EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1979

A Bizottság 1979/2006/EK rendelete ( 2006. december 22. ) a vámkontingenseknek a harmadik országokból importált tartósított gomba tekintetében történő megnyitásáról és kezeléséről

OJ L 368, 23.12.2006, p. 91–95 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 312M , 22.11.2008, p. 246–250 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 080 P. 205 - 210
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 080 P. 205 - 210
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 037 P. 3 - 7

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; hatályon kívül helyezte: 32020R0760 . Latest consolidated version: 01/01/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1979/oj

23.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 368/91


A BIZOTTSÁG 1979/2006/EK RENDELETE

(2006. december 22.)

a vámkontingenseknek a harmadik országokból importált tartósított gomba tekintetében történő megnyitásáról és kezeléséről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási szerződésére és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási okmányára és különösen annak 41. cikkére,

tekintettel a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-termékek piacának közös szervezéséről szóló, 1996. október 28-i 2201/96/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 15. cikke (1) bekezdésére,

mivel:

(1)

A többoldalú kereskedelmi tárgyalások uruguayi fordulóján megkötött mezőgazdasági megállapodás (2) alapján a Közösség vállalta, hogy 1995. július 1-jétől bizonyos feltételekkel közösségi vámkontingenseket nyit meg az Agaricus spp. nemzetségbe tartozó bizonyos tartósított gombák számára.

(2)

E vámkontingensek kezelésének feltételeit a vámkontingenseknek a harmadik országokból importált tartósított gomba tekintetében történő megnyitásáról és kezeléséről szóló, 2004. október 26-i 1864/2004/EK bizottsági rendelet (3) állapítja meg. Az egyértelműség érdekében e rendeletet hatályon kívül kell helyezni, és új rendeletet kell a helyébe léptetni.

(3)

A 2006/398/EK tanácsi határozattal (4) jóváhagyott, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXIV. cikke 6. pontja és XXVIII. cikke értelmében az Európai Közösség és a Kínai Népköztársaság között levélváltás formájában létrejött megállapodás rendelkezik a 0711 51 00, a 2003 10 20 és a 2003 10 30 KN-kód alá tartozó, az Agaricus nemzetségbe sorolt, Kínából származó tartósított gombákra vonatkozó vámkontingens 5 200 tonnával történő növeléséről.

(4)

Az importengedélyek rendszere alá tartozó mezőgazdasági termékek behozatali vámkontingenseinek kezelésére vonatkozó közös szabályok megállapításáról szóló, 2006. augusztus 31-i 1301/2006/EK bizottsági rendelet (5) a 2007. január 1-jétől kezdődő behozatali vámkontingens-időszakokra érvényes importengedélyekre vonatkozik. Az 1301/2006/EK rendelet különösen az importengedélyek iránti kérelmek, a kérelmezők jogállása és az engedélyek kiállítása tekintetében állapít meg részletes rendelkezéseket. Az említett rendelet szerint az engedélyek érvényességi ideje nem lépheti túl a behozatali vámkontingens-időszak utolsó napját. Az 1301/2006/EK rendelet rendelkezéseit az e rendelet alapján kiállított importengedélyekre és az e rendeletben megállapított, a kérelmezőkre vonatkozó további feltételek és eltérések sérelme nélkül kell alkalmazni.

(5)

Részletes rendelkezéseket kell hozni annak biztosítására, hogy a vámkontingensen felüli mennyiségekre a közös vámtarifa szerinti teljes vámot vessék ki. Az engedélyeket ezért azon időszak végén kell kibocsátani, amelyben a mennyiségeket ellenőrzik, illetve a tagállamok megküldik a szükséges értesítéseket. E rendelkezéseknek ki kell egészíteniük azokat a rendelkezéseket, vagy el kell térniük azoktól a rendelkezésektől, amelyeket a mezőgazdasági termékekre vonatkozó import- és exportengedélyek és előzetes rögzítési bizonyítványok rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról szóló, 2000. június 9-i 1291/2000/EK bizottsági rendelet (6) állapított meg.

(6)

A közösségi piacon továbbra is biztosítani kell az érintett termékek stabil árakon való forgalmazását, elkerülve a piac komoly áringadozások és a közösségi gyártókra gyakorolt negatív hatások által okozta szükségtelen torzulásait. Evégett fokozott mértékben kell ösztönözni az importőrök közötti versenyt, illetve csökkenteni kell a rájuk háruló adminisztratív terheket.

(7)

A jelenlegi importőrök érdekében, akik az érintett termékekből általában jelentős mennyiségeket importálnak, illetve a piacra lépő új importőrök érdekében, akik számára ugyanúgy lehetőséget kell biztosítani a tartósított gombák vámkontingenseire vonatkozó engedélyek kérelmezésére, különbséget kell tenni a hagyományos és az új importőrök között. Világosan meg kell határozni az importőrök e két csoportját, valamint bizonyos kritériumokat kell előírni a kérelmezők státusa és a kiadott engedélyek felhasználása vonatkozásában.

