EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0280

A Bizottság 280/2009/EK rendelete ( 2009. április 6. ) a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 44/2001/EK tanácsi rendelet I., II., III., valamint IV. mellékletének módosításáról

OJ L 93, 7.4.2009, p. 13–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 010 P. 150 - 156

No longer in force, Date of end of validity: 09/01/2015; hatályon kívül helyezte: 32012R1215

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/280/oj

7.4.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 93/13


A BIZOTTSÁG 280/2009/EK RENDELETE

(2009. április 6.)

a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló 44/2001/EK tanácsi rendelet I., II., III., valamint IV. mellékletének módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-i 44/2001/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 74. cikkére,

mivel:

(1)

A 44/2001/EK rendelet I. melléklete felsorolja a rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében, valamint 4. cikkének (2) bekezdésében említett nemzeti joghatósági szabályokat. A II. melléklet tartalmazza azon tagállami bíróságok és hatáskörrel rendelkező hatóságok listáját, amelyek a végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmekkel foglalkoznak. A III. mellékletben található azon bíróságok listája, amelyekhez jogorvoslat nyújtható be a végrehajthatóvá nyilvánításról szóló határozattal szemben, továbbá a IV. melléklet felsorolja az e határozatokkal szembeni végső jogorvoslati eljárásokat.

(2)

A 44/2001/EK tanácsi rendelet I., II., III., valamint IV. mellékletét többször módosították, legutóbb a 1791/2006/EK rendelettel (2), Bulgária és Románia nemzeti joghatósági szabályainak, bíróságai és hatáskörrel rendelkező hatóságai listájának, valamint jogorvoslati eljárásainak beiktatása céljából.

(3)

A tagállamok az I., II., III., valamint IV. mellékletben található listák további módosításairól értesítették a Bizottságot. Ezért célszerűnek tűnik közzétenni az említett mellékletekben szereplő listák egységes szerkezetbe foglalt változatát.

(4)

Az Európai Közösség és a Dán Királyság közötti, a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló megállapodás (3) 3. cikke értelmében Dánia nem vesz részt a Brüsszel I. rendelet módosításainak elfogadásában, és e módosítások Dániára nézve nem kötelezők, illetve alkalmazandók.

(5)

A 44/2001/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 44/2001/EK rendelet I–IV. melléklete helyébe e rendelet megfelelő mellékletei lépnek.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban az Európai Közösséget létrehozó szerződéssel összhangban.

Kelt Brüsszelben, 2009. április 6-án.

a Bizottság részéről

Jacques BARROT

alelnök


(1)  HL L 12., 2001.1.16., 1. o.

(2)  HL L 363., 2006.12.20., 1. o.

(3)  HL L 299., 2005.11.16., 62. o.


I. MELLÉKLET

A 3. cikk (2) bekezdésében és a 4. cikk (2) bekezdésében említett joghatósági szabályok

Belgiumban: a nemzetközi magánjogról szóló, 2004. július 16-i törvény 5–14. cikke,

Bulgáriában: a Nemzetközi Magánjogi Törvénykönyv 4. cikkének 1. albekezdésének 2. pontja,

A Cseh Köztársaságban: a 99/1963. sz. törvény (Gyűjt.) 86. cikke, a módosított Polgári Perrendtartás (občanský soudní řád),

Németországban: a polgári perrendtartás (Zivilprozessordnung) 23. cikke,

Észtországban: a Polgári Perrendtartás 86. cikke (tsiviilkohtumenetluse seadustik),

Görögországban: a Polgári perrendtartás (Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας) 40. cikke,

Franciaországban: a Polgári Törvénykönyv (Code Civil) 14. és 15. cikke,

Írországban: azok a szabályok, amelyek az eljárást megindító iratnak az alperes részére ideiglenes írországi tartózkodása alatt történő kézbesítése révén megalapozzák a joghatóságot,

Olaszországban: az 1995. május 31-i 218. törvény 3. és 4. cikke,

Cipruson: a bíróságokról szóló módosított 1960. évi 14. törvény 21. szakaszának (2) bekezdése,

