Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0025

A Bizottság 2007/25/EK irányelve ( 2007. április 23. ) a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a dimetoát, a dimetomorf, a glufozinát, a metribuzin, a foszmet és a propamokarb hatóanyagként való felvételének céljából történő módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

OJ L 106, 24.4.2007, p. 34–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 56M , 29.2.2008, p. 326–334 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 13/06/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/25/oj

24.4.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 106/34


A BIZOTTSÁG 2007/25/EK IRÁNYELVE

(2007. április 23.)

a 91/414/EGK tanácsi irányelvnek a dimetoát, a dimetomorf, a glufozinát, a metribuzin, a foszmet és a propamokarb hatóanyagként való felvételének céljából történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 6. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 451/2000/EK (2) és a 703/2001/EK (3) bizottsági rendelet megállapítja a 91/414/EGK tanácsi irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram második szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat, továbbá megállapítja a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő lehetséges felvétel céljából értékelendő hatóanyagok jegyzékét. Ebben a jegyzékben szerepel a dimetoát, a dimetomorf, a glufozinát, a metribuzin, a foszmet és a propamokarb.

(2)

A szóban forgó hatóanyagok esetében a 451/2000/EK és a 703/2001/EK rendeletben foglalt előírásokkal összhangban értékelték az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt hatást a kérelmező által javasolt felhasználási célok vonatkozásában. Az említett rendeletek kijelölik továbbá a referens tagállamokat, amelyek feladata a vonatkozó értékelő jelentések és ajánlások benyújtása az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatósághoz (EFSA) a 451/2000/EK rendelet 8. cikkének (1) bekezdésével összhangban. A dimetoát esetében az Egyesült Királyság volt a referens tagállam és 2004. augusztus 4-én minden vonatkozó információt benyújtott. A dimetomorf és a metribuzin esetében Németország volt a referens tagállam, és 2004. június 11-én, illetve 2004. augusztus 23-án minden vonatkozó információt benyújtott. A glufozinát esetében Svédország volt a referens tagállam, és 2003. január 3-án minden vonatkozó információt benyújtott. A foszmet esetében Spanyolország volt a referens tagállam, és 2004. augusztus 23-án minden vonatkozó információt benyújtott. A propamokarb esetében Írország volt a referens tagállam, és 2004. október 5-én minden vonatkozó információt benyújtott.

(3)

A tagállamok és az EFSA szakértői vizsgálatnak vetették alá az értékelő jelentéseket, melyeket a glufozinát esetében 2005. március 14-én, a foszmet és a propamokarb esetében 2006. május 12-én, a dimetoát és a dimetomorf esetében 2006. június 23-án, a metribuzin esetében pedig 2006. július 28-án nyújtottak be a Bizottságnak, az EFSA- tudományos jelentései (4) formájában. E jelentéseket a Bizottság a tagállamokkal közösen az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság keretében felülvizsgálta, és 2006. november 24-én véglegesítette a dimetoátról, a dimetomorfról, a glufozinátról, a metribuzinról, a foszmetről és a propamokarbról készített bizottsági felülvizsgálati jelentések formájában.

(4)

A különböző vizsgálatokból kiderült, hogy a dimetoátot, dimetomorfot, glufozinátot, metribuzint, foszmetet és propamokarbot tartalmazó növényvédő szerek várhatóan általában megfelelnek a 91/414/EGK irányelv 5. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott követelményeknek, különösen azon felhasználási célokat illetően, amelyeket a Bizottság felülvizsgálati jelentéseiben megvizsgáltak és részleteztek. Ezért helyénvaló e hatóanyagoknak az I. mellékletbe való felvétele annak érdekében, hogy az e hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyeit valamennyi tagállamban az említett irányelv rendelkezéseivel összhangban ki lehessen adni.

(5)

E következtetés sérelme nélkül indokolt további információkat beszerezni a dimetoátot, a glufozinátot, a metribuzint és a foszmetet érintő egyes egyedi vonatkozásokban. A 91/414/EGK irányelv 6. cikkének (1) bekezdése szerint feltételekhez lehet kötni valamely hatóanyagnak az I. mellékletbe való felvételét. Ezért indokolt előírni, hogy a dimetoátot, a glufozinátot, a metribuzint és a foszmetet további vizsgálatoknak vessék alá a bizonyos kérdések kapcsán elvégzett kockázatértékelés megerősítése céljából, és hogy az erről szóló tanulmányokat a kérelmezők nyújtsák be.

