Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1934

Az európai parlament és a tanács 1934/2004/EK rendelete (2004. október 27.) a Dél-Afrikával való fejlesztési együttműködésről szóló 1726/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról

OJ L 338, 13.11.2004, p. 1–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1934/oj

13.11.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 338/1


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1934/2004/EK RENDELETE

(2004. október 27.)

a Dél-Afrikával való fejlesztési együttműködésről szóló 1726/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 179. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (1),

mivel:

(1)

A Dél-Afrikával való fejlesztési együttműködésről szóló, 2000. június 29-i 1726/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (2) értelmében a Bizottságnak legkésőbb 2003. október 31-ig félidős értékelést kell benyújtania az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak. A félidős értékelés alapján az 1726/2000/EK rendelet egyes rendelkezéseinek módosítását javasolták.

(2)

A félidős értékelés magában foglalja a Dél-Afrikával való fejlesztési együttműködés végrehajtásának javítására vonatkozó elképzeléseket és javaslatokat, amelyek közül néhány már a 2002-es országos stratégiai dokumentumában is szerepelt, és amelyeket a 2003–2005 közötti időszakra vonatkozó indikatív program is figyelembe vett. Ezek többek között a nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesítésére vonatkoznak a projekt teljes időtartamára a tervezéstől a végrehajtásig; ezen kívül magukban foglalják a közigazgatási eljárások korszerűsítését, a projekt- és a programtervezés értékelési szempontjainak javítását és azon feltételek tisztázását is, amelyek mellett a dél-afrikai Újjáépítésért és Fejlesztésért létrehozott Európai Programból (EPRD) hozzájárulás nyújtható regionális programokra.

(3)

Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelméről szóló, 1995. december 18-i 2988/95/EK, Euratom tanácsi rendelettel (3) összhangban lehetséges a Dél-Afrikai Köztársaság részére közvetlen költségvetési támogatás révén finanszírozást biztosítani. Az 1726/2000/EK rendelet azonban értelmezhető úgy is, hogy az kizárja a nem célzott költségvetési támogatást. Ezenkívül az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (4) második részének IV. címe különös rendelkezéseket tartalmaz a külső fellépésekről. Ezért helyénvaló az 1726/2000/EK rendeletet összhangba hozni az 1605/2002/EK, Euratom rendelettel és az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 23-i 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendelettel (5).

(4)

Az EPRD és különösen a 2000–2002 közötti időszakra vonatkozó többéves indikatív program végrehajtására figyelemmel szükséges az 1726/2000/EK rendelet kiigazítása, különösen az ágazati programok elfogadására, a költségvetési támogatásból megvalósuló finanszírozásra és a regionális együttműködéshez és integrációhoz kapcsolódó projektek és programok közös finanszírozására vonatkozóan.

(5)

Az 1726/2000/EK rendelet 2000-ben lépett hatályba és 2006. december 31-ig marad hatályban. A 6. cikk (1) bekezdése azonban hároméves indikatív programtervezést ír elő. Annak érdekében, hogy a programok megfeleljenek a rendelet időbeli hatályának, négyéves indikatív programokról is rendelkezni kell.

(6)

Az egyrészről az afrikai, karibi és csendes-óceáni államok, másrészről az Európai Közösség és tagállamai között megkötött partnerségi megállapodást (6) Dél-Afrika is aláírta 2000. június 23-án Cotonouban. A megállapodáshoz csatolt 3. jegyzőkönyv meghatározza Dél-Afrika minősített jogállását a megállapodás tekintetében.

(7)

Az 1999/753/EK tanácsi határozat (7) jóváhagyta az Európai Közösség és tagállamai, másrészről a Dél-Afrikai Köztársaság között létrejött, a kereskedelmi forgalomról, fejlesztésről és együttműködésről szóló megállapodás ideiglenes alkalmazását. A megállapodás X. melléklete előírja, hogy a Közösség támogatást nyújt a dél-afrikai bor- és szeszesital-ágazat szerkezetátalakításához, valamint a dél-afrikai borok és szeszes italok forgalomba hozatalához és forgalmazásához. A bor, illetve a szeszes italok kereskedelmére vonatkozó két megállapodást a 2002/51/EK (8), illetve a 2002/52/EK tanácsi határozat (9) jóváhagyta. Ezért szükséges az 1726/2000/EK rendeletben biztosított pénzügyi referenciaösszeget további összeggel megemelni.

