EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0246

A Tanács 246/2009/EK rendelete ( 2009. február 26. ) a Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének a vonalhajózási társaságok (konzorciumok) között létrejött megállapodások, döntések és összehangolt magatartások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról (kodifikált változat)

OJ L 79, 25.3.2009, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 08 Volume 003 P. 246 - 249

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/246/oj

25.3.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 79/1


A TANÁCS 246/2009/EK RENDELETE

(2009. február 26.)

a Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének a vonalhajózási társaságok (konzorciumok) között létrejött megállapodások, döntések és összehangolt magatartások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról

(kodifikált változat)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 83. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

mivel:

(1)

A Szerződés 85. cikke (3) bekezdésének a vonalhajózási társaságok (konzorciumok) között létrejött megállapodások, döntések és összehangolt magatartások egyes csoportjaira történő alkalmazásáról szóló, 1992. február 25-i 479/92/EGK tanácsi rendeletet (2) több alkalommal (3) jelentősen módosították. Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt a rendeletet kodifikálni kell.

(2)

A Szerződés 81. cikke (1) bekezdésének alkalmazásától a 81. cikk (3) bekezdése értelmében el lehet tekinteni a megállapodások, döntések és összehangolt magatartások 81. cikk (3) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő csoportjai tekintetében.

(3)

A Szerződés 83 cikke értelmében a 81. cikk (3) bekezdésének alkalmazására vonatkozó rendelkezéseket rendeleti vagy irányelvi úton kell elfogadni. A 83. cikk (2) bekezdésének b) pontja szerint, a 81. cikk (3) bekezdésének alkalmazására ezen aktusnak részletes szabályokat kell megállapítania, figyelembe véve egyrészről a hatékony felügyelet biztosításának, másrészről a hatósági ellenőrzés lehető legnagyobb mértékű egyszerűsítésének szükségességét. A Szerződés 83. cikke (2) bekezdésének d) pontja értelmében ezen aktusnak meg kell határoznia mind a Bizottság, mind a Bíróság feladatait.

(4)

A vonalhajózás tőkeigényes ágazat; mivel a konténeres szállítás az együttműködést és korszerűsítést sürgeti. A Közösség hajózási ágazatának el kell érnie az ahhoz szükséges gazdaságos méretet, hogy sikeresen versenyezzen a világ vonalhajózási piacán.

(5)

A vonalhajózási társaságok között létrejött műszaki, műveleti és/vagy kereskedelmi együttműködés útján, működésük korszerűsítésére irányuló közös szolgáltatási (hajózási körökben konzorciumnak nevezett) megállapodások biztosíthatják a vonalhajózási szolgáltatások eredményességének javításához, illetve a műszaki és gazdasági fejlődés előmozdításához szükséges eszközöket.

(6)

A tengeri szállítás fontos szerepet játszik a közösségi kereskedelem alakulásában, és a konzorciumok között létrejött megállapodások – figyelemmel a nemzetközi vonalhajózás sajátosságaira – e téren fontos szerepet tölthetnek be.

(7)

A konzorciumok által kínált szállítási szolgáltatásokat igénybe vevők részesülhetnek a javuló eredményességből és szolgáltatásból származó előnyökből, így többek között a rendszeresség, a kapacitás jobb kihasználása folytán lecsökkent költségek, valamint a jobb vízi járművek és felszerelések javuló minőségű szolgáltatása révén.

(8)

A Bizottságot fel kell hatalmazni annak rendeleti úton történő kinyilvánítására, hogy a Szerződés 81. cikke (1) bekezdésének rendelkezései nem vonatkoznak a konzorciumok között létrejött megállapodások, döntések és összehangolt magatartások egyes csoportjaira, annak érdekében, hogy – a versenypolitika szempontjainak hátrányos befolyásolása nélkül – megkönnyítsék a vállalkozások gazdaságilag kívánatos együttműködését. A Bizottságnak – a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságaival történő szoros és folyamatos együttműködés mellett – pontosan meg kell határoznia e mentességek terjedelmét és a hozzájuk fűzött feltételeket.

(9)

A vonalhajózási konzorciumok szakosodott és összetett jellegű közös vállalkozások; mivel az eltérő körülmények között működő konzorciumok megállapodásainak számos válfaja létezik. A konzorciumok működésének kiterjedése, résztvevői, tevékenységei és feltételei gyakran változnak. Ezért a Bizottság kötelezettsége kell legyen, hogy időről időre meghatározza a csoportmentességben részesülő konzorciumokat.

