EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0889

A Tanács 889/2005/EK rendelete (2005. június 13.) a Kongói Demokratikus Köztársasággal szembeni egyes korlátozó intézkedések elrendeléséről és az 1727/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

OJ L 152, 15.6.2005, p. 1–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 18 Volume 003 P. 240 - 245
Special edition in Romanian: Chapter 18 Volume 003 P. 240 - 245
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 006 P. 41 - 46

No longer in force, Date of end of validity: 22/04/2015; hatályon kívül helyezte: 32015R0613 . Latest consolidated version: 19/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/889/oj

15.6.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 152/1


A TANÁCS 889/2005/EK RENDELETE

(2005. június 13.)

a Kongói Demokratikus Köztársasággal szembeni egyes korlátozó intézkedések elrendeléséről és az 1727/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 60. és 301. cikkére,

tekintettel a Kongói Demokratikus Köztársasággal szembeni korlátozó intézkedésekről szóló, 2005. június 13-i 2005/440/KKBP közös álláspontra (1),

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)

Az egyes felszereléseknek a Kongói Demokratikus Köztársaságba való szállításáról szóló, 2002. október 21-i 2002/829/KKBP tanácsi közös álláspont (2) embargót rendelt el a fegyverek és a kapcsolódó eszközök Kongói Demokratikus Köztársaságba („KDK”) történő szállítására vonatkozóan.

(2)

2003. július 28-án az Egyesült Nemzetek Szervezetének Biztonsági Tanácsa az 1493 (2003) határozatában – a továbbiakban: UNSCR 1493 (2003) határozat – úgy döntött, hogy egy a KDK-t sújtó embargót vezet be a fegyverek és az ezekkel kapcsolatos eszközök szállítására, továbbá a Kivu északi és déli részén, illetve Ituri területén működő fegyveres csoportok és milíciák, illetve az olyan csoportok, amelyek nem szerződő felei a Globális és Átfogó Megállapodásnak, katonai tevékenységével kapcsolatos segítségnyújtásra, tanácsadásra és képzésre.

(3)

A 2003/680/KKBP közös álláspont előírja a 2002/829/KKBP közös álláspont összehangolását az ENSZ BT 1493 (2003) határozat intézkedéseivel. Ezen intézkedések közül néhány közösségi szinten az 1727/2003/EK tanácsi rendelettel (3).

(4)

Tekintettel arra, hogy a fegyverek tiltott áramlása a KDK területén, illetve a területére továbbra is folytatódik, az Egyesült Nemzetek Biztonsági, Tanácsa az Egyesült Nemzetek Alapokmányának VII. fejezete alapján elfogadta a 2005. április 18-i 1596 (2005) számú határozatot („ENSZ BT 1596 (2005) határozat”), amely többek között kiterjeszti a már meglevő fegyverembargót bármely fogadó félre a KDK területén. Az ENSZ BT 1596 (2005) határozat meghatározott mentességeket engedélyez az embargó alól.

(5)

A 2005/440/KKBP közös álláspont megerősíti a 2002/829/KKBP közös állásponttal előírt embargót és a kapcsolódó segítségnyújtásra vonatkozó tilalmat, valamint a fegyverembargó és a kapcsolódó segítségnyújtás tilalma alóli további mentességekről rendelkezik, annak érdekében, hogy a mentességi lista az ENSZ BT 1596 (2005) határozattal összhangba kerüljön.

(6)

A katonai tevékenységekkel kapcsolatos technikai és pénzügyi segítségnyújtás tilalma a Szerződés hatálya alá tartozik. A verseny torzulásának elkerülése érdekében közösségi intézkedésekre van szükség a tilalomnak a Közösség tekintetében való végrehajtásához.

(7)

E rendelet alkalmazásában a Közösség területe azon tagállamok területeit foglalja magába, ahol a Szerződést alkalmazni kell a Szerződésben megállapított feltételek alapján.

(8)

Célszerűségi okokból a Bizottságot fel kell hatalmazni e rendelet mellékletének módosítására.

(9)

Az e rendeletben meghatározott intézkedések hatékonyságának biztosítása érdekében e rendeletnek kihirdetése napján hatályba kell lépnie.

