Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0275

2007/275/EK: A Bizottság határozata ( 2007. április 17. ) a 91/496/EGK és a 97/78/EK tanácsi irányelveknek megfelelően az állat-egészségügyi határállomásokon ellenőrizendő termékek és állatok jegyzékéről (az értesítés a C(2007) 1547. számú dokumentummal történt) (EGT vonatkozású szöveg)

OJ L 116, 4.5.2007, p. 9–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 034 P. 29 - 53

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/275/oj

4.5.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 116/9


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. április 17.)

a 91/496/EGK és a 97/78/EK tanácsi irányelveknek megfelelően az állat-egészségügyi határállomásokon ellenőrizendő termékek és állatok jegyzékéről

(az értesítés a C(2007) 1547. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2007/275/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a harmadik országokból a Közösségbe behozott állatok állat-egészségügyi ellenőrzésére irányadó elvek megállapításáról, valamint a 89/662/EGK, a 90/425/EGK és a 90/675/EGK irányelv módosításáról szóló, 1991. július 15-i 91/496/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 4. cikke (5) bekezdésére,

tekintettel a harmadik országokból a Közösségbe behozott termékek állat-egészségügyi ellenőrzésének megszervezésére irányadó elvek megállapításáról szóló, 1997. december 18-i 97/78/EK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 3. cikke (5) bekezdésére,

tekintettel az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek előállítását, feldolgozását, terjesztését és bevitelét szabályozó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 16-i 2002/99/EK tanácsi irányelvre (3), és különösen annak 8. cikke (5) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 91/496/EGK irányelv előírja a harmadik országokból a Közösségbe behozott állatok tagállamok általi állat-egészségügyi ellenőrzését.

(2)

A 97/78/EK irányelv előírja a harmadik országokból a Közösségbe behozott egyes állati eredetű és növényi termékek állat-egészségügyi ellenőrzését.

(3)

A 97/78/EK tanácsi irányelv szerint az állat-egészségügyi határállomásokon ellenőrizendő termékek jegyzékének meghatározásáról szóló, 2002. április 26-i 2002/349/EK bizottsági határozat (4) előírja, hogy a mellékletében felsorolt állati eredetű termékeket az állat-egészségügyi határállomásokon a 97/78/EK irányelv rendelkezéseinek megfelelően állat-egészségügyi ellenőrzésnek kell alávetni.

(4)

Mivel az állat-egészségügyi ellenőrzések a vámtisztviselőkkel szoros együttműködésben zajlanak a határállomásokon, célszerű olyan termékjegyzéket használni, amely megfelel a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló, 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendeletben (5) előírt Kombinált Nómenklatúrának (KN). A 2002/349/EK határozatban szereplő jegyzék helyébe tehát az e határozat I. mellékletében szereplő jegyzéknek kell lépnie.

(5)

A közösségi jogszabályok ésszerűsége érdekében indokolt e határozat I. melléklete jegyzékébe a harmadik országokból érkező állatokat is felvenni.

(6)

A hatáskörrel rendelkező hatóságok állat-egészségügyi határállomásoknál végzett ellenőrzéseinek megkönnyítésére e határozat I. melléklete jegyzékének a lehető legpontosabb leírást kell adnia a 97/78/EK irányelv értelmében ellenőrizendő állatokról és termékekről. Továbbá e határozat egyes KN-kódok esetében az adott árucsoportba vagy vámtarifaszám alá tartozó termékeknek csak kis részére vonatkozóan ír elő állat-egészségügyi ellenőrzést. Ilyen esetekben e határozat I. melléklete 3. oszlopában meg kell adni az érvényes KN-kódot és pontosítani az állat-egészségügyi ellenőrzés által érintett termékek körét.

(7)

A 2002/349/EK határozat előírja, hogy továbbra is a nemzeti szabályok érvényesek az olyan összetett élelmiszer-készítményekre, amelyek csak kis százalékban tartalmaznak állati eredetű termékeket.

(8)

Azonban a kereskedelem torzulásához és esetleges állat-egészségügyi kockázatokhoz vezető tagállamok közötti értelmezési különbségek elkerülésére közösségi szinten kell elfogadni a 97/78/EK irányelv értelmében állat-egészségügyi ellenőrzés alól mentesülő összetett élelmiszer-készítményekre vonatkozó jogszabályokat.

(9)

Az állati eredetű élelmiszerek különleges higiéniai szabályainak megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 853/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (6) megállapítja egyes termékek fogalommeghatározását. A közösségi jogszabályok következetességének érdekében indokolt tekintetbe venni azokat a fogalommeghatározásokat ebben a határozatban.

(10)

A különböző típusú állati termékek Közösségbe való behozatala eltérő állat-egészségügyi kockázattal jár. Ennek megfelelően, a közösségi szinten harmonizált szabályozás érdekében e határozatnak elő kell írnia, hogy minden húskészítményt tartalmazó összetett élelmiszer-készítményt állat-egészségügyi ellenőrzésnek kell alávetni, míg a más állati termékeket tartalmazó összetett élelmiszer-készítményekre eltérő szempontoknak kell vonatkozniuk.

(11)

Egyes összetett élelmiszer-készítményeket előállításuk során az általuk esetlegesen hordozott állat-egészségügyi kockázatot csökkentő módon kezelnek. A hatáskörrel rendelkező hatóságok számára tehát a termék megjelenésének, állagának, fizikai jellemzőinek egyértelmű útmutatóul kell szolgálniuk annak eldöntésében, hogy az adott összetett élelmiszer-készítményt alá kell-e vetni állat-egészségügyi ellenőrzésnek.

(12)

A Közösség területére behozott összetett élelmiszer-készítményeken határállomásokon elvégzett állat-egészségügyi ellenőrzések következetességének érdekében indokolt összeállítani egy jegyzéket azon élelmiszerekről és összetett élelmiszer-készítményekről is, amelyek mentesülhetnek a 97/78/EK irányelv által előírt állat-egészségügyi ellenőrzés alól.

(13)

A közösségi jogszabályok következetessége érdekében ezért helyénvaló a 2002/349/EK határozatot hatályon kívül helyezni és e határozattal helyettesíteni.

(14)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Tárgy

Ez a határozat a 91/496/EGK és a 97/78/EK irányelvekkel összhangban a Közösségbe behozott, állat-egészségügyi határállomásoknál ellenőrizendő állatokra és termékekre vonatkozó szabályokat állapít meg.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E határozat alkalmazásában az alábbi fogalommeghatározások alkalmazandók:

a)

„összetett élelmiszer-készítmény”: olyan emberi fogyasztásra szánt élelmiszer, amely tartalmaz állati eredetű feldolgozott terméket és növényi eredetű terméket beleértve azt az esetet is, amikor az alaptermék feldolgozása szerves részét képezi a végtermék előállításának;

b)

„húskészítmények”: a 853/2004/EK rendelet I. melléklete 7.1. pontjában meghatározott termékek;

c)

„feldolgozott termékek”: a 853/2004/EK rendelet I. melléklete 7. pontjában szereplő feldolgozott termékek;

d)

„tejtermékek”: a 853/2004/EK rendelet I. melléklete 7.2. pontjában meghatározott termékek.

3. cikk

Az I. mellékletben szereplő állatok és termékek állat-egészségügyi ellenőrzése

(1)   E határozat I. mellékletében szereplő állatokat és termékeket a határállomásokon a 91/496/EGK és a 97/78/EK irányelv rendelkezéseinek megfelelően állat-egészségügyi ellenőrzésnek kell alávetni.

(2)   Ezt a határozatot az összetett élelmiszer-készítményeken a közösségi közegészségügyi követelményeknek való megfelelés biztosítása érdekében végrehajtandó ellenőrzések sérelme nélkül kell alkalmazni.

(3)   A melléklet 1. oszlopában feltüntetett Kombinált Nómenklatúra kód alapján állat-egészségügyi ellenőrzésre előzetesen kiválasztott termékek körét a 3. oszlopban található részletesebb leírás vagy idézett állat-egészségügyi jogszabály szűkíti le.

4. cikk

Állat-egészségügyi ellenőrzések tárgyát képező összetett élelmiszer-készítmények

Az alábbi összetett élelmiszer-készítményeket kell állat-egészségügyi ellenőrzésnek alávetni:

a)

feldolgozott húskészítményt tartalmazó összetett élelmiszer-készítmények;

b)

olyan összetett élelmiszer-készítmények, amelyek alapanyagainak legalább a fele állati eredetű feldolgozott termék, kivéve a feldolgozott húskészítményeket;

c)

olyan összetett élelmiszer-készítmények, amelyek nem tartalmaznak feldolgozott húskészítményeket és alapanyagaiknak kevesebb mint a fele feldolgozott tejtermék, valamint a végtermék nem felel meg a 6. cikkben előírt követelményeknek.

5. cikk

Állat-egészségügyi ellenőrzések tárgyát képező összetett élelmiszer-készítményeket kísérő tanúsítványok

A feldolgozott húskészítményeket tartalmazó összetett élelemiszer-készítményeket a Közösségbe való behozatalkor a közösségi jogszabályokban a húskészítmények behozatalához előírt megfelelő tanúsítványnak kell kísérnie tekintet nélkül az egyéb állatitermék-tartalomra.

A 4. cikk b) és c) pontjában említett feldolgozott tejterméket tartalmazó összetett élelmiszer-készítményeket a Közösségbe való behozatalkor a közösségi jogszabályokban előírt megfelelő tanúsítványnak kell kísérnie.

