EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R2012

A Tanács 2012/2006/EK rendelete ( 2006. december 19. ) a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendelet módosításáról és helyesbítéséről, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK rendelet módosításáról

OJ L 384, 29.12.2006, p. 8–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 200M , 1.8.2007, p. 536–540 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 081 P. 47 - 51
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 081 P. 47 - 51

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; közvetve hatályon kívül helyezte: 32013R1305

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2012/oj

29.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 384/8


A TANÁCS 2012/2006/EK RENDELETE

(2006. december 19.)

a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendelet módosításáról és helyesbítéséről, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 36. cikkére és 37. cikke (2) bekezdésének harmadik albekezdésére,

tekintettel a Bolgár Köztársaság és Románia csatlakozási szerződésére és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a Bolgár Köztársaság és Románia csatlakozási okmányára (a továbbiakban: a 2005-ös csatlakozási okmány) és különösen annak 56. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére,

mivel:

(1)

Az 1782/2003/EK rendelet (1) létrehozta a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályait, és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott bizonyos támogatási rendszereket.

(2)

Az 1782/2003/EK rendelet 42. cikkének (8) bekezdése és 71d. cikkének (6) bekezdése az örökség esetének kivételével megtiltja a nemzeti tartalék felhasználásával létrehozott jogosultságok átruházását. Egyesülések és szétválások esetében azonban helyénvaló lehetővé tenni a mezőgazdasági termelők számára a nemzeti tartalékból kiosztott támogatási jogosultságok átvitelét a kialakuló új mezőgazdasági üzembe vagy üzemekbe.

(3)

A tapasztalatok szerint a termeléstől független jövedelemtámogatási rendszer vonatkozásában a mezőgazdasági területek támogathatóságának szabályai egyszerűek is lehetnek. Különösen helyénvaló az olajfákkal beültetett mezőgazdasági területekre vonatkozó egységes támogatási rendszerre vonatkozó szabályok egyszerűsítése.

(4)

Máltán a szarvasmarha- és borjúágazat mezőgazdasági termelői többségének nem áll rendelkezésére földterület. Ilyen különleges körülmények között az 1782/2003/EK rendelet 71m. cikkében megállapított különös feltételek alkalmazása a szarvasmarha- és borjúágazat fenntartható fejlesztése terén komoly nehézségeket, valamint túlzott adminisztratív munkamennyiséget teremthet. Helyénvaló az egységes támogatási rendszer keretében az érintett máltai mezőgazdasági termelők részére történő kifizetések esetében egyszerűsített feltételekről rendelkezni.

(5)

Jelenleg azok a tagállamok, így a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia (a továbbiakban: „az új tagállamok”), amelyek az egységes területalapú támogatási rendszert alkalmazzák, nem részesülhetnek az energianövények termesztéséhez nyújtott közösségi támogatásokból. Az energianövényekre vonatkozó támogatási rendszernek az 1782/2003/EK rendelet 92. cikke alapján elvégzett felülvizsgálata kimutatta, hogy helyénvaló az energianövényekre vonatkozó támogatási rendszert 2007-től kezdődően azonos feltételek mellett valamennyi tagállamra kiterjeszteni. Ezért a garantált legnagyobb területet arányosan meg kell növelni, elő kell írni, hogy az új tagállamokban a támogatási rendszerek bevezetéséhez előírt növekedési ütem nem alkalmazandó az energianövények támogatási rendszerére, és módosítani kell az egységes területalapú támogatási rendszerre vonatkozó szabályokat.

(6)

Az állandó energianövények szerepének megerősítése és e növények termelésének ösztönzése érdekében a tagállamok számára engedélyezni kell, hogy az állandó növénykultúráknak az energianövényekre vonatkozó támogatásban részesült területekre való telepítésével kapcsolatos költségek legfeljebb 50 %-áig terjedő nemzeti támogatást nyújtsanak.

