Help Print this page 

Document 32008D0743

Title and reference
Az Európai Parlament és a Tanács 743/2008/EK határozata ( 2008. július 9.) a több tagállam által indított, a kutatást és fejlesztést végző kis- és középvállalkozások támogatását célzó kutatási és fejlesztési programban történő közösségi részvételről (EGT-vonatkozású szöveg)
  • In force
OJ L 201, 30.7.2008, p. 58–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 058 P. 211 - 220

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/743(1)/oj
Multilingual display
Text

30.7.2008   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 201/58


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 743/2008/EK HATÁROZATA

(2008. július 9.)

a több tagállam által indított, a kutatást és fejlesztést végző kis- és középvállalkozások támogatását célzó kutatási és fejlesztési programban történő közösségi részvételről

(EGT-vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 169. cikkére és 172. cikkének második bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárással összhangban (2),

mivel:

(1)

Az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjáról (2007–2013) szóló, 2006. december 18-i 1982/2006/EK európai parlamenti és tanácsi határozat (3) (a továbbiakban: hetedik keretprogram) határozza meg a Szerződés 169. cikke alapján a több tagállam által indított kutatási és fejlesztési programokban – beleértve az e programok végrehajtására kialakított struktúrákban – való közösségi részvételt.

(2)

A hetedik keretprogram a következő kritériumok alapján határozta meg az ilyen, a 169. cikk alapján útnak indított kezdeményezések területét: jelentőségük a közösségi célok szempontjából, a kitűzött cél világos megfogalmazása és jelentősége a hetedik keretprogram céljai szempontjából, létező alapok (létező vagy tervezett kutatási programok), európai hozzáadott érték, kritikus méret, az érintett programok nagyságát és számát, és a lefedett tevékenységek hasonlóságát illetően, valamint a Szerződés 169. cikkének hatékonysága a célok elérésének legalkalmasabb eszközeként.

(3)

Az Európai Közösség kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó hetedik keretprogramjának (2007–2013) végrehajtására irányuló „Kapacitások” egyedi programról szóló, 2006. december 19-i 2006/974/EK tanácsi határozat (4) (a továbbiakban: „Kapacitások” egyedi program) megállapítja, hogy a 169. cikk alapján tett kezdeményezés a kutatást végző kis- és középvállalkozások (kkv-k) területén egyike a Szerződés 169. cikke alapján közösen végrehajtott nemzeti kutatási programokban való közösségi részvételre alkalmas területeknek.

(4)

A Tanács 2004. szeptember 24-i következtetéseiben elismerte annak a szerepnek a fontosságát, amelyet a hetedik keretprogram játszik az Európai Kutatási Térség (EKT) fejlesztésének előmozdításában, valamint ebben az összefüggésben hangsúlyozta az EKT és a kormányközi szervezetek, így az EUREKA, közötti kapcsolatok megerősítésének fontosságát.

(5)

A Tanács 2004. november 25-26-i következtetéseiben kiemelte a kkv-k fontosságát az európai növekedésben és versenyképességben, és ezáltal annak szükségességét, hogy a tagállamok és a Bizottság erősítse meg a kkv-kra irányuló, nemzeti és európai támogatási programok hatékonyságát és egymást kiegészítő jellegét. A Tanács ösztönözte a Bizottságot, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy alulról felfelé felépülő rendszert fejlesszenek ki a kutatást végző kkv-k számára. A Tanács emlékeztetett az EKT fejlesztését szolgáló nemzeti programok összehangolásának fontosságára. A Tanács felkérte a tagállamokat és a Bizottságot arra, hogy szorosan együttműködve határozzanak meg korlátozott számú területet a Szerződés 169. cikke további alkalmazásának érdekében. A Tanács, emlékeztetve egyúttal az EUREKA 2004. június 18-i miniszteri konferenciájára, felkérte a Bizottságot, hogy fejlessze tovább az együttműködést és a koordinációt a Közösségek és a kormányközi struktúrák, nevezetesen az EUREKA, keretében végzett tevékenységek között.

(6)

A 2005. március 10-i, „Tudomány és technológia – Iránymutatások az Európai Unió kutatástámogató politikájához című közleményről” című állásfoglalásában (5) az Európai Parlament ösztönözte a tagállamokat, hogy különösen a kkv-kra tekintettel fogadjanak el az ipari innováció előmozdítását – ideértve az EUREKA-val folytatott kapcsolattartást – segítő pénzügyi és egyéb ösztönzőket, valamint hangsúlyozza, hogy az EKT csak abban az esetben valósulhat meg, ha a kutatás finanszírozásának növekvő részét az Unió osztja el, abból a célból, hogy tartalmuk és finanszírozásuk tekintetében egyaránt szorosabban összehangolják az európai, nemzeti és regionális kutatási politikákat, valamint amennyiben e finanszírozás kiegészíti a tagállamokon belüli és a tagállamok közötti kutatási politika finanszírozását. Az Európai Parlament hangsúlyozta, hogy az egyéb finanszírozási és támogatási mechanizmusokat hatékonyabban és összehangoltabban kell felhasználni a kutatás-fejlesztés (a továbbiakban: K + F), az innováció – többek között az EUREKA – támogatására. A Parlament sürgette a nemzeti kutatási programok közötti fokozott együttműködést, valamint felhívta a Bizottságot, hogy az EK–Szerződés 169. cikke alapján indítson kezdeményezéseket.

