EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0689

Az Európai Parlament és a Tanács 689/2008/EK rendelete ( 2008. június 17. ) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról

OJ L 204, 31.7.2008, p. 1–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 081 P. 222 - 256

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2014; hatályon kívül helyezte: 32012R0649 . Latest consolidated version: 01/04/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/689/oj

31.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 204/1


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 689/2008/EK RENDELETE

(2008. június 17.)

a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 133. cikkére és 175. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében (2) megállapított eljárásnak megfelelően,

mivel:

(1)

A veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 2003. január 28-i 304/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) – amely 2004. február 24-én lépett hatályba, és az egyes veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 1992. július 23-i 2455/92/EGK tanácsi rendelet (4) helyébe lépett – végrehajtotta a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagokra és növényvédő szerekre vonatkozó, előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásról szóló rotterdami egyezményt (5) (a továbbiakban: az Egyezmény).

(2)

A 2006. január 10-i, Európai Közösségek Bizottsága kontra Európai Parlament és Tanács C-178/03 ügyben hozott ítéletében (6) az Európai Közösségek Bírósága megsemmisítette a 304/2003/EK rendeletet, mivel a Szerződésnek csak a 175. cikke (1) bekezdése szolgált alapjául, míg a Bíróság szerint a tényleges jogalapot a 133. cikk és a 175. cikk (1) bekezdése együttesen képezik. A Bíróság azonban azt is kimondta, hogy a rendelet hatályban marad a megfelelő jogalapokra helyezett új rendelet ésszerű időn belül történő elfogadásáig. Ebből az is következik, hogy a 304/2003/EK rendeletnek megfelelően már teljesített kötelezettségeket nem kell újból teljesíteni.

(3)

A 304/2003/EK rendelettel összhangban a Bizottság jelentést terjesztett az Európai Parlament és a Tanács elé a 304/2003/EK rendelet 2003–2005 közötti alkalmazásáról. Az eljárások általában megfelelően működtek. A jelentés azonban rámutat néhány szükségesnek tűnő technikai módosításra. Az említett elemeket tehát célszerű beépíteni e rendeletbe.

(4)

Az Egyezmény feljogosítja a részes feleket, hogy az emberi egészséget és a környezetet az Egyezményben előírtnál fokozottabban védő intézkedést tegyenek, feltéve, hogy az intézkedés összeegyeztethető az Egyezmény rendelkezéseivel és összhangban áll a nemzetközi joggal. A környezetnek és az importáló országok lakosságának a 2455/92/EGK rendelet értelmében nyújtott védelem csökkenésének elkerülése végett szükséges és indokolt az Egyezmény rendelkezéseinél messzebb menni bizonyos vonatkozásokban.

(5)

A Közösségnek az Egyezményben való részvételét illetően lényeges, hogy a Közösség egyetlen kapcsolattartó ponton keresztül érintkezhessen a titkársággal, az Egyezmény többi részes felével és a többi országgal. Indokolt, hogy e kapcsolattartó pont szerepét a Bizottság töltse be.

(6)

A Közösségben tilalom vagy szigorú korlátozás alá eső veszélyes vegyi anyagok kivitelét továbbra is közös kiviteli bejelentési eljárásnak kellene szabályoznia. Ennek megfelelően az olyan önálló vegyi anyag vagy készítmények vagy áruk formájában forgalmazott veszélyes vegyi anyagokra, amelyeknek a növényvédő szerként, egyéb peszticidként vagy ipari vegyi anyagként való szakmai vagy lakossági felhasználását a Közösség betiltotta vagy szigorúan korlátozza, ahhoz hasonló kiviteli bejelentési szabályoknak kell vonatkozniuk, mint amelyeket az ilyen vegyi anyagokra akkor kell alkalmazni, ha felhasználásukat betiltották vagy szigorúan korlátozzák az Egyezmény szerinti egyik vagy mindkét felhasználási kategóriára nézve, azaz peszticidként vagy ipari felhasználású vegyi anyagként. Ezenkívül indokolt, hogy ugyanezek a szabályok vonatkozzanak az előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárás (PIC) alá tartozó vegyi anyagokra is. Ezt a kiviteli bejelentési eljárást az összes, harmadik országba irányuló közösségi kivitelre kellene alkalmazni, tekintet nélkül arra, hogy a célország az Egyezményben részes fél-e vagy részt vesz-e annak eljárásaiban. A tagállamok számára illetékek kiszabását kell engedélyezni, hogy az említett eljárás végrehajtásából eredő költségeiket fedezni tudják.

(7)

Az exportőröket és az importőröket adatközlésre kellene kötelezni a nemzetközi kereskedelmi forgalomba kerülő, e rendelet alá eső vegyi anyagok mennyisége tekintetében, hogy felügyelni és értékelni lehessen az előírt intézkedések hatását és eredményességét.

(8)

A vegyi anyagokat – azoknak a nemzetközi PIC-eljárás alá vonása céljából – tiltó vagy szigorúan korlátozó közvetlenül alkalmazandó közösségi vagy tagállami jogszabályokról szóló bejelentéseket a Bizottság küldi meg az Egyezmény titkárságának, és ezek a bejelentések az Egyezményben e tekintetben meghatározott kritériumoknak megfelelő esetekre kell, hogy vonatkozzanak. Szükség esetén az ilyen bejelentések alátámasztására kiegészítő információkat kérnek.

(9)

Ha a közvetlenül alkalmazandó közösségi vagy tagállami jogszabályok nem szolgálnak bejelentés alapjául, mert nem felelnek meg a kritériumoknak, az információcsere érdekében az ezekre vonatkozó információkat ennek dacára közölni kell az Egyezmény titkárságával és a többi részes féllel.

(10)

Arról is szükséges gondoskodni, hogy a Közösség határozatokat hozzon a nemzetközi PIC-eljárás hatálya alá tartozó vegyi anyagoknak a Közösségbe való behozataláról. Ezeknek a határozatoknak az alkalmazandó közösségi jogi szabályozásra kell alapulniuk, és figyelembe kell venniük a tagállamok által kiszabott tilalmakat vagy szigorú korlátozásokat. Indokolt esetben a közösségi jog módosítását kell javasolni.

(11)

Olyan szabályozásra van szükség, amely biztosítja, hogy a tagállamok és az exportőrök tudomást szerezzenek az importáló országok azon határozatairól, amelyek a PIC-eljárás alá eső vegyi anyagokra vonatkoznak, és hogy az exportőrök betartsák ezeket a határozatokat. Ezenfelül a nem kívánatos kivitelek elkerülése végett semmiféle olyan, a Közösségben tilalom vagy szigorú korlátozás alá eső vegyi anyagot nem lehet kivinni, amely megfelel az Egyezmény kritériumainak, vagy amely a nemzetközi PIC-eljárás hatálya alá esik, kivéve, ha az importáló ország kifejezett hozzájárulását kérték és azt megkapták, függetlenül attól, hogy az adott ország az Egyezményben részes fél-e. Ugyanakkor azonban helyénvaló e kötelezettség alól mentesíteni bizonyos vegyi anyagoknak az olyan országokba való kivitelét, amelyek tagjai a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetnek(OECD), feltéve, hogy bizonyos feltételek teljesülnek. Szükség van továbbá olyan eljárásra, amely bizonyos vegyi anyagok meghatározott feltételek mellett történő átmeneti kivitele céljából akkor alkalmazható, ha az importáló országtól minden ésszerű erőfeszítés ellenére nem érkezik válasz. Ezenkívül rendelkezni kell az összes ilyen esetnek, valamint azoknak az eseteknek, amelyekben kifejezett hozzájárulás szükséges a rendszeres felülvizsgálatáról.

(12)

A Bizottság által létrehozott adatbázis fontos eszköz, amelynek meg kell erősítenie e rendelet alkalmazását és annak ellenőrzését.

(13)

Lényeges továbbá, hogy az eredményes és biztonságos felhasználás érdekében minden kivitt vegyi anyagnak helyesen állapítsák meg az eltarthatóságát. A peszticidek esetében – különösen és főként, ha fejlődő országokba exportálják őket – elengedhetetlen közölni a helyes tárolás feltételeire vonatkozó információt, valamint a lejárt készletek felhalmozódásának elkerülése végett helyesen megválasztani a csomagolást és a tárolóedények méretét.

(14)

A vegyi anyagokat tartalmazó árucikkek nem tartoznak az Egyezmény hatálya alá. Mindazonáltal helyénvalónak tűnik, hogy a kiviteli bejelentési szabályok azokra az árucikkekre is vonatkozzanak, amelyekből bizonyos használati vagy hulladékártalmatlanítási feltételek mellett kiszabadulhatnak a bennük lévő vegyi anyagok, azok pedig a Közösségben tilalom vagy szigorú korlátozás alá esnek az Egyezmény szerinti egy vagy több felhasználási kategória tekintetében, illetőleg a nemzetközi PIC-eljárás hatálya alá esnek. Indokolt továbbá, hogy egyáltalán ne lehessen exportálni bizonyos, az Egyezmény hatályán kívül eső, de különösen aggályos vegyi anyagokat és ilyen vegyi anyagot tartalmazó árucikkeket.

(15)

Az Egyezménnyel összhangban a nemzetközi PIC-eljárás alá eső vegyi anyagok tranzitforgalmáról szóló információkat kérésükre át kell adni az Egyezményben részes feleknek.

(16)

A csomagolásra és a címkézésre, illetőleg az egyéb biztonsági információkra vonatkozó közösségi szabályozást az összes olyan veszélyes vegyi anyagra alkalmazni kell, amelyet az Egyezményben részes felek területére vagy egyéb országokba szándékoznak kivinni, kivéve, ha e rendelkezések ellentétesek bármely olyan követelménnyel, amelyet a szóban forgó országok támasztanak a vonatkozó nemzetközi előírások figyelembevételével.

(17)

A szabályok sikeres ellenőrzése és betartatása érdekében a tagállamoknak célszerű kijelölniük, hogy mely hatóságok – például vámhatóságok – feleljenek az e rendeletben szabályozott vegyi anyagok behozatalának és kivitelének ellenőrzéséért. A Bizottság és a tagállamok főszerepet játszanak, és kívánatos, hogy célzottan és összehangoltan lépjenek fel. Indokolt, hogy jogsértés esetére a tagállamok megfelelő szankciókról rendelkezzenek. A vámellenőrzés megkönnyítése, valamint az exportőrök és a hatóságok adminisztratív terheinek csökkentése érdekében a szabályok teljesülésére utaló kódrendszert kell kialakítani a kiviteli nyilatkozatokban. Átmeneti időszakot kell előírni annak érdekében, hogy a részes felek a rendszert megszokhassák, mielőtt az kötelezővé válik.

(18)

Indokolt előmozdítani az információcserét, a felelősségmegosztást és az együttműködési törekvéseket a Közösség és a tagállamok és a harmadik országok viszonylatában, a vegyi anyagok gondos kezelése céljából, tekintet nélkül arra, hogy a szóban forgó harmadik országok az Egyezményben részes felek-e. Ezen belül indokolt, hogy a Bizottság és a tagállamok akár közvetlenül, akár közvetetten – nem kormányzati szervezetek projektjeinek támogatásával – technikai segítséget nyújtsanak a fejlődő és az átmeneti gazdaságú országoknak, főként pedig olyan jellegű segítséget, amely az említett országokat képessé teszi az Egyezmény végrehajtására.

(19)

Az eljárások eredményessége érdekében rendszeresen felügyelni kell működésüket. Indokolt, hogy e célból a tagállamok rendszeresen jelentést tegyenek a Bizottságnak, a Bizottság pedig az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

(20)

Célszerű gyakorlati technikai útmutatót összeállítani, amely az illetékes hatóságokat, köztük a kivitelt ellenőrző vámhatóságokat, segítené e rendelet alkalmazásában.

(21)

Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (7) összhangban kell elfogadni.

(22)

A Bizottságot különösen fel kell hatalmazni arra, hogy intézkedéseket hozhasson további vegyi anyagoknak az I. melléklet 1. és 2. részébe való felvételéről közvetlenül alkalmazandó közösségi szintű jogszabály következtében; olyan vegyi anyagoknak az V. melléklet 1. részébe való felvételéről, amelyek a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló, 2004. április 29-i 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alá tartoznak (8); az I. melléklet módosításáról, beleértve a már létező bejegyzések módosítását, olyan vegyi anyagoknak az V. melléklet 2. részébe való felvételéről, amelyek közösségi szintű kiviteli tilalom alá esnek; a II., III, IV. és VI. melléklet módosításáról, valamint az V. melléklet meglévő bejegyzéseinek módosításáról. Mivel a szóban forgó intézkedések általános hatályúak, és e rendelet nem alapvető fontosságú elemeinek módosítsára irányulnak, azokat az 1999/468/EK határozat 5a. cikke szerinti, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással kell elfogadni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Célok

(1)   E rendelet céljai a következők:

a)

a nemzetközi kereskedelemben forgalmazott egyes veszélyes vegyi anyagokra és növényvédő szerekre vonatkozó, előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárásról szóló Rotterdami Egyezmény (a továbbiakban: az Egyezmény) végrehajtása;

b)

a felelősségmegosztás és az együttműködési törekvések előmozdítása a veszélyes vegyi anyagok nemzetközi forgalmában, az emberi egészségnek és a környezetnek az esetleges károsodástól való megóvása érdekében;

c)

a veszélyes vegyi anyagok környezetkímélő felhasználásához való hozzájárulás.

Az első albekezdésben említett célokat az említett vegyi anyagok jellemzőire vonatkozó információcsere megkönnyítésével, a behozatalukra és kivitelükre vonatkozó Közösségen belüli döntéshozatali folyamatról való rendelkezéssel, valamint – a körülményektől függően – a határozatoknak a részes felekkel és egyéb országokkal való közlésével kell elérni.

(2)   Az (1) bekezdésben szereplő célokon túlmenően ez a rendelet azt is hivatott biztosítani, hogy a 67/548/EGK tanácsi irányelv (9) és az 1999/45/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (10) azon rendelkezései, amelyeket a közösségi kereskedelmi forgalomban kell alkalmazni az emberre vagy a környezetre veszélyes vegyi anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére, akkor is vonatkozzanak minden ilyen vegyi anyagra, amikor a tagállamokból részes felek területére vagy egyéb országokba exportálják őket, kivéve, ha a szóban forgó rendelkezések ellentétesek valamely, a részes felek vagy egyéb országok által támasztott követelménnyel.

