EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0047

A Tanács 2009/47/EK irányelve ( 2009. május 5. ) a 2006/112/EK irányelvnek a hozzáadottérték-adó kedvezményes mértéke tekintetében történő módosításáról

OJ L 116, 9.5.2009, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 001 P. 286 - 288

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/06/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/47/oj

9.5.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 116/18


A TANÁCS 2009/47/EK IRÁNYELVE

(2009. május 5.)

a 2006/112/EK irányelvnek a hozzáadottérték-adó kedvezményes mértéke tekintetében történő módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 93. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

mivel:

(1)

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv (3) felhatalmazza a tagállamokat arra, hogy egy vagy két kedvezményes adómértéket alkalmazzanak, amely 5 %-nál nem lehet alacsonyabb, és csak a termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások egy korlátozott listájára alkalmazható.

(2)

A normál héakulcsoktól eltérő héakulcsokról szóló, az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz 2007-ben benyújtott bizottsági közlemény arra a megállapításra jutott, hogy a helyben nyújtott szolgáltatásokra alkalmazott kedvezményes héamértékek nem befolyásolják hátrányosan a belső piac zavartalan működését, és bizonyos feltételek mellett pozitív hatást gyakorolhatnak a munkahelyteremtésre és az informális gazdaság elleni küzdelemre. Ezért helyénvaló lehetővé tenni a tagállamok számára, hogy kedvezményes héamértéket alkalmazhassanak a 2010 végéig alkalmazandó átmeneti rendelkezések hatálya alá tartozó munkaerő-igényes szolgáltatásokra, valamint az éttermi és vendéglátó-ipari szolgáltatásokra.

(3)

Figyelembe véve, hogy az éttermi és vendéglátó-ipari szolgáltatások keretében értékesített alkoholtartalmú és/vagy alkoholmentes italok tekintetében indokolható, hogy ezen italokat az élelmiszerértékesítésre vonatkozó keretekben meghatározottaktól eltérő módon kezeljék, helyénvaló kifejezetten úgy rendelkezni, hogy a tagállamok a 2006/112/EK irányelv III. mellékletében említett éttermi és vendéglátó-ipari szolgáltatások nyújtására vonatkozó kedvezményes adómérték alkalmazását kiterjeszthetik az alkoholtartalmú és/vagy alkoholmentes italok értékesítésére vagy azokat ebből kizárhatják.

(4)

A 2006/112/EK irányelvet továbbá annak érdekében is célszerű módosítani, hogy kedvezményes adómértéket, illetve mentességet lehessen alkalmazni bizonyos, korlátozott számú sajátos esetben szociális vagy egészségügyi okokból, valamint azért is, hogy a III. mellékletében található, könyvekre vonatkozó hivatkozásokat pontosítani, és a technikai fejlődés tekintetében naprakésszé lehessen tenni.

(5)

A 2006/112/EK irányelv meglévő eltérésekre vonatkozó egyes rendelkezéseinek tartalmát, valamint az említett irányelv IV. mellékletében foglalt listát bele fogják foglalni az ezen irányelv alapján kedvezményes adómérték alkalmazására jogosult termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások listájába. Az egyértelműség érdekében a 2006/112/EK irányelv említett rendelkezéseit és IV. mellékletét el kell hagyni.

(6)

A jogalkotás minőségének javításáról szóló intézményközi megállapodás (4) 34. pontjával összhangban a tagállamokat ösztönzik arra, hogy – a maguk számára, illetve a Közösség érdekében – készítsenek saját táblázatokat, amelyekben a lehető legpontosabban bemutatják az irányelv és az azt átültető intézkedések közötti megfelelést, és hogy e táblázatokat tegyék közzé.

(7)

A 2006/112/EK irányelvet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 2006/112/EK irányelv a következőképpen módosul:

1.