(7)

A Bizottság 2003. június 4-i, „Befektetés a kutatásba: egy akcióterv Európa számára” című közleményében kiemelte annak fontosságát, hogy a kkv-k részesüljenek a kutatás és az innováció támogatására irányuló közvetlen intézkedésekből, ami meghatározó jelentőségű a nagy gazdasági szegmensek innovációs képességeinek növelése szempontjából.

(8)

Jelenleg a kkv-k által végzett K + F támogatása céljából a tagállamok által egyenként, nemzeti szinten indított számos kutatásfejlesztési program és tevékenység európai szinten nem kellően összehangolt, valamint európai szinten nem teszi lehetővé a hatékony kutatási és technológiai fejlesztési program érdekében történő következetes megközelítés kialakítását.

(9)

Azzal a kívánsággal, hogy a K + F-t végző kkv-k területén európai szinten következetesebb megközelítést biztosítsanak, valamint hogy hatékonyan lépjenek fel, több tagállam az EUREKA keretében a K + F tevékenységet végző kkv-k javára irányuló, „Eurostars” elnevezésű közös kutatási és fejlesztési program (a továbbiakban: Eurostars közös program) létrehozását kezdeményezte, abból a célból, hogy az igazgatási és pénzügyi források szintjén elérjenek egy kritikus tömeget, valamint Európa-szerte egyesítsék a különböző országokban rendelkezésre álló további szakértelmet és forrásokat.

(10)

Az Eurostars közös program célja a K + F tevékenységet végző kkv-k támogatása, egy nagyszabású, tagállamok között létrejövő, az e kkv-k javára irányuló, bármely technológiai vagy ipari területen megvalósuló európai alkalmazott kutatási és innovációs együttműködéshez szükséges jogi és szervezeti alapok megteremtése révén. Belgium, Bulgária, a Cseh Köztársaság, Dánia, Németország, Észtország, Írország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Hollandia, Ausztria, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovénia, Szlovákia, Finnország, Svédország és az Egyesült Királyság (a továbbiakban: részt vevő tagállamok), valamint Izland, Izrael, Norvégia, Svájc és Törökország (a továbbiakban: egyéb részt vevő országok) megállapodtak abban, hogy összehangolják és közösen hajtják végre az Eurostars közös program keretében végzett tevékenységeket. Hozzájárulásuk teljes becsült összege a javasolt hatéves időtartamra várhatóan legalább 300 millió EUR. A közösségi pénzügyi hozzájárulás legfeljebb az Eurostars közös program számára nyújtott teljes közpénzi hozzájárulás – amelynek becsült összege 400 millió EUR – 25 %-a lehet.

(11)

Az Eurostars közös program hatásának növelése érdekében a részt vevő tagállamok, valamint az egyéb részt vevő országok hozzájárultak az Eurostars közös programban való közösségi részvételhez. A Közösségnek az Eurostars közös programban – annak időtartama alatt – legfeljebb 100 millió EUR pénzügyi hozzájárulással kell részt vennie. Mivel az Eurostars közös program összhangban van a hetedik keretprogram tudományos célkitűzéseivel, továbbá az Eurostars közös program területe kapcsolódik a „Kapacitások” egyedi programnak „A kkv-k javára végzett kutatás” elnevezésű részéhez, a közösségi pénzügyi hozzájárulást az e rész számára elkülönített költségvetési előirányzatból kell kifizetni. További finanszírozási lehetőségeket lehet igénybe venni többek között az Európai Beruházási Banktól (EBB), különösen az EBB-vel és a Bizottsággal közösen kialakított kockázatmegosztási pénzügyi mechanizmus révén, a 2006/974/EK határozat III. melléklete alapján.

(12)

A közösségi pénzügyi hozzájárulás megadását egy olyan finanszírozási terv kidolgozásához kell kötni, amely az illetékes nemzeti hatóságoknak a nemzeti szinten folytatott kutatási és fejlesztési programok és tevékenységek közös végrehajtására és az Eurostars közös program közös végrehajtásának finanszírozásához való hozzájárulásra vonatkozó hivatalos kötelezettségvállalásain alapul.

(13)

A nemzeti kutatási programok közös végrehajtása egy célzott végrehajtó struktúra létrehozását vagy meglétét teszi szükségessé, a „Kapacitások” egyedi programban meghatározottak szerint.

(14)

A részt vevő tagállamok megállapodtak egy ilyen, az Eurostars közös program végrehajtását szolgáló célzott végrehajtó struktúra létrehozásában.

(15)

A közösségi pénzügyi hozzájárulás kedvezményezettje a célzott végrehajtó struktúra, amely biztosítja az Eurostars közös program hatékony végrehajtását.

(16)

A közösségi hozzájárulást a részt vevő tagállamok, valamint az egyéb részt vevő országok erőforrásbeli kötelezettségvállalásaitól és a pénzügyi hozzájárulásaik tényleges megfizetésétől kell függővé tenni.

(17)

A közösségi hozzájárulás megfizetését az Európai Közösség nevében eljáró Bizottság és a célzott végrehajtó struktúra közötti, a közösségi hozzájárulás felhasználásának részletes szabályait tartalmazó általános megállapodás megkötésétől kell függővé tenni. Ennek az általános megállapodásnak tartalmaznia kell a Közösség pénzügyi érdekei védelmének szavatolása céljából szükséges rendelkezéseket.

(18)

A közösségi hozzájárulás által eredményezett kamatjövedelem célhoz kötött bevételnek tekintendő, összhangban az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (6) (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 18. cikkének (2) bekezdésével. A Bizottság megfelelően növelheti a közösségi hozzájárulás e határozatban megjelölt legnagyobb összegét.

