EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0547

2009/547/EK: A Bizottság határozata ( 2009. július 10. ) a fertőző betegségek járványügyi felügyeleti és ellenőrzési hálózatának létrehozásáról szóló 2119/98/EK európai parlamenti és tanácsi határozat szerinti korai figyelmeztető és gyorsreagáló rendszerről szóló 2000/57/EK határozat módosításáról (az értesítés a C(2009) 5515. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)

OJ L 181, 14.7.2009, p. 57–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 017 P. 139 - 142

No longer in force, Date of end of validity: 05/03/2017; közvetve hatályon kívül helyezte: 32017D0253

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/547/oj

14.7.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 181/57


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2009. július 10.)

a fertőző betegségek járványügyi felügyeleti és ellenőrzési hálózatának létrehozásáról szóló 2119/98/EK európai parlamenti és tanácsi határozat szerinti korai figyelmeztető és gyorsreagáló rendszerről szóló 2000/57/EK határozat módosításáról

(az értesítés a C(2009) 5515. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2009/547/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Közösségben a fertőző betegségek járványügyi felügyeleti és ellenőrzési hálózatának létrehozásáról szóló, 1998. szeptember 24-i 2119/98/EK európai parlamenti és tanácsi határozatra (1) és különösen annak 6. cikke (5) bekezdésére,

az európai adatvédelmi biztossal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1)

A fertőző betegségek járványügyi felügyeleti és ellenőrzési hálózatának létrehozásáról szóló 2119/98/EK európai parlamenti és tanácsi határozat szerinti korai figyelmeztető és gyorsreagáló rendszerről szóló, 1999. december 22-i 2000/57/EK bizottsági határozat (2) meghatározza azokat a fertőző betegségekhez kapcsolódó eseményeket, melyekről a tagállamok illetékes közegészségügyi hatóságainak tájékoztatniuk kell a közösségi hálózaton belüli korai figyelmeztető és gyorsreagáló rendszert (EWRS), valamint megállapítja az eseményekre vonatkozó információcserére, a konzultációra, továbbá az intézkedések tagállamok közötti összehangolására irányadó általános eljárásokat, a Bizottsággal együttműködve.

(2)

A 2000/57/EK határozat kötelezi továbbá az egyes tagállamok illetékes közegészségügyi hatóságait a fertőző betegségekhez kapcsolódó eseményekre vonatkozó, valamennyi szükséges információ összegyűjtésére és cseréjére, például az országos felügyeleti rendszer, a közösségi hálózat járványügyi felügyeleti része vagy bármely egyéb közösségi gyűjtőrendszer alkalmazása révén.

(3)

A 2119/98/EK határozat szerint a fertőző betegségek megelőzése és felügyelete olyan intézkedések sora, beleértve a járványügyi vizsgálatokat is, melyeket a tagállamok illetékes közegészségügyi hatóságai végeznek a fertőző betegségek megelőzésének és terjedésének megállítása érdekében. Ezen intézkedések kiterjednek a fertőzöttekkel való érintkezés nyomon követésére szolgáló tevékenységekre, és az illetékes nemzeti közegészségügyi hatóság birtokában lévő, a fertőző betegségekhez kapcsolódó eseményekre vonatkozó valamennyi releváns információt azonnal továbbítják az összes többi tagállamnak és a Bizottságnak. Ezenkívül egy intézkedni kívánó tagállam elvileg előzetesen tájékoztatja a közösségi hálózatot a szóban forgó intézkedés jellegéről és hatályáról, konzultációkat folytat és összehangolja az intézkedéseket más tagállamokkal, a Bizottsággal együttműködve.

(4)

A 2000/57/EK határozatnak egyértelműen tükröznie kell a 2119/98/EK határozat rendelkezéseit a fertőző betegségek megelőzését és terjedésének megállítását célzó, meghozott vagy elfogadni szándékozott intézkedéseket illetően.

