EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0071

A Bizottság határozata ( 2006. december 20. ) az eredetmegjelölésekkel, a földrajzi jelzésekkel és a hagyományos különleges termékekkel foglalkozó tudományos szakértői csoport létrehozásáról

OJ L 32, 6.2.2007, p. 177–179 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 348M , 24.12.2008, p. 1012–1016 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 081 P. 349 - 351
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 081 P. 349 - 351
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 041 P. 218 - 220

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/71(1)/oj

6.2.2007   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 32/177


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

2006. december 20.

az eredetmegjelölésekkel, a földrajzi jelzésekkel és a hagyományos különleges termékekkel foglalkozó tudományos szakértői csoport létrehozásáról

(2007/71/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

mivel:

(1)

A mezőgazdasági termékek és élelmiszerek földrajzi jelzéseinek és eredetmegjelöléseinek oltalmáról szóló, 2006. március 20-i 510/2006/EK tanácsi rendelet (1) meghatározza azon feltételeket, amelyeket egy megnevezésnek teljesítenie kell ahhoz, hogy oltalom alatt álló földrajzi jelzésként (OFJ) vagy oltalom alatt álló eredetmegjelölésként (OEM) közösségi szinten bejegyezzék.

(2)

A hagyományos különleges terméknek minősülő mezőgazdasági termékekről és élelmiszerekről szóló, 2006. március 20-i 509/2006/EK tanácsi rendelet (2) meghatározza azon feltételeket, amelyeket egy megnevezésnek teljesítenie kall ahhoz, hogy hagyományos különleges termékként közösségi szinten bejegyezzék és oltalom alatt álljon.

(3)

Az oltalom alatt álló eredetmegjelölés, az oltalom alatt álló földrajzi jelzés vagy a hagyományos különleges termék bejegyzését lehetővé tevő feltételek vizsgálatakor esetlegesen előforduló bizonyos összetett tudományos és technikai nehézségek megoldásához a Bizottságnak szüksége lehet arra, hogy tanácsadó csoportban összegyűlt szakértők véleményét kérje.

(4)

A csoportnak olyan szakemberekből kell állnia, akik magasan képzettek a mezőgazdasági és élelmiszer-ipari területekhez, a társadalomtudományokhoz, valamint a szellemi tulajdonhoz kapcsolódó tudományos és technikai szakágazatok széles körében.

(5)

Ezért helyénvaló egy, az eredetmegjelölésekkel, a földrajzi jelzésekkel és a hagyományos különleges termékekkel foglalkozó tudományos szakértői csoportot létrehozni, és meghatározni annak megbízatását és felépítését.

(6)

A 93/53/EGK bizottsági határozattal (3) létrejött, az eredetmegjelöléssel, a földrajzi árujelzőkkel és a különleges tulajdonságokra vonatkozó tanúsítványokkal foglalkozó tudományos bizottságot fel kell oszlatni,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Létrejön az eredetmegjelölésekkel, a földrajzi jelzésekkel és a hagyományos különleges termékekkel foglalkozó tudományos szakértői csoport (a továbbiakban: a csoport).

2. cikk

Feladat

A Bizottság bármely, a földrajzi jelzések és az eredetmegjelölések oltalmára, továbbá a hagyományos különleges termékekre, a mezőgazdasági termékekre és az élelmiszerekre vonatkozó kérdésben konzultálhat a csoporttal, különös tekintettel a következőkre:

a bejegyzés iránti kérelem tárgyát képző különleges megnevezésnek az 510/2006/EK rendelet 2. cikkében említett kritériumoknak, különösen a földrajzi környezettel való kapcsolatnak vagy a földrajzi eredetnek és/vagy a hírnévnek való megfelelése,

a bejegyzés iránti kérelem tárgyát képező különleges névnek az 509/2006/EK rendelet 2., 4. és 5. cikkében említett kritériumoknak, különösen a hagyományos és/vagy különleges jellegnek való megfelelése,

egy megnevezés szokásos jellege,

a tisztességes kereskedelmi ügyletekre, az eredetmegjelölésnek vagy földrajzi jelzésnek a már bejegyzett eredetmegjelölésekkel és földrajzi jelzésekkel való érdekütközése esetén a fogyasztó megtévesztésének kockázatára, a védjegyekre, a növényfajták és állatfajták neveire, a törvényesen forgalmazott termékek nevére vagy azonos alakúságára vonatkozó kritériumok értékelése,

bármely más olyan kérdés, amely a csoport illetékességi körének tekintetében különleges jelentőségű.

A csoport elnöke jelezheti a Bizottságnak, ha egy meghatározott kérdéssel kapcsolatban célszerű a csoporttal konzultálni.

A Bizottság adott esetben felkérheti a csoportot, hogy egy különleges kérdés kapcsán meghatározott időn belül fogalmazza meg véleményét.

3. cikk

Tagság – kinevezés

(1)   A csoport tagjait a Bizottság nevezi ki az e célból meghirdetett pályázati felhívásra jelentkező olyan szakemberek közül, akik magasan képzettek a 2. cikkben említett területekhez kapcsolódó technikai és tudományos kérdésekben, oly módon, hogy összességükben a tudományos és technikai szakágazatok lehető legszélesebb körét fedjék le, és – ez utóbbi kritérium tiszteletben tartása mellett – földrajzi megoszlásuk híven tükrözze a Közösség kérdéseinek és tudományos megközelítéseinek sokféleségét.