A szöveg a következő cikkel egészül ki:

„104a. cikk

Ciprus a palackos cseppfolyósított szénhidrogéngáz (LPG) értékesítésére alkalmazhatja a 98. cikkben meghatározott két kedvezményes adómérték egyikét.”

2.

A 105. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„105. cikk

(1)   Portugália a Lisszabon környéki hidak használati díjára alkalmazhatja a 98. cikkben meghatározott két kedvezményes adómérték egyikét.

(2)   Portugália az Azori-szigetek és Madeira autonóm térségekben teljesített ügyletekre és az e térségekbe irányuló közvetlen importra a kontinentális területen alkalmazott adómértékekhez képest alacsonyabb adómértékeket alkalmazhat.”

3.

A VIII. cím 3. fejezetét el kell hagyni.

4.

A 111. cikk 2011. január 1-jei hatállyal a következő ponttal egészül ki:

„c)

Málta adómentességet adhat az emberi fogyasztásra szánt élelmiszerek, valamint gyógyszerek értékesítéseire.”

5.

A 114. cikk (1) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Ezenkívül az első albekezdésben foglalt tagállamok ezen adómértéket alkalmazhatják a gyermekruházatra, a gyermekcipőre és a lakásértékesítésre vonatkozóan is.”

6.

A 115. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„115. cikk

Azon tagállamok, amelyek a gyermekruházat, gyermekcipő és lakásértékesítés vonatkozásában kedvezményes adómértéket alkalmaztak 1991. január 1-jén, e termékek értékesítésére és e szolgáltatások nyújtására továbbra is alkalmazhatják azt.”

7.

A 116. cikket el kell hagyni.

8.

A 117. cikk (1) bekezdését el kell hagyni.

9.

A 125. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.

10.

A 127. cikket 2011. január 1-jei hatállyal el kell hagyni.

11.

A 128. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.

12.

A 129. cikk (1) bekezdését el kell hagyni.

13.

A III. melléklet ezen irányelv mellékletének megfelelően módosul.

14.

A IV. mellékletet el kell hagyni.

2. cikk

A tagállamok haladéktalanul közlik a Bizottsággal azon törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseik szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2009. május 5-én.

a Tanács részéről

az elnök

M. KALOUSEK


(1)  A 2009. február 19-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  A 2009. február 25-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3)  HL L 347., 2006.12.11., 1. o.

(4)  HL C 321., 2003.12.31., 1. o.


MELLÉKLET

A 2006/112/EK irányelv III. melléklete a következőképpen módosul:

1.

A 6. pont helyébe a következő szöveg lép:

„6.

könyvek (ideértve a brosúrákat, röplapokat és más nyomtatott anyagokat, gyermekeknek szóló képes-, rajzoló-, illetve kifestőkönyveket, nyomtatott vagy kéziratos kottákat, térképeket, vízrajzi vagy hasonló ábrákat) bármilyen fizikai adathordozón történő értékesítése – beleértve a könyvtári kölcsönzést is – újságok és folyóiratok értékesítése, kivéve a nagyrészt vagy teljes egészében reklámcélú anyagokat;”

2.

A szövegbe a következő pontokat kell beilleszteni:

„10a.

magánlakások felújítása és javítása, kivéve azokat az anyagokat, amelyek a nyújtott szolgáltatás értékének jelentős részét teszik ki;

10b.

ablaktisztítás, magánlakások takarítása;”

3.

A szövegbe a következő pontot kell beilleszteni:

„12a.

éttermi és étkeztetési szolgáltatások, az italok értékesítése (alkoholtartalmú és/vagy alkoholmentes italok) kizárásának lehetőségével;”

4.

A szöveg a következő pontokkal egészül ki:

„19.

kisebb javítási szolgáltatások kerékpár, cipő és bőráru, ruházat és ágynemű tekintetében (beleértve a javítást és az átalakítást is);

20.

házi gondozói szolgálat (pl. házi segítség, valamint fiatalok, öregek, betegek vagy fogyatékkal élők gondozása);

21.

fodrászat.”


Top