Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1565

A Bizottság 1565/2007/EK rendelete ( 2007. december 21. ) a tejre és tejtermékekre vonatkozó behozatali szabályok és a vámkontingensek megnyitása tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2535/2001/EK rendelet módosításáról

OJ L 340, 22.12.2007, p. 37–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1565/oj

22.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 340/37


A BIZOTTSÁG 1565/2007/EK RENDELETE

(2007. december 21.)

a tejre és tejtermékekre vonatkozó behozatali szabályok és a vámkontingensek megnyitása tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 2535/2001/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a tej- és tejtermékpiac közös szervezéséről szóló, 1999. május 17-i 1255/1999/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 26. cikke (3) bekezdése a) pontjára és 29. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2002/309/EK, Euratom tanácsi és bizottsági határozattal (2) jóváhagyott, az Európai Közösség és a Svájci Államszövetség között a mezőgazdasági termékek kereskedelméről létrejött megállapodás (3) előírja a sajtok kétoldalú kereskedelmének – ötéves átmeneti időszakot követő – teljes liberalizációját 2007. június 1-jétől.

(2)

Ennek megfelelően a 487/2007/EK rendelettel (4) módosított, a tejre és tejtermékekre vonatkozó behozatali szabályok és a vámkontingensek megnyitása tekintetében az 1255/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2001. december 14-i 2535/2001/EK bizottsági rendelet (5) már nem rendelkezett a Svájcból származó sajtokra vonatkozó behozatali vámkontingensekről és behozatali vámokról. Ebben az összefüggésben és az 1152/2007/EK rendelettel (6) módosított 1255/1999/EK rendelet 26. cikke (3) bekezdésének a) pontjában említett behozatali engedélyre vonatkozó rugalmas követelmények fényében helyénvaló eltörölni a Svájcból behozott összes sajt behozatali engedélyének bemutatási kötelezettségét.

(3)

A 2535/2001/EK rendelet 19a. cikke előírja, hogy a tejtermékek behozatalát az érkezési sorrendben történő kiszolgálás elve alapján kell kezelni, a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet (7) 308a–308c. cikke szerint. Ez a kezelési eljárás és a hozzátartozó eljárások feleslegessé teszik a behozatali engedélyek használatát, ezért az azokra vonatkozó bemutatási kötelezettséget meg kell szüntetni.

(4)

A 2535/2001/EK rendelet IA. fejezetében említett, az érkezési sorrendben történő kiszolgálás elve alapján kezelt kontingensek alá tartozó tejtermékek behozatalára és a Svájcból származó sajtokra vonatkozó egyes engedélyek 2008. január 1-je után is hatályban maradnak. Az ezen engedélyekkel összefüggő kötelezettségvállalásokat teljesíteni kell, máskülönben a biztosíték elvész. Mivel az említett időponttól az ilyen behozatal engedély nélkül és a kapcsolódó pénzügyi költségek nélkül is megvalósulhat, az adott időpontban nem teljesen felhasznált engedéllyel rendelkező importőrök számára lehetővé kell tenni a letétbe helyezett biztosíték felszabadításának kérelmezését és a biztosíték visszaszolgáltatását.

(5)

A 2007. december 20-i 2007/867/EK tanácsi határozattal (8) elfogadott az Európai Közösség és Új-Zéland között az 1994. évi GATT XXVIII. cikke alapján, levélváltás formájában létrejött, az EK-nak az 1994. évi GATT-hoz mellékelt CXL. engedményes listájában az új-zélandi vaj tekintetében előírt WTO-vámkontingens módosításáról szóló megállapodás (9) az Európai Közösség többoldalú kereskedelmi tárgyalások uruguayi fordulója keretében elfogadott CXL. engedményes listájában foglalt vajra vonatkozó vámkontingens módosítását írja elő. A 2535/2001/EK rendelet III.A. mellékletét ezért ennek megfelelően ki kell igazítani.

