EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0022

Az Európai Parlament és a Tanács 2006/22/EK irányelve ( 2006. március 15. ) a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltételeiről és a 88/599/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről (EGT vonatkozású szöveg) - Nyilatkozatok

OJ L 102, 11.4.2006, p. 35–44 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 015 P. 187 - 195
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 015 P. 187 - 195
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 013 P. 84 - 92

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/22/oj

11.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 102/35


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2006/22/EK IRÁNYELVE

(2006. március 15.)

a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályokkal kapcsolatos 3820/85/EGK és a

3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásának minimumfeltételeiről és a 88/599/EGK tanácsi

irányelv hatályon kívül helyezéséről

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 71. cikk (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Régiók Bizottságával való konzultációt követően,

a Szerződés 251. cikkében előírt eljárásnak megfelelően (2), az egyeztetőbizottság által 2005. december 8-án jóváhagyott közös szövegtervezetre tekintettel,

mivel:

(1)

a közúti fuvarozásra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló, 1985. december 20-i 3820/85/EGK tanácsi rendelet (3), és közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet (4), valamint a közúti fuvarozásban szállító tevékenységet végző személyek munkaidejének szervezéséről szóló, 2002. március 11-i 2002/15/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (5) fontos szerepet játszik a szárazföldi szállítással kapcsolatos szolgáltatások közös piacának létrehozása, illetve a közúti közlekedésbiztonság és a munkafeltételek szempontjából.

(2)

Az „Európai közlekedéspolitika 2010-re: ideje dönteni” c. fehér könyvben a Bizottság jelezte annak szükségességét, hogy az ellenőrzéseket és szankciókat különösen a közúti fuvarozásra vonatkozó szociális jogszabályokra vonatkozóan szigorítani kell, és különösen növelni kell az ellenőrzések számát, ösztönözni kell a tagállamok közti rendszeres információcserét, koordinálni kell az ellenőrzési tevékenységet, és elő kell segíteni a végrehajtásban közreműködő hatósági személyek képzését.

(3)

Ezért szükséges a közúti fuvarozásra vonatkozó szociális jogszabályok megfelelő alkalmazásának és összehangolt értelmezésének biztosítása azáltal, hogy meghatározzák a vonatkozó rendelkezések betartásának egységes és hatékony tagállami ellenőrzésére vonatkozó minimumkövetelményeket. Az említett ellenőrzések célja a jogsértések csökkentése és megelőzése. Továbbá, egy olyan mechanizmust kell életbe léptetni, amely biztosítja a nagyobb kockázati tényezőt jelentő vállalkozások gyakoribb és szigorúbb ellenőrzését.

(4)

A vezetői fáradtságból eredő veszélyekkel a 2002/15/EK irányelv végrehajtása során is foglalkozni kell.

(5)

Az ezen irányelvben megállapított intézkedéseknek hozzá kell járulniuk nemcsak a közúti közlekedésbiztonság javításához, hanem a munkafeltételek összehangolásához is a Közösségen belül, és elő kell mozdítaniuk az egyenlő versenyfeltételeket.

(6)

Az analóg menetíró készüléknek a digitális menetíró készülékkel történő felváltása fokozatosan lehetővé teszi nagyobb számú adat gyorsabb és pontosabb ellenőrzését, és ezért a tagállamok egyre gyakrabban folytathatnak ellenőrzéseket. Az ellenőrzéseket illetően a szociális jogszabályok hatálya alá tartozó gépjárműveken dolgozó járművezetők által ledolgozott napok ellenőrzésének százalékarányát fokozatosan 4 %-ra kell növelni.

(7)

Az ellenőrzési rendszerek céljának a nemzeti megoldásoknak az európai interoperabilitás és használhatóság irányába történő továbbfejlesztésének kell lennie.

(8)

Elégséges szabványos berendezésnek kell rendelkezésre állnia minden végrehajtó egységnél, és megfelelő törvényi hatáskörökkel kell őket felruházni annak érdekében, hogy munkájukat eredményesen és hatékonyan végezhessék.

(9)

A tagállamoknak az ezen irányelvben meghatározott feladatok megfelelő végrehajtásának sérelme nélkül törekedniük kell a közúti ellenőrzések hatékony és gyors elvégzésének biztosítására, az ellenőrzés lehető leghamarabbi, és a járművezető számára a lehető legkevesebb késedelemmel járó befejezése céljából.