Lettországban: a Polgári Perrendtartás (Civilprocesa likums) 27. szakasza, valamint a 28. szakaszának (3), (5), (6) és (9) bekezdése,

Litvániában: a Polgári Perrendtartás (Civilinio proceso kodeksas) 31. cikke,

Luxemburgban: a Polgári Törvénykönyv (Code Civil) 14. és 15. cikke,

Magyarországon: a nemzetközi magánjogról szóló, 1979. évi 13. törvényerejű rendelet 57. §-a,

Máltán: a Polgári Eljárásjogi és Szervezeti Törvénykönyv 742., 743. és 744. cikke – 12. fejezet (Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili – Kap. 12), valamint a Kereskedelmi Törvénykönyv 549. cikke – 13. fejezet (Kodiċi tal-kummerċ – Kap. 13),

Ausztriában: a bírósági joghatóságról szóló törvény (Jurisdiktionsnorm) 99. cikke,

Lengyelországban: a Polgári Perrendtartás (Kodeks postępowania cywilnego) 1103. és 1110. cikke, amennyiben a joghatóságot a következők alapján határozzák meg: az alperes lengyelországi lakóhelye, az alperesnek Lengyelországban vagyontárgyak vannak a birtokában vagy Lengyelországban tulajdonjogokra jogosult, a jogvita tárgya Lengyelországban található, és a felek egyike lengyel állampolgár,

Portugáliában: a Polgári perrendtartás (Código de Processo Civil) 65. és 65A. cikke, valamint a Munkajogi eljárás törvénykönyve (Código de Processo de Trabalho) 11. cikke,

Romániában: a nemzetközi magánjogi kapcsolatokról szóló 105/1992. számú törvény 148–157. cikke,

Szlovéniában: a nemzetközi magánjogi és eljárásjogi törvény (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku) 48. cikkének (2) bekezdése a Polgári Perrendtartás (Zakon o pravdnem postopku) 47. cikkének (2) bekezdésével összefüggésben és a Nemzetközi Magánjogi és Eljárásjogi törvény (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku) 58. cikke a Polgári Perrendtartás (Zakon o pravdnem postopku) 59. cikkével összefüggésben,

Szlovákiában: a nemzetközi magánjogra és annak eljárási szabályaira vonatkozó 97/1963. sz. törvény 37. és 37e. cikke,

Finnországban: a bírósági eljárás törvénykönyve (oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken) 10. fejezet 1. szakasz első bekezdésének második, harmadik és negyedik mondata,

Svédországban: a bírósági eljárás törvénykönyve (rättegångsbalken) 10. fejezet 3. szakasz első bekezdésének első mondata,

Az Egyesült Királyságban: azok a szabályok, amelyek megalapozzák a joghatóságot a következők alapján:

a)

az eljárást megindító iratnak az alperes részére ideiglenes Egyesült Királyságbeli tartózkodása alatt történő kézbesítése; vagy

b)

az alperesnek az Egyesült Királyságban vagyontárgyai vannak; vagy

c)

az Egyesült Királyságban található vagyontárgyaknak a felperes által történő lefoglalása.


II. MELLÉKLET

Azok a bíróságok vagy hatáskörrel rendelkező hatóságok, amelyekhez a 39. cikkben említett kérelmet kell intézni, a következők:

Belgiumban: a „tribunal de première instance” vagy „rechtbank van eerste aanleg” vagy „erstinstanzliches Gericht”,

Bulgáriában: az „окръжния съд”,

a Cseh Köztársaságban: az „okresní soud” vagy a „soudní exekutor”,

Németországban:

a)

a Landgericht kamarájának elnöke;

b)

a közjegyző egy hiteles okirat végrehajthatóságának megállapítása iránti eljárásában,

Észtországban: a „maakohus” (megyei bíróság),

Görögországban: a „Μονομελές Πρωτοδικείο”,

Spanyolországban: a „Juzgado de Primera Instancia”,

Franciaországban:

a)

a „greffier en chef du tribunal de grande instance”;

b)

a „président de la chambre départementale des notaires” a közjegyzői okirat alapján benyújtott végrehajthatóvá nyilvánítás iránti kérelmek esetében,

