EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006O0004

Az Európai Központi Bank iránymutatása ( 2006. április 7. ) eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásainak az euroövezeten kívüli központi bankok és országok, illetve nemzetközi szervezetek számára euróban történő nyújtásáról (EKB/2006/4)

OJ L 107, 20.4.2006, p. 54–57 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 622–625 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 007 P. 248 - 251
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 007 P. 248 - 251
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 96 - 99

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; hatályon kívül helyezte: 32018O0014 . Latest consolidated version: 24/05/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2006/294/oj

20.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 107/54


AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK IRÁNYMUTATÁSA

(2006. április 7.)

eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásainak az euroövezeten kívüli központi bankok és országok, illetve nemzetközi szervezetek számára euróban történő nyújtásáról

(EKB/2006/4)

(2006/294/EK)

AZ EURÓPAI KÖZPONTI BANK KORMÁNYZÓTANÁCSA,

tekintettel a Központi Bankok Európai Rendszere és az Európai Központi Bank Alapokmányára és különösen annak 12.1. cikkére, 14.3. cikkére és 23. cikkére,

mivel:

(1)

Az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásainak az euroövezeten kívüli központi bankok és országok, illetve nemzetközi szervezetek számára euróban történő nyújtásáról szóló, 2004. július 1-jei EKB/2004/13 iránymutatás (1) módosításra szorul annak érdekében, hogy bevezessék a „tartalék” fogalommeghatározás változásait, valamint hogy a készpénz/befektetési szolgáltatásként tartott egynapos hitelegyenlegek esetében eltöröljék azt az összeghatárt, amely alatt kamatfizetésre nem kerül sor. Az EKB/2004/13 iránymutatást egyszer már módosították, és azt ezért az érthetőség és az átláthatóság érdekében át kell dolgozni.

(2)

Az Alapokmány 23. és 43.4. cikke alapján az Európai Központi Bank („EKB”) és azon tagállamok nemzeti központi bankjai, amelyek bevezették az eurót (a továbbiakban: részt vevő NKB-k), kapcsolatot létesíthetnek más országok központi bankjaival és szükség szerint nemzetközi szervezetekkel, valamint lebonyolíthatnak bármilyen banki ügyletet harmadik országokkal és nemzetközi szervezetekkel.

(3)

A Kormányzótanács álláspontja szerint az eurorendszernek egységes rendszerként kell működnie az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásainak az ilyen ügyfelek számára történő teljesítésekor, tekintet nélkül arra, hogy az eurorendszer mely tagja nyújtja a szolgáltatást. A Kormányzótanács ezért szükségesnek látja ezen iránymutatás elfogadását többek között annak biztosítására, hogy az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásainak nyújtása egységesített alapon, harmonizált szabályok mellett történjen; hogy az EKB megfelelő tájékoztatást kapjon e szolgáltatásokkal kapcsolatban; és hogy az ügyfelekkel kötött megállapodások kötelező közös minimumfeltételei meghatározásra kerüljenek.

(4)

A Kormányzótanács szükségesnek tartja annak megerősítését, hogy az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásaival kapcsolatban az eurorendszer tagjai által készített és/vagy kicserélt valamennyi információ, adat és dokumentum bizalmas természetű, és azokra az Alapokmány 38. cikke vonatkozik.

(5)

Az Alapokmány 12.1. és 14.3. cikkével összhangban az EKB iránymutatásai a közösségi jog szerves részét képezik,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYMUTATÁST:

1. cikk

Fogalommeghatározások

Ezen iránymutatás alkalmazásában:

„bármilyen banki ügylet”: magában foglalja az euroövezeten kívüli központi bankok és országok, illetve nemzetközi szervezetek részére az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásainak nyújtását e központi bankok, országok és nemzetközi szervezetek tartalékainak kezelésével összefüggésben,

„felhatalmazott EKB-munkavállalók”: az EKB-n belül az Igazgatótanács által időről-időre meghatározott olyan személyek, akik az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásai keretében szolgáltatandó információk felhatalmazott küldői vagy címzettjei,

