EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0139

A Bizottság 2006/139/EK irányelve ( 2006. december 20. ) a 76/769/EGK tanácsi irányelvnek az arzénvegyületek forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásait illetően, az irányelv I. mellékletének a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából történő módosításáról (EGT vonatkozású szöveg)

OJ L 314M , 1.12.2007, p. 729–733 (MT)
OJ L 384, 29.12.2006, p. 94–97 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 058 P. 104 - 107
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 058 P. 104 - 107

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/139/oj

29.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 384/94


A BIZOTTSÁG 2006/139/EK IRÁNYELVE

(2006. december 20.)

a 76/769/EGK tanácsi irányelvnek az arzénvegyületek forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásait illetően, az irányelv I. mellékletének a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából történő módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel az egyes veszélyes anyagok és készítmények forgalomba hozatalának és felhasználásának korlátozásaira vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/769/EGK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 2a. cikkére,

mivel:

(1)

A 76/769/EGK irányelv fa kezeléséhez engedélyezi egyes arzénvegyületek biocidként való használatát, és megállapítja az arzénnel kezelt faanyag forgalomba hozatalára és felhasználására vonatkozó szabályokat.

(2)

A biocid termékek forgalmazását és felhasználását a biocid termékek forgalomba hozataláról szóló, 1998. február 16-i 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (2) is szabályozza. A biocid termékek forgalomba hozataláról szóló 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 16. cikkének (2) bekezdésében említett 10 éves munkaprogram második szakaszáról, valamint az 1896/2000/EK rendelet módosításáról szóló, 2003. november 4-i 2032/2003/EK bizottsági rendelet (3) és a 98/8/EK irányelv együttes hatása az, hogy 2006. szeptember 1-jétől faanyag tartósítására használt, arzént és arzénvegyületeket tartalmazó biocid termékek forgalomba hozatala és használata csak akkor lehetséges, ha a 98/8/EK irányelv 5. cikkének (1) bekezdésével összhangban az említett anyagokat engedélyezték.

(3)

A kérdéses jogszabályok koherens alkalmazásának biztosítása érdekében a 76/769/EGK irányelvben szereplő, az arzénvegyületeket tartalmazó biocid termékekre vonatkozó szabályokat a 98/8/EK irányelv szabályaihoz kell hozzáigazítani.

(4)

A 76/769/EGK irányelvben szereplő, az arzénvegyületekkel kezelt faanyagra vonatkozó szabályok nem különböztetik meg kellőképpen az ilyen faanyag első forgalomba hozatalát és az újrafelhasználását. Ezért szükséges e szabályok tisztázása, különös tekintettel az ilyen faanyagnak a használt áruk piacán való forgalomba hozatalára vonatkozóan.

(5)

A 76/769/EGK irányelvet ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az ezen irányelvben előírt intézkedések összhangban vannak a veszélyes anyagok és készítmények kereskedelme technikai akadályainak felszámolásáról szóló irányelveknek a műszaki fejlődéshez történő hozzáigazításával foglalkozó bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 76/769/EGK irányelv I. melléklete az ezen irányelv mellékletében meghatározottak szerint módosul.

2. cikk

(1)   A tagállamok legkésőbb 2007. június 30-ig elfogadják és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Haladéktalanul megküldik a Bizottságnak e rendelkezések szövegét, valamint a rendelkezések és az irányelv közötti viszonyt megadó megfelelési táblázatot.

Ezeket a rendelkezéseket legkésőbb 2007. szeptember 30-tól kell alkalmazni.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos közzétételük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. december 20-án.

a Bizottság részéről

Günter VERHEUGEN

alelnök


(1)  HL L 262., 1976.9.27., 201. o. A legutóbb a 2005/90/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 33., 2006.2.4., 28. o.) módosított irányelv.

(2)  HL L 123., 1998.4.24., 1. o. A legutóbb a 2006/50/EK bizottsági irányelvvel (HL L 142., 2006.5.30., 6. o.) módosított irányelv.

(3)  HL L 307., 2003.11.24., 1. o. A legutóbb az 1048/2005/EK rendelettel (HL L 178., 2005.7.9., 1. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

A 76/769/EGK irányelv I. mellékletében a 20. pont helyébe a következő szöveg lép:

„20.

Arzénvegyületek

1.

Nem hozhatók forgalomba és nem használhatók fel mikroorganizmusok, növények vagy állatok megtelepedésének megakadályozására szánt anyagokként vagy ilyen készítmények összetevőiként:

hajótesten,

ketrecen, úszón, hálón és más hal- és kagylótenyésztésre használt eszközön és berendezésen,

bármely, teljesen vagy részben víz alá merülő eszközön vagy berendezésen.