Írországban a „High Court”,

Olaszországban: a „corte d’appello”,

Cipruson: a „Επαρχιακό Δικαστήριο” vagy tartással kapcsolatos határozat esetén a „Οικογενειακό Δικαστήριο”,

Lettországban: a „rajona (pilsētas) tiesa”,

Litvániában: a „Lietuvos apeliacinis teismas”,

Luxemburgban: a „tribunal d’arrondissement” elnöke,

Magyarországon: a „megyei bíróság székhelyén működő helyi bíróság”, és Budapesten a „Budai Központi Kerületi Bíróság”,

Máltán: a „Prim Awla tal-Qorti Ċivili” vagy „Qorti tal-Maġistrati ta Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha”, vagy tartással kapcsolatos határozat esetén a „Ministru responsabbli għall-Ġustizzja” áttétele alapján a „Reġistratur tal-Qorti”,

Hollandiában: a „voorzieningenrechter van de rechtbank”,

Ausztriában: a „Bezirksgericht”,

Lengyelországban: a „sąd okręgowy”,

Portugáliában: a „Tribunal de Comarca”,

Romániában: a „Tribunal”,

Szlovéniában: az „okrožno sodišče”,

Szlovákiában: az „okresný súd”,

Finnországban: a „käräjäoikeus/tingsrätt”,

Svédországban: a „Svea hovrätt”,

Az Egyesült Királyságban:

a)

Angliában és Walesben a „High Court of Justice”, illetve tartással kapcsolatos határozat esetén a „Secretary of State” áttétele alapján a „Magistrate’s Court”;

b)

Skóciában a „Court of Session”, illetve tartással kapcsolatos határozat esetén a „Secretary of State” áttétele alapján a „Sheriff Court”;

c)

Észak-Írországban a „High Court of Justice”, illetve tartással kapcsolatos határozat esetén a „Secretary of State” áttétele alapján a „Magistrate’s Court”;

d)

Gibraltárban a „Supreme Court of Gibraltar”, illetve tartással kapcsolatos határozat esetén az „Attorney General of Giblaltar” áttétele alapján a „Magistrate’s Court”.


III. MELLÉKLET

Azok a bíróságok, amelyekhez a 43. cikk (2) bekezdésében említett jogorvoslat benyújtható, a következők:

Belgiumban:

a)

az alperes esetén: a „tribunal de première instance” vagy „rechtbank van eerste aanleg” vagy „erstinstanzliches Gericht”;

b)

a kérelmező esetén: a „Cour d’appel” vagy „hof van beroep”,

Bulgáriában: az „Апелативен съд – София”,

A Cseh Köztársaságban: a fellebbviteli bíróság a kerületi bíróságon keresztül,

Németországban: az „Oberlandesgericht”,

Észtországban: a „ringkonnakohus”,

Görögországban: az „Εφετείο”,

Spanyolországban: a megtámadott határozatot kiadó „el Juzgado de Primera Instancia” és a fellebezés elbírálására köteles „Audiencia Provincial”,

Franciaországban:

a)

a „cour d’appel” a kérelmeket jóváhagyó határozatokról;

b)

a „tribunal de grande instance” elnöke a kérelmeket elutasító határozatokról,

Írországban: a „High Court”,

Izlandon: a „heradsdomur”,

Olaszországban: a „corte d’appello”,

Cipruson: az „Επαρχιακό Δικαστήριο” vagy tartással kapcsolatos határozat esetén az „Οικογενειακό Δικαστήριο”,

Lettországban: az „Apgabaltiesa” a „rajona (pilsētas) tiesa”-n keresztül,

Litvániában: a „Lietuvos apeliacinis teismas”,

Luxemburgban: a „Cour supérieure de Justice” mint polgári ügyekben eljáró fellebbviteli fórum,