2. cikk

Alkalmazási kör

(1)   E rendeletet a következőkre kell alkalmazni:

a)

bizonyos veszélyes vegyi anyagok, amelyek az Egyezmény értelmében az előzetes tájékoztatáson alapuló jóváhagyási eljárás (a továbbiakban: PIC- eljárás) alá tartoznak;

b)

bizonyos veszélyes vegyi anyagok, amelyek a Közösségben vagy annak valamely tagállamában tilalom vagy szigorú korlátozás alá esnek;

c)

osztályozás, csomagolás és címkézés tekintetében minden olyan vegyi anyag, amelyet exportálnak.

(2)   E rendelet nem alkalmazandó az alábbiak egyikére sem:

a)

a kábítószer-prekurzoroknak a Közösség és harmadik országok közötti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2004. december 22-i 111/2005/EK tanácsi rendelet (11) hatálya alá tartozó kábítószerek és pszichotróp anyagok;

b)

a munkavállalók és a lakosság egészségének az ionizáló sugárzásból származó veszélyekkel szembeni védelmét szolgáló alapvető biztonsági előírások megállapításáról szóló, 1996. május 13-i 96/29/Euratom tanácsi irányelv (12) hatálya alá tartozó radioaktív anyagok és készítmények;

c)

a hulladékokról szóló, 2006. április 5-i 2006/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (13) és a veszélyes hulladékokról szóló, 1991. december 12-i 91/689/EGK tanácsi irányelv (14) hatálya alá tartozó hulladékok;

d)

a kettős felhasználású termékek és technológia kivitelére vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló, 2000. június 22-i 1334/2000/EK tanácsi rendelet (15) hatálya alá tartozó vegyi fegyverek;

e)

a takarmány- és élelmiszerjog, valamint az állat-egészségügyi és az állatok kíméletére vonatkozó szabályok követelményeinek történő megfelelés ellenőrzésének biztosítása céljából végrehajtott hatósági ellenőrzésekről szóló, 2004. április 29-i 882/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (16) hatálya alá tartozó élelmiszerek és élelmiszer-adalékanyagok;

f)

az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (17) hatálya alá eső, feldolgozott, részben feldolgozott vagy feldolgozatlan takarmányok – ideértve az adalékanyagokat is –, amelyeket állatok szájon át bevitt táplálékául szánnak;

g)

a géntechnológiával módosított szervezetek környezetbe történő szándékos kibocsátásáról szóló, 2001. március 12-i 2001/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (18) szerinti, géntechnológiával módosított szervezetek;

h)

az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/83/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (19) és az állatgyógyászati készítmények közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i 2001/82/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (20) hatálya alá tartozó törzskönyvezett gyógyszerkészítmények és állatgyógyászati készítmények, az e rendelet 3. cikke (4) bekezdésének b) pontja által szabályozott mértéket kivéve;

i)

vegyi anyagok olyan, 10 kg-ot semmiképp meg nem haladó mennyiségben, amely valószínűleg sem egészségi, sem környezeti hatással nem jár, és azzal a feltétellel, hogy behozataluk vagy kivitelük kutatási vagy elemzési célt szolgál.

3. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában:

1.

„vegyi anyag”: a 67/548/EGK irányelvben szereplő meghatározás szerinti anyag, magában vagy készítményben, illetőleg olyan, mesterségesen előállított vagy természetes eredetű, de élő szervezetet nem tartalmazó anyag vagy készítmény, amely az alábbi kategóriák egyikébe tartozik:

a)

peszticidek, beleértve a súlyosan veszélyes peszticidkészítményeket is;

b)

ipari vegyi anyagok;

2.

„készítmény”: két vagy több anyagból álló keverék vagy oldat;

3.

„áru”: olyan késztermék, amelyben található, vagy amelyhez tartozik olyan vegyi anyag, amelynek a szóban forgó termékben való felhasználását a közösségi szabályozás tiltja vagy szigorúan korlátozza;

4.

„peszticidek”: az alábbi alkategóriák egyikébe tartozó vegyi anyagok:

a)

a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelv (21) hatálya alá tartozó, növényvédő szerként használt peszticidek;

b)

egyéb peszticidek, amelyekhez a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló, 1998. február 16-i 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (22) hatálya alá tartozó biocid termékek, valamint a 2001/82/EK és a 2001/83/EK irányelv hatálya alá tartozó fertőtlenítő, rovarirtó és paraziticid szerek is tartoznak;

5.

„ipari vegyi anyagok”: az alábbi alkategóriák egyikébe tartozó vegyi anyagok:

a)

szakmai felhasználásra szánt vegyi anyagok;

b)

lakossági felhasználásra szánt vegyi anyagok;

6.

„kivitel esetén kötelezettség alá eső vegyi anyag”: bármely olyan vegyi anyag, amely a Közösségben egy vagy több kategória vagy alkategória tekintetében tilalom vagy szigorú korlátozás alá esik, vagy amely szerepel a PIC-eljárás alá eső vegyi anyagoknak az I. melléklet 1. részében található felsorolásában;

7.

„PIC-bejelentés követelményeinek megfelelő vegyi anyagok”: bármely olyan vegyi anyag, amely a Közösségben vagy egyik tagállamában egy vagy több kategória tekintetében tilalom vagy szigorú korlátozás alá esik. Az I. melléklet 2. része sorolja fel azokat a vegyi anyagokat, amelyek a Közösségben egy vagy több kategória tekintetében tilalom vagy szigorú korlátozás alá esnek;

8.

„PIC-eljárás alá eső vegyi anyag”: az Egyezmény III. mellékletében és az e rendelet I. mellékletének 3. részében felsorolt vegyi anyagok bármelyike;

9.

„tiltott vegyi anyag”: az alábbiak egyike:

a)

olyan vegyi anyag, amelynek felhasználását közvetlenül alkalmazandó közösségi jogszabály tiltja egy vagy több kategóriában vagy alkategóriában, az emberi egészség vagy a környezet védelmében;

b)

olyan vegyi anyag, amelynél az első felhasználás engedélyezését megtagadták, vagy amelyet az ipar kivont a közösségi forgalomból vagy egy bejelentési, nyilvántartásba vételi vagy engedélyeztetési eljárás további vizsgálatai alól, és amelynél van arra utaló jel, hogy a vegyi anyag az emberi egészségre vagy a környezetre nézve aggályos;

10.

„szigorúan korlátozott vegyi anyag”: az alábbiak egyike:

a)

olyan vegyi anyag, amelynek szinte minden felhasználását közvetlenül alkalmazandó közösségi jogszabály tiltja egy vagy több kategóriában vagy alkategóriában, az emberi egészség vagy a környezet védelmében, de amelynek maradtak bizonyos megengedett felhasználásai;

b)

olyan vegyi anyag, amelynél szinte minden felhasználás engedélyezését megtagadták, vagy amelyet az ipar kivont a közösségi forgalomból vagy egy bejelentési, nyilvántartásba vételi vagy engedélyeztetési eljárás további vizsgálatai alól, és amelynél van arra utaló jel, hogy a vegyi anyag az emberi egészségre vagy a környezetre nézve aggályos;

11.

„tagállam által tiltott vagy szigorúan korlátozott vegyi anyag”: olyan vegyi anyag, amelyet valamely tagállam nemzeti, közvetlenül alkalmazandó jogszabálya tilt vagy szigorúan korlátoz;

12.

„közvetlenül alkalmazandó jogszabály”: olyan jogszabály, amelynek célja valamely vegyi anyag betiltása vagy szigorú korlátozása;

13.

„kifejezetten veszélyes peszticidkészítmény”: peszticidként való felhasználásra készült vegyi anyag, amelynek rövid időn belül súlyos egészségi és környezeti hatásai figyelhetők meg a felhasználási feltételek között történő egyszeri vagy többszöri expozíció után;

14.

„kivitel”:

a)

a Szerződés 23. cikkének (2) bekezdése szerinti feltételeknek megfelelő vegyi anyag végleges vagy ideiglenes kivitele;

b)

a Szerződés 23. cikkének (2) bekezdése szerinti feltételeknek nem megfelelő, és az áruk közösségi vámterületen való áthaladására vonatkozó közösségi külső árutovábbítási eljárástól eltérő vámeljárás alatt álló vegyi anyag újrakivitele;

15.

„behozatal”: vegyi anyagnak az áruk közösségi vámterületen való áthaladására vonatkozó közösségi külső árutovábbítási eljárástól eltérő vámeljárás szerinti fizikai bejuttatása a Közösség vámterületére;

16.

„exportőr”: az alábbi – természetes vagy jogi – személyek bármelyike:

a)

az a személy, akinek a nevében kiviteli nyilatkozatot tesznek, vagyis az a személy, aki a nyilatkozat elfogadásakor szerződéses viszonyban áll a valamely részes fél területén vagy egyéb országban lévő címzettel, és aki jogosult dönteni a vegyi anyagnak a közösségi vámterületről való kiküldéséről;

b)

ha nem kötöttek kiviteli szerződést, vagy ha a szerződésben megnevezett személy nem a saját nevében jár el: az a személy, aki jogosult dönteni a vegyi anyagnak a közösségi vámterületről való kiküldéséről;

c)

ha a kivitel alapjául szolgáló szerződés szerint Közösségen kívüli illetőségű személyt illet meg a vegyi anyagokkal való rendelkezés joga: az a szerződő fél, aki a Közösségben letelepedett;

17.

„importőr”: bármely természetes vagy jogi személy, aki a Közösség vámterületére történő behozatal időpontjában a vegyi anyag címzettje;

18.

„az Egyezményben részes fél” vagy „részes fél”: olyan állam vagy regionális gazdasági integrációs szervezet, amely magára nézve kötelezőnek ismeri el az Egyezményt, és amelyre nézve az Egyezmény hatályos;

19.

„egyéb ország”: bármely ország, amely nem részes fél.

4. cikk

Kijelölt nemzeti hatóságok

Ha e rendelet hatálybalépése előtt még nem tette meg, minden tagállam kijelöli az e rendeletben megkövetelt igazgatási feladatokat ellátni hivatott hatóságot vagy hatóságokat (a továbbiakban: kijelölt nemzeti hatóság, illetve kijelölt nemzeti hatóságok).

A kijelölésről minden tagállam értesíti a Bizottságot 2008. november 1-jéig.

5. cikk

A Közösség részvétele az Egyezményben

(1)   A Közösségnek az Egyezményben való részvételéért a Bizottság és a tagállamok közösen felelnek, különösen a technikai segítségnyújtás, az információcsere és azon kérdések tekintetében, amelyek a vitarendezést, a kiegészítő testületeket és a szavazást érintik.

(2)   A Közösségnek az Egyezményben való részvételével összefüggésben a Bizottság – az összes kijelölt nemzeti hatóság nevében, e kijelölt tagállami nemzeti hatóságokkal szorosan együttműködve és konzultálva – közös kijelölt hatóságként jár el az Egyezmény szerinti azon közigazgatási feladatok teljesítésében, amelyek a PIC-eljárással és a kiviteli bejelentéssel kapcsolatosak.

A Bizottság különösen az alábbiakért felel:

a)

a közösségi kiviteli bejelentések továbbítása a részes felek és egyéb országok felé a 7. cikk szerint;

b)

a PIC-bejelentést igénylő vegyi anyagokra vonatkozó közvetlenül alkalmazandó jogszabályoknak az Egyezmény titkársága (a továbbiakban: a Titkárság) elé terjesztése a 10. cikk szerint;

c)

a PIC-bejelentést nem igénylő vegyi anyagokra vonatkozó egyéb közvetlenül alkalmazandó jogszabályok továbbítása a 11. cikkel összhangban;

d)

a Titkárságtól érkező információk fogadása általában véve.

A Bizottság továbbítja a Titkárságnak a Közösség 12. cikk szerinti válaszait is, amelyek PIC-eljárás alá eső vegyi anyagok behozatalára vonatkoznak.

Ezenkívül a Bizottság hangolja össze az alábbiak bármelyikének technikai vonatkozásaival kapcsolatos közösségi szerepvállalást:

a)

az Egyezmény;

b)

az Egyezmény 18. cikkével létrehozott részes felek konferenciájának előkészítése;

c)

az Egyezmény 18. cikkének (6) bekezdésével összhangban létrehozott vegyi anyagok vizsgálati bizottsága;

d)

más kiegészítő testületek.

Szükség szerint tagállami referensekből álló hálózatot is létre kell hozni olyan technikai szövegek előkészítésére, mint az Egyezmény 7. cikkének (3) bekezdése szerinti határozati útmutató dokumentumok (a továbbiakban: határozati útmutató dokumentumok).

(3)   A Bizottság és a tagállamok megteszik a szükséges kezdeményezéseket, hogy gondoskodjanak a Közösség megfelelő képviseletéről az Egyezményt végrehajtó különféle testületekben.

6. cikk

Kiviteli bejelentési kötelezettség alá eső vegyi anyagok, a PIC-bejelentést igénylő vegyi anyagok és a PIC-eljárás hatálya alá eső vegyi anyagok

(1)   Az I. melléklet sorolja fel azokat a vegyi anyagokat, amelyek e rendelet kiviteli bejelentésre, PIC-bejelentésre és PIC-eljárásra vonatkozó rendelkezései alá esnek.

(2)   Az I. mellékletben felsorolt vegyi anyagok mindegyike besorolható egy vagy több vegyianyag-csoportba a három közül, amely az I. melléklet 1., 2. és 3. részét alkotja.

Az I. melléklet 1. részében felsorolt vegyi anyagok a 7. cikkben meghatározottaknak megfelelően kiviteli bejelentési eljárás hatálya alá tartoznak, amelynek keretében részletes adatokat kell szolgáltatni az anyag megnevezéséről, korlátozás alá eső felhasználási kategóriájáról és/vagy alkategóriájáról és a korlátozás jellegéről, valamint – adott esetben – kiegészítő adatokat, különösen a kiviteli bejelentési kötelezettség alóli kivételekről.

