Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0464

2006/464/EK: A Bizottság határozata ( 2006. június 27. ) a Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu Közösségbe történő behurcolásának és Közösségen belüli elterjedésének a megelőzése elleni ideiglenes szükséghelyzeti intézkedésekről (az értesítés a C(2006) 2881. számú dokumentummal történt)

OJ L 183, 5.7.2006, p. 29–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 956–959 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 073 P. 230 - 233
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 073 P. 230 - 233
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 064 P. 158 - 161

No longer in force, Date of end of validity: 01/10/2014; hatályon kívül helyezte: 32014D0690

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/464/oj

5.7.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 183/29


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. június 27.)

a Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu Közösségbe történő behurcolásának és Közösségen belüli elterjedésének a megelőzése elleni ideiglenes szükséghelyzeti intézkedésekről

(az értesítés a C(2006) 2881. számú dokumentummal történt)

(2006/464/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a növényeket vagy növényi termékeket károsító szervezeteknek a Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése elleni védekezési intézkedésekről szóló, 2000. május 8-i 2000/29/EK tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 16. cikke (3) bekezdésére,

mivel:

(1)

A 2000/29/EK irányelv értelmében amennyiben egy tagállam úgy ítéli meg, hogy fennáll az említett irányelv I. vagy II. mellékletében nem szereplő károsító szervezet területére történő behurcolásának vagy területén történő elterjedésének a veszélye, a tagállam átmeneti jelleggel bármilyen további, a veszély elleni védekezéshez szükségesnek tartott intézkedést foganatosíthat.

(2)

A Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu Kínában, Koreában, Japánban és az USA-ban, valamint a Közösség egy meghatározott területén való jelenléte következtében Franciaország 2005. március 14-én értesítette a többi tagállamot és a Bizottságot, hogy 2005. február 16-án hatósági intézkedéseket fogadott el területének e károsító szervezet behurcolásának veszélye elleni védelme érdekében.

(3)

Szlovénia 2005. június 29-én tájékoztatta a tagállamokat és a Bizottságot, hogy ugyanezen károsító szervezet területén történő megjelenése következtében 2005. június 24-én további intézkedéseket fogadott el e károsító szervezet területére történő további behurcolásának és a területén történő elterjedésének megelőzése érdekében.

(4)

A Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu nem szerepel a 2000/29/EK irányelv I. vagy II. mellékletében. A korlátozottan rendelkezésre álló tudományos információk alapján készült, a kártevő kockázatának felméréséről szóló jelentés azonban azt mutatta, hogy ez a legkárosabb rovarok egyike a gesztenyére (Castanea Mill.) nézve. A kártevő jelentősen csökkentheti a gesztenyetermelést és a minőséget, valamint néhány bizonyíték alapján el is pusztíthatja a fákat. A gesztenyét leggyakrabban dombok vagy hegyek határterületein termesztik. A kártevő elterjedéséből eredő kár megállíthatja e területeken az emberi fogyasztásra szánt gesztenye termelését, és ezáltal e területek gazdasági és környezeti degradációjához vezethet.

(5)

Ezért átmeneti intézkedéseket szükséges hozni az említett szervezet Közösségbe történő behurcolása és a Közösségen belüli elterjedése ellen.

(6)

Az e határozatban előírt intézkedéseket az említett szervezet behurcolására vagy elterjedésére, a Castanea növények Közösségen belüli termelésére és mozgására, a károsító szervezet ellenőrzésére, valamint az említett károsító szervezet tagállamokban történő jelenlétének vagy további hiányának felmérésére kell alkalmazni.

(7)

Helyénvaló 2006-ban, 2007-ben és 2008-ban az intézkedések eredményeinek rendszeres értékelése, különösen a tagállamok által benyújtandó információk alapján. Az esetleges későbbi intézkedések mérlegelésére az említett értékelés eredményeinek ismeretében kerül sor.

(8)

A tagállamoknak az e határozatnak való megfelelés érdekében szükség esetén módosítaniuk kell jogszabályaikat.

(9)

Az intézkedések eredményeit 2008. február 1-jéig felül kell vizsgálni.

(10)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban vannak a Növény-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Fogalommeghatározás

E határozat alkalmazásában a „növények” a Castanea Mill. nemzetségébe tartozó, ültetésre szánt növényeket vagy növényrészeket jelentik a gyümölcs és vetőmag kivételével.

2. cikk

A Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu elleni intézkedések

Tilos a Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu (továbbiakban: „károsító szervezet”) Közösségbe történő behurcolása és Közösségen belüli elterjesztése.

