Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0302

2006/302/EK: A Bizottság határozata ( 2006. április 25. ) a metabenztiazuronnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról (az értesítés a C(2006) 1653. számú dokumentummal történt) (EGT vonatkozású szöveg)

OJ L 112, 26.4.2006, p. 15–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 118M , 8.5.2007, p. 637–639 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 071 P. 197 - 199
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 071 P. 197 - 199
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 044 P. 38 - 40

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/302/oj

26.4.2006   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 112/15


A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

(2006. április 25.)

a metabenztiazuronnak a 91/414/EGK tanácsi irányelv I. mellékletébe történő felvétele megtagadásáról és az e hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek engedélyének visszavonásáról

(az értesítés a C(2006) 1653. számú dokumentummal történt)

(EGT vonatkozású szöveg)

(2006/302/EK)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a legutóbb a 2004/20/EK bizottsági irányelvvel (1) módosított, a növényvédő szerek forgalomba hozataláról szóló, 1991. július 15-i 91/414/EGK tanácsi irányelvre (2) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésének negyedik albekezdésére,

mivel:

(1)

A 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdése szerint a tagállamok az irányelvről szóló értesítést követő 12 éves időszakon belül engedélyezhetik olyan, az irányelv I. mellékletében nem szereplő hatóanyagot tartalmazó növényvédő szerek forgalomba hozatalát, amely hatóanyagok az irányelvről szóló értesítés után két évvel már forgalomban voltak, miközben e hatóanyagokat egy munkaprogram keretei között fokozatosan vizsgálják.

(2)

Az 1490/2002/EK bizottsági rendelet (3) megállapítja a 91/414/EGK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében említett munkaprogram második és harmadik szakaszának végrehajtására vonatkozó részletes szabályokat. Az olyan hatóanyagok esetében, amelyek tekintetében a bejelentő elmulasztja a rendelet szerinti kötelezettségeinek teljesítését, a dosszié teljességének vizsgálatát és értékelését nem végzik el. A metabenztiazuron vonatkozásában a bejelentő az előírt határidőn belül nem nyújtotta be a teljes dossziét. Következésképpen ezt a hatóanyagot nem kell felvenni a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe, és a tagállamoknak vissza kell vonniuk minden, metabenztiazuront tartalmazó növényvédő szerre vonatkozó engedélyt.

(3)

Azon hatóanyagok esetében, amelyek tekintetében az ilyen anyagokat tartalmazó növényvédő szerek visszavonására vonatkozó előzetes értesítési idő rövid, ésszerű a meglévő készletek ártalmatlanítására, tárolására, forgalomba hozatalára és felhasználására egy legfeljebb tizenkét hónapos türelmi időt előírni abból a célból, hogy a meglévő készletek felhasználására még legfeljebb egy további vegetációs időszak során lehetőség legyen. Ha az előzetes értesítési idő hosszabb, akkor ez az időszak lerövidíthető úgy, hogy a vegetációs időszak végén járjon le.

(4)

A Bizottság tájékoztatást kapott a metabenztiazuronra vonatkozóan, és a tagállamok szakértőivel együtt kiértékelte azt, ami az érintett hatóanyagok további használatának szükségességére mutatott rá. Ilyen esetekben az alternatív megoldások kidolgozásának lehetővé tétele érdekében átmeneti intézkedéseket kell előírni.

(5)

Az e határozatban előírt intézkedések összhangban állnak az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

A metabenztiazuron nem kerül felvételre a 91/414/EGK irányelv I. mellékletébe.

2. cikk

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy:

a)

a metabenztiazuront tartalmazó növényvédő szerek engedélyét 2006. október 25-ig visszavonják;

b)

2006. április 26-tól a metabenztiazuront tartalmazó növényvédő szerekre a 91/414/EK irányelv 8. cikkének (2) bekezdésében előírt eltérés alapján nem adnak ki és nem hosszabbítanak meg engedélyt.

3. cikk

(1)   A 2. cikktől eltérve a melléklet B. oszlopában felsorolt tagállamok a C. oszlopban felsorolt alkalmazásokra legkésőbb 2009. június 30-ig érvényben tarthatják az A. oszlopban felsorolt hatóanyagokat tartalmazó növényvédő szerek engedélyeit.

Az első albekezdésben előírt eltéréssel élő tagállam biztosítja a következő feltételek betartását:

a)

a folytatódó használat csak akkor engedélyezett, ha nincs káros hatása az emberek vagy állatok egészségére, és nem befolyásolja elfogadhatatlan módon a környezetet;

b)

a 2006. október 25. után forgalomban maradó növényvédő szereket a korlátozott felhasználási feltételeknek megfelelően újracímkézik;

c)

az esetleges kockázatok csökkentése érdekében megtesznek minden megfelelő kockázatmérséklő intézkedést;

d)

komoly erőfeszítéseket tesznek az ilyen felhasználásra alkalmas alternatívák felkutatására.

(2)   Az érintett tagállamok legkésőbb minden év december 31-ig tájékoztatják a Bizottságot az (1) bekezdés értelmében tett intézkedésekről és különösen az a)–d) pontok szerint hozott rendelkezésekről.

4. cikk

A tagállamok által a 91/414/EGK irányelv 4. cikkének (6) bekezdésével összhangban engedélyezett esetleges türelmi időnek a lehető legrövidebbnek kell lennie.

Amennyiben a 2. cikkel összhangban az engedélyeket legkésőbb 2006. október 25-ig kell visszavonni, a türelmi idő legkésőbb 2007. október 25-én jár le.

Amennyiben a 3. cikk (1) bekezdésével összhangban az engedélyeket legkésőbb 2009. június 30-ig kell visszavonni, a türelmi idő legkésőbb 2009. december 31-én jár le.

5. cikk

Ennek a határozatnak a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. április 25-én.

a Bizottság részéről

Markos KYPRIANOU

a Bizottság tagja


(1)  HL L 70., 2004.3.9., 32. o.

(2)  HL L 230., 1991.8.19., 1. o.

(3)  HL L 224., 2002.8.21., 23. o. A 2003. június 18-i 1044/2003/EK bizottsági rendelettel (HL L 151., 2003.6.19., 32. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

A 3. cikk (1) bekezdésében említett engedélyek jegyzéke

A. oszlop

B. oszlop

C. oszlop

Hatóanyag

Tagállam

Alkalmazás

Metabenztiazuron

Belgium

Póréhagyma, borsó

Franciaország

Hagymafélék

Takarmányfüvek

Hüvelyesek


Top