EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0535

A Bizottság 535/2008/EK rendelete ( 2008. június 13. ) az idegen és nem honos fajoknak az akvakultúrában történő alkalmazásáról szóló 708/2007/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

OJ L 156, 14.6.2008, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 003 P. 154 - 157

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/535/oj

14.6.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 156/6


A BIZOTTSÁG 535/2008/EK RENDELETE

(2008. június 13.)

az idegen és nem honos fajoknak az akvakultúrában történő alkalmazásáról szóló 708/2007/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az idegen és nem honos fajoknak az akvakultúrában történő alkalmazásáról szóló, 2007. június 11-i 708/2007/EK (1) tanácsi rendeletre és különösen annak 23. cikke harmadik albekezdésére és 24. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 708/2007/EK rendelet megállapítja az idegen vagy nem honos fajokkal kapcsolatos akvakultúra-gyakorlat szabályozására vonatkozó keretrendszert annak érdekében, hogy értékelje és a lehető legkisebbre csökkentse ezeknek és bármely társult nem célfajnak a vízi élőhelyekre gyakorolt lehetséges hatását. A rendelet többek között előírja, hogy el kell fogadni a fajoknak a IV. mellékletbe történő felvételéhez szükséges feltételeket meghatározó részletes szabályokat.

(2)

A fajoknak a 708/2007/EK rendelet IV. mellékletébe történő felvételére irányuló tagállami kérelmek elbírálásához ezért helyénvaló egy átlátható eljárást elfogadni. Különösen a 708/2007/EK rendelet 24. cikkének (2) bekezdésében előírt feltételek további pontosítása és meghatározása szükséges, továbbá meg kell határozni azon információk körét, amelyekkel a tagállamok alátámaszthatják a fajok felvételére irányuló kérelmüket.

(3)

A 708/2007/EK rendelet arról is rendelkezik, hogy külön információs rendszer is kifejleszthető azzal a céllal, hogy a tagállamok megoszthassák egymás között az idegen és nem honos fajok nyilvántartásaiban szereplő információkat.

(4)

Ezért célszerű közös informatikai szabványokat és egy közös kommunikációs nyelvet kifejleszteni, ami a tagállamok számára lehetővé tenné a fajok betelepítésével és áttelepítésével kapcsolatos nemzeti nyilvántartásukban szereplő minimumadatok egymás közötti megosztását. Rendelkezéseket kell megállapítani a tagállamok által bevezetendő informatikai rendszerek összehangolásának előmozdítására.

(5)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Halászati és Akvakultúra-ágazati Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Ez a rendelet részletes szabályokat állapít meg a fajoknak a 708/2007/EK rendelet IV. mellékletbe történő felvételéhez szükséges feltételek meghatározásához, továbbá az idegen és a nem honos fajok betelepítésére vagy áttelepítésére vonatkozó engedélyekkel összefüggő külön információs rendszer kifejlesztésére.

2. cikk

A 708/2007/EK rendelet 24. cikke (2) bekezdésének alkalmazásában:

a)

(a faj életciklusához mérten) régóta”: két termelési ciklus befejezését követő, legalább 10 éves időszak;

b)

„káros hatás”: az az eset, amikor a tudományos bizonyítékok azt mutatják, hogy egy adott vízi faj valamely tagállamba történő betelepítését követően jelentős mértékben előidézi többek között az alábbiakat:

i.

az élőhely állapotának romlása;

ii.

az őshonos fajokkal az ívóhelyért folytatott versengés;

iii.

az őshonos fajokkal való hibridizáció, amely veszélyezteti a faj integritását;

iv.

az őshonos fajokkal való táplálkozás, ami az említett fajok állományának csökkenéséhez vezet;

v.

a helyi táplálékforrások kimerítése;

vi.

betegség vagy új kórokozók terjedése a vadon élő vízi szervezetekben és az ökoszisztémákban.

3. cikk

(1)   A tagállamok a fajoknak a 708/2007/EK rendelet IV. mellékletében foglalt fajjegyzékbe való felvétele iránti kérelmeket a Bizottságnak nyújtják be.

(2)   E kérelmeket a Bizottságnak az alábbi információkat feltüntető adatlapok kíséretében kell beküldeni:

a)

a faj tudományos neve;

b)

földrajzi elterjedés;

c)

élőhely és a biológiai jellemzők;

d)

az akvakultúra-termelés jellemzői;

e)

a betelepítések hatása;

f)

az elterjedésre és eloszlásra nagy valószínűséggel hatást gyakorló tényezők;

g)

a 708/2007/EK rendelet 24. cikkének (2) bekezdésében előírt kritériumokkal való összeegyeztethetőség.

4. cikk

(1)   A tagállamok létrehoznak és naprakész állapotban tartanak egy információs rendszert, amely valamennyi, idegen faj betelepítésére vagy nem honos faj áttelepítésére irányuló engedély iránti kérelem adatait tartalmazza. A tagállamok minden engedély iránti kérelem esetében kitöltenek egy adatlapot, amelyben megadják az e rendelet mellékletében meghatározott adatokat, összhangban az ott megállapított formátummal.