3. cikk

Növények behozatala

Növényeket csak abban az esetben lehet a Közösség területére behozni, ha:

a)

azok megfelelnek az I. melléklet 1. pontjában meghatározott intézkedéseknek, és

b)

azokat a Közösségbe történő beléptetés során a károsító szervezet jelenlétének megállapítása céljából a 2000/29/EK irányelv 13a. cikkének (1) bekezdésével összhangban megvizsgálták, és attól mentesnek találták.

4. cikk

A növények Közösségen belüli mozgása

Az 5. cikk (3) bekezdésének a) pontjának és a II. melléklet II. részének 8. pontjának sérelme nélkül a Közösségből származó, vagy a Közösségbe e határozat 3. cikke szerint importált növényeket csak abban az esetben lehet közösségi termőhelyükről – adott esetben a kertészeti központokat is beleértve –, elvinni, ha azok eleget tesznek az I. melléklet 2. pontjában meghatározott feltételeknek.

5. cikk

Felmérés és értesítés

(1)   A tagállamok éves hatósági felméréseket végeznek a károsító szervezet területükön való jelenlétének vagy a károsító szervezettel való fertőzöttség jeleinek a megállapítása érdekében.

A 2000/29/EK irányelv 16. cikke (2) bekezdésének sérelme nélkül a tagállamok minden év december 31-éig értesítik a Bizottságot és a többi tagállamot e felmérések eredményeiről.

(2)   A károsító szervezet bármely gyanús előfordulásáról vagy megerősített jelenlétéről értesíteni kell az illetékes hatósági szerveket.

(3)

a)

A tagállamok megkövetelhetik, hogy a növények területükre vagy területükön történő szállítása nyomonkövethetőségi rendszer tárgyát képezze, amely magában foglalhat egy, az illetékes hatósági szervek számára a szállításért felelős személy által készített szállítási nyilatkozatot.

b)

A tagállamok kérelmezhetik, hogy az ültetésért felelős személyek ültetési nyilatkozatot készítsenek az illetékes hatósági szervek számára.

6. cikk

Elhatárolt körzetek létrehozása

Amennyiben az 5. cikk (1) bekezdésében említett felmérések eredményei vagy az 5. cikk (2) bekezdésében említett értesítések megerősítik a károsító szervezet jelenlétét a területen, vagy más módon bizonyíték van a károsító szervezet előfordulására, a tagállamok elhatárolt körzeteket alakítanak ki és meghozzák a II. melléklet I. és II. pontjában előírt hatósági intézkedéseket.

7. cikk

Az irányelvnek való megfelelés

A tagállamok szükség esetén módosítják a károsító szervezet behurcolása és elterjedése elleni védelmük érdekében elfogadott intézkedéseket oly módon, hogy az említett intézkedések megfeleljenek e határozatnak, és ezekről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

8. cikk

Felülvizsgálat

Ezt a határozatot legkésőbb 2008. február 1-jéig felül kell vizsgálni.

9. cikk

Címzettek

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. június 27-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 169., 2000.7.10., 1. o. A legutóbb a 2006/35/EK bizottsági irányelvvel (HL L 88., 2006.3.25., 9. o.) módosított irányelv.


I. MELLÉKLET

AZ E HATÁROZAT 3. ÉS 4. CIKKÉBEN EMLÍTETT INTÉZKEDÉSEK

1.   Intézkedések (bizonyítványok)

Az e határozat 5. cikke (3) bekezdése a) pontjának, a 2000/29/EK irányelv III. melléklete A. része 2. pontjának és IV. melléklete A. része I. szakasza 11.1., 11.2., 33., 36.1., 39. és 40. pontjának sérelme nélkül a harmadik országokból származó növényeket a 2000/29/EK irányelv 13. cikkének (1) bekezdésében meghatározott bizonyítvány kíséri, amely tartalmazza a „Kiegészítő nyilatkozat” rovatban:

a)

hogy a növényeket egész életciklusuk alatt olyan országok termőhelyein termesztették, amelyekről ismert, hogy a károsító szervezet nem fordul elő; vagy

b)

hogy a növényeket egész életciklusuk alatt a nemzeti növényvédelmi szervezetek által a vonatkozó Növény-egészségügyi Intézkedések Nemzetközi Szabványával összhangban a származási országban létesített kártevőmentes területeken lévő termőhelyeken termesztették, és a „származási hely” rovatban feltüntették a kártevőmentes terület nevét.