(8)

Az Európai Fejlesztési Alap Bizottsága az 1726/2000/EK rendelet alkalmazása során dél-afrikai bizottságként járt el eddig. Helyénvaló ezt a bizottságot formálisan létrehozni.

(9)

Az 1726/2000/EK rendelet 8. cikkének (5) bekezdése előírja, hogy az Európai Bizottságnak konzultálnia kell a bizottsággal, ha 5 millió eurót meghaladó értékű projektek és programok tekintetében kíván finanszírozásra vonatkozó határozatokat hozni. A hatékony és eredményes pénzgazdálkodás és az eljárások racionalizálása érdekében helyénvaló ezt az összeghatárt 8 millió euróra emelni.

(10)

Az 1726/2000/EK rendeletet ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1726/2000/EK rendelet a következőképpen módosul:

1.

A 2. cikk (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A programok a szegénység elleni küzdelemre összpontosulnak, figyelembe veszik a korábban hátrányos helyzetű közösségek szükségleteit, valamint integrálják a fejlődés környezetvédelmi vonatkozásait és a nemek közötti esélyegyenlőség általános érvényesülését, különös tekintettel a nők részvételének erősítésére a politika, a programozás és a végrehajtás minden szintjén. Valamennyi ilyen program során különös figyelmet kell fordítani az intézményi kapacitások erősítésére.”

2.

A 2. cikk (2) bekezdésének bevezető mondata helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az e rendelet alapján végrehajtandó fejlesztési együttműködés elsősorban a cotonou-i megállapodáshoz csatolt, Dél-Afrikáról szóló 3. jegyzőkönyv 8. cikkében meghatározott együttműködési területekre összpontosul, így különösen az alábbiakra:”

3.

A 4. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (2) bekezdés a következőképpen módosul:

i)

az első albekezdésben a bevezető mondat helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   A közösségi finanszírozás a következők fedezésére szolgálhat:”

ii)

az első albekezdés a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)

állami költségvetési kiadások a politikai párbeszéd útján megállapított elsődleges fontosságú ágazatokban megvalósuló reformok és politikák végrehajtásának támogatása a legalkalmasabb eszközök felhasználásával, ideértve a költségvetési támogatást és a költségvetési segély egyéb különös formáit;”

iii)

a második albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„A finanszírozás egy részét kockázati tőke vagy egyéb pénzügyi részvétel formájában a megcélzott végső kedvezményezetteknek (pl. vállalkozást alapítóknak) is el lehet juttatni. Adott esetben az Európai Beruházási Bank is részt vehet ezen támogatások kezelésében. Az e rendelet alapján rendelkezésre bocsátott források nem használhatók fel a tisztességtelen versenyt lehetővé tevő módon.”

b)

a cikk következő bekezdéssel egészül ki:

„4a.   A regionális együttműködést és integrációt célzó egyedi projektek és programok finanszírozását az EPRD és/vagy az Európai Fejlesztési Alap (EFA) regionális támogatásai biztosítják.

A Bizottságnak törekednie kell arra, hogy a többéves indikatív program szintjén ezen két forrásból kiegyensúlyozott finanszírozást biztosítson olyan módon, hogy az EPRD a regionális együttműködéshez és integrációhoz indikatív százalékarányt rendel, hasonlóképpen ahhoz, ahogyan a cotonou-i megállapodás pénzügyi jegyzőkönyve az EFA-támogatások regionális együttműködésben és integrációban való részesedését a megállapítja.”

4.

Az 5. cikket el kell hagyni.

5.