Az állati eredetű termékek közül kizárólag feldolgozott halászati- és tojásterméket tartalmazó összetett élelmiszertermékeket a Közösségbe való behozatalkor a közösségi jogszabályokban előírt megfelelő tanúsítványnak, illetve amennyiben erre nincs szükség, kereskedelmi okmánynak kell kísérnie.

6. cikk

Eltérés egyes összetett élelmiszer-készítmények és élelmiszerek esetében

(1)   A 3. cikktől eltérően, az alábbi emberi fogyasztásra szánt, húskészítményt nem tartalmazó összetett élelmiszer-készítményeket és élelmiszereket nem kell állat-egészségügyi ellenőrzésnek alávetni:

a)

olyan összetett élelmiszer-készítmények, amelyek alapanyagainak kevesebb mint a fele feldolgozott termék, amennyiben:

i.

szobahőmérsékleten megőrzik minőségüket vagy előállításuk során megfőzték őket, illetve olyan teljes hőkezelésen estek át, amelynek hatására nem maradt bennük nyers rész;

ii.

egyértelmű jelölés utal arra, hogy emberi fogyasztásra szánják őket;

iii.

biztonságosan becsomagolják vagy tiszta tartályokban lezárják őket;

iv.

kereskedelmi okmány kíséri őket és ez az egyik tagállam hivatalos nyelvén megfogalmazott címkével együtt információt nyújt az összetett élelmiszer-készítmények jellegéről és mennyiségéről, valamint a csomagok számáról, a származási országról, a gyártóról és az összetevőkről;

b)

a II. mellékletben szereplő összetett élelmiszer-készítmények és élelmiszerek.

(2)   Azonban az összetett élelmiszer-készítmények alapanyagául szolgáló bármely tejtermék kizárólag a 2004/438/EK bizottsági határozat (7) I. mellékletében szereplő országokból származhat és ennek megfelelően kell kezelni.

7. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 2002/349/EK határozat hatályát veszti.

8. cikk

Alkalmazhatóság

Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésétől számított egy hónap elteltével kell alkalmazni.

9. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. április 17-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 268., 1991.9.24., 56. o. A legutóbb a 2006/104/EK irányelvvel (HL L 363., 2006.12.20., 352. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 24., 1998.1.30., 9. o. A legutóbb a 2006/104/EK irányelvvel módosított irányelv.

(3)  HL L 18., 2003.1.23., 11. o.

(4)  HL L 121., 2002.5.8., 6. o.

(5)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o. A legutóbb a 301/2007/EK rendelettel (HL L 81., 2007.3.22., 11. o.) módosított rendelet.

(6)  HL L 139., 2004.4.30., 55. o. A legutóbb az 1791/2006/EK tanácsi rendelettel (HL L 363., 2006.12.20., 1. o.) módosított rendelet.

(7)  HL L 154., 2004.4.30., 72. o.


I. MELLÉKLET

A 3. CIKKNEK MEGFELELŐ ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI ELLENŐRZÉS TÁRGYÁT KÉPEZŐ ÁLLATOK ÉS TERMÉKEK JEGYZÉKE

Ez a jegyzék a határállomásokon állat-egészségügyi ellenőrzés tárgyát képező szállítmányok kiválasztásának elősegítésére a Közösségben használatos árunómenklatúrának megfelelően hivatkozik állatokra és termékekre

Megjegyzések:

1.   1. oszlop:

Ahol négy számjegyű a kód: eltérő rendelkezés hiányában minden olyan terméket, amelynek vámtarifaszáma ez a négy számjegy vagy ezzel kezdődik, alá kell vetni a hatáskörrel rendelkező hatóság állat-egészségügyi ellenőrzésének.

Abban az esetben, ha a kód alá tartozó termékeknek csak egy részét kell állat-egészségügyi ellenőrzés alá vetni az árunomenklatúrában azonban nem létezik a kód bontása, a kódot az „Ex” szóval jelölik meg (pl: Ex30 02: állat-egészségügyi ellenőrzés kizárólag az állati eredetű anyagok esetében szükséges és nem a vámtarifaszám alá sorolt összes termékre vonatkozóan).

Az 1. oszlopban zárójelben szereplő számjegyeket nem kell rögzíteni a Traces rendszer bevezetéséről és a 92/486/EGK határozat módosításáról szóló, 2004. március 30-i 2004/292/EK bizottsági határozat (1) által létrehozott Traces rendszerben.

2.   2. oszlop:

Az áruk megnevezése a 2658/87/EGK rendelet I. mellékletében leírtaknak felel meg. A Közös Vámtarifa által osztályozott termékekkel kapcsolatos további információk e melléklet legutóbbi módosításában találhatók.

Megjegyzés: A különböző árucsoportokba és vámtarifaszámok alá tartozó termékekről további információ található a Vámügyi Világszervezet által a harmonizált rendszerhez kiadott magyarázó megjegyzésekben, a Kombinált Nómenklatúra (KN) kódokról pedig a Kombinált Nómenklatúra magyarázó megjegyzései szolgálnak további részletekkel.

3.   3. oszlop: Ez az oszlop részletekkel szolgál az adott vámtarifaszám alá tartozó termékekről.

Egyes esetekben a hatósági állatorvoshoz küldött bizonyos élő állatokat (mint pl. hüllők, kétéltűek, rovarok, férgek és más gerinctelenek) vagy állati termékeket illetően nincsenek a Közösségbe való behozatalra vonatkozóan megállapított harmonizált állat-egészségügyi feltételek, ezért nincs harmonizált behozatali engedély sem. Amennyiben az élő állatokra vonatkozó behozatali feltételek máshol nincsenek meghatározva, akkor a 90/425/EGK irányelv A. mellékletének I. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, spermák, petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1992. július 13-i 92/65/EGK tanácsi irányelvet (2) kell alkalmazni, egyes állatok esetében azonban a szállítmányt kísérő okmányokat illetően a nemzeti jogszabályok alkalmazandók. A hatósági állatorvos elvégzi a szállítmányok ellenőrzését és kiadja a Közös Állat-egészségügyi Beléptetési Okmányt (KÁBO), amely igazolja, hogy az ellenőrzés megtörtént és az állatok szabad forgalomba bocsáthatók.

Bizonyos esetekben a nem emberi fogyasztásra szánt állati melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról szóló, 2002. október 3-i 1774/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (3) hatálya alá tartozó állati melléktermékek tekintetében a származó vagy feldolgozott termékekre vonatkozó közösségi szabályozás teljes alkalmazási köre nincs pontosan meghatározva. Azon termékeket is alá kell vetni állat-egészségügyi ellenőrzésnek, amelyeket ugyan feldolgoztak, de lényegében még mindig nyers ömlesztett áruk és további feldolgozásra szorulnak mielőtt a végső felhasználóhoz kerülnek.

Ezekben az esetekben a határállomásokon a hatósági állatorvosnak meg kell állapítania, hogy az adott származó termék olyan módon van-e feldolgozva, hogy a közösségi jogszabályok által előírt állat-egészségügyi ellenőrzések alól mentesül.

TÁBLÁZAT

A Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó szabályoktól eltérően a 2. oszlopban szereplő árumegnevezés megfogalmazása csupán tájékoztató jellegűnek tekintendő, mivel e melléklet vonatkozásában az alkalmazási kört az e határozat elfogadásakor érvényes KN-kódok határozzák meg.

Ahol e táblázatban ex KN-kód szerepel, az alkalmazási kört a KN-kód és a megfelelő árumegnevezés együttesen határozza meg.


KN-kód

Árumegnevezés

Leírás és magyarázat

1. árucsoport:   

Élő állatok

0101

Élő ló, szamár, lóöszvér (muli) és szamáröszvér

Mind

0102

Élő szarvasmarhafélék

Mind

0103

Élő sertés

Mind

0104 10

Élő juh

Mind

0104 20

Élő kecske

Mind

0105

Élő baromfi, a Gallus domesticus fajba tartozó szárnyasok, kacsa, liba, pulyka és gyöngytyúk

Mind

0106

Más élő állat

Mind

E vámtarifaszám alá tartoznak az alábbi házi vagy vadállatok:

A)

Emlősök:

(1)

Főemlősök

(2)

Bálnák, delfinek és barnadelfin (a cetfélék (Cetacea) rendjébe tartozó emlősök); lamantin és dugong (a szirének (Sirenia) rendjébe tartozó emlősök)

(3)

Más (beleértve a rénszarvast, macskát, kutyát, oroszlánt, tigrist, medvét, elefántot, tevét, zebrát, házi, üregi vagy mezei nyulat, szarvasféléket, antilopot, zergét, rókát, vidrát és egyéb prémjükért tenyésztett állatokat)

B)

Hüllők (kígyók és teknősbékák is)

C)

Madarak:

1.

Ragadozó madarak

2.

Papagájalkatúak (papagájok, törpepapagáj, arapapagáj és kakadu is)

3.

Más (mint pl. a fogoly, fácán, fürj, erdei szalonka, szalonka, galamb, fajd, kerti sármány, vadkacsa, vadlúd, rigó, feketerigó, pacsirta, pintyőke, cinege, kolibri, páva, hattyú és egyéb a 01.05 vtsz. alá nem sorolt madarak).

D)

Más, mint pl. méhek (dobozban, szállítóládában vagy kaptárban szállítva is), egyéb rovarok, békák.

A 0106 vtsz. alá nem tartoznak a vándorcirkuszban, vándorállatkertben vagy egyéb hasonló vándorló állatbemutatóban tartott állatok (95.08 vtsz.)

0106 11

Főemlősök

Mind

0106 12

Bálnák, delfinek és barnadelfin (a cetfélék (Cetacea) rendjébe tartozó emlősök); lamantin és dugong (a szirének (Sirenia) rendjébe tartozó emlősök).