2.

Felhasználásától függetlenül nem hozható forgalomba és nem engedélyezett az ipari víz kezelésére szánt anyagként vagy ilyen készítmények összetevőjeként.

3.

Faanyagvédő szerként nem használható. Továbbá, az ily módon kezelt faanyag nem hozható forgalomba.

4.

Ettől eltérve azonban:

a)

Faanyag tartósítására használt anyagokra és készítményekre vonatkozóan: ezek csak olyan ipari berendezésekben használhatók, amelyek vákuumot vagy nyomást alkalmaznak a fa impregnálásához, ha ezek C-típusú szervetlen réz-, króm- és arzénvegyületek (CCA) oldatai, és a 98/8/EK irányelv 5. cikke (1) bekezdésével összhangban engedélyezték őket. Az így kezelt faanyag addig nem hozható forgalomba, amíg nem fejeződik be a tartósítószer fixálása.

b)

Az ipari berendezésekben az a) pont szerint CCA-oldatokkal kezelt faanyagokra vonatkozóan: Ezek szakmai vagy ipari célokra forgalomba hozhatók, amennyiben a faanyag szerkezeti egysége szükséges az emberek vagy állatok biztonságához, valamint ha nem valószínű, hogy a faanyag, felhasználásának teljes időtartama alatt, bőrrel érintkezhet:

szerkezeti faanyagként középületekben, mezőgazdasági épületekben, irodaházakban és ipari létesítményekben,

hidakban és hídépítési munkáknál,

építési faanyagként édesvízi és brakkvizű területeken, pl. hullámtörő gátak és hidak,

zajvédő szerkezeteknél,

lavina-védőgátaknál,

utak biztonsági korlátaiban és sorompókban,

kéregtelenített, kerek, tűlevelű fa legelői kerítésnek,

földtámasztó szerkezetekben,

villanyoszlopként és távközlési póznaként,

földalatti vasutak talpfáiként.

c)

A veszélyes anyagok és készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó egyéb közösségi rendelkezések alkalmazásának sérelme nélkül, minden forgalomba hozott, kezelt faanyagot egyedileg fel kell címkézni: »Kizárólag ipari létesítményekben és szakmai felhasználó által használható, arzént tartalmaz«. Emellett a rakatokban forgalomba hozott faárun címkét kell elhelyezni, ezzel a felirattal: »A fa mozgatása során viseljen kesztyűt. Viseljen porvédő maszkot és védőszemüveget a fa vágásakor vagy egyéb megmunkálási művelet esetén. E faáru hulladékát veszélyes hulladékként kell kezelni, arra engedéllyel rendelkező szervezetnek«.

d)

Az a) pontban említett, kezelt faanyag nem használható fel:

lakóépületekben, semmilyen célra,

olyan felhasználási területen, ahol ismétlődően fennáll a bőrrel érintkezés kockázata,

tengervízben,

mezőgazdasági célokra, kivéve a legelői kerítést, valamint építési anyagként, a b) ponttal összhangban,

semmilyen olyan felhasználási területen, ahol a kezelt faanyag érintkezésbe kerülhet emberi és/vagy állati fogyasztásra szánt közbenső vagy késztermékekkel.

5.

A Közösségben 2007. szeptember 30. előtt használatban lévő, arzénvegyületekkel kezelt faanyag, vagy olyan faanyag, amely ennek az irányelvnek a szabályaival összhangban került forgalomba, helyén maradhat és továbbra is felhasználható, amíg el nem éri élettartama végét.

6.

A Közösségben 2007. szeptember 30. előtt használatban lévő, C-típusú CCA-oldattal kezelt faanyag, vagy amelyet ezen irányelv szabályaival összhangban hoztak forgalomba:

felhasználható vagy újrafelhasználható a 4. pont b), c) és d) alpontjai alatt felsorolt használati feltételek betartásával.

használt áruk piacán forgalomba hozható a 4. pont b), c) és d) alpontjai alatt felsorolt használati feltételek betartásával,

7.

A tagállamok engedélyezhetik a Közösségben 2007. szeptember 30. előtt használatos más típusú CCA-oldatokkal kezelt faanyagot:

használatát vagy újrahasználatát a 4. pont b), c) és d) alpontjai alatt felsorolt használati feltételek betartásával,

használt áruk piacán történő forgalomba hozatalát a 4. pont b), c) és d) alpontjai alatt felsorolt használati feltételek betartásával.”


Top