Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0760

A Bizottság 760/2008/EK rendelete ( 2008. július 31. ) a kazein és a kazeinátok sajtgyártás során történő felhasználásának engedélyezése tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

OJ L 205, 1.8.2008, p. 22–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 030 P. 238 - 241

No longer in force, Date of end of validity: 21/11/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/760/oj

1.8.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 205/22


A BIZOTTSÁG 760/2008/EK RENDELETE

(2008. július 31.)

a kazein és a kazeinátok sajtgyártás során történő felhasználásának engedélyezése tekintetében az 1234/2007/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) (1) és különösen annak 121. cikke i) pontjára, 192. és 194. cikkére, figyelemmel a 4. cikkére is,

mivel:

(1)

A tej- és tejtermékpiac közös szervezésének a sajtra vonatkozó kiegészítő általános szabályairól szóló, 1990. július 24-i 2204/90/EGK tanácsi rendeletet (2) az 1234/2007/EK rendelet 2008. július 1-jei hatállyal hatályon kívül helyezte.

(2)

A 2204/90/EGK rendelet 3. cikkének információcserére, valamint ellenőrzésekre és igazgatási intézkedésekre vonatkozó előírásai nem kerültek beépítésre az 1234/2007/EK rendeletbe. Az 1234/2007/EK rendelet 192. és 194. cikke értelmében az említett előírásokat be kell építeni a 2204/90/EGK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2006. október 13-i 1547/2006/EK bizottsági rendeletbe (3).

(3)

Az érthetőség és ésszerűség érdekében az 1547/2006/EK rendeletet hatályon kívül kell helyezni, és helyébe új rendeletet kell léptetni.

(4)

Az 1234/2007/EK rendelet 119. cikke előírja, hogy a kazein és a kazeinátok sajtgyártás során történő felhasználásához előzetes engedély szükséges. Meg kell állapítani az ilyen engedély megadásának részletes szabályait, figyelembe véve a vállalkozások ellenőrzésére vonatkozó követelményeket. A vonatkozó eltérések végrehajtásának és nyomon követésének megkönnyítése érdekében az engedélyeket meghatározott időszakra kell megadni.

(5)

Az 1234/2007/EK rendelet 121. cikkének i) pontja előírja, hogy a sajtba bedolgozandó kazein- és kazeináttartalom százalékban kifejezett maximális arányát a technológiailag szükséges mennyiség figyelembevételével, objektív kritériumok alapján kell megállapítani. Kívánatos, hogy az említett százalékos arányt közösségi szinten, a már meglévő ismeretekből kiindulva határozzák meg. Az e rendelkezésnek való megfelelésre vonatkozó ellenőrzés megkönnyítésére célszerű általános érvényű százalékos arányokat megadni az egyes termékekre vonatkozó arányok helyett, a nemzeti szintű, szigorúbb előírások sérelme nélkül.

(6)

A kazein és/vagy kazeinátok sajtgyártás során való felhasználása során tiszteletben kell tartani a sajtgyártásra vonatkozó nemzetközi szabványokat, különösen ami a savófehérje/kazein arányt illeti (4).

(7)

Olyan részletes szabályok megállapítása szükséges az ellenőrzés és a bírságok terén, amelyek figyelembe veszik az ágazat felépítését. A bírság mértékét akkor kell meghatározni, amikor az 1234/2007/EK rendelet 100. cikke szerinti támogatást már újra nyújtják.

(8)

A kazein és kazeinátok sajtgyártás során való engedély nélküli felhasználására vonatkozó nemzeti szintű bírságok sérelme nélkül, célszerű az 1234/2007/EK rendelet 100. cikke szerinti támogatás összegének meghatározásakor egyfelől a kazein és a kazeinátok értékén alapuló, másfelől a megfelelő mennyiségű sovány tejpor értékén alapuló bírságot kiszabni annak érdekében, hogy legalább a nem engedélyezett használatból származó gazdasági előny mérséklődjön. Mindaddig azonban, amíg a kazein és a kazeinátok előállítására nyújtott támogatás összege nulla, célszerű nem rögzíteni a bírság szintjét.

