EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0079

A Tanács 2006/79/EK irányelve ( 2006. október 5. ) a harmadik országokból származó nem kereskedelmi jellegű kisebb küldemények behozatalának adómentességéről (kodifikált változat)

OJ L 286, 17.10.2006, p. 15–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 526–529 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 003 P. 3 - 6
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 003 P. 3 - 6
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 146 - 149

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/79/oj

17.10.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 286/15


A TANÁCS 2006/79/EK IRÁNYELVE

(2006. október 5.)

a harmadik országokból származó nem kereskedelmi jellegű kisebb küldemények behozatalának adómentességéről

(kodifikált változat)

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 93. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére (1),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (2),

mivel:

(1)

A harmadik országokból származó nem kereskedelmi jellegű kisebb küldemények behozatalának adómentességéről szóló, 1978. december 19-i 78/1035/EGK tanácsi irányelvet (3) több alkalommal jelentősen módosították (4). Az áttekinthetőség és érthetőség érdekében ezt az irányelvet kodifikálni kell.

(2)

Mentesíteni kell a forgalmi és a jövedéki adók alól a harmadik országokból származó nem kereskedelmi jellegű kisebb küldemények behozatalát.

(3)

E célból a korlátoknak, amelyeken belül a mentesség alkalmazható, gyakorlati okokból minél teljesebb mértékben meg kell egyezniük a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló, 1983. március 28-i 918/83/EGK tanácsi rendeletben (5) a vámmentességek közösségi rendszerére megállapított korlátokkal.

(4)

Szükséges bizonyos termékekre különleges korlátokat meghatározni, mert e termékekre a tagállamokban jelenleg nagy mértékű adók vonatkoznak.

(5)

Ez az irányelv nem érinti az I. melléklet B. részében meghatározott irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségeket,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

(1)   A magánszemélyek által harmadik országból az egyik tagállamba más magánszemélyeknek küldött nem kereskedelmi jellegű kisebb küldemények mentesek a behozatalt terhelő forgalmi adó és a jövedéki adó alól.

(2)   Az (1) bekezdés alkalmazásában „nem kereskedelmi jellegű kisebb küldemények” olyan küldemények, amelyek:

a)

alkalmi jellegűek;

b)

csak a címzettek személyes vagy családi használatára szánt olyan árukat tartalmaznak, amelyek jellege és mennyisége nem utal arra, hogy behozataluk kereskedelmi célokra történt;

c)

olyan árukat tartalmaznak, amelyek összértéke nem haladja meg a 45 eurót;

d)

a feladó a címzettnek bármiféle fizetés nélkül küldi.

2. cikk

(1)   Az 1. cikk az alábbiakban felsorolt egyes árukra, a következő mennyiségi kereteken belül vonatkozik:

a)

dohánytermékek:

i.

50 cigaretta;

vagy

ii.

25 szivarka (egyenként legfeljebb három gramm tömegű szivar);

vagy

iii.

10 szivar;

vagy

iv.

50 gramm fogyasztási dohány;

b)

alkohol és alkoholtartalmú italok:

i.

párlat és égetett szesz 22 térfogatszázalékot meghaladó alkoholtartalommal; nem denaturált etilalkohol 80 vagy nagyobb térfogatszázalék alkoholtartalommal: 1 szabvány palack (legfeljebb egy liter);

vagy

ii.

párlat, égetett szesz és bor vagy alkohol alapú aperitif, tafia, szaké vagy hasonló ital legfeljebb 22 térfogatszázalék alkoholtartalommal; habzóbor, alkohollal felerősített bor: 1 szabvány palack (legfeljebb egy liter);

vagy

iii.

csendes bor: 2 liter;

c)

parfüm: 50 gramm,

vagy

kölnivíz: 0,25 liter vagy 8 uncia;

d)

kávé: 500 gramm,

vagy

kávékivonat és -eszencia: 200 gramm;

e)

tea: 100 gramm,

vagy

teakivonat és -eszencia: 40 gramm.

(2)   A tagállamoknak jogukban áll az (1) bekezdés szerinti, a forgalmiadó- és jövedékiadó-mentességet élvező termékek mennyiségeit csökkenteni, vagy az ilyen termékekre vonatkozó mentességet együttesen eltörölni.

3. cikk

A nem kereskedelmi jellegű kisebb küldemények tartalmát képező, a 2. cikkben felsorolt és a fenti cikkben megállapított mennyiségeket meghaladó áruk teljes egészében ki vannak zárva a mentességből.

4. cikk

(1)   Az ezen irányelv végrehajtásakor alkalmazandó, hazai valutában kifejezett euro értékét évente egyszer kell meghatározni. Az alkalmazandó árfolyam megegyezik az október első munkanapján érvényes árfolyammal, a következő év január 1-jétől számított hatállyal.

