EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0316

A Tanács 2009/316/IB határozata ( 2009. április 6. ) a 2009/315/IB kerethatározat 11. cikke alkalmazásában az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer (ECRIS) létrehozásáról

OJ L 93, 7.4.2009, p. 33–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 002 P. 199 - 214

No longer in force, Date of end of validity: 27/06/2022; felváltotta: 32019L0884

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/316/oj

7.4.2009   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 93/33


A TANÁCS 2009/316/IB HATÁROZATA

(2009. április 6.)

a 2009/315/IB kerethatározat 11. cikke alkalmazásában az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer (ECRIS) létrehozásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unióról szóló szerződésre és különösen annak 31. cikkére és 34. cikke (2) bekezdésének c) pontjára,

tekintettel a bűnügyi nyilvántartásból származó információk tagállamok közötti cseréjének megszervezéséről és azok tartalmáról szóló, 2009. február 26-i 2009/315/IB tanácsi kerethatározatra (1) és különösen annak 11. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (2),

mivel:

(1)

Az Európai Unióról szóló szerződés 29. cikkének értelmében az Unió célja, hogy biztosítsa a polgárok magas szintű biztonságát egy olyan térségben, amely a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapul. E cél megvalósulásának előfeltétele a bűnügyi nyilvántartásból származó információknak a tagállamok illetékes hatóságai között oly módon zajló rendszeres cseréje, amely garantálja a egységes értelmezést és az információcsere hatékonyságát.

(2)

Az Európa Tanácsnak a kölcsönös bűnügyi jogsegélyről szóló, 1959. április 20-i egyezménye alapján jelenleg nem cserélődnek hatékonyan a tagállamok állampolgáraira más tagállamokban kiszabott ítéletekre vonatkozó információk. Ennélfogva szükség van az ilyen információcsere hatékonyabb és hozzáférhetőbb eljárásaira európai uniós szinten.

(3)

Az Európai Tanács 2004. március 25–26-i, a terrorizmus elleni küzdelemről szóló nyilatkozatában prioritásként tűzte ki az ítéletekkel kapcsolatos információcsere minőségének javítását, és ezt később a hágai program (3) és az annak végrehajtásáról szóló cselekvési terv (4) megerősítette. Ezenfelül az Európai Tanács 2007. június 21–22-i következtetéseiben politikai prioritásként jelölte meg a bűnügyi nyilvántartások európai uniós szintű informatizált összekapcsolását.

(4)

A bűnügyi nyilvántartások informatizált összekapcsolása az e-igazságszolgáltatás projekt része, amelyet 2007 folyamán az Európai Tanács számos alkalommal ismert el prioritásként.

(5)

A bűnügyi nyilvántartások közötti összeköttetés biztosítását célzó kísérleti projekt jelenleg kidolgozás alatt áll. Az eredményei értékes alapját képezik az európai uniós szintű informatizált információcserére vonatkozó további tevékenységnek.

(6)

E határozat célja a 2009/315/IB kerethatározat végrehajtása annak érdekében, hogy megalkossa és fejlessze az ítéletekkel kapcsolatos információk tagállamok közötti cseréjét szolgáló informatikai rendszert. Egy ilyen rendszernek képesnek kell lennie arra, hogy a könnyen megérthető formába továbbítsa részére az ítéletekre vonatkozó információkat. Egységes formátumot kell ezért kialakítani, amely lehetővé teszi az információk egységes, elektronikus és az automatikus fordítást megkönnyítő formában történő cseréjét, valamint létrehozza a tagállamok központi hatóságai közötti, ítéletekkel kapcsolatos elektronikus információcsere megszervezésének és megkönnyítésének bármely egyéb módját.

(7)

Ez a határozat a 2009/315/IB kerethatározatban meghatározott elveken alapul, és ezen elveket alkalmazza és egészíti ki műszaki szempontból.

(8)

A 2009/315/IB kerethatározat határozza meg a rendszerbe bevitt adatkategóriákat, az adatbevitel célját, a bevitel kritériumait, az adatok hozzáféréséhez engedéllyel rendelkező hatóságokat, és a személyes adatok védelmének néhány különös szabályát.

(9)

Sem ez a határozat, sem pedig a 2009/315/IB kerethatározat nem keletkeztet kötelezettséget a nem büntetőjogi határozatokra vonatkozó információk cseréjére.

(10)

Mivel e határozat célja nem a bűnügyi nyilvántartások nemzeti rendszereinek összehangolása, az ítélethozatal szerinti tagállam nem köteles megváltoztatni bűnügyi nyilvántartásának belső rendszerét az információk belföldi felhasználása tekintetében.

(11)

Az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer (ECRIS) decentralizált információtechnológiai rendszer. A bűnügyi nyilvántartások adatait kizárólag a tagállamok által működtetett adatbázisokban tárolják, és más tagállamok bűnügyi nyilvántartási adatbázisaihoz nem biztosítanak közvetlen online hozzáférést. A tagállamok felelősek a nemzeti bűnügyi nyilvántartási adatbázisok működéséért, és az egymás között folytatott információcsere hatékonyságáért. A közös kommunikációs infrastruktúrát kezdetben a közigazgatási rendszerek közötti transzeurópai telematikai szolgáltatások (S-TESTA) hálózat képezi. A közös kommunikációs infrastruktúrát érintő valamennyi kiadást az Európai Unió általános költségvetése fedezi.