(9)

Az 1234/2007/EK rendelet 204. cikke (2) bekezdésének f) pontja előírja, hogy a rendeletet a tej- és tejtermékágazat tekintetében – a II. rész I. címének III. fejezetében foglalt rendelkezések kivételével – 2008. július 1-jétől kell alkalmazni. Ezzel a 2204/90/EGK rendelet a fenti időponttól hatályon kívül helyeződik. Ezért e rendeletet 2008. július 1-től kell alkalmazni.

(10)

Annak érdekében, hogy az ágazat alkalmazkodhasson a bedolgozandó százalékos aránnyal kapcsolatos új előíráshoz és az előírás hatályának további sajtféleségekre való kiterjesztéséhez, hathónapos időtartamra eltérést kell biztosítani.

(11)

A mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság az elnöke által kitűzött határidőn belül nem nyilvánított véleményt,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Az 1234/2007/EK rendelet 119. cikkében említett engedélyt 12 hónapos időtartamra kell megadni az érintett vállalkozás kérésére, amennyiben az előzetesen írásban kötelezettséget vállal arra, hogy elfogadja és betartja e rendelet 3. cikkében foglalt rendelkezéseket.

(2)   Az engedélyt sorozatszámmal ellátva kell kiadni minden egyes vállalkozás, illetve – szükség esetén – minden egyes termelési egység tekintetében.

(3)   Az engedély az érintett vállalkozás által benyújtott kérelemnek megfelelően egy vagy több sajtféleségre vonatkozik.

2. cikk

(1)   Az 1234/2007/EK rendelet 121. cikke i) pontjának i. alpontjában említett bedolgozandó legmagasabb százalékos arány a 0406 KN-kód alá tartozó termékekre vonatkozóan 10 %. A százalékos arány az érintett vállalkozás vagy termelési egység által hathónapos időtartam során előállított sajttípusok súlyára vonatkozik.

A kazein vagy kazeinátok hozzáadásával készült sajtok esetében nem szabad túllépni a tej savófehérje/kazein meghatározott arányát, és tiszteletben kell tartani a gyártás helye szerinti ország kazein és kazeinátok felhasználására vonatkozó nemzeti szabályozását.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérve 2008. december 31-ig az (1) bekezdés első albekezdésében említett legmagasabb százalékos arány 5 % az alábbi sajtok esetében:

a)

a 0406 30 KN-kód alá tartozó ömlesztett sajt;

b)

az ex 0406 20 KN-kód alá tartozó, folyamatos ömlesztéssel, kész ömlesztett sajt hozzáadása nélkül gyártott, reszelt ömlesztett sajt;

c)

az ex 0406 20 KN-kód alá tartozó, folyamatos ömlesztéssel, kész ömlesztett sajt hozzáadása nélkül gyártott, őrölt ömlesztett sajt.

3. cikk

(1)   A vállalatok kötelezettségei:

a)

az előállított sajt mennyiségének és fajtáinak, valamint a különféle termékekbe bedolgozott kazein- és kazeinátmennyiségek kötelező bejelentése az illetékes hatóságnál;

b)

készletnyilvántartások vezetése, amely lehetővé teszi az előállított sajt mennyiségének és fajtáinak, a beszerzett és/vagy előállított kazein és kazeinátok mennyiségének, valamint azok rendeltetésének és/vagy felhasználásának ellenőrzését.

(2)   Az (1) bekezdés b) pontjában említett készletnyilvántartásoknak tartalmazniuk kell a sajtgyártás során felhasznált nyersanyagok eredetére, összetételére és mennyiségére vonatkozó adatokat. A tagállamok mintavételt írhatnak elő ezen információk ellenőrzésére. A tagállamok biztosítják a vállalkozásoktól származó információk bizalmas kezelését.