(6)

Egy hatóanyagnak az I. mellékletbe történő felvétele előtt megfelelő időnek kell eltelnie ahhoz, hogy a tagállamoknak és az érdekelt feleknek lehetőségük legyen felkészülni a hatóanyag felvételéből adódó új követelmények teljesítésére.

(7)

Azon kötelezettségek sérelme nélkül, amelyek a 91/414/EGK irányelv alapján következnek abból, ha egy hatóanyagot felvesznek az I. mellékletbe, indokolt a felvétel után hat hónapot hagyni, hogy a tagállamok felülvizsgálhassák a dimetoátot, dimetomorfot, glufozinátot, metribuzint, foszmetet és propamokarbot tartalmazó növényvédő szerekre már kiadott engedélyeket, és ezáltal teljesülhessenek a 91/414/EGK irányelvben és különösen annak 13. cikkében előírt követelmények, valamint az I. mellékletben meghatározott vonatkozó feltételek. A tagállamok szükség szerint módosítják, újakkal helyettesítik, vagy visszavonják a kiadott engedélyeket a 91/414/EGK irányelv rendelkezéseivel összhangban. A fenti határidőtől eltérve indokolt hosszabb időt hagyni az egyes növényvédő szerek valamennyi tervezett felhasználására vonatkozó teljes, III. melléklet szerinti dossziénak a 91/414/EGK irányelvben meghatározott egységes elvekkel összhangban történő benyújtására és értékelésére.

(8)

A 3600/92/EGK bizottsági rendelet (5) keretében értékelt hatóanyagoknak a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe történő felvételével kapcsolatos korábbi tapasztalatok szerint nehézségek támadhatnak annak értelmezésében, hogy a már kiadott engedélyek jogosultjainak milyen kötelességei vannak az adatokhoz való hozzáférés terén. Ezért a további nehézségek elkerülése érdekében szükségesnek látszik a tagállamok kötelezettségeinek pontosítása, különösen azon kötelezettség vonatkozásában, amely szerint ellenőrzik, hogy az engedély birtokosa hozzáférhet-e a szóban forgó irányelv II. mellékletében szereplő követelményeknek megfelelő dossziéhoz. E pontosítás ugyanakkor az I. mellékletet módosító, korábban elfogadott irányelvekhez képest nem ró új kötelezettségeket a tagállamokra vagy az engedélyek birtokosaira.

(9)

Ezért a 91/414/EGK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(10)

Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 91/414/EGK irányelv I. melléklete az ezen irányelv mellékletében meghatározottak szerint módosul.

2. cikk

A tagállamok legkésőbb 2008. március 31-ig elfogadják és kihirdetik az ezen irányelv előírásainak betartásához szükséges törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket. Haladéktalanul eljuttatják a Bizottsághoz az említett rendelkezések szövegét, valamint a szóban forgó rendelkezések és az ezen irányelv közötti megfelelési táblázatot.

Ezeket a rendelkezéseket 2008. április 1-jétől alkalmazzák.

A tagállamok által elfogadott rendelkezéseknek szövegükben hivatkozniuk kell erre az irányelvre, vagy ilyen hivatkozással együtt kell megjelenniük, amikor hivatalosan kihirdetik őket. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

3. cikk

(1)   A dimetoátot, dimetomorfot, glufozinátot, metribuzint, foszmetet és propamokarbot hatóanyagként tartalmazó növényvédő szerekre kiadott engedélyeknek a 91/414/EGK irányelvvel összhangban történő szükséges módosítását, illetve visszavonását a tagállamok 2008. március 31-ig elvégzik.

Így arról is meg kell győződniük az említett időpontig, hogy az I. melléklet dimetoáttal, dimetomorffal, glufozináttal, metribuzinnal, foszmettel és propamokarbbal kapcsolatos feltételei teljesülnek-e, az e hatóanyagra vonatkozó bejegyzés B. részében megjelöltek kivételével, és hogy az engedély birtokosa az irányelv 13. cikkében meghatározott feltételekkel összhangban rendelkezik-e az említett irányelv II. mellékletében szereplő követelményeknek megfelelő dossziéval, vagy ahhoz hozzáférhet-e.

