EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1498

A Bizottság 1498/2007/EK rendelete ( 2007. december 18. ) az AKCS/TOT vagy az EK/TOT vegyes származású cukor, illetve cukor- és kakaókeverékekre vonatkozó behozatali engedélyek kiadásának egyedi részletes szabályairól

OJ L 333, 19.12.2007, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 026 P. 262 - 265

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1498/oj

19.12.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 333/6


A BIZOTTSÁG 1498/2007/EK RENDELETE

(2007. december 18.)

az AKCS/TOT vagy az EK/TOT vegyes származású cukor, illetve cukor- és kakaókeverékekre vonatkozó behozatali engedélyek kiadásának egyedi részletes szabályairól

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az Európai Közösség és a tengerentúli országok és területek társulásáról szóló, 2001. november 27-i 2001/822/EK tanácsi határozatra (a továbbiakban: „tengerentúli társulási határozat”) (1) és különösen annak III. melléklete 6. cikke (4) bekezdésének ötödik albekezdésére,

mivel:

(1)

A 2001/822/EK határozat a 17. árucsoportba, illetve a 1806 10 30 és a 1806 10 90 KN-kód alá tartozó termékek esetében – a fent említett határozatban megállapított mennyiségekre – lehetővé teszi az AKCS/TOT vagy az EK/TOT vegyes származást.

(2)

Az AKCS/TOT vagy az EK/TOT vegyes származású cukor, illetve cukor- és kakaókeverékekre vonatkozó behozatali engedélyek kiadásának részletes szabályairól szóló, 2002. január 31-i 192/2002/EK bizottsági rendelet (2) a fenti termékek vonatkozásában meghatározta a behozatali engedélyek kiadásának egyedi részletes szabályait annak érdekében, hogy lehetővé váljon a 2001/882/EK határozatban foglalt mennyiségek szükséges ellenőrzése.

(3)

Az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendeletet (3) a 2007. január 1-jével kezdődő behozatali vámkontingens-időszakra vonatkozó importengedélyekre kell alkalmazni. Az 1301/2006/EK rendelet különösen a behozatali engedélyek kérelmezéséhez, a kérelmezői minőséghez, valamint az engedélyek kiadásához kapcsolódó részletes szabályokat tartalmazza. Az említett rendelet szerint az engedélyek érvényességi ideje a vámkontingens-időszak utolsó napján jár le. Az 1301/2006/EK rendelet rendelkezéseit az e rendelet által támasztott kiegészítő feltételek sérelme nélkül kell alkalmazni.

(4)

Ezért helyénvaló alkalmazni a fent említett rendelettel a 192/2002/EK rendeletbe beillesztett szabályokat. Mindazonáltal, szükséges egyes szabályok kiigazítása a kereskedelem különös jellemzőinek figyelembevétele érdekében, mely utóbbiak a 192/2002/EK rendelet tárgyát képezik. Az érthetőség és ésszerűség érdekében a 192/2002/EK rendeletet hatályon kívül kell helyezni, és helyébe új rendeletet kell léptetni.

(5)

Az e rendeletben foglalt különös rendelkezések sérelme nélkül célszerű alkalmazni a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról szóló, 2000. június 9-i 1291/2000/EK bizottsági rendeletet (4) is.

(6)

A rendezett irányítás, a spekuláció kiküszöbölése és a hatékony ellenőrzés lehetővé tétele érdekében célszerű pontosabban meghatározni az engedélykérelmek benyújtásának részletes szabályait, illetve az érdekeltek által benyújtandó dokumentumokat. E tekintetben az 1301/2006/EK rendeletben meghatározott elveket szükséges alkalmazni.

(7)

Helyénvaló pontosítani az érintett termékekre vonatkozó behozataliengedély-kérelem formanyomtatványának különös jellemzőit, továbbá az ilyen behozatal szigorú kezelésének biztosítása érdekében előírni, hogy az engedélyekből származó jogok nem átruházhatók.

(8)

Ezenkívül célszerű előírni az engedélykérelmek benyújtására és a tagállami illetékes hatóságoknak az engedélyek kiadására nyitva álló határidőkre vonatkozó szabályokat,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

(1)   Amennyiben e rendelet másként nem rendelkezik, az 1291/2000/EK és az 1301/2006/EK rendelet alkalmazandó a 17. árucsoportba, illetve a 1806 10 30 és a 1806 10 90 KN-kód alá tartozó TOT-ból származó termékek, valamint ez utóbbiakkal halmozott AKCS és/vagy EK származású cukor nulla vámtétel mellett történő behozatalára.

(2)   Az e rendelet alapján kiadott behozatali engedélyek sorszáma 09.4652.

2. cikk

E rendelet alkalmazásában a „származó termékek” fogalma és a velük kapcsolatos igazgatási módszerek megegyeznek a 2001/822/EK határozat III. mellékletében meghatározottakkal.

3. cikk

(1)   A behozatali engedély legalább 25 tonna mennyiségre vonatkozóan kérelmezhető.

(2)   A behozatali engedély iránti kérelemhez a következő dokumentumokat kell mellékelni:

a)

a TOT hatóságai által kiadott – az I. mellékletben szereplő és az EUR 1 bizonyítványok kiadására jogosult testületek által meghatározott formanyomtatvány-mintának megfelelő – kiviteli engedély;

b)

annak igazolása, hogy az érintett fél 100 kilogrammonkénti 12 EUR összegű biztosítékot nyújtott.