(12)

A bűncselekmények és szankciók, valamint intézkedések kategóriáit tartalmazó, e határozatban található referenciatáblázatoknak elő kell segíteniük az automatizált fordítást és lehetővé kell tenniük a kódrendszer alkalmazásával továbbított adatok kölcsönös megértését. A táblázatok tartalma a 27 tagállam igényei elemzésének eredményeként jött létre. Az elemzés figyelembe vette a kísérleti projektben használt kategóriába sorolásokat és a különböző nemzeti jogrendszerek szerinti bűncselekmények és szankciók, valamint intézkedések csoportba rendezésének eredményeit. Ezenfelül, a bűncselekményekre vonatkozó táblázat esetében figyelembe vették a – mind európai, mind nemzetközi szinten – meglévő összehangolt közös meghatározásokat, valamint az Eurojust és az Europol adatmodelljeit is.

(13)

A közös kategóriába sorolás kölcsönös megértésének és átláthatóságának biztosítása érdekében a tagállamoknak be kell nyújtaniuk a vonatkozó táblázatban említett kategóriákba tartozó, nemzeti jogrendszerek szerinti bűncselekmények és szankciók, valamint intézkedések listáját. A tagállamok a bűncselekményekről és szankciókról leírást adhatnak, és erre – figyelembe véve ezen leírások hasznosságát – ösztönözni kell őket. Ezen információkat a tagállamok számára hozzáférhetővé kell tenni.

(14)

A bűncselekmények és szankciók, valamint intézkedések kategóriáit tartalmazó, e határozatban található referenciatáblázatoknak nem célja, hogy a nemzeti jogrendszerek szerinti bűncselekmények és szankciók, valamint intézkedések között jogi egyenértékűségeket állapítson meg. Olyan eszközt jelentenek, amelynek célja, hogy az információ fogadója jobban megérthesse a továbbított információban foglalt tény(eke)t és szankció- és intézkedéstípus(oka)t. Az információt szolgáltató tagállam nem tudja teljes mértékben garantálni az említett kódok pontosságát, és nem zárható ki az, hogy az információt fogadó tagállam illetékes hatóságai értelmezzék az információkat.

(15)

A bűncselekmények és szankciók, valamint intézkedések kategóriáit tartalmazó referenciatáblázatokat felül kell vizsgálni és naprakésszé kell tenni a Szerződés szerinti, a határozatok végrehajtási intézkedéseinek elfogadására vonatkozó eljárással összhangban.

(16)

A Szerződés szerinti eljárásokkal összhangban a tagállamok és a Bizottság a Tanácson belül tájékoztatják egymást, illetve tanácskoznak egymással abból a célból, hogy nem kötelező erejű gyakorlati kézikönyvet állítsanak össze, amely az információcserét szabályozó eljárásokkal foglalkozik, különösen az elkövetők azonosításának módjaival, a bűncselekmények és – szankciók, valamint intézkedések kategóriáinak kölcsönös megértésével, valamint a problémát okozó nemzeti vonatkozású bűncselekmények és szankciók, valamint intézkedések magyarázatával, továbbá biztosítja a szükséges koordinációt az ECRIS fejlesztéséhez és működtetéséhez.

(17)

Az ECRIS fejlesztésének felgyorsítása érdekében a Bizottságnak számos műszaki intézkedést kell meghoznia annak érdekében, hogy segítse a tagállamokat a bűnügyi nyilvántartási adatbázisaik összekapcsolásához szükséges műszaki infrastruktúra kialakításában. A Bizottság egy referenciaalkalmazási szoftvert, azaz egy megfelelő szoftvert bocsáthat rendelkezésre, amely képessé teszi a tagállamokat az összeköttetés létrehozására, és amelyet a közös protokollokat megvalósító saját összeköttetést biztosító szoftverjük helyett alkalmazhatnak a bűnügyi nyilvántartást tartalmazó adatbázisok közötti információcsere érdekében.

(18)

A büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés keretében feldolgozott személyes adatok védelméről szóló, 2008. november 27-i 2008/977/IB kerethatározat (5) alkalmazandó a tagállamok bűnügyi nyilvántartásából származó információk számítógépes cseréjével összefüggésben, a tagállamok közötti információcsere során megfelelő szintű adatvédelmet biztosítva, és lehetővé téve, hogy a tagállamok a nemzeti adatfeldolgozás tekintetében szigorúbb rendelkezéseket állapítsanak meg.

(19)

Mivel e határozat célját – nevezetesen az ítéletekkel kapcsolatos információk tagállamok közötti informatizált cseréjét szolgáló rendszer fejlesztését – a tagállamok egyoldalúan nem tudják megfelelően megvalósítani, és ezért az egy összehangolt európai uniós fellépés szükségessége miatt az európai uniós szinten jobban megvalósítható, a Tanács a Szerződés 2. cikkében említett és az Európai Közösséget létrehozó szerződés 5. cikkében foglalt szubszidiaritás elvének megfelelően intézkedéseket hozhat. Az említett cikkben foglalt arányosság elvének megfelelően ez a határozat nem lépi túl az e cél eléréséhez szükséges mértéket.

(20)

Ez a határozat tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és betartja különösen az Európai Unióról szóló Szerződés 6. cikke által elismert és az Európai Unió alapjogi chartájában nevesített elveket,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Tárgy

E határozat létrehozza az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszert (ECRIS).

E határozat létrehozza továbbá a bűnügyi nyilvántartásból származó információk elektronikus úton történő cseréje egységes formátumának elemeit, különösen az ítélet alapjául szolgáló bűncselekményre vonatkozó információk és az ítéletek tartalmára vonatkozó információk tekintetében, valamint az információcsere megszervezésével és megkönnyítésével kapcsolatos egyéb általános és technikai végrehajtási módokat.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában a 2009/315/IB kerethatározatban megállapított fogalommeghatározásokat kell alkalmazni.