Az I. melléklet 2. részében felsorolt vegyi anyagok – azon kívül, hogy a 7. cikk szerinti kiviteli bejelentési eljárás hatálya alá tartoznak – 10. cikkben meghatározott PIC-bejelentési eljárást is indokolttá tesznek, amelynek keretében részletes adatokat kell szolgáltatni az anyag megnevezéséről és felhasználási kategóriájáról.

Az I. melléklet 3. részében felsorolt vegyi anyagok a PIC-eljárás hatálya alá tartoznak, amelynek keretében közölni kell a felhasználási kategóriát és – adott esetben – kiegészítő adatokat, különösen minden kiviteli bejelentési követelményről.

(3)   A (2) bekezdésben említett jegyzékeket a közönség számára elektronikus úton elérhetővé kell tenni.

7. cikk

A részes felekhez és egyéb országokhoz továbbított kiviteli bejelentések

(1)   A (2)–(8) bekezdést az I. melléklet 1. részében felsorolt összes anyagra és az ilyen anyagokat olyan koncentrációban tartalmazó készítményekre kell alkalmazni, amely az 1999/45/EK irányelv szerint címkézési kötelezettségekkel járhat, tekintet nélkül más anyagok jelenlétére.

(2)   Abban az esetben, ha az exportőr egy (1) bekezdés szerinti vegyi anyagot először szándékozik kivinni a Közösségből valamely részes fél vagy egyéb ország területére azóta, hogy az adott vegyi anyag e rendelet hatálya alá került, az exportőrnek legkésőbb a kivitel tervezett időpontja előtt 30 nappal be kell ezt jelentenie az illetékessége szerinti tagállam kijelölt nemzeti hatóságánál. A továbbiakban az exportőr a kijelölt nemzeti hatóságnak naptári évenként bejelentést küld az ilyen vegyi anyag első kiviteléről, legkésőbb a kivitel előtt 15 nappal. A bejelentésnek meg kell felelnie a II. mellékletben szereplő követelményeknek.

A kijelölt nemzeti hatóság ellenőrzi, hogy a tájékoztatás megfelel-e a II. mellékletnek, és késlekedés nélkül továbbítja a Bizottsághoz az exportőrtől kapott bejelentést.

A Bizottság meghozza az intézkedéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a vegyi anyag első tervezett kivitele előtt, majd pedig minden naptári évben legkésőbb az első kivitel előtt 15 nappal beérkezzen a bejelentés az importáló fél vagy egyéb ország illetékes hatóságaihoz. E rendelkezést alkalmazni kell, tekintet nélkül arra, hogy a vegyi anyagot hogyan tervezik felhasználni az importáló fél vagy egyéb ország területén.

A Bizottságnál minden kiviteli bejelentést adatbázisban rögzítenek és kiviteli azonosító hivatkozási számmal látnak el, és az érintett vegyi anyagok, valamint az importáló részes felek és egyéb országok naprakész jegyzékét minden naptári évre vonatkozóan a nyilvánosság rendelkezésére bocsátják, valamint adott esetben eljuttatják a tagállamok kijelölt nemzeti hatóságaihoz.

(3)   Ha a vegyi anyagnak az I. melléklet 1. részébe való felvétele utáni első kiviteli bejelentés kézhezvételéről a Bizottság nem kap visszajelzést az importáló részes féltől vagy egyéb országtól a bejelentés továbbítását követő 30 napon belül, a Bizottság másodszor is elküldi a bejelentést. A Bizottság minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a második bejelentés eljusson az importáló részes fél vagy egyéb ország megfelelő hatóságához.

(4)   Új kiviteli bejelentést kell tenni a (2) bekezdésnek megfelelően, ha a kivitelre azután kerül sor, hogy a szóban forgó anyagok kereskedelme, felhasználása vagy címkézése tekintetében megváltozott a közösségi szabályozás, illetőleg ha a kérdéses készítmény összetétele megváltozik, és emiatt a készítmény címkézése is módosul. Az új bejelentést a II. melléklet követelményeinek megfelelően kell elkészíteni, feltüntetve benne, hogy egy korábbi bejelentés felülvizsgálatáról van szó.

(5)   Abban az esetben, ha a vegyi anyag kivitele olyan vészhelyzettel függ össze, hogy bármiféle késedelem veszélybe hozná az importáló részes fél vagy egyéb ország lakosságát vagy környezetét, az exportáló tagállam kijelölt nemzeti hatósága – a Bizottsággal konzultálva – belátása szerint részleges vagy teljes mentesítést adhat a (2), (3) és (4) bekezdés követelményei alól.

(6)   A (2), (3) és (4) bekezdésben meghatározott kötelezettségek megszűnnek az alábbi feltételek teljesülésekor:

a)

a vegyi anyag a PIC-eljárás hatálya alá került;

b)

az importáló ország az Egyezményben részes félként – az Egyezmény 10. cikke (2) bekezdésének megfelelően – eljuttatta válaszát a Titkársághoz, hogy hozzájárul-e vagy sem a vegyi anyag behozatalához;

c)

a Titkárság a válaszról tájékoztatta a Bizottságot, a Bizottság pedig továbbította az információt a tagállamoknak.

Az első albekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha az importáló ország, amely részes fele az Egyezménynek, megköveteli – például behozatali határozatában vagy más módon –, hogy az exportáló részes felek továbbra is kiviteli bejelentést tegyenek.

A (2), (3) és (4) bekezdésben meghatározott kötelezettségek az alábbi feltételek teljesülésekor is megszűnnek:

a)

az importáló részes fél kijelölt nemzeti hatósága vagy más importáló ország illetékes hatósága mentesítést adott a vegyi anyag kivitele előtti bejelentés alól;

b)

a Bizottság erről tájékoztatást kapott a Titkárságtól, illetőleg az importáló részes fél kijelölt nemzeti hatósága vagy más importáló ország illetékes hatóságától, azt továbbította a tagállamokhoz és hozzáférhetővé tette az interneten.

(7)   A Bizottság, a tagállamok illetékes kijelölt nemzeti hatóságai és az exportőrök – kérésre – átadják az importáló részes feleknek és egyéb országoknak az exportált vegyi anyagokra vonatkozóan rendelkezésre álló további információkat.

(8)   A tagállamok bevezethetnek olyan rendszert, amelyben az exportőrt minden egyes kiviteli bejelentés és minden egyes kifejezett hozzájárulás iránti kérelem benyújtása esetén illeték megfizetésére kötelezik, az e cikk (2), (3) és (4) bekezdése, valamint a 13. cikk (3), (6) és (7) bekezdése szerinti eljárások végrehajtásából eredő költségek fedezetéül.

8. cikk

A részes felektől és egyéb országoktól beérkező kiviteli bejelentések

(1)   A Bizottság által fenntartott adatbázison keresztül elektronikusan hozzáférhetővé kell tenni azon kiviteli bejelentéseket, amelyek részes fél kijelölt nemzeti hatóságától vagy egyéb ország illetékes hatóságaitól érkeznek be a Bizottsághoz, és olyan vegyi anyagnak a Közösségbe való kivitelére vonatkoznak, amelynek előállítását, felhasználását, kezelését, fogyasztását, szállítását vagy eladását tiltja vagy szigorúan korlátozza az adott részes fél vagy egyéb ország jogi szabályozása.

A Bizottság visszaigazolja minden részes fél vagy egyéb ország vegyi anyagonkénti első kiviteli bejelentésének átvételét.

Az említett behozatalt fogadó tagállam kijelölt nemzeti hatósága a beérkezett bejelentésről másolatot kap, amelyhez az összes rendelkezésre álló információt is csatolni kell. Kérésre más tagállam is kaphat másolatot.

(2)   A részes felek kijelölt nemzeti hatóságaitól vagy egyéb országok illetékes hatóságaitól közvetlenül vagy közvetve beérkező kiviteli bejelentéseket a tagállamok kijelölt nemzeti hatóságainak azonnal továbbítaniuk kell a Bizottsághoz az összes rendelkezésre álló információval együtt.

9. cikk

Tájékoztatás a vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról

(1)   Aki

az I. mellékletben felsorolt vegyi anyagot,

ilyen anyagot olyan koncentrációban tartalmazó készítményt, amely az 1999/45/EK irányelv szerint címkézési kötelezettségekkel járhat, tekintet nélkül más anyagok jelenlétére, vagy

az I. melléklet 2. vagy 3. részében szereplő vegyi anyag, vagy ilyen vegyi anyagokat olyan koncentrációban tartalmazó készítményt, amely az 1999/45/EK irányelv szerint címkézési kötelezettségekkel járhat,

exportál, köteles minden év első negyedévében tájékoztatni tagállamának kijelölt nemzeti hatóságát, hogy az egyes részes felek vagy egyéb országok területére az előző évben milyen mennyiséget szállított az adott vegyi anyagból, magában és készítmények vagy áruk összetevőjeként. A tájékoztatáshoz csatolni kell az összes olyan importőr nevének és címének jegyzékét, aki ugyanezen időszakban szállítmány címzettje volt. A 13. cikk (7) bekezdése értelmében a tájékoztatásnak külön kell felsorolnia a kiviteleket.

Ugyanilyen tájékoztatással tartoznak a közösségi importőrök a Közösségbe importált mennyiségek tekintetében.

(2)   A Bizottság vagy a tagállamának kijelölt nemzeti hatósága kérésére az exportőr vagy az importőr a vegyi anyagokról minden további információt köteles megadni, amely e rendelet végrehajtásához szükséges.

(3)   A tagállamok a III. melléklettel összhangban évente összesített információkat közölnek a Bizottsággal. A Bizottság ezeket az információkat közösségi szinten összefoglalja, és a nem bizalmas információkat adatbázisában interneten keresztül elérhetővé teszi a nyilvánosság számára.

10. cikk

A tiltott vagy szigorúan korlátozott vegyi anyagok Egyezmény szerinti bejelentése

(1)   A Bizottság írásban bejelenti a Titkárságnál a PIC-bejelentést igénylő vegyi anyagokat.

(2)   A Bizottság bejelentést tesz a Titkárságnál, ha újabb vegyi anyagok tesznek indokolttá PIC-bejelentést és kerülnek felvételre az I. melléklet 2. részébe. Azután, hogy a vegyi anyagot tiltó vagy szigorúan korlátozó közvetlenül alkalmazandó közösségi jogszabályt elfogadták, a bejelentést a lehető leghamarabb, legkésőbb pedig a közvetlenül alkalmazandó jogszabály hatálybalépése után 90 nappal el kell juttatni.

(3)   A bejelentésnek a IV. mellékletben szereplő összes vonatkozó információt tartalmaznia kell.

(4)   A bejelentések közötti elsőbbséget a Bizottság annak figyelembevételével állapítja meg, hogy az adott vegyi anyag szerepel-e az I. melléklet 3. részében található jegyzékben, hogy a IV. melléklet szerinti tájékoztatási kötelezettség mennyiben teljesíthető, és hogy a vegyi anyag milyen súlyos kockázattal jár, különösen fejlődő országokra nézve.

Abban az esetben, ha valamely vegyi anyag PIC-bejelentést tesz indokolttá, de nincs elég adat a IV. melléklet követelményeinek teljesítéséhez, az ismert exportőrök vagy importőrök a Bizottság kérésére, a kérést követő 60 napon belül átadják a rendelkezésükre álló – akár más nemzeti vagy nemzetközi vegyianyag-ellenőrzési programokból származó – összes vonatkozó információt.

(5)   Az (1) vagy a (2) bekezdés szerint bejelentett, közvetlenül alkalmazandó jogszabályok módosulását a Bizottság írásban bejelenti a Titkárságnál, a közvetlenül alkalmazandó jogszabály módosításának elfogadása után a lehető leghamarabb, legkésőbb pedig a közvetlenül alkalmazandó jogszabály módosításának hatálybalépése után hatvan nappal.

A Bizottság benyújtja az összes vonatkozó információt, amely az (1), illetőleg a (2) bekezdés szerinti kezdeti bejelentés időpontjában még nem állt rendelkezésre.

(6)   A Bizottság bármely részes fél vagy a Titkárság kérésére amennyire csak lehetséges további információkat szolgáltat a vegyi anyagról vagy a közvetlenül alkalmazandó jogszabályról.

Kérésre a tagállamok szükség szerint segítik a Bizottságot az információ összeállításában.

(7)   A Bizottság a tagállamoknak azonnal továbbítja a Titkárságtól származó, olyan vegyi anyagokra vonatkozó információkat, amelyekről más részes felek bejelentették, hogy tilalom vagy szigorú korlátozás alá esnek.

Adott esetben a Bizottság – a tagállamokkal szorosan együttműködve – felméri, hogy szükséges-e közösségi szintű intézkedéseket javasolni ahhoz, hogy a Közösségben ne fenyegethesse megengedhetetlen kockázat az emberi egészséget és a környezetet.

(8)   Abban az esetben, ha egy tagállam – a vonatkozó közösségi szabályozással összhangban – vegyi anyagot tiltó vagy szigorúan korlátozó közvetlenül alkalmazandó nemzeti jogszabályt fogad el, a vonatkozó információkat közölnie kell a Bizottsággal. A Bizottság ezeket az információkat a tagállamok rendelkezésére bocsátja. A tagállamok ezen információ kézhezvételét követő négy héten belül beküldhetik a Bizottsághoz és a közvetlenül alkalmazandó nemzeti jogszabályt bejelentő tagállamhoz az esetleges PIC-bejelentéssel kapcsolatos észrevételeiket, különösen az adott vegyi anyag saját nemzeti joguk szerinti helyzetére vonatkozó információkat. Az észrevételek megismerése után a bejelentő tagállam tájékoztatja a Bizottságot, hogy az:

értesítse-e a Titkárságot, e cikknek megfelelően, vagy

adja-e át az információkat a Titkárságnak, a 11. cikknek megfelelően.

