EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1254

A Bizottság 1254/2008/EK rendelete ( 2008. december 15. ) az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 889/2008/EK rendelet módosításáról

OJ L 337, 16.12.2008, p. 80–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 012 P. 215 - 217

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021; közvetve hatályon kívül helyezte: 32021R1165

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1254/oj

16.12.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 337/80


A BIZOTTSÁG 1254/2008/EK RENDELETE

(2008. december 15.)

az ökológiai termelés, a címkézés és az ellenőrzés tekintetében az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről szóló 834/2007/EK rendelet részletes végrehajtási szabályainak megállapításáról szóló 889/2008/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az ökológiai termelésről és az ökológiai termékek címkézéséről és a 2092/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. június 28-i 834/2007/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen 20. cikkének (3) bekezdésére, 21. cikkének (2) bekezdésére, 22. cikkének (2) bekezdésére és 38. cikkének a) pontjára,

mivel:

(1)

A 834/2007/EK rendelet és különösen annak 20. cikke meghatározza az ökológiai élesztő előállítására vonatkozó alapkövetelményeket. Az e követelmények végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat indokolt rögzíteni a 889/2008/EK bizottsági rendeletben (2).

(2)

Mivel az ökológiai élesztő előállítására vonatkozó rendelkezéseket be kell vezetni, a 889/2008/EK rendelet hatályát indokolt kiterjeszteni az élelmiszerként vagy takarmányként használt élesztőre is.

(3)

Annak érdekében, hogy a gazdák számára segítséget lehessen nyújtani ahhoz, hogy – az ökológiai termékek iránti növekvő fogyasztói kereslet kielégítése céljából – állatállományaik számára megfelelő takarmányt szerezhessenek be és a földterületeket ökológiai termelésre állítsák át, helyénvaló megengedni, hogy az ökológiai tartású állatok össztakarmányának akár 100 %-át a mezőgazdasági gazdálkodó gazdaságából származó átállási takarmány tegye ki.

(4)

A 2092/91/EGK tanácsi rendelet (3) VI. mellékletének B. része szerint az ökológiai termékek feldolgozása során csak a szokásosan technológiai segédanyagként használt enzimek felhasználása engedélyezett, az élelmiszer-adalékanyagként használt enzimeket pedig a rendelet VI. melléklete A. részének A.1. alpontjában szereplő engedélyezett élelmiszer-adalékanyagok között kellett feltüntetni. Ezt a rendelkezést újra be kell vezetni az új végrehajtási szabályok közé.

(5)

Mivel az élesztő a Szerződés 32. cikkének (3) bekezdése értelmében nem minősül mezőgazdasági terméknek, az összetevők kiszámítására vonatkozó rendelkezést indokolt módosítani az ökológiai élesztő ökológiai termékként való címkézése érdekében. Az élesztőt és az élesztőtartalmú termékeket azonban 2013. december 31-jétől mezőgazdasági összetevőnek kell tekinteni. Az iparágnak szüksége van erre az időszakra az átálláshoz.

(6)

Az Európai Unió egyes régióiban az év bizonyos időszakában hagyomány a főtt kemény tojás héjának díszítő színezése. Mivel az ökológiai tojás is színezhető és forgalmazható, egyes tagállamok kérelmet nyújtottak be a színezékek e célra való felhasználására. Egy független szakértőkből álló csoport egyes színezékek, valamint a főtt tojás fertőtlenítésére és tartósítására használt egyéb anyagok (4) vizsgálatát követően arra a következtetésre jutott, hogy egyes természetes színezékek, valamint egyes szintetikus vas-oxidok és vas-hidroxidok használatát ideiglenes jelleggel engedélyezni lehet. Tekintettel a termelés helyi és szezonális jellegére, helyénvaló azonban, hogy a vonatkozó engedélyek kiadására a helyi hatóságok kapjanak felhatalmazást.

(7)

Az ökológiai élesztővel foglalkozó szakértői csoport ajánlása szerint (5) az ökológiai élesztő, valamint az élesztőtartalmú termékek és készítmények előállításához szükséges számos terméket és anyagot indokolt a 834/2007/EK rendelet 21. cikke szerint engedélyezni. Az említett rendelet 20. cikke előírja, hogy ökológiai élesztő előállításához kizárólag ökológiai módon előállított táptalaj használható, valamint hogy ökológiai élelmiszer vagy takarmány nem tartalmazhat ökológiai és nem ökológiai élesztőt is. A szakértői csoport ugyanakkor 2008. július 10-i következtetéseiben azt ajánlja, hogy ameddig nem áll rendelkezésre elegendő mennyiségű ökológiai élesztőkivonat, az ökológiai élesztő előállítása során a nitrogén, foszfor, vitamin és ásványi anyagok biztosításához átmeneti jelleggel 5 %-ig engedélyezni lehessen a nem ökológiai élesztőkivonat kiegészítő anyagként történő felhasználását. Az említett rendelet 22. cikke (2) bekezdésének e) pontja szerinti rugalmassági szabályokkal összhangban az ökológiai élesztő előállításához indokolt engedélyezni 5 % nem ökológiai élesztőkivonat alkalmazását.