4. cikk

A behozatali engedély iránti kérelmen és a behozatali engedélyen szerepelnie kell az alábbi bejegyzéseknek:

a)

a 7. rovatban fel kell tüntetni a TOT feladási ország nevét, és az „igen” szó kereszttel jelölendő;

b)

a 8. rovatban fel kell tüntetni a TOT származási ország nevét, és az „igen” szó kereszttel jelölendő;

c)

az engedély 20. rovatában a II. mellékletben felsorolt megjelölések egyikének.

5. cikk

Az 1291/2000/EK rendelet 9. cikkétől eltérve a behozatali engedélyből származó jogok nem átruházhatók.

6. cikk

(1)   Az 1301/2006/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének rendelkezéseitől eltérve az engedélykérelmeket minden év január, április, július és október hónapjának első hét napján lehet benyújtani.

A kérelmek benyújtására kijelölt fenti hónapokban egy kérelmező csak egy kérelem benyújtására jogosult. Amennyiben egy adott hónap során egy kérelmező egynél több kérelmet nyújt be, a szóban forgó hónap során benyújtott összes kérelmét elutasítják, és a kérelmek benyújtásakor letétbe helyezett biztosítékokat az érintett tagállam javára tartják vissza.

(2)   Az engedélykérelmekről szóló értesítésekre a kérelmek benyújtását követő 12 hónapon belül a nyolc számjegyű KN-kódok és származási TOT szerinti bontásban kerül sor.

(3)   A tagállamok a behozatali engedélyeket a kérelmek benyújtásának hónapjában, annak 25. napjától legkésőbb ugyanazon hónap 30-ig adják ki.

7. cikk

A behozatali engedélyek az 1291/2000/EK rendelet 23. cikkének (2) bekezdése szerint a tényleges kibocsátás napjától kezdve érvényesek.

8. cikk

A 192/2002/EK rendelet hatályát veszti.

9. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2007. december 18-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 314., 2001.11.30., 1. o. A legutóbb a 2007/249/EK rendelettel (HL L 109., 2007.4.26., 33. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 31., 2002.2.1., 55. o. A legutóbb a 2031/2006/EK rendelettel (HL L 414., 2006.12.30., 43. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o. A 289/2007/EK rendelettel (HL L 78., 2007.3.17., 17. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o. A legutóbb az 1423/2007/EK rendelettel (HL L 317., 2007.12.5., 36. o.) módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

A 3. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett kiviteliengedély-minta

Image


II. MELLÉKLET

A 4. cikk c) pontjában említett bejegyzések:

:

bolgárul

:

Освободено от вносно мито (Решение 2001/822/ЕО, член 35) пореден номер на квотата 09.4652,

:

spanyolul

:

Exención de derechos de importación (Decision 2001/822/CE, articulo 35) numero de orden 09.4652,

:

csehül

:

Osvobozeno od dovozního cla (Rozhodnutí 2001/822/ES, čl. 35), sériové čislo 09.4652,

:

dánul

:

Fritages for importafgifter (artikel 35 i afgorelse 2001/822/EF), løbenummer 09.4652,

:

németül

:

Frei von Einfuhrabgaben (Beschluss 2001/822/EG, Artikel 35), Ordnungsnummer 09.4652,

:

észtül

:

Impordimaksust vabastatud (otsus 2001/822/EÜ, artikkel 35), järjekorranumber 09.4652,

:

görögül

:

Δασμολογική απαλλαγή (απόφαση 2001/822/ΕΚ, άρθρο 35), αύξων αριθμός 09.4652,

:

angolul

:

Free from import duty (Decision 2001/822/EC, Article 35), serial No 09.4652,

:

franciául

:

Exemption du droit d’importation (Décision 2001/822/CE, article 35), numéro d’ordre 09.4652,

:

olaszul

:

Esenzione dal dazio all’importazione (decisione 2001/822/CE, articolo 35), numero d’ordine 09.4652,

:

lettül

:

Atbrīvots no importa nodokļa (Lēmuma 2001/822/EK 35. pants), sērijas numurs 09.4652,

:

litvánul

:

Atleista nuo importo muito (Nutarimo 2001/822/EB 35 straipsnis), serijos numeris 09.4652,

:

magyarul

:

Mentes a behozatali vám alól (2001/822/EK hatarozat, 35. cikk), sorozatszám 09.4652,

:

máltaiul

:

Eżenzjoni minn dazju fuq l-importazzjoni (Deċiżjoni 2001/822/KE, Artikolu 35), numru tas-serje 09.4652,

:

hollandul

:

Vrij van invoerrechten (Besluit 2001/822/EG, artikel 35), volgnummer 09.4652,

:

lengyelül

:

Wolne od przywozowych opłat celnych (decyzja 2001/822/WE art. 35), numer seryjny 09.4652,

:

portugálul

:

Isenção de direitos de importação (Decisão 2001/822/CE, artigo 35.o), número de ordem 09.4652,

:

románul

:

Scutit de drepturi de import (Decizia 2001/822/CE, articolul 35), nr. de ordine 09.4652,

:

szlovákul

:

Oslobodený od dovozného cla (Rozhodnutie 2001/822/ES, čl. 35), sériové čislo 09.4652,

:

szlovénül

:

brez uvozne carine (člen 35 Sklepa 2001/822/ES), zaporedna številka 09.4652,

:

finnül

:

Vapaa tuontitulleista (päätöksen 2001/822/EY 35 artikla), järjestysnumero 09.4652,

:

svédül

:

Importtullfri (beslut 2001/822/EG, artikel 35), löpnummer 09.4652.


Top