(2)   A bizottság 11 tagból áll.

Azoknak a jelölteknek, akiket alkalmasnak találtak a csoportban való részvételre, de nem neveztek ki, felajánlják, hogy tartaléklistán szerepeljenek. A tartaléklistát a Bizottság felhasználhatja a tagokat helyettesítő jelöltek kinevezésére.

(3)   A következő rendelkezéseket kell alkalmazni:

a tagokat személyre szólóan nevezik ki, és mindenfajta külső utasítástól függetlenül kell tanácsot adniuk a Bizottságnak. Hatáskörüket nem ruházhatják át másik bizottsági tagra vagy harmadik személyre,

a tagokat hároméves, megújítható időtartamra nevezik ki. A tagok azonban az (1) bekezdésben említett kinevezéstől számított három egymást követő megbízatásnál tovább nem maradhatnak hivatalban. Egy tag mindaddig hivatalban marad, amíg a helyébe lépő tagot nem nevezték ki, illetőleg saját megbízatását nem hosszabbították meg,

megbízatásuk hátralévő idejére helyettesíteni lehet azokat a tagokat, akik már nem képesek hatékonyan hozzájárulni a csoport munkájához, akik lemondanak, vagy akik nem tartják tiszteletben az e bekezdés első vagy második francia bekezdésében meghatározott feltételeket vagy az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 287. cikkét,

a tagok minden évben írásbeli nyilatkozatot tesznek, amelyben kötelességként vállalják, hogy a közérdek szolgálatában járnak el, illetve írásban nyilatkoznak arról is, hogy mentesek mindenfajta olyan érdektől, amely függetlenségüket veszélyeztetné,

a tagok nevét a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Főigazgatóság honlapján és az Európai Unió Hivatalos Lapjának C sorozatában hozzák nyilvánosságra. A tagok nevének összegyűjtése, kezelése és nyilvánosságra hozatala a személyes adatok védelmére és feldolgozására vonatkozó 45/2001/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (4) rendelkezéseivel összhangban történik.

4. cikk

Működés

(1)   A csoport a tagjai közül elnököt és két alelnököt választ. A választás a tagok egyszerű többségével történik.

(2)   A Bizottság egyetértésével alcsoportok állíthatók fel meghatározott kérdések vizsgálatára, a csoport által meghatározott megbízatással; ezen alcsoportok a megbízatásuk teljesítését követően feloszlanak.

(3)   A Bizottság képviselője a napirenden szereplő témában járatos szakértőket vagy megfigyelőket hívhat meg a csoport vagy az alcsoportok tanácskozásaira, amennyiben ez hasznosnak és/vagy szükségesnek bizonyul.

(4)   A csoport vagy az alcsoportok tanácskozásain való részvétel keretében szerzett információk nem adhatók tovább, amennyiben a Bizottság bizalmasnak nyilvánítja azokat.

A tagok nem használhatják fel szakmai céllal azon információkat, amelyek csoporttagként a tudomásukra jutottak.

(5)   A csoport és az alcsoportok rendszerint a Bizottság és szolgálatainak valamelyik székhelyén üléseznek a Bizottság által meghatározott módon és időbeosztás szerint. A titkársági teendőket a Bizottság látja el. A megbeszélésekben érdekelt egyéb bizottsági tisztviselők részt vehetnek az üléseken.

(6)   A csoport a Bizottság által elfogadott eljárásiszabályzat-minta alapján fogadja el eljárási szabályzatát.

(7)   A Bizottság szolgálatai az interneten az érintett dokumentum eredeti nyelvén közzétehetik a véleménykérelmeket, a napirendeket, a beszámolókat és a csoport által elfogadott véleményeket. Ezenkívül ugyanilyen feltételek mellett közzéteheti a csoport bármely munkadokumentumát.

5. cikk

Az ülések költségei

A tagoknak, szakértőknek és megfigyelőknek a csoport tevékenységeinek keretében felmerülő utazási és tartózkodási költségeit a Bizottság az érvényben lévő rendelkezéseinek megfelelően visszatéríti. A betöltött tisztségek nem járnak díjazással.

Az ülésekkel kapcsolatos kiadásokat az érintett szolgálatok azon előirányzatainak kimerüléséig térítik vissza, amelyeket az éves forrásfelosztási eljárás keretében állapítottak meg.

6. cikk

Hatályon kívül helyezés

A 93/53/EGK bizottsági határozat hatályát veszti.

A 93/53/EGK határozattal létrejött bizottság azonban mindaddig hivatalban marad, ameddig a Bizottság nem értesíti tagjait az e határozat által létrejött csoport hivatalba lépéséről.

7. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 20-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 93., 2006.3.31., 12. o.

(2)  HL L 93., 2006.3.31., 1. o.

(3)  HL L 13., 1993.1.21., 16. o. A legutóbb a 97/656/EK határozattal (HL L 277., 1997.10.10., 30. o.) módosított határozat.

(4)  HL L 8., 2001.1.12., 1. o.


Top