(2)   Az (1) bekezdéstől eltérően valamennyi olyan engedélyezett növényvédő szer esetében, amely dimetoátot, dimetomorfot, glufozinátot, metribuzint, foszmetet vagy propamokarbot tartalmaz egyedüli hatóanyagként, illetve a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe legkésőbb 2007. szeptember 30-ig felvett hatóanyagok egyikeként, a 91/414/EGK irányelv VI. mellékletében előírt egységes elvekkel összhangban a tagállamok újból elvégzik a növényvédő szer értékelését az említett irányelv III. mellékletében foglalt követelményeknek megfelelő dosszié alapján és az I. mellékletben szereplő, a dimetoát, a dimetomorf, a glufozinát, a metribuzin, a foszmet és a propamokarb hatóanyagra vonatkozó bejegyzés B. részének a figyelembevételével. Ezen értékelés alapján eldöntik, hogy a szer megfelel-e a 91/414/EGK irányelv 4. cikke (1) bekezdésének b), c), d) és e) pontjában meghatározott feltételeknek.

E megállapítást követően a tagállamok:

a)

a dimetoátot, dimetomorfot, glufozinátot, metribuzint, foszmetet vagy propamokarbot egyedüli hatóanyagként tartalmazó szer esetében szükség szerint legkésőbb 2011. szeptember 30-ig módosítják vagy visszavonják az engedélyt; vagy

b)

a dimetoátot, dimetomorfot, glufozinátot, metribuzint, foszmetet vagy propamokarbot több hatóanyag egyikeként tartalmazó szer esetében, amennyiben szükséges, 2011. szeptember 30-ig, vagy amennyiben az későbbre esik, a kérdéses anyagot vagy anyagokat a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe felvevő irányelvben vagy irányelvekben az ilyen módosítás, illetve visszavonás céljából meghatározott időpontig módosítják vagy visszavonják az engedélyt.

4. cikk

Ez az irányelv 2007. október 1-jén lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. április 23-án.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 230., 1991.8.19., 1. o. A legutóbb a 2007/21/EK bizottsági irányelvvel (HL L 97., 2007.4.12., 42. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 55., 2000.2.29., 25. o. A legutóbb az 1044/2003/EK rendelettel (HL L 151., 2003.6.19., 32. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 98., 2001.4.7., 6. o.

(4)  EFSA Scientific Report (2005) 27, 1-81, Conclusion regarding the Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance glufosinate (finalised: 14 March 2005).

EFSA Scientific Report (2006) 75, 1-72, Conclusion regarding the Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance phosmet (finalised: 12 May 2006).

EFSA Scientific Report (2006) 78, 1-72, Conclusion regarding the Peer review of the pesticide risk assessment of the active substance propamocarb (finalised: 12 May 2006).

EFSA Scientific Report (2006) 84, 1-102, Conclusions on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance dimethoate (finalised: 23 June 2006).

EFSA Scientific Report (2006) 82, 1-69, Conclusions on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance dimethomorph (finalised: 23 June 2006).

EFSA Scientific Report (2006) 88, 1-74, Conclusions on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance metribuzin (finalised: 28 July 2006).

(5)  HL L 366., 1992.12.15., 10. o. A legutóbb a 2266/2000/EK rendelettel (HL L 259., 2000.10.13., 27. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

A 91/414/EGK irányelv I. mellékletében található táblázat vége a következő bejegyzésekkel egészül ki:

Sorszám

Közhasználatú név, azonosító számok

IUPAC-név

Tisztaság (1)

Hatálybalépés

Felvétel lejárata

Különleges rendelkezések

„155

Dimetoát

CAS-szám: 60-51-5

CIPAC-szám: 59

O,O-dimetil-S-(N-metil-karbamoil-metil) foszforo-ditioát; 2-dimetoxi-foszfino-tio-il-tio-N-metil-acetamid

≥ 950 g/kg

Szennyezőanyagok:

ometoát: legfeljebb 2 g/kg.

izodimetoát: legfeljebb 3 g/kg.

2007. október 1.

2017. szeptember 30.

A.   rész

Kizárólag rovarölő szerként való használata engedélyezhető.

B.   rész

A VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a dimetoátról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2006. november 24-én véglegesített felülvizsgálati jelentésének és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit.

Ebben az átfogó értékelésben a tagállamoknak:

külön figyelmet kell fordítaniuk a madarak, az emlősök, a vízi élőlények és a nem célzott ízeltlábúak védelmére. Az engedélyezés feltételei között szükség szerint kockázatcsökkentő intézkedéseknek – például pufferzónák kialakításának és a felszíni vizekbe kerülő lefolyó és átszivárgó esővízmennyiség csökkentésének – is szerepelniük kell,

külön figyelmet kell fordítaniuk a fogyasztók étrendi terhelésére,

külön figyelmet kell fordítaniuk a szerrel foglalkozók biztonságára, és gondoskodniuk kell arról, hogy a felhasználás feltételei között szerepeljen a megfelelő egyéni védőfelszerelés használata.

