EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0566

A Bizottság 566/2008/EK rendelete ( 2008. június 18. ) az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a legfeljebb tizenkét hónapos szarvasmarhák húsának értékesítése tekintetében történő részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról

OJ L 160, 19.6.2008, p. 22–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 061 P. 44 - 47

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/566/oj

19.6.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 160/22


A BIZOTTSÁG 566/2008/EK RENDELETE

(2008. június 18.)

az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a legfeljebb tizenkét hónapos szarvasmarhák húsának értékesítése tekintetében történő részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendeletre (1) (az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet) és különösen annak 121. cikke j) pontjára, figyelemmel 4. cikkére is,

mivel:

(1)

Az 1234/2007/EK rendelet 113b. cikke előírja, hogy 2008. július 1-jétől a legfeljebb tizenkét hónapos szarvasmarhák húsát az említett rendeletben meghatározott bizonyos feltételekkel összhangban kell értékesíteni, különös tekintettel a szarvasmarhák kategóriákba sorolására és a használandó kereskedelmi megnevezésekre. Az 1234/2007/EK rendelet XIa. mellékletének II. pontja értelmében a legfeljebb tizenkét hónapos szarvasmarhákat vágáskor az említett rendelet XIa. mellékletében szereplő két kategória egyikébe sorolják. Az 1234/2007/EK rendelet helyes és egységes alkalmazása érdekében célszerű részletes szabályokat megállapítani, és azokat 2008. július 1-jétől alkalmazni.

(2)

Az 1234/2007/EK rendelet XIa. mellékletének IV. pontja értelmében az állatok vágási korát és a kereskedelmi megnevezést – a termelés és az értékesítés minden szakaszában – fel kell tüntetni a címkén. Mivel a felcímkézendő termékek mérete a termelés és az értékesítés szakaszától függően eltérő, ezért indokolt előírni, hogy a korra és a kereskedelmi megnevezésre vonatkozó jelöléseket a címkén tisztán olvashatóan kell feltüntetni. Amikor a húst a végső fogyasztónak értékesítik, az állatok vágási korára és a kereskedelmi megnevezésre vonatkozó jelöléseket ugyanabban a látómezőben és ugyanazon a címkén kell feltüntetni, hogy az a végső fogyasztó számára átlátható legyen.

(3)

Az 1234/2007/EK rendelet 121. cikkének j) pontja értelmében meg kell határozni az 1234/2007/EK rendelet XIa. melléklete szerinti kategóriát azonosító betű feltüntetésének gyakorlati módját. Ellenőrzési célokból elő kell írni, hogy a kategóriát azonosító betűt a szarvasmarha levágását követő lehető legrövidebb időn belül fel kell tűntetni a hasított állati testen.

(4)

Az 1234/2007/EK rendelet 113b. cikke megfelelő alkalmazásának biztosítása érdekében a piaci szereplőknek a termelés és az értékesítés minden szakaszában nyilvántartásba kell venniük minden olyan személyre vonatkozó adatot, akitől legfeljebb tizenkét hónapos szarvasmarhákból származó húst vették. Az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszer-biztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) biztosítja az élelmiszerek nyomon követhetőségét a Közösségen belül, a harmadik országokból származó hús nyomon követhetőségének biztosítására azonban egyedi rendelkezésre van szükség.

(5)

Az 1234/2007/EK rendelet 113b. cikke alkalmazásának ellenőrzése és a Bizottság tájékoztatása érdekében indokolt hatósági ellenőrzéseket végezni, amelyeknek ki kell terjednie az említett rendelet XIa. mellékletének II. pontjában előírt, a szarvasmarhák vágóhídon történő kategóriákba sorolásának felügyeletére is. Indokolt továbbá a tagállamok által ezeknek az ellenőrzéseknek a végrehajtására kijelölt illetékes hatóságok számára lehetővé tenni, hogy ellenőrzési feladataik végrehajtását – bizonyos meghatározott feltételek mellett – független harmadik szervezetekre ruházzák át.

(6)

Az érintett piaci szereplőknek biztosítaniuk kell a helyiségeikbe történő bejutást és az összes iratba történő betekintést, hogy a Bizottság, az illetékes hatóság vagy ennek hiányában a független harmadik szervezet szakértői ellenőrizni tudják az 1234/2007/EK rendelet 113b. cikkének alkalmazását.