(19)

A Közösségnek – a Közösség és a célzott végrehajtó struktúra között létrejövő megállapodásban meghatározott feltételek szerint – joga van csökkenteni, visszatartani vagy beszüntetni a pénzügyi hozzájárulását, abban az esetben, ha az Eurostars közös programot nem megfelelően, részben vagy késéssel hajtják végre, illetve abban az esetben, ha a részt vevő tagállamok és egyéb részt vevő országok nem, részben vagy késéssel nyújtanak pénzügyi hozzájárulást az Eurostars közös programhoz.

(20)

Az Eurostars közös program hatékony végrehajtása érdekében pénzügyi támogatásban kell részesíteni az Eurostars közös program – pályázati felhívásokat követően, központilag kiválasztott – projektjeiben (a továbbiakban: Eurostars projektek) részt vevő feleket. Az ilyen jellegű pénzügyi támogatásnak és az ahhoz kapcsolódó kifizetéseknek átláthatóknak és hatékonyaknak kell lenniük. Ezeket a kifizetéseket a nemzeti finanszírozó szervek és a célzott végrehajtó struktúra között megkötendő megállapodások alapján meghatározott határidőn belül kell végrehajtani. A célzott végrehajtó struktúrának ösztönöznie kell a részt vevő tagállamokat és az egyéb részt vevő országokat, hogy a kiválasztott Eurostars projektekben részt vevőknek történő kifizetéseket megfelelően hajtsák végre, adott esetben beleértve az átalányfinanszírozást is.

(21)

A pályázatok értékelését független szakértők központi szinten hajtják végre. A központilag elfogadott rangsort a közösségi hozzájárulásból származó, valamint a nemzeti költségvetésekből az Eurostars projektek céljára elkülönített összegek elosztása során kötelező figyelembe venni.

(22)

A közösségi hozzájárulást a költségvetési rendelettel, valamint az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 23-i 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendelettel (7) (a továbbiakban: végrehajtási szabályok) összhangban, a közvetett központosított irányítás keretei között kell kezelni.

(23)

Az egyes kiválasztott Eurostars projektek esetében a K + F tevékenységet végző kkv-knak együttesen hozzá kell járulniuk a valamennyi résztvevő K + F tevékenységeihez kapcsolódó általános költségek nagy részéhez.

(24)

Az Eurostars közös programhoz minden tagállam csatlakozhat.

(25)

A hetedik keretprogram célkitűzéseivel összhangban, az ahhoz társult, vagy egyéb országoknak lehetőségük van az Eurostars közös programban történő részvételre, feltéve, hogy az ilyen részvételt megfelelő nemzetközi megállapodás előirányozza és a csatlakozáshoz a Bizottság és a részt vevő tagállamok, valamint az egyéb részt vevő országok egyaránt hozzájárulnak.

(26)

A hetedik keretprogrammal összhangban az Eurostars közös program végrehajtása során a Közösségnek az e határozatban meghatározott szabályoknak és feltételeknek megfelelően jogában áll megállapítani a programhoz nyújtott pénzügyi hozzájárulásának feltételeit a hetedik keretprogramhoz társult bármely ország, illetve – ha ez az Eurostars közös program végrehajtása szempontjából nélkülözhetetlen – bármely más, a programhoz társult ország részvétele tekintetében.

(27)

Megfelelő intézkedéseket kell hozni a rendellenességek és a csalás megelőzésére, és meg kell tenni a szükséges lépéseket az elveszett, tévesen kifizetett vagy helytelenül felhasznált pénzalapok visszaszerzésére, összhangban az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. december 18-i 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelettel (8), az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról szóló, 1996. november 11-i 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendelettel (9) és az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról szóló, 1999. május 25-i 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (10).

(28)

Lényeges, hogy az Eurostars közös program keretében végzett kutatási tevékenységek megfeleljenek az alapvető etikai elveknek, beleértve az Európai Unióról szóló szerződés 6. cikkében és az Európai Unió alapjogi chartájában foglalt elveket, továbbá kövessék az esélyegyenlőség általános érvényesítése és a nemek közötti egyenlőség elveit.

(29)

A Bizottság időközi, valamint végső értékelést készít, különösen a K + F tevékenységet végző kkv-knek az Eurostars Közös Programhoz való hozzáférési képességéről, az Eurostars közös program végrehajtásának minőségéről és hatékonyságáról, valamint a meghatározott célkitűzések megvalósítása irányában elért előrehaladásról.

(30)

Az Eurostars Közös Program végrehajtásának ellenőrzését hatékony módon kell végezni, és az nem róhat szükségtelen terheket a programban részt vevőkre, különösen a kkv-kra.

(31)

A célzott végrehajtó struktúra arra ösztönzi a kiválasztott Eurostars projektekben résztvevőket, hogy nyújtsanak tájékoztatást a projektek eredményeiről és terjesszék azokat, valamint ezen információt tegyék nyilvánosan hozzáférhetővé,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

(1)   A hetedik keretprogram végrehajtása keretében a Közösség pénzügyi hozzájárulást nyújt az Eurostars közös programhoz, amelyet Belgium, Bulgária, a Cseh Köztársaság, Dánia, Németország, Észtország, Írország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Hollandia, Ausztria, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovénia, Szlovákia, Finnország, Svédország és az Egyesült Királyság (a részt vevő tagállamok), valamint Izland, Izrael, Norvégia, Svájc és Törökország (az egyéb részt vevő országok) közösen hajtanak végre.