11. cikk

Kötelező információtovábbítás a Titkárság felé a tilalom vagy szigorú korlátozás alá eső, PIC-bejelentést nem igénylő vegyi anyagok tekintetében

Abban az esetben, ha olyan vegyi anyagról van szó, amely kizárólag az I. melléklet 1. részében szerepel, vagy ha a 10. cikk (8) bekezdése második francia bekezdésének alkalmazása céljából érkezik információ egy tagállamtól, a Bizottság átadja a Titkárságnak a vonatkozó közvetlenül alkalmazandó jogszabályokról szóló információkat, hogy adott esetben közölni lehessen őket az Egyezményben részes többi féllel.

12. cikk

Vegyi anyagok behozatalával kapcsolatos kötelezettségek

(1)   A Bizottság azonnal továbbítja a tagállamoknak a Titkárságtól kapott határozati útmutató dokumentumokat.

A Bizottság – a 24. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárással összhangban, a Közösség nevében kiadott végleges vagy ideiglenes behozatali válasz formájában – behozatali határozatot hoz a szóban forgó vegyi anyag jövőbeli importjáról. A Bizottság ezután a határozatot a lehető leghamarabb közli a Titkársággal, legkésőbb pedig kilenc hónappal azután, hogy a Titkárság a határozati útmutató dokumentumot szétküldte.

Abban az esetben, ha a vegyi anyagot korlátozó közösségi jogi szabályozás kiegészül vagy módosul, a Bizottság – a 24. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárással összhangban – felülvizsgálja a behozatali határozatot és a Titkárság tudomására hozza a felülvizsgált kiviteli határozatot.

(2)   Ha olyan vegyi anyagról van szó, amelyet egy vagy több tagállam tilt vagy szigorúan korlátoz, a Bizottság – az érintett tagállamok írásbeli kérésére – behozatali határozatában figyelembe veszi ezt az információt.

(3)   Az (1) bekezdés szerinti behozatali határozat mindig a határozati útmutató dokumentumban szereplő, az adott vegyi anyaghoz tartozó kategóriára vagy kategóriákra vonatkozik.

(4)   A Bizottság, amikor a Titkárság tudomására hozza a behozatali határozatot, egyúttal leírást is ad az annak alapjául szolgáló jogi vagy közigazgatási intézkedésről.

(5)   A Közösségben minden kijelölt nemzeti hatóság – saját jogi vagy közigazgatási intézkedéseivel összhangban – hozzáférhetővé teszi az (1) bekezdés szerinti behozatali határozatokat a hatáskörén belüli érintettek számára.

(6)   Adott esetben a Bizottság – a tagállamokkal szorosan együttműködve – felméri, hogy a határozati útmutató dokumentumban szereplő információk figyelembevételével szükséges-e közösségi szintű intézkedéseket javasolni ahhoz, hogy a Közösségben ne fenyegethesse megengedhetetlen kockázat az emberi egészséget és a környezetet.

13. cikk

Vegyi anyagok kivitelével kapcsolatos, a kiviteli bejelentés követelményein kívüli kötelezettségek

(1)   A Bizottság a tagállamoknak és az európai ipari szövetségeknek azonnal továbbítja a PIC-eljárás hatálya alá eső vegyi anyagokra vonatkozó információkat, amelyek a Titkárságtól körlevélben vagy másképpen érkeznek, valamint az importáló felek azon határozatait, amelyek e vegyi anyagok behozatali feltételeire vonatkoznak. Ezenkívül, az Egyezmény 10. cikkének (2) bekezdésével összhangban, minden olyan esetről is, amelyben elmulasztottak választ adni, azonnal továbbítja az információkat a tagállamoknak. A Bizottság a behozatali határozatokról – amelyek mindegyike külön behozatali azonosító hivatkozási számot kap – minden információt rendelkezésre bocsát az internetről nyilvánosan elérhető adatbázisán keresztül, és ezeket az információkat kérésre bárkinek kiadja.

(2)   A Bizottság az I. mellékletben felsorolt vegyi anyagok mindegyikét besorolja az Európai Közösség Kombinált Nómenklatúrája szerint. Ezeket a besorolásokat szükség szerint felül kell vizsgálni, figyelemmel arra, ha az érintett vegyi anyagok tekintetében módosul a Vámigazgatások Világszervezetének harmonizált rendszere szerinti nómenklatúra vagy az Európai Közösség Kombinált Nómenklatúrája.

(3)   A Bizottság által az (1) bekezdés szerint továbbított válaszokat minden tagállam közli a joghatóságán belüli érintettekkel.

(4)   Az exportőrök minden behozatali válasz esetében kötelesek a benne foglalt intézkedéseknek eleget tenni legkésőbb hat hónappal azután, hogy a Titkárság a válaszról tájékoztatta a Bizottságot az (1) bekezdés szerint.

(5)   A Bizottság és a tagállamok – kérésre, adott esetben – az importáló részes feleknek tanácsot és segítséget adnak olyan további információk beszerzéséhez, amelyek birtokában könnyebben tudnak választ adni a Titkárságnak egy adott vegyi anyag behozatalát illetően.

(6)   Sem az I. melléklet 2. vagy 3. részében szereplő anyagokat, sem az olyan készítményeket, amelyek ilyen anyagot olyan koncentrációban tartalmaznak, amely a 1999/45/EK irányelv szerinti címkézési kötelezettségekkel járhat, tekintet nélkül más anyagok jelenlétére, nem szabad exportálni, hacsak nem teljesül az alábbi feltételek valamelyike:

a)

az exportőr a harmadik országba való behozatal kifejezett hozzájárulását kérte és azt megkapta saját kijelölt nemzeti hatóságán keresztül, a Bizottsággal, valamint az importáló részes fél kijelölt nemzeti hatóságával, illetőleg ha egyéb ország az importáló, annak illetékes hatóságával történő konzultáció alapján;

b)

az I. melléklet 3. részében felsorolt vegyi anyagok esetében a Titkárság által az (1) bekezdés szerint kiadott legutóbbi körlevél értelmében az importáló részes fél hozzájárult a behozatalhoz.

Az I. melléklet 2. részében szereplő, OECD-országokba való kivitelre szánt vegyi anyagok esetében az exportőr kijelölt nemzeti hatósága – a Bizottsággal konzultálva – eseti alapon határozhat úgy, hogy el lehet tekinteni a kifejezett hozzájárulástól abban az esetben, ha a vegyi anyag az érintett OECD-országba való behozatal idején engedélyezve van, be van jegyezve vagy megengedett az adott OECD-országban.

Abban az esetben, ha a kifejezett hozzájárulást az a) pont szerint kérték, és a Bizottsághoz vagy az exportőr kijelölt nemzeti hatóságához nem érkezett válasz 30 napon belül, a Bizottság emlékeztető felszólítást küld. Adott esetben, ha újabb 30 nap elteltével sem érkezik válasz, a Bizottság szükség szerint további emlékeztető felszólításokat küldhet.

(7)   Az I. melléklet 2. és 3. részében felsorolt vegyi anyagok esetében az exportőr kijelölt nemzeti hatósága – a Bizottsággal konzultálva és eseti alapon – határozhat úgy, hogy a kivitelre sor kerülhet abban az esetben, ha a (6) bekezdés a) pontja szerinti, kifejezett hozzájárulás iránti kérelemre minden ésszerű erőfeszítés ellenére sem érkezett válasz 60 napon belül, és ha az importáló részes fél vagy egyéb ország hivatalos forrásának tanúsága szerint a vegyi anyag engedélyezve van, be van jegyezve vagy megengedett.

Az I. melléklet 3. részében felsorolt vegyi anyagok kiviteléről szóló döntés meghozatalakor a kijelölt nemzeti hatóság – a Bizottsággal konzultálva – fontolóra veszi a vegyi anyag az importáló részes fél területén vagy az importáló egyéb országban történő felhasználásának az emberi egészségre vagy a környezetre gyakorolt lehetséges hatásait.

(8)   A (6) bekezdés a) pontja alapján megszerzett kifejezett hozzájárulások, illetőleg a (7) bekezdés alapján adott mentesítések érvényességét a Bizottság – a tagállamokkal konzultálva – rendszeresen felülvizsgálja az alábbiak szerint:

a)

a (6) bekezdés a) pontja alapján megszerzett kifejezett hozzájárulások esetében újabb kifejezett hozzájárulásért kell folyamodni a hozzájárulás megadását követő harmadik naptári év végéig, a hozzájárulás ellenkező kikötése hiányában;

b)

hacsak időközben nem érkezik válasz a kérelemre, a (7) bekezdés alapján adható mentesítés időtartama legfeljebb 12 hónap, amelynek elteltével kifejezett hozzájárulás válik szükségessé;

Az e bekezdés a) pontjában említett esetben azonban az adott időtartam eltelte után is folytatódhat a kivitel, amíg a frissen benyújtott, további 12 hónapos időszakra szóló kifejezett hozzájárulás iránti kérelemre nem érkezik válasz.

Minden újabb kérelmet a Bizottság közvetítésével kell benyújtani.

(9)   A Bizottság rögzíti adatbázisában a kifejezett hozzájárulás iránti kérelmek, az ezekre érkező válaszok és a megadott mentesítések mindegyikét. Minden megszerzett vagy mentesítéssel kiváltott kifejezett hozzájárulás kifejezett hozzájárulási nyilvántartási azonosító számot kap, és a hozzá kapcsolódó feltételekre, érvényességi időkre stb. vonatkozó összes információval együtt nyilvántartásba kerül.

(10)   Vegyi anyagot legkésőbb a szavatossági idő lejárta előtt hat hónappal szabad exportálni, ha létezik szavatossági idő, vagy az a gyártás idejéből kikövetkeztethető, kivéve, ha a vegyi anyag belső tulajdonságai miatt ehhez lehetetlen ragaszkodni. Az exportőrök különösen a peszticideknél gondoskodnak arról, hogy a peszticid optimális méretű és csomagolású tárolóedényekbe kerüljön, minimálisra csökkentve annak kockázatát, hogy lejárt készletek halmozódjanak fel.

(11)   Peszticidek kivitelekor az exportőröknek gondoskodniuk kell arról, hogy a címke külön eligazítást adjon az importáló részes fél vagy egyéb ország éghajlati viszonyai közötti tárolási feltételekről és tárolási stabilitásról. Biztosítaniuk kell továbbá, hogy az exportált peszticidek megfeleljenek a Közösség jogszabályaiban megállapított tisztasági előírásoknak.

14. cikk

Bizonyos vegyi anyagok és vegyi anyagokat tartalmazó áruk kivitele

(1)   A 7. cikk szerinti kiviteli bejelentési eljárás alá tartoznak azon áruk, amelyekben az I. melléklet 2. vagy 3. részében szereplő vegyi anyag, vagy ilyen vegyi anyagokat olyan koncentrációban tartalmazó készítmény található, amely az 1999/45/EK irányelv szerint címkézési kötelezettségekkel járhat, tekintet nélkül más anyagok jelenlétére.

(2)   Nem exportálhatók azok a vegyi anyagok és áruk, amelyeket az emberi egészség vagy a környezet védelmében tilos a Közösségben felhasználni: ezeket az V. melléklet sorolja fel.

15. cikk

A tranzitforgalomra vonatkozó tájékoztatás

(1)   A VI. melléklet sorolja fel az Egyezményben részes azon feleket, amelyek a PIC-eljárás hatálya alá tartozó vegyi anyagok tranzitforgalmáról információt kérnek, valamint azt, hogy az Egyezményben részes egyes felek milyen információkat igényeltek a Titkárságon keresztül.

(2)   Abban az esetben, ha valamely, az I. melléklet 3. részében szereplő vegyi anyagot az Egyezményben részes olyan fél területén szállítanak át, amely szerepel a VI. mellékletben, az exportőr, amennyire csak lehetséges, legkésőbb az első átszállítás előtt 30 nappal, majd pedig minden további átszállítás esetében legkésőbb 8 nappal azelőtt eljuttatja az illetékessége szerinti tagállam kijelölt nemzeti hatóságához azokat az információkat, amelyekre a VI. melléklet szerint igényt tart az Egyezményben részes szóban forgó fél.

(3)   A tagállam kijelölt nemzeti hatósága a (2) bekezdés alapján hozzá beérkező – az exportőrtől származó – információkat a rendelkezésre álló összes kiegészítő információval együtt továbbítja a Bizottsághoz.

(4)   A Bizottság a (3) bekezdés alapján hozzá beérkező információkat a rendelkezésre álló összes kiegészítő információval együtt legkésőbb az első átszállítás előtt 15 nappal, majd pedig minden további átszállítás előtt továbbítja az Egyezményben részes, ezen információkra igényt tartó fél kijelölt nemzeti hatóságához.

16. cikk

Az exportált vegyi anyagokhoz mellékelendő tájékoztatás

(1)   A 67/548/EGK irányelvben, az 1999/45/EK irányelvben, a 91/414/EGK irányelvben és a 98/8/EK irányelvben vagy bármely más vonatkozó közösségi jogszabályban, vagy ezek alapján megállapított, csomagolásra és címkézésre vonatkozó rendelkezések hatálya kiterjed a kivitelre szánt vegyi anyagokra.

Az első albekezdés nem sért semmilyen különleges követelményt, amelyet az importáló részes fél vagy egyéb ország támaszt a vonatkozó nemzetközi előírások figyelembevételével.

(2)   Az (1) bekezdésben említett vagy az I. mellékletben szereplő vegyi anyagok gyártási idejét és – adott esetben – szavatossági határidejét fel kell tüntetni a címkén, a szavatossági határidőt szükség esetén éghajlati övenként külön-külön feltüntetve.

(3)   Kivitel esetén az (1) bekezdésben említett vegyi anyagokhoz a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) és az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról szóló, 2006. december 18-i 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (23) megfelelő biztonsági adatlapot kell mellékelni. Az exportőrnek minden importőrhöz el kell juttatnia a szóban forgó biztonsági adatlapot.

(4)   A címkén és a biztonsági adatlapon lehetőség szerint a rendeltetés vagy a tervezett felhasználási hely szerinti ország hivatalos nyelvén, illetőleg annak egy vagy több főbb nyelvén kell feltüntetni az információkat.

17. cikk

A behozatal és a kivitel ellenőrzésére felhatalmazott tagállami hatóságok és exportőrök kötelezettségei

(1)   Ha e rendelet elfogadását megelőzően még nem tette meg, minden tagállam kijelöli, hogy mely hatóságok – például vámhatóságok – felelnek az I. mellékletben felsorolt vegyi anyagok behozatalának és kivitelének ellenőrzéséért.