(6)

A 2535/2001/EK rendelet IV. és V. melléklete igen összetett mechanizmust és munkaigényes eljárást határoz meg a zsírtartalomra vonatkozó előírásoknak való megfelelés ellenőrzése tekintetében Új-Zélandon és a Közösségben egyaránt. A kontingens újonnan elfogadott leírása, amely a zsírtartalom megengedett arányát 80–82 %-ról 80–85 %-ra növeli, lehetővé teszi az ellenőrzési eljárások egyszerűsítését, különösen mivel megszünteti a zsírtartalom-ellenőrzések eredményeinek a tipikus feldolgozási szóráson alapuló értelmezését. Ezen túlmenően az egyszerűsítés mindkét fél számára számottevően csökkenti a közigazgatási terheket és költségeket, valamint elősegíti az exportőrök és importőrök kontingenshez jutását.

(7)

A 2535/2001/EK rendelet 33. cikke (1) bekezdésének d) pontja előírja, hogy az új-zélandi kibocsátó szervnek az IMA 1 bizonyítványt azelőtt kell kibocsátania, hogy az abban szereplő termék elhagyja a kibocsátó ország területét. A 2008-as kontingensév alá tartozó vajat Új-Zélandból 2007 novembere óta lehet szállítani. Mivel az ilyen szállításokra lehetetlen alkalmazni az e rendelettel módosított 2535/2001/EK rendelet új rendelkezéseit, és mivel az új rendelkezések megfelelő alkalmazásához időre van szükség, a 2535/2001/EK rendelet 33. cikke (1) bekezdésének d) pontját 2007. november 1-je és 2008. január 31-e között nem kell alkalmazni.

(8)

Ugyanakkor indokolt frissíteni a 2535/2001/EK rendelet XII. mellékletében szereplő új-zélandi kibocsátó szervre vonatkozó néhány adatot.

(9)

A 2535/2001/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(10)

A 2001/651/EK bizottsági határozat (10) meghatározza az Új-Zélandról importált vaj zsírtartalmának tipikus feldolgozási szórását annak érdekében, hogy elősegítse a 2535/2001/EK rendelet IV. melléklete értelmében végzett ellenőrzéseket. A kontingens leírását a sózatlan vajra is kiterjesztő új rendelkezések értelmében elhagyható az ellenőrzési eredmények értelmezése és következésképpen a bonyolult tipikus feldolgozási szórásra alapuló eljárás alkalmazása. A 2001/651/EK határozat ezért elavult és hatályon kívül kell helyezni.

(11)

Az ebben a rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Tej- és Tejtermékpiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2535/2001/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„2. cikk

Az 1291/2000/EK rendelet II. címének sérelme nélkül – és ha e rendelet másként nem rendelkezik – valamennyi tejtermék behozatala importengedély bemutatásához kötött.”

2.

A 19a. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az (1) bekezdésben említett kontingensek keretében történő behozatal nem kötődik behozatali engedély bemutatásához.”.

b)

a (3) bekezdést el kell hagyni.

3.

A 20. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„d)

az Európai Közösség és Svájc között a mezőgazdasági termékek kereskedelmére vonatkozóan megkötött megállapodás 2. melléklete.”;

b)

a (3) bekezdést el kell hagyni.

4.

A 22. cikk után a rendelet a következő fejezettel egészül ki:

„IIA.   FEJEZET

NEM KONTINGENS SZERINTI BEHOZATAL IMPORTENGEDÉLY BEMUTATÁSA NÉLKÜL

22.a cikk

(1)   Ezt a cikket az Európai Közösség és Svájc között a mezőgazdasági termékek kereskedelmére vonatkozóan megkötött megállapodás 3. cikkében említett kedvezményes behozatalra kell alkalmazni.

(2)   A 0406 KN-kód alá tartozó Svájcból származó termékek mentesülnek a behozatali vám és a behozatali engedély bemutatásának kötelezettsége alól.

