EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0002

A Bizottság 2009/2/EK irányelve ( 2009. január 15. ) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 67/548/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából, harmincegyedik alkalommal történő módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)

OJ L 11, 16.1.2009, p. 6–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 034 P. 85 - 161

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2015; közvetve hatályon kívül helyezte: 32008R1272

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/2/oj

16.1.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 11/6


A BIZOTTSÁG 2009/2/EK IRÁNYELVE

(2009. január 15.)

a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 67/548/EGK tanácsi irányelvnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából, harmincegyedik alkalommal történő módosításáról

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1967. június 27-i 67/548/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 28. cikkére,

mivel:

(1)

A 67/548/EGK irányelv 4. cikkének (3) bekezdése meghatározza az anyagok osztályozására és címkézésére irányadó kritériumokat és az e célból követendő eljárást. A 67/548/EGK irányelv VI. mellékletének 4.1.3., 4.1.4. és 4.1.5. pontja arra kötelezi a gazdasági szereplőket, hogy szolgáltassanak információkat a tagállamoknak, a tagállamokat pedig arra, hogy amennyiben olyan információk jutnak rendelkezésükre, amelyek arra utalnak, hogy egy anyag teljesíti a mutagén, a karcinogén vagy a reprodukciós mérgező vegyi anyagok kritériumait, sürgősséggel tegyenek javaslatokat a kérdéses anyag harmonizált osztályozására és címkézésére vonatkozóan.

(2)

A 67/548/EGK tanácsi irányelv I. melléklete tartalmaz egy jegyzéket, amely felsorolja a veszélyes anyagokat, és minden egyes anyag esetében megadja az osztályozás és a címkézés részleteit. Ezt a jegyzéket indokolt naprakésszé tenni annak érdekében, hogy további bejelentett új anyagokat és további létező anyagokat is tartalmazzon, továbbá a jegyzék bizonyos tételeit indokolt hozzáigazítani a műszaki fejlődéshez. Emellett a szóban forgó mellékletből egyes anyagok tételét el kell hagyni.

(3)

A 67/548/EGK irányelv I. melléklete már most is tartalmaz számos csoportos tételt, különösen olyan fémvegyületek esetében, amelyeknek az értékelése az egyes anyagok közötti analógiák alapján, csoportosan, interpoláció alkalmazásával történt.

(4)

A 67/458/EGK irányelv I. mellékletében bizonyos csoportok – így különösen a kőolajszármazékok és a szénhidrogéngázok – esetében a csoportba tartozó anyagok meg vannak határozva, és besorolásuk csoportosan, interpoláció alkalmazásával történt.

(5)

A 67/548/EGK irányelv VI. melléklete értelmében az osztályozáshoz és a címkézéshez szükséges adatok több különböző forrásból is beszerezhetők, ideértve a jóváhagyott struktúra-tevékenység viszonyok eredményeit és a szakvéleményeket is.

(6)

A nikkelvegyületek ezen irányelv szerinti osztályozása a Ni(2+) ion esetén tapasztalható hatásokon és a nikkelvegyületekre vonatkozóan rendelkezésre álló adatokon alapul. Az osztályozás alapelve, hogy a nikkelvegyületek a vízben való oldhatóság alapján kategóriákba vannak rendezve (vízben nem oldható, enyhén oldható, illetőleg oldható nikkelvegyületek). E kategóriák felállításának első számú kritériuma a vízben való oldhatóság volt, abból kiindulva, hogy a nikkelt tartalmazó anyagok közül azok, amelyek vízben hasonló mértékben oldhatók, hasonló mértékű biológiai felvehetőséget fognak mutatni a Ni(2+) ion tekintetében, illetőleg hasonló mértékű szisztémás toxicitással fognak rendelkezni. Ez indokolja az egyes csoportokon belül az interpoláció elvének alkalmazhatóságát, vagyis azt az eljárást, hogy a rendelkezésre álló és alkalmas mérési adatok tanúsága szerint egy bizonyos szisztémás hatással rendelkező anyagok tulajdonságaiból következtetünk azoknak az anyagoknak a tulajdonságaira, amelyekre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre ilyen mérési adatok. Bizonyos hatások esetében a csoportok között is végezhető interpoláció, mert a megfigyelések szerint a vízben való oldhatóság teljes tartományában hasonló hatások mutathatók ki. Járványtani vizsgálatok például azt mutatják, hogy a vízben oldható és a vízben oldhatatlan, tehát a vízben való oldhatóság tartományának két szélén elhelyezkedő nikkelvegyületek egyaránt rendelkeznek helyi karcinogén hatással a légutakra nézve. Ennek alapján joggal feltételezhető, hogy a tartomány közepén elhelyezkedő, vízben enyhén oldható vegyületek is hasonló karcinogén tulajdonságokkal rendelkeznek.

(7)

A nikkelvegyületekre vonatkozóan rendelkezésre álló információk értékelése keretében a vízben való oldhatóság számos hatás és anyag esetében felhasználható a Ni(2+) ion biológiai felvehetőségének közelítésére.

(8)

Amikor új tudományos ismeretek válnak hozzáférhetővé, az irányelvben felsorolt anyagok osztályozását és címkézését indokolt felülvizsgálni. Ebben az összefüggésben, figyelemmel különösen arra, hogy a nikkelipar nemrégiben előzetes, részleges és szakmai értékelés keretében még nem ellenőrzött információkat bocsátott rendelkezésre, indokolt különös figyelmet fordítani az Egészségügyi Világszervezet Nemzetközi Rákkutatási Ügynökségén belül a nikkelt tartalmazó anyagok karcinogenitásával kapcsolatban a későbbiekben sorra kerülő vitákra, valamint minden vonatkozó új tudományos eredményre és a nikkelvegyületek ezen irányelv szerinti osztályozásának kidolgozása során felhasznált adatok minden releváns új értelmezésére.

(9)

Az ezen irányelvben előírt rendelkezések összhangban vannak a veszélyes anyagok és készítmények kereskedelme területén a technikai akadályok eltörléséről szóló irányelveknek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazításával foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 67/548/EGK irányelv a következőképpen módosul. Az I. melléklet a következőképpen módosul:

a)

az ezen irányelv 1A. mellékletében szereplő tételeknek megfelelő tételek helyébe az ott meghatározott tételek lépnek;

b)

a melléklet – a 67/548/EGK irányelv I. mellékletében szereplő tételek sorrendjének megfelelően – az ezen irányelv 1B. mellékletében szereplő tételekkel egészül ki;

c)

az ezen irányelv 1C. mellékletében szereplő tételeket el kell hagyni.

2. cikk

A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2009. június 1-jéig megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint az e rendelkezések és az irányelv közötti megfelelést bemutató táblázatot haladéktalanul megküldik a Bizottságnak.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az irányelv tárgykörében elfogadnak.

3. cikk

Ez az irányelv Az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2009. január 15-én.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja


(1)  HL 196., 1967.8.16., 1. o.


MELLÉKLET 1A

Indexszám

Kémiai név

Anyagokra vonatkozó megjegyzések

EK-szám

CAS-szám

Besorolás

Címkézés

Koncentrációs határértékek

Készítményekkel kapcsolatos megjegyzések

001-002-00-4

lítium-alumínium-hidrid

 

240-877-9

16853-85-3

F; R15

C; R35

F; C

R: 15-35

S: (1/2-)7/8-26-36/37/39-43-45

 

 

005-006-00-7

dibutil-ón-hidrogén-borát

E

401-040-5

75113-37-0

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R60-61

T; R48/25

Xn; R21/22

Xi; R41

R43

N; R50-53

T; N

R: 60-61-21/22-41-43-48/25-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

006-007-00-5

hidrogén-cianid sói, kivéve a komplex cianidokat, mint például a ferro-cianidokat, ferri-cianidokat és higany-oxicianidot, valamint az e mellékletben máshol megnevezett vegyületeket

A

T+; R26/27/28

R32

N; R50-53

T+; N

R: 26/27/28-32-50/53

S: (1/2-)7-28-29-45-60-61

 

 

006-015-00-9

diuron (ISO);

3-(3,4-diklorofenil)-1,1-dimetil-karbamid

 

206-354-4

330-54-1

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22-48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-40-48/22-50/53

S: (2-)13-36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-40-48/22-50/53

10 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R40-48/22-50/53

2,5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R40-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn, N; R40-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

006-076-00-1

mancozeb (ISO);

mangán-etilén-bisz(ditiokarbamát)(polimer)komplex cinksóval

 

8018-01-7

Repr. Cat. 3; R63

R43

N; R50

Xn; N

R: 43-63-50

S: (2-)36/37-46-61

C ≥ 5 %: Xn, N; R43-63-50

2,5 ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43

 

006-077-00-7

maneb (ISO);

mangán-etilén-bisz(ditiokarbamát)(polimer)

 

235-654-8

12427-38-2

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20

Xi; R36

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 20-36-43-63-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20-36-43-63-50/53

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R36-43-63-50/53

5 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R43-63-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

006-084-00-5

karboszulfán (ISO);

2,3-dihidro-2,2-dimetil-7-benzofuril-[(dibutilamino)tio]-metilkarbamát

 

259-565-9

55285-14-8

T+; R26

T; R25

R43

N; R50-53

T+; N

R: 25-26-43-50/53

S: (1/2-)28-36/37-38-45-63-60-61

 

 

006-088-00-7

benfurakarb (ISO);

etil-N-[2,3-dihidro-2,2-dimetil-benzofurán-7-il-oxi-karbonil(metil)aminotio]-N-izopropil-ß-alalinát

 

82560-54-1

Repr. Cat. 3; R62

T; R23

Xn; R22

N; R50-53

T; N

R: 22-23-62-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

 

 

007-002-00-0

nitrogén-dioxid; [1]

dinitrogén-tetraoxid [2]

 

233-272-6 [1]

234-126-4 [2]

10102-44-0 [1]

10544-72-6 [2]

O; R8

T+; R26

C; R34

O; T+

R: 8-26-34

S: (1/2-)9-26-28-36/37/39-45

C ≥ 10 %: T+; R26-34

5 % ≤ C < 10 %: T; R23-34

1 % ≤ C < 5 %: T; R23-36/37/38

0,5 % ≤ C < 1 %: Xn; R20-36/37/38

0,1 % ≤ C < 0,5 %: Xn; R20

5

015-041-00-X

malation (ISO);

1,2-bisz(etoxikarbonil)etil-O,O-dimetil-foszforoditioát;

[≤0,03 % izomalationt tartalmaz]

 

204-497-7

121-75-5

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-50/53

1 % ≤ C < 25 %: Xi, N; R43-50/53

0,025 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

015-100-00-X

foxim (ISO);

α-(dietoxi-foszfin-tioilimino) fenil-acetonitril

 

238-887-3

14816-18-3

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-62-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-62-50/53

5 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R43-62-50/53

1 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

0,025 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

015-102-00-0

trisz(2-klóretil)foszfát

E

204-118-5

115-96-8

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 2; R60

Xn; R22

N; R51-53

T; N

R: 60-22-40-51/53

S: 53-45-61

 

 

015-155-00-X

glufoszinát-ammónium (ISO);

ammónium-2-amino-4-(hidroximetil-foszfinil)butirát

E

278-636-5

77182-82-2

Repr. Cat. 2; R60

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20/21/22-48/20/22

T

R: 60-20/21/22-48/20/22-63

S: 53-45

 

 

016-009-00-8

dinátium-szulfid;

nátrium-szulfid

 

215-211-5

1313-82-2

T; R24

Xn; R22

C; R34

R31

N; R50

T; C; N

R: 22-24-31-34-50

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

017-009-00-0

ammónium-perklorát;

[≥80 % 0-30 μm nagyságú részecskét tartalmaz]

T

232-235-1

7790-98-9

E; R3

O; R9

E

R: 3-9

S: (2-)14-16-36/37

 

 

024-004-00-7

nátrium-dikromát

E

234-190-3

10588-01-9

O; R8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Repr. Cat. 2; R60-61

T+; R26

T; R25-48/23

Xn; R21

C; R34

R42/43

N; R50-53

O; T+; N

R: 45-46-60-61-8-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R45-46-60-61-21-25-26-34-42/43-48/23-50/53

10 % ≤ C < 25 %: T+, N; R45-46-60-61-22-26-34-42/43-48/23-51/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R45-46-60-61-22-26-36/37/38-42/43-48/20-51/53

5 % ≤ C < 7 %: T, N; R45-46-60-61-22-23-36/37/38-42/43-48/20-51/53

3 % ≤ C < 5 %: T, N; R45-46-60-61-22-23-42/43-48/20-51/53

2,5 % ≤ C < 3 %: T, N; R45-46-60-61-23-42/43-48/20-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R45-46-60-61-23-42/43-48/20-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R45-46-60-61-20-42/43-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R45-46-20-42/43-52/53

0,2 % ≤ C < 0,25 %: T; R45-46-20-42/43

0,1 % ≤ C < 0,2 %: T; R45-46-20

3

027-002-00-4

kobalt-oxid

 

215-154-6

1307-96-6

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

027-003-00-X

kobalt-szulfid

 

215-273-3

1317-42-6

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

C ≥ 2,5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

028-003-00-2

nikkel-monoxid; [1]

nikkel-oxid; [2]

bunzenit [3]

E

215-215-7 [1]

234-323-5 [2]

- [3]

1313-99-1 [1]

11099-02-8 [2]

34492-97-2 [3]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

R53

T

R: 49-43-48/23-53

S: 53-45-61

 

 

028-004-00-8

nikkel-dioxid

E

234-823-3

12035-36-8

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

R53

T

R: 49-43-48/23-53

S: 53-45-61

 

 

028-005-00-3

dinikkel-trioxid

E

215-217-8

1314-06-3

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

R53

T

R: 49-43-48/23-53

S: 53-45-61

 

 

028-006-00-9

nikkel(II)-szulfid; [1]

nikkel-szulfid; [2]

millerit [3]

E

240-841-2 [1]

234-349-7 [2]

- [3]

16812-54-7 [1]

11113-75-0 [2]

1314-04-1 [3]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-007-00-4

trinikkel-diszulfid;

nikkel-szubszulfid; [1]

heazlewoodit [2]

E

234-829-6 [1]

- [2]

12035-72-2 [1]

12035-71-1 [2]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-008-00-X

nikkel-dihidroxid; [1]

nikkel-hidroxid [2]

E

235-008-5 [1]

234-348-1 [2]

12054-48-7 [1]

11113-74-9 [2]

Carc. Cat. 1; R49

Repr. Cat. 2; R61

Muta. Cat. 3; R68

T; R48/23

Xn; R20/22

Xi; R38

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

029-013-00-X

trinátrium(2-(α-(3-(4-klór-6-(2-(2-(vinilszulfonil)etoxi)etilamino)-1,3,5-triazin-2-ilamino)-2-oxido-5-szulfonátofenilazo)-benzilidénhidrazino)-4-szulfonátobenzoáto)-réz(II)

 

407-580-8

130201-51-3

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

033-005-00-1

arzénsav és sói, kivéve az e mellékletben máshol megnevezett vegyületeket

AE

Carc. Cat. 1; R45

T; R23/25

N; R50-53

T; N

R: 45-23/25-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

034-002-00-8

szelénvegyületek, kivéve a kadmium-szulfoszelenidet és az e mellékletben máshol megnevezett vegyületeket

A

T; R23/25

R33

N; R50-53

T; N

R: 23/25-33-50/53

S: (1/2-)20/21-28-45-60-61

 

 

047-001-00-2

ezüst-nitrát

 

231-853-9

7761-88-8

O; R8

C; R34

N; R50-53

O; C; N

R: 8-34-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

050-002-00-0

cihexatin (ISO);

hidroxi-triciklo-hexil-ón-hidrid;

tri(ciklohexil)ón-hidroxid

 

236-049-1

13121-70-5

Xn; R20/21/22

N; R50-53

Xn; N

R: 20/21/22-50/53

S: (2-)13-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20/21/22-50/53

0,025 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

050-003-00-6

fentin-acetát (ISO);

trifeniltin-acetát

 

212-984-0

900-95-8

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25-48/23

Xi; R37/38-41

N; R50-53

T+; N

R: 24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

20 % ≤ C < 25 %: T+, N; R21/22-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

10% ≤ C < 20 %: T+, N; R21/22-26-40-41-48/23-63-50/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R21/22-26-36-40-48/20-63-50/53

5 % ≤ C < 7 %: T, N; R21/22-23-36-40-48/20-63-50/53

3 % ≤ C < 5 %: T, N; R21/22-23-40-48/20-50/53

2,5 % ≤ C < 3 %: T, N; R23-40-48/20-50/53.

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R23-40-48/20-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-51/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R20-52/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: R52/53

 

050-004-00-1

fentin-hidroxid (ISO);

trifeniltin-hidroxid

 

200-990-6

76-87-9

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25-48/23

Xi; R37/38-41

N; R50-53

T+; N

R: 24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T+, N; R24/25-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

20 % ≤ C < 25 %: T+, N; R21/22-26-37/38-40-41-48/23-63-50/53

10 % ≤ C < 20 %: T+, N; R21/22-26-40-41-48/23-63-50/53

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R21/22-26-36-40-48/20-63-50/53

5 % ≤ C < 7 %: T, N; R21/22-23-36-40-48/20-63-50/53

3 % ≤ C < 5 %: T, N; R21/22-23-40-48/20-50/53

2,5 % ≤ C < 3 %: T, N; R23-40-48/20-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R23-40-48/20-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20-51/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: Xn; R20-52/53

0,025 % ≤ C < 0,1 %: R52/53

 

050-008-00-3

tributiltin-vegyületek, az e mellékletben máshol meghatározottak kivételével

A

T; R25-48/23/25

Xn; R21

Xi; R36/38

N; R50-53

T; N

R: 21-25-36/38-48/23/25-50/53

S: (1/2-)36/37/39-45-60-61

C ≥ 2,5 %: T, N; R21-25-36/38-48/23/25-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T, N; R21-25-36/38-48/23/25-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R22-48/20/22-51/53

0,025 % C < 0,25 %: R52/53

1

050-011-00-X

trifeniltin-vegyületek, az e mellékletben máshol meghatározottak kivételével

A

T; R23/24/25

N; R50-53

T; N

R: 23/24/25-50/53

S: (1/2-)26-27-28-45-60-61

C ≥ 1 %: T, N; R23/24/25-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: Xn, N; R20/21/22-50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

1

050-018-00-8

ón(II) metánszulfonát

 

401-640-7

53408-94-9

C; R34

Xn; R22

R43

N; R51-53

C; N

R: 22-34-43-51/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61

 

 

053-003-00-4

jódoxibenzol

 

696-33-3

E; R2

E

R: 2

S: (2-)35

 

 

053-004-00-X

kalcium-jód-oxibenzoát

C

E; R2

E

R: 2

S: (2-)35

 

 

080-001-00-0

higany

E

231-106-7

7439-97-6

Repr. Cat. 2; R61

T+; R26

T; R48/23

N; R50-53

T+; N

R: 61-26-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

080-010-00-X

higany-diklorid;

higany(II)-klorid

 

231-299-8

7487-94-7

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T+; R28

T; R48/24/25

C; R34

N; R50-53

T+; N

R: 28-34-48/24/25-62-68-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

092-002-00-3

uránvegyületek, kivéve az e mellékletben máshol megnevezett vegyületeket

A

T+; R26/28

R33

N; R51-53

T+; N

R: 26/28-33-51/53

S: (1/2-)20/21-45-61

 

 

601-065-00-3

a következők keveréke: (1′α,3′α,6′α)-2,2,3′,7′,7′-pentametilspiro(1,3-dioxán-5,2′-norkarán);