(10)

Minden egyes tagállamon belül egyetlen szerv tartja a Közösségen belüli kapcsolatot más illetékes hatóságokkal. Az említett szerv állítja össze az ide vonatkozó statisztikai adatokat is. A tagállamok emellett területükön következetes nemzeti végrehajtási stratégiát alkalmaznak, és kijelölhetnek egyetlen szervet a végrehajtás koordinálására.

(11)

A tagállamok végrehajtó hatóságai közötti együttműködést továbbra is elő kell segíteni összehangolt ellenőrzésekkel, közös képzési kezdeményezésekkel, elektronikus információcserével és a felderítési információk és a tapasztalatok cseréjével.

(12)

A tagállamok végrehajtó hatóságai fórumának segítségével meg kell könnyíteni, és elő kell segíteni a közúti szállítás végrehajtási műveleteinek helyes gyakorlatát, különösen a járművezetők éves szabadságának és betegszabadságának bizonyítása terén az összehangolt megközelítés biztosítása érdekében.

(13)

Az ezen irányelv végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal (6) összhangban kell megállapítani.

(14)

Mivel ezen irányelv célját – nevezetesen a 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK rendelet, valamint a közúti fuvarozásra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról és a 3821/85/EGK, a 2135/98/EK (7) tanácsi rendelet módosításáról, illetve a 3820/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2006. március 15-i 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet helyes és egységes végrehajtása ellenőrzésének a minimumkövetelményeire vonatkozó egyértelmű közös szabályok megállapítását – a tagállamok nem tudják kielégítően megvalósítani, és az összehangolt transznacionális tevékenység szükségessége miatt ez a cél közösségi szinten jobban megvalósítható, a Közösség a Szerződés 5. cikkében meghatározott szubszidiaritás elvével összhangban intézkedéseket fogadhat el. Ezen irányelv – az előbb említett cikkben meghatározott arányosság elvével összhangban – nem lépi túl a célkitűzés eléréséhez feltétlenül szükséges mértéket.

(15)

A 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK rendelet végrehajtására vonatkozó egységes ellenőrzési eljárásról szóló 88/599/EGK tanácsi irányelvet (8) ezért hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Tárgy

Ez az irányelv megállapítja a 3820/85/EGK és 3821/85EGK rendelet végrehajtásának minimumfeltételeit.

2. cikk

Ellenőrzési rendszerek

(1)   A tagállamok az 1. cikknek megfelelően felállítanak egy, a helyes és összehangolt végrehajtás megfelelő és rendszeres ellenőrzésére szolgáló rendszert, amely magában foglalja a közúti és a szállítási tevékenységet végző vállalkozások telephelyein végzett ellenőrzéseket is.

Az említett ellenőrzések minden évben kiterjednek a 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK rendeletek hatálya alá tartozó utazó munkavállalók, járművezetők, vállalkozások és bármely szállítási kategóriába tartozó járművek megfelelően nagy, reprezentatív mintájára.

A tagállamok biztosítják az egységes nemzeti végrehajtási stratégia területükön való alkalmazását. E célból, a tagállamok a 4. és 6. cikk alapján meghozott intézkedések koordinálására egy szervet jelölhetnek ki, és ebben az esetben erről tájékoztatják a Bizottságot és a többi tagállamot.

(2)   Amennyiben erre még nem került sor, a tagállamok 2007. május 1-jéig az ellenőrzést végző illetékes hatósági személyeket felruházzák a megfelelő törvényi hatáskörökkel annak érdekében, hogy az ezen irányelvben rájuk ruházott ellenőrzési feladatokat megfelelően végre tudják hajtani.

(3)   Minden tagállam oly módon szervezi meg az ellenőrzéseket, hogy 2006. május 1-jétől a 3820/85/EGK rendelet és a 3821/85/EGK rendelet alkalmazási körébe tartozó járművek vezetői összes munkanapjának legalább 1 %-ára kiterjedjenek. Ezt a százalékarányt 2008. január 1-jét követően legalább 2 %-ra, 2010. január 1-jét követően pedig legalább 3 %-ra kell növelni.

