EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D1673

Az Európai Parlament és a Tanács 1673/2006/EK határozata ( 2006. október 24. ) az európai szabványosítás finanszírozásáról

HL L 315., 2006.11.15, p. 9–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012; hatályon kívül helyezte: 32012R1025

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/1673/oj

15.11.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 315/9


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1673/2006/EK HATÁROZATA

(2006. október 24.)

az európai szabványosítás finanszírozásáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 95. cikkére, valamint 157. cikkének (3) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére (1),

a Szerződés 251. cikkében említett eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1)

Az európai szabványosítás a – szabványok és egyéb szabvány jellegű dokumentumok létrehozásában – érdekelt felek által és részére, azok szükségleteinek kielégítésére végzett önkéntes tevékenység. Ezeket a szabványokat és szabvány jellegű dokumentumokat a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (3) I. mellékletében szereplő szervek, vagyis az Európai Szabványügyi Bizottság (CEN), az Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (Cenelec) és az Európai Távközlési Szabványügyi Intézet (ETSI) (a továbbiakban: az európai szabványügyi testületek) állítják össze.

(2)

A 98/34/EK irányelv felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy az említett irányelv által létrehozott bizottsággal folytatott konzultációt követően szabványosítási kérelmekkel forduljon az európai szabványügyi testületekhez. A CEN, a Cenelec és az ETSI, valamint az Európai Bizottság és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás közötti együttműködésre vonatkozó, 2003. március 28-án kiadott általános iránymutatások (4) határozzák meg a partnerségi kapcsolatokat az európai szabványügyi testületek, illetve a Közösség és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás között, amely szintén részt vesz az európai szabványosítás támogatásában.

(3)

A Közösség számára szükséges az európai szabványosítás finanszírozásában való részvétel, figyelembe véve a szabványosítás hasznos szerepét a Közösség jogalkotásának és politikáinak támogatásában. Az európai szabványosítás egyrészt hozzájárul a belső piac működéséhez és erősítéséhez, ami különösen az „új megközelítésű” irányelveknek köszönhető az egészségügyi, a biztonsági és a környezet- és fogyasztóvédelmi ágazatban, valamint biztosítja az interoperabilitást olyan területeken, mint például a közlekedés. Másrészt az európai szabványosítás elősegíti a vállalkozások versenyképességének növelését különösen az áruk és szolgáltatások szabad mozgásának, a hálózatok, a kommunikációs eszközök interoperabilitásának, a technológiai fejlesztésnek és bizonyos tevékenységek, így az informatika innovációjának előmozdításával. Ezért célszerű e határozatba belefoglalni az európai szabványosítási tevékenységek finanszírozását az informatika és a távközlés területén, amelyek tekintetében különösen irányadó az információtechnológia és távközlés terén történő szabványosításról szóló, 1986. december 22-i 87/95/EGK tanácsi határozat (5).

(4)

Ennek a határozatnak világos, teljes és részletes jogalapot kell biztosítania a Közösség politikái és jogszabályai végrehajtásához szükséges valamennyi európai szabványosítási tevékenység közösségi finanszírozásához.

(5)

Biztosítani kell, hogy a kis- és középvállalkozások – különösen a kis-, mikro- és kézműves-vállalkozások – alkalmazni tudják az európai szabványokat. Ezért ezeket a szabványokat e vállalkozások sajátosságainak és környezetének figyelembevételével kell kidolgozni és alakítani.

(6)

A közösségi finanszírozásnak a szabványok vagy egyéb szabvány jellegű dokumentumok létrehozását, a Közösség különböző hivatalos nyelveire való lefordításuk révén a vállalkozások általi felhasználásuk megkönnyítését, az európai szabványosítási rendszer egységességének megerősítését, valamint annak biztosítását kell megcéloznia, hogy az Európai Unióban minden piaci szereplő igazságos és átlátható módon férhessen hozzá az európai szabványokhoz. Ez különösen olyan esetekben fontos, amelyekben a szabványok alkalmazása a közösségi jogszabályoknak való megfelelést teszi lehetővé.

(7)

Az európai szabványosítási tevékenységek előirányzatait a költségvetési hatóság évente kell, hogy meghatározza a vonatkozó pénzügyi keret időszakára meghatározott indikatív pénzügyi keretösszeg határain belül, és az előirányzatoknak a Bizottság által kiadott éves határozat tárgyát kell képezniük, amely meghatározza az összegeket és adott esetben a tevékenységfajták szerinti társfinanszírozás legnagyobb arányát.