(7)

Az új tagállamok cukorrépa- és cukornádtermelői a cukorágazat piacának közös szervezéséről szóló, 2001. június 19-i 1260/2001/EK tanácsi rendelet (2) alapján csatlakozásuk óta ártámogatásban részesültek. Ezért az 1782/2003/EK rendelet 10f. fejezetében meghatározott, a cukorrépa- és cukornádtermelőkre vonatkozó közösségi támogatásra a cukorrépa- és cukornádtermelők támogatásának alkalmazási időpontjától kezdve nem vonatkozik a rendelet 143a. cikkében előírt növekedési ütem. Helyénvaló továbbá pontosítani az e támogatás alkalmazására és az érintett mezőgazdasági termelőknek nyújtandó támogatás kiszámítására vonatkozó feltételeket.

(8)

A tapasztalatok szerint az egységes területalapú támogatási rendszer a mezőgazdasági termelőknek nyújtott termeléstől független jövedelemtámogatás hatékony és egyszerű rendszere. Az egyszerűsítés érdekében helyénvaló engedélyezni az új tagállamok számára, hogy 2010 végéig alkalmazzák ezt a rendszert. Nem tűnik azonban helyénvalónak az egységes területalapú támogatási rendszert alkalmazó tagállamok számára megadott, a jogszabályban foglalt gazdálkodási követelmények kölcsönös megfeleltetésbe való bevonásának kötelezettsége alóli mentesség 2008-nál tovább történő meghosszabbítása. Bizonyos vidékfejlesztési intézkedéseknek a meg nem hosszabbítással való összeegyeztethetőségét biztosítandó, az 1698/2005/EK rendelet (3) 51. cikkében ezt figyelembe kell venni.

(9)

Normál körülmények között a mezőgazdasági termelők megegyezhetnek maguk között az elkülönített cukortámogatásban részesülő mezőgazdasági üzem (vagy annak egy része) átruházási feltételeiről. Öröklés esetében azonban helyénvaló arról rendelkezni, hogy az örökös kapja az elkülönített cukortámogatást.

(10)

Az 1782/2003/EK rendeletet a 2005-ös csatlakozási okmány és e rendelet is módosítja, és a módosításoknak egyazon napon kell hatályba lépniük. A jogbiztonság érdekében meg kell határozni a módosítások alkalmazásának sorrendjét.

(11)

Az 1782/2003/EK és az 1698/2005/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(12)

Az Unió legkülső régiói részére egyedi mezőgazdasági intézkedések megállapításáról szóló, 2006. január 30-i 247/2006/EK tanácsi rendelet (4) módosította az 1782/2003/EK rendelet I. mellékletét. Egy hiba következtében az olívaolajra és a komlóra vonatkozó bejegyzésekben nem vették figyelembe az említett melléklet azon módosításait, amelyeket a közös agrárpolitika keretébe tartozó közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 1782/2003/EK tanácsi rendelet módosításáról, továbbá az 1782/2003/EK tanácsi rendeletben meghatározott egységes támogatási rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 795/2004/EK rendelet módosításáról szóló, 2005. december 22-i 2183/2005/EK bizottsági rendelet vezetett be. Az 1782/2003/EK rendelet I. mellékletét ezért ennek megfelelően helyesbíteni kell, a 2183/2005/EK rendelet alkalmazásának időpontjától kezdődő hatállyal,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A többek között a 2005-ös csatlakozási okmánnyal módosított 1782/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 20. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A IV. cím 10b. fejezetében előírt, olajfaligetekkel kapcsolatos támogatást alkalmazó tagállamok esetében az azonosítási rendszer az olajfaültetvényekre vonatkozóan földrajzi információs rendszert foglal magában, amely az olajfákra és a velük beültetett területekre vonatkozó alfanumerikus számítógépes adatbázisból és számítógépes grafikus referencia-adatbázisból áll.”;

b)

a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„(3)   A IV. cím 10b. fejezetében meghatározott, olajfaligetekre vonatkozó támogatást nem alkalmazó tagállamok dönthetnek úgy is, hogy a (2) bekezdésben említett, az olajfaültetvényekre vonatkozó földrajzi információs rendszert integrálják a mezőgazdasági parcellákra vonatkozó információs rendszerbe.”

