EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0215

A Bizottság 215/2006/EK rendelete ( 2006. február 8. ) a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet és a 2286/2003/EK módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

OJ L 38, 9.2.2006, p. 11–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 152–155 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 020 P. 20 - 24
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 020 P. 20 - 24
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 015 P. 228 - 231

No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; közvetve hatályon kívül helyezte: 32016R0481

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/215/oj

9.2.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 38/11


A BIZOTTSÁG 215/2006/EK RENDELETE

(2006. február 8.)

a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 2454/93/EGK rendelet és a 2286/2003/EK módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 247. cikkére,

mivel:

(1)

A 2454/93/EGK bizottsági rendelet (2) 173–177. cikke tartalmazza az egyes romlandó áruk vámértékének meghatározására vonatkozó különös szabályokat. A jelenlegi rendszer működtetése problémákat vetett fel a kereskedelmi folyamatok és az általános értékelési szabályok vonatkozásában. A vámjogszabályok alkalmazásának a 2913/92/EGK rendelet 19. cikke szerinti egyszerűsítése végett a jelenlegi rendszert olyan rendszerrel kell felcserélni, amelyben a tagállamok által közölt és az Európai Bizottság által közzétett egységárakat közvetlenül lehet felhasználni a bizományi szerződés alapján behozott egyes romlandó áruk vámértékének megállapítására.

(2)

Az egységes vámokmány (EV) 24-es rovatában feltüntetett, az ügylet típusára vonatkozó információ azonosítja a különböző típusú ügyleteket az Európai Unió és harmadik országok között, illetve az EU tagállamai között folytatott kereskedelemre vonatkozó statisztikák összeállítása céljából. Ezeknek az információknak a kódjait az e statisztikákhoz kapcsolódó jelenlegi közösségi szabályozás és különösen az 1172/95/EK tanácsi rendeletnek a külkereskedelmi statisztikák tekintetében való végrehajtására vonatkozó egyes rendelkezésekről szóló, 2000. szeptember 7-i 1917/2000/EK bizottsági rendelet (3) írja elő. A koherencia és a hatékonyság érdekében az egységes vámokmány 24. (az ügylet típusa) rovatában feltüntetendő kódok vonatkozásában hivatkozni kell ezekre a szabályokra. Ennek eredményeként a 2454/93/EK rendeletet módosítani kell.

(3)

A 2286/2003/EK bizottsági rendelet (4) az egységes vámokmányra és annak használatára vonatkozó új szabályozást vezetett be a 2454/93/EGK rendeletbe. Az említett intézkedéseket 2006. január 1-jétől kell alkalmazni. A 2286/2003/EK bizottsági rendelet 2. cikkének értelmében a Bizottság a tagállamok által közölt információkból összeállított jelentés alapján értékelte a tagállamoknak az érintett intézkedések végrehajtására vonatkozó terveit. Ez a jelentés kimutatta, hogy 2006. január 1-jéig egyes tagállamok nem tudják számítógépes rendszereiket átalakítani. Ezért az említett intézkedések bevezetésének időpontját bizonyos feltételek mellett 2007. január 1-re kell elhalasztani.

(4)

Ezért a 2454/93/EGK rendeletet és a 2286/2003/EK rendeletet módosítani kell.

(5)

Az egységes vámokmány 24. rovatának kitöltésekor feltüntethető jogügyletek típusainak az 1917/2000/EK rendeletben meghatározott listája 2006. január 1-i hatállyal módosult. Ugyanekkor jár le a tagállamok számára a számítógépes rendszereik átalakítására nyitva álló határidő. Ezért az említett rendelet vonatkozó rendelkezéseit 2006. január 1-től kell alkalmazni.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Vámkódex Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2454/93/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 152. cikk (1) bekezdése az alábbi a)a ponttal egészül ki:

„a)a

Az egyes, bizományi szerződés alapján behozatalra kerülő romlandó áruk vámértéke meghatározható közvetlenül a Vámkódex 30. cikke (2) bekezdésének c) pontja alapján. Ennek érdekében a tagállamok az egységárakról tájékoztatják az Európai Bizottságot, amely a 2658/87/EGK rendelet 6. cikkével összhangban az adatokat a TARIC rendszeren keresztül közzéteszi (5).

Az egységárakat az alábbiak szerint számítják ki és teszik közzé:

i.

E bekezdés a) pontjában felsorolt levonásokat követően tájékoztatják a Bizottságot az egyes termékkategóriák nettó 100 kg-jára vonatkozó egységárról. A tagállamok az a) pont ii. alpontjában említett költségekre vonatkozóan átalányösszegeket állapíthatnak meg, amelyekről a Bizottságot tájékoztatniuk kell.

ii.

Az egységárat 14 napos időszakokra vonatkozóan kell alkalmazni a behozott áruk vámértékének megállapítására; az időszakok mindig pénteken kezdődnek.

iii.

Az egységárak kiszámításának referencia-időszaka az a 14 napos időszak, amely az új egységárak megállapításának hetét megelőző csütörtökön ér véget.

iv.

Az euróban megadott egységárakat legkésőbb a rendelkezésre bocsátásuk hetének hétfőjén déli 12 óráig közlik a Bizottsággal. Amennyiben ez munkaszüneti nap, a közlést az azt közvetlenül megelőző munkanapon kell megtenni. Az egységárak csak azután lépnek érvénybe, miután az erről szóló közleményt a Bizottság közzétette.

Az e rendelkezés hatálya alá eső termékeket a 26. melléklet tartalmazza.

2.

A 173–177. cikkeket el kell hagyni.

3.

A 26. melléklet helyébe e rendelet I. melléklete lép.

4.

A 27. mellékletet el kell hagyni.

