EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0450

2009/450/EK: A Bizottság határozata ( 2009. június 8. ) a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének jegyzékében szereplő légi közlekedési tevékenységek részletes értelmezéséről (az értesítés a C(2009) 4293. számú dokumentummal történt) (EGT-vonatkozású szöveg)

OJ L 149, 12.6.2009, p. 69–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 029 P. 232 - 235

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/450/oj

12.6.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 149/69


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2009. június 8.)

a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének jegyzékében szereplő légi közlekedési tevékenységek részletes értelmezéséről

(az értesítés a C(2009) 4293. számú dokumentummal történt)

(EGT-vonatkozású szöveg)

(2009/450/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2003. október 13-i 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 3b. cikkére,

mivel:

(1)

A 2003/87/EK irányelvnek az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének a légi közlekedésre történő kiterjesztése céljából történő módosításáról szóló, 2008. november 19-i 2008/101/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerét kiterjesztette a légi közlekedési tevékenységekre.

(2)

A 2003/87/EK irányelv jegyzékében szereplő légi közlekedési tevékenységek és különösen az ott meghatározott mentességek elsősorban a léginavigációs szolgálatok közös díjszámítási rendszerének létrehozásáról szóló, 2006. december 6-i 1794/2006/EK bizottsági rendeletben (3) előírt mentességeken alapulnak; ezek a mentességek összhangban vannak az Eurocontrol útvonal-használati díjrendszerével.

(3)

A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO) által kidolgozott „Procedures for Air Navigation Services — Air Traffic Management” című dokumentum (4) 2. függeléke ismerteti az ICAO repülésiterv-űrlapjának modelljét, és utasításokat ad az űrlap kitöltéséhez. A repülési terv felhasználható annak megállapítására, hogy mely repülések tartoznak a közösségi rendszer hatálya alá.

(4)

A légi közlekedési tevékenységek e határozatban megállapított értelmezését a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának nyomon követésére és jelentésére vonatkozó iránymutatások létrehozásáról szóló, 2007. július 18-i 2007/589/EK bizottsági határozattal (5) összhangban indokolt alkalmazni.

(5)

A közszolgálati kötelezettségek értelmezését a Közösségben a légi járatok működtetésére vonatkozó közös szabályokról (átdolgozott változat) szóló, 2008. szeptember 24-i 1008/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (6) összhangban indokolt alkalmazni.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a 2003/87/EK irányelv 23. cikke szerinti Éghajlat-változási Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

E határozat melléklete megállapítja a 2003/87/EK irányelv I. mellékletének jegyzékében szereplő légi közlekedési tevékenységek részletes értelmezését.

2. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2009. június 8-án.

a Bizottság részéről

Stavros DIMAS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 275., 2003.10.25., 32. o.

(2)  HL L 8., 2009.1.13., 3. o.

(3)  HL L 341., 2006.12.7., 3. o.

(4)  PANS-ATM, 4444. sz. dokumentum.

(5)  HL L 229., 2007.8.31., 1. o.

(6)  HL L 293., 2008.10.31., 3. o.


MELLÉKLET

Iránymutatás a 2003/87/EK irányelv I. mellékletének jegyzékében szereplő légiközlekedési tevékenységek részletes értelmezéséről

1.   A légi közlekedési tevékenységek fogalma

1.

A „repülés”, „járat”, „légi járat”, „repülőút”, „légi út” kifejezések (a továbbiakban együtt: repülés) egyformán azt a repülést vagy repülések sorozatának azt az elemét jelentik, amely a légi jármű valamely parkolási helyén kezdődik, és a légi jármű valamely parkolási helyén végződik.

2.

A „repülőtér” kifejezés olyan meghatározott szárazföldi vagy vízi területet jelent, beleértve az épületeket, a berendezéseket és a felszereléseket is, amely teljes egészében vagy részben arra szolgál, hogy légi járművek oda érkezzenek, onnan induljanak és ott felszíni mozgást végezzenek.