„központi bankok”: a monetáris hatóságok,

„ügyfél”: bármely, az euroövezeten kívüli ország (beleértve bármely hatóságot vagy kormányzati szervet), központi bank vagy monetáris hatóság, illetve nemzetközi szervezet, amelyek számára az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásait az eurorendszer valamely tagja nyújtja,

„eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásai”: a 2. cikkben felsorolt tartalékkezelési szolgáltatások, amelyeket az eurorendszer tagjai az ügyfelek számára nyújthatnak, és amelyek lehetővé teszik az ügyfelek számára tartalékaiknak az eurorendszer egyetlen tagján keresztül történő, összevont kezelését,

„eurorendszer szolgáltatás nyújtója” (Eurosystem Service Provider) („ESP”): az eurorendszer olyan tagja, amely az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásai teljes körének nyújtását vállalja,

„egyéni szolgáltatás nyújtója” (Individual Service Provider) („ISP”): az eurorendszer olyan tagja, amely nem vállalja az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásai teljes körének nyújtását,

„nemzetközi szervezet”: nemzetközi szerződés által vagy nemzetközi szerződés felhatalmazása alapján létrehozott bármely szervezet, a közösségi intézmények és szervek kivételével,

„tartalék”: az ügyfél elfogadható, euróban denominált eszközei, azaz a készpénz és valamennyi, az eurorendszer elfogadható eszközeinek (az EKB honlapján naponta közzétett és frissített) adatbázisában „az első csoportba tartozó fedezetként” elfogadható értékpapír, a következők kivételével: i. a „3. kibocsátói csoport” alá tartozó értékpapírok, illetve a többi kibocsátói csoport tekintetében a „IV. likviditási kategóriába” tartozó értékpapírok; ii. az ügyfél által kizárólagosan annak egykori és jelenlegi munkavállalóival szemben fennálló nyugdíj- és kapcsolódó kötelezettségeinek teljesítése céljából tartott eszközök; iii. az ügyfél által az államadósság átütemezésének céljából nemzetközi megállapodások keretében az eurorendszer egy tagjánál nyitott, elkülönített számlák; és iv. az euróban denominált eszközök Kormányzótanács által időről-időre meghatározott egyéb ilyen kategóriái.

2. cikk

Az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásainak listája

Az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásai az alábbiak:

1.

Tartalékok letéti számlájának kezelése;

2.

Letétkezelői szolgáltatások:

a)

hóvégi letéti kimutatások, annak lehetőségével, hogy szükség esetén az ügyfél kérésére más időpontokban is szolgáltatnak kivonatokat;

b)

kimutatások küldése a SWIFT-en keresztül minden olyan ügyfél részére, amely képes SWIFT-en keresztül küldött kimutatások fogadására, valamint a SWIFT-kóddal nem rendelkező ügyfelek esetében más megfelelő csatornán keresztül;

c)

értesítés az ügyfelek értékpapír-állományához kapcsolódó vállalati/társasági döntésekről (pl. szelvénykifizetések és tőketörlesztések);

d)

vállalati/társasági döntések teljesítése az ügyfél számára;

e)

meghatározott korlátok között az ügyfelek és megbízottak (harmadik felek) közötti megállapodások elősegítése az automatikus értékpapír-kölcsönzési programok működése terén;

3.

Teljesítési szolgáltatások:

a)

egyszerű értékpapír transzferrel történő/fizetés ellenében való szállítás elve alapján történő teljesítési szolgáltatások valamennyi euróban denominált olyan értékpapír tekintetében, amelyeket letéti számlákon tartanak;

b)

valamennyi művelet teljesítésének megerősítése a SWIFT-en keresztül (vagy egyéb megfelelő módon SWIFT-kóddal nem rendelkező ügyfelek esetében);

4.

