EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0172

2007/172/EK: A Bizottság határozata ( 2007. március 19. ) a szakmai képesítések elismerésével foglalkozó koordinátorcsoport felállításáról

OJ L 79, 20.3.2007, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M , 24.8.2007, p. 367–368 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 016 P. 207 - 208

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/172/oj

20.3.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 79/38


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2007. március 19.)

a szakmai képesítések elismerésével foglalkozó koordinátorcsoport felállításáról

(2007/172/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

mivel:

(1)

A Szerződés 3. cikke (1) bekezdésének c) pontja az Európai Közösség és a tagállamok feladatául tűzte ki a személyek és a szolgáltatások szabad mozgását gátló akadályok eltörlését. A tagállamok állampolgárai számára a szabad mozgás magában foglalja különösen annak lehetőségét, hogy valamely szakmát önálló vállalkozóként vagy alkalmazottként a szakmai képesítés megszerzésének helye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban gyakoroljanak. Ezenkívül a Szerződés 47. cikkének célja, hogy biztosítsa a megfelelő képesítéssel rendelkező szakemberek szabad mozgását a képesítések vonatkozásában szabályozott szakmák területén.

(2)

A szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet (1) azért fogadták el, hogy biztosítsák a megfelelő képesítéssel rendelkező szakemberek szabad mozgását olyan esetekben, amikor az adott szakma gyakorlásához való jogot a tagállamok szabályozzák a képesítések vonatkozásában. Az említett irányelv tizenöt hatályos irányelvet foglal egységes szerkezetbe, és célja a képesítések elismerésével kapcsolatban fennálló szabályok egyszerűsítése, valamint az ideiglenes szolgáltatásnyújtás további könnyítése. Az irányelv végrehajtása, valamint a képesítések vonatkozásában szabályozott szakmák területén a belső piac megvalósítása érdekében a Bizottságnak szüksége lehet tanácsadó szerv keretében működő szakértők szakértelmére.

(3)

Ezért helyénvaló szakértői csoportot felállítani a szakmai képesítések elismerése területén, valamint meghatározni feladatait és felépítését.

(4)

A szakértői csoportnak segítenie kell a belső piac megvalósítását a képesítések vonatkozásában szabályozott szakmák területén.

(5)

A szakmai képesítések elismerésével foglalkozó koordinátorcsoportnak a tagállamok által a 2005/36/EK irányelv alapján kijelölt nemzeti koordinátorokból kell állnia. Az említett irányelv szerint e koordinátorok feladata, hogy elősegítsék az irányelv egységes alkalmazását, valamint összegyűjtsék az alkalmazása szempontjából fontos valamennyi információt.

(6)

A 2001/844/EK, ESZAK, Euratom bizottsági határozat (2) mellékletében megállapított bizottsági biztonsági szabályok sérelme nélkül meg kell állapítani azokat a szabályokat, amelyek szerint a csoport tagjai információkat hozhatnak nyilvánosságra.

(7)

A csoport tagjaira vonatkozó személyes adatokat a személyes adatok közösségi intézmények és szervek által történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről, valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2000. december 18-i 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (3) megfelelően kell feldolgozni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

A szakmai képesítések elismerésével foglalkozó koordinátorcsoport

E határozatnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetése napjával létrejön a szakmai képesítések elismerésével foglalkozó koordinátorcsoport (a továbbiakban: a csoport).

2. cikk

Feladatok

A csoport feladatai a következők:

a)

a tagállami hatóságok és a Bizottság közötti együttműködés kialakítása a szakmai képesítések elismerésével kapcsolatos kérdésekben;

b)

a képesítések vonatkozásában szabályozott szakmákra kiható politikák alakulásának figyelemmel kísérése;

c)

a 2005/36/EK irányelv végrehajtásának megkönnyítése mindenekelőtt hasznos dokumentumok, mint például értelmezési iránymutatások kidolgozásával;

d)

az előző pontokban említett területeken szerzett tapasztalatokkal és a bevált gyakorlattal kapcsolatos információcsere.

3. cikk

Konzultáció

A Bizottság a 2005/36/EK irányelv végrehajtásával kapcsolatos bármely kérdésben, valamint általában – a képesítések vonatkozásában szabályozott szakmák területén – a belső piac megvalósításával kapcsolatos kérdésekben konzultálhat a csoporttal.

4. cikk

Összetétel – Kinevezés

(1)   A csoport tagjai a tagállamok által a 2005/36/EK irányelv 56. cikkének (4) bekezdése szerint kijelölt koordinátorok.

A tagállamok a csoportba ugyanennyi póttagot neveznek ki. A póttagok automatikusan helyettesítik a hiányzó tagokat.

(2)   A csoport tagjai és póttagjai mindaddig hivatalban maradnak, amíg le nem váltják őket.

(3)   A tagok nevének összegyűjtése, feldolgozása és közzététele a 45/2001/EK rendelettel összhangban történik.

5. cikk

Működés

(1)   A csoport elnöki tisztét a Bizottság tölti be.

(2)   A Bizottság egyetértésével és a csoport által meghatározott feladatkörrel a csoport meghatározott kérdések megvizsgálására alcsoportokat hozhat létre. Megbízatásuk teljesítésével az alcsoportokat feloszlatják.

(3)   Amennyiben a Bizottság szükségesnek vagy hasznosnak ítéli, a Bizottság képviselője a napirenden szereplő témában járatos szakértőket vagy megfigyelőket hívhat meg a csoport munkájában, illetve az alcsoport tanácskozásain vagy munkájában való részvételre.

Különösen az Európai Gazdasági Térség tagállamainak és Svájcnak a képviselői hívhatók meg megfigyelőként.

(4)   A csoport vagy alcsoport tanácskozásain vagy munkájában való részvétel keretében szerzett információk nem terjeszthetők, amennyiben a Bizottság véleménye szerint ezen információk bizalmas kérdésekkel kapcsolatosak.

(5)   A csoport és alcsoportjai a Bizottság által megállapított eljárásoknak és ütemtervnek megfelelően, általában a Bizottság épületeiben üléseznek. A titkársági feladatokat a Bizottság látja el.

A megbeszélésekben érdekelt bizottsági tisztviselők is részt vehetnek a csoport és alcsoportjai ülésein.

(6)   A csoport a Bizottság által elfogadott eljárási szabályzatminta alapján elfogadja eljárási szabályzatát.

(7)   A Bizottság az adott dokumentum eredeti nyelvén az interneten vagy egyéb módon közzéteheti a csoport összefoglalóját, következtetését, illetve ennek részletét vagy munkadokumentumát.

6. cikk

Költségtérítés

A csoport tevékenységeivel összefüggésben tagállamonként egy tag vagy póttag utazási költségeit a Bizottság a külső szakértők költségtérítéséről szóló szabályainak megfelelően megtéríti. A tagok/póttagok, szakértők és megfigyelők szolgálataikért nem részesülnek díjazásban.

Az ülésekkel kapcsolatos kiadásokat azon éves költségvetés keretein belül térítik meg, amelyet a Bizottság illetékes osztálya különített el a csoport számára.

Kelt Brüsszelben, 2007. március 19-én.

a Bizottság részéről

Charlie McCREEVY

a Bizottság tagja


(1)  HL L 255., 2005.9.30., 22. o. A 2006/100/EK irányelvvel (HL L 363., 2006.12.20., 141. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 317., 2001.12.3., 1. o. A 2006/548/EK, Euratom határozattal (HL L 215., 2006.8.5., 38. o.) módosított határozat.

(3)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.


Top