A Bizottság és a tagállamok célirányos és összehangolt fellépéssel ellenőrzik, hogy az exportőrök betartják-e az e rendeletben előírtakat.

A tagállamok hatóságaik ilyen irányú tevékenységeiről is részletesen beszámolnak a 21. cikk (1) bekezdése értelmében az eljárás végrehajtásáról készülő rendszeres jelentéseikben.

(2)   Az exportőrnek a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (24) 161. cikke (5) bekezdésében említett kiviteli nyilatkozatában (az egységes vámokmány 44. rovata vagy az elektronikus kiviteli nyilatkozatban szereplő megfelelő adat) adott esetben fel kell tüntetnie az e rendelet 7. cikkének (2) bekezdésében, a 13. cikk (1) vagy (9) bekezdésében említett hivatkozási azonosító számot, amely a kapcsolódó kötelezettségek teljesítését tanúsítja.

18. cikk

Szankciók

A tagállamok meghatározzák az e rendeletben előírtak megsértése esetén alkalmazandó szankciókat, és minden szükséges intézkedést megtesznek, hogy biztosítsák e rendelkezések helyes végrehajtását. Hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciókhoz kell folyamodni. A tagállamok 2009. augusztus 1-ig értesítik a Bizottságot az említett intézkedésekről, kivéve, ha ezt már a rendelet hatálybalépése előtt megtették. Ezenkívül a későbbi módosításokról is minden esetben értesítést küldenek, azok elfogadása után a lehető leghamarabb.

A tagállamok a szankciókra vonatkozó információkat kérésre rendelkezésre bocsátják.

19. cikk

Információcsere

(1)   A Bizottság és a tagállamok adott esetben megkönnyítik az e rendelet hatálya alá tartozó vegyi anyagokra vonatkozó tudományos, műszaki, gazdasági és jogi információk átadását, beleértve a toxikológiai, ökotoxikológiai és biztonsági információkét.

A Bizottság – a tagállamok szükség szerinti közreműködésével – adott esetben a következőket biztosítja:

a)

nyilvánosan elérhető információk szolgáltatása az Egyezmény céljaival összefüggő közvetlenül alkalmazandó jogszabályokról; valamint

b)

vegyi anyag egy vagy több felhasználását jelentősen korlátozó intézkedésekre vonatkozó információk közvetlen vagy a Titkárságon keresztüli átadása részes feleknek vagy egyéb országoknak.

(2)   A Bizottság és a tagállamok kölcsönös megállapodás alapján védelemben részesítik a részes felektől vagy más országoktól származó összes bizalmas információt.

(3)   Az e rendelet szerinti információátadás tekintetében – a környezeti információkhoz való nyilvános hozzáférésről szóló, 2003. január 28-i 2003/4/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (25) sérelme nélkül – legalább az alábbiak nem minősülnek bizalmasnak:

a)

az II. és a IV. mellékletben szereplő információk;

b)

a 16. cikk (3) bekezdésében említett biztonsági adatlapon szereplő információk;

c)

a vegyi anyag szavatossági határideje;

d)

a vegyi anyag gyártási ideje;

e)

óvintézkedésekre vonatkozó információk, beleértve a veszélyességi besorolást, a kockázat természetét és a vonatkozó biztonsági útmutatásokat;

f)

toxikológiai és ökotoxikológiai tesztek összefoglaló eredményei;

g)

a vegyi anyagok eltávolítását követően a csomagolás kezelésére vonatkozó információk.

A tagállamok hozzájárulásai alapján a Bizottság rendszeresen összegzést készít a hozzá beérkező információkról.

20. cikk

Technikai segítségnyújtás

A Bizottság és a kijelölt tagállami nemzeti hatóságok, figyelembe véve különösen a fejlődő országok és az átmeneti gazdaságú országok igényeit, közösen előmozdítják a technikai segítségnyújtást – azon belül a képzést –, hogy kialakuljon az infrastruktúra, a kapacitás és a szakértelem, amely ahhoz szükséges, hogy a vegyi anyagokat megfelelően kezeljék egész életciklusuk során.

Ahhoz, hogy az említett országok végre tudják hajtani az Egyezményt, különösen a vegyi anyagokra vonatkozó információk átadásával, a szakértőcserék ösztönzésével, a kijelölt nemzeti hatóságok létrejöttének vagy fennmaradásának támogatásával, valamint a veszélyes peszticidkészítmények azonosításához és a Titkárságnak készülő bejelentések előkészítéséhez szükséges technikai szakismeretek átadásával kell előmozdítani a technikai segítségnyújtást.

Kívánatos, hogy a Bizottság és a tagállamok tevékenyen részt vegyenek a Kormányközi Kémiai Biztonsági Fórum által létrehozott kapacitásépítési információs hálózatban, információkat szolgáltatva azokról a projektekről, amelyeket azért támogatnak vagy finanszíroznak, hogy a fejlődő országokban és az átmeneti gazdaságú országokban javuljon a vegyi anyagok kezelése.

A Bizottságnak és a tagállamoknak nem kormányzati szervezetek támogatását is mérlegelniük kell.

21. cikk

Felügyelet és jelentéstétel

(1)   A tagállamok rendszeresen továbbítják a Bizottsághoz az e rendeletben előírt eljárások végrehajtására vonatkozó információkat, beleértve azokat, amelyek a vámellenőrzésekre, a jogsértésekre, a jogkövetkezményekre és a helyreállító intézkedésekre vonatkoznak.

(2)   Az e rendeletben számára előírt feladatok teljesítéséről a Bizottság rendszeresen jelentést állít össze, és azt belefoglalja az (1) bekezdés szerinti összefoglaló jelentésbe, amely a tagállamoktól származó információkat összegzi. A jelentésnek az interneten közzéteendő összefoglalóját továbbítani kell az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz.

(3)   Az (1) és (2) bekezdés alapján birtokukba jutott információk tekintetében minden tagállam és a Bizottság eleget tesz az adatok bizalmasságának és tulajdonjogának védelmére vonatkozó kötelezettségeinek.

22. cikk

A mellékletek aktualizálása

(1)   A Bizottság legalább évente köteles a közösségi jog és az Egyezmény alakulásának függvényében felülvizsgálni az I. mellékletben szereplő vegyianyag-jegyzéket.

(2)   Annak megállapításakor, hogy egy közösségi szintű közvetlenül alkalmazandó jogszabály tilalomnak vagy szigorú korlátozásnak minősül-e, fel kell mérni a jogszabály hatását a „peszticidek” és az „ipari vegyi anyagok” kategóriájának alkategóriái szintjén. Ha a közvetlenül alkalmazandó jogszabály az említett alkategóriák bármelyikére nézve tilt vagy szigorúan korlátoz valamely vegyi anyagot, ez utóbbit fel kell venni az I. melléklet 1. részébe.

Annak megállapításakor, hogy egy közösségi szintű közvetlenül alkalmazandó jogszabály olyan tilalomnak vagy szigorú korlátozásnak minősül-e, amelynek következtében az adott vegyi anyag PIC-bejelentést tesz indokolttá, fel kell mérni a jogszabály hatását a „peszticidek” és az „ipari vegyi anyagok” kategóriája szintjén. Ha a közvetlenül alkalmazandó jogszabály az említett kategóriákban tiltja vagy szigorúan korlátozza valamely vegyi anyag használatát, az adott vegyi anyagot az I. melléklet 2. részébe is fel kell venni.

(3)   A vegyi anyagok I. mellékletbe való felvételéről és – adott esetben – a bejegyzések módosításáról szóló határozatot indokolatlan késedelem nélkül kell meghozni.

(4)   Az e rendelet nem alapvető elemeinek módosítására irányuló alábbi intézkedéseket a 24. cikk (3) bekezdésében említett, ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárással kell elfogadni:

a)

olyan intézkedések, amelyek valamely vegyi anyagnak a közösségi szintű közvetlenül alkalmazandó jogszabálynak megfelelően és a (2) bekezdés értelmében az I. melléklet 1. és 2. részébe való felvételére irányulnak;

b)

olyan intézkedések, amelyek valamely, a 850/2004/EK rendelet alá tartozó vegyi anyagnak az V. melléklet 1. részébe való felvételére irányulnak;

c)

az I. melléklet – továbbá a már létező bejegyzések – módosítását célzó intézkedések;

d)

olyan intézkedések, amelyek valamely, már közösségi szintű kiviteli tilalom alá eső vegyi anyagnak az V. melléklet 2. részébe való felvételére irányulnak;

e)

a II., III., IV. és VI. mellékletek módosítására irányuló intézkedések;

f)

az V. melléklet meglévő bejegyzéseinek módosítására irányuló intézkedések.

23. cikk

Technikai útmutató feljegyzések

A Bizottság a 24. cikk (2) bekezdésében említett tanácsadó bizottsági eljárásnak megfelelően technikai feljegyzéseket készít a rendelet mindennapi alkalmazásának megkönnyítésére.

A technikai feljegyzéseket az Európai Unió Hivatalos lapjának C. sorozatában teszik közzé.

24. cikk

A bizottság

(1)   A Bizottságot az 1907/2006/EK rendelet 133. cikke alapján létrehozott bizottság segíti.

(2)   E bekezdésre való hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 3. és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

(3)   E bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5a. cikkének (1)–(4) bekezdését és 7. cikkét kell alkalmazni, 8. cikkének rendelkezéseire is figyelemmel.

25. cikk

Hivatkozás a 304/2003/EK rendeletre

A 304/2003/EK rendeletre történő hivatkozásokat e rendeletre történő hivatkozásoknak kell tekinteni.

26. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

A 17. cikk (2) bekezdése azonban 2008. november 1-jétől alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2008. június 17-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

J. LENARČIČ


(1)  HL C 175., 2007.7.27., 40. o.

(2)  Az Európai Parlament 2008. január 15-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2008. június 5-i határozata.

(3)  HL L 63., 2003.3.6., 1. o. A legutóbb az 1376/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 307., 2007.11.24., 14. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 251., 1992.8.29., 13. o. A legutóbb a 300/2002/EK bizottsági rendelettel (HL L 52., 2002.2.22., 1. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 63., 2003.3.6., 29. o.

(6)  EBHT 2006., I-107. o.

(7)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o. A legutóbb a 2006/512/EK határozattal (HL L 200., 2006.7.22., 11. o.) módosított határozat.

(8)  HL L 158., 2004.4.30., 7. o. A legutóbb a 323/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 85., 2007.3.27., 3. o.) módosított rendelet.

(9)  Tanács 67/548/EK irányelve (1967. június 27.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről (HL L 196., 1967.8.16., 1. o.). A legutóbb a 2006/121/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 396., 2006.12.30., 852. o.) módosított irányelv. Helyesbített változat: HL L 136., 2007.5.29., 281. o.

(10)  Az Európai Parlament és a Tanács 1999/45/EK irányelve (1999. május 31.) a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről (HL L 200., 1999.7.30., 1. o.). A legutóbb az 1907/2006/EK rendelettel (HL L 396., 2006.12.30., 1. o.) módosított irányelv. Helyesbített változat: HL L 136., 2007.5.29., 3. o.

(11)  HL L 22., 2005.1.26., 1. o.

(12)  HL L 159., 1996.6.29., 1. o.

(13)  HL L 114., 2006.4.27., 9. o.

(14)  HL L 377., 1991.12.31., 20. o. A legutóbb az 166/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 33., 2006.2.4., 1. o.) módosított irányelv.

(15)  HL L 159., 2000.6.30., 1. o. A legutóbb az 1183/2007/EK rendelettel (HL L 278., 2007.10.22., 1. o.) módosított rendelet.

(16)  HL L 165., 2004.4.30., 1. o. A legutóbb a 301/2008/EK tanácsi rendelettel (HL L 97., 2008.4.9., 85. o.) módosított rendelet.

(17)  HL L 31., 2002.2.1., 1. o. A legutóbb az 575/2006/EK bizottsági rendelettel (HL L 100., 2006.4.8., 3. o.) módosított rendelet.

(18)  HL L 106., 2001.4.17., 1. o. A legutóbb a 2008/27/EK irányelvvel (HL L 81., 2008.3.20., 45. o.) módosított irányelv.

(19)  HL L 311., 2001.11.28., 67. o. A legutóbb a 2008/29/EK irányelvvel (HL L 81., 2008.3.20., 51. o.) módosított irányelv.

(20)  HL L 311., 2001.11.28., 1. o. A legutóbb a 2004/28/EK irányelvvel (HL L 136., 2004.4.30., 58. o.) módosított irányelv.

(21)  HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 2008/45/EK bizottsági irányelvvel (HL L 94., 2008.4.5., 21. o.) módosított irányelv.

(22)  HL L 123., 1998.4.24., 1. o. A legutóbb a 2008/31/EK irányelvvel (HL L 81., 2008.3.20., 57. o.) módosított irányelv.

(23)  HL L 396., 2006.12.30., 1. o. Helyesbített változat: HL L 136., 2007.5.29., 3. o. Az 1354/2007/EK tanácsi rendelettel (HL L 304., 2007.11.22., 1. o.) módosított rendelet.

(24)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o. A legutóbb az 1791/2006/EK rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.

(25)  HL L 41., 2003.2.14., 26. o.


I. MELLÉKLET

A VEGYI ANYAGOK JEGYZÉKE

(a 6. cikkben említettek szerint)

1. RÉSZ

Kiviteli bejelentési kötelezettség alá tartozó vegyi anyagok jegyzéke

(a 7. cikkben említettek szerint)

Fontos tudni, hogy a 7. cikk (2), (3) és (4) bekezdése szerinti kiviteli bejelentési kötelezettségek nem vonatkoznak az e mellékletben felsorolt azon vegyi anyagokra, amelyek a PIC-eljárás hatálya alá tartoznak, feltéve, hogy teljesülnek a 7. cikk (6) bekezdésének b) és c) pontja szerinti feltételek. A könnyebb eligazodás érdekében a melléklet 3. része külön felsorolja ezeket a vegyi anyagokat, amelyeket az alábbi jegyzékben # jel különböztet meg.

