Help Print this page 

Document 32004R1682

Title and reference
Az európai parlament és a tanács 1682/2004/ek rendelete (2004. szeptember 15.) a környezetvédelmi célú pénzügyi eszközről (LIFE) szóló 1655/2000/EK rendelet módosításáról
  • No longer in force, Date of end of validity: 11/06/2007
OJ L 308, 5.10.2004, p. 1–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 012 P. 50 - 54
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 012 P. 50 - 54

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1682/oj
Multilingual display
Text

5.10.2004   

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

L 308/1


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1682/2004/EK RENDELETE

(2004. szeptember 15.)

a környezetvédelmi célú pénzügyi eszközről (LIFE) szóló 1655/2000/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 175. cikke (1) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére, (1)

a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

a szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően (2),

mivel:

(1)

Az 1655/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (3) létrehozott környezetvédelmi célú pénzügyi eszköz (LIFE) végrehajtására szakaszokban kerül sor, amelynek harmadik szakasza 2004. december 31-én véget ér.

(2)

A LIFE-nak a közösségi környezetpolitikai célok megvalósításához való építő hozzájárulása, valamint a Közösség környezetpolitikája és környezetvédelmi jogszabályai alkalmazásához, korszerűsítéséhez és fejlesztéséhez — különösen a környezetvédelemnek az egyéb politikákba való beillesztéséhez, illetőleg a Közösségen belüli fenntartható fejlődéshez — való további hozzájárulása érdekében a harmadik szakasz időtartamát 2006. december 31-ig meg kell hosszabbítani.

(3)

Az Európai Parlament és a Tanács 2002. július 22-én elfogadta a hatodik közösségi környezetvédelmi cselekvési program megállapításáról szóló 1600/2002/EK határozatot (4). Szükséges az 1655/2000/EK rendeletnek az e programban meghatározott célkitűzések és prioritások szerinti kiigazítása.

(4)

Szükséges a LIFE harmadik szakaszának lejárata és az új, 2006-ot követő pénzügyi tervek közötti kétéves időtartamú, 2006. december 31-ig tartó időszak áthidalására.

(5)

A LIFE-ot, mint különleges, a Közösség kutatási programjait, a strukturális alapokat és a vidékfejlesztési programokat kiegészítő pénzügyi eszközt, meg kell erősíteni. Törekedni kell az ilyen közösségi pénzügyi eszközök még hatékonyabb felhasználásának ösztönzésére a környezetvédelmi és természeti projektek elemeinek finanszírozása érdekében. Megfelelő intézkedéseket kell hozni továbbá a kettős finanszírozás lehetőségének elkerülése érdekében.

(6)

A Bizottság 2003. március 25-én elfogadta a „Környezettechnológiára vonatkozó cselekvési terv kidolgozása” című közleményt. Ezt a közleményt egy 2004. január 28-án elfogadott környezettechnológiai cselekvési terv követte, amely hivatkozási pontként szolgál a LIFE-környezetről szóló iránymutatások számára.

(7)

A Számvevőszék 11/2003 számú külön jelentése (5) megvizsgálta a LIFE fogalmát, irányítását és végrehajtását. A Számvevőszék ajánlásainak figyelembevétele helyénvaló.

(8)

2004. május 1-jén tíz új tagállam csatlakozott az Európai Unióhoz, amelynek megfelelően tükröződnie kell a LIFE-program részére elkülönített költségvetési juttatásokban.

(9)

Javítani kell az eredmények kiaknázását és terjesztését, és növelni kell az e célra szánt költségvetési juttatás összegét.

(10)

A 2006 végén még folyamatban lévő projekteket továbbra is figyelemmel kell kísérni és ellenőrizni kell.

(11)

Az Európai Közösségek Bírósága a 2003. január 21-én hozott ítéletében (6) megsemmisítette az 1655/2000/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdését. A Bíróság kimondta, hogy: „az 1655/2000/EK rendelet 11. cikkének (2) bekezdése mindaddig hatályban marad, amíg a Parlament és a Tanács nem fogad el új rendelkezéseket azon bizottsági eljárásra vonatkozóan, amely eljárás feltétele ezen rendelet végrehajtási intézkedéseinek”.