(8)

Az importőrök két csoportja között elosztandó mennyiségeket a kiadott engedélyek helyett inkább ténylegesen importált mennyiségek alapján helyénvaló meghatározni.

(9)

A referenciamennyiség meghatározása során a jelenlegi importőrök referenciamennyisége csökkentésének elkerülése végett a jelenlegi importőrök érdekében a tartósított gombák azon mennyiségét is számításba kell venni, amely az e rendelet által megállapított vámkontingensbe tartozik, de behozatalára vis maior miatt a behozatali kontingensidőszakon belül nem került sor.

(10)

Az importőrök mindkét csoportja által benyújtott, harmadik országokból származó tartósított gomba importja iránti engedélykérelmeket bizonyos korlátozásokhoz kell kötni. Ezek a korlátozások nemcsak az importőrök közötti verseny fenntartása miatt szükségesek, hanem amiatt is, hogy a gyümölcs- és zöldségágazatban valós kereskedelmi tevékenységet kifejtő valamennyi importőrnek lehetőséget biztosítsanak jogszerű kereskedelmi helyzetének többi importőrrel szembeni védelmére, illetve hogy a piacot egyetlen importőr se tudja ellenőrzése alá vonni.

(11)

A tartósított gombákra vonatkozó vámkontingensek kezelésének tökéletesítése és egyszerűsítése érdekében egyértelmű rendelkezéseket kell hozni az engedélykérelmek benyújtásának dátumára és módjára, illetve az engedélyeknek a tagállamok illetékes hatóságai által történő kiadására vonatkozóan.

(12)

Intézkedéseket kell hozni annak érdekében is, hogy minimálisra csökkentsék az importengedély iránti spekulatív kérelmek számát, mert az ilyen kérelmek miatt fordulhat elő, hogy a vámkontingensek nem kerülnek teljes kihasználásra. Az érintett termék jellegéből és értékéből kifolyólag a termékre – amelyre import engedélykérelmet nyújtottak be – tonnánként (töltőtömeg) biztosítékot kell letétbe helyezni. A biztosíték összegének elég magasnak kell lennie a spekulatív kérelmek kiszűréséhez, viszont túl magasnak sem szabad lennie, nehogy elriassza a gyümölcs- és zöldségpiacon valós kereskedelmi tevékenységet folytató importőröket. A biztosíték mértékének meghatározására a legmegfelelőbb objektív kritérium a jelenleg 0711 51 00, 2003 10 20 és 2003 10 30 KN-kód alá tartozó, az Agaricus spp. nemzetségbe sorolt tartósított gombák Közösségbe irányuló importjaira alkalmazandó kiegészítő vám átlagának a 2 %-os határig terjedő megállapítása.

(13)

Bulgária és Románia 2007. január 1-jén csatlakozik az Európai Unióhoz. Következésképpen a jelenleg számukra biztosított GATT-vámkontingenst más szállítókra kell átruházni.

(14)

Átmeneti intézkedéseket kell bevezetni annak érdekében, hogy a Bulgáriában és Romániában működő importőröknek haszna származzon ebből a rendeletből.

(15)

Rendelkezéseket kell megállapítani a 2007-es és 2008-as évre a célból, hogy megkülönböztessék egyrészt a 2006. december 31-i összetételű Közösségben működő hagyományos és új importőröket, másrészt pedig az új tagállamokban működő hagyományos és új importőröket.

(16)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Feldolgozottgyümölcs- és Feldolgozottzöldség-piaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Vámkontingens megnyitása és alkalmazandó vámok

(1)   Az e rendeletben rögzített feltételek értelmében a 0711 51 00, 2003 10 20 és 2003 10 30 KN-kód alá sorolt, az Agaricus nemzetségbe tartozó fajokból készített tartósított gomba (a továbbiakban: tartósított gomba) Közösségbe történő importjára vonatkozó vámkontingensek megnyitásra kerülnek. Az egyes vámkontingensek mennyisége, tételszáma, valamint alkalmazási időszaka az I. mellékletben kerül meghatározásra.

(2)   Az alkalmazandó vámtétel 12 %-os értékvám a 0711 51 00 KN-kód alá tartozó termékek esetében és 23 % a 2003 10 20 és 2003 10 30 KN-kód alá tartozó termékek esetében.

2. cikk

Az 1291/2000/EK és az 1301/2006/EK rendelet alkalmazása

Az 1291/2000/EK és az 1301/2006/EK rendelet alkalmazandó, amennyiben e rendelet máshogy nem rendelkezik.