2.

A 22. cikk (1) bekezdésének második francia bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„—

a IV. cím 10b. fejezetében előírt, olajfaligetekkel kapcsolatos támogatás alkalmazása esetén, vagy amennyiben a tagállam a 20. cikk (3) bekezdésében említett lehetőséggel él, az olajfák száma és elhelyezkedésük a parcellában,”.

3.

A 42. cikk (8) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A tényleges vagy várható örökség címén való átszállás vagy az egyesülések és szétválások esetének kivételével és a 46. cikktől eltérve a nemzeti tartalék felhasználásával létrehozott jogosultságok a kiutalásuk kezdetétől számított öt éven belül nem ruházhatók át. Egyesülés vagy szétválás esetén az eredetileg a nemzeti tartalékból kiosztott jogosultságok az ötéves időtartam fennmaradó részére az új mezőgazdasági üzem(ek)et kezelő mezőgazdasági termelő(k)nél maradnak.”

4.

A 44. cikk (2) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A »támogatható hektárszám« kiterjed a komlóval beültetett, vagy az átmenetileg területpihentetési kötelezettség alá eső, illetve az olajfákkal beültetett területekre is.”

5.

Az 51. cikk a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)

állandó növénykultúrák, az olajfák vagy a komló kivételével;”.

6.

Az 56. cikk (4) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   A tagállamok számára engedélyezni kell, hogy a biomassza pihentetett földterületen való termelésére szánt állandó növénykultúrák telepítésével kapcsolatos költségek legfeljebb 50 %-áig terjedő nemzeti támogatást fizessenek.”

7.

A 60. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Amennyiben egy tagállam él az 59. cikkben előírt lehetőséggel, a mezőgazdasági termelő – az 51. cikk b) és c) pontjától eltérve és e cikkel összhangban – a 44. cikk (3) bekezdésével összhangban bejelentett parcellákat a 2200/96/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében vagy a 2201/96/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett termékek, továbbá olyan burgonya termelésére is használhatja, amely nem burgonyakeményítő-gyártásra szánt burgonya – amelyre e rendelet 93. cikke alapján támogatás jár –, azonban nem használhatja azokat az 51. cikk a) pontjában említett növények termesztésére.”

8.

A 71d. cikk (6) bekezdésének első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(6)   A tényleges vagy várható örökség címén való átszállás vagy egyesülések és szétválások és a (3) bekezdés alkalmazása esetének kivételével, továbbá a 46. cikktől eltérve a nemzeti tartalék felhasználásával létrehozott jogosultságok a kiutalásuk kezdetétől számított öt éven belül nem ruházhatók át. Egyesülés vagy szétválás esetén az eredetileg a nemzeti tartalékból kiosztott jogosultságok az ötéves időtartam fennmaradó részére az új mezőgazdasági üzem(ek)et kezelő mezőgazdasági termelő(k)nél maradnak.”

9.

A 71g. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A mezőgazdasági termelő – az 51. cikk b) és c) pontjától eltérve és e cikkel összhangban – a 44. cikk (3) bekezdésével összhangban bejelentett parcellákat a 2200/96/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében vagy a 2201/96/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett termékek, továbbá olyan burgonya termelésére is használhatja, amely nem burgonyakeményítő-gyártásra szánt burgonya – amelyre e rendelet 93. cikke alapján támogatás jár –, azonban nem használhatja azokat az 51. cikk a) pontjában említett növények termesztésére.”

10.

A 71m. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„Máltára azonban nem kell alkalmazni a második bekezdést, az első albekezdésben előírt eltérést pedig azon feltétel nélkül kell alkalmazni, hogy a mezőgazdasági termelő az egységes támogatási rendszerre való áttérés előtt végzett, számosállat-egységben kifejezett mezőgazdasági tevékenységének legalább 50 %-át fenntartja.”

11.