Mind

0106 19

Más

Házinyúl és emlősök – a kutyákat és macskákat is beleértve – a 0101, a 0102, a 0103, a 0104, a 0106 11 és a 0106 12 vtsz. alá besoroltak kivételével.

0106 20

Hüllők (kígyók és teknősbékák is)

Mind

0106 31

Madarak: Ragadozó madarak

Mind

0106 32

Madarak: Papagájalkatúak (papagájok, törpepapagáj, arapapagáj és kakadu is).

Mind

0106 39

Más

Ide tartozik: Madarak – beleértve a galambot – a 0105, a 0106 31 és a 0106 32 vtsz. alá besoroltak kivételével.

0106 90 00

Más

Minden máshova nem sorolt élő állat, az emlősök, madarak és hüllők kivételével. Az élő békák akár terráriumban tartják őket, akár emberi fogyasztásra szánják e vámtarifaszám alá tartoznak.

2. árucsoport:   

Hús és élelmezési célra alkalmas belsőségek

 

Nem tartozik ebbe az árucsoportba:

a)

a 0201–0208 vagy a 0210 vtsz. alá tartozó, de élelmezési célra alkalmatlan vagy nem megfelelő termékek;

b)

az állati bél, hólyag és gyomor (0504 vtsz.) és az állati vér (0511 vagy 3002 vtsz.);

c)

a 0209 vtsz. alá nem tartozó állati zsiradék (15. árucsoport).

0201

Szarvasmarhafélék húsa, frissen vagy hűtve

Mind

0202

Szarvasmarhafélék húsa, fagyasztva

Mind

0203

Sertéshús frissen, hűtve vagy fagyasztva

Mind

0204

Juh- vagy kecskehús frissen, hűtve vagy fagyasztva

Mind

0205 00

Ló, szamár, lóöszvér (muli) vagy szamáröszvér húsa frissen, hűtve vagy fagyasztva

Mind

0206

Szarvasmarhafélék, sertés, juh, kecske, ló, szamár, lóöszvér (muli) vagy szamáröszvér élelmezési célra alkalmas vágási mellékterméke és belsősége frissen, hűtve vagy fagyasztva

Mind

0207

A 0105 vtsz. alá tartozó baromfi élelmezési célra alkalmas húsa, vágási mellékterméke és belsősége frissen, hűtve vagy fagyasztva

Mind

0208

Élelmezési célra alkalmas más hús, vágási melléktermék és belsőség frissen, hűtve vagy fagyasztva

Nem tartozik ide: nem emberi fogyasztásra szánt nyersanyagok.

Ide tartoznak a csontok és más, emberi fogyasztásra szánt zselatin vagy kollagén előállításához használt anyagok.

0208 10

Házi, üregi vagy mezei nyúlból

Mind

0208 20 (00)

Békacomb

Mind

0208 30

Főemlősökből

Mind

0208 40

Bálnából, delfinből és barna delfinből (a cetfélék (Cetacea) rendjébe tartozó emlősökből); lamantinból és dugongból (a szirének (Sirenia) rendjébe tartozó emlősből)

Mind

0208 50 (00)

Hüllőkből (kígyóból és teknősbékából is)

Mind

0208 90

Más: házi galambból, vadból, kivéve az üregi vagy mezei nyulat

Ide tartozik a fürjhús, a fókahús, a rénszarvas és minden más emlős húsa.

0209 00

Sovány húsréteget nem tartalmazó sertészsiradék (szalonna) és baromfizsiradék, nem olvasztott vagy másképpen nem kivont, frissen, hűtve, fagyasztva, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve

Ide tartozik a zsír és a feldolgozott zsír.

0210

Élelmezési célra alkalmas hús, vágási melléktermék és belsőség, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve; élelmezési célra alkalmas liszt és őrlemény húsból, vágási melléktermékből vagy belsőségből

Mind: Ide tartozik az emberi fogyasztásra szánt hús, húskészítmények és csontok, valamint egyéb állati eredetű termékek.

A feldolgozott állati fehérje – beleértve az emberi fogyasztásra szánt tepertőt is – szintén ebbe az árucsoportba tartozik. Ide tartozik az emberi fogyasztásra szánt szárított disznófül is.

A kolbász a 1601 vtsz. alá tartozik.

3. árucsoport:   

Halak és rákok, puhatestűek és más gerinctelen víziállatok

Nem tartozik ebbe az árucsoportba:

a)

A 0106 vtsz. alá tartozó emlősök;

b)

a 0106 vtsz. alá tartozó emlősök húsa (0208 vagy 0210 vtsz.);

c)

fajtája vagy állapota miatt emberi fogyasztásra nem megfelelő vagy alkalmatlan nem élő hal (beleértve a halmájat és halikrát is) vagy rákféle, puhatestű vagy más gerinctelen víziállat (5. árucsoport); emberi fogyasztásra alkalmatlan liszt, őrlemény vagy labdacs halból, rákféle, puhatestű vagy más gerinctelen víziállatból (2301 vtsz.); vagy

d)

kaviár és a haltojásból készített kaviárpótló (1604 vtsz.).

 

 

Ebbe az árucsoportba tartozik a tenyésztési vagy szaporítási céllal tartott élő hal, az élő díszhal, valamint a behozott élő, emberi fogyasztásra szánt halak és rákfélék.

 

 

Ezen árucsoport minden termékét állat-egészségügyi ellenőrzésnek kell alávetni.

0301

Élő hal

Mind: Ide tartozik a pisztráng, az angolna és a ponty és minden egyéb faj, valamint minden tenyésztési vagy szaporítási céllal behozott hal.

Azonnali emberi fogyasztásra szánt behozott élő halat úgy tekintik állat-egészségügyi ellenőrzés szempontjából, mintha termék lenne.

Ide tartozik a 0301 10 vtsz. alá sorolt díszhal.

0302

Hal frissen vagy hűtve a 0304* vtsz. alá tartozó filézett és más halhús kivételével

Mind

0302 70

Halmáj és ikra

 

0303

Fagyasztott hal, a 0304 vtsz. alá tartozó filézett és más halhús kivételével

Mind:

Ide tartozik: Csendes-óceáni lazac a máj és az ikra kivételével; Vörös lazac (Oncorhynchus nerka) más szalmonidák a máj és az ikra kivételével; Pisztráng; Atlanti-óceáni lazac; és minden más hal.

0304

Halfilé és más halhús (aprított is), frissen, hűtve vagy fagyasztva

 

0305

Szárított, sózott vagy sós lében tartósított hal; füstölt hal, a füstölési eljárás előtt vagy alatt főzött is; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet) halból

Mind: ide tartoznak az olyan egyéb halászati termékek mint az emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet) halból, rákból, rákféléből vagy más gerinctelen víziállatból.

0306

Rákféle héjában is, élve, frissen, hűtve, fagyasztva, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva;

rákféle héjában gőzölve vagy vízben forrázva,

hűtve, fagyasztva, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva is; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet) rákféléből

Mind: Az azonnali emberi fogyasztásra szánt behozott élő rákféléket úgy tekintik állat-egészségügyi ellenőrzés szempontjából, mintha termékek lennének.

0307

Puhatestű állat kagylóban is, élve, frissen, hűtve, fagyasztva, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva;

a gerinctelen víziállatok, a rákfélék és puhatestűek kivételével élve, frissen, hűtve, fagyasztva, szárítva, sózva vagy sós lében tartósítva; emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet) gerinctelen víziállatból a rákfélék kivételével

Mind:

Ide tartozik a Bonamia Ostreae és a Martelia refringens, valamint olyan puhatestű és más gerinctelen víziállatok; amelyeket valószínűleg megfőztek, majd lehűtöttek vagy lefagyasztottak.

Az azonnali emberi fogyasztásra szánt behozott élő puhatestűeket úgy tekintik állat-egészségügyi ellenőrzés szempontjából, mintha termékek lennének.

Ide tartozik a csigafajok húsa.

0307 60 00

Csiga, a tengeri csiga kivételével

Ide tartozik a Helix pomatia Linné, Helix aspersa Muller, Helix lucorum fajú, valamint az Achatinidae családba tartozó fajú szárazföldi haslábúak.

Ide tartoznak az azonnali emberi fogyasztásra szánt élő csigák, valamint az emberi fogyasztásra szánt csigahús.

Ide tartozik az enyhén előfőzött vagy részben feldolgozott csiga.

0307 91 00

Gerinctelen víziállatok a rák, rákfélék és puhatestűek kivételével élve, frissen vagy hűtve.

Mind

0307 99 90

Más: E vtsz. alá tartozik az emberi fogyasztásra alkalmas liszt, dara és labdacs (pellet) gerinctelen víziállatból a rákfélék kivételével.

Mind: Ide tartozik az emberi fogyasztásra szánt halliszt.

4. árucsoport:   

Tejtermékek; madártojás; természetes méz; másutt nem említett, élelmezési célra alkalmas állati eredetű élelmiszer

1.

A „tej” megnevezés alatt a teljes tejet vagy a részben vagy teljesen lefölözött tejet kell érteni.

2.

A 0405 vtsz. alkalmazásában:

a)

a „vaj” kifejezés a természetes vajat, a savóvajat vagy a rekonstruált vajat jelenti (frissen, sózva vagy avasan, konzervdobozba csomagolva is), melyet kizárólag tejből nyernek, és tejzsírtartalma legalább 80, de nem több mint 95 tömegszázalék, legfeljebb 2 % (zsírmentes) tejszilárdanyag-tartalommal és legfeljebb 16 tömegszázalék víztartalommal. A vaj nem tartalmaz hozzáadott emulgeálószereket, de tartalmazhat nátriumkloridot, ételszínezéket, semlegesítő sókat és ártalmatlan tejsavtermelő baktériumkultúrákat;

b)

a „kenhető tejkészítmények” (vajkrém) kifejezés olyan kenhető víz-olaj típusú emulziót jelent, amely csak tejzsírt tartalmaz legalább 39, de 80 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben.

