álló keverékek.

A c) és a d) pontban említett tételek nem vonatkoznak az OECD-határozat hatálya alá nem tartozó országokba történő kivitelre.”

2.

Az 1013/2006/EK rendelet VI. melléklete helyébe a következő szöveg lép:

„VI. MELLÉKLET

ŰRLAP ELŐZETESEN ENGEDÉLYEZETT LÉTESÍTMÉNYEK SZÁMÁRA (14. CIKK)

Illetékes hatóság

Hasznosító létesítmény

Hulladék azonosítója

Érvényesség időtartama

Az előzetesen engedélyezett teljes mennyiség

A hasznosító létesítmény neve és száma

Címe

Hasznosítási művelet

(+ R-kód)

Alkalmazott technológiák

(kód)

-tól

-ig

(tonna (Mg))”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Top