(10)

Az átláthatóság érdekében az 1727/2003/EK rendeletet ezzel az új rendelettel kell felváltani, amely tartalmazza a KDK-beli katonai tevékenységekhez kapcsolódó technikai és pénzügyi segítségnyújtás tilalmára vonatkozó valamennyi megfelelő intézkedést,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

E határozat alkalmazásában a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

1.

„technikai segítségnyújtás”: a javításhoz, fejlesztéshez, gyártáshoz, összeszereléshez, teszteléshez, karbantartáshoz és minden egyéb technikai szolgáltatáshoz kapcsolódó technikai segítségnyújtás, amely lehet betanítás, tanácsadás, képzés, munkatapasztalatok vagy készségek átadása, vagy konzultációs szolgáltatások; a technikai segítségnyújtás magában foglalja a segítségnyújtás szóbeli formáit is;

2.

„szankcióbizottság”: az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának ENSZ BT 1533 (2004) határozata 8. bekezdése alapján létrehozott bizottság.

2. cikk

Tilos:

a)

katonai tevékenységekkel kapcsolatos technikai segítséget nyújtani, eladni, szállítani vagy továbbadni közvetlenül vagy közvetve bármely KDK-beli személy, jogalany vagy szervezet számára, vagy a KDK-n belüli felhasználásra;

b)

katonai tevékenységekkel kapcsolatos finanszírozást vagy pénzügyi támogatást nyújtani, beleértve különösen a támogatás, hitel és exporthitel-biztosítás nyújtását fegyverek és a kapcsolódó eszközök eladásához, szállításához, továbbadásához vagy exportjához, illetve a kapcsolódó technikai segítségnyújtásra és egyéb szolgáltatásokra irányuló támogatáshoz, eladáshoz, szállításhoz vagy továbbadáshoz közvetlenül vagy közvetve biztosítani bármely KDK-beli személy, jogalany vagy szervezet részére, vagy a KDK-n belüli felhasználás céljából;

c)

tudatosan és szándékosan részt venni olyan tevékenységben, amelynek közvetlen vagy közvetett célja vagy hatása az a) és b) pontban említett ügyletek elősegítése.

3. cikk

(1)   A 2. cikktől eltérve, a szolgáltató letelepedése szerinti tagállamnak a mellékletben meghatározott, illetékes hatósága engedélyezheti az alábbiak nyújtását:

a)

olyan fegyverekre és azokhoz kapcsolódó felszerelésekre irányuló technikai segítségnyújtás, finanszírozás és pénzügyi támogatás, amelyeket kizárólag az Egyesült Nemzetek Szervezete kongói demokratikus köztársaságbeli missziójának („MONUC”) támogatására vagy az általa történő felhasználásra szánnak;

b)

olyan fegyverekre és azokhoz kapcsolódó felszerelésekre irányuló technikai segítségnyújtás, finanszírozás és pénzügyi támogatás, amelyeket kizárólag a KDK katonai és rendőri egységeinek támogatására vagy az általuk történő felhasználásra szánnak, amennyiben az említett egységek:

i.

integrációs folyamata lezárult, vagy

ii.

a KDK fegyveres erőinek illetve nemzeti rendőrségének integrált katonai törzse („état-major intégré”) parancsnoksága alatt működnek, vagy

iii.

a KDK területén –– Észak- és Dél-Kivu tartomány, valamint az Ituri kerület kivételével –– az integrálódásuk folyamatban van;

c)

a kizárólag humanitárius vagy védelmi célokra szánt, halált nem okozó katonai felszereléshez kapcsolódó technikai segítségnyújtás, finanszírozás és pénzügyi segítségnyújtás, amennyiben a segítség vagy a szolgáltatások nyújtásáról a szankcióbizottságot előzetesen értesítették.

(2)   A már végrehajtott tevékenységek nem engedélyezhetők.

4. cikk

A Bizottság és a tagállamok azonnal tájékoztatják egymást az e rendelet alapján hozott intézkedésekről, és átadnak egymásnak minden egyéb rendelkezésükre álló, e rendelethez kapcsolódó lényeges információt, különös tekintettel e rendelet megsértésére, illetve ennek végrehajtásával kapcsolatos problémákra, illetve a nemzeti bíróságok által hozott ítéletekre vonatkozóan.