3. cikk

Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer (ECRIS)

(1)   Az ECRIS decentralizált információtechnológiai rendszer, amely az egyes tagállamok bűnügyi nyilvántartási adatbázisain alapul, és a következő elemek alkotják:

a)

a közös protokolloknak megfelelően kidolgozott, összeköttetést biztosító szoftver, amely lehetővé teszi a tagállamok bűnügyi nyilvántartási adatbázisai közötti információcserét;

b)

egy titkosított hálózatot nyújtó közös kommunikációs infrastruktúra.

(2)   E határozatnak nem célja központi bűnügyi nyilvántartási adatbázis létrehozása. Valamennyi bűnügyi nyilvántartási adat kizárólag a tagállamok által működtetett adatbázisokban tárolható.

(3)   A tagállamoknak a 2009/315/IB kerethatározat 3. cikkében említett központi hatóságai nem rendelkeznek online hozzáféréssel más tagállamok bűnügyi nyilvántartási adatbázisaihoz. A tagállamok által – a Bizottság támogatásával – megállapított elérhető legjobb technikát kell alkalmazni a más tagállamoknak továbbított bűnügyi nyilvántartási adatok titkosságának és integritásának biztosítása érdekében.

(4)   Az érintett tagállamok felelősek az összeköttetést biztosító szoftver és a bűnügyi nyilvántartásból származó információkat tároló, továbbító és fogadó adatbázisok működéséért.

(5)   A közös kommunikációs infrastruktúra az S-TESTA kommunikációs hálózata. E hálózat további fejlesztéseinek vagy bármely alternatív biztonságos hálózatnak biztosítaniuk kell, hogy az alkalmazott közös kommunikációs hálózat továbbra is megfeleljen a (6) bekezdésben megállapított feltételeknek.

(6)   A közös kommunikációs infrastruktúra működéséért a Bizottság felel; ezen infrastruktúrának meg kell felelnie a biztonsági előírásoknak, és ki kell elégítenie az ECRIS által támasztott igényeket.

(7)   Az ECRIS hatékony működése érdekében a Bizottság általános támogatást és műszaki segítséget nyújt, ideértve a 6. cikk 2. bekezdése b) pontjának i. alpontjában említett statisztikák gyűjtését és elkészítését, valamint a referenciaalkalmazási szoftverét is.

(8)   Függetlenül az uniós pénzügyi programoknak az alkalmazandó szabályok szerinti felhasználása lehetőségétől, az egyes tagállamok viselik az (1) bekezdésben említett nemzeti bűnügyi nyilvántartási adatbázisok és az összeköttetést biztosító szoftver kivitelezéséből, adminisztrációjából, felhasználásából és karbantartásából eredő saját költségeiket.

A Bizottság viseli az ECRIS közös kommunikációs infrastruktúrájának kivitelezése, adminisztrációja, felhasználása, karbantartása és jövőbeli fejlesztése, valamint a referenciaalkalmazási szoftver alkalmazásával és jövőbeli fejlesztésével kapcsolatban felmerülő költségeket.

4. cikk

Az információtovábbítás formátuma

(1)   A 2009/315/IB kerethatározat 4. cikkének (2)–(4) bekezdése és 7. cikke szerint továbbított információban a bűncselekmény megnevezésével és jogi minősítésével, valamint az alkalmazandó jogi rendelkezéssel kapcsolatosan a tagállamoknak a továbbított információban szereplő minden egyes bűncselekményre vonatkozóan meg kell adniuk az A. mellékletben található, bűncselekményeket felsoroló táblázat megfelelő kódját. Kivételes esetben, amennyiben a bűncselekmény egyetlen alkategóriának sem felel meg, a megfelelő vagy legközelebbi bűncselekmény-kategória „nyitott kategória” kódját, vagy annak hiányában az „egyéb bűncselekmények” kódját kell feltüntetni a szóban forgó bűncselekmény mellett.

A tagállamok a megvalósítás szintjét és az elkövetői minőséget, valamint – amennyiben alkalmazható – a büntetőjogi felelősséget kizáró vagy korlátozó okokat vagy a visszaesést illetően rendelkezésre álló információkat is nyújthatnak.

(2)   A 2009/315/IB kerethatározat 4. cikkének (2) és (3) bekezdése és 7. cikke szerint továbbított információban az ítélet tartalmával, beleértve a büntetéssel, valamint bármely mellékbüntetéssel, biztonsági intézkedésekkel és a büntetés végrehajtását módosító lehetséges későbbi határozatokkal kapcsolatosan a tagállamoknak a továbbított információban szereplő minden egyes szankcióra vagy intézkedésre vonatkozóan meg kell adniuk a megfelelő alkategória kódját, a B. melléklet szankciókat és intézkedéseket felsoroló táblázata alapján. Kivételes esetben, amennyiben a szankció vagy intézkedés egyetlen alkategóriának sem felel meg, a megfelelő vagy legközelebbi szankció-, illetve intézkedéskategória „nyitott kategória” kódját, vagy annak hiányában az „egyéb szankciók és intézkedések” kódját kell feltüntetni a szóban forgó szankció, illetve intézkedés mellett.

A tagállamoknak adott esetben a B. mellékletben szereplő paraméterekben előírt szankció, illetve intézkedés jellegével és/vagy végrehajtásának feltételeivel kapcsolatosan rendelkezésre álló információt is kell szolgáltatniuk. A „nem büntetőjogi határozat” paramétert csak abban az esetben tüntetik fel, ha az ezen határozatra vonatkozó információt az érintett személy állampolgársága szerinti tagállam a hozzá intézett kérésre adott válaszban önkéntes alapon megadja.