3. cikk

Fogalommeghatározások

(1)   E rendelet alkalmazásában az „illetékes hatóságok” az e rendelet végrehajtása céljából a tagállam által kijelölt szervet vagy szerveket jelenti.

(2)   E rendelet alkalmazásában a „referenciamennyiség” a hagyományos importőr által az elmúlt három naptári év egyike folyamán naptári évenként importált tartósított gomba legnagyobb mennyiségét (töltőtömeg) jelenti.

A referenciamennyiség kiszámításakor nem veszik figyelembe a 2006. december 31-i összetételű Közösség tagállamaiból, vagy Bulgáriából és Romániából származó tartósított gomba importját.

A referenciamennyiségek meghatározásánál az 1. cikk (1) bekezdésében említett vámkontingensekbe tartozó és a behozatali vámkontingens-időszakon belül vis maior miatt nem importált tartósított gombát is figyelembe veszik.

4. cikk

Importőrök besorolása

(1)   Az 1301/2006/EK rendelet 5. cikkétől eltérve a „hagyományos importőr” azon importőrre vonatkozik, aki igazolni tudja, hogy:

a)

a megelőző három naptári évből legalább kettőben tartósított gombát importált a Közösségbe;

b)

a 2201/96/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-termékekből a kérelmét megelőző év folyamán legalább 100 tonnát importált a Közösségbe.

(2)   Az 1301/2006/EK rendelet 5. cikkétől eltérve „új importőrnek” tekintendő az az e cikk (1) bekezdésében nem említett importőr, aki a 2201/96/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-termékekből a megelőző két naptári év mindegyikében legalább 50 tonnát importált a Közösségbe.

(3)   A hagyományos és az új importőr egy adott behozatali vámkontingens-időszakra vonatkozó első kérelme beadásakor a székhelye szerinti és a héa-nyilvántartás helye szerinti tagállam illetékes hatóságának bizonyítékokat szolgáltat annak igazolására, hogy az (1) és a (2) bekezdésben megállapított feltételek teljesültek.

A harmadik országokkal folytatott kereskedelem igazolása kizárólag a szabad forgalomba bocsátást biztosító vámokmányokkal történhet, amelyet a vámhatóságok megfelelően záradékoltak, és amely a kérelmezőt jelöli meg címzettként.

5. cikk

Engedélykérelmek és engedélyek

(1)   Az 1291/2000/EK rendelet 23. cikkének (2) bekezdése értelmében az importengedélyek (a továbbiakban: engedély) kiállításuktól kezdve érvényesek.

(2)   A biztosíték összege tonnánként (töltőtömeg) 40 euro.

(3)   A származási ország az engedélykérelem és az engedély 8. rovatában kerül feltüntetésre, az „igen” szó pedig kereszttel jelölendő. Az engedély csak a megjelölt országból származó importra érvényes.

(4)   Az 1291/2000/EK rendelet 9. cikkének (1) bekezdésétől eltérve, az importengedélyekből származó jogok nem átruházhatók.

6. cikk

Az összmennyiség elosztása hagyományos és új importőrök között

(1)   A Kínának és más harmadik országoknak megállapított összmennyiség az I. melléklet értelmében a következőképpen kerül elosztásra:

a)

95 % a hagyományos importőrök számára;

b)

5 % az új importőrök számára.

(2)   Ha az importőrök egyik kategóriája a Kína és más harmadik országok részére elosztott kontingenst nem használja fel teljesen, a fennmaradó részt a másik kategóriában el lehet osztani.

(3)   Az engedélykérelem 20. rovatában az esetnek megfelelően fel kell tüntetni a „hagyományos importőr” vagy az „új importőr” megjelölést.

7. cikk

A kérelmekre alkalmazandó korlátozások

(1)   A tartósított gomba Közösségbe való importjára irányuló, hagyományos importőr által benyújtott engedélykérelmek teljes összege (töltőtömeg) nem vonatkozhat a referenciamennyiség 150 %-át meghaladó mennyiségre.

(2)   Az adott területről származó tartósított gomba Közösségbe való importjára irányuló, új importőr által benyújtott engedélykérelmek teljes összege (töltőtömeg) nem haladhatja meg az e származási helyre vonatkozóan az I. mellékletben feltüntetett összmennyiség 1 %-át.

8. cikk

Az importőrök engedélykérelem-benyújtása

(1)   Az importőröknek engedélykérelmeiket január első öt munkanapja alatt kell benyújtaniuk.

(2)   Amikor a megelőző naptári év folyamán e rendelet vagy az 1864/2004/EK rendelet alapján új importőrök kaptak engedélyt, bizonyítékot kell szolgáltatniuk arra nézve, hogy a számukra biztosított mennyiségnek legalább az 50 %-át ténylegesen szabad forgalomba bocsátották.