Fontos tudni azt is, hogy az ebben a részben felsorolt vegyi anyagok közül azok, amelyek a közösségi közvetlenül végrehajtandó jogszabály jellege miatt PIC-bejelentést tesznek indokolttá, e melléklet 2. részében is szerepelnek. Az alábbi jegyzékben e vegyi anyagokat „+” jel különbözteti meg.

Vegyi anyag

CAS-szám

Einecs-szám

KN-kód

Alkategória (1)

Felhasználási korlátozás (2)

Értesítést nem igénylő országok

1,1,1-Triklór-etán

71-55-6

200-756-3

2903 19 10

i(2)

t

 

1,2-Dibróm-etán (etilén dibromid) #

106-93-4

203-444-5

2903 31 00

p(1)- p(2)

t-t

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/internetcímen

1,2-Diklór-etán (etilén diklorid) #

107-06-2

203-458-1

2903 15 00

p(1)- p(2)

t-t

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/internetcímen

 

i(2)

t

 

cisz-1,3-Diklór-propén-((1Z)-1,3-diklór-prop-1-én)

10061-01-5

233-195-8

2903 29 00

p(1)- p(2)

t-t

 

2-Aminobután

13952-84-6

237-732-7

2921 19 80

p(1)- p(2)

t-t

 

2-Naftil-amin (naftalin-2-amin) és sói +

91-59-8, 553-00-4, 612-52-2 és egyéb

202-080-4, 209-030-0, 210-313-6 és egyéb

2921 45 00

i(1)

t

 

 

i(2)

t

 

2,4,5-T, valamint sói és észterei #

93-76-5 és egyéb

202 -273 -3, és egyéb

2918 91 00

p(1)- p(2)

t-t

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/internetcímen

4-Aminobifenil (bifenil-4-amin) és sói +

92 -67 -1, 2113 -61 -3 és egyéb

202-177-1 és egyéb

2921 49 80

i(1)

t

 

 

i(2)

t

 

4-Nitrobifenil +

92-93-3

202-204-7

2904 20 00

i(1)

t

 

 

i(2)

t

 

Acefát +

30560-19-1

250-241-2

2930 90 85

p(1)- p(2)

t-t

 

Acifluorfén

50594-66-6

256-634-5

2916 39 00

p(1)- p(2)

t-t

 

Alaklór +

15972-60-8

240-110-8

2924 29 95

p(1)

t

 

Aldikarb +

116-06-3

204-123-2

2930 90 85

p(1)- p(2)

szk-t

 

Ametrin

834-12-8

212-634-7

2933 69 80

p(1)- p(2)

t-t

 

Amitraz +

33089-61-1

251-375-4

2925 29 00

p(1)

szk

 

Arzénvegyületek

 

 

 

p(2)

szk

 

Azbesztszálak +:

1332-21-4 és egyéb

 

 

 

 

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/internetcímen

Krokidolit #

12001-28-4

 

2524 10 00

i

t

 

Amozit #

12172-73-5

 

2524 90 00

i

t

 

Antofillit #

77536-67-5

 

2524 90 00

i

t

 

Aktinolit #

77536-66-4

 

2524 90 00

i

t

 

Tremolit #

77536-68-6

 

2524 90 00

i

t

 

Krizotil +

12001-29-5 vagy 132207-32-0

 

2524 90 00

i

t

 

Atrazin +

1912-24-9

217-617-8

2933 69 10

p(1)- p(2)

szk-t

 

Azinfosz-etil

2642-71-9

220-147-6

2933 99 90

p(1)- p(2)

t-t

 

Azinfosz-metil

86-50-0

201-676-1

2933 99 90

p(1)

t

 

Benszultap

17606-31-4

 

2930 90 85

p(1)- p(2)

t-t

 

Benzol (3)

71-43-2

200-753-7

2902 20 00

i(2)

szk

 

Benzidin és sói+

Benzidinszármazékok+

92 -87 -5, 36341 -27 -2 és egyéb

202 -199 -1, 252 -984 -8 és egyéb

2921 59 90

i(1) – i(2)

i(2)

szk-t

t

 

 

 

 

 

 

Binapakril #

485-31-4

207-612-9

2916 19 50

p(1)-p(2)

i(2)

t-t

t

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/internetcímen

Kadmium és vegyületei

7440-43-9 és egyéb

231-152-8 és egyéb

8107

3206 49 30 és egyéb

i(1)

szk

 

Kaduzafosz +

95465-99-9

n.a.

2930 90 85

p(1)

t

 

Kalciferol

50-14-6

200-014-9

2936 29 90

p(1)

t

 

Kaptafol #

2425-06-1

219-363-3

2930 50 00

p(1) –p(2)

t-t

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/internetcímen

Karbaril +

63-25-2

200-555-0

2924 29 95

p(1)- p(2)

t–t

 

Karbofurán+

1563-66-2

216-353-0

2932 99 85

p(1)

t

 

Szén-tetraklorid

56-23-5

200-262-8

2903 14 00

i(2)

t

 

Karboszulfán +

55285-14-8

259-565-9

2932 99 85

p(1)

t

 

Kartap

15263-53-3

 

2930 20 00

p(1)- p(2)

t-t

 

Kinometionát

2439-01-2

219-455-3

2934 99 90

p(1)- p(2)

t-t

 

Klórdekón

143-50-0

205-601-3

2914 70 00

p(2)

szk

 

Klórdimeform #

6164-98-3

228-200-5

2925 21 00

p(1) –p(2)

t-t

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/internetcímen

Klórfenapir +

122453-73-0

 

2933 99 90

p(1)

t

 

Klórfenvinfosz

470-90-6

207-432-0

2919 90 90

p(1)- p(2)

t-t

 

Klórmefosz

24934-91-6

246-538-1

2930 90 85

p(1)- p(2)

t-t

 

Klórbenzilát #

510-15-6

208-110-2

2918 18 00

p(1)- p(2)

t-t

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/internetcímen

Kloroform

67-66-3

200-663-8

2903 13 00

i(2)

t

 

Klozolinát +

84332-86-5

282-714-4

2934 99 90

p(1)- p(2)

t-t

 

Kolekalciferol

67-97-0

200-673-2

2936 29 90

p(1)

t

 

Kumafuril

117-52-2

204-195-5

2932 29 85

p(1)- p(2)

t-t

 

Kreozot és a kreozot rokonvegyületei

8001-58-9

232-287-5

2707 91 00

 

 

 

 

61789-28-4

263-047-8

 

 

 

 

 

84650-04-4

283-484-8

3807 00 90

 

 

 

 

90640-84-9

292-605-3

 

 

 

 

 

65996-91-0

266-026-1

 

i(2)

t

 

 

90640-80-5

292-602-7

 

 

 

 

 

65996-85-2

266-019-3

 

 

 

 

 

8021-39-4

232-419-1

 

 

 

 

 

122384-78-5

310-191-5

 

 

 

 

Krimidin

535-89-7

208-622-6

2933 59 95

p(1)

t

 

Ciánazin

21725-46-2

244-544-9

2933 69 80

p(1)- p(2)

t-t

 

Cihalotrin

68085-85-8

268-450-2

2926 90 95

p(1)

t

 

DBB (Di-μ-oxo-di-n-butil-ón-hidroxiborán/dioxa-ón-bór-etan-4-ol)

75113-37-0

401-040-5

2931 00 95

i(1)

t

 

Diazinon (1)

333-41-5

206-373-8

2933 59 10

p(1)

t

 

Diklórfosz (1)

62-73-7

200-547-7

2919 90 90

p(1)

t

 

78 %-nál kevesebb p, p'-Dikofolt vagy 1 g/kg-nál kevesebb DDT-t és DDT-rokon vegyületeket tartalmazó Dikofol +

115-32-2

204-082-0

2906 29 00

p(1)- p(2)

t-t

 

Dimetenamid +

87674-68-8

n.a.

2934 99 90

p(1)

t

 

Dinitro-orto-krezol (DNOC) és sói (mint például ammóniumsója, káliumsója és nátriumsója) #

534-52-1

2980-64-5

5787-96-2

2312-76-7

208-601-1

221-037-0

219-007-7

2908 99 90

p(1)- p(2)

t-t

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/internetcímen

Dinobuton

973-21-7

213-546-1

2920 90 10

p(1)- p(2)

t-t

 

Dinoszeb, illetve annak sói és észterei #

88-85-7

és egyéb

201-861-7

és egyéb

2908 91 00

2915 36 00

p(1)-p(2)

i(2)

t-t

t

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/internetcímen

Dinoterb +

1420-07-1

215-813-8

2908 99 90

p(1)- p(2)

t-t

 

Diuron

330-54-1

006-015-00

2924 21 90

p(1)

t

 

A következők kombinációját tartalmazó porozószerek:

 

 

3808 99 90

 

 

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/internetcímen

legalább 7 % benomil,

17804-35-2

241-775-7

2933 99 90

p(1)

t

 

legalább 10 % karbofurán,

1563-66-2

216-353-0

2932 99 85

p(2)

t

 

és legalább 15 % tirám #

137-26-8

205-286-2

2930 30 00

 

 

 

Endoszulfán +

115-29-7

204-079-4

2920 90 85

p(1)

t

 

Etion

563-12-2

209-242-3

2930 90 85

p(1)- p(2)

t-t

 

Etilén-oxid (Oxirán) #

75-21-8

200-849-9

2910 10 00

p(1)

t

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/internetcímen

Fenitrotion

122-14-5

204-524-2

2920 19 00

p(1)

t

 

Fenpropatrin

39515-41-8

254-485-0

2926 90 95

p(1)- p(2)

t-t

 

Fention +

55-38-9

200-231-9

2930 90 85

p(1)

szk

 

Fentin-acetát +

900-95-8

212-984-0

2931 00 95

p(1)- p(2)

t-t

 

Fentin-hidroxid +

76-87-9

200-990-6

2931 00 95

p(1)- p(2)

t-t

 

Fenvalerát

51630-58-1

257-326-3

2926 90 95

p(1)

t

 

Ferbam

14484-64-1

238-484-2

2930 20 00

p(1)- p(2)

t-t

 

Fluoracetamid #

640-19-7

211-363-1

2924 12 00

p(1)

t

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/internetcímen

Flurenol

467-69-6

207-397-1

2918 19 85

p(1)- p(2)

t-t

 

Furatiokarb

65907-30-4

265-974-3

2932 99 85

p(1)- p(2)

t-t

 

Haloxifop-R +

95977-29-0

n.a.

2933 39 99

p(1)

t

 

(Haloxifop-P-metilészter)

(72619-32-0)

(406-250-0)

(2933 39 99)

 

 

 

HCH/hexaklór-ciklohexán (kevert izomerek) #

608-73-1

210-168-9

2903 51 00

p(1)- p(2)

t-szk

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/internetcímen

Hexaklóretán

67-72-1

200-666-4

2903 19 80

i(1)

szk

 

Hexazinon

51235-04-2

257-074-4

2933 69 80

p(1)- p(2)

t-t

 

Iminoktadin

13516-27-3

236-855-3

2925 29 00

p(1)- p(2)

t-t

 

Izoxation

18854-01-8

242-624-8

2934 99 90

p(1)

t

 

Lindán (γ-HCH) #

58-89-9

200-401-2

2903 51 00

p(1)- p(2)

t-szk

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/internetcímen

Malation (1)

121-75-5

204-497-7

2930 90 85

p(1)

t

 

a)

Malein-hidrazid és sói, kivéve ennek kolin-, kálium- és nátriumsóit;

123-33-1

204-619-9

2933 99 90

p(1)

t

 

b)

A malein-hidrazid kolin-, kálium- és nátriumsói, amelyek több mint 1 mg/kg savegyenérték alapján kifejezett szabad hidrazint tartalmaznak

61167-10-0, 51542-52-0, 28330-26-9

257-261-0, 248-972-7

2933 99 90

 

 

 

Higanyvegyületek, a szervetlen higanyvegyületeket, alkil higanyvegyületeket és alkoxialkil és aril higanyvegyületeket is beleértve #

10112 -91 -1, 21908 -53 -2 és egyéb

233 -307 -5, 244 -654 -7 és egyéb

2852 00 00

p(1)- p(2)

t-szk

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/internetcímen

Metamidofosz (az anyag 600 g/l-t meghaladó hatóanyag-tartalmú oldható folyékony készítményei) #

10265-92-6

233-606-0

2930 50 003808 50 00

p(2)

t

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/internetcímen

Metidation

950-37-8

213-449-4

2934 99 90

p(1)- p(2)

t-t

 

Metil-paration + #

298-00-0

206-050-1

2920 11 00

p(1)- p(2)

t-t

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/internetcímen

Metoxuron

19937-59-8

243-433-2

2924 21 90

p(1)- p(2)

t-t

 

Monokrotofosz #

6923-22-4

230-042-7

2924 12 00

p(1)- p(2)

t-t

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/internetcímen

Monolinuron

1746-81-2

217-129-5

2928 00 90

p(1)

t

 

Monometil-dibróm-difenil-metán,

kereskedelmi neve: DBBT +

99688-47-8

402-210-1

2903 69 90

i(1)

t

 

Monometil-diklór-difenil metán;

kereskedelmi neve: Ugilec 121 vagy Ugilec 21 +

400-140-6

2903 69 90

i(1) – i(2)

t-t

 

Monometil-tetraklór-difenil metán;

kereskedelmi neve: Ugilec 141 +

76253-60-6

278-404-3

2903 69 90

i(1) – i(2)

t-t

 

Monuron

150-68-5

205-766-1

2924 21 90

p(1)

t

 

Nitrofen +

1836-75-5

217-406-0

2909 30 90

p(1)- p(2)

t-t

 

Nonilfenolok C6H4(OH)C9H19 +

25154-52-3 (fenol, nonil-),

246-672-0

2907 13 00

i(1)

szk

 

 

84852-15-3 (fenol, 4-nonil-, elágazó),

284-325-5

 

 

 

 

 

11066-49-2 (izononilfenol),

234-284-4

 

 

 

 

 

90481-04-2, (fenol, nonil-, elágazó),

291-844-0

 

 

 

 

 

104-40-5 (P-nonilfenol) és egyéb

203-199-4 és egyéb

 

 

 

 

Nonilfenol-etoxilátok (C2H4O)nC15H24O +

9016-45-9, 26027-38-3, 68412-54-4, 37205-87-1, 127087-87-0 és egyéb

 

3402 13 00

i(1)

p(1)-p(2)

szk

t-t

 

Oktabróm-difenil-éter +

32536-52-0

251-087-9

2909 30 38

i(1)

szk

 

Ometoát

1113-02-6

214-197-8

2930 90 85

p(1)- p(2)

t-t

 

Oxidemeton-metil +

301-12-2

206-110-7

2930 90 85

p(1)

t

 

Paration #

56-38-2

200-271-7

2920 11 00

p(1)- p(2)

t-t

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/internetcímen

Pebulát

1114-71-2

214-215-4

2930 20 00

p(1)- p(2)

t-t

 

Pentabróm-difenil-éter +

32534-81-9

251-084-2

2909 30 31

i(1)

szk

 

Pentaklór-fenol, valamint annak sói és észterei #

87-86-5 és egyéb

201-778-6 és egyéb

2908 11 00

2908 19 00 és egyéb

p(1)- p(2)

t-szk

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/internetcímen

Perfluoroktán-szulfonátok

1763-23-1

n.a.