5. cikk

A bűncselekményekre, szankciókra és intézkedésekre vonatkozó információk

(1)   A következő információkat a tagállamok különösen egy nem kötelező erejű, a 6. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett gyakorlati kézikönyv összeállítása céljából juttatják el a Tanács Főtitkárságának:

a)

a nemzeti jogrendszerek szerinti bűncselekmények listáját az A. mellékletben található táblázatban említett minden egyes kategóriában. E listának tartalmaznia kell a bűncselekmény megnevezését vagy jogi minősítését, valamint az alkalmazandó jogszabályi rendelkezésre történő hivatkozást. Tartalmazhatja a bűncselekmény tényállási elemeinek rövid leírását is;

b)

a büntetések, a lehetséges mellékbüntetések, a biztonsági intézkedések és a büntetés végrehajtását módosító lehetséges későbbi határozatok nemzeti jog által meghatározott típusainak listáját a B. mellékletben található, a szankciókra és intézkedésekre vonatkozó táblázatban említett minden egyes kategóriában. Tartalmazhatja az egyes szankciók rövid leírását is.

(2)   Az (1) bekezdésben említett listákat és leírásokat a tagállamok rendszeresen naprakésszé teszik. A naprakésszé tett információt meg kell küldeni a Tanács Főtitkárságának.

(3)   A Tanács Főtitkársága közli a tagállamokkal és a Bizottsággal az e cikk alapján hozzá beérkezett információkat.

6. cikk

Végrehajtási intézkedések

(1)   A Tanács az Európai Parlamenttel folytatott konzultációt követően minősített többséggel elfogadja az A. és B. melléklet bármely szükség szerinti módosítását.

(2)   A tagállamok közigazgatása megfelelő szervezeti egységeinek képviselői és a Bizottság képviselői a Tanácson belül konzultációt folytatnak egymással a következők céljából:

a)

az ECRIS-en keresztül folyó információcsere eljárását meghatározó, nem kötelező erejű gyakorlati kézikönyv összeállítása, amely különösen az elkövetők azonosításának módjaival, valamint a bűncselekményeknek és szankcióknak, valamint intézkedéseknek az A. és B. mellékletben felsorolt kategóriái egységes értelmezésének rögzítésével foglalkozik;

b)

az ECRIS műszaki fejlesztésére és működtetésére irányuló tevékenységek koordinálása, különösen az alábbiakhoz kapcsolódóan:

i.

naplózási rendszerek és eljárások létrehozása, amelyek lehetővé teszik az ECRIS működésének és a bűnügyi nyilvántartásokból származó információk ECRIS-en keresztül folyó cseréjére vonatkozó nem személyes statisztikáknak az ellenőrzését;

ii.

az információcserére vonatkozó műszaki előírások, ideértve a biztonsági követelményeket, különösen a közös protokollokat;

iii.

a tagállami szoftveralkalmazások műszaki előírásoknak való megfelelését ellenőrző eljárások.

7. cikk

Jelentéstétel

A bűnügyi nyilvántartásból származó információk tagállamok közötti cseréjét illetően a bizottsági szolgálatok rendszeresen jelentést tesznek közzé, amely elsősorban a 6. cikk (2) bekezdése b) pontjának i. alpontjában említett statisztikán alapul. Ezt a jelentést első alkalommal a 2009/315/IB kerethatározat 13. cikkének (3) bekezdésében említett jelentés benyújtása után egy évvel teszik közzé.

8. cikk

Végrehajtás és határidők

(1)   A tagállamok 2012. április 7-ig meghozzák azokat az intézkedéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy e határozat rendelkezéseinek megfeleljenek.

(2)   A tagállamok a 2009/315/IB kerethatározat 11. cikkének (6) bekezdésének megfelelő értesítésben megjelölt időponttól alkalmazzák a 4. cikkben megállapított formátumot, valamint megfelelnek az információcsere megszervezésének és elősegítésének e határozatban megállapított módjainak.

9. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Luxembourgban, 2009. április 6-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. POSPÍŠIL


(1)  Lásd e Hivatalos Lap 23 oldalát.

(2)  2008. október 9-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(3)  HL C 53., 2005.3.3., 1. o.

(4)  HL C 198., 2005.8.12., 1. o.

(5)  HL L 350., 2008.12.30., 60. o.


A. MELLÉKLET

A bűncselekmény-kategóriák 4. cikkben említett közös táblázata

Paraméterek

A megvalósítás szintje:

Befejezett bűncselekmény

C

Kísérlet vagy előkészület

A

Nem továbbított elem

Ø

Az elkövetői minőség:

Elkövető

M

Bűnsegéd vagy felbujtó/szervező, összeesküvő

H

Nem továbbított elem

Ø

A büntetőjogi felelősséget kizáró okok:

Kóros elmeállapot vagy korlátozott beszámítási képesség

S

Visszaesés

R


Kód

Bűncselekmények kategóriái és alkategóriái

0100 00

nyitott kategória

A nemzetközi büntetőbíróság joghatósága alá tartozó bűncselekmények

0101 00

Népirtás

0102 00

Emberiség elleni bűncselekmények

0103 00

Háborús bűncselekmények

0200 00

nyitott kategória

Bűnszervezetben való részvétel

0201 00

Bűnszervezet irányítása

0202 00

Bűnszervezet bűnözői tevékenységében való tudatos részvétel

0203 00

Bűnszervezet egyéb tevékenységeiben való tudatos részvétel

0300 00

nyitott kategória

Terrorizmus

0301 00

Terroristacsoport irányítása

0302 00

Terroristacsoport tevékenységeiben való tudatos részvétel

0303 00

Terrorizmus finanszírozása

0304 00

Terrorista bűncselekmény elkövetésére való nyilvános izgatás

0305 00

Terroristatoborzás vagy -képzés

0400 00

nyitott kategória

Emberkereskedelem

0401 00

Emberkereskedelem kényszermunka vagy kikényszerített szolgálat céljából

0402 00

Emberkereskedelem mások prostitúciójának kihasználása vagy a szexuális kizsákmányolás egyéb formáinak céljából