(1′α,3′β,6′α)-2,2,3′,7′,7′-pentametilspiro(1,3-dioxán-5,2′-norkarán)

 

416-930-9

Xi; R38

N; R51-53

Xi; N

R: 38-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

602-007-00-X

bromoform;

tribróm-metán

 

200-854-6

75-25-2

T; R23

Xn; R22

Xi; R36/38

N; R51-53

T; N

R: 22-23-36/38-51/53

S: (1/2-)28-45-63-61

 

 

602-030-00-5

1,3-diklór-propén; [1]

(Z)-1,3-diklór-propén [2]

C D

208-826-5 [1]

233-195-8 [2]

542-75-6 [1]

10061-01-5 [2]

R10

T; R24/25

Xn; R20-65

Xi; R36/37/38

R43

N; R50-53

T; N

R: 10-20-24/25-36/37/38-43-65-50/53

S: (1/2-)36/37-45-60-61

 

 

602-054-00-6

3-jód-propén;

allil-jodid

 

209-130-4

556-56-9

F; R11

C; R34

F; C

R: 11-34

S: (1/2-)7-16-26-45

 

 

603-005-00-1

2-metil-propan-2-ol;

terc-butil-alkohol

 

200-889-7

75-65-0

F; R11

Xn; R20

Xi; R36/37

F; Xn

R: 11-20-36/37

S: (2-)9-16-46

 

 

603-018-00-2

furfuril-alkohol

 

202-626-1

98-00-0

Carc. Cat. 3; R40

T; R23

Xn; R21/22-48/20

Xi; R36/37

T

R: 21/22-23-36/37-40-48/20

S: (1/2-)36/37-45-63

 

 

603-023-00-X

etilén-oxid;

oxirán

E

200-849-9

75-21-8

F+; R12

R6

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

T; R23

Xi; R36/37/38

F+; T

R: 45-46-6-12-23-36/37/38

S: 53-45

 

 

603-029-00-2

bisz(2-klóretil)-éter

 

203-870-1

111-44-4

Carc. Cat. 3; R40

T+; R26/27/28

T+

R: 26/27/28-40

S: (1/2-)7/9-27-28-36/37-45

C ≥ 7 %: T+; R26/27/28-40

1 % ≤ C < 7 %: T; R23/24/25-40

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R20/21/22

 

603-037-00-6

cellulóz-nitrát;

nitro-cellulóz

T

E; R3

E

R: 3

S: (2-)35

 

 

603-046-00-5

bisz-(klór-metil)-éter;

oxibisz(klórmetán)

E

208-832-8

542-88-1

F; R11

Carc. Cat. 1; R45

T+; R26

T; R24

Xn; R22

F; T+

R: 45-11-22-24-26

S: 53-45

C ≥ 25 %: T+; R45-22-24-26

7 % ≤ C < 25 %: T+; R45-21-26

3 % ≤ C < 7 %: T; R45-21-23

1 % ≤ C < 3 %: T; R45-23

0,1 % ≤ C < 1 %: T; R45-20

0,001 % ≤ C < 0,1 %: T; R45

 

603-064-00-3

1-metoxi-2-propanol;

monopropilén-glikol-metil-éter

 

203-539-1

107-98-2

R10

R67

R: 10-67

S: (2-)

 

 

603-066-00-4

1,2-epoxi-4-epoxietil-ciklohexán;

4-vinil-ciklohexán-diepoxid

 

203-437-7

106-87-6

Carc. Cat. 3; R40

T; R23/24/25

T

R: 23/24/25-40

S: (1/2-)36/37-45-63

C ≥ 1 %: T; R23/24/25-40

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R20/21/22

 

605-004-00-1

2,4,6-trimetil-1,3,5-trioxán;

paraldehid

 

204-639-8

123-63-7

R10

R: 10

S: (2-)29

 

 

605-005-00-7

2,4,6,8-tetrametil-1,3,5,7-tetraoxaciklo-oktán;

metaldehid

 

203-600-2

108-62-3

F; R11

Xn; R22

F; Xn

R: 11-22

S: (2-)13-16-25-46

 

 

606-021-00-7

N-metil-2-pirrolidon;

1-metil-2-pirrolidon

 

212-828-1

872-50-4

Repr. Cat. 2; R61

Xi; R36/37/38

T

R: 61-36/37/38

S: 53-45

C ≥ 10 %: T; R61-36/37/38

5 % ≤ C < 10 %: T; R61

 

607-007-00-3

oxálsav sói, kivéve az e mellékletben máshol megnevezett vegyületeket

A

Xn; R21/22

Xn

R: 21/22

S: (2-)24/25

C ≥ 5 %: Xn; R21/22

 

607-012-00-0

benzoil-klorid

 

202-710-8

98-88-4

Xn; R20/21/22

C; R34

R43

C

R: 20/21/22-34-43

S: (1/2-)26-36/37/39-45

 

 

607-037-00-7

2-etoxi-etil-acetát;

etilglikol-acetát

E

203-839-2

111-15-9

R10

Repr. Cat. 2; R60-61

Xn; R20/21/22

T

R: 60-61-10-20/21/22

S: 53-45

 

 

607-051-00-3

MCPA (ISO);

4-kloro-o-toliloxi-ecetsav

 

202-360-6

94-74-6

Xn; R22

Xi; R38-41

N; R50-53

Xn; N

R: 22-38-41-50/53

S: (2-)26-37-39-60-61

 

 

607-052-00-9

MCPA sói és észterei

A

Xn; R20/21/22

N; R50-53

Xn; N

R: 20/21/22-50/53

S: (2-)13-60-61

 

 

607-085-00-9

benzil-benzoát

 

204-402-9

120-51-4

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-)25-46-61

 

 

607-095-00-3

maleinsav

 

203-742-5

110-16-7

Xn; R22

Xi; R36/37/38

R43

Xn

R: 22-36/37/38-43

S: (2-)24-26-28-37-46

C ≥ 25 %: Xn; R22-36/37/38-43

20 % ≤ C <25 %: Xi; R36/37/38-43

0,1 % ≤ C < 20 %: Xi; R43

 

607-103-00-5

szukcin-anhidrid

 

203-570-0

108-30-5

Xn; R22

Xi; R36/37

Xn

R: 22-36/37

S: (2-)25-46

C ≥ 5 %: Xn; R22-36/37

1 % ≤ C < 5 %: Xi; R36/37

 

607-142-00-8

propil-kloroformiát;

klórhangyasav-propil-észter;

n-propil-klórformiát

 

203-687-7

109-61-5

F; R11

T; R23

C; R34

F; T

R: 11-23-34

S: (1/2-)16-26-36-45

 

 

607-195-00-7

2-metoxi-1-metiletil-acetát

 

203-603-9

108-65-6

R10

R: 10

S: (2-)

 

 

607-216-00-X

glutaminsav reakcióterméke N-(C12-14-alkil)propilén-diaminnal

 

403-950-8

T+; R26

Xn; R22

C; R34

N; R50

T+; N

R: 22-26-34-50

S: (1/2-)26-36/37/39-38-45-61

 

 

607-231-00-1

klopiralid (ISO);

3,6-dikloro-piridin-2-karboxilsav

 

216-935-4

1702-17-6

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

607-245-00-8

terc-butil-akrilát

D

216-768-7

1663-39-4

F; R11

Xn; R20/21/22

Xi; R37/38

R43

N; R51-53

F; Xn; N

R: 11-20/21/22-37/38-43-51/53

S: (2-)16-25-37-61

C ≥ 25 %: Xn; R20/21/22-37/38-43-51/53

20 % ≤ C < 25 %: Xi; R37/38-43-52/53

2,5 % ≤ C < 20 %: Xi; R43-52/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43

 

607-397-00-5

elegy: Ca-szalicilátok (elágazó C10-14 és C18-30-alkilezett);

Ca-fenátok (elágazó C10-14 és C18-30-alkilezett);

Ca-kénnel kezelt fenátok (elágazó C10-14 és C18-30-alkilezett)

 

415-930-6

Repr. Cat. 3; R62

R43

Xn

R: 43-62

S: (2-)23-36/37

 

 

608-005-00-5

n-butironitril

 

203-700-6

109-74-0

F; R11

T; R23/24/25

F; T

R: 11-23/24/25

S: (1/2-)16-36/37-45-63

 

 

608-011-00-8

oxalonitril;

cianogén

 

207-306-5

460-19-5

F+; R12

T; R23

N; R50-53

F+; T; N

R: 12-23-50/53

S: (1/2-)9-16-23-33-45-63-60-61

 

 

608-044-00-8

2-ciklohexilidén-2-fenil-acetonitril

 

423-740-1

10461-98-0

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R; 22-51/53

S: (2-)46-61

 

 

609-007-00-9

2,4-dinitro-toluol; [1]

dinitro-toluol [2]

E

204-450-0 [1]

246-836-1 [2]

121-14-2 [1]

25321-14-6 [2]

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T; R23/24/25

Xn; R48/22

N; R50-53

T; N

R: 45-23/24/25-48/22-62-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

611-028-00-3

C,C′-azodi(formamid)

 

204-650-8

123-77-3

E; R2

R42

E; Xn

R: 2-42

S: (2-)22-24-37

 

 

611-035-00-1

tetralítium 6-amino-4-hidroxi-3-[7-szulfonáto-4-(5-szulfonáto-2-naftilazo)-1-naftilazo]naftalin-2,7-diszulfonát

 

403-660-1

107246-80-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

612-044-00-3

N,N′-diacetil-benzidin

E

210-338-2

613-35-4

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R20/21/22

T

R: 45-20/21/22-68

S: 53-45

 

 

612-050-00-6

ciklo-hexil-amin

 

203-629-0

108-91-8

R10

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R21/22

C; R34

C

R: 10-21/22-34-62

S: (1/2-)26-36/37/39-45

C ≥ 25 %: C; R21/22-34-62

10 % ≤ C < 25 %: C; R34-62

5 % ≤ C < 10 %: Xn; R36/38-62

2% ≤ C < 5%: Xi; R36/38

 

612-076-00-8

etil-dimetil-amin

 

209-940-8

598-56-1

F; R11

Xn; R20/22

C; R34

F; C

R: 11-20/22-34

S: (1/2-)3-16-26-36-45

 

 

612-099-00-3

4-metil-m-fenilén-diamin;

2,4-toluol-diamin

E

202-453-1

95-80-7

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T; R25

Xn; R21-48/22

R43

N; R51-53

T; N

R: 45-21-25-43-48/22-62-68-51/53

S: 53-45-61

 

 

612-101-00-2

metén-amin;

hexametilén-tetramin

 

202-905-8

100-97-0

F; R11

R43

F; Xi

R: 11-43

S: (2-)24-37

 

 

612-151-00-5

metil-fenilén-diamin;

diamino-toluol;

[technológiai termék– a 4-metil-m-fenilén-diamin (EC No 202-453-1) és a 2-metil-m-fenilén-diamin (EC No 212-513-9) elegye]

E

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T; R25

Xn; R21-48/22

Xi; R36

R43

N; R51-53

T; N

R: 45-21-25-36-43-48/22-62-68-51/53

S: 53-45-61

 

 

612-237-00-2

hidroxilammónium-hidrogénszulfát; [1]

hidroxilamin-foszfát; [2]

hidroxilamin-dihidrogénfoszfát; [3]

hidroxilamin-4-metilbenzolszulfonát [4]

T

233-154-4 [1]

244-077-0 [2]

242-818-2 [3]

258-872-5 [4]

10046-00-1 [1]

20845-01-6 [2]

19098-16-9 [3]

53933-48-5 [4]

E; R2

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R21/22-48/22

Xi; R36/38

R43

N; R50

E; Xn; N

R: 21/22-36/38-40-43-48/22-50

S: (2-)36/37-61

 

 

613-116-00-7

tolil-fluanid (ISO);

diklór-N-[(dimetilamino)szulfonil]fluoro-N-(p-tolil)metánszulfénamid;

[≥0,1 % (w/w) 50 μm-nél kisebb aerodinamikai átmérőjű részecskét tartalmaz]

 

211-986-9

731-27-1

T+; R26

T; R48/23

Xi; R36/37/38

R43

N; R50

T+; N

R: 26-36/37/38-43-48/23-50

S: (1/2-)28-36/37/39-45-63-61

C ≥ 20 %: T+, N; R26-36/37/38-43-48/23-50

10 % ≤ C < 20 %: T+, N; R26-43-48/23-50

7 % ≤ C < 10 %: T+, N; R26-43-48/20-50

2,5 % ≤ C < 7 %: T, N; R23-43-48/20-50

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R23-43-48/20

0,1 % ≤ C < 1 %: Xn; R20

 

615-001-00-7

metil-izocianát

 

210-866-3

624-83-9

F; R11

Repr. Cat. 3; R63

T+; R26

T; R24/25

R42/43

Xi; R37/38-41

F; T+

R: 11-24/25-26-37/38-41-42/43-63

S: (1/2-)16-26-27/28-36/37/39-45-63

 

 

615-004-00-3

tiociánsav sói, az e mellékletben máshol meghatározottak kivételével

A

Xn; R20/21/22

R32

R52-53

Xn

R: 20/21/22-32-52/53

S: (2-)13-36/37-46-61

 

 

615-028-00-4

etil-2-(izocianát-szulfonil)benzoát

 

410-220-2

77375-79-2

R14

Xn; R22-48/22

Xi; R41

R42/43

Xn

R: 14-22-41-42/43-48/22

S: (2-)8-23-26-30-35-36/37/39

 

 

615-030-00-5

tiociánsav alkálisói és földalkálisói, az e mellékletben máshol meghatározottak kivételével

A

Xn; R20/21/22

R32

R52-53

Xn

R: 20/21/22-32-52/53

S: (2-)13-36/37-46-61

 

 

615-031-00-0

tallium-tiocianát

 

222-571-7

3535-84-0

T+; R26/28

Xn; R21

R32

R33

N; R51-53

T+; N

R: 21-26/28-32-33-51/53

S: (1/2-)13-28-36/37-45-61

 

 

615-032-00-6

tiociánsav fémsói, az e mellékletben máshol meghatározottak kivételével

A

Xn; R20/21/22

R32

N; R50-53

Xn; N

R: 20/21/22-32-50/53

S: (2-)13-36/37-46-60-61

 

 

616-124-00-9

lítium-bisz(trifluoro-metilszulfonil)imid

 

415-300-0

90076-65-6

T; R24/25

Xn; R48/22

C; R34

R52-53

T

R: 24/25-34-48/22-52/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61

 

 

617-017-00-X

elegy: 2,2′-bisz(terc-pentilperoxi-p-diizopropilbenzol;

2,2′-bisz(terc-pentilperoxi)-m-diizopropilbenzol

T

412-140-3

32144-25-5

E; R2

O; R7

R53

E

R: 2-7-53

S: (2-)3/7-14-36/37/39-61

 

 

650-016-00-2

ásványi gyapjú, az e mellékletben máshol meghatározottak kivételével;

[mesterséges, rendszertelenül sorakozó üveg-(szilikát)szálak több mint 18 % (w/w) alkáli-oxid és földalkáli-oxid (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) tartalommal]

AQR

Carc. Cat. 3; R40

Xn

R: 40

S: (2-)36/37

 

 

650-017-00-8

tűzálló kerámiaszálak, különleges alkalmazási célokra szánt szálak, az e mellékletben máshol meghatározottak kivételével;

[mesterséges, rendszertelenül sorakozó üveg-(szilikát) szálak legfeljebb 18 % (w/w) alkáli-oxid és földalkáli-oxid (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) tartalommal]

AR

Carc. Cat. 2; R49

T

R: 49

S: 53-45

 

 


MELLÉKLET 1B

Indexszám

Kémiai név

Anyagokra vonatkozó megjegyzések

EK-szám

CAS-szám

Besorolás

Címkézés

Koncentrációs határértékek

Készítményekkel kapcsolatos megjegyzések

003-003-00-5

(2-metilpropil)lítium;

izobutil-lítium

 

440-620-2

920-36-5

F; R15-17

R14

C; R35

R67

N; R50-53

F; C; N

R: 14/15-17-35-67-50/53

S: (1/2-)6-16-26-30-33-36/37/39-43-45-60-61

 

 

005-013-00-5

dietil-metoxi-borán

 

425-380-9

7397-46-8

F; R17

Xn; R20/21/22-48/22

C; R34

R43

R53

F; C

R: 17-20/21/22-34-43-48/22-53

S: (1/2-)6-26-36/37/39-43-45-61

 

 

005-014-00-0

4-formilfenil-bórsav

 

438-670-5

87199-17-5

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

005-017-00-7

nátrium-perborát; [1]

perbórsav, nátriumsó; [2]

perbórsav, nátriumsó, monohidrát; [3]

nátrium-peroxometaborát; [4]

perbórsav (HBO(O2)), nátriumsó, monohidrát; [5]

nátrium-peroxoborát;

[<0,1 % (tömeg) 50 μm-nél kisebb aerodinamikai átmérőjű részecskét tartalmaz]

E

239-172-9 [1]

234-390-0 [2]

- [3]

231-556-4 [4]

- [5]

15120-21-5 [1]

11138-47-9 [2]

12040-72-1 [3]

7632-04-4 [4]

10332-33-9 [5]

O; R8

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

Xi; R37-41

O; T

R: 61-8-22-37-41-62

S: 53-45

C ≥ 25 %: T; R61-22-37-41-62

22 % ≤ C < 25 %: T; R61-37-41-62

20 % ≤ C < 22 %: T; R61-36/37-62

14 % ≤ C < 20 %: T; R61-36-62

9 % ≤ C < 14 %: T; R61-62

6,5 % ≤ C < 9 %: T; R61

 

005-017-01-4

nátrium-perbonát; [1]

perbórsav, nátriumsó; [2]

perbórsav, nátriumsó, monohidrát; [3]

nátrium-peroxometaborát; [4]

perbórsav (HBO(O2)), nátriumsó, monohidrát; [5]

nátrium-peroxoborát;

[≥0,1 % (tömeg) 50 μm-nél kisebb aerodinamikai átmérőjű részecskét tartalmaz]

E

239-172-9 [1]

234-390-0 [2]

- [3]

231-556-4 [4]

- [5]

15120-21-5 [1]

11138-47-9 [2]

12040-72-1 [3]

7632-04-4 [4]

10332-33-9 [5]

O; R8

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

T; R23

Xn; R22

Xi; R37-41

O; T

R: 61-8-22-23-37-41-62

S: 53-45

C ≥ 25 %: T; R61-22-23-37-41-62

22 % ≤ C < 25 %: T; R61-20-37-41-62

20 % ≤ C < 22 %: T; R61-20-36/37-62

14 % ≤ C < 20 %: T; R61-20-36-62

9 % ≤ C < 14 %: T; R61-20-62

6,5 % ≤ C < 9 %: T; R61-20

3 % ≤ C < 6,5 %: Xn; R20

 

005-018-00-2

perbórsav (H3BO2(O2)), mononátriumsó-trihidrát; [1]

perbórsav, nátriumsó, tetrahidrát; [2]

perbórsav (HBO(O2)), nátriumsó, tetrahidrát; [3]

nátrium-peroxoborát-hexahidrát;

[<0,1 % (tömeg) 50 μm-nél kisebb aerodinamikai átmérőjű részecskét tartalmaz]

 

- [1]

- [2]

- [3]

13517-20-9 [1]

37244-98-7 [2]

10486-00-7 [3]

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xi; R37-41

T

R: 61-37-41-62

S: 53-45-47

C ≥ 36 %: T; R61-37-41-62

22 % ≤ C < 36 %: T; R61-36/37-62

20 % ≤ C < 22 %: T; R61-37-62

14 % ≤ C < 20 %: T; R61-62

10 % ≤ C < 14 %: T; R61

 