(10)

A Szerződés 81. cikke (3) bekezdésében foglalt valamennyi feltétel teljesítésének biztosítására a csoportmentességhez feltételeket kell fűzni, különösen annak érdekében, hogy a szállítók méltányosan részesüljenek a haszonból, és hogy a versenyt ne zárják ki,

ELFOGADTA EZT AZ RENDELETET:

1. cikk

(1)   A Bizottság a Szerződés 81. cikke (3) bekezdésének megfelelően rendeletben úgy rendelkezhet, hogy a Szerződés 81. cikke (1) bekezdésének alkalmazásától el lehet tekinteni a vállalkozások közötti megállapodások, a vállalkozások társulásai által hozott döntések és az összehangolt magatartások egyes csoportjai tekintetében, amelyeknek célja a vonalhajózási társaságok közötti tengeri szállítási szolgáltatások közös üzemeltetésének előmozdítása vagy megteremtése, az érintett vállalkozások működésének műszaki, műveleti és/vagy kereskedelmi megállapodások – kivéve árrögzítés – útján történő korszerűsítése céljából (konzorciumok).

(2)   Az e cikk (1) bekezdése alapján elfogadott rendelet meghatározza a megállapodások, döntések és összehangolt magatartások azon csoportjait, amelyekre a rendelet vonatkozik, és tüzetesen meghatározza azokat a feltételeket és kötelezettségeket, amelyek alapján a Szerződés 81. cikkének (3) bekezdése értelmében e megállapodások, döntések és összehangolt magatartások mentesülnek a Szerződés 81. cikke (1) bekezdésének alkalmazása alól.

2. cikk

(1)   Az 1. cikk alapján elfogadott rendelet a hatálybalépésétől számított öt évig hatályos.

(2)   Az 1. cikk alapján elfogadott rendelet visszavonható vagy módosítható, ha a körülmények bármely, a rendelet elfogadása szempontjából lényeges tényező tekintetében megváltoztak.

3. cikk

Az 1. cikk alapján elfogadott rendelet olyan rendelkezést foglalhat magában, amely szerint visszaható hatálya van azokra a megállapodásokra, döntésekre és összehangolt magatartásokra, amelyek hatálybalépésekor már léteztek, feltéve, hogy azok megfelelnek a rendeletben megállapított feltételeknek.

4. cikk

Az 1. cikk szerinti rendelet előírhatja, hogy a Szerződés 81. cikkének (1) bekezdésében foglalt tilalmat az említett rendeletben meghatározott ideig nem kell alkalmazni az 1995. január 1-jén már létező megállapodásokra, döntésekre és összehangolt magatartásokra, amelyek Ausztria, Finnország és Svédország csatlakozása következtében a 81. cikk (1) bekezdésének hatálya alá tartoznak, és nem felelnek meg a 81. cikk (3) bekezdésében meghatározott feltételeknek. E cikk azonban nem alkalmazandó azokra a megállapodásokra, döntésekre és összehangolt magatartásokra, amelyek 1995. január 1-jén már az EGT-megállapodás 53. cikke (1) bekezdésének hatálya alá tartoztak.

5. cikk

Az 1. cikk szerinti rendelet elfogadása előtt a Bizottság közzéteszi annak tervezetét, minden érdekelt személynek és szervezetnek lehetőséget biztosítva, hogy a Bizottság által meghatározott, egy hónapnál nem rövidebb határidőn belül megtegye észrevételeit.

6. cikk

A Bizottság az 1. cikk alapján elfogadott rendelet tervezetének közzététele és a rendelet elfogadása előtt konzultál a Szerződés 81. és 82. cikkében meghatározott versenyszabályok végrehajtásáról szóló, 2002. december 16-i 1/2003/EK tanácsi rendelet (4) 14. cikkében említett, kartell- és monopólium kérdésekkel foglalkozó tanácsadó bizottsággal.

7. cikk

Az I. mellékletben szereplő jogi aktusokkal módosított 479/92/EGK rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő utalásokat úgy kell tekinteni, mintha erre a rendeletre vonatkoznának és a II. mellékletben foglalt megfelelési táblázattal összhangban kell alkalmazni.

8. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. február 26-án.

a Tanács részéről

az elnök

I. LANGER


(1)  Az Európai Parlament 2008. április 23-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  HL L 55., 1992.2.29., 3. o.

(3)  Lásd az I. mellékletet.

(4)  HL L 1., 2003.1.4., 1. o.


I. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett rendelet és annak módosítása

(a 7. cikk szerint)

A Tanács 479/92/EGK rendelete

(HL L 55., 1992.2.29., 3. o.)

 

A Tanács 1/2003/EK rendelete

(HL L 1., 2003.1.4., 1. o.)

kizárólag a 42. cikk

Az 1994. évi csatlakozási okmány 29. cikke és az I. melléklete IIIA.4. pontja

(HL C 241., 1994.8.29., 56. o.)

 


II. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

479/92/EGK rendelet

Ez a rendelet

1–3. cikk

1–3. cikk

3a. cikk

4. cikk

4. cikk

5. cikk

5. cikk

6. cikk

7. cikk

7. cikk

8. cikk

I. Melléklet

II. Melléklet


Top