A 6. cikk helyébe a következő lép:

„6. cikk

Programozás

(1)   Többéves indikatív programozást kell készíteni a dél-afrikai kormánnyal szorosan együttműködve és a 4. cikk (6) és (7) bekezdésében említett koordináció eredményeit figyelembe véve. Az indikatív programozás kidolgozása során teljes mértékben tiszteletben kell tartani a kedvezményezett fél irányításával készülő programozás alapelvét.

(2)   Az egyes programozások előkészítése érdekében, a tagállamokkal folytatott fokozott koordináció keretében – ideértve a helyszíni koordinációt – a Bizottság a dél-afrikai kormánnyal együtt országos stratégiai dokumentumot készít. Ez az országos stratégiai dokumentum figyelembe veszi a 2259/96/EK rendelet és az e rendelet alapján finanszírozott tevékenységek legújabb átfogó értékelésének, valamint a tevékenységek egyéb rendszeres értékelésének eredményeit. A problémára irányuló elemzéssel egybekötve a dokumentum olyan egymással összefüggő kérdésköröket is magában foglal, mint a szegénység visszaszorítása, a nemek közötti egyenlőség, a környezetvédelem és a fenntarthatóság. Az országos stratégiai dokumentumhoz csatolni kell a többéves indikatív program tervezetét. A 2. cikkben meghatározott területek alapján korlátozott számú együttműködési ágazatot kell kiválasztani. Ezen ágazatok vonatkozásában szabályokat és kísérő intézkedéseket kell megállapítani. Lehetőség szerint teljesítménymutatókat kell kidolgozni a célkitűzések megvalósításának, és azok hatáselemzésének elősegítése céljából. A 8. cikk (1) bekezdésében említett, a fejlesztésben illetékes, földrajzi alapon meghatározott bizottság (továbbiakban: »bizottság«) megvizsgálja az országos stratégiai dokumentumot és a többéves indikatív program tervezetét. A bizottság a 8. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárás szerint véleményt nyilvánít.

(3)   A többéves indikatív programról a Bizottság és a dél-afrikai kormány folytat tárgyalásokat, és írja azt alá. A tárgyalások végeredményét tájékoztatásul meg kell küldeni a bizottságnak. Amennyiben a bizottság egy vagy több tagja kéri, a bizottság megvitatja e dokumentumot.

(4)   A bizottság évente egyszer áttekinti az országos stratégiai dokumentum és a többéves indikatív program működését, eredményeit és további alkalmazhatóságát. Amenynyiben az értékelések vagy az egyéb lényeges fejlemények indokolttá teszik, a bizottság felkérheti a Bizottságot arra, hogy folytasson tárgyalásokat a dél-afrikai kormánnyal a többéves indikatív program módosításairól.

(5)   A Bizottság előterjesztése alapján a bizottság évente egyszer megvitatja a következő évben végrehajtandó tevékenységekre vonatkozó általános iránymutatásokat.”

6.

A 7. cikk (2) bekezdését el kell hagyni.

7.

A 8. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(1)   A Bizottságot a dél-afrikai bizottság (a továbbiakban: »bizottság«) segíti.”

b)

az (5) és (6) bekezdésben az „5 millió EUR” helyébe „8 millió EUR” lép.

8.

A 10. cikk (1) bekezdésében a „885,5 millió EUR” helyébe „900,5 millió EUR” lép.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2004. október 27-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BORRELL FONTELLES

a Tanács részéről

az elnök

A. NICOLAI


(1)  Az Európai Parlament 2004. március 31-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé). A Tanács 2004. szeptember 13-i határozata.

(2)  HL L 198., 2000.8.4., 1. o.

(3)  HL L 312., 1995.12.23., 1. o.

(4)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(5)  HL L 357., 2002.12.31., 1. o.

(6)  HL L 317., 2000.12.15., 3. o.

(7)  HL L 311., 1999.12.4., 1. o.

(8)  HL L 28., 2002.1.30., 3. o.

(9)  HL L 28., 2002.1.30., 112. o.


Top