005-018-01-X

perbórsav (H3BO2(O2)), mononátriumsó-trihidrát; [1]

perbórsav, nátriumsó, tetrahidrát; [2]

perbórsav (HBO(O2)), nátriumsó, tetrahidrát; [3]

nátrium-peroxoborát-hexahidrát;

[≥0,1 % (tömeg) 50 μm-nél kisebb aerodinamikai átmérőjű részecskét tartalmaz]

E

- [1]

- [2]

- [3]

13517-20-9 [1]

37244-98-7 [2]

10486-00-7 [3]

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R20

Xi; R37-41

T

R: 61-20-37-41-62

S: 53-45-47

C ≥ 36 %: T; R61-20-37-41-62

25 % ≤ C < 36 %: T; R61-20-36/37-62

22 % ≤ C < 25 %: T; R61-36/37-62

20 % ≤ C < 22 %: T; R61-37-62

14 % ≤ C < 20 %: T; R61-62

10 % ≤ C < 14 %: T; R61

 

006-097-00-6

1-fenil-3-(p-toluolszulfonil)karbamid

 

424-620-1

13909-63-2

Xn; R22-48/22

R52-53

Xn

R: 22-48/22-52/53

S: (2-)22-36-61

 

 

006-098-00-1

terc-butil-(1R,5S)-3-azabiciklo[3.1.0]hex-6-ilkarbamát

 

429-170-8

134575-17-0

Xn; R22-48/22

Xi; R41

R43

Xn

R: 22-41-43-48/22

S: (2-)22-26-36/37/39

 

 

006-099-00-7

N-(p-toluolszulfonil)-N′-(3-(p-toluolszulfoniloxi)fenil)karbamid;

3-({[(4-metilfenil)szulfonil]karbamoil}amino)fenil-4-metilbenzolszulfonát

 

432-520-2

232938-43-1

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 22-61

 

 

006-101-00-6

elegy: N,N″-(metilén-di-4,1-fenilén)-bisz[N′-fenilkarbamid];

N-(4-[[4-[[(fenilamino)karbonil]amino]fenilmetil]fenil]-N′-ciklohexil-karbamid;

N,N′′-(metilén-di-4,1-fenilén)-bisz[N′-ciklohexil-karbamid]

 

423-070-8

R53

R: 53

S: 61

 

 

006-102-00-1

O-hexil-N-etoxikarbonil-tiokarbamát

E

432-750-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R22-48/22

R43

N; R51-53

T; N

R: 45-46-22-43-48/22-51/53

S: 53-45-61

 

 

006-103-00-7

N,N′′-(metilén-di-4,1-fenilén)-bisz[N′-oktil]karbamid

 

445-760-8

Xi; R41

R42

N; R50-53

Xn; N

R: 41-42-50/53

S: (2-)22-26-39-45-60-61

C ≥10 %: Xn, N; R41-42-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R36-42-50/53

1 % ≤ C < 5 %: Xn, N; R42-50/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

007-029-00-8

dietil-dimetil-ammónium-hidroxid

 

419-400-5

95500-19-9

Xn; R21/22

C; R35

C

R: 21/22-35

S: (1/2-)26-36/37/39-45

 

 

012-004-00-X

alumínium-magnézium-karbonát-hidroxid-perklorát-hidrát

 

422-150-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

014-036-00-X

(4-etoxifenil)(3-(4-fluor-3-fenoxifenil)propil)dimetil-szilán

 

405-020-7

105024-66-6

Repr.Cat.2; R60

N; R50-53

T; N

R: 60-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 0,5 %: T, N; R60-50/53

0,025 % ≤ C < 0,5 %: N; R50/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: N; R51/53

0,00025 % ≤ C < 0,0025 %: R52/53

 

014-037-00-5

2-butanon-O,O′,O′′-(fenilszililidin)trioxim

 

433-360-6

34036-80-1

Xn; R48/22

R43

R52-53

Xn

R: 43-48/22-52/53

S: (2-)36/37-61

 

 

014-038-00-0

S-(3-(trietoxi-szilil)propil)oktán-tioát

 

436-690-9

220727-26-4

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

014-039-00-6

(2,3-dimetilbut-2-il)-trimetoxi-szilán

 

439-360-2

142877-45-0

Xi; R38-41

R52-53

Xi

R: 38-41-52/53

S: (2-)26-37/39-61

 

 

014-041-00-7

N,N-bisz(trimetil-szilil)amino-propil-metil-dietoxi-szilán

 

445-890-5

201290-01-9

Xn; R22

R43

Xn

R: 22-43

S: (2-)24-37

 

 

014-042-00-2

elegy: O,O′,O′′,O′′′-szilán-tetrail-tetrakisz(4-metil-2-pentanon-oxim)(3 sztereoizomer)

 

423-010-0

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

014-043-00-8

amorf szilícium-dioxid (50-85 %), butil(1-metilpropil)-magnézium (3-15 %), tetraetil-ortoszilikát (5-15 %) és titán-tetraklorid (5-20 %) reakcióterméke

 

432-200-2

F; R11

Xi; R37/38-41

R52-53

F; Xi

R: 11-37/38-41-52/53

S: (2-)6-26-36/39-61

 

 

014-044-00-3

3-[(4′-acetoxi-3′-metoxifenil)propil]trimetoxiszilán

 

433-050-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

014-045-00-9

magnézium-nátrium-fluorid-szilikát

 

442-650-1

Xn; R48/20

Xn

R: 48/20

S: (2-)22-36

 

 

015-190-00-0

bisz(2,4-dikumilfenil)neopentil-difoszfit;

3,9-bisz[2,4-bisz(1-metil-1-feniletil)fenoxi]-2,4,8,10-tetraoxa-3,9-difoszfaspiro[5.5]undekán

 

421-920-2

154862-43-8

R53

R: 53

S: 61

 

 

015-191-00-6

dodecil-difenil-foszfát

 

431-760-5

27460-02-2

Xi; R38

R52-53

Xi

R: 38-52/53

S: (2-)37-61

 

 

015-192-00-1

tetrakisz(2,6-dimetilfenil)-m-fenilén bifoszfát

 

432-770-2

139189-30-3

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

015-193-00-7

trifenil(fenilmetil)foszfónium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluor-N-metil-1-butánszulfonamid (1:1)

 

442-960-7

332350-93-3

T; R25

Xi; R41

N; R50-53

T; N

R: 25-41-50/53

S: (1/2-)26-39-45-60-61

 

 

015-194-00-2

tetrabutil-foszfónium-nonafluoro-bután-1-szulfonát

 

444-440-5

220689-12-3

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)61

 

 

015-195-00-8

elegy: kálium-o-toluolfoszfonát;

kálium-m-toluolfoszfonát;

kálium-p-toluolfoszfonát

 

433-860-4

Xi; R36

R43

R52-53

Xi

R: 36-43-52/53

S: (2-)24-26-37-61

 

 

015-196-00-3

elegy: dimetil(2-(hidroxi-metil-karbamoil)etil)foszfonát;

dietil(2-(hidroxi-metil-karbamoil)etil)foszfonát;

metil-etil(2-(hidroxi-metil-karbamoil)etil)foszfonát

 

435-960-3

Carc.Cat.2; R45

Muta.Cat.2; R46

R43

T

R: 45-46-43

S: 53-45

 

 

015-197-00-9

bisz(2,4,4-trimetil-pentil)-difoszfinsav

 

420-160-9

107667-02-7

R10

T; R23

Xn; R22

C; R34

N; R51-53

T; N

R: 10-22-23-34-51/53

S: (1/2-)9-26-36/37/39-45-61

 

 

015-198-00-4

(4-fenil-butil)foszfinsav

 

420-450-5

86552-32-1

Carc.Cat.3; R40

Xi; R41

Xn

R: 40-41

S: (2-)23-26-36/37/39

 

 

016-094-00-1

kén

 

231-722-6

7704-34-9

Xi; R38

Xi

R: 38

S: (2-)46

 

 

016-097-00-8

1-amino-2-metil-2-propántiol-hidroklorid

 

434-480-1

32047-53-3

Xn; R22

C; R34

R43

R52-53

C

R: 22-34-43-52/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61

 

 

017-009-01-8

ammónium-perklorát;

[<80 % 0-30 μm nagyságú részecskét tartalmaz]

T

232-235-1

7790-98-9

E; R2

O; R9

E

R: 2-9

S: (2-)14-16-36/37

 

 

022-004-00-1

kálium-titán-oxid (K2Ti6O13)

 

432-240-0

12056-51-8

Carc.Cat.3; R40

Xn

R: 40

S: (2-)22-36/37

 

 

022-005-00-7

[N-(1,1-dimetiletil)-1,1-dimetil-1-[(1,2,3,4,5-η)-2,3,4,5-tetrametil-2,4-ciklopentadién-1-il]szilánaminato(2-)-κN][1,2,3,4-η)-1,3-pentadién]-titán

 

419-840-8

169104-71-6

F; R11

C; R34

R43

R53

F; C

R: 11-34-43-53

S: (1/2-)6-9-16-26-36/37/39-45-61

 

 

028-002-01-4

nikkelpor;

[részecskeátmérő <1 mm]

 

231-111-4

7440-02-0

Carc. Cat. 3; R40

T; R48/23

R43

R52-53

T

R: 40-43-48/23-52/53

S: (2-)36/37/39-45-61

 

 

028-013-00-7

nikkelkéneskő

E, H

273-749-6

69012-50-6

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-014-00-2

iszap, üledék, elektrolitos rézfinomítás, réztelenített, nikkel-szulfát

E

295-859-3

92129-57-2

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

Xn; R20/22

Xi; R38

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-20/22-38-42/43-48/23-68-50/53

20 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-38-42/43-48/23-68-51/53

2,5 % ≤ C < 20 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-015-00-8

iszap, üledék, elektrolitos rézfinomítás, réztelenített

E, H

305-433-1

94551-87-8

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 1; R61

Repr. Cat. 3; R62

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-62-68-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-016-00-3

nikkel-diperklorát;

perklórsav, nikkel(II)-só

E, H

237-124-1

13637-71-3

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

C; R34

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-34-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-34-42/43-48/23-68-50/53

5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-34-42/43-48/23-68-51/53

2,5 % ≤ C < 5 %: T, N; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-017-00-9

nikkel-dikálium-bisz(szulfát); [1]

diammónium-nikkel-bisz(szulfát) [2]

E, H

237-563-9 [1]

239-793-2 [2]

13842-46-1 [1]

15699-18-0 [2]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

Xn; R20/22

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-018-00-4

nikkel-bisz(szulfamidát);

nikkel-szulfamát

E, H

237-396-1

13770-89-3

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-019-00-X

nikkel-bisz(tetrafluoroborát)

E, H

238-753-4

14708-14-6

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; 49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-021-00-0

nikkel-diformiát; [1]

hangyasav, nikkelsó; [2]

hangyasav, réz-nikkel só [3]

E, H

222-101-0 [1]

239-946-6 [2]

268-755-0 [3]

3349-06-2 [1]

15843-02-4 [2]

68134-59-8 [3]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5%: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C 0,1 %: Xi; R43

 

028-022-00-6

nikkel-di(acetát); [1]

nikkel-acetát [2]

E, H

206-761-7 [1]

239-086-1 [2]

373-02-4 [1]

14998-37-9 [2]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

Xn; R20/22

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-20/22-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N: R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-024-00-7

nikkel-dibenzoát

E, H

209-046-8

553-71-9

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-025-00-2

nikkel-bisz(4-ciklohexilbutirát)

E, H

223-463-2

3906-55-6

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-026-00-8

nikkel(II)-sztearát;

nikkel(II)-oktadekanoát

E, H

218-744-1

2223-95-2

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-027-00-3

nikkel-dilaktát

E, H

16039-61-5

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-028-00-9

nikkel(II)-oktanoát

E, H

225-656-7

4995-91-9

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat 2; R61

T; R48/23

C; R35

R42/43

N; R50-53

T; C; N

R: 49-61-35-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, C, N; R49-61-35-42/43-48/23-68-50/53

10 % ≤ C < 25 %: T, C, N; R49-61-35-42/43-48/23-68-51/53

5 % ≤ C < 10 %: T, N; R49-61-34-42/43-48/23-68-51/53

2,5 % ≤ C < 5 %: T, N; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-36/38-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-029-00-4

nikkel-difluorid; [1]

nikkel-dibromid; [2]

nikkel-dijodid; [3]

nikkel-kálium-fluorid [4]

E, H

233-071-3 [1]

236-665-0 [2]

236-666-6 [3]

- [4]

10028-18-9 [1]

13462-88-9 [2]

13462-90-3 [3]

11132-10-8 [4]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; 49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; 49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-030-00-X

nikkel-hexafluoro-szilikát

E, H

247-430-7

26043-11-8

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-031-00-5

nikkel-szelenát

E, H

239-125-2

15060-62-5

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-032-00-0

nikkel-hidrogén-foszfát; [1]

nikkel-bisz(dihidrogén-foszfát); [2]

trinikkel-bisz(ortofoszfát); [3]

dinikkel-difoszfát; [4]

nikkel-bisz(foszfinát); [5]

nikkel-foszfinát; [6]

foszforsav, kalcium-nikkel só; [7]

difoszforsav, nikkel (II) só [8]

E, H

238-278-2 [1]

242-522-3 [2]

233-844-5 [3]

238-426-6 [4]

238-511-8 [5]

252-840-4 [6]

- [7]

- [8]

14332-34-4 [1]

18718-11-1 [2]

10381-36-9 [3]

14448-18-1 [4]

14507-36-9 [5]

36026-88-7 [6]

17169-61-8 [7]

19372-20-4 [8]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-033-00-6

diammónium-nikkel-hexacianoferrát

E, H

74195-78-1

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-034-00-1

nikkel-dicianid

E, H

209-160-8

557-19-7

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

R32

N; R50-53

T; N

R: 49-32-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-035-00-7

nikkel-kromát

E, H

238-766-5

14721-18-7

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-036-00-2

nikkel(II)-szilikát; [1]

dinikkel-ortoszilikát; [2]

nikkel-szilikát (3:4); [3]

kovasav, nikkelsó; [4]

trihidrogén-hidroxi-bisz[ortoszilikáto(4-)]trinikkel(3-) [5]

E, H

244-578-4 [1]

237-411-1 [2]

250-788-7 [3]

253-461-7 [4]

235-688-3 [5]

21784-78-1 [1]

13775-54-7 [2]

31748-25-1 [3]

37321-15-6 [4]

12519-85-6 [5]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-037-00-8

dinikkel-hexacianoferrát

E, H

238-946-3

14874-78-3

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-038-00-3

trinikkel-bisz(arzenát);

nikkel(II)-arzenát

E, H

236-771-7

13477-70-8

Carc. Cat. 1; R45

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 45-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-039-00-9

nikkel-oxalát; [1]

oxálsav, nikkelsó [2]

E, H

208-933-7 [1]

243-867-2 [2]

547-67-1 [1]

20543-06-0 [2]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N: R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-040-00-4

nikkel-tellurid

E, H

235-260-6

12142-88-0

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-041-00-X

trinikkel-tetraszulfid

E, H

12137-12-1

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-042-00-5

trinikkel-bisz(arzenit)

E, H

74646-29-0

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-043-00-0

kobalt-nikkel szürke periklász;

C.I. Pigment Black 25;

C.I. 77332; [1]

kobalt-nikkel-dioxid; [2]

kobalt-nikkel-oxid [3]

E, H

269-051-6 [1]

261-346-8 [2]

- [3]

68186-89-0 [1]

58591-45-0 [2]

12737-30-3 [3]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-044-00-6

nikkel-ón-trioxid;

nikkel-sztannát

E, H

234-824-9

12035-38-0

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-045-00-1

nikkel-triuránium-dekaoxid

E, H

239-876-6

15780-33-3

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-046-00-7

nikkel-ditiocianát

E, H

237-205-1

13689-92-4

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3;R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

R32

N; R50-53

T; N

R: 49-61-32-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T: R49-61-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-047-00-2

nikkel-dikromát

E, H

239-646-5

15586-38-6

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; 49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1% ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C 0,1 %: Xi; R43

 

028-048-00-8

nikkel(II)-szelenit

E, H

233-263-7

10101-96-9

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-049-00-3

nikkel-szelenid

E, H

215-216-2

1314-05-2

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-050-00-9

kovasav, ólom-nikkel só

E, H

68130-19-8

Carc. Cat. 1: R49

Repr. Cat. 1: R61

Repr. Cat. 3; R62

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-43-48/23-62-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-051-00-4

nikkel-diarzenid; [1]

nikkel-arzenid [2]

E, H

235-103-1 [1]

248-169-1 [2]

12068-61-0 [1]

27016-75-7 [2]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-052-00-X

nikkel-bárium-titán sárga priderit;

C.I. Pigment Yellow 157;

C.I. 77900

E, H

271-853-6

68610-24-2

Carc. Cat. 1: R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-053-00-5

nikkel-diklorát; [1]

nikkel-dibromát; [2]

etil-hidrogén-szulfát, nikkel(II) só [3]

E, H

267-897-0 [1]

238-596-1 [2]

275-897-7 [3]

67952-43-6 [1]

14550-87-9 [2]

71720-48-4 [3]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N: R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T: R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T: R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-054-00-0

nikkel(II)-trifluoroacetát; [1]

nikkel(II)-propionát; [2]

nikkel-bisz(benzolszulfonát); [3]

nikkel(II)-hidrogén-citrát; [4]

citromsav, ammónium-nikkel só; [5]

citromsav, nikkelsó; [6]

nikkel-bisz(2-etilhexanoát); [7]

2-etilhexánsav, nikkelsó; [8]

dimetil-hexánsav nikkelsó; [9]

nikkel(II)-izooktanoát; [10]

nikkel-izooktanoát; [11]

nikkel-bisz(izononanoát); [12]

nikkel(II)-neononanoát; [13]

nikkel(II)-izodekanoát; [14]

nikkel(II)-neodekanoát; [15]

neo-dekánsav, nikkelsó; [16]

nikkel(II)-neoundekanoát; [17]

bisz(D-glukonát-O 1,O 2)nikkel; [18]

nikkel 3,5-bisz(terc-butil)-4-hidroxi-benzoát (1:2); [19]

nikkel(II)-palmitát; [20]

(2-etilhexanoato-O)(izononanoato-O)nikkel; [21]

(izononanoato-O)(izooktanoato-O)nikkel; [22]

(izononanoato-O)(neodekanoato-O)nikkel; [23]

(2-etilhexanoato-O)(izodekanoato-O)nikkel; [24]

(2-etilhexanoato-O) (neodekanoato-O)nikkel; [25]

(izodekanoato-O)(izooktanoato-O)nikkel; [26]

(izodekanoato-O)(izononanoato-O)nikkel; [27]

(izononanoato-O)(neodekanoato-O)nikkel; [28]

zsírsavak, C6-19-elágazó, nikkelsók; [29]

zsírsavak, C8-18 és C18-telítetlen, nikkelsók; [30]

2,7-naftalin-diszulfonsav, nikkel(II)só; [31]

E, H

240-235-8 [1]

222-102-6 [2]

254-642-3 [3]

242-533-3 [4]

242-161-1 [5]

245-119-0 [6]

224-699-9 [7]

231-480-1 [8]

301-323-2 [9]

249-555-2 [10]

248-585-3 [11]

284-349-6 [12]

300-094-6 [13]

287-468-1 [14]

287-469-7 [15]

257-447-1 [16]