3.

A 2003/87/EK irányelv I. mellékletében meghatározott légiközlekedési tevékenységet végző légijármű-üzemeltető a közösségi rendszer hatálya alá tartozik attól függetlenül, hogy szerepel-e a 2003/87/EK irányelv 18a. cikkének (3) bekezdése alapján a Bizottság által a légijármű-üzemeltetőkről közzétett jegyzéken.

2.   A MENTESSÉGEK ÉRTELMEZÉSE

4.

A 2003/87/EK irányelv I. melléklete a „légi közlekedés” tevékenységkategória alatt felsorolja azokat a repüléstípusokat, amelyek mentesülnek a közösségi rendszer alkalmazása alól.

2.1.   Az a) pont szerinti mentesség

5.

A mentességet a repülés kizárólagos céljának megfelelően kell értelmezni.

6.

A „közvetlen család” kizárólag a házastársat, a házastárssal egyenértékűnek tekintett partnert, a gyermekeket és a szülőket foglalja magában.

7.

A „miniszterek” az adott ország országos hivatalos lapjában felsorolt kormánytagok. Az adott ország regionális és helyi szintű kormányainak, önkormányzati testületeinek tagjai e pont alapján nem élveznek mentességet.

8.

A „hivatalos út” olyan út, amelyen az adott személy hivatalos minőségében vesz részt.

9.

A légi jármű kiindulási helyre juttatása vagy egyéb szállítása céljából végrehajtott repülésre a mentesség nem terjed ki.

10.

Külön vizsgálat nélkül uralkodók és azok közvetlen családja, állam- és kormányfők, valamint miniszterek hivatalos út alkalmával történő szállítása során megvalósult repülésnek minősül az a repülés, amelyről az Eurocontrol Központi Útvonal-használati Díjirodája (CRCO) „S” kód hozzárendelésével megállapította, hogy az útvonal-használati díj megfizetése alól mentesíthető (a továbbiakban értelemszerűen: amelynek CRCO mentességi kódja „S”), és amelynek repülési tervében a megfelelő állapotjelző ezt alátámasztja.

2.2.   A b) pont szerinti mentesség

2.2.1.   Katonai célú repülés

11.

A „katonai célú repülés” a katonai tevékenység folytatásához közvetlenül kapcsolódó repülést jelenti.

12.

A polgári légi járműként lajstromba vett légi járművel végrehajtott katonai célú repülésre a mentesség nem terjed ki. Ugyanígy a b) pont szerinti mentesség a katonai légi járművel végrehajtott polgári célú repülésre sem terjed ki.

13.

Külön vizsgálat nélkül mentességet élvező katonai célú repülésnek minősül az a repülés, amelynek CRCO mentességi kódja „M” vagy „X”.

2.2.2.   A vámhatóságok és a rendőri szervek által végrehajtott repülés

14.

A vámhatóságok és a rendőri szervek által polgári légi járműként lajstromba vett légi járművel, illetve katonai légi járművel végrehajtott repülésekre a mentesség egyaránt kiterjed.

15.

Külön vizsgálat nélkül a vámhatóságok és a rendőri szervek által végrehajtott, mentességet élvező repülésnek minősül az a repülés, amelynek CRCO mentességi kódja „P”.

2.3.   A c) pont szerinti mentesség

16.

Az alábbi repüléstípusok vonatkozásában a légi jármű kiindulási helyre juttatása és egyéb szállítása céljából végzett, valamint a kizárólag a szóban forgó szolgáltatásokhoz közvetlenül kapcsolódó felszerelés és az azokban közvetlenül részt vevő személyzet szállítását megvalósító repülések a mentesség hatálya alá tartoznak. A mentesség alkalmazásában a köz- és a magántulajdonban lévő erőforrások igénybevételével végzett repülések azonos elbírálás alá esnek.