A 88. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

„A 143a. és a 143c. cikket energianövényekre vonatkozó támogatásra nem kell alkalmazni a 2007. január 1-jei összetételű Közösségben.”

12.

A 89. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A garantált legnagyobb terület, amelyre támogatás nyújtható, 2 000 000 ha.”

13.

A szöveg a következő cikkel egészül ki:

„90a. cikk

Nemzeti támogatás

A tagállamok számára engedélyezni kell, hogy az állandó növénykultúráknak az energianövényekre vonatkozó támogatásban részesülő területekre való telepítésével kapcsolatos költségek legfeljebb 50 %-áig terjedő nemzeti támogatást nyújtsanak.”

14.

A 110q. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A cukorrépa- és cukornádtermelők közösségi támogatásban részesülnek azokban a tagállamokban, amelyek a 320/2006/EK rendelet 3. cikkében előírt szerkezetátalakítási támogatást a 318/2006/EK rendelet III. mellékletében 2006. február 20-án megállapított cukorkvóta legalább 50 %-ára biztosított.”

15.

A 110s. cikk helyébe a következő szöveg lép:

„110s. cikk

A támogatás összege

A támogatást a szabványos minőségű fehér cukor tonnájára kell meghatározni. A támogatás összege azon összeg fele, amely az érintett tagállam számára úgy adódik, hogy az adott év tekintetében a VII. melléklet K. pontjának 2. alpontjában említett felső határ összegét elosztja a 318/2006/EK rendelet III. mellékletében 2006. február 20-án megállapított cukor- és inulinszirup-kvóta teljes mennyiségével.

A 143a. és a 143c. cikket a cukorrépa- és cukornádtermelőkre vonatkozó támogatásra nem kell alkalmazni.”

16.

A 143b. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   Az új tagállamok legkésőbb a csatlakozás időpontjában dönthetnek úgy, hogy a közvetlen kifizetéseket – a IV. cím 5. fejezetében meghatározott, az energianövényekre vonatkozó támogatás kivételével – a (9) bekezdésben említett alkalmazási időtartam alatt felváltják a (2) bekezdéssel összhangban kiszámított egységes területalapú támogatási rendszerrel.”;

b)

az (5) bekezdés első albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Az egységes területalapú támogatási rendszer értelmében történő támogatásnyújtás alkalmazásában támogatható a (4) bekezdésben előírt kritériumoknak megfelelő valamennyi olyan mezőgazdasági parcella és a rövid életciklusú erdei fákkal (ex 0602 90 41 KN-kód) beültetett valamennyi olyan mezőgazdasági parcella, amelyet 2003. június 30-ig megfelelő mezőgazdasági körülmények között tartottak és amelyre vonatkozik a 88. cikkben előírt, energianövényekkel kapcsolatos támogatás. Bulgária és Románia esetében azonban a (4) bekezdésben előírt kritériumoknak megfelelő valamennyi olyan mezőgazdasági parcella, és a rövid életciklusú erdei fákkal (ex 0602 90 41 KN-kód) beültetett valamennyi olyan mezőgazdasági parcella, amelyre vonatkozik a 88. cikkben előírt, energianövényekkel kapcsolatos támogatás, támogatható.”;

c)

a (6) bekezdés harmadik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„2005. január 1-jétől2008. december 31-ig a 3., a 4., a 6., a 7. és a 9. cikk alkalmazása nem kötelező az új tagállamok számára a jogszabályokban foglalt gazdálkodási követelményekhez kapcsolódó rendelkezések tekintetében. Bulgária és Románia számára azonban 2011. december 31-ig nem kötelező a 3., a 4., a 6., a 7. és a 9. cikk alkalmazása.”;

d)

a (9) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(9)   A (11) bekezdésre is figyelemmel, 2010 végéig minden új tagállam alkalmazhatja az egységes területalapú támogatási rendszert. Bulgária és Románia azonban 2011 végéig alkalmazhatja az egységes területalapú támogatási rendszert. Az új tagállamok legkésőbb az alkalmazás utolsó évének augusztus 1-jéig értesítik a Bizottságot az alkalmazás megszüntetésére vonatkozó szándékukról.”;