(2)   A Közösség a hetedik keretprogram időtartamára 100 millió EUR összeghatáron belül, az I. mellékletben foglalt elvekkel összhangban a részt vevő tagállamok és az egyéb részt vevő országok tényleges hozzájárulása legfeljebb egyharmadának megfelelő pénzügyi hozzájárulást nyújt.

(3)   A közösségi pénzügyi hozzájárulást a „Kapacitások” egyedi programnak „A kkv-k javára végzett kutatás” elnevezésű részére vonatkozóan az Európai Unió általános költségvetéséből elkülönített költségvetési előirányzatból kell kifizetni.

2. cikk

A Közösség pénzügyi hozzájárulása az alábbiaktól függ:

a)

a részt vevő tagállamok, és egyéb részt vevő országok meggyőzően demonstrálják, hogy az Eurostars közös programot az I. mellékletben meghatározott módon hatékonyan létrehozták;

b)

a részt vevő tagállamok és egyéb részt vevő országok, vagy a részt vevő tagállamok és egyéb részt vevő országok által kinevezett szervezetek hivatalosan létrehoznak egy jogi személyiséggel rendelkező célzott végrehajtó struktúrát, amely az Eurostars közös program végrehajtásáért, valamint a közvetett központosított irányítás keretei között a közösségi pénzügyi hozzájárulás átvételéért, szétosztásáért és ellenőrzéséért felel a költségvetési rendelet 54. cikke (2) bekezdésének c) pontja és 56. cikke, valamint a végrehajtási szabályok 35. cikke, 38. cikke (2) bekezdése és 41. cikke szerint;

c)

az Eurostars közös program számára megfelelő és hatékony irányítási modellt fogadnak el, a II. mellékletben meghatározott szabályokkal összhangban;

d)

a célzott végrehajtó struktúra hatékonyan kivitelezi az Eurostars közös program keretében végzett – az I. melléklet szerinti – tevékenységeket, amely magában foglalja a támogatások odaítéléséhez szükséges pályázati felhívások közzétételét;

e)

a részt vevő tagállamok és egyéb részt vevő országok kötelezettséget vállalnak arra, hogy hozzájárulnak az Eurostars közös program finanszírozásához, továbbá arra, hogy a pénzügyi hozzájárulásukat ténylegesen megfizetik, különös tekintettel a Eurostars közös program keretében rendezett pályázati felhívások során kiválasztott Eurostars projektek résztvevőinek finanszírozására;

f)

az Eurostars közös program megfelel a Közösség állami támogatásra vonatkozó szabályainak és különösen a kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások közösségi keretrendszerében (11) foglalt szabályoknak;

g)

az Eurostars közös program szavatolja a magas tudományos kiválóságot, valamint az etikai alapelvek betartását, összhangban a hetedik keretprogram, az esélyegyenlőség általános érvényesítése és a nemek közötti egyenlőség, valamint a fenntartható fejlődés általános elveivel; továbbá

h)

az Eurostars közös program keretében végzett tevékenységek kapcsán felmerülő szellemi tulajdonjogokra vonatkozóan rendelkezéseket dolgoznak ki, és a részt vevő tagállamok és egyéb részt vevő országok által nemzeti szinten útnak indított K + F programokat és tevékenységeket olyan módon hajtják végre és koordinálják, amely az ilyen tudás létrehozását szolgálja és a létrehozott tudás széles körű használatát és terjesztését támogatja.

3. cikk

Az Eurostars közös program végrehajtása során a II. melléklettel összhangban, pályázati felhívásokat követően a pénzügyi támogatásra központilag kiválasztott Eurostars projektek résztvevőinek nyújtott pénzügyi támogatás odaítélésére az egyenlő bánásmód és az átláthatóság elve vonatkozik. A pénzügyi támogatást a tudományos kiválóság és – figyelemmel a kkv-célcsoport sajátos jellegére – az európai szintű társadalmi és gazdasági hatás, valamint a program általános céljaihoz való kapcsolódás alapján, az I. mellékletben meghatározott elvekkel és eljárásokkal összhangban kell odaítélni.

4. cikk

A közösségi pénzügyi hozzájárulásra vonatkozó intézkedéseket, a pénzügyi felelősségvállalásra és a szellemi tulajdonjogokra vonatkozó szabályokat, valamint a célzott végrehajtó struktúra által harmadik fél részére nyújtott pénzügyi támogatásra vonatkozó részletes szabályokat a Közösség nevében eljáró Bizottság és a célzott végrehajtó struktúra között létrejövő általános megállapodás és az éves finanszírozási megállapodások határozzák meg.

5. cikk

A költségvetési rendelet 18. cikkének (2) bekezdésével összhangban, az Eurostars közös program részére nyújtott közösségi hozzájárulás által eredményezett kamatjövedelem célhoz kötött bevételnek tekintendő. A Bizottság megfelelően növelheti a közösségi hozzájárulás e határozat 1. cikkében megjelölt legnagyobb összegét.

6. cikk

Ha az Eurostars közös programot nem, nem megfelelően, részben vagy késéssel hajtják végre, vagy ha a részt vevő tagállamok és az egyéb részt vevő országok nem, részben vagy késéssel nyújtanak pénzügyi hozzájárulást az Eurostars közös program finanszírozásához, a Közösség csökkentheti, visszatarthatja vagy beszüntetheti pénzügyi hozzájárulását az Eurostars közös program tényleges végrehajtása, valamint a részt vevő tagállamok és az egyéb részt vevő országok által az Eurostars közös program végrehajtásához nyújtott közfinanszírozás mértéke szerint, a Bizottság és a célzott végrehajtó struktúra között létrejövő megállapodásban meghatározott feltételek szerint.