9. cikk

Az engedélykérelmekkel kapcsolatos bejelentések

A tagállamok legkésőbb január tizedik munkanapján értesítik a Bizottságot azokról a kilogrammban kifejezett mennyiségekről, amelyekre engedélykérelmeket nyújtottak be.

A bejelentéseket KN-kód és a származási ország kódja szerint kell lebontani, emellett a bejelentésekben a hagyományos és új importőrök által kérelmezett minden egyes termékre vonatkozó mennyiséget is el kell különíteni.

10. cikk

Engedélyek kiadása

Az engedélyeket a tagállamok illetékes hatóságai adják ki a 9. cikk (1) bekezdésében előírtaknak megfelelő bejelentési határidőt követő hetedik munkanapon.

11. cikk

A Kínából származó behozatalra vonatkozó nemzetközi kötelezettségek

(1)   A Kínából származó tartósított gombának a Közösségbe történő beléptetése és szabad forgalomba bocsátása a 2454/93/EGK bizottsági rendelet (7) 55–65. cikke rendelkezéseinek hatálya alá tarozik.

(2)   A Kínából származó tartósított gombára vonatkozó származási bizonyítványt a II. mellékletben felsorolt hatóságok adják ki.

12. cikk

A tagállamok közötti közigazgatási együttműködés

A tagállamok e rendelet megfelelő alkalmazásának biztosítása érdekében meghozzák a kölcsönös adminisztratív együttműködés kialakításához szükséges intézkedéseket.

13. cikk

A 2007-es és 2008-as évre vonatkozó átmeneti intézkedésekről

A 4. cikk (1) és (2) bekezdésében foglaltaktól eltérve a 2007-es és 2008-as évre, valamint kizárólag Bulgária és Románia vonatkozásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

1.

„hagyományos importőr”: az az importőr, aki bizonyítani tudja, hogy:

a)

a megelőző három naptári évből legalább kettőben tartósított gombát importált a Közösségbe;

b)

az előző naptári év során legalább 100 tonna feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-terméket importált a 2201/96/EK rendelet 1. cikke (2) bekezdésének megfelelően;

c)

az a) és b) pontban említett importok Bulgáriába vagy Romániába irányultak, ahol az érintett importőr székhelye található;

2.

„új importőr”: az az 1. pontban nem említett importőr, aki a 2201/96/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-termékekből a megelőző két naptári év mindegyikében legalább 50 tonnát importált Bulgáriába vagy Romániába.

14. cikk

Hatályon kívül helyezés

Az 1864/2004/EK rendelet 2007. január 1-jével hatályát veszti.

15. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2007. január 1-jétől kell alkalmazni.

A 13. cikk Bulgária és Románia csatlakozási szerződésének hatálybalépésétől függően és annak hatálybalépése napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 22-én.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 297., 1996.11.21., 29. o. A legutóbb a 386/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 64., 2004.3.2., 25. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 336., 1994.12.23., 22. o.

(3)  HL L 325., 2004.10.28., 30. o. A legutóbb az 1995/2005/EK rendelettel (HL L 320., 2005.12.8., 34. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 154., 2006.6.8., 22. o.

(5)  HL L 238., 2006.9.1., 13. o.

(6)  HL L 152., 2000.6.24., 1. o. A legutóbb az 1713/2006/EK rendelettel (HL L 321., 2006.11.21., 11. o.) módosított rendelet.

(7)  HL L 253., 1993.10.11., 1. o.


I. MELLÉKLET

Az 1. cikk (1) bekezdésében említett vámkontingensek tonnában (töltőtömeg) megadott mennyisége, tételszámai és alkalmazási időszaka

Származási ország

Tételszámok

Minden év január 1-jétől december 31-ig

Kína

Hagyományos importőrök: 09.4157

Új importőrök: 09.4193

28 950

Egyéb harmadik országok

Hagyományos importőrök: 09.4158

Új importőrök: 09.4194

5 030


II. MELLÉKLET

A 10. cikk (2) bekezdésének megfelelően a származási bizonyítványok kiadására jogosult illetékes kínai hatóságok jegyzéke:

Minőségfelügyeleti Főigazgatóság

A Kínai Népköztársaság Be- és Kilépési Vizsgálati és Karanténhivatala az alábbi helyeken:

Peking

Jiangxi

Shenzhen

Shanxi

Zhuhai

Ningxia

Belső-Mongólia

Sichuan

Tianjin

Hebei

Chongqing

Shanghai

Liaoning

Yunnan

Ningbo

Jilin

Guizhou

Jiangsu

Shandong

Shaanxi

Guangxi

Zhejiang

Gansu

Heilongjiang

Anhui

Qinghai

Hainan

Hubei

Tibet

Henan

Guangdong

Fujian

Xinjiang

Xiamen

Hunan


Top