(7)

Az 1234/2007/EK rendelet XIa. mellékletének VIII. pontja értelmében a legfeljebb tizenkét hónapos szarvasmarhákból származó, harmadik országból behozott hús csak az említett rendelet szerint értékesíthető a közösségi piacon. Ez szükségessé teszi, hogy a szóban forgó harmadik ország által kijelölt illetékes hatóság vagy ennek hiányában a független harmadik szervezet a szarvasmarhafélék esetében egy olyan azonosítási és nyilvántartási rendszert hagyjon jóvá és ellenőrizzen, amely biztosítja az említett rendelet rendelkezéseinek betartását.

(8)

A legfeljebb tizenkét hónapos szarvasmarhákból származó húst a közösségi piacon értékesíteni szándékozó harmadik országbeli piaci szereplők tevékenységének ellenőrzését kizárólag olyan független harmadik szervezeteknek indokolt megengedni, amelyeket meghatározott szabványok szerint akkreditáltak.

(9)

A Bizottságnak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a harmadik országbeli illetékes hatóságtól vagy független harmadik szervezettől bekérhesse az 1234/2007/EK rendelet 113b. cikke alkalmazásának ellenőrzéséhez szükséges összes információt. Indokolt meghatározni a Bizottság részére közlendő adatokra és ezeknek az adatoknak a Bizottság által a tagállamoknak történő közlésére vonatkozó részletes szabályokat. Szükséges esetben indokolt, hogy a Bizottság – bizonyos feltételek mellett – harmadik országokban helyszíni ellenőrzéseket végezhessen.

(10)

Amennyiben az ellenőrzések a behozott hús tekintetében ismétlődő szabálytalanságokat tárnak fel, a Bizottságnak – bizonyos feltételek mellett – az ennek a húsnak a behozatalára vonatkozó egyedi rendelkezéseket kell hoznia annak érdekében, hogy biztosítsa az 1234/2007/EK rendelet 113b. cikkének és e rendeletnek a betartását, és ezáltal a Közösségen belül előállított és a harmadik országból származó hús értékesítésére vonatkozó azonos feltételeket.

(11)

Indokolt előírni a tagállamok számára, hogy meghatározott intézkedéseket kell hozniuk abban az esetben, ha az 1234/2007/EK rendelet 113b. cikke vagy e rendelet alkalmazásával kapcsolatos mulasztást állapítanak meg.

(12)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a mezőgazdasági piacok közös szervezésével foglalkozó irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Hatály

E rendelet megállapítja az 1234/2007/EK rendelet 113b. cikkében meghatározott, a legfeljebb tizenkét hónapos szarvasmarhák húsának értékesítésére vonatkozó részletes szabályokat.

2. cikk

Fogalommeghatározás

E rendelet alkalmazásában az „illetékes hatóság”: valamely tagállam azon központi hatósága, amely az 1234/2007/EK rendelet XIa. mellékletének VII. pontjában meghatározott hatósági ellenőrzések megszervezése tekintetében illetékes, vagy bármely más hatóság, amelyre e hatáskört átruházták; adott esetben egy harmadik ország megfelelő hatósága is.

3. cikk

A legfeljebb tizenkét hónapos szarvasmarhák kategóriái

Az 1234/2007/EK rendelet XIa. mellékletének II. pontjában meghatározott kategóriák:

a)

V kategória: nyolc hónapos vagy ennél fiatalabb szarvasmarhák;

b)

Z kategória: nyolc hónapnál idősebb, de legfeljebb tizenkét hónapos szarvasmarhák.

4. cikk

A címkén kötelezően feltüntetendő információk

(1)   Az 1234/2007/EK rendelet XIa. mellékletének IV. pontjában szereplő rendelkezések sérelme nélkül, az említett rendelet XIa. mellékletének II. pontja szerinti, kategóriát azonosító betűt – az állat levágása után azonnal – címke vagy bélyegző segítségével fel kell tüntetni a hasított állati test külső felületén.

A címke mérete nem lehet 50 cm2-nél kisebb. A kategóriát azonosító betűt a címkén tisztán olvashatóan kell feltüntetni, és azt csak e rendelet 8. cikke (3) bekezdésének második albekezdése szerint lehet megváltoztatni.

Bélyegző használata esetén az azonosító betű magasságának legalább két centiméteresnek kell lennie. A betűt eltávolíthatatlan tintával, közvetlenül a hús felületére kell bélyegezni.

A jelölést a hátulsó negyedeknél a hátszínen a negyedik ágyékcsigolya magasságában, valamint az elülső negyedeknél a szegyhúson a szegycsont vágási szélétől 10 és 30 cm közötti távolságra kell elhelyezni.

A tagállamok azonban minden egyes negyeden ettől eltérő elhelyezésről is rendelkezhetnek, feltéve, hogy erről a Bizottságot előzetesen értesítik. A Bizottság ezt az információt továbbítja a többi tagállamnak.