Magyarországon: a megyei bíróság székhelyén működő helyi bíróság (Budapesten a Budai Központi Kerületi Bíróság), a fellebbezést a megyei bíróság (Budapesten a Fővárosi Bíróság) bírálja el,

Máltán: a „Qorti ta’ l-Appell” a Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili – Kap.12- ben a fellebbezésekre alkalmazandó eljárásnak megfelelően vagy tartással kapcsolatos határozat esetén a „Prim’ Awla tal-Qorti ivili jew il-Qorti tal-Maġistrati ta’ Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha” előtt „ċitazzjoni”-val,

Hollandiában:

a)

az alperes esetén: az „arrondissementsrechtbank”;

b)

a kérelmező esetén: a „gerechtshof”,

Ausztriában: a „Landesgericht” a „Bezirksgericht”-en keresztül;

Lengyelországban a „apelacyjny” a „sąd okręgowy”-n keresztül,

Portugáliában: a „Tribunal da Relaçăo” az illetékes bíróság. A jogorvoslatot – a hatályos tagállami jogszabályokkal összhangban – a vitatott határozatot kiadó bírósághoz intézett kérelemmel kell elindítani,

Romániában: a „Curte de Apel”,

Szlovéniában: az „okrožno sodišče”,

Szlovákiában: a fellebviteli bíróság azon a kerületi bíróságon keresztül, amelynek a határozatát megfellebbezték,

Finnországban: a „hovioikeus/hovrätt”,

Svédországban: a „Svea hovrätt”,

Az Egyesült Királyságban:

a)

Angliában és Walesben a „High Court of Justice”, illetve tartással kapcsolatos határozat esetén a „Magistrate’s Court”;

b)

Skóciában a „Court of Session”, illetve tartással kapcsolatos határozat esetén a „Sheriff Court”;

c)

Észak-Írországban a „High Court of Justice”, illetve tartással kapcsolatos határozat esetén a „Magistrate’s Court”;

d)

Gibraltárban a „Supreme Court of Gibraltar”, illetve tartással kapcsolatos határozat esetén a „Magistrate’s Court”.


IV. MELLÉKLET

A 44. cikk alapján benyújtható jogorvoslati kérelmek a következők:

Belgiumban, Görögországban, Spanyolországban, Franciaországban, Olaszországban, Luxemburgban és Hollandiában a semmisségi panasz,

Bulgáriában: „обжалване пред Върховния касационен съд”,

a Cseh Köztársaságban: a „dolování” és a „žaloba pro zmatečnost”,

Németországban: a „Rechtsbeschwerde”,

Észtországban: a „kassatsioonikaebus”,

Írországban: a „Supreme Court”-hoz benyújtott jogorvoslat jogkérdésben,

Izlandon: a „Hæstiréttur”-hoz benyújtott jogorvoslat,

Cipruson a Legfelsőbb Bírósághoz benyújtott jogorvoslat,

Lettországban az „Augstākās tiesas Senāts”-hoz az „Apgabaltiesa”-n keresztül benyújtott jogorvoslat,

Litvániában: a „Lietuvos Aukščiausiasis Teismas”-hoz benyújtott jogorvoslat,

Magyarországon: „felülvizsgálati kérelem”,

Máltán: nem nyújtható be további jogorvoslat; tartással kapcsolatos határozat esetén a „Qorti ta’ l-Appell” a „kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Procedura Ċivili – Kap.12”-ben megállapított jogorvoslati eljárásnak megfelelően,

Ausztriában: a „Revisionsrekurs”,

Lengyelországban: „skarga kasacyjna”,

Portugáliában: jogorvoslat jogkérdésben,

Romániában: a „contestatie in anulare” vagy a „revizuire”,

Szlovéniában: a „Vrhovno sodišče Republike Slovenije”-hez benyújtott jogorvoslat,

Szlovákiában: a „dovolanie”,

Finnországban: a „korkein oikeus/högsta domstolen”-hez benyújtott jogorvoslat,

Svédországban: a „Högsta domstolen”-hez benyújtott jogorvoslat,

az Egyesült Királyságban: egyetlen további jogorvoslat jogkérdésben.


Top