EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0093

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/93/EK irányelve ( 2006. december 12. ) a nemzetközi polgári repülésről szóló egyezmény második kiadásának (1988) 16. függeléke 1. kötete II. részének 3. fejezete hatálya alá tartozó repülőgépek üzemeltetésének szabályozásáról (kodifikált változat) (EGT vonatkozású szöveg)

OJ L 374, 27.12.2006, p. 1–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 017 P. 26 - 29
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 017 P. 26 - 29
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 025 P. 31 - 34

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/93/oj

27.12.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 374/1


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006/93/EK IRÁNYELVE

(2006. december 12)

a nemzetközi polgári repülésről szóló egyezmény második kiadásának (1988) 16. függeléke 1. kötete II. részének 3. fejezete hatálya alá tartozó repülőgépek üzemeltetésének szabályozásáról

(kodifikált változat)

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 80. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel a Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1)

A nemzetközi polgári repülésről szóló egyezmény második kiadásának (1988.) 16. függeléke 1. kötete II. részének 2. fejezete hatálya alá tartozó repülőgépek üzemeltetésének korlátozásáról szóló, 1992. március 2-i 92/14/EGK tanácsi irányelvet (3) több alkalommal jelentősen módosították (4). Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt az irányelvet kodifikálni kell.

(2)

A szubszonikus sugárhajtású polgári repülőgépekre alkalmazott zajkibocsátási szabványok jelentős következményekkel bírnak a légiközlekedési szolgáltatások nyújtására, különösen ahol az ilyen szabványok korlátozzák a légitársaságok által üzemeltetett repülőgépek hasznos élettartamát.

(3)

A polgári szubszonikus sugárhajtású repülőgépek zajkibocsátásának korlátozásáról szóló, 1989. december 4-i 89/629/EGK tanácsi irányelv (5) a tagállamok polgári légügyi lajstromaiba való további bejegyzést olyan repülőgépekre korlátozza, amelyek kizárólag a nemzetközi polgári repülésről szóló egyezmény második kiadása (1988) 16. függeléke 1. kötete 2. fejezetének II. részében előírt szabványoknak felelnek meg. Ugyanez az irányelv előírja, hogy a további bejegyzések korlátozása csak az első lépés.

(4)

A Közösség repülőterein a növekvő forgalmi torlódások problémája miatt lényeges biztosítani a meglévő létesítmények minél jobb kihasználtságát. Ez csak úgy lehetséges, ha környezetvédelmi szempontból elfogadható repülőgépeket használnak.

(5)

A Közösség által más nemzetközi testületekkel közösen elvégzett munka azt jelzi, hogy a 16. függelék 3. fejezete szabványainak eleget nem tevő repülőgépek üzemeltetésének korlátozására hozott intézkedéseknek a további bejegyzéseket megakadályozó szabályt kell követniük, hogy a környezet számára hasznosak legyenek.

(6)

E célból elfogadható ütemezéssel közös szabályokat kell bevezetni az összehangolt megoldás biztosítására az egész Közösségben, a meglévő szabályokat kiegészítve. Ez különösen az európai légi közlekedés fokozódó liberalizációja felé mutató jelenlegi irányzat szempontjából fontos.

(7)

A repülőgépek zaját csökkenteni kell a környezetvédelmi tényezők, a műszaki megvalósíthatóság és a gazdasági következmények figyelembevételével.

(8)

Helyénvaló a tagállamok lajstromaiban szereplő szubszonikus sugárhajtású polgári repülőgépek üzemeltetését szabályozni és a 16. függelék 3. fejezetének szabványaival összhangba hozni.

(9)

A tagállamok kötelesek az ezen irányelv alapján elfogadott nemzeti rendelkezéseik megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat előírni. E szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

(10)

Ez az irányelv nem érinti az irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére vonatkozó, az I. melléklet B. részében meghatározott határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségeket,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1)   Ennek az irányelvnek a célja a 2. cikkben meghatározott szubszonikus sugárhajtású polgári repülőgépek üzemeltetésének szabályozása.

(2)   Ezt az irányelvet azokra a repülőgépekre kell alkalmazni, amelyek maximális felszállótömege legalább 34 000 kg, vagy az adott géptípusra engedélyezett maximális befogadóképessége több mint tizenkilenc utasülőhely a gép személyzetének ülőhelyein túl.

2. cikk

(1)   A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a területükön lévő repülőterekről üzemeltetett összes szubszonikus sugárhajtású polgári repülőgép feleljen meg a nemzetközi polgári repülésről szóló egyezmény második kiadása (1988) 16. függeléke 1. kötete II. rész 3. fejezetében meghatározott szabványoknak.