3.

A tejsavó sűrítéséből (koncentrációjából) tej vagy tejzsír hozzáadásával nyert terméket, mint sajtot a 0406 vtsz. alá kell besorolni, feltéve hogy az alábbi három tulajdonsággal rendelkezik:

a)

tejzsírtartalma szárazanyagban kifejezve legalább 5 tömegszázalék;

b)

szárazanyag-tartalma tömegszázalékban legalább 70 %, de nem haladja meg a 85 %-ot; valamint

c)

formázott vagy formázható.

4.

Nem tartozik ebbe az árucsoportba:

a)

a savóból nyert termék, amely szárazanyagra számítva több mint 95 tömegszázalék laktózt tartalmaz (1702 vtsz.); vagy

b)

az albumin (két vagy több savófehérje koncentrátumát is beleértve, amely szárazanyagra számítva több mint 80 tömegszázalék savófehérjét tartalmaz) (3502 vtsz.) vagy a globulin (3504 vtsz.).

0401

Tej és tejszín, nem sűrítve, cukor vagy más édesítőszer hozzáadása nélkül.

Mind: A tejbe beletartozik a a nyers, pasztőrizált vagy hőkezelt tej.

Ide tartoznak a tej frakciói.

Az állati takarmányozásra szánt tej a 2309 vtsz. alá tartozik.

0402

Tej és tejszín, sűrítve, vagy cukor vagy más édesítőszer hozzáadásával.

Mind

0403

Író, aludttej és tejföl, joghurt, kefir és más erjesztett vagy savanyított tej és tejszín, sűrítve, vagy nem, illetve hozzáadott cukorral vagy egyéb édesítőszerrel, vagy anélkül, valamint ízesítve, vagy nem, illetve hozzáadott gyümölccsel, dióval vagy kakaóval, vagy anélkül.

Mind:

Ide tartozik az emberi fogyasztásra szánt tejszín, a vaj, a tejzselé, az ízesített, fagyasztott, erjesztett vagy sűrített tej.

A fagylalt és a jégkrém a 2105 vtsz. alá tartozik.

0404

Tejsavó sűrítve vagy cukrozva vagy más édesítőszer hozzáadásával is; másutt nem említett, természetes tejalkotórészeket tartalmazó készítmény cukor vagy más édesítőszer hozzáadásával is.

Mind

0405

Vaj és tejből nyert más zsír és olaj; kenhető tejkészítmények (vajkrém).

Mind: Ide tartoznak a kenhető tejkészítmények (vajkrém).

0406

Sajt és túró

Mind

0407 00

Madártojás héjában, frissen, tartósítva vagy főzve.

Mind: Ide tartoznak a keltetőtojások és a specifikus kórokozóktól mentes tojások (SPF), valamint az emberi fogyasztásra szánt tojások.

Ide tartoznak az ún. „100 éves tojások”.

Az emberi fogyasztásra alkalmatlan tojásfehérje a 3502 vtsz. alá tartozik.

0408

Héj nélküli madártojás és friss, szárított, gőzön vagy forró vízben főtt, formába öntött, fagyasztott vagy más módon tartósított, hozzáadott cukrot vagy más édesítőszert tartalmazó/nem tartalmazó tojássárgája.

Mind: E vtsz. alá tartoznak a tojástermékek hőkezelésre való tekintet nélkül.

E vtsz. alá tartoznak a héj nélküli egész tojások és minden madár tojássárgája. Az ide tartozó termékek lehetnek frissek, szárítottak, gőzön vagy forró vízben főttek, formába öntöttek (pl. hengeres ún. hosszú tojások), fagyasztottak vagy más módon tartósítottak. Mindezek e vtsz. alá tartoznak, akkor is, ha a termékhez cukrot vagy más édesítőszert adtak, és abban az esetben is, ha élelmi célra vagy ipari felhasználásra (pl. cserzés) szánják is.

Nem tartozik e vtsz. alá:

a)

Tojássárgája olaja (15.06 vtsz.).

b)

Ételízesítőt, fűszereket vagy más adalékot tartalmazó tojáskészítmények (21.06 vtsz.).

c)

Lecitin (29.23 vtsz.).

d)

Tojásfehérje magában (tojásalbumin) (35.02 vtsz.).

0409 00 00

Természetes méz

Mind

E vtsz. alá tartozik a méhek (Apis Mellifera) vagy más rovarok által gyűjtött, a lépből centrifugálással kinyert, a lépben lévő vagy lépdarabokat tartalmazó méz, abban az esetben, ha sem cukrot, sem más adalékot nem adtak hozzá. Ezeket a mézeket megnevezésükben a mézet adó virág, származás vagy szín szerint lehet megkülönböztetni.

E vtsz. alá tartozik a műméz is, valamint a természetes és műméz keverékei is (17.02 vtsz.).

0410 00 00

Másutt nem említett, élelmezési célra alkalmas állati eredetű élelmiszer.

Mind

E vtsz alá tartozik a méhpempő és a méhszurok, valamint a csontok és más, emberi fogyasztásra szánt állati eredetű anyagok.

Emberi fogyasztásra szánt rovarok és rovarpeték szintén e vtsz. alá tartoznak.

A 0410 00 00 vtsz. alá tartoznak a Kombinált Nómenklatúrában másutt nem említett, emberi fogyasztásra alkalmas állati eredetű termékek. Ez az alábbiakat tartalmazza:

a)

Teknőstojás

b)

Salangane fészek („madárfészek”)

Nem tartozik a 0410 00 00 vtsz. alá a folyékony vagy szárított állati vér, akár alkalmas élelmezési célra, akár nem.

5. árucsoport:   

Másutt nem említett állati eredetű termékek

 

 

Ezen árucsoport egyes termékeire vonatkozóan további kiválasztási követelményeket határoz meg az 1774/2002/EK rendelet VIII. mellékletének VIII. fejezete (gyapjú, szőr, sertéssörte, toll és tollrész).

1.

Nem tartozik ebbe az árucsoportba:

a)

az élelmezési célra alkalmas termék (az egész és darabolt állati bél, a hólyag és gyomor, valamint a folyékony vagy a szárított állati vér kivételével);

b)

a nyersbőr (beleértve a prémbőrt is), a 0505 vtsz. alá tartozó áruk és a 0511 vtsz. alá tartozó nyersbőr reszeléke és hasonló hulladéka kivételével (41. vagy 43. árucsoport);

c)

az állati eredetű fonóanyag, a lószőr és a lószőrhulladék kivételével (XI. áruosztály); vagy

d)

a kefe és seprű készítéséhez előkészített csomó vagy köteg (9603 vtsz.).

2.

A vámtarifában az „elefántcsont” megnevezés az elefánt, a víziló, a rozmár, a vaddisznó agyarát, a kardhal kardját, az orrszarvú szarvát és minden más állat fogát is jelenti.

3.

A vámtarifában a „lószőr” megnevezés a ló- és a szarvasmarhafélék sörényét és farokszőrét jelenti.

0502 10 00

Sertés- és vaddisznószőr és sörte; a sörte vagy a szőr hulladéka

A „feldolgozatlan sertéssörte” megnevezés olyan sertéssörtére vonatkozik, amelyet nem vetettek alá gyári mosásnak és nem cserzésből nyertek vagy nem kezelték a kórokozók terjedését megakadályozó más módszerrel.

0503 00 00

Lószőr és lószőrhulladék.

Az e vtsz. alá tartozó szőrökkel kapcsolatban értesíteni kell a hatáskörrel rendelkező állat-egészségügyi hatóságot. A faji besorolás és a végrehajtott kezelés igazolására lehet szükség.

Nem tartozik a 0503 vtsz. alá a fonott vagy végig csomózott szőr. Ide tartozik nem csak a feldolgozatlan lószőr, hanem az is, amelyet mostak, festettek, fehérítettek, göndörítettek vagy más módon kezeltek.

0504 00 00

Állati bél, hólyag és gyomor (a halból származó kivételével), egészben és darabban, frissen, hűtve, fagyasztva, sózva, sós lében tartósítva, szárítva vagy füstölve.

Mind: Ide tartozik a szarvasmarha-, sertés-, juh- és kecskefélék, valamint a baromfik tisztított, sózott, szárított vagy főtt gyomra, hólyagja és belei.

0505

Madárbőr és más madárrész tollal vagy pehellyel, toll és tollrész (nyírt széllel is) és pehely tisztítva, fertőtlenítve vagy tartósításra előkészítve, de tovább nem megmunkálva; tollpor és toll- vagy tollrész hulladéka.

Mind – kivéve a dísztollakat, vagy olyan kezelt tollakat, amelyeket az odalátogatók saját használatra visznek magukkal, vagy kezelt tollakból álló olyan szállítmányt, amelyet magánszemélynek küldenek nem ipari felhasználásra.

A 0505 vtsz. alá tartozik kezelve és nem kezelve egyaránt: pusztán tisztítva, fertőtlenítve vagy tartósításra előkészítve, de tovább nem megmunkálva.

 

 

Toll, töltelékanyagnak; és nyers pehely vagy más tollak.

0506

Csont és szarvmag, megmunkálatlanul, zsírtalanítva, egyszerűen előkészítve (de nem alakra vágva), savval kezelve vagy enyvtelenítve; ezek pora és hulladéka.