4. cikk

(1)   A tagállamoknak biztosítaniuk kell az e rendeletnek való megfelelést az alábbi közigazgatási és fizikai ellenőrzés révén:

a)

rendszeres, előzetes bejelentés nélküli helyszíni ellenőrzés egyrészt a készletnyilvántartás, másrészt a megfelelő kereskedelmi okmányok és az aktuális készletek egyeztetése céljából; az ilyen vizsgálatoknak a 3. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett bejelentések reprezentatív mennyiségére vonatkoznak;

b)

engedéllyel nem rendelkező sajtgyártó vállalatok szúrópróbaszerű ellenőrzése.

(2)   Minden olyan vállalatot, amely engedéllyel rendelkezik, évente legalább egyszer ellenőrizni kell.

5. cikk

A tagállamok nyilvántartást vezetnek:

a)

a kiadott és/vagy visszavont engedélyek számáról;

b)

az ilyen engedélyekkel kapcsolatban bejelentett kazein- és kazeinátmennyiségekről, valamint a gyártott sajtok mennyiségéről;

c)

azokról az esetekről, amelyekben kazeint és/vagy kazeinátokat használtak fel engedéllyel vagy engedély nélkül, vagy amelyekben a megállapított százalékos arányt nem tartották be, az engedély nélkül felhasznált kazein és a kazeinátok mennyiségeinek megadásával.

6. cikk

(1)   Az érintett tagállamok által meghatározott bírságok sérelme nélkül, a kazein és a kazeinátok engedély nélküli felhasználását szankcionálni kell. A bírságot akkor kell meghatározni, amikor módosítják az 1234/2007/EK rendelet 100. cikke szerinti támogatás szintjét.

(2)   Az (1) bekezdés értelmében behajtott összegeket a 883/2006/EK bizottsági rendelet (5) 12. cikke értelmében meghatározott rendeltetésű bevételnek kell tekinteni, és azokat az említett rendelet 5. cikke értelmében be kell jelenteni a Bizottságnak.

7. cikk

(1)   Az 1547/2006/EK rendelet hatályát veszti.

Az 1547/2006/EK rendelet (1) cikkével összhangban nyújtott támogatások ugyanakkor mindaddig érvényben maradnak, amíg időtartamuk le nem jár.

(2)   A hatályon kívül helyezett rendeletre és a 2204/90/EGK rendelet 3. cikkére vonatkozó hivatkozásokat úgy kell értelmezni, mintha azok e rendeletre utalnának, és a mellékletben található megfelelési táblázat szerint kell értelmezni.

8. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2008. július 1-jétől kell alkalmazni. A 2. cikk (1) bekezdését azonban 2009. január 1-től kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. július 31-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o. A legutóbb a 510/2008/EK bizottsági rendelettel (HL L 149., 2008.6.7., 61. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 201., 1990.7.31., 7. o. A 2583/2001/EK rendelettel (HL L 345., 2001.12.29., 6. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 286., 2006.10.17., 8. o.

(4)  Codex Alimentarius, általános sajtgyártási szabványok (CODEX STAN A-6, módosítva 2006-ban).

(5)  HL L 171., 2006.6.23., 1. o.


MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

Az 1547/2006/EK rendelet

A 2204/90/EGK rendelet

E rendelet

1. és 2. cikk

 

1. és 2. cikk

 

3. cikk (1) bekezdés a) és b) pont

3. cikk (1) bekezdés

 

3. cikk (1) bekezdés c) pont

4. cikk (1) bekezdés

3. cikk (1) bekezdés

 

3. cikk (2) bekezdés

3. cikk (2) bekezdés

 

4. cikk (2) bekezdés

3 cikk (3) bekezdés

 

5. cikk c) pont

4. cikk (1) bekezdés

 

6. cikk

4. cikk (2) bekezdés

 

5. cikk

 

5. cikk a) és b) pont

a 6. cikk

 

 

7. cikk

a 7. cikk

 

8. cikk

I. melléklet

 

II. melléklet

 

III. melléklet

 


Top