5. cikk

(1)   A Bizottság felhatalmazást kap, hogy a tagállamok által nyújtott információk alapján módosítsa a mellékletet.

(2)   A tagállamoknak az Egyesült Nemzetek Alapokmányában rögzített jogai és kötelezettségei sérelme nélkül, e rendelet hatékony végrehajtása érdekében a Bizottság fenntartja a szükséges kapcsolatot a szankcióbizottsággal.

6. cikk

A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és meghoznak minden szükséges intézkedést azok végrehajtásának biztosítására. A megállapított szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

A tagállamok e rendelet hatálybalépését követően haladéktalanul értesítik a Bizottságot ezekről a szabályokról, valamint azok minden további módosításáról.

7. cikk

E rendeletet alkalmazni kell:

a)

a Közösség területén, beleértve annak légterét, valamint valamely tagállam joghatósága alá tartozó légi és vízi járművek fedélzetén;

b)

a Közösség területén vagy azon kívül tartózkodó bármely olyan személyre, aki egy tagállam állampolgára;

c)

valamely tagállam joga szerint bejegyzett vagy létrehozott jogi személyre, csoportra vagy szervezetre;

d)

a Közösségen belül üzleti tevékenységet folytató bármely jogi személyre, csoportra vagy szervezetre.

8. cikk

Az 1727/2003/EK rendeletet hatályon kívül kell helyezni.

9. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2005. június 13-án.

a Tanács részéről

az elnök

J. ASSELBORN


(1)  A Hivatalos Lap 22-ik oldalán található.

(2)  HL L 285., 2002.10.23., 1. o. A 2003/680/KKBP közös állásponttal (HL L 249., 2003.10.1., 64. o.) módosított közös álláspont.

(3)  HL L 249., 2003.10.1., 5. o. Az 1567/2004/EK bizottsági rendelettel (HL L 285., 2004.9.4., 10. o.) módosított rendelet.


MELLÉKLET

A 3. cikk (1) bekezdésében említett illetékes hatóságok jegyzéke

 

BELGIUM

Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest/Ministère de la Région de Bruxelles — Capitale

Directie Externe Betrekkingen/Direction des Relations extérieures

City Center

Kruidtuinlaan/Boulevard du Jardin Botanique 20

B-1035 Brussel/Bruxelles

Téléphone: (32-2) 800 37 59 (Cédric Bellemans)

Fax: (32-2) 800 38 20

cbellemans@mrbc.irisnet.be

Région wallonne:

 

Cabinet du Ministre-Président du Gouvernement wallon

Rue Mazy, 25-27

B-5100 Jambes-Namur

Téléphone: (32-81) 33 12 11

Fax: (32-81) 33 13 13

Vlaams Gewest:

 

Administratie Buitenlands Beleid

Boudewijnlaan 30

B-1000 Brussel

Tel. (32-2) 553 59 28

Fax: (32-2) 553 60 37

 

CSEH KÖZTÁRSASÁG

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Tel. + 420 2 24 06 27 20

Tel. + 420 2 24 22 18 11

Ministerstvo financí

Finanční analytický útvar

P.O. BOX 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel. + 420 2 5704 4501

Fax + 420 2 5704 4502

Ministerstvo zahraničních věcí

Odbor Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU

Loretánské nám. 5

118 00 Praha 1

Tel. + 420 2 2418 2987

Fax + 420 2 2418 4080

 

DÁNIA

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Tlf. (45) 35 46 62 81

Fax (45) 35 46 62 03

Udenrigsministeriet

Asiatisk Plads 2

DK-1448 København K

Tlf. (45) 33 92 00 00

Fax (45) 32 54 05 33

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

Tlf. (45) 33 92 33 40

Fax (45) 33 93 35 10

 

NÉMETORSZÁG

Concerning financing and financial assistance:

 

Deutsche Bundesbank

Servicezentrum Finanzsanktionen

Postfach

D-80281 München

Tel. (49) 89 28 89 38 00

Fax (49) 89 35 01 63 38 00

Concerning technical assistance:

 

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn

Tel. (49) 61 96 908-0

Fax (49) 61 96 908-800

 

ÉSZTORSZÁG

Eesti Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel.: + 372 6317 100

Faks: + 372 6317 199

 

GÖRÖGORSZÁG

Ministry of Economy and Finance

General Directorate for Policy Planning and Management

Address Kornarou Str.