2012. január 1-jét követően a Bizottság a 12. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően ezt a minimum-százalékarányt 4 %-ra emelheti, feltéve hogy a 3. cikknek megfelelően összegyűjtött statisztikai adatok azt mutatják, hogy átlagosan az ellenőrzött járművek több mint 90 %-a digitális menetíróval rendelkezik. A döntéshozatal során a Bizottság figyelembe veszi a meglévő végrehajtási intézkedések eredményességét, különösen a digitális menetírók adatainak rendelkezésre állását a vállalkozások telephelyein.

Az összes ellenőrzött munkanap legalább 15 %-át közúti ellenőrzés keretében, legalább 30 %-át pedig a vállalkozások telephelyein kell ellenőrizni. 2008. január 1-jét követően az összes ellenőrzött munkanap legalább 30 %-át közúti ellenőrzés keretében, és legalább 50 %-át a vállalkozások telephelyein kell ellenőrizni.

(4)   A 3820/85/EGK rendelet 16. cikke (2) bekezdésének megfelelően a Bizottságnak benyújtott információknak tartalmazniuk kell a közutakon ellenőrzött járművezetők számát, a vállalkozások telephelyein végzett ellenőrzések számát, az ellenőrzött munkanapok számát, valamint a jelentett jogsértések számát és jellegét annak feltüntetésével, hogy utasokat vagy árut szállítottak.

3. cikk

Statisztika

A tagállamoknak biztosítaniuk kell a 2. cikk (1) és (3) bekezdése szerinti ellenőrzések során összegyűjtött statisztikai adatok következő kategóriák szerinti bontását:

a)

közúti ellenőrzések esetében:

i.

az út típusa, nevezetesen hogy autópálya, fő- vagy másodrendű út-e, és az ellenőrzött jármű bejegyzési országa, a megkülönböztetés elkerülése érdekében;

ii.

a menetíró készülék típusa (analóg vagy digitális);

b)

a telephelyi ellenőrzések esetében:

i.

a fuvarozási tevékenység típusa, nevezetesen hogy nemzetközi vagy belföldi-e, utasszállító vagy áruszállító-e, saját számlás, bérmunkában vagy fuvardíj ellenében végzett tevékenység-e;

ii.

a társaság gépjárműparkjának nagysága;

iii.

a menetíró készülék típusa (analóg vagy digitális).

Ezeket a statisztikákat kétévente be kell nyújtani a Bizottságnak, és közzé kell tenni egy jelentésben.

A tagállamok illetékes hatóságainak nyilván kell tartaniuk az előző év összegyűjtött adatait.

A járművezetőért felelős vállalkozások egyéves időtartamra megőrzik az okmányokat, az eredmények nyilvántartását és a végrehajtó hatóságok által számukra eljuttatott más jelentős adatot, amely a náluk a telephelyen és/vagy a közúti ellenőrzések során a járművezetőiknél lefolytatott ellenőrzésekről szól.

Az a) és b) pontban említett kategóriák fogalommeghatározásairól a 12. cikk (2) bekezdésében foglalt eljárásnak megfelelően a Bizottság ad további felvilágosítást.

4. cikk

Közúti ellenőrzések

(1)   A közúti ellenőrzéseket különböző helyszíneken és időpontokban kell végezni, úgy, hogy az úthálózat kellőképpen nagy hányadát lefedjék, ezzel is megnehezítve az ellenőrző pontok elkerülését.

(2)   A tagállamok biztosítják:

a)

megfelelő intézkedések megtételét az ellenőrző pontoknak a meglévő és tervezett utakon, illetve azok közelében való elhelyezésére, valamint ha szükséges, a benzinkutak és az autópályák mellett található egyéb biztonságos helyek ellenőrző pontként szolgálhassanak;

b)

az ellenőrzések véletlenszerű rotációs rendben történő végrehajtását, megfelelő területi egyensúly mellett.

(3)   A közúti ellenőrzések alkalmával ellenőrizendő elemeket az I. melléklet A. része tartalmazza. Az ellenőrzések egy-egy ilyen specifikus elemre is összpontosíthatnak, ha a helyzet így követeli meg.