Ide tartozik a zselatin vagy kollagén előállításához használt csont, ha emberi élelmezés céljából vagy emberi fogyasztásra szánt csontliszt előállításának céljával levágott állatokból származnak.

A kiválasztási követelményeket az 1774/2002/EK rendelet VIII. melléklete X. fejezete határozza meg (csontok és csonttermékek, stb.).

0507

Elefántcsont, teknősbékahéj, bálnacsont és bálnacsontszőr, szarv, pata, agancs, köröm, karom és csőr, megmunkálatlanul vagy egyszerűen előkészítve, de nem alakra vágva; ezek pora és hulladéka.

A vadásztrófeákra vonatkozó kiválasztási követelményeket az 1774/2002/EK rendelet VIII. mellékletének VII. fejezete határozza meg.

Ide tartoznak a madarak és patás állatok – kizárólag csontból, szarvból, patából, karomból, agancsból, fogból, nyersbőrből és irhából álló – harmadik országból származó kezelt vadásztrófeái.

Ex05100000

Ámbra, hódzsír, cibet és pézsma, kőrisbogár, epe szárítva is;

Mirigy és gyógyszerészeti termék készítésére használt más állati szerv frissen, hűtve, fagyasztva vagy más módon ideiglenesen tartósítva.

A kiválasztási követelményeket az 1774/2002/EK rendelet határozza meg. VIII. melléklet XI. fejezet, állateledel, gyógyszeripari és egyéb műszaki termékek előállítására szánt állati melléktermékek.

E vtsz. alá tartozik a mirigy, más állati termékek és az epe is.

A szárított mirigy és egyéb termék a 3501 vtsz. alá tartozik.

0511

Másutt nem említett állati termék; az 1. vagy a 3. árucsoportba tartozó, emberi fogyasztásra nem alkalmas élettelen állat.

Ide tartozik a genetikai anyag (állati eredetű spermák és embriók mint pl. szarvasmarha-, sertés-, juh-, ló- és kecskefélék spermája és embriói).

Az 1. és 2. kategóriába tartozó állati melléktermékek is ide tartoznak.

0511 10 00

Szarvasmarhafélék spermája

 

0511 91

Hal vagy rákféle, puhatestű vagy más gerinctelen víziállat részei; a 3. árucsoportba tartozó élettelen állat.

Mind: ide tartozik a keltetésre váró halikra és az élettelen állatok. A kedvtelésből tartott állatok eledele, valamint a gyógyszeripari és egyéb ipari termékek előállításához használt állati melléktermékek.

0511 99 (10)

Porcok vagy inak; nyesedék és a nyers bőr vagy irha hasonló hulladékai.

Mind

0511 99 90

Más

Mind: ide tartoznak a 0511 10 vtsz. alá nem tartozó és nem szarvasmarhától származó embriók, petesejtek, sperma és genetikai anyag.

A kedvtelésből tartott állatok eledele, valamint a műszaki termékek előállításához használt állati melléktermékek.

Ide tartoznak a méhészetben használt, méhek által előállított termékek.

Ide tartoznak az 1. árucsoportba tartozó élettelen állatok is (kutyák és macskák).

Ide tartoznak azok az anyagok, amelyek fő jellemzőit nem módosították, valamint az ehető, nem halból származó emberi fogyasztásra szánt állati vér.

12. árucsoport:   

Olajos mag és olajtartalmú gyümölcs, különféle magvak és gyümölcsök: ipari és gyógynövények, szalma és takarmány

 

 

Csak bizonyos növényi termékeket kell állat-egészségügyi ellenőrzésnek alávetni.

Ex12130000

Gabonaszalma és -pelyva nyersen, vágva, őrölve,

sajtolva vagy labdacs (pellet) alakban is

Csak a széna és a szalma tartozik ide.

Ex12 14 (90)

Karórépa, marharépa, takarmányrépa, takarmánygyökér, széna, lucerna (alfalfa), lóhere, baltacim, takarmánykáposzta, csillagfürt, bükköny és hasonló takarmánynövény labdacs (pellet) alakban is:

Más.

Csak a széna és a szalma tartozik ide.

15. árucsoport:   

Állati vagy növényi zsír és olaj, és ezek bontási termékei; elkészített ételzsír; állati vagy növényi eredetű viasz

1.

Nem tartozik ebbe az árucsoportba:

a)

a 0209 vtsz. alá tartozó sertés- vagy baromfizsiradék;

b)

a kakaóvaj, kakaózsír és -olaj (1804 vtsz.);

c)

az olyan ehető készítmény, amely a 0405 vtsz. alá tartozó termékekből több mint 15 tömegszázalékot tartalmaz (általában 21. árucsoport);

d)

a tepertő (2301 vtsz.) vagy a 2304–2306 vtsz. alá tartozó maradék.

2.

Nem tartozik a 1518 vtsz. alá a csupán denaturált zsír vagy olaj vagy ezek frakciói, amelyek a nem denaturált zsírnak és olajnak, illetve ezek frakcióinak megfelelő vtsz.-ok alá tartoznak.

3.

A semlegesítési iszap, az olaj alja és olajseprő, a sztearinszurok, a glicerinszurok és a gyapjúzsírüledék a 1522 vtsz. alá tartozik.

 

 

Minden állati eredetű olaj.

További kiválasztási követelményeket az 1774/2002/EK rendelet határoz meg az alábbiak szerint:

VII. melléklet IV. fejezet; Kiolvasztott zsírok és halolajok;

VIII. melléklet XII. fejezet; A 2. kategóriába tartozó anyagokból származó, olajkémiai célokra szánt kiolvasztott zsírok;

VIII. melléklet XIII. fejezet; Zsírszármazékok.

A zsírszármazékokba beletartoznak a zsírokból és olajokból származó első fázisbeli termékek tiszta állapotban, amennyiben az 1774/2002/EK rendelet VI. mellékletének III. fejezetében előírt módon állították őket elő. A más anyagokkal kevert zsírszármazékok nem tartoznak ide.

1501 00

Sertészsír (zsiradék is) és baromfizsír a 0209 és a 1503 vtsz. alá tartozók kivételével.

Mind

1502 00

Szarvasmarhafaggyú, birka- vagy kecskefaggyú, a 1503 vtsz. alá tartozók kivételével.

Mind

1503 00

Zsírsztearin, zsírolaj, oleosztearin, oleoolaj és faggyúolaj nem emulgálva, vagy nem keverve vagy más módon nem elkészítve.

Mind

1504

Halakból és tengeri emlősből nyert zsír és olaj, és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva.

Halolajok és tengeri emlősök olaja.

A különféle ehető készítmények a 21. árucsoportba tartoznak.

1506 00 00

Más állati zsír és olaj és ezek frakciói finomítva is, de vegyileg nem átalakítva.

Kezeletlen zsír vagy olaj és eredeti frakciói, amennyiben az 1774/2002/EK rendelet VI. mellékletének III. fejezetében előírt módon állították őket elő.

A más anyagokkal kevert zsírszármazékok nem tartoznak ide.

A 1516 vtsz. alá tartoznak az olyan állati és növényi zsírok és olajok, amelyek egy alább említett, meghatározott vegyi átlakításon estek át, de további kezelés nem történt.

E vtsz. alá tartoznak az állati vagy növényi zsírok és olajok hasonló módon kezelt frakciói.

A hidrogénezés – azaz a termékeknek tiszta hidrogénnel való kölcsönhatása megfelelő hőmérsékleten és nyomás mellett egy katalizátor (általában finoman porított nikkel) jelenlétében – növeli a zsírok és olajok olvadáspontját, valamint javítja az olajok állagát azáltal, hogy a telítetlen zsírsavakat átalakítja magasabb olvadáspontú telített zsírsavakká.

1516 10

Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói részben vagy teljesen hidrogénezve, közbeesően észterezve, újraészterezve vagy elaidinizálva, finomítva is, de tovább nem elkészítve.

Kizárólag állati zsírok és olajok. A más anyagokkal kevert zsírszármazékokat nem kell állat-egészségügyi ellenőrzésnek alávetni.

Állat-egészségügi okokból a zsírszármazékokba beletartoznak az állati zsírokból és olajokból származó első fázisbeli termékek tiszta állapotban, amennyiben az 1774/2002/EK rendelet VI. mellékletének III. fejezetében előírt módon állították őket elő.

Ex15 18 00

Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói főzve, oxidálva, víztelenítve, szulfurálva, fújva, hővel polimerizálva vákuumban vagy közömbös gázban, vagy vegyileg másképp átalakítva, a 1516 vtsz. alá tartozók kivételével; ebbe az árucsoportba tartozó, másutt nem említett állati vagy növényi zsír vagy olaj vagy különböző zsírok és olajok frakcióinak étkezésre alkalmatlan keveréke vagy készítménye.

Kizárólag állati zsírok és olajok.

Az 1774/2002/EK rendelet VI. mellékletének III. fejezetében előírt módon előállított zsírszármazékok.

A más anyagokkal kevert zsírszármazékok nem tartoznak ide.

1518 00 (91)

Állati vagy növényi zsír és olaj és ezek frakciói főzve, oxidálva, víztelenítve, szulfurálva, fújva, hővel polimerizálva vákuumban vagy közömbös gázban, vagy vegyileg másképp átalakítva, a 1516 vtsz. alá tartozók kivételével.

Kizárólag állati zsírok és olajok.

A kiválasztási követelményeket a 1774/2002/EK rendelet határozza meg, a VIII. melléklet XIII. fejezete a zsírszármazékokra vonatkozóan és a VIII. melléklet XII. fejezete a 2. kategóriába tartozó anyagokból származó, olajkémiai célokra szánt kiolvasztott zsírok tekintetében.