300-093-0 [17]

276-205-6 [18]

258-051-1 [19]

237-138-8 [20]

287-470-2 [21]

287-471-8 [22]

284-347-5 [23]

284-351-7 [24]

285-698-7 [25]

285-909-2 [26]

284-348-0 [27]

287-592-6 [28]

294-302-1 [29]

283-972-0 [30]

- [31]

16083-14-0 [1]

3349-08-4 [2]

39819-65-3 [3]

18721-51-2 [4]

18283-82-4 [5]

22605-92-1 [6]

4454-16-4 [7]

7580-31-6 [8]

93983-68-7 [9]

29317-63-3 [10]

27637-46-3 [11]

84852-37-9 [12]

93920-10-6 [13]

85508-43-6 [14]

85508-44-7 [15]

51818-56-5 [16]

93920-09-3 [17]

71957-07-8 [18]

52625-25-9 [19]

13654-40-5 [20]

85508-45-8 [21]

85508-46-9 [22]

84852-35-7 [23]

84852-39-1 [24]

85135-77-9 [25]

85166-19-4 [26]

84852-36-8 [27]

85551-28-6 [28]

91697-41-5 [29]

84776-45-4 [30]

72319-19-8 [31]

Carc. Cat. 1; R49

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-61-42/43-48/23-68-50/53

S: 53-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: T, N; R49-61-42/43-48/23-68-51/53

1 % ≤ C < 2,5 %: T; R49-61-42/43-48/23-68-52/53

0,5 % ≤ C < 1 %: T; R49-61-43-48/20-52/53

0,25 % ≤ C < 0,5 %: T; R49-43-48/20-52/53

0,1 % ≤ C < 0,25 %: T; R49-43-48/20

0,01 % ≤ C < 0,1 %: Xi; R43

 

028-055-00-6

nikkel(II)-szulfit; [1]

nikkel-tellúr-trioxid; [2]

nikkel-tellúr-tetraoxid; [3]

molibdén-nikkel-hidroxid-oxid-foszfát [4]

E, H

231-827-7 [1]

239-967-0 [2]

239-974-9 [3]

268-585-7 [4]

7757-95-1 [1]

15851-52-2 [2]

15852-21-8 [3]

68130-36-9 [4]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R42/43

N; R50-53

T; N

R: 49-42/43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-056-00-1

nikkel-borid (NiB); [1]

dinikkel-borid; [2]

trinikkel-borid; [3]

nikkel-borid; [4]

dinikkel-szilicid; [5]

nikkel-diszilicid; [6]

dinikkel-foszfid; [7]

nikkel-bór-foszfid [8]

E, H

234-493-0 [1]

234-494-6 [2]

234-495-1 [3]

235-723-2 [4]

235-033-1 [5]

235-379-3 [6]

234-828-0 [7]

- [8]

12007-00-0 [1]

12007-01-1 [2]

12007-02-2 [3]

12619-90-8 [4]

12059-14-2 [5]

12201-89-7 [6]

12035-64-2 [7]

65229-23-4 [8]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

N; R50-53

T; N

R: 49-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

028-057-00-7

dialumínium-nikkel-tetraoxid; [1]

nikkel-titán-trioxid; [2]

nikkel-titán-oxid; [3]

nikkel-divanádium-hexaoxid; [4]

kobalt-dimolibdén-nikkel-oktaoxid,; [5]

nikkel-cirkónium-trioxid; [6]

molibdén-nikkel-tetraoxid; [7]

nikkel-volfrám-tetraoxid; [8]

olivin, zöld nikkel; [9]

lítium-nikkel-dioxid; [10]

molibdén-nikkel-oxid; [11]

E, H

234-454-8 [1]

234-825-4 [2]

235-752-0 [3]

257-970-5 [4]

268-169-5 [5]

274-755-1 [6]

238-034-5 [7]

238-032-4 [8]

271-112-7 [9]

- [10]

- [11]

12004-35-2 [1]

12035-39-1 [2]

12653-76-8 [3]

52502-12-2 [4]

68016-03-5 [5]

70692-93-2 [6]

14177-55-0 [7]

14177-51-6 [8]

68515-84-4 [9]

12031-65-1 [10]

12673-58-4 [11]

Carc. Cat. 1; R49

T; R48/23

R43

T

R: 49-43-48/23

S: 53-45

 

 

028-058-00-2

kobalt-lítium-nikkel-oxid

E

442-750-5

Carc. Cat. 1; R49

T+; R26

T; R48/23

R43

N; R50-53

T+; N

R: 49-26-43-48/23-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

029-014-00-5

elegy: 2,2′-[[cisz-1,2-ciklohexán-diil-bisz(nitrilo-metilidén)]-bisz[fenolát]](2-)N,N′,O,O′-réz komplex;

2,2′-[[transz-1,2-ciklohexán-diil-bisz(nitrilo-metilidin)]-bisz[fenolát]](2-)N,N′,O,O′-réz komplex

 

419-610-7

171866-24-3

Xn; R48/22

N; R51-53

Xn; N

R: 48/22-51/53

S: (2-)22-36-61

 

 

030-012-00-1

alumínium-magnézium-cink-karbonát-hidroxid

 

423-570-6

169314-88-9

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

030-015-00-8

tetracink(2+)-bisz(hexaciano-kobalt(3+))diacetát

 

440-060-9

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

042-005-00-0

elegy: kanolaolaj mono-és diglicerinjei;

elágazó 1,3-propándiamin,N-[3-(trideciloxi)-propil] kanolaolaj savamidja;

N,N-diorgano-ditiokarbamát-molibdén komplex

 

434-240-6

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

050-023-00-5

elegy: bisz[(2-etil-1-oxohexil)oxi]dioktil ón-hidrid;

bisz[((2-etil-1-oxohexil)oxi)dioktil-sztannil]oxid;

bisz(1-fenil-1,3-dekándionil)dioktil ón-hidrid;

((2-etil-1-oxohexil)oxi)-(1-fenil-1,3-dekándionil)ón-hidrid

 

422-920-5

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-50/53

S: (2-)23-36-60-61

C ≥ 10 %: Xn, N; R48/22-50/53

2,5 % ≤ C < 10 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

050-024-00-0

elegy: tri-p-tolil-ón hidroxid;

hexa-p-tolil-disztannoxán

 

432-230-6

T; R48/25

Xn; R22

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

T; N

R: 22-38-41-43-48/25-50/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-60-61

 

 

064-001-00-8

gadolínium(III)-szulfit-trihidrát

 

456-900-2

51285-81-5

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

078-011-00-5

hidroxi-diszulfit platina(II) sav

 

423-310-1

61420-92-6

Xn; R22-48/20/21/22

C; R35

R42/43

R52-53

C

R: 22-35-42/43-48/20/21/22-52/53

S: (1/2-)23-24-26-28-36/37/39-45-61

 

 

078-012-00-0

platina(IV)-nitrát/salétromsav-oldat

 

432-400-1

C; R35

N; R50-53

C; N

R: 35-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

082-012-00-6

bárium kalcium cézium ólom szamárium stroncium bromid klorid fluorid jodid európium adalékolt

 

431-780-4

199876-46-5

Xn; R22-48/22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-48/22-51/53

S: (2-)22-36-61

 

 

601-080-00-5

elegy: szek-butilfenil(fenil)metán, vegyes izomerek;

1-(szek-butilfenil(fenil)-2-feniletán, vegyes izomerek;

1-(szek-butilfenil-1-feniletán, vegyes izomerek

 

431-100-6

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

601-081-00-0

ciklohexadeka-1,9-dién

 

431-730-1

4277-06-9

Xi; R38

R43

R53

Xi

R: 38-43-53

S: (2-)36/37-61

 

 

601-082-00-6

elegy: endo-2-metil-exo-3-metil-exo-2-[(exo-3-metilbiciklo[2.2.1]hept-exo-2-yl)metil]biciklo[2.2.1]heptán;

exo-2-metil-exo-3-metil-endo-2-[(endo-3-metilbiciklo[2.2.1]hept-exo-2-il)metil]biciklo[2.2.1]heptán

 

434-420-4

Xi; R38-41

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-50/53

S: (2-)23-26-37/39-57-60-61

 

 

601-083-00-1

5-endo-hexil-biciklo[2.2.1]hept-2-én

 

435-000-3

22094-83-3

Xn; R65

Xi; R38

R53

Xn

R: 38-65-53

S: (2-)37-62-61

 

 

601-084-00-7

elegy: 5-endo-butil-biciklo[2.2.1]hept-2-én;

5-exo-butil-biciklo[2.2.1]hept-2-én (80:20)

 

435-180-3

Xn; R65

Xi; R38

N; R50-53

Xn; N

R: 38-65-50/53

S: (2-)37-62-60-61

 

 

602-105-00-2

nátrium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluoro-butánszulfinát

 

422-100-7

102061-82-5

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

602-106-00-8

2-bróm-4,6-difluoroanilin

 

429-430-0

444-14-4

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-)25-61

 

 

602-107-00-3

3,3,4,4-tetrafluoro-4-jód-1-bután

 

439-500-2

33831-83-3

Xn; R22

Xi; R38

N; R51-53

Xn; N

R: 22-38-51/53

S: (2-)37-61

 

 

602-108-00-9

(2,3,5,6-tetrafluoro-fenil)metanol

 

443-840-7

4084-38-2

Xn; R22

Xi; R36

R43

Xn

R: 22-36-43

S: (2-)26-36/37

 

 

603-211-00-1

2,3-epoxi-propil-trimetil-ammónium-klorid...%;

glicidil-trimetil-ammónium-klorid...%

B E

221-221-0

3033-77-0

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R21/22-48/22

Xi; R41

R43

R52-53

T

R: 45-21/22-41-43-48/22-62-68-52/53

S: 53-45-61

 

 

603-212-00-7

1,3,4,6,7,8-hexahidro-4,6,6,7,8,8-hexa-metil-indeno[5,6-c]pirán;

galaxolid;

(HHCB)

 

214-946-9

1222-05-5

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

603-213-00-2

2-metoxi-2-metil-bután;

terc-amil-metil-éter

 

213-611-4

994-05-8

F; R11

Xn; R22

R67

F; Xn

R: 11-22-67

S: (2-)9-16-23-33

 

 

603-214-00-8

1,1-diizopropoxi-ciklohexán

 

413-740-8

1132-95-2

C; R34

C

R: 34

S: (1/2-)23-26-36/37/39-45

 

 

603-215-00-3

1-hidroxi-4-fluoro-1,4-diazoniabiciklo[2.2.2]oktán-bisz(tetrafluoroborát)

 

418-330-2

162241-33-0

E; R2

Xn; R22-48/22

Xi; R41

R43

N; R50-53

E; Xn; N

R: 2-22-41-43-48/22-50/53

S: (2-)22-26-36/37/39-60-61

 

 

603-216-00-9

cisz-1-amino-2,3-dihidro-1H-indén-2-ol

 

422-660-2

7480-35-5

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)24-26-37/39-61

 

 

603-217-00-4

2,4,6-tri-terc-butilfenil 2-butil-2-etil-1,3-propándiol-foszfit

 

423-560-1

161717-32-4

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37/39-61

 

 

603-220-00-0

1-{benzil[2-(2-metoxifenoxi)etil]amino}-3-(9H-karbazol-4-iloxi)propán-2-ol

 

432-890-5

72955-94-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

603-221-00-6

1-(2-amino-5-klorofenil)-2,2,2-trifluoro-1,1-etándiol, hidroklorid;

[<0,1 % 4-kloroanilint (EK-szám: 203-401-0) tartalmaz]

 

433-580-2

214353-17-0

Xn; R22

C; R34

N; R51-53

C; N

R: 22-34-51/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

603-221-01-3

1-(2-amino-5-klorofenil)-2,2,2-trifluoro-1,1-etándiol, hidroklorid;

[≥0,1 % 4-kloroanilint (EK-szám: 203-401-0) tartalmaz]

E

433-580-2

214353-17-0

Carc. Cat. 2; R45

Xn; R22

C; R34

N; R51-53

T; N

R: 45-22-34-51/53

S: 53-45-61

 

 

603-222-00-1

(2R,3S,4R,5R,7R,9R,10R,11S,12S,13R)10-[(4-dimetilamino-3-hidroxi-6-metiltetrahidropirán-2-yl)oxi]-2-etil-3,4,12-trihidroxi-9-metoxi-3,5,7,9,11,13-hexametil-6,14-oxo-1-oxaciklo-tetradekán

 

433-820-6

118058-74-5

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

603-223-00-7

2-ciklopentilidén-ciklopentanol;

1,1′-bi(ciklopentilidén)-2-ol

 

434-270-1

6261-30-9

Xi; R38-41

R52-53

Xi

R: 38-41-52/53

S: (2-)26-37/39-61

 

 

603-224-00-2

3-etoxi-1,1,1,2,3,4,4,5,5,6,6,6-dodekafluoro-2-(trifluorometil)-hexán

 

435-790-1

297730-93-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

603-225-00-8

eritromicin A9-oxim (E);

(3R,4S,5S,6R,7R,9R,11R,12R,13S,14R)-4-((2,6,-didezoxi-3-C-metil-3-O-metil-α-L-ribo-hexopiranozil)oxi)-14-etil-7,12,13-trihidroxi-3,5,7,9,11,13-hexametil-6-((3,4,6-tridezoxi-3-dimetilamino-β-D-xilohexapiranozil)oxi)oxaciklo-tetradekán-2-ona-10-oxim (E)

 

437-070-0

13127-18-9

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

603-226-00-3

4,4′(4-(4-metoxifenil)-1,3,5-triazin-2,4-diyl)-biszbenzol-1,3-diol

 

444-500-0

1440-00-2

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

603-227-00-9

α-hidro-ω-[[[(1,1-dimetiletil)dioxi]karbonil]oxi]-poli[oxi(metil-1,2-etán-diil)] éter 2,2-bisz(hidroximetil)-1,3-propán-diollal (4:1);

α-hidro-ω-((klorokarbonil)oxi)-poli(oxi(metil-1,2-etán-diil)) éter 2,2-bisz(hidroximetil)-1,3-propán-diol és kálium 1,1-dimetiletil-peroxalát reakcióterméke

 

445-060-2

203574-04-3

O; R7

N; R50-53

O; N

R: 7-50/53

S: (2-)3/7-14-36/37/39-60-61

 

 

603-228-00-4

(+/-)-(R*,R*)-6-fluoro-3,4-dihidro-2-oxiranil-2H-1-benzopirán;

6-fluoro-2-(2-oxiranil)-kromán

 

419-620-1

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

603-229-00-X

nátrium (Z)-3-kloro-3-(4-klorofenil)-1-hidroxi-2-propén-1-szulfonát

 

420-800-7

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-43-50/53

S: (2-)24-26-37/39-60-61

 

 

603-230-00-5

2,6,6,7,8,8-hexametil-dekahidro-2H-indeno[4,5-b]furán

 

440-030-5

Xi; R38-41

R53

Xi

R: 38-41-53

S: (2-)26-37/39-61

 

 

603-231-00-0

(S)-1,1-difenil-1,2-propándiol

 

443-220-6

R52-53

R: 52/53

S: 22-61

 

 

603-232-00-6

3,3,8,8,10,10-hexametil-9-[1-(4-oxiranil-metoxi-fenil)-etoxi]-1,5-dioxa-9-aza-spiro[5.5]undekán

 

444-420-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

603-233-00-1

elegy: 4-(1,3a,4,6,7,7a-hexahidro-4,7-metanoindén-5-ilidén)-3-metilbután-2-ol;

4-(3,3a,4,6,7,7a-hexahidro-4,7-metanoindén-5-ilidén)-3-metilbután-2-ol;

1-(1,3a,4,6,7,7a-hexaidro-4,7-metanoindén-5-ilidén)pentán-3-ol;

1-(3,3a,4,6,7,7a-hexahidro-4,7-metanoindén-5-ilidén)pentán-3-ol;

(E)-4-(3a,4,5,6,7,7a-hexahidro-1H-4,7-metanoindén-5-il)-3-metilbut-3-en-2-ol;

(E)-4-(3a,4,5,6,7,7a-hexahidro-3H-4,7-metanoinden-5-il)-3-metilbut-3-en-2-ol

 

444-430-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

603-234-00-7

(1R,4R)-4-metoxi-2,2,7,7-tetrametil-triciklo (6.2.1.0(1,6))undek-5-én

 

444-480-3

Xi; R38

N; R51-53

Xi; N

R: 38-51/53

S: (2-)37-61

 

 

604-074-00-0

tetrabróm-biszfenol-A;

2,2′,6,6′-tetra-bromo-4,4′-izopropilidén-difenol

 

201-236-9

79-94-7

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

604-075-00-6

4-(1,1,3,3-tetra-metil-butil)fenol;

4-terc-oktilfenol

 

205-426-2

140-66-9

Xi; R38-41

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-50/53

S: (2-)26-37/39-60-61

C ≥ 20 %: Xi, N; R38-41-50/53

10 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R41-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

604-076-00-1

fenolftalein

 

201-004-7

77-09-8

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Repr. Cat. 3; R62

T

R: 45-62-68

S: 53-45

C ≥ 5 %: T; R45-62-68

1 % ≤ C < 5 %: T; R45-68

 

604-077-00-7

2-benzoltriazol-2-il-4-metil-6-(2-metilallil)fenol

 

419-750-9

98809-58-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

604-079-00-8

4,4′-(1,3-fenilén-bisz(1-metil-etilidén))-bisz-fenol

 

428-970-4

13595-25-0

Repr.Cat.3; R62

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 43-62-51/53

S: (2-)22-36/37-61

 

 

604-080-00-3

4-fluoro-3-trifluoro-metil-fenol

 

432-560-0

61721-07-1

Xn; R20

C; R35

R43

N; R51-53

C; N

R: 20-35-43-51/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-61

 

 

604-081-00-9

1,1-bisz(4-hidroxifenil)-1-feniletán

 

433-130-5

1571-75-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 25-60-61

 

 

604-082-00-4

2-kloro-6-fluoro-fenol

E

433-890-8

2040-90-6

Muta.Cat.2; R46

Repr.Cat.3; R62

Xn; R22

C; R34

R43

N; R51-53

T; N

R: 46-22-34-43-62-51/53

S: 53-45-61

 

 

604-083-00-X

4,4′-szulfonil-biszfenol, polimer ammónium-kloriddal (NH4Cl), pentakloro-foszfonát és fenol

 

439-270-3

260408-02-4

R53

R: 53

S: 61

 

 

604-084-00-5

1-etoxi-2,3-difluor-benzol

 

441-000-4

121219-07-6

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)23-61

 

 

604-087-00-1

elegy: 1,2-naftokinondiazid-5-szulfonil-klorid (vagy szulfonsav)monoészter 4,4′-(1-(4-(1-(4-hidroxifenil)-1-metiletil)fenil)etilidén)-biszfenollal;

1,2-naftokinondiazid-5-szulfonil-klorid (vagy szulfonsav)diészter 4,4′-(1-(4-(1-(4-hidroxifenol)-1-metiletil)fenil)etilidén)-biszfenollal;

1,2-naftokinondiazid-5-szulfonil-klorid (vagy szulfonsav)triészter 4,4′-(1-(4-(1-(4-hidroxifenol)-1-metiletil)fenil)etilidén)-biszfenollal

 

433-640-8

F; R17

R44

R53

F

R: 17-44-53

S: (2-)15-22-61

 

 

604-089-00-2

2-metil-5-terc-butil-tio-fenol

 

444-970-7

R10

Repr.Cat.3; R63

Xn; R48/20/22-65

Xi; R36/38

R43

R67

N; R50-53

Xn; N

R: 10-36/38-43-48/20/22-63-65-67-50/53

S: (2-)26-36/37-62-60-61

 