(4)   A 9. cikk (2) bekezdésének sérelme nélkül, a közúti ellenőrzéseket diszkriminációmentesen kell végrehajtani. A végrehajtásban közreműködő hatósági személyek részéről különösen tilos az alábbi tények alapján történő megkülönböztetés:

a)

a jármű bejegyzése szerinti ország;

b)

a járművezető lakóhelye szerinti ország;

c)

a vállalkozás székhelye szerinti ország;

d)

az út kezdő- és végállomása;

e)

a menetíró készülék típusa (analóg vagy digitális).

(5)   A végrehajtásban közreműködő hatósági személyeknek rendelkezniük kell:

a)

a fő ellenőrizendő elemeknek az I. melléklet A. része szerinti jegyzékével;

b)

a II. melléklet szerinti szabvány ellenőrző berendezéssel.

(6)   Ha egy tagállamban, egy másik tagállamban bejegyzett jármű vezetőjének közúti ellenőrzése során észleltekből arra lehet következtetni, hogy olyan szabálysértés történt, amelyet az ellenőrzés során a megfelelő adatok hiányában nem lehet megállapítani, az érintett tagállamok illetékes hatóságai segítik egymást a helyzet tisztázása érdekében.

5. cikk

Összehangolt ellenőrzések

A tagállamok legalább évente hat alkalommal összehangolt közúti ellenőrzés keretében ellenőrzik a 3820/85/EGK rendelet és a 3821/85/EGK rendelet hatálya alá tartozó járművezetőket és járműveket. Ezeket az ellenőrzéseket két vagy több tagállam végrehajtó hatóságai egy időben hajtják végre saját államuk területén.

6. cikk

A vállalkozások telephelyein végzett ellenőrzések

(1)   A telephelyi ellenőrzéseket a különféle fuvarozási és vállalkozásfajtákkal kapcsolatos múltbeli tapasztalatokat figyelembe véve szervezik meg. Azokban az esetekben is ellenőrzést kell tartani a vállalkozás telephelyén, amikor közúti ellenőrzés során a 3820/85/EGK rendeletben vagy a 3821/85/EGK rendeletben foglaltak súlyos megsértését állapították meg.

(2)   A telephelyi ellenőrzések az I. melléklet A. részében és B. részében felsorolt elemekre terjednek ki.

(3)   A végrehajtásban közreműködő hatósági személyeknek rendelkeznie kell:

a)

a fő ellenőrizendő elemeknek az I. melléklet A. és B. része szerinti jegyzékével;

b)

a II. melléklet szerinti szabvány ellenőrző berendezéssel.

(4)   A tagállam végrehajtásban közreműködő hatósági személye az ellenőrzés során köteles figyelembe venni minden, a 7. cikk (1) bekezdésében említett másik tagállam kijelölt kapcsolattartó szerve által az érintett vállalkozásnak e másik tagállamban folytatott tevékenységével kapcsolatos információt.

(5)   Az (1)–(4) bekezdés alkalmazásában a hatóság kérésére a vállalkozások által átadott megfelelő dokumentumok alapján a hatáskörrel rendelkező hatóságnál végzett ellenőrzések egy tekintet alá esnek a vállalkozások telephelyén végzett ellenőrzésekkel.

7. cikk

Közösségen belüli kapcsolattartás

(1)   A tagállamok egy szervet jelölnek ki az alábbi feladatok ellátására:

a)

a többi tagállam azonos szerveivel való koordináció biztosítása az 5. cikk szerinti intézkedések tekintetében;

b)

a kétévenkénti statisztikai adatgyűjtés továbbítása a Bizottság részére a 3820/85/EGK rendelet 16. cikkének (2) bekezdése értelmében;

c)

elsődleges felelősség a többi tagállam illetékes hatóságainak történő segítségnyújtásért a 4. cikk (6) bekezdése értelmében.

A szerv képviselteti magát a 12. cikk (1) bekezdésében említett bizottság ülésein.

(2)   A tagállamok értesítik a Bizottságot e szerv kijelöléséről, és a Bizottság ennek megfelelően tájékoztatja a többi tagállamot.

(3)   A tagállamok közötti adat-, tapasztalat- és információcserét aktívan elő kell segíteni, elsősorban, de nem kizárólagosan a 12. cikk (1) bekezdésében említett bizottság, és bármely olyan szerv révén, amelyet a Bizottság a 12. cikk (2) bekezdésében említett eljárás keretében jelöl ki.

