Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0085

A Tanács 85/2009/EK rendelete ( 2009. január 19. ) az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK rendeletnek a pénzügyi irányítással kapcsolatos egyes rendelkezések tekintetében történő módosításáról

OJ L 25, 29.1.2009, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; hatályon kívül helyezte: 32013R1303

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/85/oj

29.1.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 25/1


A TANÁCS 85/2009/EK RENDELETE

(2009. január 19.)

az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló 1083/2006/EK rendeletnek a pénzügyi irányítással kapcsolatos egyes rendelkezések tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 161. cikke harmadik albekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament hozzájárulására,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére,

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére,

mivel:

(1)

A nemzetközi pénzpiacokat sújtó, korábban sohasem tapasztalt mértékű válság olyan hatalmas kihívásokkal állította szembe a Közösséget, amelyekre gyorsan kell reagálni annak érdekében, hogy a gazdaság egészére gyakorolt hatásokat ellensúlyozni, és különösen a beruházások támogatásával a növekedést és a foglalkoztatást ösztönözni lehessen.

(2)

A 2007–2013-as programozási időszak szabályozási keretét azzal a céllal fogadták el, hogy tovább egyszerűsítsék az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és a Kohéziós Alap programozását és kezelését, továbbá a végrehajtás során fokozzák a hatékonyságukat, valamint érvényesítsék a szubszidiaritást.

(3)

Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról szóló, 2006. július 11-i 1083/2006/EK tanácsi rendelet (1) egyes rendelkezéseit ki kell igazítani annak érdekében, hogy az operatív programok és az e programok keretében támogatott projektek elindításakor könnyebbé váljék a közösségi pénzügyi források mobilizálása, felgyorsítva ezáltal az ilyen beruházások végrehajtását és azoknak a gazdaságra gyakorolt hatását.

(4)

Több lehetőséget kell biztosítani az Európai Beruházási Bank (EBB) és az Európai Beruházási Alap (EBA) számára, hogy támogassa a tagállamokat az operatív programok előkészítésében és végrehajtásában.

(5)

Figyelembe véve, hogy az EBB és az EBA a Szerződés értelmében közösségi pénzügyi szereplőnek minősül, amikor ezen intézmények mint holdingalapok részvételével pénzügyi tervezési műveletekre kerül sor, lehetővé kell tenni, hogy közvetlenül ítélhessenek oda nekik szerződéseket.

(6)

A pénzügyi konstrukciók alkalmazásának megkönnyítése érdekében – különösen a fenntartható városfejlesztés területén – biztosítani kell annak lehetőségét, hogy az alapok létrehozása vagy az alapokhoz való hozzájárulások tekintetében a természetbeni hozzájárulások elszámolható kiadásoknak minősüljenek.

(7)

A vállalkozások – és különösen a kis- és középvállalkozások – támogatása érdekében rugalmasabbá kell tenni a Szerződés 87. cikke értelmében vett állami támogatások keretében történő előlegfizetésre vonatkozó feltételeket is.

(8)

A nagyprojektek végrehajtásának felgyorsítása érdekében lehetővé kell tenni, hogy a nagyprojektekre vonatkozó, a Bizottság által még el nem fogadott kiadásokat bele lehessen foglalni a költségnyilatkozatokba.

(9)

A tagállami pénzügyi források támogatása érdekében, és így elősegítendő az operatív programoknak a válsághelyzetekben való gyors elindítását, módosítani kell az előfinanszírozásra vonatkozó rendelkezéseket.

(10)

Az operatív programok megindításakor folyósított előlegnek biztosítania kell a folyamatos likviditást, és a programvégrehajtás során elő kell segítenie a kedvezményezettek számára történő kifizetéseket. Ezért a strukturális alapok esetében rendelkezni kell 7,5 % előleg folyósításáról (a 2004. május 1-jét megelőzően az Európai Uniót alkotó tagállamok esetében) és 9 % előleg folyósításáról (a 2004. május 1-jén vagy azt követően az Európai Unióhoz csatlakozó tagállamok esetében) az operatív programok végrehajtásának felgyorsítása érdekében.

(11)

Az egyenlő bánásmód és a jogbiztonság elvei miatt az 56. cikk (2) bekezdésével és a 78. cikk (1) bekezdésével kapcsolatos módosításokat a 2007–2013-as programozási időszak teljes időtartama során alkalmazni kell. Ennek megfelelően a visszaható hatályt 2006. augusztus 1-jétől – az 1083/2006/EK rendelet hatálybalépése napjától – kell alkalmazni. Mivel a gazdaság egészére gyakorolt hatások ellensúlyozása érdekében a nemzetközi pénzpiacokat sújtó, korábban sohasem tapasztalt mértékű válság gyors reagálást tesz szükségessé, e rendeletnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon egyéb módosításoknak is hatályba kell lépniük.