 

605-037-00-1

transz-3-[2-(7-kloro-2-kinolinil)vinil]benzaldehid;

3-[(E)-2-(7-kloro-2-kinolinil)2-metil-5-terc-butil-tio-fenolvinil]benzaldehid

 

421-800-1

120578-03-2

R53

R: 53

S: 22-61

 

 

605-038-00-7

3-metil-5-fenilpentán-1-al

 

433-900-0

55066-49-4

Xn; R22

Xi; R38

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-38-43-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

605-039-00-2

3,4-dihidroxi-5-nitro-benzaldehid

 

441-810-8

116313-85-0

Xn; R22

Xi; R41

R43

Xn

R: 22-41-43

S: (2-)22-24-26-37/39

 

 

606-124-00-7

1-ciklopropil-3-(2-metiltio-4-trifluorometilfenil)-1,3-propán-dion

 

421-080-7

161462-35-7

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-50/53

S: (2-)36-60-61

 

 

606-125-00-2

1-benzil-imidazolidin-2,4-dion

 

421-340-1

6777-05-5

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)22

 

 

606-126-00-8

1,4-bisz(2,3-dihidroxi-propil-amino)-antrakinon

 

421-470-7

99788-75-7

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

606-128-00-9

2,2′-(1,3-fenilén)-bisz[5-kloro-1H-izoindol]-1,3(2H)-dion

 

422-650-8

148935-94-8

R53

R: 53

S: 61

 

 

606-129-00-4

5-amino-[2S-di(metilfenil)amino]-1,6-difenil-4Z-hexén-3-on;

(2S,4Z)-5-amino-2-(dibenzil-amino)-1,6-difenil-hex-4-én-3-on

 

423-090-7

156732-13-7

R53

R: 53

S: 61

 

 

606-130-00-X

4-(1,4-dioxa-spiro[4.5]dek-8-il)-ciklohexanon

 

423-860-2

56309-94-5

R43

R52-53

Xi

R: 43-52/53

S: (2-)24-37-61

 

 

606-131-00-5

ciklikus 3-(1,2-etán-diil-acetál)-ösztra-5(10),9(11)-dién-3,17-dion

E

427-230-8

5571-36-8

Repr. Cat. 2; R60

Xn; R48/22

N; R51-53

T; N

R: 60-48/22-51/53

S: 53-45-61

 

 

606-132-00-0

(6β)-6,19-epoxi-androszt-4-én-3,17-dion

 

433-490-3

6563-83-3

R43

R52-53

Xi

R: 43-52/53

S: (2-)24-37-61

 

 

606-134-00-1

androszta-1,4,9(11)-trién-3,17-dion

 

433-560-3

15375-21-0

Repr. Cat.3; R62

Xn

R: 62

S: (2-)22-36/37

 

 

606-135-00-7

ciklo-hexadekanon

 

438-930-8

2550-52-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

606-136-00-2

(3S,6R,9S,12R,15S,18R,21S,24R)-6,18-dibenzil-3,9,15,21-tetra-izobutil-4,10,12,16,22,24-hexametil-1,7,13,19-tetraoxa-4,10,16,22-tetra-aza-ciklo-tetrakozán-2,5,8,11,14,17,20,23-oktaon

 

444-350-6

133413-70-4

Xi; R36

R53

Xi

R: 36-53

S: (2-)26-61

 

 

606-137-00-8

transz-7,7′-dimetil-(4H,4H′)-(2,2′)bi[benzo[1,4]tiazinilidén]-3,3′-dion

 

444-750-0

211387-26-7

R53

R: 53

S: 22-61

 

 

606-138-00-3

(2-butil-5-nitro-benzo-furán-3-il)[4-(3-dibutil-amino-propoxi)fenil]metanon

 

444-800-1

141645-23-0

R10

Xn; R22-48/22

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 10-22-38-41-43-48/22-50/53

S: (2-)23-26-36/37/39-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-38-41-43-48/22-50/53

20 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R38-41-43-48/22-50/53

10 % ≤ C < 20 %: Xn, N; R41-43-48/22-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-43-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

606-139-00-9

(S)-4-(3,4-dikloro-fenil)-3,4-dihidro-2H-naftalin-1-on

 

444-830-5

124379-29-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

606-140-00-4

2-hidroxi-1-(4-(4-(2-hidroxi-2-metil-propionil)benzil)fenil)-2-metil-propán-1-on

 

444-860-9

474510-57-1

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-50/53

S: (2-)22-36-60-61

 

 

606-141-00-X

nátrium 3-(metoxi-karbonil)-4-oxo-3,4,5,6-tetrahidro-2-piridinolát

 

418-410-7

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

606-142-00-5

elegy: (1RS,2SR,7SR,8SR,E) 9 és 10-etilidén-3-oxatriciklo[6.2.1.0(2,7)]undekán-4-on;

(1RS,2SR,7SR,8SR,Z)-10-etilidén-3-oxatriciklo[6.2.1.0(2,7)]undekán-4-on;

(1RS,2SR,7SR,8SR,Z)-9-etilidén-3-oxatriciklo[6.2.1.0(2,7)]undekán-4-on

 

434-290-9

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-51/53

S: (2-)61

 

 

607-580-00-X

etil 7-kloro-1-(2,4-difluorofenil)-6-fluoro-1,4-dihidro-4-oxo-1,8-naftiridin-3-karboxilát

 

422-360-1

100491-29-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)22-24-37-61

 

 

607-618-00-5

menadion-nátrium-biszulfit;

2-naftalin-szulfonsav,1,2,3,4-tetrahidro-2-metil-1,4-dioxo-, nátriumsó

 

204-987-0

130-37-0

Xi; R36/38

N; R50-53

Xi; N

R: 36/38-50/53

S: (2-)24/25-60-61

 

 

607-619-00-0

menadion-nikotinamid-biszulfit;

1,2,3,4-tetrahidro-2-metil-1,4-dioxonaftalin-2-szulfonsav, nikotin-3-amiddal vegyítve (1:1)

 

277-543-7

73581-79-0

Xi; R36/38

N; R50-53

Xi; N

R: 36/38-50/53

S: (2-)24/25-60-61

 

 

607-620-00-6

trinátrium-nitrilotriacetát

 

225-768-6

5064-31-3

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

Xi; R36

Xn

R: 22-36-40

S: (2-)26-36/37-46

C ≥ 25 %: Xn; R22-36-40

20 ≤ % C < 25 %: Xn; R36-40

5 ≤ % C < 20 %: Xn; R40

 

607-621-00-1

milbemektin (ISO);

[A3 milbemicin (CAS-szám: 51596-10-2) és A4 milbemicin (CAS-szám: 51596-11-3) (30:70) elegye]

 

Xn; R20/22

N; R50-53

Xn; N

R: 20/22-50/53

S: (2-)46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20/22-50/53

0,25 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

607-622-00-7

2-etil-hexil-2-etil-hexanoát

 

231-057-1

7425-14-1

Repr. Cat. 3; R63

Xn

R: 63

S: (2-)36/37

 

 

607-623-00-2

diizo-butil–ftalát

 

201-553-2

84-69-5

Repr. Cat. 2; R61

Repr. Cat. 3; R62

T

R: 61-62

S: 53-45

C ≥ 25 %: T; R61-62

5 % ≤ C < 25 %: Xn; R62

 

607-624-00-8

perfluorooktán szulfonsav;

heptadekafluorooktán-1-szulfonsav; [1]

kálium perfluorooktán szulfonát;

kálium heptadekafluorooktán-1-szulfonát; [2]

dietanolamin-perfluorooktán-szulfonát; [3]

ammónium-perfluorooktán-szulfonát;

ammónium-heptadekafluorooktán-szulfonát; [4]

lítium-perfluorooktán-szulfonát;

lítium-heptadekafluorooktán-szulfonát [5]

E

217-179-8 [1]

220-527-1 [2]

274-460-8 [3]

249-415-0 [4]

249-644-6 [5]

1763-23-1 [1]

2795-39-3 [2]

70225-14-8 [3]

29081-56-9 [4]

29457-72-5 [5]

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 2; R61

T; R48/25

Xn; R20/22

R64

N; R51-53

T; N

R: 61-20/22-40-48/25-64-51/53

S: 53-45-61

 

 

607-625-00-3

klodinafop-propargil (ISO)

 

105512-06-9

Xn; R22-48/22

R43

N; R50-53.

Xn; N

R: 22-43-48/22-50/53

S: (2-)24-36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-48/22-50/53

10 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R43-48/22-51/53

2,5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43-52/53

0,001 % ≤ C < 0,25 %: Xi; R43

 

607-626-00-9

etil 1-(2,4-diklorofenil)-5-(triklorometil)-1H-1,2,4-triazol-3-karboxilát

 

401-290-5

103112-35-2

Carc.Cat.2; R45

N; R50-53

T; N

R: 45-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

607-627-00-4

[(4S,5S)-4-benzil-2-oxo-5-oxazolidinil]metil 4-nitrobenzénszulfonát

 

416-360-0

162221-28-5

R43

Xi

R: 43

S: (2-)22-24-37

 

 

607-628-00-X

4-oxo-4-(p-tolil)butánsav-addukt 4-etilmorfolinnal

 

419-240-6

171054-89-0

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

607-629-00-5

[[2-metil-1-(1-oxopropoxi)propoxi](4-fenilbutil)foszfinil]ecetsav

 

419-270-1

123599-82-6

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

607-630-00-0

akrilsav, 3-(trimetoxiszili)propil-észter

 

419-560-6

4369-14-6

Xn; R20

C; R34

R43

R52-53

C

R: 20-34-43-52/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

607-631-00-6

elegy: 2-(2-((oxo(fenil)acetil)oxi)etoxi)etil-oxo(fenil)acetát;

(2-(2-hidroxietoxi)etil)oxo(fenil)acetát

 

442-300-8

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

607-632-00-1

N-[3-(2,4-di-(1,1-dimetil-propil)fenoxi)-propil]-1-hidroxi-5-(2-metilpropil-oxikarbonilamino)-naftamid

 

420-210-1

111244-14-5

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-633-00-7

trinátrium 5-{[4-kloro-6-(1-naftilamino)-1,3,5-triazin-2-il]amino}-4-hidroxi-3-[(E)-(4-metoxi-2-szulfonátofenil)diazenil]-2,7-nafthaléndiszulfonát

 

440-480-2

341026-59-3

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)22-24-26-37/39

 

 

607-634-00-2

(S)-(-)-2-acetoxi-propionil-klorid;

(1S)-2-kloro-1-metil-2-oxoetil acetát

 

420-610-4

36394-75-9

Xn; R22

C; R34

R43

C

R: 22-34-43

S: (1/2-)23-26-36/37/39-45

 

 

607-635-00-8

trinátrium N-(3-propionáto)-L-aszpartát

 

422-090-4

172737-80-3

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

607-636-00-3

1-bromo-2-metilpropil propionát

 

422-900-6

158894-67-8

R10

Carc.Cat.3; R40

C; R34

R43

C

R: 10-34-40-43

S: (1/2-)7/9-8-23-26-36/37/39-45

 

 

607-637-00-9

dinátrium 8-amino-5-{4-[2-(szulfonáto-etoxi)szulfonil]fenilazo}naftalin-2-szulfonát

 

423-730-5

250688-43-8

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

607-638-00-4

2-hidroxibenzoésav 2-butiloktil észter

 

431-090-3

190085-41-7

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-639-00-X

2-(2-oxo-5-(1,1,3,3-tetrametilbutil)-2,3-dihidro-1-benzofurán-3-il)-4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenil acetát

 

431-770-1

216698-07-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-641-00-0

2-(formilamino)-3-tiofén-karboxilsav;

2-formamido-3-tiofénkarboxilsav

 

431-930-9

43028-69-9

Xn; R22

R43

Xn

R: 22-43

S: (2-)22-24-37

 

 

607-642-00-6

3,6,9-tritia-undekametilén-1,11-dimetakrilát

 

432-210-7

141631-22-3

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

607-643-00-1

dimetil (2S)-2-hidroxiszukcinát

 

432-310-0

617-55-0

R10

Xi; R41

R43

Xi

R: 10-41-43

S: (2-)24-26-37/39-43

 

 

607-644-00-7

metil 2,2-dimetil-6-metilén-ciklohexán-karboxilát

 

432-350-9

81752-87-6

Xi; R38

Xi

R: 38

S: (2-)37

 

 

607-645-00-2

tetranátrium 2-(4-fluoro-6-(metil-(2-(szulfáto-etil-szulfonil)etil)amino)-1,3,5-triazin-2-il-amino)-5-hidroxi-6-(4-metil-2-szulfonáto-fenilazo)naftalin-1,7-diszulfonát

 

432-550-6

243858-01-7

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-646-00-8

D-eritro-hexánsav 2,4-dideoxi-3,5-O-(1-metil-etilidén)-1,1-dimetil-etilészter;

terc-butil 2-[(4R,6S)-6-(hidroximetil)-2,2-dimetil-1,3-dioxán-4-il]acetát

 

432-960-5

124655-09-0

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)25

 

 

607-647-00-3

5-acetoxi-2-(R,S)butiriloxi-metil-1,3-oxatiolán

 

433-530-1

143446-73-5

Xn; R22

R43

N; R50

Xn; N

R: 22-43-50

S: (2-)24-37-57-61

 

 

607-649-00-4

[3-(klorokarbonil)-2-metilfenil]acetát

 

433-690-0

167678-46-8

C; R35

R43

C

R: 35-43

S: (1/2-)7/8-26-36/37/39-45

 

 

607-650-00-X

2-metil-1,5-pentán-diamin-1,3-benzol-dikarboxilát

 

433-910-5

145153-52-2

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

607-651-00-5

nátrium 2-(nonanoiloxi)benzol-szulfonát

 

434-360-9

91125-43-8

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

607-652-00-0

etil N 2-dodekanoil-L-argininát hidroklorid

 

434-630-6

60372-77-2

Xi; R41

N; R50

Xi; N

R: 41-50

S: (2-)26-39-61

 

 

607-653-00-6

tetrakisz(bisz(2-hidroxietil)metil-ammónium) 3-(4-(7-acetilamino-1-hidroxi-3-szulfonáto-naftalin-2-ilazo)-5-metoxi-2-szulfonáto-fenilazo)-7-(4-amino-3-szulfonato-fenilamino)-4-hidroxinaftalin-2-szulfonát

 

434-840-8

225786-91-4

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

607-654-00-1

(S)-3-hidroxi-γ-butirolakton

 

434-990-4

7331-52-4

R43

Xi

R: 43

S: (2-)23-24-37

 

 

607-655-00-7

etil 6,8-dikloro-oktanoát

 

435-080-1

1070-64-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-656-00-2

4-amino-3,6-bisz[[5-[[4-kloro-6-[(2-metil-4-szulfofenil)amino]-1,3,5-triazin-2-il]amino]-2-szulfofenil]azo]-5-hidroxi-2,7-naftalin-diszulfonsav nátriumsója

 

435-350-7

141250-43-3

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

607-657-00-8

pentanátrium 7-(4-(4-(3-(2-szulfáto-etán-szulfonil)fenilamino)-6-(4-(2-szulfato-etán-szulfonil)fenilamino)-1,3,5-triazin-2-ilamino)-2-ureidofenilazo)naftalin-1,3,6-triszulfonát

 

436-920-8

172399-10-9

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-658-00-3

3,10-diamino-6,13-dikloro-2-((6-(((4-(1,1-dimetil-etil)fenil)szulfonil)amino)-2-naftalin-il)szulfonil)-4,11-trifenodioxazin-diszulfonsav, lítium kálium nátrium só

 

440-770-9

371921-63-0

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)26-39-61

 

 

607-659-00-9

pentanátrium N-[5-[[4-[[3-[(aminokarbonil)amino]-4-[(3,6,8-triszulfonáto-naftalin-2-il)azo]fenil]amino]-6-kloro-1,3,5-triazin-2-il]amino]-2-szulfonáto-4-[[4-[[-2-(oxiszulfonáto)etil] szulfonil]fenil]azo]fenil]-3-aminopropánsav

 

442-030-0

321912-47-4

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-660-00-4

2-{4-[4-[4-fluoro-6-(2-(2-vinilszulfoniletoxi)etilamino)-1,3,5-triazin-2-ilamino]fenilazo]fenilazo}naftalin-4,6,8-triszulfonát, trinátriumsó

 

442-230-8

321679-52-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

607-661-00-X

1,1-dimetiletil 4′-(bromometil)bifenil-2-karboxilát

 

442-850-9

114772-40-6

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)22-24-37-61

 

 

607-662-00-5

metil 2-(acetilamino)-3-kloropropionát

 

442-860-3

87333-22-0

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

 

 

607-663-00-0

bisz(2-etilhexil) naftalin-2,6-dikarboxilát

 

442-980-6

127474-91-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-664-00-6

metil 2-kloroszulfonil-4-(metán-szulfonil-amino-metil) benzoát

 

443-120-2

393509-79-0

Xi; R41

N; R51-53

Xi; N

R: 41-51/53

S: (2-)26-39-61

 

 

607-665-00-1

transz-metil-2-etil-but-2-enoát

 

443-150-6

101226-85-1

R10

R: 10

S: 23

 

 

607-666-00-7

(2S)-5-(benziloxi)-2-(1,3-dioxo-1,3-dihidro-2H-izoindol-2-il)-5-oxopentánsav

 

443-560-5

88784-33-2

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

607-667-00-2

kloro-1-etil-ciklohexil-karbonát

 

444-950-8

99464-83-2

Muta.Cat.3; R68

R43

Xn

R: 43-68

S: (2-)23-36/37

 

 

607-668-00-8

transz-2-izopropil-5-karboxi-1,3-dioxán

 

445-770-2

42031-28-7

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

607-669-00-3

metil (9-acetoxi-3,8,10-trietil-7,8,10-trimetil-1,5-dioxa-9-aza-spiro[5.5]undek-3-il)oktadekanoát

 

445-990-9

376588-17-9

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-670-00-9

dibutil-3-(4-(5-ammónio-2-butil)benzofurán-3-il)karbonil)fenoxi)propil ammónium oxalát;

(5-amino-2-butilbenzofurán-3-il) [4-(3-dibutil-amino-propoxi)fenil]metanon, dioxalát

 

448-700-9

500791-70-8

Xn; R48/22

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 41-43-48/22-50/53

S: (2-)22-26-36/37/39-60-61

C ≥ 10 %: Xn, N; R41-43-48/22-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-43-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

607-671-00-4

dietil 1,4-ciklohexán-dikarboxilát

 

417-310-0

72903-27-6

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

607-672-00-X

elegy: 2-hidroxi-3-(metakrilo-iloxi)propil (2-benzoil)benzoát;

1-hidroxi-metil-2-(metakrilo-iloxi)etil (2-benzoil)benzoát;

x-hidroxi-y-(metakrilo-iloxi)propil(vagy -etil) (2-benzoil)benzoát

 

419-000-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-673-00-5

1-etil-5,6,7,8-tetrahidro-kinolínium tozilát

 

419-570-0

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)61

 

 

607-674-00-0

branched C10-alkyl benzoates

 

421-090-1

131298-44-7

Xn; R20

Xn

R: 20

S: (2-)23

 

 

607-675-00-6

elegy: cisz-9-oktadekándion sav;

cisz-9-cisz-12-oktadekadién-dion sav;

hexadekándion sav;

oktadekándion sav

 

422-260-8

Xi; R41

N; R50-53

Xi; N

R: 41-50/53

S: (2-)26-39-60-61

 