Készpénz/befektetési szolgáltatások:

a)

az ügyfél számlájára saját könyvből történő devizavétel/-eladás, amely magában foglalja euro azonnali vételét/eladását legalább az euroövezeten kívüli G10 valutákkal szemben;

b)

lekötött betéttel kapcsolatban az ügyfél nevében végzett szolgáltatások;

c)

egynapos hitelegyenlegek:

1. csoport – ügyfelenként egy meghatározott maximális összeg automatikus befektetése saját könyvből,

2. csoport – lehetőség pénzeszközök befektetésére a piaci résztvevőknél az ügyfél nevében;

d)

befektetések végzése az ügyfelek számára azok állandó utasításai alapján és az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásaival összhangban;

e)

az ügyfelek értékpapírok vásárlására/eladására adott utasításainak végrehajtása a másodlagos piacon.

3. cikk

Szolgáltatások nyújtása az EPS-ek és az ISP-ek által

(1)   Az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásai keretén belül különbséget kell tenni az eurorendszer ESP-ként, illetve ISP-ként működő tagjai között.

(2)   A 2. cikkben feltüntetett szolgáltatások mellett az ESP-k egyéb tartalékkezelési szolgáltatásokat is kínálhatnak az ügyfelek számára. Az ESP-k az ilyen szolgáltatásokat esetenként szabályozzák, és azokra ez az iránymutatás nem vonatkozik.

(3)   Az ISP-re vonatkoznak ezen iránymutatás előírásai és az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásainak követelményei az eurorendszer egy vagy több tartalékkezelési szolgáltatása vagy az ilyen szolgáltatás olyan része tekintetében, amelye(ke)t az ISP nyújt, és amely(ek) az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásai teljes körének részét képezi(k). Az ISP-k továbbá nyújthatnak egyéb tartalékkezelési szolgáltatásokat is az ügyfelek számára; az ilyen szolgáltatásokat esetenként szabályozzák. E szolgáltatásokra ez az iránymutatás nem vonatkozik.

4. cikk

Az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásaival kapcsolatos információk

(1)   Az eurorendszer tagjai az EKB felhatalmazott munkavállalói rendelkezésére bocsátják az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásainak új és meglévő ügyfelek számára történő nyújtásával kapcsolatos információkat, valamint tájékoztatják az EKB felhatalmazott munkavállalóit, amennyiben egy lehetséges ügyfél megkeresi őket.

(2)   A meglévő, új vagy lehetséges ügyfelek kilétének felfedését megelőzően az eurorendszer tagjainak törekedniük kell arra, hogy megszerezzék ehhez az ügyfél beleegyezését.

(3)   Amennyiben az ügyfél ilyen beleegyezést nem adott, az eurorendszer érintett tagja az ügyfél kilétének felfedése nélkül bocsátja az EKB felhatalmazott munkavállalói rendelkezésére a szükséges információkat.

5. cikk

Az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásai nyújtásának tilalma és felfüggesztése

(1)   Az eurorendszer tagjainak tájékoztatása céljából az EKB vezeti azon meglévő, új vagy lehetséges ügyfelek jegyzékét, amelyek tartalékait az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának határozata alapján valamely EU tagállam vagy az Európai Unió által elrendelt befagyasztás vagy hasonló intézkedés érinti.

(2)   Amennyiben az eurorendszer tagja vagy az eurorendszer tagjának helye szerinti tagállam az (1) bekezdésben említetteken kívüli, belföldi politikai okokból vagy nemzeti érdekből elfogadott intézkedése vagy határozata alapján felfüggeszti az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásainak nyújtását egy meglévő ügyfél számára, illetve egy új vagy lehetséges ügyfél számára megtagadja ilyen szolgáltatások nyújtását, úgy ez a tag köteles erről haladéktalanul értesíteni az EKB felhatalmazott munkavállalóit. Az EKB felhatalmazott munkavállalói haladéktalanul értesítik erről az eurorendszer többi tagját. Az ilyen intézkedések vagy határozatok nem korlátozzák az eurorendszer többi tagját abban, hogy az ilyen ügyfelek számára az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásait nyújtsák.