2.3.1.   Keresési és mentési célú repülés

17.

A „kereséssel és mentéssel kapcsolatos repülés” a felkutatási és mentési szolgálatot ellátó repülést jelenti. A „felkutatási és mentési szolgálat” a vészhelyzetekkel kapcsolatos figyelési, kommunikációs, koordinációs, keresési és mentési, valamint az elsősegély-nyújtási és az egészségügyi evakuálási feladatok köz- és magántulajdonban lévő erőforrások igénybevételével történő ellátását jelenti, beleértve az együttműködő légi, vízi és egyéb járművek és berendezések igénybevételét is.

18.

Külön vizsgálat nélkül mentességet élvező keresési és mentési célú repülésnek minősül az a repülés, amelynek CRCO mentességi kódja „R”, valamint amelynek repülési tervében a 18. rovat „STS/SAR” bejegyzést tartalmaz.

2.3.2.   Tűzoltási repülés

19.

A „tűzoltási repülés” a kizárólag légi tűzoltás, azaz légi járműnek és más légi erőforrásoknak a természetben előforduló tűzesetek elleni küzdelemben való igénybevétele céljából végrehajtott repülést jelenti.

20.

Külön vizsgálat nélkül mentességet élvező tűzoltási repülésnek minősül az a repülés, amelynek repülési tervében a 18. rovat „STS/FFR” bejegyzést tartalmaz.

2.3.3.   Humanitárius célú repülés

21.

A „humanitárius célú repülés” a kizárólag humanitárius célból, segélyszemélyzet és segélyszállítmányok, így különösen élelmiszer, ruhanemű, hajléknak való felszerelés, gyógyászati vagy egyéb javak veszélyhelyzet és/vagy katasztrófahelyzet idején vagy azt követően való szállítása és/vagy ilyen veszélyhelyzet és/vagy katasztrófahelyzet következtében tartózkodási helyükön életükben vagy egészségükben fenyegetett személyeknek az adott állam vagy a szóban forgó személyeket befogadni kész másik állam területén lévő biztonságos helyre való evakuálása céljából végrehajtott repülést jelenti.

22.

Külön vizsgálat nélkül mentességet élvező humanitárius célú repülésnek minősül az a repülés, amelynek CRCO mentességi kódja „H”, valamint amelynek repülési tervében a 18. rovat „STS/HUM” bejegyzést tartalmaz.

2.3.4.   Sürgősségi egészségügyi célú repülés

23.

A „sürgősségi egészségügyi célú repülés” a kizárólagosan sürgősségi egészségügyi segítségnyújtás céljából végrehajtott repülést jelenti olyan esetekben, amikor az azonnali és gyors szállítás, ezen belül az egészségügyi személyzet, az egészségügyi felszerelés – beleértve az eszközöket, a vért, a szerveket, a gyógyszert is – vagy a beteg vagy sérült személyek és a közvetlenül érintett egyéb személyek szállítása alapvető jelentőségű.

24.

Külön vizsgálat nélkül mentességet élvező sürgősségi egészségügyi célú repülésnek minősül az a repülés, amelynek repülési tervében a 18. rovat „STS/MEDEVAC” vagy „STS/HOSP” bejegyzést tartalmaz.

2.4.   Az f) pont szerinti mentesség

25.

Az f) pont alapján külön vizsgálat nélkül mentességet élvező repülésnek minősül az a repülés, amelynek CRCO mentességi kódja „T”, valamint amelynek repülési tervében a 18. rovat „RMK/Training flight” bejegyzést tartalmaz.

2.5.   A g) pont szerinti mentesség

26.

Az alábbi repüléskategóriák esetében a légi jármű kiindulási helyre juttatása és a további személyszállítás céljából végrehajtott repülésre a mentesség nem terjed ki.

2.5.1.   Kizárólag tudományos kutatás céljából végzett repülés

27.