8. cikk

Információcsere

(1)   A 3820/85/EGK rendelet 17. cikkének (3) bekezdése vagy a 3821/85/EGK rendelet 19. cikkének (3) bekezdése alapján kölcsönösen egymás rendelkezésére bocsátott információknak a 7. cikk (2) bekezdésének megfelelően a Bizottságnak szóló értesítés szerinti kijelölt szervek közötti átadására:

a)

ezen irányelv hatálybalépését követően legalább hathavonta egyszer;

b)

egyedi esetekben külön tagállami megkeresés alapján kerül sor.

(2)   A tagállamok törekednek az elektronikus információcserére alkalmas rendszerek telepítésére. A 12. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban, a Bizottság közös módszertant dolgoz ki az információk hatékony cseréjére vonatkozóan.

9. cikk

Kockázatértékelő rendszer

(1)   A tagállamok létrehoznak egy, a vállalkozásokra vonatkozó kockázatértékelő rendszert, a 3820/85/EGK vagy a 3821/85/EGK rendelettel kapcsolatban az egyes vállalkozások által elkövetett jogsértések száma és súlya alapján. A Bizottság támogatja a tagállamok közötti párbeszédet annak érdekében, hogy az ezen kockázatértékelő rendszerek közötti összhangot elősegítse.

(2)   A nagy kockázatot jelentő vállalkozásokat szigorúbban és gyakrabban kell ellenőrizni. Az ilyen rendszer bevezetésének kritériumait és részletes szabályait a 12. cikkben említett bizottság vitatja meg, tekintettel egy, a helyes gyakorlatokra vonatkozó információcsere-rendszer létrehozására.

(3)   A 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK rendeletekkel kapcsolatos jogsértések kezdeti listáját a III. melléklet tartalmazza.

A 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK rendeletekkel kapcsolatos jogsértések súlyozására vonatkozó iránymutatások nyújtása céljából, a Bizottság, ahol célszerű, a 12. cikk (2) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően kiegészítheti a III. mellékletet a súlyosságukhoz mérten kategóriákra bontott jogsértések általános körére vonatkozó iránymutatások lefektetése céljából.

A legsúlyosabb jogsértésekre vonatkozó kategóriának tartalmaznia kell azokat, ahol a 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK rendeletek rendelkezéseinek való nem megfelelés halál vagy súlyos személyi sérülés nagy kockázatával jár.

10. cikk

Jelentéstétel

2009. május 1-jéig a Bizottság jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a tagállamok jogszabályaiban a súlyos jogsértésekre elrendelt szankciók elemzéséről.

11. cikk

Helyes gyakorlat

(1)   A 12. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban, a Bizottság iránymutatásokat dolgoz ki a végrehajtás helyes gyakorlatára vonatkozóan.

Ezek az irányelvek a Bizottság egy kétéves jelentésében kerülnek közzétételre.

(2)   A tagállamok a helyes gyakorlatról közös képzési programokat hoznak létre, amelyek évente legalább egyszer megrendezésre kerülnek, és segítik – évente legalább egyszer – a Közösségen belüli kapcsolattartásért felelős szerveik személyzete tagjainak a többi tagállamban működő azonos feladatot ellátó tisztviselőivel való cseréjét.

(3)   A Bizottság a 12. cikk (2) bekezdésben említett eljárással összhangban egy elektronikus és nyomtatható formanyomtatványt készít arra az esetre, ha a járművezető betegállományban vagy éves szabadságán volt, vagy ha a 3821/85/EGK rendelet 15. cikke (7) bekezdése első albekezdése első franciabekezdésében említett időszakban olyan másik járművet vezetett, amely mentesült a 3820/85/EGK rendelet hatálya alól.

(4)   A tagállamok biztosítják, hogy a végrehajtásban közreműködő személyek megfelelően képzettek legyenek a feladatuk végrehajtására.

12. cikk

A bizottsági eljárás

(1)   A Bizottságot a 3821/85/EGK rendelet 18. cikke (1) bekezdése alapján felállított bizottság segíti.

(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, figyelembe véve az annak 8. cikkében foglalt rendelkezéseket.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikke (6) bekezdésében megállapított időszak három hónap.

