EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1637

Az Európai Központi Bank 1637/2006/EK rendelete ( 2006. november 2. ) az euro szlovéniai bevezetését követően a kötelező tartalékoknak az Európai Központi Bank által történő alkalmazására vonatkozó átmeneti rendelkezésekről (EKB/2006/15)

HL L 306., 2006.11.7, p. 15–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
HL L 314M., 2007.12.1, p. 327–328 (MT)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1637/oj

7.11.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 306/15


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK 1637/2006/EK RENDELETE

(2006. november 2.)

az euro szlovéniai bevezetését követően a kötelező tartalékoknak az Európai Központi Bank által történő alkalmazására vonatkozó átmeneti rendelkezésekről

(EKB/2006/15)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 19. cikke (1) bekezdésére, illetve a 47. cikke (2) bekezdésének cikke első francia bekezdésére,

tekintettel a kötelező tartalékok Európai Központi Bank által történő alkalmazásáról szóló, 1998. november 23-i 2531/98/EK tanácsi rendeletre (1),

tekintettel a kötelező tartalékok alkalmazásáról szóló, 2003. szeptember 12-i 1745/2003/EK (EKB/2003/9) rendeletre (2),

tekintettel az Európai Központi Bank szankciók kirovására vonatkozó hatásköréről szóló, 1998. november 23-i 2532/98/EK tanácsi rendeletre (3),

tekintettel az Európai Központi Bank által végzett statisztikai adatgyűjtésről szóló, 1998. november 23-i 2533/98/EK tanácsi rendeletre (4) és különösen annak 5. cikke (1) bekezdésére és 6. cikke (4) bekezdésére,

tekintettel a monetáris pénzügyi intézmények ágazati összevont mérlegéről szóló, 2001. november 22-i 2423/2001/EK (EKB/2001/13) rendeletre (5),

mivel:

(1)

Az euro 2007. január 1-jével történő szlovéniai bevezetése azzal jár, hogy ugyanettől a naptól kezdve a Szlovéniában található hitelintézetekre és hitelintézetek szlovéniai fióktelepeire nézve alkalmazandó lesz a kötelező tartalékrendszer.

(2)

E jogalanyoknak az Európai Központi Bank („EKB”) kötelező tartalékrendszerébe történő integrálása átmeneti rendelkezések elfogadását teszi szükségessé annak érdekében, hogy az integráció zökkenőmentes legyen, és ne keltsen aránytalan terheket a részt vevő tagállamok, közöttük Szlovénia hitelintézetei számára.

(3)

Az Alapokmány 5. cikke és az Európai Közösséget létrehozó szerződés 10. cikke együttesen utal a tagállamok azon kötelezettségére, hogy nemzeti szinten hozzák meg és hajtsák végre valamennyi szükséges intézkedést az EKB statisztikai adatszolgáltatási követelményeinek teljesítésére, valamint a statisztikai téren az euro bevezetéséhez való időbeni felkészülés biztosítására,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában az „intézmény”, a „tartalékképzési követelmény”, a „tartalékolási időszak”, a „tartalékalap” és a „részt vevő tagállam” kifejezések ugyanazzal a jelentéssel bírnak, mint az 1745/2003/EK (EKB/2003/9) rendeletben.

2. cikk

Szlovéniában található intézményekre vonatkozó átmeneti rendelkezések

(1)   Az 1745/2003/EK (EKB/2003/9) rendelet 7. cikkétől eltérve a Szlovéniában található intézmények tekintetében 2007. január 1-jétől2007. január 16-ig átmeneti tartalékolási időszak lesz érvényben.

(2)   A Szlovéniában található egyes intézmények tartalékalapját az átmeneti tartalékolási időszak tekintetében a 2006. október 31-i mérlegük elemeihez viszonyítva határozzák meg. A Szlovéniában található intézmények a 2423/2001/EK (EKB/2001/13) rendeletben rögzített, az EKB pénzügyi és banki statisztikai adatszolgáltatási rendszere szerint tájékoztatják a Banka Slovenije-t tartalékalapjukról. Azok a Szlovéniában található intézmények, amelyekre vonatkozik a 2423/2001/EK (EKB/2001/13) rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eltérés, az átmeneti tartalékolási időszakra vonatkozó tartalékalapot a 2006. szeptember 30-i mérlegük alapján számítják ki.

(3)   Az átmeneti tartalékolási időszak tekintetében a Szlovéniában található intézmény vagy a Banka Slovenije számítja ki az adott intézmény kötelező tartalékát. A kötelező tartalék kiszámítását végző fél értesíti számításáról a másik felet, megfelelő időt biztosítva számára arra, hogy a számítást ellenőrizhesse, illetve arra vonatkozólag legkésőbb 2006. december 11-ig módosítási javaslatot tehessen. A kötelező tartalék kiszámított összegét (annak bármely módosításával együtt) mindkét fél legkésőbb 2006. december 12-ig jóváhagyja. Amennyiben az értesített fél 2006. december 12-ig nem erősíti meg a kötelező tartalék összegét, úgy tekintendő, mintha elismerné, hogy az átmeneti tartalékolási időszakra a kiszámított összeg vonatkozik.