 

607-676-00-1

elegy: 2-metil-nonándion sav;

2,4-dimetil-4-metoxi-karbonil-undekándion sav;

2,4,6-trimetil-4,6-dimetoxi-karbonil-tridekándion sav;

8,9-dimetil-8,9-dimetoxi-karbonil-hexadekándion sav

 

423-670-1

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

607-677-00-7

2,5-dioxo-pirrolidin-1-il N-{[metil[[2-(1-metiletil)-4-tiazolil]metil]amino]karbonil}-L-valinát

 

424-660-8

Xn; R48/22

Xi; R41

R43

Xn

R: 41-43-48/22

S: (2-)22-26-36/37/39

 

 

607-678-00-2

elegy: etil (2R,3R)-3-izopropil-biciklo[2.2.1]hept-5-én-2-karboxilát;

etil (2S,3S)-3-izopropil-biciklo[2.2.1]hept-5-én-2-karboxilát

 

427-090-8

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)23-25-36/37-61

 

 

607-679-00-8

elegy: 3-{5-[3-(4-{1,6-dihidro-2-hidroxi-4-metil-1-[3-(metil-ammónio)propil]-6-oxo-3-piridilazo}benzamido)fenilazo]-1,2-dihidro-6-hidroxi-4-metil-2-oxo-1-piridil}propil(metil)ammónium di(acetát);

3-{5-[4-(3-{1,6-dihidro-2-hidroxi-4-metil-1-[3-(metil-ammónio)propil]-6-oxo-3-piridilazo}benzamido]fenilazo]-1,2-dihidro-6-hidroxi-4-metil-2-oxo-1-piridil}propil(dimetil)ammónium-di(acetát);

3-{5-[3-(4-{1-[3-(dimetil-ammónio)propil]-1,6-dihidro-2-hidroxi-4-metil-6-oxo-3-piridilazo}benzamido)fenilazo]-1,2-dihidro-6-hidroxi-4-metil-2-oxo-1-piridil}propil(dimetil)ammónium-di(acetát)

 

431-440-5

Xi; R41

N; R51-53

Xi; N

R: 41-51/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

607-680-00-3

terc-butil(6-{2-[4-(4-fluorofenil)-6-izopropil-2-[metil(metilszulfonil)amino]pirimidin-5-il]vinil}(4S,6S)-2,2-dimetil[1,3]dioxán-4-il)acetát

 

432-810-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-681-00-9

elegy: 9-nonil-10-oktil-19-karboniloxi-hexadecil-nonadekán sav;

9-nonil-10-oktil-19-karboniloxi-oktadecil-nonadekán sav;

dihexadecil 9-nonil-10-oktil-nonadekán-dioát;

1-oktadecil,19-hexadecil 9-nonil-10-oktil-nonadekán-dioát;

dioktadecil 9-nonil-10-oktil-nonadekán-dioát

 

432-910-2

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-682-00-4

akrilsavval reagált kínai gumigyanta komplex elegye

 

434-230-1

144413-22-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-683-00-X

elegy: metil 3-((1E)-2-metilprop-1-enil)-2,2-dimetil-ciklopropán-karboxilát;

metil 3-((1Z)-2-metilprop-1-enil)-2,2-dimetil-ciklopropán-karboxilát (20:80)

 

435-450-0

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

607-684-00-5

alkének, C12-14, hidroformilezés termékei, desztillációs maradékok, C-(hidrogén-szulfobután-dioátok), dinátriumsók

 

435-660-2

243662-67-1

Xi; R38

R43

Xi

R: 38-43

S: (2-)24-37

 

 

607-685-00-0

ammónium 2-kókusz-aciloxi-etán-szulfonát

 

441-050-7

Xi; R38-41

Xi

R: 38-41

S: (2-)26-37/39

 

 

607-686-00-6

6,6′-bisz(diazo-5,5′,6,6′-tetrahidro-5,5′-dioxo)[metilén-bisz(5-(6-diazo-5,6-dihidro-5-oxo-1-naftil-szulfonil-oxi)-6-metil-2-fenilén]di(naftalin-1-szulfonát)

 

441-550-5

E; R2

F; R11

Carc. Cat. 3; R40

E; Xn

R: 2-11-40

S: (2-)7-22-36/37

 

 

607-687-00-1

elegy: 2-{3,6-bisz-[(2-etil-fenil)-metilamino]-xantilium-9-il}-benzol-szulfonát (2-10 %);

2-{3,6-bisz-[(2,3-dimetil-fenil)-metilamino]-xantilium-9-il}-benzol-szulfonát (2-10 %);

2-{3,6-bisz-[(2,4-dimetil-fenil)-metilamino]-xantilium-9-il}-benzol-szulfonát (2-10 %);

2-{3,6-bisz-[(2,5-dimetil-fenil)-metilamino]-xantilium-9-il}-benzol-szulfonát (2-10 %);

2-{3-[(2,3-dimetil-fenil)-metilamino]-6-[(2-etil-fenil)-metilamino]-xantilium-9-il}-benzol-szulfonát (7-20 %);

2-{3-[(2,4-dimetil-fenil)-metilamino]-6-[(2-etil-fenil)-metilamino]-xantilium-9-il}-benzol-szulfonát (7-20 %);

2-{3-[(2,5-dimetil-fenil)-metilamino]-6-[(2-etil-fenil)-metilamino]-xantilium-9-il}-benzol-szulfonát (7-20 %);

2-{3-[(2,3-dimetil-fenil)-metilamino]-6-[(2,4-dimetil-fenil)-metilamino]-xantilium-9-il}-benzol-szulfonát (7-20 %);

2-{3-[(2,3-dimetil-fenil)-metilamino]-6-[(2,5-dimetil-fenil)-metilamino]-xantilium-9-il}-benzol-szulfonát (7-20 %);

2-{3-[(2,4-dimetil-fenil)-metilamino]-6-[(2,5-dimetil-fenil)-metilamino]-xantilium-9-il}-benzol-szulfonát (7-20 %)

 

442-800-6

Xi; R38

N; R51-53

Xi; N

R: 38-51/53

S: (2-)37-61

 

 

607-688-00-7

(R)-1-ciklohexa-1,4-dienil-1-metoxi-karbonil-metil-ammónium-klorid

 

444-320-2

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)

 

 

607-689-00-2

elegy: metil-1,4-dimetil-ciklohexán-karboxilát (cisz-és transz-izomereket tartalmazó „para-izomer”);

metil-1,3-dimetil-ciklohexán-karboxilát (cisz-és transz-izomereket tartalmazó „meta-izomer”)

 

444-920-4

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

607-690-00-8

dimetil[2S,2S′]-6,6,6′6′-tetrametoxi-2,2′-[N,N′-bisz(trifluor-acetil)-S,S′-bi(L-homociszteinil)diimino]dihexanoát

 

432-860-1

255387-46-3

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

607-691-00-3

magnéziumsók, zsírsavak, C16-18 és C18 telítetlen, elágazó és egyenes

 

448-690-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-692-00-9

cinksók, zsírsavak, C16-18 és C18 telítetlen, elágazó és egyenes

 

446-470-4

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-693-00-4

hexil 2-(1-(dietilamino-hidroxi-fenil)metanoil)benzoát

 

443-860-6

302776-68-7

R53

R: 53

S: 61

 

 

607-694-00-X

etil 5,5-difenil-2-izoxazoline-3-karboxilát

 

443-870-0

163520-33-0

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)22-36/37-60-61

 

 

608-042-00-7

(S)-2,2-difenil-2-(3-pirrolidinil)acetonitril-hidrobromid

 

421-810-4

194602-27-2

Xn; R22

Xi; R41

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-43-51/53

S: (2-)24-26-37/39-61

 

 

608-059-00-X

5-amino-1-(2,6-dikloro-4-(trifluoro-metil)fenil)-1H-pirazol-3-karbonitril

 

421-240-6

120068-79-3

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 22-61

 

 

608-060-00-5

5-metil-2-[(2-nitrofenil)amino]-3-tiofén-karbonitril

 

421-300-1

138564-59-7

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 22-60-61

 

 

608-062-00-6

2-fluoro-4-hidroxi-benzonitril

 

422-810-7

82380-18-5

Xn; R22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-51/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

608-063-00-1

(S)-α-hidroxi-3-fenoxi-benzol-acetonitril

 

441-070-6

61826-76-4

T; R25

Xi; R41

R43

N; R50-53

T; N

R: 25-41-43-50/53

S: (1/2-)9-26-36/37/39-45-60-61

 

 

608-064-00-7

ciano-metil-trimetil-ammónium-metil-szulfát

 

433-720-2

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

609-069-00-7

pézsmaketon;

3,5-dinitro-2,6-dimetil-4-tect-butil-aceto-fenon;

4′-terc-butil-2′,6′-dimetil-3′,5′-dinitro-aceto-fenon

 

201-328-9

81-14-1

Carc. Cat. 3; R40

N; R50-53

Xn; N

R: 40-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

 

 

611-154-00-9

trinátrium 5-benzamido-4-hidroxi-3-(4-metil-2-szulfonáto-fenilazo)naftalin-2,7-diszulfonát

 

403-670-6

92408-46-3

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

611-155-00-4

4,4′-oxibisz(benzol-szulfonilazid)

 

431-850-4

7456-68-0

E; R3

F; R11

Xn; R48/22

N; R50-53

E; Xn; N

R: 3-11-48/22-50/53

S: (2-)14-22-33-35-36-60-61

 

 

611-156-00-X

triammónium 4-[4-[7-(4-karboxiláto-anilino)-1-hidroxi-3-szulfonáto-2-naftilazo]-2,5-dimetoxi-fenilazo]benzoát

 

432-270-4

221354-37-6

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R48/22

N; R51-53

Xn; N

R: 48/22-62-51/53

S: (2-)36/37-61

 

 

611-157-00-5

benzol-szulfonsav, 3,3′-(metilén-bisz((dihidroxi-fenilén)azo))-bisz-, kálium nátrium só;

kálium nátrium 3-[(E)-(6-{3,4-dihidroxi-2-[(Z)-(3-szulfonáto-fenil)diazenil]benzil}-2,3-dihidroxi-fenil)diazenil]benzol-szulfonát

 

432-590-4

243869-48-9

Xi; R36

R52-53

Xi

R: 36-52/53

S: (2-)26-61

 

 

611-158-00-0

2,3,4,2′,3′,4′-hexahidroxi-5,5′-diacetil-difenil-metán és 6-diazo-5,6-dihidro-5-oxo-1-naftalin-szulfonil-klorid és 3-diazo-3,4-dihidro-6-metoxi-4-oxo-1-naftalin-szulfonil-klorid reakcióelegye

 

421-520-8

F; R11

R53

F

R: 11-53

S: (2-)3-12-16-33-61

 

 

611-159-00-6

dinátrium 4-amino-6-((4-((4-(2,4-diamino-fenil)azo)fenil-szulfamoil)fenil)azo)-5-hidroxi-3-((4-nitrofenil)azo)naftalin-2,7-diszulfonát

 

421-880-6

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)26-39-61

 

 

611-160-00-1

elegy: 1,1,1-trisz(fenil-4′-(3′′-diazo-3′′,4′′-dihidro-4′′-oxo-naftalin-1′′-szulfonáto)etán;

1,1,1-trisz(fenil-4′-(6′′-diazo-5′′,6′′-dihidro-5′′-oxo-naftalin-1′′-szulfonáto)etán;

1,1,1-trisz(p-hidroxi-fenil)etán 6-diazo-5,6-dihidro-5-oxo-1-naftil-szulfonil-kloriddal és 3-diazo-3,4-dihidro-4-oxo-1-naftil-szulfonil-kloriddal (2:1) való reakcióterméke;

1,1,1-trisz(p-hidroxi-fenil)etán 6-diazo-5,6-dihidro-5-oxo-1-naftil-szulfonil-kloriddal és 3-diazo-3,4-dihidro-4-oxo-1-naftil-szulfonil-kloriddal (1:2) való reakcióterméke

 

422-760-6

F; R11

R53

F

R: 11-53

S: (2-)3-12-33-61

 

 

611-161-00-7

trinátrium [1,2′-(2-(8-amino-3,5-diszulfonáto-naftalin)azo)-(4′-nitrobenzol)dioláto-O,O,N][(Z)-2,2-((fenil-karbamoil-prop-1′-enil)azo)-5-szulfamoil-benzol)dioláto-O,O,N]kromát(III)

 

423-100-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

611-162-00-2

2,4-bisz(((2-(dimetil-ammónio)etiloxi)karbonil)fen-2-ilazo)benzol-1,3-diolbisz(metán-szulfonát)

 

429-600-4

Xn; R22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-51/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

611-163-00-8

2,4-bisz(((2-(dimetil-ammónio)etiloxi)karbonil)fen-2-ilazo)benzol-1,3-diol-szulfát)

 

429-610-9

Xn; R22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 22-41-51/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

611-164-00-3

elegy: 2,2′-dimetil-2,2′-azo-bután-nitril;

2-metil-pentán-nitril-2-azo-2′-(2′-metil-propán-nitril);

2,2′-dimetil-2,2′-azo-heptán-nitril;

2-metil-heptán-nitril-2-azo-2′-(2′-metil-propán-nitril);

2-metil-heptán-nitril-2-azo-2′-(2′-metil-bután-nitril)

 

429-710-2

R10

R32

R44

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 10-22-32-44-51/53

S: (2-)12-15-16-47-51-61

 

 

611-165-00-9

elegy: tetranátrium 4-amino-6-(5-(2,6-difluoro-pirimidin-4-ilamino)-2-szulfonáto-fenilazo)-5-hidroxi-3-(4-(szulfáto-etil-szulfonil)fenilazo)naftalin-2,7-diszulfonát;

tetranátrium 4-amino-6-(5-(4,6-difluoro-pirimidin-2-ilamino)-2-szulfonáto-fenilazo)-5-hidroxi-3-(4-(2-szulfáto-etil-szulfonil)fenilazo)naftalin-2,7-diszulfonát

 

431-830-5

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

611-166-00-4

elegy: pentanátrium 4-amino-5-hidroxi-3-{(E)-4-[2-(szulfonáto-oxi)etil-szulfonil]fenilazo}-6-{(E)-2-szulfonáto-4-[2-(szulfonáto-oxi)etil-szulfonil]fenilazo}naftalin-2,7-diszulfonát;

tetranátrium 4-amino-5-hidroxi-3-{(E)-4-[2-(szulfonáto-oxi)etil-szulfonil]fenilazo}-6-[(E)-2-szulfonáto-4-(vinil-szulfonil)fenilazo]naftalin-2,7-diszulfonát;

tetranátrium 4-amino-5-hidroxi-6-{(E)-2-szulfonáto-4-[2-(szulfonáto-oxi)etil-szulfonil]fenilazo}-3-[(E)-4-(vinil-szulfonil)fenilazo]naftalin-2,7-diszulfonát

 

432-100-9

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)26-39-61

 

 

611-167-00-X

Nátrium-bisz[trisz(2-hidroxi-etil)ammónium][6-anilino-4′-(4,8-diszulfonáto-2-naftil-azo)-5′-metil-3-szulfonáto-naftalin-2-azo-benzol-1,2′-dioláto]kuprát(II)

 

435-240-9

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

611-168-00-5

elegy: 3-[[4-kloro-6-[[7-[(1,5-diszulfo-2-naftalenil)azo]-8-hidroxi-3,6-diszulfo-1-naftalenil]amino]-1,3,5-triazin-2-il]amino]-5-[[4-kloro-6-[[8-hidroxi-3,6-diszulfo-7-[(2-szulfofenil)azo]-1-naftalenil]amino]-1,3,5-triazin-2-il]amino]benzoésav;

3,5-bisz[[4-kloro-6-[[7-[(1,5-diszulfo-2-naftalenil)azo]-8-hidroxi-3,6-diszulfo-1-naftalenil]amino]-1,3,5-triazin-2-il]amino]benzoésav

 

435-440-6

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

611-169-00-0

nátrium 5-(2-karboxi-fenilazo)-6-hidroxi-naftalin-2-szulfonát

 

435-800-2

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

611-170-00-6

elegy: trinátrium 2-((1-(2-hidroxi-κ-O-5-(2-szulfonáto-etán-szulfonil)fenilazo-κ-N 2)-1-fenil-metil)azo-κ-N 1)-4-szulfonáto-benzoát(5-)-κ-O)kuprát(II);

dinátrium 2-((1-(5-etén-szulfonil-2-hidroxi-κ-O-fenilazo-κ-N 2)-1-fenil-metil)azo-κ-N 1)-4-szulfonáto-benzoát-κ-O-(5-))kuprát(II)

 

435-880-9

R52-53

R: 52/53

S: 22-61

 

 

611-171-00-1

elegy: trinátrium 3-(5-(2,6-difluoro-pirimidin-4-ilamino)-2-szulfonáto-fenilazo)-5-(4-fluoro-6-morfolin-4-il-1,3,5-triazin-2-ilamino)-4-hidroxi-2,7-naftalin-diszulfonát;

trinátrium 3-(5-(4,6-difluoro-primidin-2-ilamino)-2-szulfonáto-fenilazo)-5-(4-fluoro-6-morfolin-4-il-1,3,5-triazin-2-ilamino)-4-hidroxi-2,7-naftalin-diszulfonát

 

436-890-6

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

611-172-00-7

elegy: triammónium 6-amino-3-((2,5-dietoxi-4-(3-foszfono-fenil)azo)fenil)azo-4-hidroxi-2-naftalin-szulfonát;

diammónium 3-((4-((7-amino-1-hidroxi-3-szulfo-naftalin-2-il)azo)-2,5-dietoxi-fenil)azo)benzoát

 

438-310-7

E; R2

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22-48/22

R52-53

E; Xn

R: 2-22-48/22-62-52/53

S: (2-)22-35-36/37-61

 

 

611-173-00-2

elegy: 3-[3-karbamoil-5-(5-{4-klór-6-[4-(2-szulfonáto-oxi-etil-szulfonil)anilin]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-2-szulfonáto-fenilazo)-1,2-dihidro-6-hidroxi-4-metil-2-oxo-1-piridil]propánav, trinátriumsó;

3-[3-karbamoil-5-(5-{4-klór-6-[4-(vinil-szulfonil)anilino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-2-szulfonáto-fenilazo)-1,2-dihidro-6-hidroxi-4-metil-2-oxo-1-piridil]propánsav, dinátriumsó

 

440-510-4

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)22-26-36/37/39

 

 

611-174-00-8

elegy: 3-[5-(4-etén-szulfonil-butiril-amino)-2-szulfo-fenilazo]-5-{4-klór-[6-(4-(3-amino-5-hidroxi-2,7-diszulfo-naftalin-4-ilazo)-3-szulfo-fenil-amino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-4-hidroxi-naftalin-2,7-diszulfonsav, nátriumsó;

3-[5-(4-(2-klór-etán-szulfonil)butiril-amino)-2-szulfo-fenilazo]-5-{4-klór-[6-(4-(3-amino-5-hidroxi-2,7-diszulfo-naftalin-4-ilazo)-3-szulfo-fenil-amino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-4-hidroxi-naftalin-2,7-diszulfonsav, nátriumsó

 