7. cikk

Az Eurostars közös program végrehajtása során a részt vevő tagállamok, valamint egyéb részt vevő országok minden jogalkotási, szabályozási, adminisztratív vagy egyéb intézkedést megtesznek a Közösség pénzügyi érdekei védelmében. A részt vevő tagállamok és az egyéb részt vevő országok a költségvetési rendelet 54. cikke (2) bekezdésének c) pontjával és a végrehajtási szabályok 38. cikkének (2) bekezdésével összhangban megteszik különösen a Közösség számára esedékes összegek teljes mértékű behajtásának biztosításához szükséges intézkedéseket.

8. cikk

Tisztviselői vagy szerződéses alkalmazottai révén a Közösség és a Számvevőszék minden, a közösségi pénzalapok megfelelő kezelésének biztosításához és a Közösség pénzügyi érdekeinek bármilyen csalással vagy szabálytalansággal szembeni védelméhez szükséges ellenőrzést és vizsgálatot elvégezhet. Ennek érdekében a részt vevő tagállamok, valamint egyéb részt vevő országok és a célzott végrehajtó struktúra minden vonatkozó dokumentumot a Bizottság és a Számvevőszék rendelkezésére bocsát.

9. cikk

A Bizottság minden vonatkozó információt közöl az Európai Parlamenttel, a Tanáccsal és a Számvevőszékkel. A részt vevő tagállamokat, valamint az egyéb részt vevő országokat felkérik, hogy továbbítsanak a közös végrehajtó struktúrán keresztül a Bizottság részére minden további, a közös végrehajtó struktúra pénzügyi kezelésére vonatkozó, az Európai Parlament, a Tanács és a Számvevőszék által igényelt információt.

10. cikk

Az Eurostars közös programhoz a 2. cikk e)–h) pontjában megállapított kritériumokkal összhangban bármely tagállam csatlakozhat.

11. cikk

Az Eurostars közös programhoz a 2. cikk e)–h) pontjában megállapított kritériumokkal összhangban bármely harmadik ország csatlakozhat, feltéve, hogy az ilyen részvételt a megfelelő nemzetközi megállapodás előirányozza és ahhoz mind a Bizottság, mind a részt vevő tagállamok és az egyéb részt vevő országok hozzájárulnak.

12. cikk

A Közösség az e határozatban megállapított szabályok, illetve bármely végrehajtási szabály vagy megállapodás alapján megállapíthatja az Eurostars közös programhoz nyújtott pénzügyi hozzájárulásának feltételeit a hetedik keretprogramhoz társuló bármely ország, illetve – ha az Eurostars közös program végrehajtása szempontjából nélkülözhetetlen – bármely más ország részvétele tekintetében.

13. cikk

(1)   Az Európai Parlament és a Tanács részére a Szerződés 173. cikke szerint beterjesztett, a hetedik keretprogramról szóló éves jelentés az Eurostars közös program keretében végzett tevékenységekről szóló összefoglalót tartalmaz, amely a célzott végrehajtó struktúra által a Bizottságnak beterjesztett éves jelentésen alapul.

(2)   A Bizottság az Eurostars közös programról annak kezdetétől számított két évet követően közbenső értékelést készít, amely az I. mellékletben meghatározott célkitűzések megvalósítása terén elért eredményekre terjed ki. Az értékelés tartalmazza a tudományos, igazgatási és pénzügyi integráció fokozásának legmegfelelőbb módjaira tett javaslatokat is, és értékeli különösen a K + F tevékenységet végző kkv-knak az Eurostars Közös Programhoz való hozzáférést érintő képességét, valamint a program végrehajtásának minőségét és hatékonyságát. A Bizottság tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot az értékelés következtetéseiről, saját észrevételeivel és – adott esetben – az e határozat módosítására vonatkozó javaslataival együtt.

(3)   A Bizottság az Eurostars közös program befejezésekor végső értékelést készít a programról. A végső értékelés eredményeit az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz kell beterjeszteni.

14. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

15. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2008. július 9-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

H.-G. PÖTTERING

a Tanács részéről

az elnök

J.-P. JOUYET


(1)  2008. május 29-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

(2)  Az Európai Parlament 2008. április 10-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2008. június 23-i határozata.

(3)  HL L 412., 2006.12.30., 1. o.

(4)  HL L 400., 2006.12.30., 299. o.; helyesbítve: HL L 54., 2007.2.22., 101. o.

(5)  HL C 320. E, 2005.12.15., 259. o.

(6)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o. A legutóbb az 1525/2007/EK rendelettel (HL L 343., 2007.12.27., 9. o.) módosított rendelet.

(7)  HL L 357., 2002.12.31., 1. o. A legutóbb a 478/2007/EK, Euratom rendelettel (HL L 111., 2007.4.28., 13. o.) módosított rendelet.

(8)  HL L 312., 1995.12.23., 1. o. Az 1233/2007/EK bizottsági rendelettel (HL L 279., 2007.10.23., 10. o.) módosított rendelet.

(9)  HL L 292., 1996.11.15., 2. o.

(10)  HL L 136., 1999.5.31., 1. o.

(11)  HL C 323., 2006.12.30., 1. o.