3. cikk

Az egyéb részt vevő tagállamokban található intézményekre vonatkozó átmeneti rendelkezések

(1)   Az egyéb részt vevő tagállamokban található intézményekre az 1745/2003/EK (EKB/2003/9) rendelet 7. cikke alapján alkalmazandó tartalékolási időszakot nem érinti a Szlovéniában található intézményekre irányadó átmeneti tartalékolási időszak léte.

(2)   Az egyéb részt vevő tagállamokban található intézmények dönthetnek úgy, hogy a 2006. december 13-tól2007. január 16-ig és a 2007. január 17-től2007. február 13-ig tartó tartalékolási időszakban igénybe veszik azt a lehetőséget, hogy tartalékalapjukból levonják a Szlovéniában található intézmények felé fennálló kötelezettségeiket annak ellenére, hogy a kötelező tartalék kiszámításakor azok az intézmények nem szerepelnek az 1745/2003/EK (EKB/2003/9) rendelet 2. cikkének (3) bekezdésében említett, tartalékképzésre kötelezett intézmények listáján.

(3)   Az egyéb részt vevő tagállamokban található olyan intézmények, amelyek élni kívánnak a Szlovéniában található intézmények felé fennálló kötelezettségeik levonásának lehetőségével, a 2006. december 13-tól2007. január 16-ig és a 2007. január 17-től2007. február 13-ig tartó tartalékolási időszakban a kötelező tartalék összegét (ebben a sorrendben) a 2006. október 31-i, illetve a 2006. november 30-i mérlegük alapján számítják ki, és benyújtják a 2423/2001/EK (EKB/2001/13) rendelet 1. mellékletének 1. táblázatához kapcsolódó 5. lábjegyzet szerinti táblázatot, amely szerint a Szlovéniában található intézményeket már az EKB kötelező tartalékrendszerének hatálya alá tartozónak tekintik.

Ez nem érinti az intézményeknek a 2423/2001/EK (EKB/2001/13) rendelet 1. mellékletének 1. táblázata szerinti időszakokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét, amely szerint a Szlovéniában található intézmények még mindig „külföld”-ön található banknak minősülnek.

A táblázatokat a 2423/2001/EK (EKB/2001/13) rendeletben meghatározott határidőkön belül és eljárásoknak megfelelően nyújtják be.

(4)   A 2006 decemberében, 2007 januárjában és 2007 februárjában kezdődő tartalékolási időszakok tekintetében a 2423/2001/EK (EKB/2001/13) rendelet 2. cikkének (2) bekezdésében meghatározott eltérésben részesülő azon intézmények, amely le kívánják vonni a Szlovéniában található intézmények felé fennálló kötelezettségeiket, a 2006. szeptember 30-i mérleg alapján számítják ki a kötelező tartalék összegét, és a 2423/2001/EK (EKB/2001/13) rendelet 1. mellékletének 1. táblázatához kapcsolódó 5. lábjegyzetben meghatározott táblázattal összhangban szolgáltatnak adatot, amely szerint a Szlovéniában található intézmények már az EKB kötelező tartalékrendszerének hatálya alá tartoznak.

Ez nem érinti az intézményeknek a 2423/2001/EK (EKB/2001/13) rendelet 1. mellékletének 1. táblázata szerinti időszakokra vonatkozó statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségét, amely szerint a Szlovéniában található intézmények még mindig „külföld”-ön található banknak minősülnek.

A táblázatokat a 2423/2001/EK (EKB/2001/13) rendeletben meghatározott határidőkön belül és eljárásoknak megfelelően nyújtják be.

4. cikk

Hatálybalépés és alkalmazás

(1)   Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő napon lép hatályba.

(2)   Az e rendeletben foglalt különös rendelkezések hiányában az 1745/2003/EK (EKB/2003/9) és a 2423/2001/EK (EKB/2001/13) rendeletek rendelkezéseit kell alkalmazni.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2006. november 2-án.

az EKB Kormányzótanácsa részéről

az EKB elnöke

Jean-Claude TRICHET


(1)  HL L 318., 1998.11.27., 1. o. A 134/2002/EK rendelettel (HL L 24., 2002.1.26., 1. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 250., 2003.10.2., 10. o.

(3)  HL L 318., 1998.11.27., 4. o.

(4)  HL L 318., 1998.11.27., 8. o.

(5)  HL L 333., 2001.12.17., 1. o. A legutóbb a 2181/2004/EK (EKB/2004/21) rendelettel (HL L 371., 2004.12.18., 42. o.) módosított rendelet.


Top