1518 00 (95)

Étkezésre nem alkalmas keverék vagy készítmény állati és növényi zsírból és olajból és ezek frakcióiból.

Állati eredetű zsírok és olajkészítmények.

1521 90 (91)

Nyers méhviasz és más rovarviasz finomítva is.

Ipari célra használt méhviasz.

További kiválasztási követelményeket az 1774/2002/EK rendelet VIII. melléklete IX. Méhészeti termékek című fejezete határoz meg.

1521 90 (99)

Más.

Méhészeti célra használt, méhek által előállított termékek.

További kiválasztási követelményeket az 1774/2002/EK rendelet VIII. melléklete IX. Méhészeti termékek című fejezete határoz meg. A méhészeti célra használt, méhek által előállított termékek kivételével a méhészeti termékek a 0511 99 vtsz. alá, a „más” kategóriába tartoznak.

16. árucsoport:   

Húsból, halból, vagy rákból, puhatestűből, valamint más gerinctelen víziállatból készült termékek

1.

Nem tartozik ebbe az árucsoportba a 2. és a 3. árucsoportban vagy a 0504 vtsz. által meghatározott eljárással készített vagy tartósított hús, vágási melléktermék és belsőség, a hal, a rákféle, a puhatestű vagy más gerinctelen víziállat.

2.

Az élelmiszer-készítmények csak akkor tartoznak ebbe az árucsoportba, ha több mint 20 tömegszázalék kolbászt, húst, vágási mellékterméket, belsőséget, vért, halat vagy rákfélét, puhatestű vagy más gerinctelen víziállatot vagy a felsoroltakból álló bármilyen keveréket tartalmaznak. Abban az esetben, ha a készítmény az előbb említett termékekből két- vagy többfélét is tartalmaz, akkor azt a 16. árucsoporton belül, a nagyobb tömegben lévő alkotórész(ek)nek megfelelő vtsz. alá kell besorolni. Ezeket a rendelkezéseket nem lehet alkalmazni a 1902 vtsz. alá tartozó töltött termékekre és a 2103 vagy 2104 vtsz. alá tartozó készítményekre.

 

 

Ebbe az árucsoportba feldolgozott állati készítményt tartalmazó összetett élelmiszer-készítmények tartoznak.

1601 00

Kolbász és hasonló termék húsból, vágási melléktermékből, belsőségből vagy vérből; valamint az azokból készült élelmiszertermékek.

Ide tartozik a konzervált hús sokféle formában.

1602

Egyéb sertéshúsból, belsőségből vagy vérből készült élelmiszer-készítmények és konzervek.

Ide tartozik a konzervált hús sokféle formában.

1603 00

Kivonat és lé húsból, halból vagy rákféléből puhatestű vagy más gerinctelen víziállatból.

Mind: ide tartozik a halpaszta (surimi), valamint a gél formájú halfehérje hűtve és fagyasztva is.

1604

Elkészített vagy konzervált hal; kaviár és halikrából készített kaviárpótlók; hal egészben vagy darabban, de nem aprítva.

Mind: főtt vagy előfőzött, puhatestűeket vagy halat tartalmazó konyhai készítmények.

Ide tartozik a légmentesen csomagolt konzerv hal és konzerv kaviár.

A tésztafélével kevert haltermékek a 1902 vtsz. alá tartoznak.

1605

Elkészített vagy konzervált rákféle, puhatestű és más gerinctelen víziállat.

Mind. Ide tartoznak az elkészített vagy előkészített csigák.

Ide tartoznak a konzerv rákok, rákfélék és más gerinctelen víziállatok.

17. árucsoport:   

Cukor és cukoráruk

 

Ebbe az árucsoportba nem tartoznak vegyileg tiszta cukrok, a szacharóz, laktóz, maltóz, glukóz és fruktóz kivételével.

 

1702 11 00

A tejcukor és a tejcukorszirup legalább 99 tömegszázalék tejcukortartalommal, vízmentes laktózra vonatkoztatva, szárazanyagra számítva.

 

19. árucsoport:   

Gabona, liszt, keményítő vagy tej felhasználásával készült termékek; cukrászati termékek

Nem tartozik ebbe az árucsoportba: a 1902 vtsz. alá tartozó töltött termékek kivételével a 20 tömegszázaléknál több kolbászt, húst, vágási mellékterméket, belsőséget, vért, halat, rákot vagy rákfélét, puhatestű vagy más gerinctelen víziállatot vagy a felsoroltakból álló bármilyen keveréket tartalmazó élelmiszer-készítmény (16. árucsoport).

 

 

Ebbe az árucsoportba feldolgozott állati készítményt tartalmazó összetett élelmiszer-készítmények tartoznak.

1901

Malátakivonat; lisztből, darából, durva őrleményből, keményítőből vagy malátakivonatból előállított, másutt nem említett élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem, vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 40 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz; a 0401–0404 vtsz. alá tartozó árukból készített, másutt nem említett olyan élelmiszer-készítmény, amely kakaót nem vagy teljesen zsírtalanított anyagra számítva 5 tömegszázaléknál kisebb mennyiségben tartalmaz.

A konyhai készítmények a 16. és 21. árucsoportba tartoznak.

Ex19 02

Tészta, főzve vagy töltve (hússal vagy más anyaggal) vagy másképp elkészítve is, mint pl. spagetti, makaróni, metélt, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuszkusz (búzadarakása) elkészítve is.

Ide tartoznak a főtt vagy előfőzött, állati termékeket tartalmazó konyhai készítmények.

1902 20 (10)

20 tömegszázalékot meghaladó hal-, rákféle-, puhatestű- vagy más gerinctelenvíziállat-tartalommal.

Mind

1902 20 (30)

20 tömegszázalékot meghaladó kolbász és más, hasonló, bármely fajta hús- vagy belsőségtartalommal, beleértve bármely fajta vagy eredetű zsírt is.

Mind

1902 20 (91)

Főzve

Mind

1902 20 (99)

Más (egyéb töltött tészta, nem főzve).

Mind

Ex19 05

Péksütemények

Ide tartoznak a húst tartalmazó készítmények.

20. árucsoport:   

Zöldségfélékből, gyümölcsből, diófélékből vagy más növényrészekből előállított készítmények

Nem tartoznak ebbe az árucsoportba a több mint 20 tömegszázalék kolbászt, húst, vágási mellékterméket, belsőséget, vért, halat, rákot vagy rákfélét, puhatestű vagy más gerinctelen víziállatot tartalmazó, vagy a felsoroltak bármilyen keverékéből készült élelmiszer-készítmények (16. árucsoport).

Ex20 04

Más zöldségek ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, fagyasztva, a 2006 vtsz. alá tartozók kivételével.

Ebbe az árucsoportba feldolgozott állati készítményt tartalmazó összetett élelmiszer-készítmények tartoznak.

Ide tartoznak a húst tartalmazó készítmények.

Ex20 05

Más zöldségek ecet vagy ecetsav nélkül elkészítve vagy tartósítva, nem fagyasztva, a 2006 vtsz. alá tartozók kivételével.

Ide tartoznak a húst tartalmazó készítmények.

21. árucsoport:   

Különféle ehető készítmények

1.

Nem tartoznak ebbe az árucsoportba a 2103 és 2104 vtsz. alá tartozó élelmiszer-készítmények kivételével az olyan készítmények, amelyek több mint 20 tömegszázalék kolbászt, húst, vágási mellékterméket, belsőséget, vért, halat, rákot vagy rákfélét, puhatestű vagy más gerinctelen víziállatot, vagy a felsoroltakból álló bármilyen keveréket tartalmaznak (16. árucsoport).

2.

A 2104 vtsz. alkalmazásában a „homogenizált összetett élelmiszer-készítmény” kifejezés olyan készítményekre utal, amelyeket legfeljebb 250 g nettó tömegben a kiskereskedelmi forgalom számára kiszereltek, gyermekételnek vagy diétás célra, és amelyek két vagy több alapvető élelmiszer, mint pl. hal, hús, zöldség vagy gyümölcs finoman homogenizált keverékéből állnak. E meghatározás alkalmazása szempontjából nem számít az olyan kis mennyiségű adalékanyag, amelyet a készítmény ízesítésére, tartósítására vagy egyéb célból adtak hozzá. Ezek a készítmények tartalmazhatnak kis mennyiségben szemmel látható alkotórészdarabokat is.

 

 

Ebbe az árucsoportba feldolgozott állati készítményt tartalmazó összetett élelmiszer-készítmények tartoznak.

Ex21 03 (90 90)

Mártás (szósz) és ennek előállítására szolgáló készítmény; ételízesítő keverék; mustárliszt és -dara, és elkészített mustár.

Más

Ide tartoznak a húst tartalmazó készítmények.

Ex21 04

Leves és erőleves és ezek előállítására szolgáló készítmény; homogenizált összetett élelmiszer-készítmény.

Ide tartoznak az e határozatnak megfelelő, húst vagy állati eredetű terméket tartalmazó készítmények.

Ex21 05 00

Fagylalt és más ehető jégkrém, kakaótartalommal is

Ide tartoznak az e határozatnak megfelelő, feldolgozott tejterméket tartalmazó készítmények.

Ex21 06

Másutt nem említett élelmiszer-készítmény.

Ide tartoznak az e határozatnak megfelelő, húst vagy állati eredetű terméket tartalmazó készítmények.

Ex21 06 10

Fehérjekoncentrátum és texturált fehérje.

Ide tartoznak az e határozatnak megfelelő, állati eredetű terméket tartalmazó készítmények.