(3)   A vámkedvezmény kizárólag az Európai Gazdasági Közösség és a Svájci Államszövetség között létrejött, 1972. július 22-én Brüsszelben aláírt megállapodás 3. jegyzőkönyvének megfelelően kibocsátott eredetigazolás és a szabad forgalomba bocsátáshoz benyújtott vámáru-nyilatkozat együttes bemutatása esetén alkalmazható.”

5.

A 38. cikket el kell hagyni.

6.

A 40. cikk (1) bekezdésében a második, a harmadik és a negyedik albekezdést el kell hagyni.

7.

A II. melléklet D. részének helyébe az e rendelet I. mellékletében szereplő szöveg lép.

8.

A III.A. melléklet helyébe e rendelet II. mellékletének szövege lép.

9.

A IV. melléklet e rendelet III. mellékletének megfelelően módosul.

10.

Az V. melléklet helyébe az e rendelet IV. mellékletében található szöveg lép.

11.

A VIII. melléklet 2. pontja első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„Az IMA 1 kibocsátó szervek az IMA 1 bizonyítványt vagy annak egy részét megsemmisíthetik az abban szereplő, az exportőr hatáskörén kívül eső körülmények miatt megsemmisült vagy eladásra alkalmatlanná vált mennyiségére nézve. Amennyiben egy IMA 1 bizonyítványban szereplő mennyiség egy része megsemmisül vagy eladásra alkalmatlanná válik, a fennmaradó mennyiségre egy cserebizonyítványt lehet kibocsátani. A III.A. mellékletben említett új-zélandi vaj esetében e célból az eredeti termékazonosító jegyzéket kell használni. A cserebizonyítvány csak ugyanaddig a napig érvényes, mint az eredeti. Ebben az esetben a csere IMA 1 bizonyítvány 17. rovatában a következő kifejezést kell feltüntetni: »0000.0.0.-ig érvényes«.”

12.

A X. melléklet e rendelet V. melléklete szerint módosul.

13.

A XII. mellékletben az Új-Zélanddal kapcsolatos adatok helyébe a következő szöveg lép:

„Új-Zéland

ex 0405 10 11

ex 0405 10 19

ex 0405 10 30

ex 0406 90 01

ex 0406 90 21

Vaj

Vaj

Vaj

Feldolgozásra szánt sajt

Cheddar

New Zealand Food Safety Authority

Telecom Towers, 86

Jervois Quay,

PO Box 2835

Wellington

New Zealand

Tel. (64-4) 894 2500

Fax (64-4) 894 2501”

2. cikk

Az érdekeltek kérésére a behozatali engedély kiadásával összefüggésben nyújtott biztosítékokat fel kell szabadítani, amennyiben:

a)

az engedélyeket az IA. fejezetben említett kontingensek alá tartozó behozatalra, illetve a 0406 KN-kód alá tartozó, Svájcból származó termékek behozatalára vonatkozóan bocsátották ki;

b)

az engedély érvényessége 2008. január 1-jéig nem járt le;

c)

az engedélyeket 2008. január 1-jéig nem vagy csak részben használták fel.

3. cikk

A 2535/2001/EK rendelet 34. cikkének (2) bekezdésétől eltérve a rendelet 33. cikke (1) bekezdésének d) pontját a 2008-as kontingensév alá tartozó behozatalok tekintetében 2007. november 1-jétől2008. január 31-ig nem kell alkalmazni.

4. cikk

A 2001/651/EK határozat hatályát veszti.

5. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2008. január 1-jétől kell alkalmazni. E rendelet 3. cikke azonban 2007. november 1-jétől alkalmazandó.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 21-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 160., 1999.6.26., 48. o. A legutóbb az 1913/2005/EK rendelettel (HL L 307., 2005.11.25., 2. o.) módosított rendelet. 2008. július 1-jétől az 1255/1999/EK rendelet helyébe az 1234/2007/EK rendelet (HL L 299., 2007.11.16., 1. o.) lép.

(2)  HL L 114., 2002.4.30., 1. o.

(3)  HL L 114., 2002.4.30., 132. o.

(4)  HL L 114., 2007.5.1., 8. o.