2904 90 20

i(1)

szk

 

(PFOS)

2795-39-3

 

2904 90 20

 

 

 

C8F17SO2X

és egyéb

 

és egyéb

 

 

 

(X = OH, Fémsó (O-M+), halid, amid, és más származékok, beleértve a polimereket) + (a)

 

 

 

 

 

 

Permetrin

52645-53-1

258-067-9

2916 20 00

p(1)

t

 

Foszalon +

2310-17-0

218-996-2

2934 99 90

p(1)

t

 

Foszfamidon (az anyag 1 000 g/l-t meghaladó hatóanyag-tartalmú oldható folyékony készítményei) #

13171-21-6 (keverék, (E)&(Z) izomerek)

236-116-5

2924 12 00

3808 50 00

p(1)- p(2)

t-t

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/internetcímen

 

23783-98-4 ((Z)-izomer)

 

 

 

 

 

 

297-99-4 ((E)-izomer)

 

 

 

 

 

Polibrómozott bifenilek (PBB) #

13654-09-6 36355-01-8 27858-07-7 és egyéb

237-137-2 252-994-2 248- 696-7

2903 69 90 és egyéb

i(1)

szk

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/internetcímen

Poliklórozott terfenilek (PCT) #

61788-33-8

262-968-2

2903 69 90

i(1)

t

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/internetcímen

Profám

122-42-9

204-542-0

2924 29 95

p(1)

t

 

Pirazofosz +

13457-18-6

236-656-1

2933 59 95

p(1)- p(2)

t-t

 

Kvintozen +

82-68-8

201-435-0

2904 90 85

p(1)- p(2)

t-t

 

Szcillirozid

507-60-8

208-077-4

2938 90 90

p(1)

t

 

Szimazin +

122-34-9

204-535-2

2933 69 10

p(1)

szk

 

Sztrichnin

57-24-9

200-319-7

2939 99 00

p(1)

t

 

Teknazen +

117-18-0

204-178-2

2904 90 85

p(1)- p(2)

t-t

 

Terbufosz

13071-79-9

235-963-8

2930 90 85

p(1)- p(2)

t-t

 

Tetraetil-ólom #

78-00-2

201-075-4

2931 00 95

i(1)

szk

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/internetcímen

Tetrametil-ólom #

75-74-1

200-897-0

2931 00 95

i(1)

szk

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/internetcímen

Tallium-szulfát

7446-18-6

231-201-3

2833 29 90

p(1)

t

 

Tiociklám

31895-22-4

250-859-2

2934 99 90

p(1)- p(2)

t-t

 

Tiodikarb +

59669-26-0

261-848-7

2930 90 85

p(1)

t

 

Triazofosz

24017-47-8

245-986-5

2933 99 90

p(1)- p(2)

t-t

 

Triklórfon +

52-68-6

200-149-3

2931 00 95

p(1)- p(2)

t-t

 

Tridemorf

24602-86-6

246-347-3

2934 99 90

p(1)- p(2)

t-t

 

Szerves ón(III)vegyületek +

2931 00 95 és egyéb

p(2) i(2)

szk szk

 

Trisz (2,3-dibrómpropil) foszfát #

126-72-7

204-799-9

2919 10 00

i(1)

szk

Lásd a PIC-körlevelet a www.pic.int/internetcímen

Trisz-aziridinil-foszfinoxid-(1,1',1”-foszforiltriaziridin) +

545-55-1

208-892-5

2933 99 90

i(1)

szk

 

Vamidotion

2275-23-2

218-894-8

2930 90 85

p(1)- p(2)

t-t

 

Vinklozolin

50471-44-8

256-599-6

2934 99 90

p(1)

t

 

Zineb

12122-67-7

235-180-1

2930 20 00 vagy 3824 90 97

p(1)

t

 

CAS-szám

=

a Chemicals Abstract Service-féle nyilvántartási szám

#

A PIC-eljárás hatálya alá tartozó, vagy részlegesen annak hatálya alá tartozó vegyi anyag.

+

PIC-bejelentést indokolttá tevő vegyi anyag.

a)

2008. június 27-től lépnek érvénybe.

2. RÉSZ

PIC-Bejelentést igénylő vegyi anyagok jegyzéke

(a 10. cikkben említettek szerint)

Ez a jegyzék tartalmazza a PIC-bejelentést indokolttá tevő vegyi anyagokat. Általában nem szerepelnek benne olyan vegyi anyagok, amelyek már a PIC-eljárás hatálya alá tartoznak; ezeket e melléklet 3. része sorolja fel.

Vegyi anyag

CAS-szám

Einecs-szám

KN-kód

Kategória (4)

Felhasználási korlátozás (5)

2-Naftil-amin-(naftalin-2-amin) és sói

91-59-8, 553-00-4, 612-52-2 és egyéb

202-080-4, 209-030-0, 210-313-6 és egyéb

2921 45 00

i

t

4-Aminobifenil-(bifenil-4-amin) és sói

92-67-1, 2113-61-3 és egyéb

202-177-1 és egyéb

2921 49 80

i

t

4-Nitrobifenil

92-92-3

202-204-7

2904 20 00

i

t

Acefát

30560-19-1

250-241-2

2930 90 85

p

t

Alaklór

15972-60-8

240-110-8

2924 29 95

p

t

Aldikarb

116-06-3

204-123-2

2930 90 85

p

szk

Amitráz

33089-61-1

251-375-4

2925 29 00

p

szk

Azbesztszálak: Krizotil

12001-29-5 vagy 132207-32-0

 

2524 90 00

i

t

Atrazin

1912-24-9

217-617-8

2933 69 10

p

szk

Benzidin és sói

92-87-5, 36341-27-2 és egyéb

202-199-1, 252-984-8 és egyéb

2921 59 90

i

szk

 

 

 

 

Benzidinszármazékok

 

 

 

 

 

Kaduzafosz

95465-99-9

n.a.

2930 90 85

p

t

Karbaril

63-25-2

200-555-0

2924 29 95

p

t

Karbofurán

1563-66-2

216-353-0

2932 99 85

p

t

Karboszulfán

55285-14-8

259-565-9

2932 99 85

p

t

Klórfenapir

122453-73-0

 

2933 99 90

p

szk

Klozolinát

84332-86-5

282-714-4

2934 99 90

p

t

78 %-nál kevesebb p, p'-Dikofolt vagy 1 g/kg-nál kevesebb DDT-t és DDT-rokon vegyületeket tartalmazó Dikofol

115-32-3

204-082-0

2906 29 00

p

t

Dimetenamid

87674-68-8

n.a.

2934 99 90

p

t

Dinoterb

1420-07-1

215-813-8

2908 99 90

p

t

Endoszulfán

115-29-7

204-079-4

2920 90 85

p

t

Fention

55-38-9

200-231-9

2930 90 85

p

szk

Fentin-acetát

900-95-8

212-984-0

2931 00 95

p

t

Fentin-hidroxid

76-87-9

200-990-6

2931 00 95

p

t

Haloxifop-R

95977-29-0

n.a.

2933 39 99

p

t

(Haloxifop-P-metilészter)

(72619-32-0)

(406-250-0)

(2933 39 99)

 

 

Metil-paration #

298-00-0

206-050-1

2920 11 00

p

t

Monometil-dibróm-difenil-metán,

kereskedelmi neve: DBBT

99688-47-8

401-210-1

2903 69 90

i

t

Monometil-diklór-difenil metán;

kereskedelmi neve: Ugilec 121 vagy Ugilec 21

400-140-6

2903 69 90

i

t

Monometil-tetraklór-difenil metán;

kereskedelmi neve: Ugilec 141

76253-60-6

278-404-3

2903 69 90

i

t

Nitrofen

1836-75-5

217-406-0

2909 30 90

p

t

Nonilfenolok C6H4(OH)C9H19

25154-52-3 (fenol, nonil-),

246-672-0,

2907 13 00

i

szk

 

84852-15-3 (fenol, 4-nonil-, elágazó),

284-325-5

 

 

 

 

11066-49-2 (izononilfenol),

234-284-4

 

 

 

 

90481-04-2, (fenol, nonil-, elágazó),

291-844-0

 

 

 

 

104-40-5 (P-nonilfenol) és egyéb

203-199-4 és egyéb

 

 

 

Nonilfenol-etoxilátok (C2H4O)nC15H24O

9016-45-9, 26027-38-3, 68412-54-4, 37205-87-1, 127087-87-0 és egyéb

 

3402 13 00

i

p

Szk

t

Oktabróm-difenil-éter

32536-52-0

251-087-9

2909 30 38

i

szk

Oxidemeton-metil +

301-12-2

206-110-7

2930 90 85

p

t

Pentabróm-difenil-éter

32534-81-9

251-084-2

2909 30 31

i

szk

Perfluoroktán-szulfonátok

1763-23-1

n.a.

2904 90 20

i

szk

(PFOS) C8F17SO2X (X = OH, Fémsó (O-M+), halid, amid, és más származékok, beleértve a polimereket)

2795-39-3

és egyéb

 

2904 90 20

és egyéb

 

 

Foszalon

2310-17-0

218-996-2

2934 99 90

p

t

Pirazofosz

13457-18-6

236-656-1

2933 59 95

p

t

Kvintozen

82-68-8

201-435-0

2904 90 85

p

t

Szimazin

122-34-9

204-535-2

2933 69 10

p

szk

Teknazen

117-18-0

204-178-2

2904 90 85

p

t

Tiodikarb

59669-26-0

261-848-7

2930 90 85

p

t

Triklórfon

52-68-6

200-149-3

2931 00 95

p

t

Szerves ón(III)vegyületek, különösen a tributil-ón vegyületek, köztük a bisz(tributil-ón)-oxid

56-35-9 és egyéb

200-268-0 és egyéb

2931 00 95 és egyéb

p

szk

CAS-szám

=

Chemical Abstract Service nyilvántartási szám.

#

A PIC-eljárás hatálya alá tartozó, vagy részlegesen annak hatálya alá tartozó vegyi anyag.

3. RÉSZ

A rotterdami egyezmény értelmében a pic-eljárás hatálya alá tartozó vegyi anyagok jegyzéke

(a 12. és 13. cikkben említettek szerint)

(Az itt szereplő kategóriák megegyeznek az egyezményben említett kategóriákkal)

Vegyi anyag

Vonatkozó CAS-szám(ok)

HR-kód

Tiszta anyag

HR-kód

Az anyagot tartalmazó keverékek, készítmények

Kategória

2,4,5-T, valamint sói és észterei

93-76-5#

2918.91

3808.50

Peszticid

Aldrin (6)

309-00-2

2903.52

3808.50

Peszticid

Binapakril

485-31-4

2916.19

3808.50

Peszticid

Kaptafol

2425-06-1

2930.50

3808.50

Peszticid

Klórdán (6)

57-74-9

2903.52

3808.50

Peszticid

Klórdimeform

6164-98-3

2925.21

3808.50

Peszticid

Klórbenzilát

510-15-6

2918.18

3808.50

Peszticid

DDT (6)

50-29-3

2903.62

3808.50

Peszticid

Dieldrin (6)

60-57-1

2910.40

3808.50

Peszticid

Dinitro-orto-krezol (DNOC) és sói (mint például ammóniumsója, káliumsója és nátriumsója)

534-52-1, 2980-64-5, 5787-96-2, 2312-76-7

2908.99

3808.91

3808.92

3808.93

Peszticid

Dinoszeb, valamint annak sói és észterei

88-85-7#

2908.91

3808.50

Peszticid

1,2-Dibrómetán (EDB)

106-93-4

2903.31

3808.50

Peszticid

Etilén-diklorid (1,2-diklóretán)

107-06-2

2903.15

3808.50

Peszticid

Etilén-oxid

75-21-8

2910.10

3808.50

3824.81

Peszticid

Fluor-acetamid

640-19-7

2924.12

3808.50

Peszticid

HCH (vegyes izomerek)

608-73-1

2903.51

3808.50

Peszticid

Heptaklór (6)

76-44-8

2903.52

3808.50

Peszticid

Hexaklórbenzol (6)

118-74-1

2903.62

3808.50

Peszticid

Lindán

58-89-9

2903.51

3808.50

Peszticid

Higanyvegyületek, a szervetlen higanyvegyületeket, alkil- higanyvegyületeket és alkoxialkil- és aril- higanyvegyületeket is beleértve

10112-91-1, 21908-53-2 és egyebek

Lásd még:

www.pic.int/

2852.00

3808.50

Peszticid

Monokrotofosz

6923-22-4

2924.12

3808.50

Peszticid

Paration

56-38-2

2920.11

3808.50

Peszticid

Pentaklór-fenol, valamint annak sói és észterei

87-86-5#

2908.11

2908.19

3808.50

3808.91

380 892

380 893

380 894

380 899

Peszticid

Toxafén (6)

8001-35-2

3808.50

Peszticid

Porozószerek, melyek a következők kombinációjából állhatnak: 7 % vagy több benomil, 10 % vagy több karbofurán és 15 % vagy több tiram