e)

a (11) bekezdés harmadik albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Az egységes területalapú támogatási rendszer alkalmazási időtartamának a (9) bekezdésben említett végéig a 143a. cikkben megállapított százalékarányt kell alkalmazni. Amennyiben az egységes területalapú támogatási rendszer alkalmazási időszakát egy, e bekezdés első albekezdésének b) pontja alapján hozott határozatnak megfelelően 2010 végénél tovább meghosszabbítják, az egységes területalapú támogatási rendszer alkalmazása utolsó évének végéig a 143a. cikkben 2010-re meghatározott százalékarányt kell alkalmazni.”

17.

A 143ba. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés első albekezdésében az első mondat helyébe a következő lép:

„A 143b. cikktől eltérve az egységes területalapú támogatási rendszert alkalmazó új tagállamok 2006. április 30-ig határozhatnak úgy, hogy a 2006–2010. év tekintetében elkülönített cukortámogatást nyújtanak az egységes területalapú támogatási rendszer alapján jogosult mezőgazdasági termelőknek.”;

b)

a (3) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   A (2) bekezdéstől eltérve, valamennyi érintett új tagállam azon év március 31-ig, amelyre vonatkozóan az elkülönített cukortámogatás biztosított, valamint tárgyilagos kritériumok alapján dönthet úgy, hogy az elkülönített cukortámogatás esetében a VII. melléklet K. pontjában felsoroltaknál alacsonyabb felső határt alkalmaz. Amennyiben az (1) bekezdésnek megfelelően kiszámított összegek együttesen meghaladják az érintett új tagállam által meghatározott felső határt, a mezőgazdasági termelőkre évente jutó összeget arányosan csökkenteni kell.”;

c)

a cikk a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6)   Tényleges vagy várható örökség esetén az elkülönített cukortámogatást a mezőgazdasági üzemet öröklő mezőgazdasági termelőnek kell nyújtani, amennyiben ez a termelő az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult.”

18.

Az I. melléklet a következőképpen módosul:

a)

az olívaolajra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő lép:

„Olívaolaj

E rendelet IV. címének 10b. fejezete

Területalapú támogatás

A 795/2004/EK rendelet (HL L 141., 2004.4.30., 1. o.) 48a. cikkének (11) bekezdése

Máltára és Szlovéniára 2006-ban”

b)

a komlóra vonatkozó bejegyzés helyébe a következő lép:

„Komló

E rendelet IV. címének 10d. fejezete (***) (*****)

Területalapú támogatás

A 795/2004/EK rendelet 48a. cikkének (12) bekezdése

Szlovéniára 2006-ban”

2. cikk

Az 1698/2005/EK rendelet 51. cikkének (3) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:

„Az első albekezdésben előírt eltérés 2008. december 31-ig alkalmazandó. Bulgária és Románia esetében az eltérés 2011. december 31-ig alkalmazandó.”

3. cikk

Ez a rendelet Bulgária és Románia 2005-ös csatlakozási szerződésének hatálybalépése esetén, és annyiban, amennyiben e rendelet rendelkezései e szerződésen alapulnak, 2007. január 1-jén lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2007. január 1-jétől kell alkalmazni. Mindazonáltal az 1. cikk 6. pontját 2005. január 1-jétől, az 1. cikk 14., 15., 17. és 18. pontját pedig 2006. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 19-én.

a Tanács részéről

az elnök

J. KORKEAOJA


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 1. o. A legutóbb az 1405/2006/EK rendelettel (HL L 265., 2006.9.26., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 178., 2001.6.30., 1. o. A 318/2006/EK rendelettel (HL L 58., 2006.2.28., 1. o.) hatályon kívül helyezett rendelet.

(3)  HL L 277., 2005.10.21., 1. o. A legutóbb az 1463/2006/EK rendelettel (HL L 277., 2006.10.9., 1. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 42., 2006.2.14., 1. o.


Top