2106 90 (10)

Sajtfondü

Mind

2106 90 (98)

Más

Ide tartoznak az e határozatnak megfelelő, húst vagy állati eredetű terméket tartalmazó készítmények.

23. árucsoport:   

Az élelmiszeripar melléktermékei és hulladékai; elkészített állati takarmány

A 2309 vtsz. alá kell besorolni a másutt nem említett, állati takarmányozásra szolgáló olyan termékeket, amelyeket növényi vagy állati eredetű anyagok feldolgozása során nyernek, miközben az eredeti anyag elveszti fő jellemzőit, de nem sorolható be ide az ilyen feldolgozás során keletkező növényi hulladék, maradék és melléktermék.

2301

Emberi fogyasztásra alkalmatlan liszt, dara és labdacs (pellet) húsból, vágási melléktermékből, belsőségből, halból, rákból, rákféléből, puhatestűből vagy más gerinctelen víziállatból; tepertő.

Ide tartozik: emberi fogyasztásra alkalmatlan feldolgozott állati fehérje.

Emberi fogyasztásra alkalmatlan hús- és csontliszt, tollból készült liszt, szárított tepertő.

A feldolgozott állati fehérjére vonatkozó kiválasztási követelményeket az 1774/2002/EK rendelet VII. mellékletének II. fejezete határozza meg.

Ex23 09

Állatok etetésére szolgáló készítmények.

Ide tartozik az állateledel, a műcsont és az őrleménykeverékek.

Az állateledelre és a műcsontra vonatkozó kiválasztási követelményeket az 1774/2002/EK rendelet VIII. mellékletének II. fejezete határozza meg.

2309 10

Kutya- vagy macskaeledel a kiskereskedelemben szokásos módon kiszerelve.

Mind

2309 90

Más

Ide tartozik a hal vagy tengeri emlős részeit tartalmazó oldatot, tejtermékeket vagy más szénhidrátokat tartalmazó termékek.

Ide tartozik az emberi fogyasztásra alkalmatlan kolosztrum és a folyékony tejtermék, valamint az emberi fogyasztásra alkalmatlan, tejet tartalmazó termékek.

2309 90 (99)

Más

Ide tartoznak az emberi fogyasztásra alkalmatlan tojástermékek és egyéb emberi fogyasztásra alkalmatlan állati eredetű feldolgozott termékek.

Állatok etetésére szolgáló termékek, beleértve az őrleménykeverékeket (mint pl. a szarv és a pata, stb.).

A tojástermékekre vonatkozó kiválasztási követelményeket az 1774/2002/EK rendelet VII. mellékletének X. fejezete határozza meg.

28. árucsoport:   

A vegyipar és vele rokon iparok termékei

Ex28 35

Hipofoszfitok, foszfitok és foszfátok; polifoszfátok, vegyileg nem meghatározottak is.

Csak egyes kalcium-foszfátokat kell az ellenőrzésnek alávetni.

2835 (25)

Kalciumhidrogén-ortofoszfát („dikalcium-foszfát”).

A trikalcium-foszfátra vonatkozó kiválasztási követelményeket az 1774/2002/EK rendelet VII. mellékletének VII. fejezete határozza meg.

2835 (26)

Más kalcium-foszfátok.

A trikalcium-foszfátra vonatkozó kiválasztási követelményeket az 1774/2002/EK rendelet VII. mellékletének VIII. fejezete határozza meg.

30. árucsoport:   

Gyógyszeripari termékek

 

 

A kész gyógyszerekre vonatkozóan nincs előírva a behozatalkor történő állat-egészségügyi ellenőrzés. Ide tartoznak az orvostechnikai eszközökben, in vitro diagnosztikában, laboratóriumi reagensekben és kozmetikai termékekben történő ipari felhasználásra szánt, 3. kategóriába tartozó anyagból nyert köztes termékek.

3001

Mirigy és más szerv organoterápiás használatra szárítva, porítva is; mirigy vagy más szerv vagy ezek váladékainak kivonata organoterápiás használatra; heparin és sói; másutt nem említett emberi vagy állati eredetű anyag terápiás vagy megelőzési célra előkészítve.

Ide tartozik: Kizárólag állati eredetű anyagok.

A kiválasztási követelményeket az 1774/2002/EK rendelet határozza meg:

VIII. melléklet IV. fejezet, vér és vérkészítmények ipari termékekhez a lósavó kivételével és VIII. melléklet XI. fejezet, takarmány – beleértve az állateledelt – és a 2007/2006/EK bizottsági rendelet (4) 1. cikkében említett köztes termékek kivételével az ipari termékek előállítására használt állati melléktermékek.

3001 (10)

Mirigy és más szerv szárítva, porítva is.

Kizárólag állati eredetű termékek.

3001 (20 90)

Mirigy vagy más szerv, vagy azok váladékának kivonata, egyéb.

Kizárólag állati eredetű termékek.

Ex30 02

Emberi vér; állati vér terápiás, megelőzési vagy diagnosztikai célra előkészítve; ellenszérumok és más vérfrakciók, valamint módosult immunológiai termékek biotechnológiai eljárással előállítva is; vakcinák, toxinok, mikrobiológiai kultúrák (az élesztők kivételével) és hasonló termékek.

Kizárólag állati eredetű anyagok.

3002 (10 10)

Ellenszérum és más vérfrakciók, valamint módosult immunológiai termékek mikroorganizmus eljárással előállítva is.

Kizárólag állati eredetű ellenszérum.

A végfelhasználónak szánt elkészített gyógyszerek és késztermékek nem tartoznak ide.

A 3002 vtsz. alá tartozó termékekre vonatkozó kiválasztási követelmények megegyeznek az állati melléktermékekre vonatkozóan az 1774/2002/EK rendeletben előírt követelményekkel:

VII. melléklet III. fejezet (vérkészítmények);

VIII. melléklet IV. fejezet, (vér és vérkészítmények ipari termékek előállításához);

VIII. melléklet V. fejezet (lósavó).

3002 (10 99)

Hemoglobin, hemoglobulinok és szeroglobulinok: Más.

Kizárólag állati eredetű anyagok.

3002 (90 30)

Állati vérkészítmény terapeutikus, megelőzési vagy diagnosztikai célokra.

 

Ex30 02 (90 50)

Mikroorganizmus tenyészetek.

Kórokozók és kórokozó tenyészetek.

Ex30 02 (90 90)

Más

Kórokozók és kórokozó tenyészetek.

31. árucsoport:   

Trágyázószerek

 

 

Nem tartozik ebbe az árucsoportba a 0511 vtsz. alá tartozó állati vér.

Ex31010000

Állati trágya, egymással keverve vagy vegyi kezeléssel is; állati vagy növényi termékek keverésével vagy vegyi kezelésével előállított trágya.

Kizárólag természetes állapotú állati eredetű termékek. Ide tartozik a trágya, de vegyi anyagokkal kevert trágya és a műtrágyák nem.

A trágyára, feldolgozott trágyára és a feldolgozott trágya termékekre vonatkozó kiválasztási követelményeket az 1774/2002/EK rendelet VIII. mellékletének III. fejezete határozza meg.

35. árucsoport:   

Fehérjeanyagok; átalakított keményítők; enyvek; enzimek

Ex35 01

Kazein, kazeinátok, más kazeinszármazékok; kazeinenyvek.

Emberi fogyasztásra vagy állatok etetésére szolgáló kazein.

Az emberi fogyasztásra alkalmatlan tejre, tejalapú készítményekre és a kolosztrumra vonatkozó kiválasztási követelményeket az 1774/2002/EK rendelet határozza meg.

Ex35 02

Albuminok (beleértve két vagy több savófehérje koncentrátumát, amely szárazanyagban számítva több mint 80 tömegszázalék savófehérjét tartalmaz), albuminátok és más albuminszármazékok.

Ide tartoznak a tojásból és tejből származó termékek, akkor is, ha alkalmatlanok emberi fogyasztásra (beleértve az állatok etetésére szánt termékeket) az alábbiak szerint.

A 853/2004/EK rendelet I. mellékletében meghatározott emberi fogyasztásra szánt tojástermékek, tejtermékek és feldolgozott termékek.

Az emberi fogyasztásra alkalmatlan tojástermékekre vonatkozó kiválasztási követelményeket az 1774/2002/EK rendelet határozza meg: VII. melléklet X. fejezet; az emberi fogyasztásra alkalmatlan tejre, tejalapú készítményekre és a kolosztrumra vonatkozó kiválasztási követelményeket pedig az 1774/2002/EK rendelet írja elő: VII. melléklet V. fejezet.

Ex35 03 00

Zselatin (beleértve a négyzetes vagy téglalap alakú lapokat is, felületi megmunkálással vagy színezve is) és zselatinszármazékok; halenyv; más állati eredetű enyv, a 3501 vtsz. alá tartozó kazeinenyvek kivételével.

Emberi fogyasztársa szánt és az élelmiszeriparban használatos zselatin.

A 9602 vtsz. alá tartozó zselatint (üres kapszulák) nem kell alávetni állat-egészségügyi ellenőrzésnek.

Az emberi fogyasztásra alkalmatlan zselatin és hidrolizált fehérjékre vonatkozó kiválasztási követelményeket az 1774/2002/EK rendelet VII. mellékletének VI. fejezete határozza meg.

Ex35040000

Peptonok és ezek származékai; másutt nem említett egyéb fehérjeanyag és származékai; nyersbőr pora krómtartalommal is.

Kollagén és hidrolizált fehérjék.

A zselatinra és a hidrolizált fehérjékre vonatkozó kiválasztási követelményeket az 1774/2002/EK rendelet VII. mellékletének VI. fejezete határozza meg

Ide tartoznak az állatok irhájából, nyersbőréből és inaiból – beleértve a sertések, baromfi és halak esetén a csontokat – nyert fehérjealapú kollagén termékek.