442-290-5

457624-86-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

611-175-00-3

elegy: trinátrium 5-{4-klór-6-[N-etil-(3-(2-szulfonáto-oxi)etil-szulfonil)anilino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-4-hidroxi-3-[4-(vinil-szulfonil)fenilazo]naftalin-2,7-diszulfonát;

trinátrium 5-{4-klór-6-[N-etil-3-(vinil-szulfonil)anilino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-4-hidroxi-3-[4-(2-(szulfonáto-oxi)etil-szulfonil)fenilazo]naftalin-2,7-diszulfonát;

dinátrium 5-{4-klór-6-[N-etil-3-(vinil-szulfonil)anilino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-4-hidroxi-3-[(4-vinil-szulfonil)fenilazo]naftalin-2,7-diszulfonát;

tetranátrium 5-{4-klór-6-[N-etil-3-(2-(szulfonáto-oxi)etil-szulfonil)anilino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-3-[4-(2-(szulfonáto-oxi)etil-szulfonil)fenilazo]-4-hidroxi-naftalin-2,7-diszulfonát

 

444-050-5

Xi; R41

R52-53

Xi

R: 41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

611-176-00-9

2,6-bisz(2,3,4-trihidroxi-benzil)-p-krezol észter 6-diazo-5,6-dihidro-5-oxo-1-naftalin-szulfonáttal

 

444-250-2

E; R2

F; R11

N; R51-53

E; N

R: 2-11-51/53

S: (2-)22-61

 

 

611-177-00-4

elegy: pentanátrium-bisz[6-anilino-3,5′-diszulfonáto-naftalin-2-azobenzol-1,2′-dioláto]kobaltát(III);

tetranátrium [6-anilino-3,5′-diszulfonáto-naftalin-2-azobenzol-1,2′-dioláto][6-anilino-5′-szulfamoil-3-szulfonáto-naftalin-2-azobenzol-1,2′-dioláto]kobaltát(III);

trinátrium-bisz[6-anilino-5′-szulfamoil-3-szulfonáto-naftalin-2-azobenzol-1,2′-dioláto]kobaltát(III)

 

444-290-0

508202-43-5

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)22-24-26-37/39-61

 

 

611-178-00-X

elegy: pentanátrium 4-amino-5-hidroxi-3-{(E)-4-[2-(szulfonáto-oxi)etil-szulfonil]fenilazo}-6-{(E)-2-szulfonáto-4-[2-(szulfonáto-oxi)etil-szulfonil]fenilazo}naftalin-2,7-diszulfonát;

tetranátrium 4-amino-5-hidroxi-3-{(E)-4-[2-(szulfonáto-oxi)etil-szulfonil]fenilazo}-6-[(E)-2-szulfonáto-4-(vinil-szulfonil)fenilazo]naftalin-2,7-diszulfonát;

tetranátrium 4-amino-5-hidroxi-6-[(E)-2-szulfonáto-4-[2-(szulfonáto-oxi)etil-szulfonil]fenilazo}-3-[(E)-4-(vinil-szulfonil)fenilazo]naftalin-2,7-diszulfonát;

trinátrium 4-amino-5-hidroxi-3-[(E)-4-(vinil-szulfonil)fenilazo]-6-[(E)-2-szulfonáto-4-(vinil-szulfonil)fenilazo]naftalin-2,7-diszulfonát;

trinátrium 4-amino-5-hidroxi-3-[(2-hidroxietil-szulfonil)-fenilazo]-6-[(E)-2-szulfonáto-4-(vinil-szulfonil)fenilazo]naftalin-2,7-diszulfonát;

trinátrium 4-amino-5-hidroxi-3-[(E)-4-(vinil-szulfonil)fenilazo]-6-[-2-szulfonáto-4-(2-hidroxietil-szulfonil)fenilazo]naftalin-2,7-diszulfonát

 

445-280-9

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)24-26-37/39-61

 

 

611-179-00-5

elegy: pentanátrium 2-[[8-[[4-klór-6-[[4-(2-szulfonáto etil-szulfonil)]fenil]amino]-1,3,5-triazin-2-il]amino-1-hidroxi-3,6-diszulfonáto-2-naftalinil]azo]naftalin-1,5-diszulfonát;

2-[[8-[[4-klór-6-[[4-[[2-etenil]szulfonil]fenil]amino]-1,3,5-triazin-2-il]amino]-1-hidroxi-3,6-diszulfonáto-2-naftalinil]azo]naftalin-1,5-diszulfonát

 

450-010-8

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)22-24-26-37/39

 

 

611-180-00-0

vas, komplexek diazotált 4-amino-benzol-szulfonamid, diazotised 3-amino-benzol-szulfonsavval, diazotált 3-amino-4-hidroxibenzol-szulfon-amiddal, diazotált 3-amino-4-hidroxi-N-fenilbenzol-szulfon-amiddal, diazotált 5-amino-2-(fenilamino)benzol-szulfonsavval és rezorcinnal, nátriumsók

 

417-850-7

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 22-61

 

 

612-238-00-8

(3-kloro-2-hidroxi-propil) trimetil-ammónium-klorid...%

B

222-048-3

3327-22-8

Carc. Cat. 3, R40

R52-53

Xn

R: 40-52/53

S: 36/37-61

 

 

612-239-00-3

bifenil-3,3′,4,4′-tetra-il-tetraamin;

diamino-benzidin

 

202-110-6

91-95-2

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

T

R: 45-68

S: 53-45

 

 

612-240-00-9

pirimetanil (ISO);

N-(4,6-dimetil-pirimidin-2-il)anilin

 

53112-28-0

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

612-241-00-4

piperazin-hidroklorid; [1]

piperazin-dihidroklorid; [2]

piperazin-foszfát [3]

 

228-042-7 [1]

205-551-2 [2]

217-775-8 [3]

6094-40-2 [1]

142-64-3 [2]

1951-97-9 [3]

Repr. Cat. 3; R62-63

Xi; R36/38

R42/43

R52-53

Xn

R: 36/38-42/43-62-63-52/53

S: (1/2-)22-36/37-45-63-61

 

 

612-242-00-X

ciprodinil (ISO);

4-ciklopropil-6-metil-N-fenil-pirimidin-2-amin

 

121552-61-2

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 43-50/53

S: (2-)24-37-46-60-61

C ≥ 2,5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-243-00-5

(1S-cisz)-4-(3,4-diklór-fenil)-1,2,3,4-tetrahidro-N-metil-1-naftalin-amin 2-hidroxi-2-fenil-acetát

 

420-560-3

79617-97-3

Xi; R41

N; R50-53

Xi; N

R: 41-50/53

S: (2-)26-39-60-61

C ≥ 10 %: Xi, N; R41-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2, 5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-244-00-0

3-(piperazin-1-il)-benzo[d]izotiazol-hidroklorid

 

421-310-6

87691-88-1

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

Xi; R36

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-36-43-62-50/53

S: (2-)22-26-36/37/39-60-61

 

 

612-245-00-6

2-etil-fenil-hidrazin-hidroklorid

 

421-460-2

19398-06-2

Carc. Cat. 3; R40

T; R48/25

Xn; R22

Xi; R41

R43

N; R50-53

T; N

R: 22-40-41-43-48/25-50/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-60-61

C ≥ 25 %: T, N; R22-40-41-43-48/25-50/53

10 % ≤ C < 25 %: T, N; R40-41-43-48/25-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xn, N; R36-40-43-48/22-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xn, N; R40-43-48/22-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn, N; R40-43-48/22-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-246-00-1

(2-klór-etil)(3-hidroxi-propil)ammónium-klorid

E

429-740-6

40722-80-3

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 2; R46

Xn; R48/22

R43

R52-53

T

R: 45-46-43-48/22-52/53

S: 53-45-61

 

 

612-247-00-7

N-[3-(1,1-dimetil-etil)-1H-pirazol-5-il]-N′-hidroxi-4-nitro-benzol-karboximid-amid

 

423-530-8

152828-23-4

T; R48/25

Xn; R22

R52-53

T

R: 22-48/25-52/53

S: (1/2-)22-36-45-61

 

 

612-248-00-2

difenil-amin, fenotiazin és alkének, elágazó(C8-10, C9-ben gazdag) reakcióterméke

 

439-540-0

Xi; R38

R43

R53

Xi

R: 38-43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

612-249-00-8

4-[(3-klór-fenil)(1H-imidazol-1-il)metil]-1,2-benzol-diamin-dihidro-klorid

 

425-030-5

159939-85-2

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

C; R34

R43

N; R51-53

C; N

R: 22-34-43-62-51/53

S: (1/2-)22-26-36/37/39-45-61

 

 

612-250-00-3

klór-N,N-dimetil-formiminium-klorid

E

425-970-6

3724-43-4

R14

Repr. Cat. 2; R61

Xn; R22

C; R35

T; C

R: 61-14-22-35

S: 53-45

 

 

612-251-00-9

cisz-1-(3-klór-allil)-3,5,7-triaza-1-azonia-adamantán-klorid

 

426-020-3

51229-78-8

F; R11

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R22

Xi; R38

R43

N; R51-53

F; Xn; N

R: 11-22-38-43-63-51/53

S: (2-)7-22-33-36/37-61

 

 

612-252-00-4

imidakloprid (ISO);

1-(6-kloro-piridin-3-imetil)-N-nitro-imidazolidin-2-ilidén-amin

 

428-040-8

138261-41-3

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)22-57-60-61

 

 

612-253-00-X

7-metoxi-6-(3-morfolin-4-il-propoxi)-3H-kinazolin-4-on;

[<0,5 % formamidot (EK-szám: 200-842-0) tartalmaz]

 

429-400-7

199327-61-2

R52-53

R: R52/53

S: 61

 

 

612-253-01-7

7-metoxi-6-(3-morfolin-4-il-propoxi)-3H-kinazolin-4-on;

[≥0,5 % formamidot (EK-szám: 200-842-0) tartalmaz]

 

429-400-7

199327-61-2

Repr. Cat. 2; R61

R52-53

T

R: 61-52/53

S: 53-45-61

 

 

612-254-00-5

diizo-propanol-amin reakciótermékei formaldehiddel (1:4)

 

432-440-8

220444-73-5

Carc. Cat. 3; R40

Xn; R22

C; R34

R43

N; R51-53

C; N

R: 22-34-40-43-51/53

S: (1/2-)13-25-26-36/37/39-45-61

 

 

612-255-00-0

1-(3-metoxi-propil)-4-piperidin-amin

 

431-950-8

179474-79-4

Xn; R21/22

C; R34

R52-53

C

R: 21/22-34-52/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-61

 

 

612-256-00-6

benzil(S)-2-[(2′-ciano-bifenil-4-ilmetil)pentano-ilamino]-3-metil-butirát

 

427-470-3

137864-22-3

Xn; R22

R43

Xn

R: 22-43

S: (2-)36/37

 

 

612-257-00-1

tripropil-ammónium-dihidrogén-foszfát

 

433-700-3

35687-90-2

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)22

 

 

612-259-00-2

N-etil-3-trimetoxi-szilil-2-metil-propán-amin

 

437-720-3

227085-51-0

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)26-39

 

 

612-261-00-3

3,5-diklór-2-fluoro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoro-propoxi)anilin

 

441-190-9

121451-05-6

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)24-37-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-43-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-265-00-5

bisz(2-hidroxi-etil)-(2-hidroxi-propil)ammónium-acetát

 

444-360-0

191617-13-7

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

612-266-00-0

3-klór-4-(3-fluoro-benziloxi)anilin

 

445-590-4

202197-26-0

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R22-48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-48/22-68-50/53

S: (2-)22-36/37-60-61

 

 

612-267-00-6

bisz(hidrogénezett faggyú C16-18-alkil)hidroxil-amin

 

418-370-0

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)36/37-61

 

 

612-269-00-7

elegy: 1-[di(4-oktil-fenil)amino-metil]-5-metil-1H-benzo-triazol;

1-[di(4-oktilfenil)amino-metil]-4-metil-1H-benzotriazol;

elegy: N-[(5-metil-1H-benzo-triazol-1-il)metil]-4-oktil-N-(4-oktil-fenil)anilin;

N-[(4-metil-1H-benzo-triazol-1-il)metil]-4-oktil-N-(4-oktil-fenil)anilin

 

420-720-2

R53

R: 53

S: 22-61

 

 

612-270-00-2

(S)-azetidin-2-karboxilsav 4-ciano-benzilamid hidro-klorid

 

433-010-2

Xn; R22

R43

R52-53

Xn

R: 22-43-52/53

S: (2-)22-36/37-61

 

 

612-271-00-8

elegy: etil 2-((4-(5,6-diklór-benzo-tiazol-2-ilazo)fenil)etilamino)benzoát;

etil 2-((4-(6,7-diklór-benzo-tiazol-2-ilazo)fenil)etilamino)benzoát

 

434-970-5

160987-57-5

R53

R: 53

S: 61

 

 

612-272-00-3

ammónium (η-6-2-(2-(1,2-dikarboxilát-etilamino)etilamino)bután-1,4-dioát(4-))vas(3+) monohidrát

 

435-210-5

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

612-273-00-9

alkil(repceolaj), bisz(2-hidroxietil)ammónium fluorid

 

435-650-8

Xn; R22

C; R35

N; R50-53

C; N

R: 22-35-50/53

S: (1/2-)26-36/37/39-45-60-61

 

 

612-274-00-4

(R,S)-1-[2-amino-1(4-metoxifenil)etil]ciklohexanol acetát

 

445-750-3

Xn; R22

Xi; R41

R43

R52-53

Xn

R: 22-41-43-52/53

S: (2-)22-24-26-37/39-61

 

 

612-275-00-X

zsírsavak, C18-telítetlen, dimerizált, reakciótermékek 1-piperazin-etánaminnal és tallolajjal

 

447-880-6

206565-89-1

Xi; R38-41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 38-41-43-50/53

S: (2-)23-26-36/37/39-60-61

C ≥ 20 %: Xi, N; R38-41-43-50/53

10 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R41-43-50/53

5 % ≤ C < 10 %: Xi, N; R36-43-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xi, N; R43-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi, N; R43-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

612-276-00-5

1-amino-4-[(4-amino-2-szulfofenil)amino]-9,10-dihidro-9,10-dioxo-2-antracén-szulfonsav, dinátriumsó, reakciótermékek 2-[[3-[(4,6-diklór-1,3,5-triazin-2-yl)etilamino]fenil]szulfonil]etil hidrogén-szulfáttal, nátriumsók

 

451-430-4

500717-36-2

Xi; R41

R43

R52-53

Xi

R: 41-43-52/53

S: (2-)22-24-26-36/37/39-61

 

 

612-277-00-0

elegy: 4-amino-3-(4-eténszulfonil-2-szulfonáto-fenil-azo)-5-hidroxi-6-(5-{4-klór-6-[4-(2-szulfonátooxi-etánszulfonil)fenilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-2-szulfonáto-fenil-azo)naftalin-2,7-diszulfonát kálium/nátrium;

4-amino-5-hidroxi-6-(5-{4-klór-6-[4-(2-szulfonátooxi-etánszulfonil)fenilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-2-szulfonáto-fenil-azo)-3-(2-szulfonáto-4-(2-szulfonátooxi-etánszulfonil)fenilazo)naftalin-2,7-diszulfonát kálium/nátrium

 

451-440-9

586372-44-3

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

612-278-00-6

etidium-bromid;

3,8-diamino-1-etil-6-fenil-fenan-tridinium-bromid

 

214-984-6

1239-45-8

Muta. Cat. 3; R68

T+; R26

Xn; R22

T+

R: 22-26-68

S: (1/2-)28-36/37-45-63

 

 

612-279-00-1

(R,S)-2-amino-3,3-dimetil-bután amid

 

447-860-7

144177-62-8

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R48/22

Xi; R36/38

R43

Xn

R: 36/38-43-48/22-62

S: (2-)22-26-36/37

 

 

612-280-00-7

3-amino-9-etil-karbazol;

9-etil-karbazol-3-ilamin

H

205-057-7

132-32-1

Carc. Cat. 2; R45

T

R: 45

S: 53-45

 

 

613-116-01-4

tolil-fluanid (ISO);

diklór-N-[(dimetilamino)szulfonil]fluoro-N-(p-tolil)metánszulfénamid;

[<0,1 % (w/w) 50 μm-nél kisebb aerodinamikai átmérőjű részecskét tartalmaz]

 

211-986-9

731-27-1

Xi; R36/37/38

R43

N; R50

Xi; N

R: 36/37/38-43-50

S: (2-)25-36/37-46-61

C ≥ 20 %: Xi, N; R36/37/38-43-50

2,5 % ≤ C < 20 %: Xi, N; R43-50

1 % ≤ C < 2,5 %: Xi; R43

 

613-280-00-X

tetrahidro-1,3-dimetil-1H-pirimidin-2-on;

dimetil propilén-karbamid

 

230-625-6

7226-23-5

Repr. Cat. 3; R62

Xn; R22

Xi; R41

Xn

R: 22-41-62

S: 26-36/37/39

 

 

613-281-00-5

kinolin

E

202-051-6

91-22-5

Carc. Cat. 2; R45

Muta. Cat. 3; R68

Xn; R21/22

Xi; R36/38

N; R51-53

T; N

R: 45-21/22-36/38-68-51/53

S: 53-45-61

 

 

613-282-00-0

tritikonazol (ISO);

(RS)-(E)-5-(4-kloro-benzilidén)-2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-metil)ciklopentanol

 

131983-72-7

N; R51-53

N

R: 51/53

S: 61

 

 

613-283-00-6

ketonazol;

1-[4-[4-[[(2SR,4RS)-2-(2,4-diklórfenil)-2-(imidazol-1-ilmetil)-1,3-dioxolán-4-il]metoxi]fenil]piperazin-1-il]etanon

E

265-667-4

65277-42-1

Repr. Cat. 2; R60

T; R25

Xn; R48/22

N; R50-53

T; N

R: 60-25-48/22-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

613-284-00-1

metkonazol (ISO);

(1RS,5RS;1RS,5SR)-5-(4-klórbenzil)-2,2-dimetil-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ilmetil)ciklopentanol

 

125116-23-6

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 22-63-51/53

S: (2-)36/37-46-61

 

 

613-285-00-7

1-hidroxi-benzotriazol, vízmentes; [1]

1-hidroxi-benzotriazol, monohidrát [2]

 

219-989-7 [1]

219-989-7 [2]

2592-95-2 [1]

123333-53-9 [2]

E; R2

E

R: 2

S: 16-35

 

 

613-286-00-2

kálium-1-metil-3-morfolino-karbonil-4-[3-(1-metil-3-morfolino-karbonil-5-oxo-2-pirazolin-4-ilidén)-1-propenil]pirazol-5-olát;

[<0,5 % N,N-dimetilformamidot (EC No 200-679-5) tartalmaz]

 

418-260-2

183196-57-8

R43

Xi

R: 43

S: (2-)24-37

 

 

613-286-01-X

kálium-1-metil-3-morfolino-karbonil-4-[3-(1-metil-3-morfolino-karbonil-5-oxo-2-pirazolin-4-ilidén)-1-propenil]pirazol-5-olát;

[≥0,5 % N,N-dimetilformamidot (EC No 200-679-5) tartalmaz]

 

418-260-2

183196-57-8

Repr. Cat. 2; R61

R43

T

R: 61-43

S: 53-45

 

 

613-287-00-8

1-(3-jód-4-aminobenzil)-1H-1,2,4-triazol

 

419-540-7

160194-26-3

Xn; R22

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

613-288-00-3

1,3-bisz(dimetil-karbamoil)-imidazolium klorid

 

420-930-4

135756-61-5

Xn; R22

Xi; R41

R52-53

Xn

R: 22-41-52/53

S: (2-)22-26-37/39-61

 

 

613-289-00-9

3-(4-klór-2-fluor-5-metil-fenil)-1-metil-5-(trifluor-metil)-1H-pirazol

 

432-020-4

142623-48-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

613-290-00-4

4-hidroxi-7-(2-aminoetil)-1,3-benzotiazol-2(3H)-on hidroklorid

 