(3)   A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

13. cikk

Végrehajtó rendelkezések

A Bizottság bármely tagállam kérésére vagy saját kezdeményezésére, a 12. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban végrehajtó rendelkezéseket állapít meg, különösen az alábbi célok valamelyike érdekében:

a)

hogy elősegítse az ezen irányelv végrehajtásával kapcsolatos közös megközelítést;

b)

hogy ösztönözze a 3820/85/EGK rendeletre vonatkozó, végrehajtó hatóságok általi megközelítések összhangját és annak összehangolt értelmezését;

c)

hogy megkönnyítse a szállítási ágazat és a végrehajtó hatóságok közötti párbeszédet.

14. cikk

Harmadik országokkal folytatott tárgyalások

Ezen irányelv hatálybalépését követően, a Közösség tárgyalásokat kezdeményez az érintett harmadik országokkal az ezen irányelvben szereplőkkel egyenértékű szabályok alkalmazása érdekében.

Ezen tárgyalások lezárásáig a tagállamok a 3820/85/EGK rendelet 16. cikkének (2) bekezdése szerinti, Bizottságnak küldött jelentésükbe a harmadik országokból származó járműveken lefolytatott ellenőrzésekről szóló adatokat is belefoglalják.

15. cikk

A mellékletek frissítése

A mellékleteknek a helyes gyakorlat fejlődéséhez való igazítása érdekében történő módosításait a 12. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kell elfogadni.

16. cikk

Átültetés a nemzeti jogba

(1)   A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2007. április 1-jéig megfeleljenek. Haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot e rendelkezések szövegéről, valamint az említett rendelkezések és ezen irányelv közötti megfelelési táblázatról.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2)   A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

17. cikk

Hatályon kívül helyezés

(1)   A 88/599/EGK irányelv hatályát veszti.

(2)   A hatályon kívül helyezett irányelvre vonatkozó utalásokat az ezen irányelvre vonatkozó utalásként kell értelmezni.

18. cikk

Hatálybalépés

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

19. cikk

Az irányelv címzettjei

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2006. március 15-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BORRELL FONTELLES

a Tanács részéről

az elnök

H. WINKLER


(1)  HL C 241., 2004.9.28., 65. o.

(2)  Az Európai Parlament 2004. április 20-i véleménye (HL C 104. E, 2004.4.30., 385. o.), a Tanács 2004. december 9-i közös álláspontja (HL C 63. E, 2005.3.15., 1. o.) és az Európai Parlament 2005. április 13-i álláspontja (HL C 33. E, 2006.2.9, 415. o.). Az Európai Parlament 2006. február 2-i jogalkotási állásfoglalása és a Tanács 2006. február 2-i határozata.

(3)  HL L 370., 1985.12.31., 1. o. A 2003/59/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 226., 2003.9.10., 4. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 370., 1985.12.31., 8. o. A legutóbb a 432/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 71, 2004.3.10., 3. o.) módosított rendelet.

(5)  HL L 80., 2002.3.23., 35. o.

(6)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

(7)  HL L 102, 2006.4.11., 1. o.

(8)  HL L 325., 1988.11.29., 55. o. A legutóbb a 2135/98/EK rendelettel (HL L 274., 1998.10.9., 1. o.) módosított irányelv.


I. MELLÉKLET

A rész

KÖZÚTI ELLENŐRZÉSEK

A közúti ellenőrzések általában az alábbiakra terjednek ki:

1.

napi és heti vezetési idők, szünetek és napi és heti pihenőidők; továbbá a megelőző napokra vonatkozó adatrögzítő lapok, amelyeket a 3821/85/EGK rendelet 15. cikke (7) bekezdésének megfelelően a jármű fedélzetén kell tartani és/vagy ugyanerről az időszakról a járművezető kártyáján tárolt adatok és/vagy az ezen irányelv II. mellékletével összhangban a menetíró készülék memóriájában tárolt adatok és/vagy ugyanezek a kinyomaton szereplő adatok;

2.

a 3821/85/EGK rendelet 15. cikke (7) bekezdésében említett időszakra vonatkozóan minden olyan eset, amikor a jármű megengedett sebességét túllépték, amely magában foglal minden olyan, 1 percnél hosszabb időszakot, amely alatt a jármű sebessége N3 kategóriájú járművek esetében meghaladta a 90 km/órát, vagy M3 kategóriájú járművek esetében a 105 km/órát (a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. február 6-i 70/156/EGK tanácsi irányelv (1) II. mellékletének A. részében meghatározott N3 és M3 kategóriák);

