Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0981

A Bizottság 981/2008/EK rendelete ( 2008. október 7. ) az 1493/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása egyes részletes szabályainak megállapításáról, valamint a borászati eljárások és kezelések közösségi kódexének létrehozásáról szóló 423/2008/EK rendelet módosításáról

OJ L 267, 8.10.2008, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2009; közvetve hatályon kívül helyezte: 32009R0606

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/981/oj

8.10.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 267/5


A BIZOTTSÁG 981/2008/EK RENDELETE

(2008. október 7.)

az 1493/1999/EK tanácsi rendelet végrehajtása egyes részletes szabályainak megállapításáról, valamint a borászati eljárások és kezelések közösségi kódexének létrehozásáról szóló 423/2008/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a borpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1493/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 46. cikke (1) és (2) bekezdésére,

mivel:

(1)

A borpiac közös szervezéséről, az 1493/1999/EK, az 1782/2003/EK, az 1290/2005/EK és a 3/2008/EK rendelet módosításáról, valamint a 2392/86/EGK és az 1493/1999/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 29-i 479/2008/EK tanácsi rendelet (2) hatályon kívül helyezte az 1493/1999/EK rendeletet. Az 1493/1999/EK rendelet V. címének a borászati eljárásokra és kezelésekre vonatkozó I. fejezetét, a rendelet 70. cikkét, valamint a különösen a rendelet mellékleteiben szereplő kapcsolódó rendelkezéseket azonban 2009. július 31-ig továbbra is alkalmazni kell.

(2)

Az 1493/1999/EK rendelet V. mellékletének A.2. pontja eltérést enged a maximális kén-dioxid-tartalmat illetően azon borkategóriák esetében, amelyek maradékcukor-tartalma legalább 5 gramm/liter.

(3)

Az 1493/1999/EK rendelet V. mellékletének B.3. pontja egyes borkategóriák esetében lehetőséget ad a maximális illósav-tartalomtól való eltérésre.

(4)

A 423/2008/EK bizottsági rendelet (3) megállapítja az 1493/1999/EK rendelet alkalmazásának egyes részletes szabályait, különös tekintettel a borok maximális kén-dioxid-, illetve illósavtartalmára. Jelesül az említett rendelet 23. cikkének (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy az 1493/1999/EK rendelet V. melléklete A.2. pontjában foglalt borlista módosításait a 423/2008/EK rendelet XIV. melléklete tartalmazza, továbbá ez utóbbi rendelet 24. cikke úgy rendelkezik, hogy a 423/2008/EK rendelet XVI. melléklete tartalmazza azon borok listáját, amelyek tekintetében az 1493/1999/EK rendelet V. melléklete B.3. pontjának megfelelően rendelkezni lehet a maximális illósavtartalomtól való eltéréstől.

(5)

Egyes „colheita tardia” jelzéssel ellátott „Douro” m.t. portugál minőségi fehérborok maradékcukor-tartalma eléri vagy meghaladja a 80 g/l-t, és a megfelelő minőségben való tárolásukhoz a 260 mg/l-es általános határértéket meghaladó, azonban 400 mg/l-nél kisebb kén-dioxid-tartalomra van szükség. Következésképpen ezeket a borokat indokolt felvenni a 423/2008/EK rendelet XIV. melléklete b) pontjának első francia bekezdésében található listába.

(6)

Egyes, különleges eljárással készülő és 13 térfogatszázalékot meghaladó teljes alkoholtartalommal rendelkező „Rioja” és „Málaga” eredetmegjelelölésű m.t. spanyol minőségi borok, illetve „Douro” m.t. portugál minőségi fehérborok illósavtartalma meghaladja az 1493/1999/EK rendelet V. mellékletének B.1. pontjában meghatározott határértékeket, de nem lépi túl – adott esettől függően – a 25, 35 vagy 40 milliekvivalenst literenként. Következésképpen ezeket a borokat fel kell venni az 423/2008/EK rendelet XVI. mellékletében található listába.