Az érintett tagállamoknak további tanulmányok benyújtását kell kérniük a madarakra, emlősökre és nem célzott ízeltlábúakra vonatkozó kockázatértékelés, valamint terményben esetlegesen jelen lévő metabolitok toxikológiai értékelése megerősítésének céljából.

Biztosítaniuk kell, hogy a dimetoát e mellékletbe való felvételét kezdeményező kérelmező ezen irányelv hatálybalépésétől számítva két éven belül benyújtson ilyen tanulmányokat a Bizottságnak.

156

Dimetomorf

CAS-szám: 110488-70-5

CIPAC-szám: 483

(E,Z) 4-[3-(4-klór-fenil)-3-(3,4-dimetoxifenil)akriloil]morfolin

≥ 965 g/kg

2007. október 1.

2017. szeptember 30.

A.   rész

Felhasználása csak gombaölő szerként engedélyezhető.

B.   rész

A VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a dimetomorfról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2006. november 24-én véglegesített felülvizsgálati jelentésének és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit.

Ezen átfogó értékelésben a tagállamoknak külön figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a szerrel foglalkozók és dolgozók biztonsága. Az engedélyezett alkalmazási feltételeknek megfelelő egyéni védőfelszerelés használatát kell előírniuk,

a madarak, az emlősök és a vízi élőlények védelme.

Az engedélyezés feltételei között szükség szerint kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.

157

Glufozinát

CAS-szám: 77182-82-2

CIPAC-szám: 437.007

ammónium-(DL)-homoalanin-4-il(metil)foszfinát

950 g/kg

2007. október 1.

2017. szeptember 30.

A.   rész

Kizárólag gyomirtó szerként való használata engedélyezhető.

B.   rész

Amikor a tagállamok olyan kérelmet bírálnak el, amely arra irányul, hogy engedélyezzék a glufozinátot tartalmazó növényvédő szereknek az almaültetvényeken kívüli felhasználását, különös tekintettel a szerrel foglalkozók és a fogyasztók terhelésére, külön figyelmet kell fordítaniuk a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott kritériumokra, és mielőtt ilyen engedélyt adnak ki, meg kell győződniük róla, hogy az összes szükséges adat és információ rendelkezésre áll.

A VI. mellékletben meghatározott egységes elvek megvalósítása érdekében figyelembe kell venni a glufozinátról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2006. november 24-én véglegesített felülvizsgálati jelentésnek, és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit. Ezen átfogó értékelésben a tagállamoknak külön figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a szerrel foglalkozók, a dolgozók és a közelben tartózkodók biztonsága. Az engedélyezés feltételei között szükség szerint óvintézkedéseknek is szerepelniük kell,

a talajvíz szennyeződésének veszélye, ha a hatóanyagot érzékeny talaj- és/vagy éghajlati adottságú területeken alkalmazzák,

az emlősök, valamint a nem célzott ízeltlábúak és növények védelme.

Az engedélyezés feltételei között szükség szerint kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.

Az érintett tagállamoknak további tanulmányok benyújtását kell megkövetelniük az almaültetvényeken fellelhető növényevő emlősöknél és nem célzott ízeltlábúaknál felmerülő kockázatokról készült felmérés megerősítésére. Biztosítaniuk kell, hogy a kérelmező, aki kezdeményezte a glufozinát e mellékletbe való felvételét, ezen irányelv hatálybalépésétől számítva két éven belül benyújtson ilyen tanulmányokat a Bizottságnak.

158

Metribuzin

CAS-szám: 21087-64-9

CIPAC-szám: 283

4-amino-6-terc-butil-3-metil-tio-1,2,4-triazin-5(4H)-on

≥ 910 g/kg

2007. október 1.

2017. szeptember 30.

A.   rész

Kizárólag gyomirtó szerként való használata engedélyezhető.

B.   rész

Amikor a tagállamok olyan kérelmet bírálnak el, amely arra irányul, hogy engedélyezzék a metribuzint tartalmazó növényvédő szereknek posztemergens, szelektív gyomirtó szerekben, burgonyában való felhasználásán kívüli alkalmazását, külön figyelmet kell fordítaniuk a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott kritériumokra, és mielőtt ilyen engedélyt adnak ki, meg kell győződniük róla, hogy az összes szükséges adat és információ rendelkezésre áll.

A VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a metribuzinról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2006. november 24-én véglegesített felülvizsgálati jelentésének és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit.

