EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0749

A Bizottság 749/2005/EK rendelete (2005. május 18.) az intervenciós hivatalok birtokában lévő gabonafélék értékesítési eljárásának és feltételeinek megállapításáról szóló 2131/93/EGK rendelet módosításáról

OJ L 126, 19.5.2005, p. 10–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 306M , 15.11.2008, p. 346–347 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 063 P. 240 - 241
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 063 P. 240 - 241

No longer in force, Date of end of validity: 05/03/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/749/oj

19.5.2005   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 126/10


A BIZOTTSÁG 749/2005/EK RENDELETE

(2005. május 18.)

az intervenciós hivatalok birtokában lévő gabonafélék értékesítési eljárásának és feltételeinek megállapításáról szóló 2131/93/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a gabonafélék piacának közös szervezéséről szóló, 2003. szeptember 29-i 1784/2003/EK tanácsi rendeletre (1) és különösen annak 6. cikkére,

mivel:

(1)

A 2131/93/EGK bizottsági rendelet (2) megállapítja az intervenciós hivatalok birtokában lévő gabonafélék értékesítési eljárását és feltételeit.

(2)

A tengeri kikötővel nem rendelkező tagállamokban a pályázókat nagyobb szállítási költség terheli az értékesítésre ajánlott gabona tekintetében. Ebből kifolyólag ezekből a tagállamokból nehezebb a gabonát exportálni, ami hosszabb időtartamú intervenciós tárolást von maga után, és ez a közösségi költségvetés számára többletköltséget jelent. Következésképp a 2131/93/EGK rendelet 7. cikke előírja egyes esetekben a tárolási hely és a kiléptetési hely közötti legalacsonyabb szállítási költségek finanszírozásának lehetőségét annak érdekében, hogy az ajánlatok összehasonlíthatók legyenek.

(3)

Az Unióhoz való csatlakozásuk előtt a közép-európai országok szokásos kiléptetési kikötői Rijeka és Split horvát kikötők voltak. Szükséges tehát Rijekát és Splitet felvenni az exportálás esetén visszatéríthető szállítási költségek kiszámításához figyelembe vett kiléptetési helyek közé.

(4)

A gabona exportként történő értékesítésére alkalmazandó eljárások egyszerűsítése és harmonizálása érdekében helyénvaló a 2131/93/EGK rendelet 17. cikkében említett biztosítékok felszabadítási eljárását világosabbá tenni a mezőgazdasági termékek után járó export-visszatérítési rendszer alkalmazása közös részletes szabályainak megállapításáról szóló, 1999. április 15-i 800/1999/EK bizottsági rendelet (3) rendelkezései alapján, nevezetesen a harmadik országok behozatali vámalakiságai teljesülésének bizonyítását illetően.

(5)

Ezért a 2131/93/EGK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell.

(6)

Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak a Gabonapiaci Irányítóbizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 2131/93/EGK rendelet 7. cikke (2a) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(2a)   Ha egy tagállam nem rendelkezik tengeri kikötővel, az (1) bekezdésben említett eljárás szerint el lehet határozni a (2) bekezdéstől való eltérést és a tengeri kikötőn keresztül történő exportálás esetén a tárolási hely és a tényleges kiléptetési hely közti legalacsonyabb szállítási költség finanszírozásának előírását a pályázati felhívás hirdetményében rögzített felső határ összegéig.

E bekezdés alkalmazásában Constanta román kikötőt, valamint Rijeka és Split horvát kikötőket kiléptetési helynek lehet tekinteni.”

2. cikk

A 2131/93/EGK rendelet 17. cikke (3) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

„(3)   A (2) bekezdés második francia bekezdésében említett biztosítékot felszabadítják azokra a mennyiségekre, amelyek esetében:

igazolták, hogy a termék emberi vagy állati fogyasztásra alkalmatlanná vált,

igazolták, hogy a Közösség vámterületén kívülre történő kivitel vámalakiságai és a pályázati felhívásban meghatározott harmadik országok egyikének behozatali vámalakiságai teljesültek. Az áru kivitelét a Közösség vámterületén kívülre és behozatalát egy harmadik országba a 800/1999/EK rendelet 7. cikkében, illetve 16. cikkének (1), (2) és (3) bekezdésében meghatározott szabályok szerint kell igazolni,

a tanúsítványt nem az 1291/2000/EK rendelet 49. cikkének megfelelően bocsátották ki,

ha a szerződést a 16. cikk negyedik bekezdése értelmében felbontották.”

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2005. május 18-án.

a Bizottság részéről

Mariann FISCHER BOEL

a Bizottság tagja


(1)  HL L 270., 2003.10.21., 78. o.

(2)  HL L 191., 1993.7.31., 76. o. A legutóbb a 2045/2004/EK rendelettel (HL L 354., 2004.11.30., 17. o.) módosított rendelet.

(3)  HL L 102., 1999.4.17., 11. o. A legutóbb a 671/2004/EK rendelettel (HL L 105., 2004.10.5., 5. o.) módosított rendelet.


Top