0403 00

Emberkereskedelem emberi szervek vagy szövetek eltávolítása céljából

0404 00

Emberkereskedelem rabszolgatartás vagy a rabszolgatartáshoz hasonló gyakorlat vagy szolgaság céljából

0405 00

Emberkereskedelem kiskorúak által végzett kényszermunka vagy kikényszerített szolgálat céljából

0406 00

Emberkereskedelem kiskorúak prostitúciójának kihasználása vagy a szexuális kizsákmányolásuk egyéb formáinak céljából

0407 00

Emberkereskedelem kiskorúak emberi szerveinek vagy szöveteinek eltávolítása céljából

0408 00

Emberkereskedelem kiskorúak rabszolgatartása vagy a rabszolgatartásához hasonló gyakorlat vagy szolgasága céljából

0500 00

nyitott kategória

Fegyverekkel, lőfegyverekkel, részeikkel és alkotóelmeikkel, lőszerekkel és robbanóanyagokkal kapcsolatos tiltott kereskedelem (1) és más bűncselekmények

0501 00

Fegyverek, lőfegyverek, részeik és alkotóelemeik, lőszerek és robbanóanyagok tiltott gyártása

0502 00

Fegyverek, lőfegyverek, részeik és alkotóelemeik, lőszerek és robbanóanyagok tiltott kereskedelme nemzeti szinten (2)

0503 00

Fegyverek, lőfegyverek, részeik és alkotóelemeik, lőszerek és robbanóanyagok tiltott kivitele vagy behozatala

0504 00

Fegyverek, lőfegyverek, részeik és alkotóelemeik, lőszerek és robbanóanyagok engedély nélküli tartása vagy használata

0600 00

nyitott kategória

Környezetet károsító bűncselekmények

0601 00

Védett állat- és növényfajok megsemmisítése vagy károsítása

0602 00

Szennyező anyagok vagy ionizáló sugárzás levegőbe, talajba vagy vízbe történő jogellenes kibocsátása

0603 00

Hulladékkal, többek között veszélyes hulladékkal kapcsolatos bűncselekmények

0604 00

Védett állat- és növényfajok, vagy azok részeinek tiltott kereskedelmével (1) kapcsolatos bűncselekmények

0605 00

Gondatlanságból elkövetett környezeti bűncselekmények

0700 00

nyitott kategória

Kábítószerekkel vagy kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos visszaélések és a közegészség elleni egyéb bűncselekmények

0701 00

Kábítószerek, pszichotróp anyagok és kábítószer-prekurzorok tiltott kereskedelmével (3) kapcsolatos, nem kizárólag saját, személyes fogyasztásra végrehajtott bűncselekmények

0702 00

Kábítószerek tiltott fogyasztása, valamint kizárólag személyes fogyasztásra történő megszerzése, tartása, előállítása vagy termesztése

0703 00

Kábítószerek vagy pszichotróp anyagok tiltott alkalmazására történő felbujtás vagy abban való bűnrészesség

0704 00

Kábítószerek nem kizárólag személyes fogyasztásra történő előállítása vagy termesztése

0800 00

nyitott kategória

Személy elleni bűncselekmények

0801 00

Szándékos emberölés

0802 00

Szándékos emberölés minősített esetei (4)

0803 00

Gondatlanságból elkövetett emberölés

0804 00

Az anya által az újszülött sérelmére elkövetett szándékos emberölés

0805 00

Jogellenes magzatelhajtás

0806 00

Jogellenes eutanázia

0807 00

Öngyilkosság elkövetésével kapcsolatos bűncselekmények

0808 00

Halált okozó súlyos testi sértés

0809 00

Súlyos testi sértés, maradandó fogyatékosság vagy súlyos egészségromlás okozása

0810 00

Súlyos testi sértés, maradandó fogyatékosság vagy súlyos egészségromlás gondatlanságból történő okozása

0811 00

Könnyű testi sértés

0812 00

Gondatlanságból elkövetett könnyű testi sértés

0813 00

Mások életének vagy testi épségének közvetlen veszélyeztetése

0814 00

Kínzás

0815 00

Segítségnyújtás elmulasztása

0816 00

Hozzájárulás vagy beleegyezés nélküli szerv- vagy szövetkivétellel kapcsolatos bűncselekmények

0817 00

Emberi szervek és szövetek tiltott kereskedelmével (3) kapcsolatos bűncselekmények

0818 00

Családon belüli erőszak vagy fenyegetés

0900 00

nyitott kategória

A személyi szabadság és az emberi méltóság és más védett érdekek elleni bűncselekmények, ideértve a rasszizmust és az idegengyűlöletet

0901 00

Emberrablás, emberrablás váltságdíj követelésével, személyi szabadság megsértése

0902 00

Hatóság általi jogellenes letartóztatás vagy fogva tartás

0903 00

Túszejtés

0904 00

Légi jármű vagy hajó jogellenes hatalomba kerítése

0905 00

Becsületsértés, rágalmazás

0906 00

Fenyegetés

0907 00

Kényszerítés, nyomás, követés, zaklatás, illetve pszichológiai vagy érzelmi jellegű erőszak

0908 00

Zsarolás

0909 00

Zsarolás bűntettének minősített esetei

0910 00

Magánterületre való jogellenes belépés

0911 00

A magántitok megsértése a magánterületre való jogellenes belépéstől eltérő módon

0912 00

A személyes adatok védelme elleni bűncselekmények

0913 00

Adatok vagy közlemények jogosulatlan megszerzése

0914 00

Nemen, faji vagy etnikai származáson, szexuális irányultságon vagy valláson alapuló megkülönböztetés

