EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0066

A Bizottság 66/2006/Euratom rendelete ( 2006. január 16. ) a kis mennyiségű érc, alapanyag és különleges hasadóanyag szállításának az ellátási fejezet szabályai alóli kivételéről

OJ L 11, 17.1.2006, p. 6–8 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 12–14 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 12 Volume 002 P. 218 - 221
Special edition in Romanian: Chapter 12 Volume 002 P. 218 - 221
Special edition in Croatian: Chapter 12 Volume 003 P. 58 - 60

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/66/oj

17.1.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 11/6


A BIZOTTSÁG 66/2006/EURATOM RENDELETE

(2006. január 16.)

a kis mennyiségű érc, alapanyag és különleges hasadóanyag szállításának az ellátási fejezet szabályai alóli kivételéről

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 2. cikke d) pontjára, valamint 74., 77., 124. és 161. cikkére,

mivel:

(1)

A kis mennyiségű érc, alapanyag és különleges hasadóanyag átruházásának az ellátási fejezet szabályai alóli kivételéről szóló, 1966. november 29-i 17/66/Euratom bizottsági rendeletet (1) jelentősen módosították (2). Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt a rendeletet kodifikálni kell.

(2)

A Közösség ellátási helyzete a nukleáris anyagok tekintetében lehetővé teszi a szerződés 74. cikkben meghatározott kivétel engedélyezését oly módon, hogy az biztosítsa, hogy minden felhasználó rendszeresen méltányos mennyiségű ércet, alapanyagot és különleges hasadóanyagot kaphasson,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az ércek, valamint az urán- és tórium-alapanyagok tekintetében a következők kerülnek kivételre a Szerződés II. címének VI. fejezete rendelkezései alól:

a)

az ügyletenként egy tonna urán- és tóriumtartalmat (vagy urán-, vagy tóriumtartalmat) meg nem haladó mennyiségek Közösségen belüli szállítása és Közösségbe irányuló behozatala, az egyes anyagokra felhasználónként vonatkozó évi 5 tonnás mennyiségen belül;

b)

az ügyletenként egy tonna urán- és tóriumtartalmat (vagy urán- vagy tóriumtartalmat) meg nem haladó mennyiségek Közösségből történő kivitele, az egyes anyagokra exportőrönként vonatkozó évi 5 tonnás mennyiségen belül.

2. cikk

A különleges hasadóanyagok esetében, a Közösségen belüli szállítás, a Közösségbe irányuló behozatal, valamint az onnan történő kivitel kivételre kerül a Szerződés II. címének VI. fejezete rendelkezései alól, feltéve hogy elemi formájukra vonatkoztatva a 235-urán, a 233-urán, illetve a plutónium érintett mennyiségei egy ügylet esetében nem haladják meg a 200 grammot, a felhasználónkénti bármely anyagra vonatkozó évi 1 000 grammon belül. Behozatal és kivitel esetén ezt a Közösség harmadik országokkal kötött együttműködési megállapodásainak rendelkezéseire is figyelemmel kell alkalmazni.

3. cikk

Bármely személy, aki behozatalt vagy kivitelt végez, valamint bármely szállító, aki a Közösségen belüli szállítást végez az 1. és 2. cikkben meghatározott kivétel szerint, az Ellátási Ügynökségnek az így teljesített ügyletekről negyedéves nyilatkozatot nyújt be a következő adatok megadásával:

a)

az ellátási szerződés megkötésének időpontja;

b)

a szerződő felek neve;

c)

az anyag előállításának helye;

d)

a termékek kémiai és fizikai (vagy kémiai, vagy fizikai) tulajdonságai;

e)

a mennyiség metrikus mértékegységben megadva;

f)

ezen ércek, alapanyagok és különleges hasadóanyagok felhasználása vagy jövőbeni felhasználása.

Az első bekezdés e) pontjában említett nyilatkozatokban az ércek és alapanyagok tekintetében az urán- vagy tóriumtartalmat kilogrammban, a különleges hasadóanyagok tekintetében pedig a 233-urán-, 235-urán- vagy plutóniumtartalmat grammban kell kifejezni. A tizedes törtet tartalmazó számokat a legközelebbi alacsonyabb vagy magasabb egész számra kell kerekíteni aszerint, hogy a tizedes tört 0,5-nél nagyobb vagy kisebb. Amennyiben a tizedes tört 0,5, a számot a legközelebbi magasabb vagy alacsonyabb egész számra kell kerekíteni aszerint, hogy a tizedesvessző előtt álló számjegy páros vagy páratlan.

A havi nyilatkozatokat az Ügynökségnek minden egyes olyan negyedév végétől számítva egy hónapon belül nyújtják be, amely alatt az e rendeletben említett ügyleteket teljesítették.

4. cikk

A 17/66/Euratom rendelet hatályát veszti.

A hatályon kívül helyezett rendeletre történő utalásokat úgy kell tekinteni, mintha erre az rendeletre vonatkoznának, és a II. mellékletben foglalt megfelelési táblázattal összhangban kell alkalmazni.

5. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező, és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2006. január 16-án.

a Bizottság részéről

José Manuel BARROSO

az elnök


(1)  HL 241., 1966.12.28., 4057/66. o. A 3137/74/Euratom rendelettel (HL L 333., 1974.12.13., 27. o.) módosított rendelet.

(2)  Lásd az I. mellékletet.


I. MELLÉKLET

A hatályon kívül helyezett rendelet és annak módosítása

A Bizottság 17/66/Euratom rendelete (HL 241., 1966.12.28., 4057/66. o.)

A Bizottság 3137/74/Euratom rendelete (HL L 333., 1974.12.13., 27. o.)


II. MELLÉKLET

Megfelelési táblázat

17/66/Euratom rendelet

Ez a rendelet

1. cikk, bevezető mondat

1. cikk, bevezető mondat

1. cikk, első francia bekezdés

1. cikk, a) pont

1. cikk, második francia bekezdés

1. cikk, b) pont

2. cikk

2. cikk

3. cikk, első bekezdés

3. cikk, első bekezdés

3. cikk, első bekezdés, harmadik lábjegyzet

3. cikk, második bekezdés

3. cikk, második bekezdés

3. cikk, harmadik bekezdés

4. cikk

4. cikk

5. cikk

I. melléklet

II. melléklet


Top