105 63 Athens

Τηλ.: + 30 210 3286401-3

Φαξ: + 30 210 3286404

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

Δ/νση: Κορνάρου 1,

Τ.Κ. 101 80 Αθήνα — Ελλάς

Τηλ.: + 30 210 3286401-3

Φαξ: + 30 210 3286404

 

SPANYOLORSZÁG

Ministerio, de Industria Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 49 38 60

Fax (34) 914 57 28 63

 

FRANCIAORSZÁG

Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie

Direction générale des douanes et des droits indirects

Cellule embargo — Bureau E2

Tél.: (33) 1 44 74 48 93

Télécopie: (33) 1 44 74 48 97

Direction générale du Trésor et de la politique économique

Service des affaires multilatérales et du développement

Sous-direction Politique commerciale et investissements

Service Investissements et propriété intellectuelle

139, rue du Bercy

F-75572 Paris Cedex 12

Tél.: (33) 1 44 87 72 85

Télécopie: (33) 1 53 18 96 55

Ministère des affaires étrangères

Direction générale des affaires politiques et de sécurité

Direction des Nations unies et des organisations internationales

Sous-direction des affaires politiques

Tél.: (33) 1 43 17 59 68

Télécopie: (33) 1 43 17 46 91

Service de la politique étrangère et de sécurité commune

Tél.: (33) 1 43 17 45 16

Télécopie: (33) 1 43 17 45 84

 

ÍRORSZÁG

United Nations Section

Department of Foreign Affairs,

Iveagh House

79-80 Saint Stephen’s Green

Dublin 2

Tel. + 353 1 478 0822

Fax + 353 1 408 2165

Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Financial Markets Department

Dame Street

Dublin 2

Tel. + 353 1 671 6666

Fax + 353 1 679 8882

 

OLASZORSZÁG

Ministero degli Affari Esteri

Piazzale della Farnesina, 1

I-00194 Roma

D.G.A.S. — Ufficio III

Tel. (39) 06 3691 8221

Fax (39) 06 3691 5296

U.A.M.A.

Tel. (39) 06 3691 3605

Fax (39) 06 3691 8815

 

CIPRUS

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

6 Andrea Araouzou

1421 Nicosia

Tel.: + 357 22 86 71 00

Fax: + 357 22 31 60 71

Central Bank of Cyprus

80 Kennedy Avenue

1076 Nicosia

Tel.: + 357 22 71 41 00

Fax: + 357 22 37 81 53

Ministry of Finance (Department of Customs)

M. Karaoli

1096 Nicosia

Tel. + 357 22 60 11 06

Fax + 357 22 60 27 41/47

 

LETTORSZÁG

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

Brīvības iela 36

Rīga LV 1395

Tālr. Nr.: (371) 7016 201

Fakss: (371) 7828 121

 

LITVÁNIA

Ministry of Foreign Affairs

Security Policy Department

J. Tumo-Vaizganto 2

LT-01511 Vilnius

Tel. + 370 5 2362516

Fax + 370 5 2313090

 

LUXEMBURG

Ministère de l’économie et du commerce extérieur

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Tél.: (352) 478 23 70

Fax: (352) 46 61 38

mail: office.licences@mae.etat.lu

Ministère des affaires étrangères et de l’immigration

Direction des affaires politiques

5, rue Notre-Dame

L- 2240 Luxembourg

Tél.: (352) 478 2421

Fax: (352) 22 19 89

 

MAGYARORSZÁG

Ministry of Economic Affairs and Transport — Hungarian Trade Licencing

Office Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Hungary

Postbox: H-1537 Budapest Pf.: 345

Tel. + 36-1-336-7327

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – Magyar Kereskedelmi Engedélyezési

Hivatal Margit krt. 85.