I. MELLÉKLET

AZ EUROSTARS KÖZÖS PROGRAM CÉLKITŰZÉSEINEK ÉS TEVÉKENYSÉGEINEK LEÍRÁSA

I.   Célkitűzések

Az EUREKA tagországai által előterjesztett ezen kezdeményezés célkitűzése a K + F tevékenységet végző kkv-kra irányuló Eurostars közös program létrehozása. E kkv-k tudásintenzív, technológia-/innovációalapú vállalatok, amelyek meghatározó szerepet játszanak az innovációs folyamatban. Jellemzőjük a nagymértékű fogyasztó- vagy piacorientáltság, emellett rendkívül innovatív, piacorientált projektek irányítása révén komoly nemzetközi pozíció megszerzésére törekszenek. Saját K + F képességükre alapozva képesek olyan termékeket, eljárásokat és szolgáltatásokat kifejleszteni, amelyek egyértelmű innovációs és technológiai előnnyel rendelkeznek. Ezek a vállalatok méretük és tevékenységi területük szerint eltérőek; például lehetnek alkalmazásközpontú, csúcstechnológiájú K + F végzése terén komoly múlttal rendelkező, már működő, vagy nagy lehetőségekkel rendelkező kezdő vállalkozások. A K + F vállalati stratégiájuk, valamint üzleti terveik meghatározó elemét alkotja. E vállalatoknak a mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásáról szóló, 2003. május 6-i 2003/361/EK bizottsági ajánlás (1) értelmében vett kkv-knak kell lenniük, és tevékenységi körük jelentős részét a K + F-nek kell kitennie. Az e tevékenységre vonatkozó részletes értékhatárokat a II. melléklettel összhangban kell meghatározni.

Az Eurostars közös program célja az ilyen K + F tevékenységet végző kkv-k támogatása azáltal, hogy

(1)

a K + F tevékenységet végző kkv-k számára könnyen hozzáférhető és fenntartható európai K + F támogatási mechanizmust hoz létre;

(2)

arra ösztönzi a kkv-kat, hogy hozzanak létre, a K + F eredményein alapuló új gazdasági tevékenységeket, továbbá az egyébként lehetségesnél gyorsabban vigyenek piacra új termékeket, eljárásokat és szolgáltatásokat;

(3)

előmozdítja a technológiai és vállalkozásfejlesztést, valamint e vállalatok nemzetközivé válását.

Az Eurostars közös program kiegészíti a K + F tevékenységet végző kkv-k innovációs folyamatuk során történő támogatására irányuló, már létező nemzeti és európai uniós programokat.

A program hozzájárul az európai versenyképességhez, innovációhoz, foglalkoztatottsághoz, gazdasági változáshoz, fenntartható fejlődéshez és környezetvédelemhez, valamint segíti a lisszaboni és barcelonai célkitűzések elérését. A program alulról felfelé felépülő megközelítése útján támogatást nyújt a K + F tevékenységet végző kkv-k által irányított, és – adott esetben – kutatási szervezetekkel és/vagy nagyvállalatokkal együttműködő transznacionális konzorciumok által végzett kutatási, fejlesztési és demonstrációs tevékenységekhez.

Az Eurostars közös program célja a vonatkozó nemzeti kutatási és innovációs programok összehangolása, a tudományos, igazgatási és pénzügyi integrációt megvalósító, az EKT valóra váltásához jelentős mértékben hozzájáruló közös program létrehozása érdekében. A tudományos integráció az Eurostars közös program égisze alatt, a tevékenységek közös meghatározása és végrehajtása útján valósul meg. Az igazgatási integráció az EUREKA titkárságának célzott végrehajtó struktúraként történő felhasználása útján valósul meg. A titkárság szerepe az Eurostars közös programnak a II. mellékletben részletezett módon történő kezelése és végrehajtásának ellenőrzése. A pénzügyi integráció azt feltételezi, hogy a részt vevő tagállamok és az egyéb részt vevő országok ténylegesen hozzájárulnak az Eurostars közös program finanszírozásához, különös tekintettel arra a kötelezettségvállalásra, hogy a nemzeti költségvetésekből az Eurostars közös program céljára elkülönített összegből finanszírozzák a kiválasztott Eurostars projektek résztvevőit.

E kezdeményezésnek hosszabb távon a tudományos, igazgatási és pénzügyi integráció szorosabb formáinak kifejlesztésére kell törekednie. A részt vevő tagállamoknak és a többi részt vevő államoknak tovább kell fokozniuk az integrációt, valamint a kezdeményezés részeként fel kell számolniuk a nemzetközi együttműködést akadályozó, meglévő nemzeti jogi és adminisztratív korlátokat.

II.   Tevékenységek

Az Eurostars közös program fő tevékenységét a részt vevő tagállamokban vagy a többi részt vevő államokban székhellyel rendelkező, egy vagy több, K + F tevékenységet végző kkv által irányított K + F tevékenységek alkotják. Kutatási szervezetek, egyetemek, egyéb kkv-k és nagyvállalatok szintén részt vehetnek a programban. K + F tevékenység a tudomány és technológia valamennyi területén végezhető, valamint:

1.

legalább két, különböző részt vevő tagállamból és egyéb részt vevő államból származó, kutatással, technológiai fejlesztéssel, demonstrációval, szakképzéssel és terjesztési tevékenységgel foglalkozó független résztvevő bevonásával folytatott több résztvevős, nemzetek feletti projektek útján hajtják végre azokat;

2.

központi elemüket K + F tevékenységet végző kkv-k hajtják végre. Az egyes kiválasztott Eurostars projektek esetében a K + F tevékenységet végző kkv-k együttesen hozzájárulnak a valamennyi résztvevő K + F tevékenységéhez kapcsolódó általános költségek nagy részéhez. Amennyiben ez a projekt szempontjából szükséges, kisebb jelentőségű alvállalkozás bevonása is lehetséges;

3.

piacorientált K + F-re irányulnak, valamint rövid vagy középtávúak, és kihívást jelentő K + F tevékenységekkel foglalkoznak; a kkv-knak demonstrálniuk kell, hogy képesek a projekteredmények reális időkereten belüli hasznosítására;

4.

egy részt vevő K + F tevékenységet végző kkv, az úgynevezett „irányító kkv” irányítja és koordinálja azokat.