Ide tartoznak a „hidrolizált fehérjék”: az állati melléktermékek hidrolízise útján nyert polipeptidek, peptidek és aminosavak, valamint ezek keverékei.

Ide tartoznak az emberi fogyasztásra szánt tej-melléktermékek.

Ex35 07

Enzimek; másutt nem említett elkészített enzimek.

Emberi fogyasztásra szánt tejoltó és koncentrátumai.

3507 10 00

Tejoltó és koncentrátumai.

 

41. árucsoport:   

Nyersbőr (a szőrme kivételével) és kikészített bőr

 

 

A 4101, 4202 és 4203 vtsz. alá tartozó madarak és patás állatok tollas, illetve szőrös bőre.

A madarak és patás állatok tollas, illetve szőrös bőrére vonatkozó kiválasztási követelményeket az 1774/2002/EK rendelet VIII. mellékletének VI. fejezete határozza meg.

4101

Szarvasmarhafélék (a bivalyt is beleértve), lófélék nyers bőre (kezeletlenül vagy sózva, szárítva, meszezve, pácolva vagy másképpen tartósítva – a cserzett, a pergamentált vagy tovább kikészített bőrök kivételével – szőrtelenítve vagy hasítva is.

Kizárólag a kezeletlen, hűtött vagy kezelt bőröket kell állat-egészségügyi ellenőrzésnek alávetni.

Ide tartozik a szárított, szárazon sózott, nedvesen sózott vagy más eljárással – a cserzés kivételével – tartósított bőr.

4102

Juh- vagy báránybőr nyersen (kezeletlenül vagy sózva, szárítva, meszezve, pácolva vagy másképp tartósítva – a cserzett, a pergamentált vagy tovább kikészített bőrök kivételével – gyapjasan vagy hasítva is, az árucsoporthoz tartozó megjegyzések 1. c) pontjában felsoroltak kivételével.

Kizárólag a kezeletlen, hűtött vagy kezelt bőrökre vonatkozik.

Ide tartozik a szárított, szárazon sózott, nedvesen sózott vagy más eljárással – a cserzés kivételével – tartósított bőr.

4103

Más nyersbőr (kezeletlenül vagy sózva, szárítva, meszezve, pácolva vagy másképp tartósítva, a cserzett, pergamentált vagy tovább kikészített bőrök kivételével), szőrtelenítve vagy hasítva is, az árucsoporthoz tartozó megjegyzések 1. b) és c) pontjában felsoroltak kivételével.

Kizárólag a kezeletlen, hűtött vagy kezelt bőrök tartoznak ide.

Ide tartozik a madarak és halak tollas, illetve nyálkás bőre és adott esetben a vadásztrófeák.

42. árucsoport:   

Bőráruk; nyerges- és szíjgyártóáruk; utazási cikkek, kézitáskák és hasonló tartók; állati bélből készült áruk (a selyemhernyóbélből készült áruk kivételével)

1.

Ebbe az árucsoportba nem tartoznak (többek között) a következő állat-egészségügyi szempontból nem elhanyagolható termékek:

a)

a steril sebészeti catgut vagy más steril sebészeti varróanyagok (3006 vtsz.);

b)

a hangszerhúrok, a dobhoz való bőrök vagy hasonlók, vagy a hangszerek más részei (9209 vtsz.).

4205 00 00

Más áru természetes vagy mesterséges bőrből.

Ide tartoznak a műcsont gyártásához használt anyagok.

Ex42 06

Bélből (a selyemhernyóbél kivételével), aranyverőhártyából, hólyagból vagy ínből készült áruk.

A műcsont gyártásához használt anyagok is tartoznak ide.

43. árucsoport:   

Szőrme, műszőrme; ezekből készült áruk

1.

A Kombinált Nómenklatúra egészében a „szőrme” kifejezés – a 4301 vtsz. alá tartozó nyers szőrmén (prémbőrön) kívül – mindenfajta állat cserzett vagy kikészített szőrös vagy gyapjas bőrét magában foglalja.

2.

Nem tartozik ebbe az árucsoportba:

a)

madárbőr vagy részei tollal vagy pehellyel (0505 vagy 6701 vtsz.);

b)

a 41. árucsoportba tartozó nyers- vagy szőrös bőr, vagy gyapjas bőr (lásd a 41. árucsoporthoz tartozó megjegyzések 1. c) pontját).

Ex43 01

Nyers szőrme (beleértve a szűcsáruként felhasználható fejet, farkat, lábat és más részeket vagy vágott darabokat is), a 4101, 4102 és a 4103 vtsz. alá tartozó nyers szőrös bőr kivételével.

Kizárólag madarak vagy patás állatok vonatkozásában.

4301 (30 00)

Bárányfélék, úgymint az asztrahán, broadtail, karakül, perzsa és hasonló bárány, az indiai, kínai, mongol vagy tibeti bárány egész szőrméje, fej, farok vagy láb nélkül is.

A madarak és patás állatok tollas, illetve szőrös bőrére vonatkozó kiválasztási követelményeket az 1774/2002/EK rendelet VIII. mellékletének VI. fejezete határozza meg.

4301 (80 80)

Más

Kizárólag madarak vagy patás állatok vonatkozásában.

4301 (90 00)

Fej, farok, láb és más részek vagy vágott darabok, szűcsáruként felhasználhatók.

 

51. árucsoport:   

Gyapjú, finom és durva állati szőr; lószőrfonal és szövet

a)

A „gyapjú” kifejezés alatt a juh vagy a bárány által növesztett finom szőrt kell érteni.

b)

A „finom állati szőr” kifejezés alatt az alpaka, láma, vikunya, teve, jak, angóra, tibeti, kasmír és hasonló kecske szőrét (a közönséges kecskeszőr kivételével), továbbá a házinyúl (angóranyúl is), mezei nyúl, hód, nutria és a pézsmapatkány szőrét kell érteni.

c)

A „durva állati szőr” kifejezés alatt pedig a fent nem említett állatok szőrét kell érteni, az 0502 vtsz. alá tartozó, kefegyártásra alkalmas szőr és sörte, valamint az 0503 vtsz. alá tartozó lószőr kivételével.

 

 

Az 5101–5103 vtsz. alá tartozó termékekre vonatkozóan. A gyapjúra, sertéssörtére, tollra és tollrészre vonatkozó kiválasztási követelményeket az 1774/2002/EK rendelet VIII. mellékletének VIII. fejezete határozza meg.

A „feldolgozatlan” kifejezés jelentését az adott termékre vonatkozóan az 1774/2002/EK rendelet I. melléklete határozza meg.

5101

Gyapjú, nem kártolva, nem fésülve.

Feldolgozatlan gyapjú.

5102

Finom vagy durva állati szőr, nem kártolva, nem fésülve.

Feldolgozatlan szőr.

Ex51 03

Gyapjú vagy finom vagy durva állati szőr hulladéka, beleértve a fonalhulladékot is, a foszlatott anyag kivételével.

Feldolgozatlan gyapjú.

5103 (10 10)

Nem karbonizált fésűskóc gyapjúból.

Feldolgozatlan gyapjú.

95. árucsoport:   

Játékok, játékszerek és sporteszközök; ezek alkatrészei és tartozékai

Ex95 08

Körhinta, hinta, vásári céllövölde és más vásári (vidámparki) szórakoztatóeszköz; vándorcirkusz és vándorállatkert; vándorszínház.

Élő állatokat tartó vándorcirkusz és vándorállatkert.

9508 10

Vándorcirkusz és vándorállatkert.

Élő állatokat tartó vándorcirkusz és vándorállatkert.

97. árucsoport:   

Művészeti tárgyak, gyűjteménydarabok és régiségek

Ex97050000

Állattani, növénytani, ásványtani, anatómiai, történelmi, archeológiai, paleontológiai, etnográfiai vagy numizmatikai gyűjtemények és gyűjteménydarabok.

Kizárólag állati eredetű termékek.

A vadásztrófeákra vonatkozó további kiválasztási követelményeket az 1774/2002/EK rendelet VIII. mellékletének VII. fejezete határozza meg.

A szobahőmérsékleten történő tartósításukat biztosító teljes állatpreparációs kezelésen átesett patás állatok és madarak vadásztrófeái, valamint más fajok vadásztrófeái kezelve vagy kezeletlenül.


(1)  HL L 94., 2004.3.31., 63. o.

(2)  HL L 268., 1992.9.14., 54. o.

(3)  HL L 273., 2002.10.10., 1. o.

(4)  HL L 379., 2006.12.28., 98. o.


II. MELLÉKLET

E határozat 6. cikke (1) bekezdésének b) pontjával összhangban az alábbi élelmiszereket nem kell alávetni a 97/78/EK irányelvben előírt állat-egészségügyi ellenőrzésnek

 

Keksz (biscuit)

 

Kenyér

 

Kalács

 

Csokoládé

 

Édesipari termék (beleértve a cukorkaárut)

 

Üres zselatin kapszulák

 

Végfelhasználóknak csomagolt, glükozamint, kondroitint vagy kitozánt, illetve kis mennyiségben állati terméket tartalmazó táplálékkiegészítő

 

Húskivonatok és húskoncentrátumok

 

Hallal töltött olívabogyó

 

Húskészítménnyel nem kevert vagy töltött tésztafélék

 

Végfelhasználóknak csomagolt, húskivonatot, húskoncentrátumot, állati eredetű zsírt vagy halolajat, halőrleményt, halkivonatot tartalmazó leves, levesbetét és aromák.


Top