2.   Mozgás feltételei

Az e határozat 5. cikke (3) bekezdésének a) pontja és II. melléklete II. részének 8. pontja, valamint a 2000/29/EK irányelv IV. melléklete A. része II. szakasza 7. pontjának és az V. melléklete A. része I. szakasza 2.1 pontjának sérelme nélkül a Közösségből származó, vagy az e határozat 3. cikke szerint a Közösségbe importált valamennyi növényt csak abban az esetben lehet elszállítani egy tagállambeli termőhelyéről – adott esetben a kertészeti központokat is beleértve –, ha azokat a 92/105/EGK (1) bizottsági irányelv rendelkezéseivel összhangban elkészített és kiállított növényútlevél kíséri, és:

a)

az említett termőhelyről származó növényeket egész életciklusuk alatt vagy a Közösségbe történt behozataluk óta olyan tagállam termőhelyén termesztették, amelyről ismert, hogy a károsító szervezet ott nem fordul elő; vagy

b)

az említett termőhelyről származó növényeket egész életciklusuk alatt vagy a Közösségbe történt behozataluk óta egy tagállam nemzeti növényvédelmi szervezete által a vonatkozó Növény-egészségügyi Intézkedések Nemzetközi Szabványával összhangban létesített kártevőmentes területen fekvő termőhelyen termesztették.


(1)  HL L 4., 1993.1.8., 22. o. A 2005/17/EK irányelvvel (HL L 57., 2005.3.3., 23. o.) módosított irányelv.


II. MELLÉKLET

E HATÁROZAT 6. CIKKÉBEN EMLÍTETT INTÉZKEDÉSEK

I.   Elhatárolt körzetek létrehozása

1.

A 6. cikkben említett elhatárolt körzetek a következő részekből állnak:

a)

fertőzött körzet, amelyen megerősítették a károsító szervezet jelenlétét, és amely magában foglal minden, a károsító szervezet által okozott tünetet mutató növényt, és adott esetben valamennyi, az ültetés idején ugyanahhoz a területhez tartozó valamennyi növényt,

b)

fókuszkörzet, amelynek határa legalább 5 km-rel a fertőzött körzet határán kívül helyezkedik el, és

c)

pufferzóna, amelynek határa legalább 10 km-rel a fertőzött körzet határán kívül helyezkedik el.

Amennyiben több pufferzóna fedi egymást, vagy ezek földrajzilag közel vannak egymáshoz, szélesebb elhatárolt körzetet kell meghatározni, amely magában foglalja az érintett elhatárolt körzeteket és a köztük fekvő területeket.

2.

Az 1. pontban említett körzetek pontos körülhatárolása szilárd tudományos alapelveken, a károsító szervezetek biológiáján, a fertőzöttség mértékén, az évszakon és különösen a növényeknek az érintett tagállamokon belüli eloszlásán alapul.

3.

Amennyiben a károsító szervezet jelenlétét megerősítik a fertőzött körzeten kívül, az elhatárolt körzetek körülhatárolását ennek megfelelően módosítani kell.

4.

Amennyiben az 5 cikk (1) bekezdésében leírt éves felülvizsgálatok alapján három évig nem fedezik fel a károsító szervezetet az elhatárolt körzetek valamelyikében, e körzeteket meg kell szüntetni, és nincs szükség e melléklet II. részében meghatározott további intézkedésekre.

5.

A tagállamok megfelelő méretarányos térképek elküldésével haladéktalanul tájékoztatják a többi tagállamot és a Bizottságot az 1. pontban említett körzetekről, és a károsító szervezetek felszámolása vagy megfékezése érdekében hozott intézkedések jellegéről.

II.   Intézkedések az elhatárolt körzetekben

A 6. cikkben említett, az elhatárolt körzetekben végrehajtandó hatósági intézkedéseknek legalább a következőket kell tartalmazniuk:

a növények az elhatárolt körzeteken belül vagy azokon kívülre történő szállításának tilalma

azokban az esetekben, amikor a termőhelyen megerősítik a károsító szervezet növényeken való jelenlétét, megfelelő intézkedések megtétele, amelyek célja a károsító szervezet kiirtása, legalább a fertőzött növény, valamennyi, a károsító szervezet által okozott tüneteket mutató növény és szükség esetén valamennyi olyan növény elpusztításával, amelyek az ültetés és a károsító szervezet jelenlétének – a gubacsok esetleges jelenlétekor elvégzett megfelelő vizsgálatokkal történő – ellenőrzése idején ugyanahhoz a területhez tartoztak.


Top