(12)

Az 1083/2006/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1083/2006/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 44. cikk második bekezdése a következőképpen módosul:

a)

a b) pont helyébe a következő szöveg lép:

„b)

amennyiben a megállapodás a közbeszerzési törvény értelmében nem szolgáltatásra irányuló közbeszerzési szerződés, e célból adomány formájában, közvetlen pénzügyi hozzájárulásként meghatározott, pénzügyi intézmény részére ajánlattételi felhívás nélkül történő támogatásnyújtás, amennyiben ez a Szerződéssel összhangban lévő nemzeti jogszabálynak megfelelően történik.”;

b)

a szöveg a következő c) ponttal egészül ki:

„c)

szerződés odaítélése közvetlenül az EBB-nek vagy az EBA-nak.”

2.

A 46. cikk (1) bekezdése a következő második albekezdéssel egészül ki:

„Az EBB vagy az EBA a tagállamok kérésére részt vehet az első albekezdésben említett technikai segítségnyújtási intézkedésekben.”

3.

Az 56. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve, a természetbeni hozzájárulások, az értékcsökkenés és az általános költségek az e bekezdés harmadik albekezdésében meghatározott feltételek esetén a kedvezményezettek számára a műveletek végrehajtásával kapcsolatban felmerült költségeknek tekinthetők.

Az (1) bekezdéstől eltérve, a 78. cikk (6) bekezdésének első albekezdésében meghatározott pénzügyi konstrukciók tekintetében a természetbeni hozzájárulások alapok vagy holdingalapok létrehozására, vagy az azokhoz történő hozzájárulásként kifizetett költségnek tekinthetők az e bekezdés harmadik albekezdésében meghatározott feltételek esetén.

Az első és második albekezdésben említett költségeknek az alábbi feltételeknek kell megfelelniük:

a)

a (4) bekezdés alapján megállapított, az elszámolhatóságra vonatkozó szabályok előírják az ilyen költségek elszámolhatóságát;

b)

a költségek összegét számlákkal megegyező bizonyító erejű bizonylatokkal igazolják, az egyes egyedi rendeletekben meghatározott rendelkezések sérelme nélkül;

c)

természetbeni hozzájárulások esetén az alapokból származó társfinanszírozás nem haladja meg a teljes elszámolható költségnek az említett hozzájárulások nélküli értékét.”

4.

A 78. cikk a következőképpen módosul:

a)

A 78. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében az utolsó mondat helyébe a következő szöveg lép:

„Az egyes alapokra vonatkozó egyedi rendeletekben szereplő eltérő rendelkezés hiányában a kedvezményezettek által kifizetett költségeket igazolt számlákkal vagy azonos bizonyító erejű számviteli bizonylatokkal kell igazolni.”;

b)

a 78. cikk (2) bekezdésben a b) pontot el kell hagyni;

c)

a 78. cikk (4) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   Amennyiben a Bizottság a 41. cikk (3) bekezdésének alkalmazásában elutasítja a valamely nagyprojekthez való pénzügyi hozzájárulását, a bizottsági határozat elfogadását követő költségnyilatkozatot ennek megfelelően kell módosítani.”

5.

A 82. cikk (1) bekezdése második albekezdésének a), b) és c) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)

az EU-hoz 2004. május 1-je előtt csatlakozott tagállamok esetében 2007-ben az operatív programhoz a strukturális alapokból nyújtott hozzájárulás 2 %-a, 2008-ban az operatív programhoz a strukturális alapokból nyújtott hozzájárulás 3 %-a és 2009-ben az operatív programhoz a strukturális alapokból nyújtott hozzájárulás 2,5 %-a;

b)

az EU-hoz 2004. május 1-jén vagy azt követően csatlakozó tagállamok esetében 2007-ben az operatív programhoz a strukturális alapokból nyújtott hozzájárulás 2 %-a, 2008-ban az operatív programhoz a strukturális alapokból nyújtott hozzájárulás 3 %-a és 2009-ben az operatív programhoz a strukturális alapokból nyújtott hozzájárulás 4 %-a;

c)

amennyiben az operatív program az „európai területi együttműködési” célkitűzés alá esik és a részt vevő tagállamok közül legalább egy 2004. május 1-jén vagy azt követően csatlakozott az Európai Unióhoz, 2007-ben az operatív programhoz az Európai Regionális Fejlesztési Alapból (ERFA) nyújtott hozzájárulás 2 %-a, 2008-ban az operatív programhoz az ERFA-ból nyújtott hozzájárulás 3 %-a és 2009-ben az operatív programhoz az ERFA-ból nyújtott hozzájárulás 4 %-a.”

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Mindazonáltal az 1. cikk (3) bekezdését és az 1. cikk (4) bekezdésének a) pontját 2006. augusztus 1-jei hatállyal kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2009. január 19-én.

a Tanács részéről

az elnök

P. GANDALOVIČ


(1)  HL L 210., 2006.7.31., 25. o.


Top