(2)   Az 1234/2007/EK rendelet XIa. mellékletének IV. pontjában említett állatok vágási korát és a kereskedelmi megnevezést:

a)

minden termelési és értékesítési szakaszban tisztán olvashatóan fel kell tüntetni;

b)

ugyanabban a látómezőben és ugyanazon a címkén kell feltüntetni, amikor a húst a végső fogyasztónak értékesítik.

(3)   A tagállamok az 1234/2007/EK rendelet XIa. mellékletének IV. pontjában említett szabályokról legkésőbb 2009. július 1-jéig, ezeknek a szabályoknak minden későbbi módosításáról pedig haladéktalanul értesítik a Bizottságot.

5. cikk

Adatok nyilvántartása

Az 1234/2007/EK rendelet XIa. mellékletének VI. pontjában említett adatnyilvántartás tartalmazza annak az értékesítés előző szakaszáért felelős piaci szereplőnek a nevét és a címét, aki az említett rendelet XIa. mellékletének I. pontjában említett húst szállította.

6. cikk

Hatósági ellenőrzések

(1)   Az 1234/2007/EK rendelet XIa. mellékletének VII. pontjában meghatározott hatósági ellenőrzéseknek ki kell terjedniük az említett rendelet XIa. mellékletének II. pontjában előírt, a szarvasmarhák vágóhídon történő kategóriákba sorolásának felügyeletére is.

(2)   Az illetékes hatóság – részben vagy teljesen – csak akkor ruházhatja át ellenőrzési feladatai végrehajtását egy vagy több független harmadik szervezetre, ha bebizonyosodott, hogy az érintett szervezet:

a)

elegendő megfelelő képzettségű és tapasztalattal rendelkező személyzettel rendelkezik; valamint

b)

pártatlan és nem merül fel összeférhetetlenség a ráruházott feladatok elvégzése tekintetében.

Az illetékes hatóság csak akkor ruházhatja át ellenőrzési feladatait, ha ezeket a független harmadik szervezeteket az EN 45011 európai szabvány vagy az ISO 65 útmutató (Terméktanúsítási rendszereket működtető szervezetekre vonatkozó általános követelmények) az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában legutóbb közzétett változata szerint akkreditálták.

(3)   Ha az illetékes hatóság át kívánja ruházni ellenőrzési feladatai végrehajtását egy vagy több független harmadik szervezetre, arról értesíti a Bizottságot. Az értesítés az alábbiakat tartalmazza:

a)

az ellenőrzési feladatait átruházni szándékozó illetékes hatóságot; és

b)

azt az egy vagy több független harmadik szervezetet, amelyekre átruházza az ellenőrzési feladatokat.

A Bizottság az első albekezdésben említett értesítéseket továbbítja a tagállamoknak.

(4)   Az ellenőrzési feladatokat végrehajtó független harmadik szervezet:

a)

az elvégzett ellenőrzés eredményéről az illetékes hatóságot rendszeres jelleggel – és valahányszor az illetékes hatóság erre igényt tart – tájékoztatja. Amennyiben az ellenőrzés eredménye az előírások be nem tartására mutat rá, arról a független harmadik szervezet haladéktalanul tájékoztatja az illetékes hatóságot;

b)

lehetővé teszi az illetékes hatóság számára az irodáiba és létesítményeibe történő belépést, továbbá minden információt és segítséget megad, amely az illetékes hatóság kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges.

(5)   Az ellenőrzési feladatait független harmadik szervezetre átruházó illetékes hatóság rendszeres jelleggel felügyeli az érintett szervezetet.

Ha a felügyelet eredményeképpen kiderül, hogy e szervezet nem végzi el a rá ruházott ellenőrzési feladatokat, az átruházó illetékes hatóság visszavonhatja az átruházását.

Az illetékes hatóságnak késedelem nélkül vissza kell vonni az átruházást abban az esetben, ha a független harmadik szervezet nem tesz kellő időben megfelelő helyreigazító intézkedéseket.

(6)   A piaci szereplők a termelés és az értékesítés minden szakaszában és minden esetben biztosítják a Bizottság, az illetékes hatóság és a független harmadik szervezet szakértőinek a helyiségeikbe történő bejutást és a betekintést az összes olyan iratba, amely igazolja az 1234/2007/EK rendeletben meghatározott követelmények teljesítését.