(8)

A 889/2008/EK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell.

(9)

A módosításokat a 889/2008/EK rendelet alkalmazásának napjától kell alkalmazni.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az ökológiai termeléssel foglalkozó szabályozási bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 889/2008/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

Az 1. cikk (2) bekezdésének d) pontját el kell hagyni.

2.

A 21. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A takarmányadagok átlagban legfeljebb 30 %-ig tartalmazhatnak az ökológiai termelésre való átállás időszakában előállított takarmányt. Ha az átállás időszakában előállított takarmány a saját mezőgazdasági üzem egyik gazdálkodási egységéből származik, ez az arány 100 %-ra növelhető.”

3.

Az 27. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés b) pontja a következő mondattal egészül ki:

„az élelmiszer-adalékanyagként használt enzimeknek azonban szerepelniük kell a VIII. melléklet A. szakaszában.”

b)

a (2) bekezdés a következő ponttal egészül ki:

„c)

az élesztő és az élesztőt tartalmazó termékek 2013. december 31-jétől mezőgazdasági eredetű összetevőknek számítanak.”

c)

A cikk a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4)   Az év bizonyos időszakában piaci értékesítésre szánt főtt tojás héjának hagyományos díszítő színezése céljából az illetékes hatóságok a fent említett időszakban engedélyezhetik természetes színezékek és természetes bevonóanyagok alkalmazását. Az engedély 2013. december 31-jéig kiterjedhet szintetikus vas-oxidokra és vas-hidroxidokra is. Az engedélyek kiadásáról értesíteni kell a Bizottságot és a tagállamokat.”

4.

A szöveg a következő 27a. cikkel egészül ki:

„27a. cikk

A 834/2007/EK rendelet 20. cikke (1) bekezdésének alkalmazásában az élesztő előállításához, gyártásához és készítéséhez az alábbi anyagok használhatók:

a)

az e rendelet VIII. mellékletének C. szakaszában felsorolt anyagok;

b)

az e rendelet 27. cikke (1) bekezdésének b) és e) pontjában említett termékek és anyagok.”

5.

A II. cím 6. fejezete a következő 3a. szakasszal egészül ki:

„3a.   szakasz

A 834/2007/EK rendelet 22. cikke (2) bekezdésének e) pontja szerinti kivételes termelési szabályok egyes termékeknek és anyagoknak a feldolgozás során történő felhasználása vonatkozásában

46a. cikk

Nem ökológiai élesztőkivonat használata

Abban az esetben, ha alkalmazandók a 834/2007/EK rendelet 22. cikke (2) bekezdésének e) pontjában rögzített feltételek, és ha a gazdasági szereplők nem tudnak ökológiai termelésből származó élesztőkivonatot vagy autolizátumot beszerezni, az ökológiai élesztő előállítása során megengedett – a szárazanyag-tartalom százalékában kifejezve – legfeljebb 5 % nem ökológiai élesztőkivonat vagy autolizátum használata.

E rendelkezés törlése érdekében 2013. december 31-ig felül kell vizsgálni, hogy rendelkezésre áll-e ökológiai élesztőkivonat vagy autolizátum.”

6.

A VIII. melléklet e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2009. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. december 15-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 189., 2007.7.20., 1. o.

(2)  HL L 250., 2008.9.18., 1. o.

(3)  HL L 198., 1991.7.22., 1. o. A 834/2007/EK rendelet 2009. január 1-jétől kezdődően hatályon kívül helyezte a 2092/91/EGK rendeletet.

(4)  Független szakértői csoport ajánlása a húsvéti biotojások héjának színezésére használható színezékanyagok engedélyezése iránti kérelemről, www.organic-farming.europa.eu

(5)  Független szakértői csoport ajánlása az ökológiai élesztőre vonatkozó rendelkezésekről, www.organic-farming.europa.eu


MELLÉKLET

A 889/2008/EK rendelet VIII. melléklete az alábbiak szerint módosul:

1.

A VIII. melléklet címe helyébe az alábbi szöveg lép:

2.

A melléklet a következő C. szakasszal egészül ki:

„C. SZAKASZ –   AZ ÉLESZTŐ ÉS ÉLESZTŐTARTALMÚ TERMÉKEK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ HASZNÁLT TECHNOLÓGIAI SEGÉDANYAGOK

Megnevezés

Elsődleges élesztő

Élesztőtartalmú termékek és készítmények

Egyedi feltételek

Kalcium-klorid

X

 

 

Szén-dioxid

X

X

 

Citromsav

X

 

Az élesztő előállítása során a pH-érték szabályozásához

Tejsav

X

 

Az élesztő előállítása során a pH-érték szabályozásához

Nitrogén

X

X

 

Oxigén

X

X

 

Burgonyakeményítő

X

X

Szűréshez

Nátrium-karbonát

X

X

A pH-érték szabályozásához

Növényi olajok

X

X

Kenő, tapadásgátló vagy habosodásgátló anyag”


Top