(8)

Figyelembe véve, hogy az európai szabványosítás széleskörűen részt vesz a közösségi politikák és jogalkotás támogatásában, illetve azt, hogy különböző szabványosítási tevékenységek léteznek, különféle finanszírozási módokat kell előírni. Ez az európai szabványügyi testületek esetében elsősorban az ajánlatkérés nélküli támogatásokat jelenti, az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (6) (a továbbiakban: a költségvetési rendelet) 110. cikke (1) bekezdése második albekezdésének, illetve az 1605/2002/EK, Euratom rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 23-i 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendelet (7) 168. cikke (1) bekezdése d) pontjának megfelelően.

(9)

Emellett ugyanez vonatkozik azon szervekre, amelyeket bár nem ismertek el európai szabványügyi testületként a 98/34/EK irányelv I. mellékletében, jogalapot megteremtő jogi aktus hatalmaz fel, és amelyek feladata az európai szabványosítás támogatását szolgáló előkészítő munka végrehajtása, együttműködésben az európai szabványügyi testületekkel.

(10)

A tagállamok ösztönzést kapnak arra, hogy megfelelő nemzeti szintű finanszírozást biztosítsanak a szabványosítással kapcsolatos feladatok elvégzésére.

(11)

Mindemellett, mivel az európai szabványügyi testületek folyamatos támogatással segítik a közösségi tevékenységeket, ennek megfelelően hatékony és működőképes központi titkárságokkal kell rendelkezniük. A Bizottság számára éppen ezért lehetővé kell tenni, hogy támogatást nyújtson ezen európai közérdeket szolgáló szervezeteknek, anélkül hogy a működési támogatások esetében alkalmazná a költségvetési rendelet 113. cikkének (2) bekezdésében említett degresszivitás elvét. Az európai szabványügyi testületek hatékony működésének előfeltétele ezenkívül, hogy e szervek nemzeti tagjai eleget tegyenek pénzügyi hozzájárulási kötelezettségeiknek az európai szabványosítási rendszer tekintetében.

(12)

A szabványosítási tevékenységek finanszírozásának fedeznie kell ezenkívül a szabványok vagy az egyéb szabvány jellegű dokumentumok kidolgozásához kapcsolódó előkészítő és kiegészítő tevékenységeket. Itt elsősorban a kutatómunkákról, a jogszabályokat előkészítő dokumentumok kidolgozásáról, a laboratóriumi körvizsgálatokról és a szabványok jóváhagyásáról és értékeléséről van szó. Ezenkívül a szabványosítás európai és nemzetközi szintű támogatásának magában kell foglalnia a harmadik országokkal folytatott együttműködési és műszaki segítségnyújtási programok megvalósítását. A piacra jutás javítása és az európai uniós vállalkozások versenyképességének megerősítése érdekében éppen ezért elő kell írni más szervek esetében az ajánlatkérésen vagy adott esetben szerződések odaítélésén alapuló támogatásnyújtást.

(13)

A Bizottság és az európai szabványügyi testületek rendszeresen kötnek partnerségi megállapodásokat a szabványosítási tevékenységek igazgatási és finanszírozási szabályainak meghatározása érdekében a költségvetési rendelet rendelkezéseinek megfelelően. Az Európai Parlamentet és a Tanácsot tájékoztatni kell e megállapodások tartalmáról.

(14)

Figyelembe véve a szabványosítási tevékenységek sajátos jellegét és különösen a szabványosítási eljárásban érdekelt különböző felek részvételét, lehetővé kell tenni a közösségi támogatás tárgyát képező európai szabványok vagy egyéb szabvány jellegű dokumentumok kidolgozásának társfinanszírozását természetbeni hozzájárulással, például szakértők rendelkezésre bocsátásával.

(15)

E határozat hatékony végrehajtása érdekében lehetővé kell tenni a szükséges szakértői vizsgálatok – különösen az auditok és a pénzügyi irányítás területén –, valamint a végrehajtást segítésére alkalmas igazgatási források igénybevételét, továbbá a finanszírozott tevékenységek helytállóságának rendszeres értékelését e tevékenységek hasznosságának és hatásának garantálása érdekében.

(16)

Szintén szükséges megtenni a megfelelő intézkedéseket a csalások és szabálytalanságok elkerülése, illetve a tévesen kifizetett pénzeszközök visszaszerzése érdekében az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. december 18-i 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendeletnek (8), az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek csalással és egyéb szabálytalanságokkal szembeni védelmében a Bizottság által végzett helyszíni ellenőrzésekről és vizsgálatokról szóló, 1996. november 11-i 2185/96/Euratom, EK tanácsi rendeletnek (9), valamint az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) által lefolytatott vizsgálatokról szóló, 1999. május 25-i 1073/1999/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek (10) megfelelően,

A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

1. cikk

Tárgy

E határozat megállapítja az európai szabványosítás finanszírozásához való közösségi hozzájárulást érintő szabályokat az egyes politikák, intézkedések, cselekvések, illetve közösségi jogszabályok végrehajtása érdekében.