7. cikk

Harmadik országokból származó hús

(1)   Az 1234/2007/EK rendelet XIa. mellékletének VIII. pontja alkalmazásában a harmadik ország által kijelölt illetékes hatóság vagy ennek hiányában az említett rendelet XIa. mellékletének VIII. pontjában említett független harmadik szervezet a szóban forgó szarvasmarhák esetében – az állatok születése napjától kezdődően – jóváhagy és ellenőriz egy azonosítási és nyilvántartási rendszert. E rendszer megbízható információt nyújt az állatok vágási koráról, és garantálja az említett rendelet XIa. melléklete VIII. pontjának betartását.

(2)   Az 1234/2007/EK rendelet XIa. mellékletének VIII. pontjában említett független harmadik szervezeteket az EN 45011 európai szabvány vagy az ISO 65 útmutató (Terméktanúsítási rendszereket működtető szervezetekre vonatkozó általános követelmények) az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában legutóbb közzétett változata szerint kell akkreditálni.

(3)   A Bizottságnak el kell küldeni az (1) bekezdésben említett illetékes hatóság vagy független harmadik szervezet nevét, címét, valamint lehetőség szerint e-mail és internetcímét, és fel kell tüntetni minden egyes általuk ellenőrzött piaci szereplőt.

Az első albekezdés szerinti értesítést még az egyes piaci szereplők által a Közösségbe érkező első hússzállítmány megérkezése előtt el kell küldeni, valamint az információkban bekövetkezett bármely változásra vonatkozó értesítést a változást követő egy hónapon belül.

A Bizottság a második albekezdésben említett értesítéseket továbbítja a tagállamoknak.

(4)   A Bizottság a tagállamok illetékes hatóságainak kérésére vagy saját kezdeményezésére az (1) bekezdésben említett illetékes hatóságtól vagy független harmadik szervezettől bármikor bekérheti az 1234/2007/EK rendeletben meghatározott követelmények teljesítésének ellenőrzéséhez szükséges összes információt.

A Bizottság kérheti továbbá a harmadik országot, hogy – szükség esetén – engedélyezze a Bizottság képviselői számára helyszíni ellenőrzések végrehajtását. Ezeket az ellenőrzéseket a harmadik ország érintett illetékes hatóságával és – adott esetben – a független harmadik szervezettel közösen kell végrehajtani.

(5)   Ha a harmadik országokból származó hús tekintetében az 1234/2007/EK rendelet vagy e rendelet rendelkezéseinek megsértését állapítják meg, a Bizottság, az 1234/2007/EK rendelet 195. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eljárás szerint, az érintett harmadik országgal folytatott konzultációt követően – eseti elbírálás alapján és szigorúan átmeneti jelleggel – különleges behozatali feltételeket állapíthat meg. E feltételeknek arányosnak kell lenniük, hogy lehetővé tegyék az 1234/2007/EK rendeletnek és e rendelet rendelkezéseinek való megfelelés ellenőrzését.

8. cikk

Értesítés jogsértésekről és nyomon követő intézkedések

(1)   Ha egy tagállam úgy véli, hogy az 1234/2007/EK rendelet XIa. mellékletének I. pontjában említett, másik tagállamból származó hús nem felel meg az 1234/2007/EK rendeletben vagy az e rendeletben meghatározott feltételeknek, erről haladéktalanul tájékoztatja az érdekelt tagállam illetékes hatóságát és a Bizottságot.

(2)   Ha egy tagállam megbizonyosodott arról, hogy az 1234/2007/EK rendelet XIa. mellékletének VIII. pontjában említett harmadik országból származó hús nem felel meg az 1234/2007/EK rendeletben vagy az e rendeletben meghatározott feltételeknek, erről haladéktalanul tájékoztatja a Bizottságot.

A Bizottság tájékoztatja a többi tagállamot.

(3)   A tagállamok minden szükséges intézkedést és lépést megtesznek az (1) és (2) bekezdésben említett jogsértések megszüntetésére.

A tagállamok előírják, hogy a szóban forgó húst addig ki kell vonni a piaci forgalomból, amíg azt az 1234/2007/EK rendelet és e rendelet szerint újracímkézik.

9. cikk

Az 1234/2007/EK rendeletben és az e rendeletben előírt, a Bizottságnak megküldendő értesítéseket a következő címre kell eljuttatni:

European Commission (Európai Bizottság)

Directorate General for Agriculture and Rural Development (Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság)

Fax: (32-2) 295 33 10

E-mail: agri-bovins@ec.europa.eu

10. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2008. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. június 18-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 299., 2007.11.16., 1. o. A legutóbb a 470/2008/EK rendelettel (HL L 140., 2008.5.30., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 31., 2002.2.1., 1. o. A legutóbb a 202/2008/EK bizottsági rendelettel (HL L 60., 2008.3.5., 17. o.) módosított rendelet.


Top