(5)

Ezenkívül a Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályok (2005) hatálybalépése kötelezi a nemzetközi közösséget arra, hogy közegészségügyi választ adjon a betegségek nemzetközi terjedésére olyan formákban, melyek arányosak a közegészségügyi kockázatokkal és csak azokra korlátozódnak, illetve melyek elkerülik a nemzetközi közlekedéssel és kereskedelemmel való szükségtelen interferenciát.

(6)

Amennyiben fertőző betegségekhez kapcsolódó olyan eseményre kerül sor, mely uniós dimenziókat is elér és a fertőzöttekkel való érintkezés nyomon követésére szolgáló tevékenységeket tesz szükségessé, a tagállamok együttműködnek egymással és a Bizottsággal az EWRS-en keresztül a fertőzött és a feltehetőleg veszélyeztetett személyek azonosítása céljából. Ez az együttműködés kiterjedhet arra is, hogy a fertőzöttekkel való érintkezés nyomon követésére szolgáló eljárásban érintett tagállamok megosztják egymással az emberi megbetegedések megerősített vagy gyanított eseteire vonatkozó érzékeny személyes adatokat.

(7)

Az egészséggel kapcsolatos személyes adatok feldolgozását elvben tiltják a személyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 1995. október 24-i 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3), valamint a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) rendelkezései. Emellett a 2119/98/EK határozat 11. cikke többek között kimondja, hogy a határozat rendelkezéseit a 95/46/EK irányelv sérelme nélkül kell alkalmazni.

(8)

Közegészségügyi okokból az ilyen adatok feldolgozása a 95/46/EK irányelv 8. cikke (3) bekezdésében és a 45/2001/EK rendelet 10. cikke (3) bekezdésében biztosított mentesség hatálya alá tartozik, ha az adatok feldolgozása megelőző egészségügyi, orvosi diagnosztikai célból, gondozás vagy feldolgozás alkalmazása vagy egészségügyi szolgáltatások igazgatása céljából szükséges, és ha az adatokat a nemzeti jog vagy az illetékes nemzeti testületek által meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség alá eső egészségügyi szakember vagy azzal egyenértékű titoktartási kötelezettség alá eső más személy dolgozza fel. Ezenkívül a 2007. június 15-én hatályba lépett Nemzetközi Egészségügyi Rendszabályok (2005) 23. cikkének (1) bekezdése előírja, hogy azok az államok, melyek részes felei az Egészségügyi Világszervezetnek (WHO), közegészségi okokra hivatkozva – a fertőzöttekkel való érintkezés nyomon követése céljából is – érkezéskor vagy induláskor az utasokra vonatkozóan bizonyos adatokat kérhetnek.

(9)

Emellett a személyes adatoknak a fertőzöttekkel való érintkezés nyomon követése céljából történő feldolgozását jogszerűnek kell tekinteni, amennyiben az az érintett személy létfontosságú érdekeinek védelméhez szükséges a 95/46/EK irányelv 7. cikke d) pontjának és a 45/2001/EK rendelet 5. cikke e) pontjának megfelelően, illetve az adatfeldolgozásra közérdekből elvégzendő feladat végrehajtása miatt van szükség e közösségi jogszabályok 7. cikkének e) pontja és 5. cikkének a) pontja értelmében.

(10)

A Bizottságnak, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központnak és a tagállamoknak megfelelő biztosítékokat kell létrehozniuk a személyes adatoknak a fertőzöttekkel való érintkezés nyomon követése céljából történő feldolgozásával kapcsolatban, különös tekintettel a 95/46/EK irányelv és a 45/2001/EK rendelet rendelkezéseitől való eltérések alkalmazására, biztosítva, hogy az EWRS-en belül a 45/2001/EK rendeletnek és a 95/46/EK irányelvnek megfelelően történjen a személyes adatok feldolgozása.