5.

A 38. melléklet e rendelet II. mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk

A 2286/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

A 3. cikk (4) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   Az 1. cikk 3–9., 17. és 18. pontját 2006. január 1-jétől kell alkalmazni. A tagállamoknak azonban lehetőségük van arra, hogy e rendelkezéseket ezen időpont előtt alkalmazzák.

Emellett a vámkezeléssel foglalkozó számítógépes rendszereik átalakításakor nehézségekbe ütköző tagállamok e rendszerek átalakítását 2007. január 1-jéig halaszthatják el. Ezekben az esetekben a tagállamok értesítik a Bizottságot a választott módszerről, amellyel és arról az időpontról, amelytől az 1. cikk 3–9., 17. és 18. pontját alkalmazzák. A Bizottság közzéteszi ezt az információt.”

3. cikk

(1)   Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

(2)   Az 1. cikk (1)–(4) bekezdése 2006. május 19-től hatályos.

(3)   Az 1. cikk (5) bekezdése 2006. január 1-jétől hatályos.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. február 8-án.

a Bizottság részéről

László KOVÁCS

a Bizottság tagja


(1)  HL L 302., 1992.10.19., 1. o. A legutóbb a 648/2005/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 117., 2005.5.4., 13. o.) módosított rendelet.

(2)  HL L 253.,1993.10.11., 1. o. A legutóbb a 883/2005/EK rendelettel (HL L 148., 2005.6.11., 5. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 229., 2000.9.9., 14. o. A legutóbb az 1949/2005/EK rendelettel (HL L 312., 2005.11.29., 10. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 343., 2003.12.31., 1. o.

(5)  HL L 256., 1987.9.7., 1. o.”


I. MELLÉKLET

„26. MELLÉKLET

A 152. CIKK (1) BEKEZDÉS a)a ALBEKEZDÉSÉBEN EMLÍTETT TERMÉKEK LISTÁJA

Egyszerűsített eljárás a bizományi szerződés alapján behozott egyes romlandó áruk vámértékének megállapítására a vámkódex 30. cikk (2) bekezdés c) pontja alapján (1)

KN- (TARIC-) kód

Árumegnevezés

Érvényességi idő

0701 90 50

Új burgonya

1.1.–6.30.

0703 10 19

Hagyma

1.1.–12.31.

0703 20 00

Fokhagyma

1.1.–12.31.

0708 20 00

Bab

1.1.–12.31.

0709200010

Spárga:

zöld

1.1.–12.31.

0709200090

Spárga:

más

1.1.–12.31.

0709 60 10

Édes paprika

1.1.–12.31.

ex 0714 20

Édesburgonya frissen vagy hűtve, egészben

1.1.–12.31.

0804300090

Ananász

1.1.–12.31.

0804400010

Avokádó

1.1.–12.31.

0805 10 20

Édes narancs

6.1.–11.30.

0805201005

Clementine

3.1.–10.31.

0805203005

Monreale és satsuma

3.1.–10.31.

0805205007

0805205037

Mandarin és wilking

3.1.–10.31.

0805207005

0805209005

0805209009

Tangerine és más

3.1.–10.31.

0805400011

Grépfrút:

fehér

1.1.–12.31.

0805400019

Grépfrút:

rózsaszínű

1.1.–12.31.

0805509011

0805509019

Lime (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

1.1.–12.31.

0806 10 10

Csemege szőlő

11.21.–7.20.

0807 11 00

Görögdinnye

1.1.–12.31.

0807190010

0807190030

Amarillo, Cuper, Honey Dew (beleértve a Cantalene fajtát), Onteniente, Piel de Sapo, (beleértve a Verde Liso fajtákat), Rochet, Tendral, Futuro fajták

1.1.–12.31.

0807190091

0807190099

Más dinnye

1.1.–12.31.

0808205010

Körte:

Nashi (Pyrus pyrifolia)

Ya (Pyrus bretscheideri)

5.1.–6.30.

0808205090

Körte:

más

5.1.–6.30.

0809 10 00

Kajszibarack

1.1.–5.30. és 8.1.–12.31.

0809 30 10

Nektarin

1.1.–6.10. és 10.1.–12.31.

0809 30 90

Őszibarack

1.1.–6.10. és 10.1.–12.31.

0809 40 05

Szilva

10.1.–6.10.

0810 10 00

Földieper

1.1.–12.31.

0810 20 10

Málna

1.1.–12.31.

0810 50 00

Kiwi

1.1.–12.31.”


(1)  A Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó szabályoktól függetlenül a termékek árumegnevezését kizárólag jelzés értékűnek kell tekinteni, a termékek listáját – e melléklet keretében – az e rendelet elfogadásának időpontjában meglévő KN- és TARIC-kódok szerint állapítják meg. Ahol ex kódok szerepelnek, a kódokat és a vonatkozó árumegnevezéseket együttesen kell figyelembe venni.


II. MELLÉKLET

A 2454/93/EGK rendelet 38. mellékletében szereplő, a 24. rovathoz tartozó megjegyzés helyébe a következő szöveg lép:

„24. rovat: Az ügylet típusa

Azoknak a tagállamoknak, melyek megkövetelik ezt az adatot, az 1917/2000/EK rendelet 13. cikkének (2) bekezdésében megjelölt táblázat A. oszlopában felsorolt egy számjegyű kódokat kell használniuk – adott esetben a 9. kód kivételével –; ezt a számot a rovat bal oldalára kell beírni. E tagállamok adott esetben előírhatják egy második számjegy alkalmazását is a B. oszlop listájáról, amelyet a rovat jobb oldalára kell beírni (1).


(1)  HL L 229., 2000.9.9., 14. o.”


Top