(2)   A tagállamok legkésőbb 2009. december 31-ig létrehoznak egy interneten keresztül elérhető weboldalt, amely tartalmazza az e rendelet mellékletében felsorolt információkat. Az említett weboldalt a „Web-hozzáférhetőségi kezdeményezés” iránymutatásainak megfelelően kell elkészíteni.

(3)   A tagállamok közlik a Bizottsággal a weboldal internetcímét.

5. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

A 4. cikk azonban hat hónappal a rendelet hatálybalépését követően válik alkalmazandóvá.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2008. június 13-án.

a Bizottság részéről

Joe BORG

a Bizottság tagja


(1)  HL L 168., 2007.6.28., 1. o.


MELLÉKLET

A 4. cikk (1) bekezdésében említett információ

Ezt az adatlapot az idegen vagy nem honos fajokkal kapcsolatos egyetlen/több (1) szállításra (betelepítés/áttelepítés) vonatkozóan kell kitölteni

1.   Általános információk

1.1.   Az engedély iránti kérelem száma vagy az arra vonatkozó hivatkozás:

1.2.   Első kérelem: IGEN/NEM, ha NEM: hivatkozás az előző engedély iránti kérelemre

1.3.   Az engedély iránti kérelem kelte: nn/hh/éééé

1.4.   A fajra vonatkozó adatok

1.4.1.   FAO-kód:

1.4.2.   Közönséges név:

1.4.3.   Tudományos név:

1.4.4.   Alfaj (ha releváns):

1.4.5.   További információ:

Tetraploid:

IGEN/NEM

Nemzőképes mesterséges hibrid:

IGEN/NEM

1.4.5.3.   Ha IGEN, FAO-kód és a szülő fajok neve:

1.5.   Forrás:

1.5.1.   Ország:

1.5.2.   Helyszín (a forrás neve és címe):

1.5.3.   A forrás típusa (keltető/tenyésztő halgazdaság/vadon élő):

1.6.   Fogadó akvakultúra-létesítmény:

1.6.1.   Helyszín (név és cím):

1.6.2.   Tenyésztési módszer: nyitott/zárt (2) rendszer

1.7.   Szervezetek száma és életciklusok (ikrák, lárvák, fiatal egyedek, kifejlett egyedek):

1.8.   Cél (emberi fogyasztás, tenyésztés állománypótlás céljából, kutatás stb.):

1.9.   Tervezett szállítások száma:

2.   Szűrés és kockázatértékelés

2.1.   Szállítás típusa

Rutin betelepítés vagy áttelepítés

IGEN/NEM

Az engedély jóváhagyása:

IGEN/NEM

Az engedély kiállításának dátuma:

nn/hh/éééé

2.1.1.3.   Az engedélyt kiállító hatóság (teljes cím):

Az engedély érvényességi időtartama:

X év XX hónap

2.1.1.5.   Ha feltételekhez van kötve:

Karantén:

IGEN/NEM

Kísérleti kibocsátások:

IGEN/NEM

Nem rutin jellegű betelepítés vagy áttelepítés

IGEN/NEM

2.1.2.1.   Kockázat típusa:

2.1.2.1.1.   Alacsony

2.1.2.1.2.   Közepes

2.1.2.1.3.   Magas

2.1.2.2.   Az átfogó környezeti kockázatértékelés összefoglaló jelentése (néhány sor és egy PDF-dokumetum), amelyet egyúttal egy másik közösségi nyelven is meg kell fogalmazni (néhány sor)

Az engedély jóváhagyása:

IGEN/NEM

Az engedély kiállításának dátuma:

nn/hh/éééé

2.1.2.5.   Az engedélyt kiállító hatóság:

Az engedély érvényességi időtartama:

X év XX hónap

2.1.2.7.   Ha feltételekhez van kötve:

Karantén:

IGEN/NEM

Kísérleti kibocsátások:

IGEN/NEM

3.   Megfigyelés

3.1.   A megfigyelési program időtartama: XX hónap

3.2.   A megfigyelési program értékelési eredményeinek összefoglalója (néhány sor és egy PDF-dokumentum), amelyet egyúttal egy másik közösségi nyelven is meg kell fogalmazni (néhány sor)

Alkalmazott vészhelyzeti tervek:

IGEN/NEM

Az engedély visszavonása (adott esetben):

IGEN/NEM

3.4.1.   Ha IGEN: ideiglenesen/véglegesen

3.4.2.   Dátum: nn/hh/éééé

3.4.3.   A visszavonás okai (néhány sor) egy másik közösségi nyelven is (néhány sor):


(1)  A kérelmeket többszöri, hét évnél nem hosszabb időtartamú műveletekre is be lehet nyújtani (a 708/2007/EK rendelet 6. cikkének (1) bekezdése).

(2)  A 708/2007/EK rendelet 3. cikkének (2) és (3) bekezdésében foglalt meghatározások szerint.


Top