(11)

Különösen amikor az ERWS-en belül a fertőző betegségek megelőzésének és terjedésének megállítása érdekében kerülnek továbbításra személyes adatok, a tagállamok illetékes közegészségügyi hatóságainak és a Bizottságnak biztosítaniuk kell, hogy a személyes adatok megfelelőek, relevánsak legyenek, ne haladják meg a feldolgozás célját, ne más célokra kerüljenek feldolgozásra, valamint szükség esetén pontosak és naprakészek legyenek és csak az adott célból szükséges ideig őrizzék meg azokat; biztosítaniuk kell emellett, hogy a fertőzöttekkel való érintkezés nyomon követésének alanyai megfelelő tájékoztatást kapnak a feldolgozás jellegéről, a feldolgozott adatokról, a hozzáférési jogokról és helyesbítik az őket érintő adatokat, kivéve, ha ez nem lehetséges vagy aránytalan erőfeszítésekkel járna, gondoskodiuk kell arról is, hogy az ilyen adatok feldolgozásának védelme érdekében az EWRS-en belül az adatok bizalmas kezelésének és biztonságosságának a szintje megfelelő legyen.

(12)

Az EWRS működéséről szóló 2007. évi jelentésében (5) a Bizottság kiemelte, hogy az EWRS-en belül szelektív üzenetküldő funkció bevezetésére van szükség annak biztosításához, hogy kizárólagos kommunikációs csatorna jöjjön létre csak az olyan tagállamok között, melyek többek között a fertőzöttekkel való érintkezés nyomon követésére szolgáló tevékenységekhez kapcsolódó különleges eseményekben érintettek. E szelektív funkció alkalmazása megfelelő biztosítékokat garantál abban az esetben, amikor a személyes adatok az EWRS-en keresztül kerülnek továbbításra és ezért biztosítania kell, hogy e határozat végrehajtásakor kizárólag megfelelő, releváns és nem túlzott mértékű személyes adatok áramoljanak az EWRS-en belül a 45/2001/EK rendelet 4. cikke (1) bekezdése c) pontjának és a 95/46/EK irányelv 6. cikke (1) bekezdése c) pontjának megfelelően. Emiatt a szelektív üzenetküldő funkciót a bejelentésekre kellene korlátozni, beleértve a vonatkozó személyes adatok közlését is annak érdekében, hogy biztosítani lehessen a tagállamok kötelezettségeivel való összeegyeztethetőséget a 2119/98/EK határozat 4., 5. és 6. cikke szerint.

(13)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 2119/98/EK határozat 7. cikke alapján létrehozott bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A 2000/57/EK határozat a következőképpen módosul:

1.

A 1. cikk (2) bekezdésben az „az említett eseményekkel kapcsolatos … információról” szövegrész helyébe a következő szövegrész lép: „az említett eseményekkel kapcsolatos információról és az ezen eseményekre, illetve eseményekre való hivatkozásokra válaszként tervezett vagy elfogadott intézkedésekről”.

2.

A szöveg a következő 2a. cikkel egészül ki:

„2a. cikk

(1)   Ezt az intézkedést kell alkalmazni az abból a célból végrehajtott intézkedésekre, hogy a fertőző kórokozóforrásnak kitett személyeket felkutassák, akik esetében fennállhat annak a veszélye, hogy közösségi jelentőségű fertőző betegség lép fel vagy lépett fel náluk az I. mellékletben meghatározott kritériumok szerint (a továbbiakban: a fertőzöttekkel való érintkezés nyomon követése).

(2)   A vonatkozó személyes adatoknak a fertőzöttekkel való érintkezés nyomon követése céljából a korai figyelmeztető és gyorsreagáló rendszeren keresztül történő továbbítása során – feltéve, hogy szükség van az említett adatokra és rendelkezésre is állnak – valamely tagállam illetékes közegészségügyi hatóságai a szelektív üzenetküldő funkciót használják, mely megfelelő adatvédelmi bizosítékokat garantál. A kommunikációs csatornát a fertőzöttekkel való érintkezés nyomon követésében érintett tagállamokra kell korlátozni.