0915 00

Faji megkülönböztetésre való nyilvános felbujtás

0916 00

Fajgyűlöletre nyilvános felbujtás

0917 00

Zsarolás

1000 00

nyitott kategória

A nemi erkölcs elleni bűncselekmények

1001 00

Erőszakos közösülés

1002 00

Erőszakos közösülés minősített esetei (5) kiskorú ellen elkövetett erőszakos közösülés kivételével

1003 00

Szemérem elleni erőszak

1004 00

Üzletszerű kéjelgés elősegítése

1005 00

Szeméremsértés

1006 00

Szexuális zaklatás

1007 00

Szexuális szolgáltatásra felajánlkozás

1008 00

Gyermekek szexuális kizsákmányolása

1009 00

Gyermekpornográfiával és kiskorúakról készült szeméremsértő felvételekkel kapcsolatos bűncselekmények

1010 00

Kiskorú sérelmére elkövetett erőszakos közösülés

1011 00

Kiskorú sérelmére elkövetett szemérem elleni erőszak

1100 00

nyitott kategória

Család elleni bűncselekmények

1101 00

Közeli családtagok közötti tiltott szexuális kapcsolat

1102 00

Poligámia

1103 00

Tartás elmulasztása

1104 00

Kiskorú vagy fogyatékos személy elhagyása vagy gondozásának elmulasztása

1105 00

Kiskorú láthatását elrendelő határozat teljesítésének elmulasztása vagy a kiskorú elhelyezésének megváltoztatása

1200 00

nyitott kategória

Az állam, a közrend, az igazságszolgáltatás és hivatalos személy elleni bűncselekmények

1201 00

Kémkedés

1202 00

Hazaárulás

1203 00

A választás, a népszavazás és a népi kezdeményezés rendje elleni bűncselekmények

1204 00

Az államfő élete vagy egészsége elleni merénylet

1205 00

Az állam, a nemzet vagy a nemzeti jelképek megsértése

1206 00

Hivatalos személy megsértése, illetve akadályozása

1207 00

Hivatalos személy zsarolása, kényszerítése

1208 00

Hivatalos személy elleni erőszak vagy fenyegetés

1209 00

A közrend elleni bűncselekmények, a köznyugalom megsértése

1210 00

Sportrendezvényen elkövetett rendbontás

1211 00

Közokirat vagy hivatalos irat ellopása

1212 00

Az igazságszolgáltatás akadályozása, hamis vád a büntetőeljárás vagy bírósági eljárás során, hamis tanúzás

1213 00

Személyes vagy hivatalos minőség színlelése

1214 00

Törvényes őrizetből való megszökés

1300 00

nyitott kategória

Köztulajdon vagy közérdek elleni bűncselekmények

1301 00

Állami juttatással, társadalombiztosítási ellátással vagy családi támogatással kapcsolatos csalás

1302 00

Európai ellátásokkal kapcsolatos csalás

1303 00

Tiltott szerencsejátékkal kapcsolatos bűncselekmények

1304 00

Nyilvános versenytárgyalások akadályozása

1305 00

Hivatalos vagy közfeladatot ellátó személy, illetőleg hatóság aktív vagy passzív vesztegetése

1306 00

Hivatalos személy által elkövetett sikkasztás vagy idegen dolog eltulajdonítása

1307 00

Hivatalos személy által elkövetett befolyással üzérkedés

1400 00

nyitott kategória

Adó- és vámbűncselekmények

1401 00

Adóügyi bűncselekmények

1402 00

Vámbűncselekmények

1500 00

nyitott kategória

Gazdasági és kereskedelmi bűncselekmények

1501 00

Csődbűncselekmény vagy valótlan fizetésképtelenség

1502 00

Számviteli rendelkezések megsértése, sikkasztás, vagyon elvonása vagy vállalkozás kötelezettségeinek jogellenes növelése

1503 00

Versenyszabályok megsértése

1504 00

Bűncselekményekből származó jövedelmek tisztára mosása

1505 00

Aktív és passzív vesztegetés a magánszektorban

1506 00

Titoksértés vagy titoktartási kötelezettség megsértése

1507 00

Bennfentes kereskedelem

1600 00

nyitott kategória

Vagyon elleni bűncselekmények vagy rongálás

1601 00

Jogtalan elsajátítás

1602 00

Energialopás

1603 00

Csalás

1604 00

Orgazdaság lopott árukkal

1605 00

Tiltott kereskedelem (6) kulturális javakkal, köztük a régiségek és műtárgyakkal

1606 00

Vagyontárgy szándékos rongálása vagy megsemmisítése

1607 00

Vagyontárgy gondatlanságból elkövetett rongálása vagy megsemmisítése

1608 00

Szabotázs

1609 00

Ipari vagy szellemi tulajdon elleni bűncselekmények

1610 00

Gyújtogatás

1611 00

Halált vagy személyi sérülést okozó gyújtogatás

1612 00

Erdőgyújtogatás

1700 00

nyitott kategória

Lopás bűncselekmények

1701 00

Lopás

1702 00

Magánterületre való jogellenes belépést követő lopás

1703 00

Személy elleni erőszakkal vagy fegyverhasználattal, illetőleg erőszakkal vagy fegyverhasználattal való fenyegetéssel elkövetett lopás

1704 00

Személy elleni erőszakkal vagy fegyverhasználattal, illetőleg erőszakkal vagy fegyverhasználattal való fenyegetéssel nem járó minősített lopás esetei

1800 00

nyitott kategória

Információs rendszerek elleni bűncselekmények és számítógéppel kapcsolatos egyéb bűncselekmények

1801 00

Informatikai rendszerekhez való jogellenes hozzáférés

1802 00

Rendszerbe való jogellenes beavatkozás

1803 00

Adatokba való jogellenes beavatkozás

1804 00

Informatikával kapcsolatos bűncselekmények elkövetését lehetővé tevő számítástechnikai eszközök vagy adatok készítése, megszerzése, terjesztése vagy kereskedelme