2. cikk

A közösségi finanszírozásra jogosult szervek

Közösségi finanszírozás engedélyezhető a 98/34/EK irányelv I. mellékletében felsorolt elismert európai szabványügyi testületek számára az e határozat 3. cikkében felsorolt tevékenységek végrehajtásához.

Ugyanakkor közösségi finanszírozás engedélyezhető más szervek számára is a 3. cikk (1) bekezdésének b) pontjában említett, az európai szabványosítást előkészítő vagy kiegészítő munka elvégzéséhez, illetve a 3. cikk (1) bekezdésének f) pontjában említett programokhoz.

3. cikk

Közösségi finanszírozásra jogosult szabványosítási tevékenységek

(1)   A Közösség a következő európai szabványosítási tevékenységeket finanszírozhatja:

a)

a Közösség politikáinak és jogszabályainak végrehajtásához szükséges és arra alkalmas európai szabványok vagy egyéb szabvány jellegű dokumentumok kidolgozása és felülvizsgálata;

b)

az európai szabványosítással kapcsolatos előkészítő vagy kiegészítő munka, mint például tanulmányok, programok, értékelések, összehasonlító elemzések, kutatómunka, laboratóriumi munka, laboratóriumi körvizsgálatok végzése és a megfelelőség értékelése;

c)

az európai szabványügyi testületek központi titkárságainak tevékenységei, mint például a politika kialakítása, a szabványosítási tevékenységek összehangolása, a technikai munka előkészítése és az érdekelt felek információkkal való ellátása;

d)

az európai szabványok vagy egyéb szabvány jellegű dokumentumok ellenőrzése minőségi szempontból és a vonatkozó közösségi politikáknak és jogszabályoknak való megfelelés szempontjából;

e)

a Közösség politikáinak és jogalkotásának elősegítésére használt európai szabványok vagy egyéb európai szabvány jellegű dokumentumok szükség szerinti fordítása az európai szabványügyi testületek munkanyelvétől eltérő közösségi hivatalos nyelvekre; a szabványokat magyarázó, értelmező és egyszerűsítő dokumentumok, továbbá az alkalmazást és a legjobb gyakorlatot ismertető útmutatók készítése;

f)

az európai szabványosítási rendszer és az európai szabványok fejlesztése és támogatása az érdekeltek körében a Közösségben és nemzetközi szinten, ideértve a technikai segítségnyújtási programokat, valamint az együttműködést harmadik országokkal.

(2)   Az (1) bekezdés a) pontjában említett tevékenységek csak akkor jogosultak közösségi finanszírozásra, amennyiben a 98/34/EK irányelv 5. cikke által létrehozott bizottsággal konzultáltak az európai szabványügyi testületeknek benyújtásra kerülő kérelmek tekintetében.

4. cikk

Finanszírozás

Az e határozatban említett tevékenységek előirányzatait a költségvetési hatóság évente határozza meg az aktuális pénzügyi keret alapján.

5. cikk

A finanszírozás módja

(1)   A közösségi finanszírozás az alábbi formákban történik:

a)

ajánlatkérés nélküli támogatások formájában az európai szabványügyi testületek számára a 3. cikkben említett tevékenységek végzésére, valamint azon szervek számára, amelyeket a költségvetési rendelet 49. cikkével összhangban jogalapot megteremtő jogi aktus hatalmazott fel az e határozat 3. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett tevékenységek végzésére az európai szabványügyi testületekkel együttműködésben;

b)

ajánlatkérést vagy közbeszerzési eljárásokat követő támogatások formájában más szervek számára az ezen határozat 3. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett szabványosítási munkának, vagy a 3. cikk (1) bekezdésének f) pontjában említett programoknak az európai szabványügyi testületekkel együttműködésben történő megvalósítására.

(2)   Az európai szabványügyi testületek központi titkárságainak – a 3. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett – tevékenysége intézkedési támogatások vagy működési támogatások formájában finanszírozható. A működési támogatásokat meghosszabbítás esetén nem csökkentik automatikusan.

(3)   A Bizottság rendelkezik az (1) és (2) bekezdésben említett finanszírozási módokról, a finanszírozás összegéről, valamint tevékenységi típusonként a finanszírozás legnagyobb százalékos arányáról. A Bizottság ezzel kapcsolatos döntéseit nyilvánosságra kell hozni.