(3)   Az információ szelektív üzenetküldő funkción keresztül történő továbbításakor az adott tagállam illetékes közegészségügyi hatóságainak hivatkozniuk kell a közösségi hálózattal előzetesen közölt eseményre vagy intézkedésre.

(4)   A (2) bekezdés alkalmazásában a III. melléklet tartalmazza a személyes adatok indikatív jegyzékét.

(5)   A személyes adatoknak a szelektív üzenetküldő funkción keresztül történő közlésekor és továbbításakor a tagállamok illetékes egészségügyi hatóságainak és a Bizottságnak meg kell felelniük a 95/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (6) és a 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (7) rendelkezéseinek.

3.

A 3. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A tagállamok illetékes hatóságai minden évben legkésőbb március 31-ig benyújtják a Bizottságnak az eseményeket, az eseményekhez kapcsolódóan tervezett vagy elfogadott intézkedéseket elemző jelentésüket, amely a korai figyelmeztető és gyorsreagáló rendszer keretében alkalmazott eljárások leírását tartalmazza. Továbbá a tagállamok illetékes hatóságai megfelelő időben jelentést tehetnek a különös jelentőséggel bíró egyes eseményekről is.”

4.

A melléklet szövege III. mellékletként egészíti ki e határozatot.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2009. július 10-én.

a Bizottság részéről

Androulla VASSILIOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 268., 1998.10.3., 1. o.

(2)  HL L 21., 2000.1.26., 32. o.

(3)  HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

(4)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.

(5)  A Bizottság 2007. március 20-i jelentése a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek a fertőző betegségek járványügyi felügyeleti és ellenőrzési közösségi hálózatához kapcsolódó korai figyelmeztető és gyorsreagáló rendszer (EWRS) 2004–2005. évi működéséről (2000/57/EK határozat), (COM(2007) 121 végleges).

(6)  HL L 281., 1995.11.23., 31. o.

(7)  HL L 8., 2001.1.12.,1. o.”


MELLÉKLET

A 2000/57/EK határozat a következő III. melléklettel egészül ki:

„III. MELLÉKLET

A fertőzöttekkel való érintkezés nyomon követésére szolgáló személyes adatok indikatív jegyzéke

1.

SZEMÉLYES ADATOK

Családi és utónév.

Állampolgárság, születési idő, nem.

Személyi azonosító típusa, száma és kibocsátó hatóság.

Jelenlegi lakcím (utca, házszám, város, ország, irányítószám).

Telefonszámok (mobil, vezetékes, munkahelyi).

E-mail cím (magán, munkahelyi).

2.

UTAZÁSI INFORMÁCIÓK

Közlekedési eszközre vonatkozó adatok (pl. járatszám, repülés napja, hajó neve, rendszám).

Ülésszám(ok).

Kabinszám(ok).

3.

KAPCSOLATTARTÁSI ADATOK

A meglátogatott személyek neve/tartózkodási helyek.

A tartózkodás időpontja és a tartózkodási helyek címe (utca, házszám, város, ország, irányítószám).

Telefonszámok (mobil, vezetékes, munkahelyi).

E-mail cím (magán, munkahelyi).

4.

A KÍSÉRŐ SZEMÉLYEK ADATAI

Családi és utónév.

Állampolgárság.

Az 1. pont 3–6. francia bekezdésében szereplő személyes adatok.

5.

VÉSZHELYZET ESETÉN ÉRTESÍTENDŐ SZEMÉLY ADATAI

Az értesítendő személy neve.

Cím (utca, házszám, város, ország, irányítószám).

Telefonszámok (mobil, vezetékes, munkahelyi).

E-mail cím (magán, munkahelyi).”


Top