1900 00

nyitott kategória

Fizetési eszközök hamisítása

1901 00

Pénzhamisítás, ideértve az euro hamisítását

1902 00

Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz hamisítása

1903 00

Állami értékpapír hamisítása

1904 00

Hamis pénz, készpénz-helyettesítő fizetési eszköz vagy állami értékpapír forgalomba hozatala/használata

1905 00

Pénz vagy állami értékpapír hamisításához szükséges berendezés birtoklása

2000 00

nyitott kategória

Irathamisítás

2001 00

Magánszemély által elkövetett közokirat-hamisítás vagy hivatalos irat hamisítása

2002 00

Hivatalos személy vagy hatóság által elkövetett irat-hamisítás

2003 00

Hamis közokirat vagy hivatalos irat rendelkezésre bocsátása vagy megszerzése; hamis irat hivatalos személy vagy hatóság által elkövetetett rendelkezésre bocsátása vagy megszerzése

2004 00

Hamis közokirat vagy hivatalos irat felhasználása

2005 00

Közokirat vagy hivatalos irat hamisításához szükséges berendezés birtoklása

2006 00

Magánirat magánszemély által elkövetett hamisítása

2100 00

nyitott kategória

Közlekedési bűncselekmények

2101 00

Közúti veszélyeztetés

2102 00

Járművezetés ittas vagy bódult állapotban

2103 00

Járművezetői engedély nélküli járművezetés vagy járművezetés a járművezetéstől való eltiltás tartama alatt

2104 00

Segítségnyújtás elmulasztása közúti baleset esetén

2105 00

Közúti ellenőrzés kijátszása

2106 00

A közúti szállítással kapcsolatos bűncselekmények

2200 00

nyitott kategória

Munkajog elleni bűncselekmények

2201 00

Jogellenes foglalkoztatás

2202 00

A javadalmazással – ideértve a társadalombiztosítási járulékokat – kapcsolatos bűncselekmények

2203 00

A munkakörülményekkel, munkahelyi egészéggel és -biztonsággal kapcsolatos bűncselekmények

2204 00

Szakképzettséghez kötött tevékenységhez való hozzáféréssel vagy annak gyakorlásával kapcsolatos bűncselekmények

2205 00

A munkaórákkal és a pihenőidővel kapcsolatos bűncselekmények

2300 00

nyitott kategória

Idegenrendészeti bűncselekmények

2301 00

Jogellenes beutazás vagy tartózkodás

2302 00

Jogellenes beutazás és tartózkodás elősegítése

2400 00

nyitott kategória

A honvédelmi kötelezettség elleni bűncselekmények

2500 00

nyitott kategória

Hormontartalmú és más, növekedésserkentő anyagokkal kapcsolatos bűncselekmények

2501 00

Hormontartalmú anyagok és más növekedésserkentők tiltott behozatala, kivitele vagy értékesítése

2600 00

nyitott kategória

Nukleáris anyagok vagy más veszélyes radioaktív anyagokkal kapcsolatos bűncselekmények

2601 00

Nukleáris anyagok vagy radioaktív anyagok tiltott behozatala, kivitele vagy értékesítése

2700 00

nyitott kategória

Egyéb bűncselekmények

2701 00

Egyéb, szándékos bűncselekmények

2702 00

Egyéb, gondatlanságból elkövetett bűncselekmények


(1)  Az e kategóriában szereplő eltérő meghatározás hiányában a „kereskedelem”: behozatal, kivitel, beszerzés, értékesítés, kiszállítás, mozgatás vagy átadás.

(2)  Ezen alkategória alkalmazásában a „kereskedelem” a következőket foglalja magában: beszerzés, értékesítés, kiszállítás, mozgatás vagy átadás.

(3)  Ezen alkategória alkalmazásában a „kereskedelem” a következőket foglalja magában: behozatal, kivitel, beszerzés, értékesítés, kiszállítás, mozgatás vagy átadás.

(4)  Például: különlegesen súlyos körülmények.

(5)  Például különös kegyetlenséggel elkövetett erőszakos közösülés.

(6)  A „kereskedelem” a következőket foglalja magában: behozatal, kivitel, beszerzés, értékesítés, kiszállítás, mozgatás vagy átadás.


B. MELLÉKLET

A szankció- és intézkedéskategóriák 4. cikkben említett közös táblázata

Kód

A szankciók és intézkedések kategóriái és alkategóriái

1000

nyitott kategória

Szabadságvesztés

1001

Szabadságvesztés

1002

Életfogytig tartó szabadságvesztés

2000

nyitott kategória

A személyi szabadság korlátozása

2001

Bizonyos helyek látogatásától eltiltás

2002

Külföldre utazás korlátozása

2003

Bizonyos helyeken való tartózkodástól eltiltás

2004

Gyülekezési jog gyakorlásának korlátozása

2005

Meghatározott személlyel való bármilyen úton történő kapcsolatfelvétel tilalma

2006

Elektronikus felügyelet alá helyezés (1)

2007

Meghatározott időpontokban meghatározott hatóságnál való jelentkezési kötelezettség

2008

Lakhely-elhagyási tilalom

2009

Meghatározott időpontban a lakóhelyen tartózkodás kötelezettsége

2010

A bíróság által elrendelt próbára bocsátással kapcsolatos intézkedéseknek való megfelelés kötelezettsége, beleértve a felügyelet alatt maradást is

3000

nyitott kategória

Egyes jogok gyakorlásának tilalma

3001

Tisztségtől való megfosztás

3002

Közhivatal viselése vagy közhivatalra való kinevezés lehetőségétől való megfosztás/annak felfüggesztése

