Help Print this page 

Document 32009L0131

Title and reference
A Bizottság 2009/131/EK irányelve ( 2009. október 16. ) a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2008/57/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv VII. mellékletének módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)
  • In force
OJ L 273, 17.10.2009, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 032 P. 103 - 104

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/131/oj
Multilingual display
Text

17.10.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 273/12


A BIZOTTSÁG 2009/131/EK IRÁNYELVE

(2009. október 16.)

a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló 2008/57/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv VII. mellékletének módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a vasúti rendszer Közösségen belüli kölcsönös átjárhatóságáról szóló, 2008. június 17-i 2008/57/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 27. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel az Ügynökség 2009. április 17-i ERA/REC/XA/01-2009 ajánlására,

mivel:

(1)

A 881/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) 9b. cikkének (2) bekezdése értelmében az Európai Vasúti Ügynökség (a továbbiakban: Ügynökség) 2009. január 19-ig köteles felülvizsgálni a 2008/57/EK irányelv VII. mellékletének 1. szakaszában foglalt paraméterek jegyzékét és, amennyiben indokoltnak tartja, ajánlásokkal élni a Bizottság felé.

(2)

A 2008/57/EK irányelv VII. mellékletének jelenlegi 1. szakasza olyan paramétereket is tartalmaz, amelyek nem járművekre vonatkoznak, s ezeket törölni szükséges.

(3)

Az említett melléklet 1. szakaszában felsorolt egyes paraméterek kifejezetten a járművek gördülőállományát alkotó alrendszert érintik. A paraméterek jegyzékében fel kell tüntetni a jármű mindazon paramétereit, amelyeket az üzembe helyezés engedélyezéséhez és a nemzeti szabályozás osztályozásához ellenőrizni szükséges. Így indokolt, hogy a jegyzékben helyet kapjanak a járművet alkotó egyéb alrendszerek paraméterei.

(4)

A 2008/57/EK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(5)

Az ebben az irányelvben előírt rendelkezések összhangban vannak a 2008/57/EK irányelv 29. cikkének (1) bekezdése alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2008/57/EK irányelv VII. mellékletének 1. szakasza helyébe ezen irányelv mellékletének szövege lép.

2. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2010. július 19-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2009. október 16-án.

a Bizottság részéről

Antonio TAJANI

alelnök


(1)  HL L 191., 2008.7.18., 1. o.

(2)  HL L 164., 2004.4.30., 1. o.


MELLÉKLET

„1.   Paraméterek jegyzéke

1.1.

Általános dokumentáció

Általános jellegű dokumentumok (például az új, felújított vagy korszerűsített járműnek és rendeltetésének a leírása, konstrukciójának ismertetése, a javításával, működésével vagy karbantartásával kapcsolatos információk, műszaki adatlapok stb.)

1.2.

Szerkezetek és mechanikus alkatrészek

A járművek mechanikus egysége és kapcsolódási pontjai (köztük az ütközők és vontatókészülékek, átjárók), a járműszerkezet és -szerelvények (pl. ülések) szilárdsága, a terhelhetőség, a passzív biztonság (beleértve a belső és külső törésbiztonságot)

1.3.

A vasúti pálya és a jármű kapcsolata, nyomtáv méretezése

A pályahálózathoz való kapcsolódás mechanikus pontjai (például a statikus és dinamikus jellemzők, a térközök és illesztések, nyomtáv, futómű stb.)

1.4.

Fékberendezések

Fékezéssel kapcsolatos elemek (például csúszásgátlás, fékszabályozás, fékteljesítmény üzemi fékezéskor, vészfékezéskor és a rögzítőfék használatakor)

1.5.

Személyszállítási elemek

Utaskényelmi szolgáltatások és utaskörnyezet (például ablakok, ajtók, csökkent mozgásképességű utasok szállításával kapcsolatos előírások stb.)

1.6.

Környezeti feltételek és aerodinamikai hatások

A környezet járműre, illetőleg a jármű környezetre gyakorolt hatása (kitérve az aerodinamikai feltételekre, valamint egyrészt a járműnek és a vasúti rendszer pálya menti szakaszának, másrészt a járműnek és a külső környezetnek a kölcsönhatására)

1.7.

Követelmények a külső figyelmeztetésre, jelzésekre, funkciókra és szoftverintegritásra vonatkozóan

Külső figyelmeztetések, jelzések, funkciók és a szoftver integritása, például a vonat működési jellemzőit, köztük az adatsínt befolyásoló biztonsági funkciók

1.8.

Fedélzeti tápellátó és vezérlőrendszerek

A meghajtás, energiaellátás és vezérlés fedélzeti rendszerei, valamint a jármű energiaellátó hálózatra való csatlakozásának felülete, az elektromágneses összeférhetőség minden aspektusa

1.9.

Személyzeti létesítmények, kezelőfelületek és környezet

A személyzet fedélzeti létesítményei, kezelőfelületei, munkakörülményei, munkakörnyezete (beleértve a vezetőfülkét, a vezető és gép kapcsolódási pontjait)

1.10.

Tűzbiztonság és evakuálás

1.11.

Karbantartás

A karbantartás fedélzeti eszközei és kezelőfelületei

1.12.

Fedélzeti ellenőrzés-irányítás és jelzés

A biztonságot szolgáló összes fedélzeti berendezés, valamint a vasúti hálózaton közlekedésre jogosult szerelvények mozgását és annak pálya menti hatásait ellenőrző és irányító összes berendezés

1.13.

Egyedi üzemeltetési követelmények

A járművek üzemeltetésére vonatkozó különleges követelmények (például korlátozott üzemmód, a jármű vontatása stb.)

1.14.

Teherszállítási elemek

Teherszállítással kapcsolatos követelmények és környezeti feltételek (köztük a veszélyes áruk szállításához kifejezetten előírt eszközök)

A dőlt betűvel szedett magyarázatok és példák tájékoztató jellegűek, nem a paraméterek fogalommeghatározásai.”


Top