432-470-1

189012-93-9

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 41-43-50/53

S: (2-)24-26-37/39-60-61

 

 

613-291-00-X

2,4-dihidro-4-(4-(4-(4-hidroxifenil)-1-piperazinil)fenil)-2-(1-metilpropil)-3H-1,2,4-triazol-3-on

 

434-820-9

106461-41-0

Xn; R48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 48/22-50/53

S: (2-)22-36-60-61

 

 

613-292-00-5

N,N′,N′′-trisz(2-metil-2,3-epoxipropil)-perhidro-2,4,6-oxo-1,3,5-triazin

 

435-010-8

26157-73-3

Muta. Cat. 3; R68

R52-53

Xn

R: 68-52/53

S: (2-)36/37-61

 

 

613-293-00-0

2-(4-terc-butil-fenil)-6-ciano-5-[bisz(etoxi-karbonil-metil)karbamoil-oxi]-1H-pirrolo[1,2-b][1,2,4]triazol-7-karboxilsav-2,6-di-terc-butil-4-metilciklohexil-észter

 

448-050-6

444065-11-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

613-294-00-6

2-hexildekánsav [4-(6-terc-butil-7-klór-1H-pirazolo[1,5-b][1,2,4]triazol-2-il)fenilkarbamoil]metilészter

 

448-260-8

379268-96-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

613-295-00-1

11-amino-3-klór-6,11-dihidro-5,5-dioxo-6-metil-dibenzo[c,f][1,2]tiazepin-hidroklorid

 

448-720-8

363138-44-7

Xn; R22

Xi; R41

R52-53

Xn

R: 22-41-52/53

S: (2-)22-26-39-61

 

 

613-296-00-7

pentakálium 2-(4-(5-[1-(2,5-diszulfonátofenil)-4,5-dihidro-3-metilkarbamoil-5-oxopirazol-4-ilidén]-3-metil-1,3-pentadienil)-3-metilkarbamoil-5-oxidopirazol-1-il)benzol-1,4-diszulfonát

 

418-270-7

R43

R52-53

Xi

R: 43-52/53

S: (2-)24-37-47-61

 

 

613-297-00-2

5-(2-bromofenil)-2-terc-butil-2H-tetrazol

 

420-820-6

R10

Xn; R22

N; R51-53

Xn; N

R: 10-22-51/53

S: (2-)16-61

 

 

613-298-00-8

bisz-(6-hidroxi-4-metil-5-(3-metilimidazolium-1-il)-3-(4-fenilazo)-1H-piridin-2-on)etilén-dilaktát

 

421-560-6

Xn; R48/22

Xi; R41

N; R51-53

Xn; N

R: 41-48/22-51/53

S: (2-)22-26-36/39-61

 

 

613-299-00-3

fő komponens 1 (izomer 1): 2-{6-fluoro-4-[3-(2,5-diszulfo-fenilazo)-4-hidroxi-2-szulfo-naft-7-ilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-3-{6-fluoro-4-[3-(1,5-diszulfo-naft-2-ilazo)-4-hidroxi-2-szulfonaft-7-ilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-propán-nátriumsó;

fő komponens 1 (izomer 2): 2-{6-fluoro-4-[3-(2,5-diszulfo-fenilazo)-4-hidroxi-2-szulfo-naft-7-ilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-3-{6-fluoro-4-[3-(2,5-diszulfo-fenilazo)-4-hidroxi-2-szulfo-naft-7-ilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-propán-nátriumsó;

fő komponens 2: 2,3-bisz-{6-fluoro-4-[3-(2,5-diszulfo-fenilazo)-4-hidroxi-2-szulfo-naft-7-ilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-propán nátriumsó;

fő komponens 3: 2,3-bisz-{6-fluoro-4-[3-(1,5-diszulfo-naft-2-ilazo)-4-hidroxi-2-szulfo-naft-7-ilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-propán nátriumsó

 

422-610-1

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

613-300-00-7

1-imidazol-1-il-oktadekán-2-ol

 

434-120-3

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

613-301-00-2

dimetil-1-{[2-metoxi-5-(2-metil-butoxi-karbonil)fenil-karbamoil]-[2-oktadecil-1,1-dioxo-1,2,4-benzo-tiadiazin-3-il]metil}imidazol-4,5-dikarboxilát

 

443-910-7

R53

R: 53

S: 61

 

 

613-302-00-8

dinátrium 2-(5-karbamoil-1-etil-2-hidroxi-4-metil-6-oxo-1,6-dihidro-piridin-3-ilazo)-4-(4-fluoro-6-(4-(2-szulfoniloxi-etilszulfonil)-fenilamino)-1,3,5-triazin-2-ilamino)benzol szulfonát

 

432-980-4

243858-60-8

Xi; R41

Xi

R: 41

S: (2-)22-26-39

 

 

613-303-00-3

2-(1-metil-2-(4-fenoxi-fenoxi)etoxi)piridin

 

429-800-1

95737-68-1

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

613-304-00-9

5,6-dihidroxi-2,3-dihidro-1H-indolium-bromid

 

421-170-6

138937-28-7

Xn; R22

Xi; R41

Xn

R: 22-41

S: (2-)22-26-39

 

 

613-305-00-4

2-(2-hidroxi-4-oktiloxi-fenil)-2H-benzotriazol

 

448-630-9

3147-77-1

R53

R: 53

S: 61

 

 

613-306-00-X

(2,5-dioxo-pirrolidin-1-il)-9H-fluorén-9-ilmetil-karbonát

 

433-520-5

82911-69-1

Xn; R22

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

613-307-00-5

klotianidin (ISO);

3-[(2-klór-1,3-tiazol-5-il)metil]-2-metil-1-nitroguanidin

 

210880-92-5

Xn; R22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-50/53

S: (2-)46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R22-50/53

2,5 % ≤ C < 25 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

613-308-00-0

2-amino-5-metil-tiazol

 

423-800-5

7305-71-7

Xn; R22-48/22

N; R50-53

Xn; N

R: 22-48/22-50/53

S: (2-)22-36-60-61

 

 

613-309-00-6

1-metil-3-fenil-1-piperazin

 

431-180-2

5271-27-2

Xn; R21/22

Xi; R38-41

R52-53

Xn

R: 21/22-38-41-52/53

S: (2-)26-36/37/39-61

 

 

613-310-00-1

(-)(3S,4R)-4-(4-fluorofenil)-3-(3,4-mitiléndioxi-fenoximetil)-N-benzilpiperidin-hidroklorid

 

432-360-3

105813-13-6

Xn; R22

R43

N; R50-53

Xn; N

R: 22-43-50/53

S: (2-)22-24-37-60-61

 

 

613-311-00-7

metil-5-nitrofenil-guanidin

 

435-500-1

152460-07-6

Xn; R22

Xi; R36

R43

R52-53

Xn

R: 22-36-43-52/53

S: (2-)22-24-26-37-61

 

 

613-312-00-2

2-(4-metil-2-fenil-1-piperazinil)benzolmetanol monohidro-klorid

 

420-200-5

Xn; R22

Xi; R41

R43

R52-53

Xn

R: 22-41-43-52/53

S: (2-)22-26-36/37/39-61

 

 

613-313-00-8

2-(4-(4-(3-piridinil)-1H-imidazol-1-il)butil)-1H-izoindol-1,3(2H)-dion

 

442-780-9

173838-67-0

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

613-314-00-3

4-decil-oxazolidin-2-on;

4-decil-1,3-oxazolidin-2-on

 

443-770-7

7693-82-5

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 22-24-60-61

 

 

613-315-00-9

tetranátrium 4-[5-[3-karboxilát-4,5-dihidro-5-oxo-1-(4-szulfonátofenil)pirazol-4-ilidén]-3-(piperidino-karbonil)penta-1,3-dienilidén]-5-hidroxi-1-(4-szulfonátofenil)pirazol-3-karboxilát

 

430-390-1

Xn; R20

R52-53

Xn

R: 20-52/53

S: (2-)25-61

 

 

613-316-00-4

trimetilo-propán tri(3-aziridinil-propanoát);

(TAZ)

H

257-765-0

52234-82-9

Muta. Cat. 3; R68

Xi; R41

R43

Xn

R: 41-43-68

S: 26-36/37/39-42

 

 

615-044-00-1

4-kloro-fenil-izo-cianát

 

203-176-9

104-12-1

T+; R26

Xn; R22

Xi; R37/38-41

R42

N; R50-53

T+; N

R: 22-26-37/38-41-42-50/53

S: (1/2-)26-28-36/37/39-45-63-60-61

 

 

615-045-00-7

4,4′-metilén-bisz(3-klór-2,6-di-etilfenil-izocianát)

 

420-530-1

R42/43

R53

Xn

R: 42/43-53

S: (2-)23-24-37-45-61

 

 

616-126-00-X

1-metil-4-nitro-3-propil-1H-pirazol-5-karboxamid

 

423-960-6

139756-01-7

Xn; R22-48/22

R52-53

Xn

R: 22-48/22-52/53

S: (2-)22-36/37-61

 

 

616-164-00-7

dimoxisztrobin (ISO);

(E)-2-(metoxiimino)-N-metil-2-[α-(2,5-xililoxi)-o-tolil]acetamid

 

149961-52-4

Carc. Cat. 3; R40

Repr. Cat. 3; R63

Xn; R20

N; R50-53

Xn; N

R: 20-40-63-50/53

S: (2-)36/37-46-60-61

C ≥ 25 %: Xn, N; R20-40-63-50/53

5 % ≤ C < 25 %: Xn, N; R40-63-50/53

2,5 % ≤ C < 5 %: Xn, N; R40-50/53

1 % ≤ C < 2,5 %: Xn, N; R40-51/53

0,25 % ≤ C < 1 %: N; R51/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52-53

 

616-165-00-2

beflubutamid (ISO);

(RS)-N-benzil-2-(α,α,α,4-tetrafluoro-m-tolioxi)butiramid

 

113614-08-7

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

C ≥ 0,25 %: N; R50/53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: N; R51/53

0,0025 % ≤ C < 0,025 %: R52/53

 

616-166-00-8

ciazofamid (ISO);

4-klór-2-ciano-N,N-dimetil-5-p-tolilimidazol-1-szulfonamid

 

120116-88-3

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

C ≥ 2,5 %: N; R50/53

0,25 % ≤ C < 2,5 %: N; R51-53

0,025 % ≤ C < 0,25 %: R52/53

 

616-167-00-3

N,N-dibutil-(2,5-dihidro-5-tioxo-1H-tetrazol-1-il)acetamid

 

418-290-6

168612-06-4

Xi; R36

R43

Xi

R: 36-43

S: (2-)24-26-37

 

 

616-168-00-9

1-dimetil-karbamoil-4-(2-szulfonátoetil)piridinium

 

418-440-0

136997-71-2

R43

Xi

R: 43

S: (2-)22-24-37

 

 

616-169-00-4

4-[4-(2,2-dimetil-propánamid)]fenilazo-3-(2-klór-5-(2-(3-pentadecil-fenoxi)butilamid)anilino)-1-(2,4,6-triklórfenil)-2-pirazolin-5-on

 

420-220-4

92771-56-7

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-170-00-X

(2R)-2-amino-2-fenil-acetamid

 

420-370-0

6485-67-2

Xi; R36

R43

Xi

R: 36-43

S: (2-)22-26-36/37

 

 

616-171-00-5

2-(para-klórfenil)glicinamid

 

420-830-0

102333-75-5

Xi; R41

R43

Xi

R: 41-43

S: (2-)24-26-37/39

 

 

616-172-00-0

N-(2,2,6,6,-tetrametil-1-oxil-piperidin-4-il)acetamid;

(4-acetamido-2,2,6,6-tetrametil-1-piperidinil)oxid-anil

 

423-840-3

14691-89-5

Xn; R22

Xn

R: 22

S: (2-)22

 

 

616-174-00-1

2-butil-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-én-4-on-hidroklorid

 

424-560-4

151257-01-1

Xn; R22

Xi; R36

Xn

R: 22-36

S: (2-)22-26

 

 

616-175-00-7

2-(2-hexildeciloxi)benzamid

 

431-230-3

202483-62-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-176-00-2

3-N,N-bisz(metoxietil)amino-acetanilid

 

432-530-7

24294-01-7

Xn; R22

R52-53

Xn

R: 22-52/53

S: (2-)22-24-61

 

 

616-177-00-8

(3-(4-(2-(butil-(4-metilfenil-szulfonil)-amino)-feniltio)-5-oxo-1-(2,4,6-triklórfenil)-4,5-dihidro-1H-pirazol-3-ilamino)-4-klórfenil)tetradekanamid;

N-[3-({4-[(2-{butil[(4-metilfenil)szulfonil]amino}fenil)tio]-5-oxo-1-(2,4,6-triklórfenil)-4,5-dihidro-1H-pirazol-3-il}amino)-4-klórfenil]tetradekánamid

 

432-970-1

217324-98-6

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-178-00-3

N-(5-(bisz(2-metoxietil)amino)-2-((2-ciano-4,6-dinitrofenil)-azo)fenil)acetamid

 

434-500-9

52583-35-4

R53

R: 53

S: 22-61

 

 

616-179-00-9

2-klór-N-(4-metilfenil)acetamid

 

435-170-9

16634-82-5

Xi; R41

R43

N; R50-53

Xi; N

R: 41-43-50/53

S: (2-)22-26-36/37/39-60-61

 

 

616-180-00-4

N,N-(dimetilamino)tioacetamid-hidroklorid

 

435-470-1

27366-72-9

Repr. Cat. 2; R61

N; R50-53

T; N

R: 61-50/53

S: 53-45-60-61

 

 

616-181-00-X

4′-metil-dodekán-1-szulfonanilid-1-szulfonanilid

 

435-490-9

17417-32-2

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

616-182-00-5

N′-(1,3-dimetil-butilidén)-3-hidroxi-2-nafto-hidrazid

 

435-860-1

214417-91-1

R43

N; R51-53

Xi; N

R: 43-51/53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-183-00-0

N-dodecil-4-metoxibenzamid

 

442-340-6

1854-15-5

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-184-00-6

3-metil-N-(5,8,13,14-tetrahidro-5,8,14-trioxo-naft[2,3-c]akridin-6-il)benzamid

 

442-560-2

105043-55-8

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-186-00-7

N,N′-(2-klór-1,4-fenilén)bisz(3-oxobutánamid)

 

443-010-4

53641-10-4

R52-53

R: 52/53

S: 61

 

 

616-188-00-8

2-(5,5-dimetil-2,4-dioxooxazolidin-3-il)-4,4-dimetil-3-oxo-N-(2-metoxi-5-okadekanoil-aminofenil)pentánsav-amid

 

443-980-9

221215-20-9

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-189-00-3

N-[5-(bisz-(2-metoxi-etil)-amino]-2-(6-bróm-2-metil-1,3-dioxo-2,3-dihidro-1H-izoindol-5-ilazo)-fenil]acetamid

 

444-780-4

452962-97-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-190-00-9

N-decil-4-nitrobenzamid

 

445-880-0

64026-19-3

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-191-00-4

2-etil-N-metil-N-(3-metilfenil)butánamid

 

446-190-2

406488-30-0

Xn; R22

Xi; R36/38

R43

N; R51-53

Xn; N

R: 22-36/38-43-51/53

S: (2-)24-26-37-61

 

 

616-192-00-X

2-[2-(3-butoxipropil)-1,1-dioxo-1,2,4-benzotiadiazin-3-il]-5′-terc-butil-2-(5,5-dimetil-2,4-dioxo-1,3-oxazolidin-3-il)-2′-[(2-etilhexil)tio]acetanilid

 

448-060-0

727678-39-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-193-00-5

N-[2-(2-butil-4,6-diciano-1,3-dioxo-2,3-dihidro-1H-izoindol-5-ilazo)-5-dietilamino-fenil]acetamid

 

449-940-7

368450-39-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-194-00-0

2,2-dietoxi-N,N-dimetilacetamid

 

449-950-1

34640-92-1

Xi; R36

Xi

R: 36

S: (2-)26

 

 

616-196-00-1

1-hidroxi-4-(β-(4-(1-hidroxi-3,6-diszulfo-8-acetilamino-2-naftilazo)fenoxi)etoxi)-N-dodecil-2-naftamid dinátriumsója

 

419-990-4

N; R50-53

N

R: 50/53

S: 60-61

 

 

616-197-00-7

elegy: kálium N-[3-(dimetiloxidoamino)propil]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadekafluorooktán-szulfonamidát;

N-[3-(dimetiloxidoamino)propil]-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-heptadekafluoro-oktán szulfonamid

 

422-500-1

Xn; R48/22

Xn

R: 48/22

S: (2-)22-36

 

 

616-198-00-2

1,3-bisz[12-hidroxi-oktadekamid-N-metilén]-benzol

 

423-300-7

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-200-00-1

elegy: N,N′-etán-1,2-diilbisz(hexanamid);

12-hidroxi-N-[2-[(1-oxihexil)amino]etil]oktadekánamid;

N,N′-etán-1,2-diilbisz(12-hidroxi-oktadekánamid)

 

432-430-3

R43

R53

Xi

R: 43-53

S: (2-)24-37-61

 

 

616-201-00-7

12-hidroxi-oktadekánsav, 1,3-benzol-dimetánaminnal és hexametiléndiaminnal való reakciótermékek

 

432-840-2

220926-97-6

Xn; R20

R53

Xn

R: 20-53

S: (2-)22-61

 

 

616-202-00-2

elegy: 2,2′-[(3,3′-diklór[1,1′-bifenil]-4,4′-diil)-bisz(azo)]-bisz[N-(2,4-dimetilfenil)]-3-oxo-butánamid;

2-[[3,3′-diklór-4′-[[1[[(2,4-dimetilfenil)amino]karbonil]-2-oxopropil]azo][1,1′-bifenil]-4-il]azo]-N-(2-metilfenil)-3-oxo-butánamid;

2-[[3,3′-diklór-4′-[[1[[(2,4-dimetilfenil)amino]karbonil]-2-oxopropil]azo][1,1′-bifenil]-4-yl]azo]-N-(2-karboxilfenil)-3-oxo-butanamid

 

434-330-5

Carc. Cat. 3; R40

R43

R53

Xn

R: 40-43-53

S: (2-)36/37-61

 

 

616-203-00-8

elegy: N-[5-[bisz-(2-metoxi-etil)-amino]-2-(2-butil-4,6-diciano-1,3-dioxo-2,3-dihidro-1H-izoindol-5-il-azo)-fenil]-acetamid;

N-[2-(2-butil-4,6-diciano-1,3-dioxo-2,3-dihidro-1H-izoindol-5-ilazo)-5-dietilamino-fenil]-acetamid

 

442-280-0

R53

R: 53

S: 61

 

 

616-204-00-3

N,N′′-(metilén-dianilin-4,1-fenilén)bisz[N′-oktilkarbamid]

 

451-060-3

122886-55-9

R53

R: 53

S: 61

 

 

617-022-00-7

elegy: 1,2-dimetilpropilidén dihidroperoxid;

dimetil 1,2-benzoldikarboxilát

 

442-480-8

O; R7

Xn; R22

C; R34

R43

N; R51-53

O; C; N

R: 7-22-34-43-51/53

S: (1/2-)3/7-14-26-36/37/39-45-50-61

 

 

647-017-00-5

lakkáz

 

420-150-4

80498-15-3

R42

Xn

R: 42

S: (2-)23-45

 

 


1.C. MELLÉKLET

Az I. melléklet következő bejegyzési számú bejegyzéseit el kell hagyni.

024-004-01-4, 603-037-01-3, 603-155-00-8, and 611-084-00-9.


Top