Ezenfelül, az Eurostars közös program előmozdítása, valamint hatásának erősítése céljából, korlátozott mértékben közvetítési, a programhoz kapcsolódó promóciós és kapcsolatteremtési tevékenységeket is támogatni kell. Ilyen tevékenység a műhelyek szervezése és a kapcsolatteremtés a többi érdekelt féllel, így a beruházókkal és a tudásmenedzsment-szolgáltatókkal.

III.   A program végrehajtásától elvárt teljesítések

Az Eurostars közös programtól elvárt fő eredmény egy olyan új, közös európai kutatási és fejlesztési program a K + F-t végző kkv-k számára, amely alulról felfelé és az Eurekára épül, valamint a hozzájáruló nemzeti K + F programok és a Közösség társfinanszírozzák.

A célzott végrehajtó struktúra éves jelentést készít, amely részletesen áttekinti a közös program végrehajtását (értékelési és kiválasztási folyamat, az értékelő csoport összetételére vonatkozó statisztika, pályázott és finanszírozásra kiválasztott projektek, a közösségi finanszírozás felhasználása, a nemzeti pénzalapok elosztása, a résztvevők fajtái, országos statisztikák, közvetítői és terjesztési tevékenység stb.) és a további integráció irányában elért előrehaladást. Az Eurostars közös program befejezésekor a célzott végrehajtó struktúra a program hatásáról utólagos értékelést készít.

IV.   A program végrehajtása

Az Eurostars közös programot a célzott végrehajtó struktúra irányítja. A pályázatok évente – közös központi pályázati felhívásokat követően, több benyújtási határidő mellett – központilag, a célzott végrehajtó struktúra részére kerülnek benyújtásra (egypontos adatbeviteli rendszer). A projektpályázatokat – két lépésből álló eljárást követően – átlátható és közös támogathatósági és értékelési feltételek alapján, központilag értékelik és választják ki. A pályázatokat első lépésben legalább két független szakértő értékeli, akik technikai és piaci szempontból egyaránt megvizsgálják azokat. E szakértők távolból is eljárhatnak. A pályázatok rangsorolását – második lépésben – egy független szakértőkből álló nemzetközi értékelő testület végzi. A központilag elfogadott rangsort a közösségi hozzájárulásból származó, valamint a nemzeti költségvetésekből az Eurostars-program céljára elkülönített összeg elosztása során kötelező figyelembe venni. A célzott végrehajtó struktúra feladata, hogy a projekteket nyomon kövesse és a teljes projektciklus lebonyolítására közös működési eljárások álljanak rendelkezésre. A célzott végrehajtó struktúrának megfelelő intézkedéseket kell hoznia annak érdekében, hogy elismerést nyerjen a Közösségnek az Eurostars közös programhoz történő hozzájárulása mind maga a program, mind pedig az egyéni projektek tekintetében. A struktúrának elő kell segítenie e hozzájárulás megfelelő láthatóságát azáltal, hogy feltünteti a közösségi logót az Eurostars közös programmal kapcsolatosan közzétett valamennyi dokumentumon, beleértve a nyomtatott és elektronikus kiadványokat is. A kiválasztott Eurostars-projektek résztvevőit igazgatási szempontból az érintett nemzeti programok kezelik.

V.   Finanszírozási mechanizmus

Az Eurostars közös programot a részt vevő tagállamok, az egyéb részt vevő országok, valamint a Közösség társfinanszírozzák. A részt vevő tagállamok és egyéb részt vevő országok többéves finanszírozási tervet határoznak meg annak érdekében, hogy részt vegyenek az Eurostars közös programban, valamint hogy hozzájáruljanak tevékenységei társfinanszírozásához. A nemzeti hozzájárulás származhat már meglévő, vagy újonnan létrehozott programokból, amennyiben azok megfelelnek az Eurostars közös program alulról felfelé felépülő jellegének. Bármely részt vevő tagállamnak, vagy egyéb részt vevő országnak a program időtartama alatt bármikor joga van növelni a nemzeti költségvetéséből az Eurostars közös program céljára elkülönített összeget.

Program szintű finanszírozás

Az Eurostars közös programhoz történő közösségi hozzájárulást – amelyet a célzott végrehajtó struktúra kezel – 100 millió EUR összeghatáron belüli, a részt vevő tagállamok és egyéb részt vevő országok tényleges pénzügyi hozzájárulása legfeljebb egyharmadának megfelelő összegként számítják ki.

A célzott végrehajtó struktúra a közösségi pénzügyi hozzájárulás legfeljebb 4,5 %-át használhatja fel az Eurostars közös program általános működési költségeihez történő hozzájárulásként.