(5)  HL L 341., 2001.12.22., 29. o. A legutóbb az 1324/2007/EK rendelettel (HL L 294., 2007.11.13., 14. o.) módosított rendelet.

(6)  HL L 258., 2007.10.4., 3. o.

(7)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o. A legutóbb a 214/2007/EK rendelettel (HL L 62., 2007.3.1., 6. o.) módosított rendelet.

(8)  Lásd e Hivatalos Lapnak a(z) 95 oldalát.

(9)  Lásd e Hivatalos Lapnak a(z) 95 oldalát.

(10)  HL L 229., 2001.8.25., 24. o. A legutóbb a 2004/584/EK határozattal (HL L 255., 2004.7.31., 41. o.) módosított határozat.


I. MELLÉKLET

„II.D

Az Európai közösség és svájc közötti, a mezőgazdasági termékek kereskedelmére vonatkozó megállapodás 2. melléklete szerinti csökkentett vám

KN-kód

Megnevezés

Vámtétel

(euro/100 kg nettó tömeg)

2007. június 1-jétől

0402 29 11

ex 0404 90 83

Speciális csecsemőtej (1), légmentesen zárt, legfeljebb 500 g nettó tömegű tartályban, 10 tömegszázalékot meghaladó zsírtartalommal

43,80


(1)  A speciális csecsemőtej olyan, patogén csíráktól mentes termék, amely grammonként 10 000-nél kevesebb újraéleszthető aerob baktériumot és 2-nél kevesebb kólibaktériumot tartalmaz.”


II. MELLÉKLET

„III.A. MELLÉKLET

A GATT/WTO megállapodások alá tartozó, származási ország alapján meghatározott vámkontingens: Új-zélandi vaj

KN-kód

Megnevezés

Származási ország

Éves kontingens január 1-jétől december 31-ig

(tonnában)

Maximális féléves kontingens

(mennyiségek tonnában)

Kontingens

A. rész

Kontingensszám

09,4195

Kontingens

B. rész

Kontingensszám

09,4182

Behozatali vám

(euro/100 kg nettó tömeg)

IMA 1 bizonyítványok kitöltésére vonatkozó szabályok

ex 0405 10 11

ex 0405 10 19

Legalább hathetes vaj, legalább 80 tömegszázalék, de kevesebb mint 85 tömegszázalék zsírtartalommal, amelyet közvetlenül tejből vagy tejszínből gyártottak tárolt anyagok felhasználása nélkül, egyetlen, zárt és megszakítás nélküli folyamatban

Új-Zéland

74 693 tonnes

Féléves kontingens 2008 januárjától

37 346,5 tonnes

20 540,5 tonna

16 806 tonna

70,00

Lásd a IV. mellékletet”

ex 0405 10 30

Legalább hathetes vaj, legalább 80 tömegszázalék, de kevesebb mint 85 tömegszázalék zsírtartalommal, amelyet közvetlenül tejből vagy tejszínből gyártottak tárolt anyagok felhasználása nélkül, egyetlen, zárt és megszakítás nélküli folyamatban, amelynek során a tejszín végigmehetett egy, a koncentrált vajzsír és/vagy az ilyen vajzsír frakcionálásának szakaszán (az »Ammix« és »kenhető« néven ismert eljárások)


III. MELLÉKLET

A 2535/2001/EK rendelet IV. melléklete a következőképpen módosul:

(1)

A cím helyébe a következő szöveg lép:

„A 2535/2001/EK RENDELET III. FEJEZETÉNEK 2. SZAKASZA SZERINT IMPORTÁLT, ÚJ-ZÉLANDBÓL SZÁRMAZÓ VAJ TÖMEGÉNEK ÉS ZSÍRTARTALMÁNAK ELLENŐRZÉSE”;

(2)

Az 1. rész e) pontját el kell hagyni.

(3)

A 2. rész a következőképpen módosul:

a)

a 2.2. pont a következőképpen módosul:

i.

az e) pont harmadik franciabekezdését el kell hagyni;

ii.

az i) pont helyébe a következő szöveg lép:

„i.

a 13. rovatban, legalább 80 %, de kevesebb mint 85 % zsír”;

b)

a 2.3. pontot el kell hagyni.