(7)

A 423/2008/EK rendelet 44. cikke megállapítja az új borászati kezelések tagállamok általi kísérleti jellegű alkalmazásának általános szabályait. Az említett cikk (1) bekezdésének c) pontjában szereplő feltétel, amely megtiltja a kísérleti jellegű borászati módszerekkel kezelt boroknak a kezelést engedélyező tagállamon kívülre történő szállítását, nehézségeket okoz a gazdasági szereplőknek, elsősorban a kísérleti jellegű kezelések gazdasági hatásának megítélése terén. Következésképpen indokolt hatályon kívül helyezni ezt a korlátozást, ha a kérdéses eljárást a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Hivatal (OIV) már ajánlotta és közzétette.

(8)

A kísérleti jellegű módszerekkel kezelt borok Közösségen belüli szállításának lehetőségét hatékony ellenőrzés alá kell vonni, ami szükségessé teszi, hogy a borok kezelésére használt kísérleti jellegű módszereket feltüntessék az 1493/1999/EK rendelet 70. cikkének (1) bekezdésében szereplő kísérő okmányon és az említett rendelet 70. cikkének (2) bekezdésében szereplő nyilvántartásban.

(9)

Következésképpen a 423/2008/EK rendeletet módosítani kell.

(10)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 423/2008/EK rendelet a következőképpen módosul.

1.

A 44. cikk (1) bekezdésének első albekezdése a következőképpen módosul:

a)

A c) pont a következő mondattal egészül ki:

„Ha azonban a kísérleti célra engedélyezett borászati eljárást vagy kezelést a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Hivatal (OIV) már ajánlotta és közzétette, az előállított termékek a Közösség egész területén forgalomba hozhatók.”

b)

A szöveg a következő e) ponttal egészül ki:

„e)

a szóban forgó eljárásokat és kezeléseket fel kell tüntetni az 1493/1999/EK rendelet 70. cikkének (1) bekezdésében szereplő kísérő okmányon és az említett rendelet 70. cikkének (2) bekezdésében szereplő nyilvántartásban.”

2.

A XIV. és XVI. melléklet e rendelet mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. október 7-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 179., 1999.7.14., 1. o.

(2)  HL L 148., 2008.6.6., 1. o.

(3)  HL L 127., 2008.5.15., 13. o.


MELLÉKLET

A 423/2008/EK rendelet mellékletei a következőképpen módosulnak.

1.

A XIV. melléklet b) pontja a következő hetedik francia bekezdéssel egészül ki:

„—

a következő eredetmegjelölésre jogosult m.t. minőségi fehérborok: »Douro«, amelyet a »colheita tardia« (késői szüret) jelölés követ.”

2.

A XVI. melléklet a következőképpen módosul.

a)

Az f) pont i. és ii. alpontjának helyébe a következő szöveg lép:

„i.

literenként 25 milliekvivalens a következő borokra:

a »vendimia tardía« jelöléshez kapcsolódó követelményeknek megfelelő m.t. minőségi borok,

a Rioja eredetmegjelölésre jogosult, túlérett szőlőből készült édes m.t. minőségi fehér- vagy rozéborok;

ii.

literenként 35 milliekvivalens a következő borokra:

a Ribeiro eredetmegjelölésre jogosult, túlérett szőlőből készült m.t. minőségi borok,

azon m.t. minőségi likőrborok, amelyek a »generoso« vagy a »generoso de licor« megnevezéssel vannak ellátva, és jogosultak a következő eredetmegjelölések valamelyikének használatára: Condado de Huelva, Jerez-Xerez-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Málaga és Montilla-Moriles,

a Málaga eredetmegjelölésre jogosult édes m.t. minőségi borok és m.t. minőségi likőrborok.”

b)

A szöveg az alábbi p) ponttal egészül ki:

„p)

a portugál borra vonatkozóan:

literenként 30 milliekvivalens a következő eredetmegjelölésre jogosult fehérborok esetében: »Douro«, amelyet a »colheita tardia« (késői szüret) jelölés követ, ha a maximális alkoholtartalom legalább 16 térfogatszázalék és a maradékcukor-tartalom legalább 80 g/l.”


Top