Ebben az átfogó értékelésben a tagállamoknak:

külön figyelmet kell fordítaniuk az algák, a vízinövények, a kezelt területen kívül található nem célzott ízeltlábúak védelmére, és biztosítaniuk kell, hogy adott esetben az engedélyezés feltételei között kockázatcsökkentő intézkedések is szerepelnek,

külön figyelmet kell fordítaniuk a szerrel foglalkozók biztonságára, és gondoskodniuk kell arról, hogy a felhasználás feltételei között szerepeljen a megfelelő egyéni védőfelszerelés használata.

Az érintett tagállamoknak további adatok benyújtását kell kérniük a talajvízre vonatkozó kockázatértékelés megerősítése céljából. Biztosítaniuk kell, hogy a kérelmezők, akik kezdeményezték a metribuzin e mellékletbe való felvételét, ezen irányelv hatálybalépésétől számított két éven belül benyújtsanak ilyen tanulmányokat a Bizottságnak.

159

Foszmet

CAS-szám: 732-11-6

CIPAC-szám: 318

O,O-dimetil S-ftálimidometil-foszforditioát; N-(dimetoxi-foszfintioiltiometil)ftálimid

≥ 950 g/kg

Szennyezőanyagok:

foszmet oxon: legfeljebb 0,8 g/kg

izofoszmet: legfeljebb 0,4 g/kg

2007. október 1.

2017. szeptember 30.

A.   rész

Kizárólag rovarölő vagy atkaölő szerként használható.

B.   rész

A VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a foszmetről szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2006. november 24-én véglegesített felülvizsgálati jelentésének és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit.

Ebben az átfogó értékelésben a tagállamoknak:

külön figyelmet kell fordítaniuk a madarak, az emlősök, a vízi élőlények, a méhek és a nem célzott ízeltlábúak védelmére. Az engedélyezés feltételei között szükség szerint kockázatcsökkentő intézkedéseknek – például pufferzónák kialakításának és a felszíni vizekbe kerülő lefolyó és átszivárgó esővízmennyiség csökkentésének – is szerepelniük kell,

külön figyelmet kell fordítaniuk a szerrel foglalkozók biztonságára, és gondoskodniuk kell arról, hogy a felhasználás feltételei között szerepeljen a megfelelő egyéni, illetve légzésvédő védőfelszerelés alkalmazása.

Az érintett tagállamoknak további tanulmányok benyújtását kell megkövetelniük a madarak esetében (akut) és növényevő emlősöknél felmerülő (hosszú távú) kockázatokról készült felmérés megerősítésére. Biztosítaniuk kell, hogy a foszmet e mellékletbe való felvételét kezdeményező kérelmező ezen irányelv hatálybalépésétől számítva két éven belül benyújtson ilyen tanulmányokat a Bizottságnak.

160

Propamokarb

CAS-szám: 24579-73-5

CIPAC-szám: 399

propil-3-(dimetil-amino)propil-karbamát

≥ 920 g/kg

2007. október 1.

2017. szeptember 30.

A.   rész

Felhasználása csak gombaölő szerként engedélyezhető.

B.   rész

Amikor a tagállamok olyan kérelmet bírálnak el, amely arra irányul, hogy engedélyezzék a propamokarbot tartalmazó növényvédő szereknek lombkezelésként történő alkalmazáson kívüli felhasználását, tekintettel a dolgozók terhelésére, külön figyelmet kell fordítaniuk a 4. cikk (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott kritériumokra, és mielőtt ilyen engedélyt adnak ki, meg kell győződniük róla, hogy az összes szükséges adat és információ rendelkezésre áll.

A VI. mellékletben meghatározott egységes elvek érvényesítése érdekében figyelembe kell venni a propamokarbról szóló, az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság által 2006. november 24-én véglegesített felülvizsgálati jelentésének és különösen annak I. és II. függelékének a következtetéseit.

Ezen átfogó értékelésben a tagállamoknak külön figyelmet kell fordítaniuk a következőkre:

a szerrel foglalkozók és a dolgozók biztonsága. Az engedélyezés feltételei között szükség szerint óvintézkedéseknek is szerepelniük kell,

talajmaradványok elszállítása vetésforgó vagy a következő növénykultúrák miatt,

a felszíni vizek és a talajvíz védelme veszélyeztetett övezetekben,

madarak, emlősök és vízi élőlények védelme. Az engedélyezés feltételei között szükség szerint kockázatcsökkentő intézkedéseknek is szerepelniük kell.”


(1)  További részletek a hatóanyagok azonosításáról és specifikációjáról a felülvizsgálati jelentésben találhatók.


Top