(2)   Az (1) bekezdésben említett terület nem tartalmazhatja a Szerződés 299. cikkének (2) bekezdésében említett tengerentúli megyéket.

3. cikk

(1)   A tagállamok mentességet adhatnak a 2. cikk alól a történelmi jelentőségű repülőgépek számára.

(2)   Bármely tagállam, amely az (1) bekezdés alapján mentességet adott, köteles tájékoztatni a többi tagállam és a Közösség illetékes hatóságait erről a tényről, valamint a döntése alapjául szolgáló körülményekről.

(3)   Minden tagállam köteles elismerni a másik tagállam által az utóbbi lajstromában szereplő repülőgépekre vonatkozóan megadott mentességet.

(4)   Egyedi esetekben a tagállamok engedélyezhetik a területükön lévő repülőtereken olyan repülőgépek ideiglenes használatát, amelyek ezen irányelv egyéb rendelkezései értelmében nem lennének üzemeltethetők. Ez a mentesség az alábbiakra korlátozódik:

a)

olyan repülőgépek, amelyek üzemeltetése olyan kivételes természetű, hogy az ideiglenes mentesség megtagadása indokolatlan lenne;

b)

olyan repülőgépek, amelyek nem üzleti célú repülése átalakítás, javítás vagy karbantartás célját szolgálja.

4. cikk

A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

5. cikk

A tagállamok megállapítják az ezen irányelv alapján elfogadott nemzeti rendelkezések megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és meghoznak minden szükséges intézkedést ezen szabályok végrehajtásának biztosítása érdekében. Az előírt szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. A tagállamok értesítik a Bizottságot ezen rendelkezésekről, és haladéktalanul tájékoztatják az azokat érintő bármely későbbi módosításról.

6. cikk

(1)   A 92/14/EGK irányelv hatályát veszti, az I. melléklet B. részében meghatározott irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségek sérelme nélkül.

(2)   A hatályon kívül helyezett irányelvre valóhivatkozásokat ezen irányelvre való hivatkozásként kell értelmezni a II. mellékletben foglalt megfelelési táblázattal összhangban.

7. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

8. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2006. december 12.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BORRELL FONTELLES

a Tanács részéről

az elnök

M. PEKKARINEN


(1)  HL C 108. 2004.4.30., 55. o.

(2)  Az Európai Parlament 2004. február 10-i véleménye (HL C 97. E, 2004.4.22., 67. o.) és a Tanács 2006. november 14-i határozata.

(3)  HL L 76., 1992.3.23., 21. o. A legutóbb a 991/2001/EK bizottsági rendelettel (HL L 138., 2001.5.22., 12. o.) módosított irányelv.

(4)  Lásd az I. melléklet A. részét.

(5)  HL L 363., 1989.12.13., 27. o.


I. MELLÉKLET

A. rész

A hatályon kívül helyezett irányelv és annak módosításai

A Tanács 92/14/EGK irányelve

(HL L 76., 1992.3.23., 21. o)

A Tanács 98/20/EK irányelve

(HL L 107., 1998.4.7., 4. o)

A Bizottság 1999/28/EK irányelve

(HL L 118., 1999.5.6., 53. o)

A Bizottság 991/2001/EK rendelete

(HL L 138., 2001.5.22., 12. o)

B. rész

A nemzeti jogba való átültetésre előírt határidők listája

(lásd a 6. cikket)

irányelv

Átültetés határideje

92/14/EGK

1992. július 1.

98/20/EK

1999. március 1.

1999/28/EK

1999. szeptember 1.


II. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

92/14/EGK irányelv

Ez az irányelv

1. cikk (1) és (2) bekezdés

1. cikk (1) és (2) bekezdés

1. cikk (3) bekezdés

2. cikk (1) bekezdés

2. cikk (2) bekezdés

2. cikk (1) bekezdés

2. cikk (3) bekezdés

2. cikk (2) bekezdés

2. cikk (4) bekezdés

3. és 4. cikk

5. cikk (1) bekezdés

5. cikk (2) bekezdés

3. cikk (1) bekezdés

6. és 7. cikk

8. cikk

3. cikk (4) bekezdés

9. cikk (1) bekezdés

3. cikk (2) bekezdés

9. cikk (2) bekezdés

3. cikk (3) bekezdés

9a. és 9b. cikk

10. cikk (1) bekezdés

10. cikk (2) bekezdés

4. cikk

5. cikk (1)

6. cikk

7. cikk

11. cikk

8. cikk

melléklet

I. melléklet

II. melléklet


(1)  98/20/EK tanácsi irányelv 2. cikke.


Top