(3)   A 4. cikk (2) és (3) bekezdéseit alkalmazni kell a meglévő, új vagy lehetséges ügyfelek kilétének a (2) bekezdés szerinti felfedésére.

6. cikk

Az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásainak nyújtásával kapcsolatos felelősség

(1)   Az eurorendszer minden egyes tagja felel az általa a tartalékkezelési szolgáltatások nyújtásához szükségesnek ítélt megállapodásoknak az ügyfeleivel való megkötéséért.

(2)   Az eurorendszer tagjával szemben alkalmazandó vagy az eurorendszer tagja által elfogadott egyedi rendelkezésekre tekintettel, az eurorendszer minden egyes, az ügyfelei számára az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásait vagy azok bármely részét nyújtó tagja felelős az általa nyújtott szolgáltatásokért.

7. cikk

Az ügyfelekkel fennálló megállapodások kiegészítő közös minimumfeltételei

Az eurorendszer tagjai biztosítják, hogy az ügyfelekkel fennálló megállapodásaik megfelelnek ezen iránymutatásnak és a következő kiegészítő közös minimumfeltételeknek. A megállapodásokban:

a)

ki kell jelenteni, hogy az ügyfél szerződő partnere az eurorendszer azon tagja, amellyel az ügyfél megállapodást kötött az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásainak vagy azok bármely részének nyújtása tárgyában, valamint hogy az ilyen megállapodás önmagában nem keletkeztet az ügyfél számára az eurorendszer bármely egyéb tagjával szembeni jogokat vagy jogosultságokat. Ez a rendelkezés nem korlátozza az ügyfelet abban, hogy az eurorendszer több tagjával is megállapodást kössön;

b)

utalni kell azon kapcsolatokra, amelyeket az ügyfelek üzletfeleinél tartott értékpapírok elszámolására használni lehet, valamint utalni kell a monetáris politikai műveletek végzése céljából nem elfogadott kapcsolatok alkalmazásával kapcsolatos kockázatokra;

c)

utalni kell arra, hogy az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásai keretén belül egyes ügyleteket a legnagyobb gondosság (best efforts) elve alapján kell teljesíteni;

d)

utalni kell arra, hogy az eurorendszer tagja javaslatokat tehet az ügyfelek számára az ügyletek időzítése és végrehajtása tekintetében az eurorendszer monetáris és árfolyam-politikájával való összeütközés elkerülése érdekében, valamint hogy az eurorendszer e tagja nem felel azon következményekért, amelyekkel az ügyfél számára e javaslatok járnak;

e)

utalni kell arra, hogy az eurorendszer felülvizsgálja az eurorendszer tagjai által az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásainak nyújtásáért az ügyfél felé felszámított díjakat, és hogy ilyen felülvizsgálatból eredő díjváltozások az ügyfelet – az alkalmazandó joggal összhangban – kötik.

8. cikk

Az EKB szerepe

Az EKB koordinálja az eurorendszer tartalékkezelési szolgáltatásainak általános végrehajtását és a kapcsolódó információs keretet. Az eurorendszer minden olyan tagja, amely ESP-vé válik, vagy amely megszünteti ESP státuszát, köteles erről értesíteni az EKB-t.

9. cikk

Záró rendelkezések

(1)   Ennek az iránymutatásnak a részt vevő NKB-k a címzettjei.

(2)   Az EKB/2004/13 határozat ezennel hatályát veszti. A hatályon kívül helyezett iránymutatásra történő utalásokat erre az iránymutatásra történő utalásként kell értelmezni.

(3)   Ez az iránymutatás 2006. április 12-én lép hatályba. Azt 2006. július 1-jétől kell alkalmazni.

Kelt Frankfurt am Mainban, 2006. április 7-én.

az EKB Kormányzótanácsa részéről

Jean-Claude TRICHET

az EKB elnöke


(1)  HL L 241., 2004.7.13., 68. o. A legutóbb az EKB/2004/20 iránymutatással (HL L 385., 2004.12.29., 85. o.) módosított iránymutatás.


Top