(2)   A tagállamok felfelé vagy lefelé kerekíthetik az 1. cikk (2) bekezdésében előírt euróban szereplő összegek átváltásából származó, nemzeti valutában kifejezett összegeket, feltéve, hogy ez a kerekítés nem haladja meg a 2 eurót.

(3)   A tagállamok érvényben tarthatják a mentesség összegét az (1) bekezdésben előírt éves kiigazítás időpontjában, ha a (2) bekezdésben előírt kerekítést megelőzően az euróban kifejezett mentesség összegének átváltása a hazai valutában kifejezett mentesség legalább 5 %-ánál kevesebb változást eredményezne.

5. cikk

A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon legfontosabb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el. A Bizottság tájékoztatja erről a többi tagállamot.

6. cikk

A 78/1035/EGK irányelv hatályát veszti, az I. melléklet B. részében meghatározott irányelveknek a nemzeti jogba történő átültetésére vonatkozó határidőkkel kapcsolatos tagállami kötelezettségek sérelme nélkül.

A hatályon kívül helyezett irányelvre történő utalásokat úgy kell tekinteni, mintha erre az irányelvre vonatkoznának, és a II. mellékletben foglalt megfelelési táblázattal összhangban kell alkalmazni.

7. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

8. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Luxembourgban, 2006. október 5-én.

a Tanács részéről

az elnök

K. RAJAMÄKI


(1)  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

(2)  A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

(3)  HL L 366., 1978.12.28., 34. o. A legutóbb az 1994-es csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

(4)  Lásd az I. melléklet A. részét.

(5)  HL L 105., 1983.4.23., 1. o. A legutóbb a 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított rendelet.


I. MELLÉKLET

A.   RÉSZ

A hatályon kívül helyezett irányelv és annak módosításai

A Tanács 78/1035/EGK irányelve (1)

(HL L 366., 1978.12.28., 34. o.)

 

A Tanács 81/933/EGK irányelve

(HL L 338., 1981.11.25., 24. o.)

kizárólag a 2. cikk

A Tanács 85/576/EGK irányelve

(HL L 372., 1985.12.31., 30. o.)

 


B.   RÉSZ

A nemzeti jogba való átültetésre előírt határidők listája

(lásd a 6. cikket)

Irányelv

Átültetés határideje

78/1035/EGK

1979. január 1.

81/933/EGK

1981. december 31.

85/576/EGK

1986. június 30.


(1)  A 78/1035/EGK rendeletet többek közt az 1994-es csatlakozási okmány módosította.


II. MELLÉKLET

MEGFELELÉSI TÁBLÁZAT

78/1035/EGK irányelv

Ez az irányelv

1. cikk (1) bekezdés

1. cikk (1) bekezdés

1. cikk (2) bekezdés, első francia bekezdés

1. cikk (2) bekezdés, a) pont

1. cikk (2) bekezdés, második francia bekezdés

1. cikk (2) bekezdés, b) pont

1. cikk (2) bekezdés, harmadik francia bekezdés

1. cikk (2) bekezdés, c) pont

1. cikk (2) bekezdés, negyedik francia bekezdés

1. cikk (2) bekezdés, d) pont

2. cikk (1) bekezdés, a) pont, az „50 cigaretta” kifejezéstől az „500 gramm fogyasztási dohány” kifejezésig

2. cikk (1) bekezdés, a) pont, i–iv. alpont

2. cikk (1) bekezdés, b) pont

2. cikk (1) bekezdés, b) pont

2. cikk (1) bekezdés, b) pont, első francia bekezdés

2. cikk (1) bekezdés, b) pont, i. alpont

2. cikk (1) bekezdés, b) pont, második francia bekezdés

2. cikk (1) bekezdés, b) pont, ii. alpont

2. cikk (1) bekezdés, b) pont, harmadik francia bekezdés

2. cikk (1) bekezdés, b) pont, iii. alpont

2. cikk (1) bekezdés, c), d) és e) pont

2. cikk (1) bekezdés, c), d) és e) pont

2. cikk (2) bekezdés

2. cikk (2) bekezdés

2. cikk (3) bekezdés

3. cikk

3. cikk

4. cikk (1) bekezdés

4. cikk (2) bekezdés

4. cikk (1) bekezdés

4. cikk (3) bekezdés

4. cikk (2) bekezdés

4. cikk (4) bekezdés

4. cikk (3) bekezdés

5. cikk (1) bekezdés

5. cikk (2) bekezdés

5. cikk

6. cikk

7. cikk

6. cikk

8. cikk

I. melléklet

II. melléklet


Top