A nemzeti finanszírozó szervek és a célzott végrehajtó struktúra között létrejövő megállapodás alapján a célzott végrehajtó struktúra átutalja a kiválasztott Eurostars projektekhez nyújtott közösségi pénzügyi hozzájárulást a részt vevő tagállamok és egyéb részt vevő országok által kijelölt nemzeti finanszírozó szervekhez. A nemzeti finanszírozó szervek pénzügyi támogatást nyújtanak a központilag kiválasztott pályázatokat benyújtó nemzeti résztvevőknek, valamint átirányítják a célzott végrehajtó struktúrától érkező közösségi pénzügyi hozzájárulást.

Az Eurostars projektek finanszírozása

A közösségi hozzájárulásból származó, valamint a nemzeti költségvetésekből a kiválasztott Eurostars projektekre elkülönített összegek elosztása a ranglista szerint történik. Az e projektekben részt vevők számára nyújtott pénzügyi hozzájárulást a részt vevő nemzeti programok finanszírozási szabályai szerint számítják ki.

Kölcsönök esetében a bruttó támogatástartalom szabványos számítási módját alkalmazzák, a kamattámogatás intenzitásának, valamint az alapul szolgáló nemzeti programok átlagos hibaszázalékának figyelembevételével.

VI.   A szellemi tulajdonhoz fűződő jogokra vonatkozó szabályok

A célzott végrehajtó struktúra az e határozat 4. cikkével összhangban elfogadja az Eurostars közös program szellemi tulajdonra vonatkozó politikáját. Az Eurostars közös program szellemi tulajdonra vonatkozó politikájának célkitűzése a tudásteremtés előmozdítása, valamint a projekteredményeknek a K + F tevékenységet végző kkv-k célcsoportja javára történő hasznosítása és terjesztése. Ezen a területen a hetedik keretprogram (2007–2013) cselekvéseiben a vállalkozások, a kutatóközpontok és az egyetemek részvételére, valamint a kutatási eredmények terjesztésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2006. december 18-i 1906/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (2) elfogadott megközelítésnek kell modellül szolgálnia.


(1)  HL L 124., 2003.5.20., 36. o.

(2)  HL L 391., 2006.12.30., 1. o.


II. MELLÉKLET

AZ EUROSTARS KÖZÖS PROGRAM IRÁNYÍTÁSA

Az Eurostars közös program irányításában négy fő testület vesz részt:

1.

Az „EUREKA magas szintű csoport” (EUREKA MSZCS) az EUREKA tagállamai által kinevezett magas szintű képviselőkből és a Bizottság képviselőjéből áll. E csoport felelős a nem részt vevő tagállamoknak, vagy egyéb nem részt vevő országoknak az Eurostars közös programba történő felvételéért az e határozat 10. és 11. cikkében foglalt követelményeknek megfelelően.

2.

Az „Eurostars magas szintű csoport” (Eurostars MSZCS) az Eurostars közös programban résztvevő tagállamok és egyéb részt vevő országok EUREKA magas szintű képviselőiből áll. A Bizottság és az Eurostars közös programban részt nem vevő tagállamok megfigyelőként képviselőket küldhetnek e csoport üléseire. A csoport hatáskörébe tartozik az Eurostars közös program végrehajtásának felügyelete, továbbá különösen: az Eurostars tanácsadó csoport tagjainak kinevezése, az Eurostars közös program működtetésére vonatkozó eljárásoknak, a felhívások tervezetének és költségvetésének, valamint a finanszírozandó Eurostars-projektek rangsorának jóváhagyása.

3.

Az „Eurostars tanácsadó csoport” a részt vevő tagállamok és egyéb részt vevő országok EUREKA nemzeti projektkoordinátoraiból áll, elnöke az EUREKA Titkárságának (ESE) vezetője. Az Eurostars tanácsadó csoport tanácsot ad az ESE számára az Eurostars közös program végrehajtására vonatkozóan, valamint a végrehajtására vonatkozó intézkedésekkel – például a finanszírozási eljárásokkal, az értékelési és kiválasztási folyamattal, a központi és nemzeti eljárások összehangolásával, és a projektellenőrzéssel – kapcsolatban. A csoport tanácsot ad az éves pályázati felhívások benyújtási határidejének megtervezéséhez. Tanácsot ad továbbá a közös program végrehajtása során tett előrehaladással kapcsolatban, ideértve a szorosabb integráció irányába tett előrehaladást is.

4.

Az Eurostars közös program célzott végrehajtó struktúrája az ESE, amelynek vezetője e közös program jogi képviselője. Az ESE felelős az Eurostars közös program végrehajtásáért és különösen:

a pályázati felhívások éves költségvetésének megállapításáért, a közös pályázati felhívások és a projektjavaslatok érkeztetésének központi szervezéséért (egypontos adatbeviteli rendszer),

a projektjavaslatok közös támogathatósági és értékelési kritériumok alapján történő támogathatóságának és értékelésének központi szervezéséért, a projektekre tett pályázati ajánlatok finanszírozásra történő kiválasztása, valamint a projektellenőrzés és nyomon követés központi szervezéséért,

a közösségi hozzájárulás átvételéért, felosztásáért, valamint ellenőrzéséért,

az Eurostars projektek résztvevői számára juttatott finanszírozás elosztására vonatkozó számláknak a részt vevő tagállamok és egyéb részt vevő országok, valamint az egyéb részt vevő országok finanszírozó szerveitől történő összegyűjtéséért,

az Eurostars közös program promóciójáért,

az Eurostars közös programról – többek között a szorosabb integráció felé történő előrehaladásról – az EUREKA MSZCS, az Eurostars MSZCS és a Bizottság részére történő jelentésért,

az EUREKA-hálózatnak az Eurostars közös program keretében folytatott tevékenységekről történő tájékoztatásáért.


Top