3.

indokolt esetben a jármű által elért, a menetíró készülék által rögzített pillanatnyi sebességek legfeljebb a jármű megelőző 24 órai használatára vonatkozóan;

4.

a menetíró készülék helyes működése (a készülékkel és/vagy a járművezető kártyájával és/vagy az adatrögzítő lapokkal történt esetleges visszaélés megállapítása), vagy, amennyiben indokolt, a 3820/85/EGK rendelet 14. cikkének (5) bekezdésében felsorolt dokumentumok megléte a járművön.

B rész

ELLENŐRZÉSEK A VÁLLALKOZÁSOK TELEPHELYEIN

A vállalkozások telephelyein végzett ellenőrzések az A. rész elemein túl a következő elemekre terjednek ki:

1.

a heti pihenők és ezen pihenőidők közötti vezetési idők;

2.

a két hétre összesen engedélyezett vezetési idők betartása;

3.

az adatrögzítő lapok, a járműegység és a járművezető kártyájának adatai, továbbá kinyomatok.

A tagállamok indokolt esetben, amennyiben jogsértést fedeznek fel, ellenőrzik a szállítási lánc egyéb felbujtóinak vagy bűnsegédeinek – pl. a feladók, a szállítmányozók vagy megbízók – közös felelősségét, beleértve azt is, hogy a szállítási szerződés megengedi-e a 3820/85/EGK és a 3821/85/EGK rendeletben foglaltak betartását.


(1)  HL L 42., 1970.2.23., 1. o. A legutóbb a 2006/28/EK bizottsági irányelvvel (HL L 65., 2006.3.7., 27. o.) módosított irányelv.


II. MELLÉKLET

A végrehajtó egységeknek biztosítandó szabványberendezés

A tagállamok biztosítják, hogy az alábbi szabványberendezés az I. mellékletben meghatározott feladatokat ellátó végrehajtó egység rendelkezésére álljon:

1.

a jármű fedélzeti egységéről és a digitális menetíró készülék járművezetői kártyájáról adatok letöltésére, leolvasására, elemzésére és/vagy a megállapított tények elemzés céljából egy központi adatbázisba való elküldésére alkalmas berendezés;

2.

a menetíró készülékek adatrögzítő lapjainak ellenőrzésére szolgáló berendezés.


III. MELLÉKLET

Jogsértések

A 9. cikk (3) bekezdésével összhangban, az alábbi nem teljes lista iránymutatást nyújt azt illetően, hogy mit kell jogsértésnek tekinteni:

1.

a napi, a heti vagy 14 napos maximális vezetési idők túllépése;

2.

a napi vagy heti minimális pihenőidő figyelmen kívül hagyása;

3.

a minimális szünet figyelmen kívül hagyása;

4.

a 3821/85/EGK rendelet előírásainak nem megfelelően felszerelt digitális menetíró készülék.


NYILATKOZATOK

A Bizottság a súlyos jogsértés minősítéssel összefüggésben kijelenti, hogy a közúti fuvarozáshoz kapcsolódó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló rendelet súlyos megsértésének tekinthetők a következők:

1.

a napi, hatnapi vagy kéthetes maximális vezetési idők határértékének legalább 20 %-kal való túllépése;

2.

a napi vagy heti minimális pihenőidő 20 %-os vagy annál nagyobb mértékű figyelmen kívül hagyása;

3.

a minimális megszakítás 33 %-os vagy annál nagyobb mértékű figyelmen kívül hagyása; valamint

4.

a 3821/85/EGK rendelet előírásaival ellentétesen felszerelt digitális menetíró készülék.

A Bizottság és a tagállamok megtesznek minden tőlük telhetőt annak érdekében, hogy ezen irányelv hatálybalépése utáni két éven belül az AETR rendelkezései ezen rendelet rendelkezéseivel összhangba kerüljenek. Ha ezen időszak alatt nem hangolják össze a rendelkezéseket, a Bizottság a kérdést rendező, megfelelő intézkedéseket javasol.


Top