(4)   A támogatási megállapodások a kedvezményezett működési költségeinek átalány jellegű fedezését engedélyezhetik az intézkedések teljes támogatható közvetlen költségeinek legfeljebb 30 %-áig, kivéve ha a kedvezményezett közvetett költségeit az Európai Unió általános költségvetéséből finanszírozott működési támogatás révén fedezik.

(5)   Társfinanszírozásra természetbeni hozzájárulás formájában is sor kerülhet. A természetbeni hozzájárulásokat a 2342/2002/EK, Euratom rendelet szerint kell értékelni.

(6)   Az együttműködés közös célkitűzéseit, illetve az európai szabványügyi testületeknek odaítélt támogatásokkal kapcsolatos igazgatási és pénzügyi feltételeket a Bizottság és az európai szabványügyi testületek között létrejövő partnerségi keretmegállapodásokban kell meghatározni a költségvetési rendeletnek és a 2342/2002/EK, Euratom rendeletnek megfelelően. Az Európai Parlamentet és a Tanácsot értesíteni kell e megállapodások megkötéséről.

6. cikk

Irányítás és felügyelet

(1)   A költségvetési hatóság által a szabványosítási tevékenységek finanszírozására kijelölt előirányzatok fedezhetik emellett az e határozat céljainak megvalósításához közvetlenül szükséges előkészítői, felügyeleti, ellenőrzési, értékelési és audittal kapcsolatos intézkedéseket is, így különösen tanulmányokat, megbeszéléseket, információs és közzétételi tevékenységeket, az információcseréhez szükséges informatikai hálózathoz kapcsolódó kiadásokat, csakúgy mint minden egyéb olyan költséget, amely a szabványosítási tevékenységek kapcsán a Bizottság által esetlegesen igénybe vett igazgatási és műszaki segítségnyújtáshoz kapcsolódik.

(2)   A Bizottság értékeli a közösségi politikák és jogszabályok követelményeire való tekintettel a közösségi finanszírozás tárgyát képező szabványosítási tevékenységek helytállóságát, és legalább ötévente tájékoztatja az Európai Parlamentet és a Tanácsot ezen értékelések eredményéről.

7. cikk

A Közösség pénzügyi érdekeinek védelme

(1)   A Bizottság gondoskodik arról, hogy az e határozat alapján finanszírozott tevékenységek megvalósításakor a Közösség pénzügyi érdekei védelmet élvezzenek a csalás, a korrupció és az egyéb jogellenes tevékenységek ellen elfogadott megelőző intézkedések alkalmazása, a hatékony ellenőrzések, a tévesen kifizetett összegek beszedése, valamint szabálytalanságok megállapításakor a hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciók révén a 2988/95/EK, Euratom, a 2185/96/Euratom, EK és az 1073/1999/EK rendeletnek megfelelően.

(2)   Az e határozat alapján finanszírozott közösségi tevékenységek esetében a 2988/95/EK, Euratom rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett szabálytalanság fogalma alatt a közösségi jog bármely rendelkezésének megsértése, illetve egy szerződéses kötelezettségnek a gazdasági szereplő cselekményéből vagy mulasztásából fakadó olyan megsértése értendő, amelynek eredményeként keletkező indokolatlan kiadási tétel miatt az Európai Unió általános költségvetése vagy az Unió által kezelt költségvetések kárt szenvednek vagy szenvednének.

(3)   Az e határozat alapján születő megállapodások és szerződések rendelkeznek a Bizottság vagy felhatalmazott képviselője általi felügyeletről és pénzügyi ellenőrzésről, valamint a Számvevőszék általi ellenőrzésről, amelyet szükség esetén a helyszínen kell elvégezni.

8. cikk

Hatálybalépés

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Kelt Strasbourgban, 2006. október 24-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BORRELL FONTELLES

a Tanács részéről

az elnök

P. LEHTOMÄKI


(1)  HL C 110., 2006.5.9., 14. o.

(2)  Az Európai Parlament 2006. május 17-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2006. szeptember 18-i határozata.

(3)  HL L 204., 1998.7.21., 37. o. A legutóbb a 2003-as csatlakozási okmánnyal módosított irányelv.

(4)  HL C 91., 2003.4.16., 7. o.

(5)  HL L 36., 1987.2.7., 31. o. A 807/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 36. o.) módosított határozat.

(6)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(7)  HL L 357., 2002.12.31., 1. o. Az 1248/2006/EK, Euratom rendelettel (HL L 227., 2006.8.19., 3. o.) módosított rendelet.

(8)  HL L 312., 1995.12.23., 1. o.

(9)  HL L 292., 1996.11.15., 2. o.

(10)  HL L 136., 1999.5.31., 1. o.


Top