17804-35-2

1563-66-2

137-26-8

3808.92

Súlyosan veszélyes peszticidkészítmény

Metamidofosz (az anyag 600 g/l-t meghaladó hatóanyag-tartalmú oldható folyékony készítményei)

10265-92-6

2930.50

3808.50

Súlyosan veszélyes peszticidkészítmény

Metil-paration(19,5 % vagy annál magasabb hatóanyagtartalmú emulzióképes koncentráció (EK) és 1,5 % vagy annál magasabb hatóanyagtartalmú por)

298-00-0

2920.11

3808.50

Súlyosan veszélyes peszticidkészítmény

Foszfamidon (1 000 g hatóanyag/l-nél nagyobb koncentrációjú oldható folyadék formájában)

 

2924.12

3808.50

Súlyosan veszélyes peszticidkészítmény

(E) & (Z) izomerek keveréke

13171-21-6

 

 

 

(Z) izomer

23783-98-4

 

 

 

(E) izomer

297-99-4

 

 

 

Azbesztszálak:

 

2524.10

2524.90

6811.40

6812.80

6812.92

6812.93

6812.99

6813.20

Ipari

Krocidolit

12001-28-4

2524.10

 

 

Aktinolit

77536-66-4

2524.90

 

 

Antofillit

77536-67-5

2524.90

 

 

Amozit

12172-73-5

2524.90

 

 

Tremolit

77536-68-6

2524.90

 

 

Polibrómozott bifenilek (PBB)

 

 

 

 

(hexa-)

36355-01-8

3824.82

 

 

 

 

 

Ipari

(okta-)

27858-07-7

 

 

 

(deka-)

13654-09-6

 

 

 

Poliklórozott bifenilek (6) (PCB)

1336-36-3

3824.82

Ipari

Poliklórozott terfenilek (PCT)

61788-33-8

3824.82

Ipari

Tetraetil-ólom

78-00-2

2931.00

3811.11

Ipari

Tetrametil-ólom

75-74-1

2931.00

3811.11

Ipari

Trisz (2,3-dibrómpropil) foszfát

126-72-7

2919.10

3824.83

Ipari

#

Csak a kiindulási vegyületek CAS-számai vannak feltüntetve.


(1)  Alkategória: p(1) – a növényvédő szerek csoportjából való peszticid, p(2) – más peszticid, beleértve a biocideket is; i(1) – ipari vegyi anyag szakmai felhasználásra, i(2) – ipari vegyi anyag lakossági felhasználásra.

(2)  Felhasználási korlátozás: szk – szigorú korlátozás, t – tilalom (az érintett alkategória vagy alkategóriák tekintetében) a közösségi jogszabályok értelmében.

(3)  A benzin és a dízelüzemanyagok minőségéről szóló, 1998. október 13-i 98/70/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 350., 1998.12.28., 58. o.) hatálya alá tartozó motor-tüzelőanyagok kivételével. A legutóbb az 1882/2003/EK rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

CAS-szám

=

a Chemicals Abstract Service-féle nyilvántartási szám

#

A PIC-eljárás hatálya alá tartozó, vagy részlegesen annak hatálya alá tartozó vegyi anyag.

+

PIC-bejelentést indokolttá tevő vegyi anyag.

a)

2008. június 27-től lépnek érvénybe.

(4)  Kategória: p – peszticid; i – ipari vegyi anyag.

(5)  Felhasználási korlátozás: szk – szigorú korlátozás, t – tilalom (az érintett kategória vagy kategóriák tekintetében).

CAS-szám

=

Chemical Abstract Service nyilvántartási szám.

#

A PIC-eljárás hatálya alá tartozó, vagy részlegesen annak hatálya alá tartozó vegyi anyag.

(6)  Ezek az anyagok kiviteli tilalom alá esnek az e rendelet 14. cikkének (2) bekezdésében és V. mellékletében előírtaknak megfelelően.

#

Csak a kiindulási vegyületek CAS-számai vannak feltüntetve.


II. MELLÉKLET

KIVITELI BEJELENTÉS

Kötelező információk a 7. cikk értelmében

1.

A kivitelre szánt anyag azonosítása:

a)

megnevezés az Elméleti és Alkalmazott Kémia Nemzetközi Uniójának (UPAC) nevezéktana szerint;

b)

más megnevezések (ISO-név, közhasználatú név, kereskedelmi név és rövidítések);

c)

Einecs-szám és CAS-szám;

d)

CUS-szám (a vegyi anyagok európai vámügyi jegyzéke szerinti szám) és KN-kód;

e)

az anyag fő szennyeződései, ha különös fontosságuk van.

2.

A kivitelre szánt készítmény azonosítása:

a)

a készítmény kereskedelmi neve vagy megnevezése;

b)

az I. mellékletben felsorolt anyagok mindegyikének százalékos aránya és az 1. pont szerinti részletezése;

c)

CUS-szám (a vegyi anyagok európai vámügyi jegyzéke szerinti szám) és KN-kód.

3.

A kivitelre szánt áru azonosítása:

a)

az áru kereskedelmi neve vagy megnevezése;

b)

az I. mellékletben felsorolt anyagok mindegyikének százalékos aránya és az 1. pont szerinti részletezése.

4.

A kivitelre vonatkozó információk:

a)

rendeltetési ország;

b)

származási ország;

c)

az idei első kivitel várható időpontja;

d)

becsült mennyiség, amelyet az adott vegyi anyagból az év során fognak exportálni a szóban forgó országba;

e)

rendeltetési országbeli tervezett felhasználás, ha ismert, beleértve e felhasználásnak a rotterdami egyezmény szerinti kategóriájára vonatkozó információt;

f)

az importőr vagy az importáló cég neve, címe és más fontos adatai;

g)

az exportőr vagy az exportáló cég neve, címe és más fontos adatai.

5.

Kijelölt nemzeti hatóságok:

a)

az Európai Unión belüli azon kijelölt hatóság neve, címe, telefon- és telexszáma, valamint faxszáma vagy e-mail címe, amelytől további információk szerezhetők be;

b)

az importáló ország kijelölt hatóságának neve, címe, telefon- és telexszáma, valamint faxszáma vagy e-mail címe.

6.

A megteendő óvintézkedésekre vonatkozó információk, beleértve a veszélyességi és a kockázati besorolást, valamint a biztonsági útmutatásokat.

7.

A fizikai-kémiai, toxikológiai és ökotoxikológiai jellemzők összefoglalása.

8.

A vegyi anyag felhasználása az Európai Unióban:

a)

szabályozó intézkedés (tilalom vagy szigorú korlátozás) alá eső felhasználások, rotterdami egyezmény szerinti kategóriák és közösségi alkategória (alkategóriák);

b)

a vegyi anyag azon felhasználásai, amelyek sem szigorú korlátozás, sem tilalom alá nem esnek;

(Az e rendelet I. melléklete szerinti kategóriákról és alkategóriákról van szó.)

c)

az adott vegyi anyagból előállított, importált, exportált, illetőleg felhasznált mennyiség becslése, ha az adat rendelkezésre áll.

9.

Információk a vegyi anyagnak való kitettség és a belőle kibocsátott mennyiség csökkentésére irányuló óvintézkedésekről.

10.

A jogi korlátozások és indoklásuk összefoglalása.

11.

A IV. melléklet 2. pontjának a), c) és d) alpontja alapján közölt információk összefoglalása.

12.

További információk, amelyeket az exportáló részes fél fontosságuk miatt közöl, valamint a IV. melléklet szerinti olyan további információk, amelyekre az importáló részes fél igényt tart.


III. MELLÉKLET

Információk, amelyeket a tagállamok kijelölt nemzeti hatóságainak a 9. cikkel összhangban be kell nyújtaniuk a bizottsághoz

1.

Kimutatás az I. mellékletben felsorolt vegyi anyagok – vegyi anyag, készítmény vagy áru formájában történő – kivitelének előző évi mennyiségéről.

a)

Kivitel éve

b)

Az alábbi minta szerinti táblázat, amely összefoglalja, hogy – magában, készítmény vagy áru formájában – milyen mennyiségben exportáltak vegyi anyagokat.

Vegyi anyag

Importáló ország

Mennyiség

 

 

 

 

 

 

2.

Importőrök jegyzéke

Vegyi anyag

Importáló ország

Importőr vagy importáló cég

Az importőr, illetőleg az importáló cég neve, címe és más fontos adatai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


IV. MELLÉKLET

Tilalom vagy szigorú korlátozás alá eső vegyi anyag bejelentése az egyezmény titkárságánál

A 10. cikk szerinti bejelentésben feltüntetendő információk

A bejelentésben szerepelniük kell az alábbiaknak:

1.

jellemzők, azonosító adatok és felhasználások

a)

közhasználatú név;

b)

kémiai név egy nemzetközileg elfogadott nevezéktan (például az Elméleti és Alkalmazott Kémia Nemzetközi Uniójának (IUPAC) nevezéktana) szerint, ha ilyen nevezéktan létezik;

c)

kereskedelmi név és készítmények neve;

d)

azonosító számok: a Chemicals Abstract Service-féle szám (CAS-szám) és a harmonizált rendszer szerinti vámtarifaszám, valamint egyéb azonosító számok;

e)

a veszélyességi besorolásra vonatkozó információ, ha a vegyi anyagra besorolási követelmények vonatkoznak;

f)

a vegyi anyag felhasználása vagy felhasználásai:

az Európai Unióban,

máshol (ha van erről adat);

g)

fizikai-kémiai, toxikológiai és ökotoxikológiai jellemzők;

2.

a közvetlenül alkalmazandó jogszabály

a)

a közvetlenül alkalmazandó jogszabállyal kapcsolatos információk:

i.

a közvetlenül alkalmazandó jogszabály összefoglalása;

ii.

hivatkozás a jogszabály szövegére;

iii.

a közvetlenül alkalmazandó jogszabály hatálybalépésének időpontja;

iv.

az, hogy a közvetlenül alkalmazandó jogszabályt kockázati vagy veszélyességi értékelés alapján hozták-e meg; ha igen, közölni kell az értékelésre vonatkozó információkat is, beleértve a vonatkozó dokumentáció hivatkozási adatait;

v.

emberi egészséggel – beleértve a fogyasztók és a dolgozók egészségét is – vagy környezettel kapcsolatos indokok a közvetlenül alkalmazandó jogszabály meghozatalára;

vi.

azon kockázatok és veszélyek összefoglalása, amelyeknek a vegyi anyag kiteszi az emberi egészséget – beleértve a fogyasztók és a dolgozók egészségét is – vagy a környezetet, és a közvetlenül alkalmazandó jogszabály várható hatása;

b)

a közvetlenül alkalmazandó jogszabály által érintett kategória vagy kategóriák, továbbá hogy minden egyes kategória esetében:

i.

mely felhasználást vagy felhasználásokat tilt a közvetlenül alkalmazandó jogszabály;

ii.

milyen felhasználás maradt megengedett;

iii.

az adott vegyi anyagból előállított, importált, exportált, illetőleg felhasznált mennyiség becslése, ha az adat rendelkezésre áll;

c)

az, hogy a közvetlenül alkalmazandó jogszabály – amennyire megállapítható – mennyiben fog várhatóan érinteni más államokat és térségeket;

d)

további vonatkozó információk, amelyek között szerepelhet:

i.

a közvetlenül alkalmazandó jogszabály társadalmi-gazdasági hatásainak értékelése;

ii.

más megoldásokra, például az alábbiakra, és azok viszonylagos kockázataira vonatkozó információk, ha rendelkezésre állnak:

kártevők elleni integrált stratégiák,

ipari eljárások és folyamatok, beleértve a tisztább technológiát.


V. MELLÉKLET

Kiviteli tilalom alá eső vegyi anyagok és áruk

(14. cikkben említettek szerint)

1. rész

A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló stockholmi egyezmény szerinti, annak A. és B. mellékletében felsorolt, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagok

Kiviteli tilalom alá eső vegyi anyagok/áruk leírása

Esetleges további részletek (például a vegyi anyag neve, EK-száma, CAS-száma stb.)

 

Aldrin

206-215-8 EK-kód,

309-00-2 CAS-kód,

2903 52 00 KN-kód

Klórdán

200-349-0 EK-kód,

57-74-9 CAS-kód,

2903 52 00 KN-kód

Dieldrin

200-484-5 EK-kód,

60-57-1 CAS-kód,

2910 40 00 KN-kód

DDT (1,1,1-triklór-2,2-bisz(p-klór-fenil)etán)

200-024-3 EK-kód,

50-29-3 CAS-kód,

2903 62 00 KN-kód

Endrin

200-775-7 EK-kód,

72-20-8 CAS-kód,

2910 90 90 KN-kód

Heptaklór

200-962-3 EK-kód,

76-44-8 CAS-kód,

2903 52 00 KN-kód

 

Hexaklór-benzol

200-273-9 EK-kód,

118-74-1 CAS-kód,

2903 62 90 KN-kód

Mirex

219-196-6 EK-kód,

2385-85-5 CAS-kód,

2903 59 80 KN-kód

Toxafén (kamfeklór)

232-283-3 EK-kód,

8001-35-2 CAS-kód,

3808 50 00 KN-kód

Poliklórozott bifenilek (PCB-k)

648-1 és egyéb EK-kódok, 1336-36-3 és egyéb CAS-kódok,

2903 69 90 KN-kód

2. rész

A környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról szóló stockholmi egyezmény szerinti, annak A. és B. mellékletében felsorolt, a környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagoktól eltérő vegyi anyagok.

Kiviteli tilalom alá eső vegyi anyagok/áruk leírása

Esetleges további részletek (például a vegyi anyag neve, EK-száma, CAS-száma stb.)

Higanytartalmú fürdőszappanok

3401 11 00, 3401 19 00, 3401 20 10, 3401 20 90, 3401 30 00 KN-kód


VI. MELLÉKLET

Az egyezményben részes azon felek jegyzéke, amelyek a pic-eljárás hatálya alá eső vegyi anyagok tranzitforgalmáról információra tartanak igényt

(a 15. cikkben említettek szerint)

Ország

Kért információ

 

 

 

 


Top