(4)

Az 4. rész a következőképpen módosul:

a)

A 4.1. pont a következő bekezdésekkel egészül ki:

„Az illetékes hatóságok ellenmintát vesznek, amelyből az egyiket vita esetére biztonságos helyen letétbe helyezik.

A vizsgálatokat végző laboratóriumnak rendelkeznie kell a tagállamok egyikének felhatalmazásával hivatalos elemzések lefolytatására, és e tagállamnak illetékesnek kell elismernie e laboratóriumot a fent említett módszer alkalmazására, amelyet az azonosítatlan minta elemzése során a megismételhetőségi kritérium teljesítésével és a szakmai vizsgálatokon történő sikeres részvétellel bizonyít.”;

b)

a 4.2. pontot el kell hagyni;

c)

a 4.2. pontot el kell hagyni;

„4.3.   Az ellenőrzés eredményeinek értelmezése – számtani középérték

a)

A zsírtartalomra vonatkozó előírásoknak való megfelelést akkor kell feltételezni, ha a minta eredményeinek számtani középértéke nem haladja meg a 84,4 %-os értéket.

Az illetékes hatóságok haladéktalanul értesítik a Bizottságot valamennyi nem megfelelőnek bizonyuló esetről.

b)

Amennyiben az a) pontban említett megfelelőségi követelmény nem teljesül, az érintett behozatali nyilatkozat és IMA 1 bizonyítvány alá tartozó szállítmányt a 36. cikknek megfelelően kell importálni, kivéve ha a 4.5. pontban említett ellenminták elemzésének eredményei megfelelnek a követelményeknek.”;

d)

a 4.4. pontot el kell hagyni;

e)

a 4.5. pont helyébe a következő szöveg lép:

„4.5.   Vitatott eredmények

Az érintett importőr a fenti eredmények kézhezvételétől számított 7 munkanapon belül kifogást emelhet az illetékes hatóságok laboratóriuma által elvégzett elemzés eredményei ellen vállalva, hogy az ellenminták vizsgálatának költségét megfizeti. Ebben az esetben az illetékes hatóság a saját laboratóriuma által elemzett, leplombált ellenmintákat megküldi egy másik laboratóriumnak. E második laboratóriumnak rendelkeznie kell a tagállamok egyikének felhatalmazásával hivatalos elemzések lefolytatására, és e tagállamnak illetékesnek kell elismernie e második laboratóriumot a 4.1. pontban említett módszer alkalmazására, amelyet az azonosítatlan minta elemzése során a megismételhetőségi kritérium teljesítésével és a szakmai vizsgálatokon történő sikeres részvétellel bizonyít.

Ez a második laboratórium az elemzésének eredményeit haladéktalanul közli az illetékes hatóságokkal.

A második laboratórium megállapításai véglegesek.”;

f)

A 4.6. pontot el kell hagyni.


IV. MELLÉKLET

„V. MELLÉKLET

Image


V. MELLÉKLET

A 2535/2001/EK rendelet X. melléklete a következőképpen módosul:

a)

A 7. rovat helyébe az alábbi szöveg lép:

7.   A csomagok megjelölései, számai, mennyisége és fajtája; a termék részletes KN-megnevezése és 8 jegyű KN-kódja előtte az „ex” szócskával és megjelenési formájának részletei.

Lásd a mellékelt termékazonosító jegyzéket, hivatkozás:

ex 0405 10 KN-kód – Legalább hathetes vaj, legalább 80 tömegszázalék, de kevesebb mint 85 tömegszázalék zsírtartalommal, amelyet közvetlenül tejből vagy tejszínből gyártottak

Gyári regisztrációs száma

Gyártás dátuma

A műanyag csomagolás göngyölegtömegének számtani közepe

b)

A 13. rovat helyébe az alábbi szöveg lép:

13.   Zsírtartalom tömegszázalékban


Top