E kategória alapján az a repülés élvez mentességet, amelynek kizárólagos célja tudományos kutatás végzése. A mentesség akkor alkalmazható, ha a tudományos kutatást részben vagy teljes egészében repülés közben végzik. A mentességet a kutatók vagy a kutatási felszerelés szállítása önmagában nem alapozza meg.

2.5.2.   Kizárólag akár a levegőben, akár a szárazföldön lévő légi járművek vagy berendezések ellenőrzése, tesztelése vagy hitelesítése céljából végzett repülés

28.

A g) pont alapján külön vizsgálat nélkül mentességet élvező repülésnek minősül az a repülés, amelynek CRCO mentességi kódja „N”, valamint amelynek repülési tervében a 18. rovat „STS/FLTCK” bejegyzést tartalmaz.

2.6.   Az i) pont szerinti mentesség (közszolgáltatási kötelezettség keretében végrehajtott repülés)

29.

A „közszolgáltatási kötelezettség keretében legkülső régiók útjain végrehajtott repülés” fogalmát úgy kell értelmezni, hogy az az EK-Szerződés 299. cikkének (2) bekezdésében felsorolt régiókra vonatkozik, és kizárólag az egy adott legkülső régión belül és a bármely két legkülső régió között megvalósuló, közszolgáltatási kötelezettség hatálya alá tartozó repüléseket foglalja magában.

2.7.   A j) pont szerinti mentesség (de minimis szabály)

30.

A Chicagói Egyezmény 6. mellékletének I. része értelmében valamennyi kereskedelmi légiközlekedési üzemeltetőnek légijármű-üzembentartási engedéllyel (Air Operator’s Certificate – AOC) kell rendelkeznie. Az ilyen engedéllyel nem rendelkező üzemeltetők nem minősülnek „kereskedelmi légi közlekedési üzemeltetőnek”.

31.

A de minimis szabály alkalmazásában a „kereskedelmi” jelleg nem a repüléshez, hanem az üzemeltető személyéhez kapcsolódik. Ez különösen azt jelenti, hogy annak megállapítása során, hogy a kereskedelmi üzemeltető eléri-e a mentességi küszöböt, az adott üzemeltető által végrehajtott valamennyi repülést figyelembe kell venni, így azokat is, amelyeket nem ellenszolgáltatás fejében hajtott végre.

32.

Annak megállapítása során, hogy egy adott légijármű-üzemeltető eléri-e a de minimis szabály alkalmazására vonatkozó küszöböt, csak a Szerződés hatálya alá tartozó tagállami területeken fekvő repülőtérről induló vagy repülőtérre érkező repüléseket kell figyelembe venni. E szabály alkalmazásában az a)–j) pont alapján mentességet élvező repüléseket nem kell figyelembe venni.

33.

Mentességet azon kereskedelmi légijármű-üzemeltető által végrehajtott repülések élveznek, amely három egymást követő négy hónapos időszak során időszakonként kevesebb mint 243 repülést hajt végre. A négy hónapos időszakok a következők: januártól áprilisig, májustól augusztusig és szeptembertől decemberig. Annak megállapítása során, hogy egy adott légijármű-üzemeltető eléri-e a de minimis szabály alkalmazására vonatkozó küszöböt, az egyes repüléseket a négy hónapos időszakokba a helyi idő szerinti indulási időpont alapján kell besorolni.

34.

Az a kereskedelmi üzemeltető, amely időszakonként 243 vagy több repülést hajt végre, azon naptári év teljes egészére nézve részt vesz a közösségi rendszerben, amelyben a 243 repülésben meghatározott küszöböt eléri vagy túllépi.

35.

Az a kereskedelmi üzemeltető, amelynek repülései évente összesen 10 000 tonna vagy annál több kibocsátást eredményeznek, azon naptári év teljes egészére nézve részt vesz a közösségi rendszerben, amelyben a 10 000 tonnában meghatározott küszöböt eléri vagy túllépi.


Top