H-1024 Budapest

Magyarország

Postafiók: 1537 Budapest Pf.: 345

Tel. + 36-1-336-7327

 

MÁLTA

Bord ta’ Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta’ l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta’ l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel. + 356 21 24 28 53

Fax + 356 21 25 15 20

 

HOLLANDIA

Ministerie van Economische Zaken

Belastingdienst/Douane Noord

Postbus 40200

8004 De Zwolle

Telefoon: (31-38) 467 25 41

Telefax: (31-38) 469 52 29

 

AUSZTRIA

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Abteilung C2/2 (Ausfuhrkontrolle)

Stubenring 1

A-1010 Wien

Tel. (+ 43-1) 711 00-0

Fax (+ 43-1) 711 00-8386

 

LENGYELORSZÁG

Organ koordynujący:

 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno-Traktatowy

Al. J. Ch. Szucha 23

00–580 Warszawa

Polska

tel.: (+ 48 22) 523 94 27 lub 93 48

fax: (+ 48 22) 523 83 29

Organy współpracujące:

 

Ministerstwo Obrony

Departament Prawny

ul. Klonowa 1

00–909 Warszawa

Polska

tel.: (+ 48 22) 687 15 84

fax: (+ 48 22) 687 16 97

 

Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Departament Kontroli Eksportu

Plac Trzech Krzyży 3/5

00–507 Warszawa

Polska

tel.: (+ 48 22) 693 51 71

fax: (+ 48 22) 693 40 33

 

PORTUGÁLIA

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

Largo do Rilvas

P-1350-179 Lisboa

Tel. (351) 21 394 60 72

Fax (351) 21 394 60 73

Ministério das Finanças

Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P-1100 Lisboa

Tel. (351) 21 882 3390/8

Fax (351) 21 882 3399

 

SZLOVÉNIA

Ministrstvo za zunanje zadeve

Prešernova 25

SI-1000 Ljubljana

Tel. 00386 1 4782000

Faks: 00386 1 4782341

Ministrstvo za gospodarstvo

Kotnikova 5

SI-1000 Ljubljana

Tel. 00386 1 4783311

Faks: 00386 1 4331031

Ministrstvo za obrambo

Kardeljeva pl. 25

SI-1000 Ljubljana

Tel. 00386 1 4712211

Faks: 00386 1 4318164

 

SZLOVÁKIA

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Tel.: 00421/2/4854 1111

Fax: 00421/2/4333 7827

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Štefanovičova 5

P.O. BOX 82

817 82 Bratislava

Tel.: 00421/2/5958 1111

Fax: 00421/2/5249 8042

 

FINNORSZÁG

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL/PB 176

FIN-00161 Helsinki/Helsingfors

P./Tfn (358-9) 16 00 5

Faksi/Fax (358-9) 16 05 57 07

Puolustusministeriö/Försvarsministeriet

Eteläinen Makasiinikatu 8 / Södra Magasinsgatan 8

FIN-00131 Helsinki/Helsingfors

PL/PB 31

P./Tfn (358-9) 16 08 81 28

Faksi/Fax (358-9) 16 08 81 11

 

SVÉDORSZÁG

Inspektionen för strategiska produkter (ISP)

Box 70 252

107 22 Stockholm

Tfn (46-8) 406 31 00

Fax (46-8) 20 31 00

 

EGYESÜLT KIRÁLYSÁG

Sanctions Licensing Unit

Export Control Organisation

Department of Trade and Industry

4 Abbey Orchard Street

London SW1P 2HT

Tel. (44) 20 7215 0594

Fax (44) 20 7215 0593

 

EURÓPAI KÖZÖSSÉG

Az Európai Közösségek Bizottsága

Külkapcsolati Főigazgatóság

Közös kül- és biztonságpolitikai (KKBP) és Európai biztonsági és védelmi politikai (EBVP) igazgatóság: Bizottsági koordinálás és hozzájárulás

A.2. Egység: Jogi és intézményi ügyek, KKBP együttes fellépések, szankciók, a kimberleyi folyamat

CHAR 12/163

B-1049 Bruxelles/Brussel

Tel.: (32-2) 296 25 56

Fax: (32-2) 296 75 63

E-mail: Relex-Sanctions@cec.eu.int


Top