3003

Az aktív és passzív választójogtól való megfosztás/annak felfüggesztése

3004

Közigazgatási szervvel való szerződéskötés lehetőségének megvonása

3005

Közpénzből nyújtott támogatásra való jogosultságból való kizárás

3006

A járművezetői engedély visszavonása (2)

3007

A járművezetői engedély felfüggesztése

3008

Bizonyos gépjárművek vezetésétől eltiltás

3009

A szülői felügyeleti jog megvonása/felfüggesztése

3010

Bírósági eljárás során szakértőként/esküt tett tanúként/esküdtként való tevékenységhez való jogtól való megfosztása/annak felfüggesztése

3011

Gyámság gyakorlásához való jogtól való megfosztás/annak felfüggesztése (3)

3012

Kitüntetéshez vagy címhez való jogtól való megfosztás/annak felfüggesztése

3013

Foglalkozástól, kereskedelmi vagy társadalmi tevékenységtől eltiltás

3014

Kiskorúakkal folytatott munkától vagy tevékenységtől eltiltás

3015

Létesítmény bezárására vonatkozó kötelezettség

3016

Fegyver tartásától vagy viselésétől eltiltás

3017

Vadászati-/halászati engedély visszavonása

3018

Csekk kiállításától vagy fizetőkártya/hitelkártya használatától eltiltás

3019

Állattartástól eltiltás

3020

Fegyverektől eltérő bizonyos tárgyak birtoklásától vagy használatától való eltiltás

3021

Bizonyos játékoktól/sportoktól való eltiltás

4000

nyitott kategória

Területről való kitiltás vagy kiutasítás

4001

Nemzeti területről való kitiltás

4002

Nemzeti területről való kiutasítás

5000

nyitott kategória

Személyes kötelezettségek

5001

Gyógykezelés vagy egyéb típusú terápia önkéntes vállalása

5002

Szociális nevelési programban való részvétel önkéntes vállalása

5003

Családi gondoskodás/ellenőrzés alá helyezés

5004

Oktatási intézkedések

5005

Próbára bocsátás bírói felügyelettel

5006

Munkavégzésre/tanulmányok folytatására kötelezés

5007

Meghatározott információknak az igazságszolgáltatási hatóságokkal való közlésére vonatkozó kötelezettség

5008

Az ítélet közzétételére vonatkozó kötelezettség

5009

A bűncselekménnyel okozott kár ellentételezésére vonatkozó kötelezettség

6000

nyitott kategória

Vagyoni jellegű büntetések

6001

Elkobzás

6002

Megsemmisítés

6003

Eredeti állapot helyreállítása

7000

nyitott kategória

Intézeti elhelyezés

7001

Kényszergyógykezelés pszichiátriai intézetben

7002

Az alkoholisták kényszergyógyítása

7003

Javítóintézeti elhelyezés

8000

nyitott kategória

Pénzbüntetés

8001

Pénzbüntetés

8002

Napi pénzbüntetés (4)

8003

Meghatározott kedvezményezett részére fizetendő bírság (5)

9000

nyitott kategória

Közérdekű munka

9001

Közérdekű munka

9002

Egyéb korlátozó intézkedésekkel járó közérdekű munka

10000

nyitott kategória

Katonai büntetés

10001

Katonai rendfokozattól való megfosztás (6)

10002

A szolgálati viszony megszüntetése

10003

A szabadságvesztés végrehajtása katonai fogdában

11000

nyitott kategória

Az ítélet/büntetés alóli mentesítés/büntetés kiszabásának elhalasztása, megrovás

12000

nyitott kategória

Egyéb szankciók és intézkedések


Paraméterek (részletezze, ahol alkalmazandó)

ø

Büntetés

m

Intézkedés

a

Felfüggesztett büntetés/intézkedés

b

Részlegesen felfüggesztett büntetés/intézkedés

c

Felfüggesztett büntetés/intézkedés próbára bocsátással/pártfogó felügyelet alá helyezéssel

d

Részlegesen felfüggesztett büntetés/intézkedés próbára bocsátással/pártfogó felügyelet alá helyezéssel

e

Büntetés/intézkedés átváltoztatása

f

Főbüntetésként kiszabott alternatív büntetés/intézkedés

g

Eredetileg a főbüntetés nem teljesülése esetére kiszabott alternatív büntetés/intézkedés

h

Felfüggesztett büntetés/intézkedés hatályon kívül helyezése

i

Összbüntetésbe foglalás

j

A büntetés/intézkedés végrehajtásának megszakítása/elhalasztása (7)

k

A büntetés elengedése

l

A felfüggesztett büntetés elengedése

n

A büntetés befejezése

o

Kegyelem

p

Amnesztia

q

Feltételes szabadságra bocsátás (a személy szabadságra bocsátása a kiszabott büntetés lejártát megelőzően bizonyos feltételek mellett)

r

Rehabilitáció (a büntetésnek a bűnügyi nyilvántartásból való törlésével vagy anélkül)

s

Fiatalkorúakra alkalmazandó szankció

t

Nem büntetőjogi határozat (8)


(1)  Helyhez kötött vagy mobilis.

(2)  Új járművezetői engedély megszerzéséhez újbóli kérelmet kell benyújtani.

(3)  Nem jogképes személy vagy kiskorú gyámja.

(4)  Napi tételben kifejezett pénzbüntetés.

(5)  Például: intézmény, társulás, alapítvány vagy áldozat részére.

(6)  A rendfokozatban visszavetés.

(7)  Nem vezet a büntetés végrehajtásának elkerüléséhez.

(8)  Ezt a paramétert csak abban az esetben tüntetik fel, ha ez az információ az érintett személy nemzetisége szerinti tagállam által kapott kérésre adott válaszban szerepel.


Top