(12)

A Szerződés 233. cikkével összhangban, azok az intézmények, amelyek aktusait a Bíróság semmisnek nyilvánította, kötelesek megtenni a Bíróság ítéletében foglaltak teljesítéséhez szükséges intézkedéseket.

(13)

Azon intézkedések, amelyek elfogadására a Bizottság a 1655/2000/EK rendelettel ráruházott végrehajtási hatásköröknek megfelelően jogosult, a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozat 2. cikke a) pontjának értelmében (7) jelentős költségvetési vonzatú programok végrehajtásával kapcsolatos irányítási intézkedések. Ezen intézkedéseket ezért a fenti határozat 4. cikkében előírt irányítóbizottsági eljárással összhangban kell meghozni, a bármely további, a LIFE vagy egyéb pénzügyi eszköz fejlesztését érintő, kizárólag a környezetvédelem területén megválasztandó bizottsági eljárás sérelme nélkül.

(14)

Ez a rendelet a program teljes időtartamára megállapítja azt a pénzügyi keretet, amely a költségvetési fegyelemről és a költségvetési eljárás fejlesztéséről szóló, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között 1999. május 6-án létrejött intézményközi megállapodás (8) 33. pontja szerint a költségvetési hatóság számára az éves költségvetési eljárás során elsődleges hivatkozási alapul szolgál,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Az 1655/2000/EK rendelet a következőképpen módosul:

(1)

A 3. cikk a következőképpen módosul:

a)

a (3) bekezdés

i.

a) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„a)

50 % természetvédelmi projektek esetében, a támogatható költségek 100 % -a a kísérő intézkedések esetében az általános költségek és tartós eszközök kivételével a (2) bekezdés b) pontja i. és ii. alpontjának megfelelően, és a költségek 100 %-a kísérő intézkedések esetében a (2) bekezdés b) pontjának iii. alpontjának megfelelően;”

ii.

a következő ponttal egészül ki:

„c)

A köztisztviselői bérköltség kizárólag annyiban minősül támogathatónak, amennyiben az olyan tevékenységek költségével kapcsolatos, amelyeket az adott projektre vonatkozó kötelezettségvállalás hiányában a hatóság nem végezne el.”;

b)

a következő bekezdéssel egészül ki:

„(3a)   A támogatás egy földterület megszerzését is magába foglaló projekt részére történő odaítélésének az a feltétele, hogy a megvásárolt földterület hosszútávon olyan célú használatra kerüljön lefoglalásra, amely összeegyeztethető a LIFE-természet (1) bekezdésben meghatározott célkitűzéseivel. A tagállamok átruházás útján vagy más módon biztosítják az ilyen földterületek hosszú távú, természetvédelmi célú lefoglalását.”;

c)

a (7) bekezdés második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„Az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25-i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet (9) 116. cikkével összhangban, a Bizottság az elfogadott projektekről határozatot fogad el, valamint támogatási megállapodásokat köt a kedvezményezettekkel, rögzítve az elfogadott projekt pénzügyi támogatásának összegét, pénzügyi eljárásait, ellenőrzésének módját, illetve sajátos technikai feltételeit.

d)

a (8) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(8)   A Bizottság kezdeményezésére:

a)

a (2) bekezdés b) pontjának i. és ii. alpontja szerint finanszírozandó kísérő intézkedések a 92/43/EGK irányelv 21. cikkében említett bizottsággal lefolytatott konzultációt követően ajánlatkérés tárgyát képezik; a tagállamok kísérő intézkedésekre vonatkozó ajánlatokat nyújthatnak be a Bizottsághoz;

b)

a (2) bekezdés b) pontjának iii. alpontja szerint finanszírozandó kísérő intézkedések pályázati felhívás tárgyát képezik. A pályázati felhívásokat az Európai Unió Hivatalos Lapjában kell közzétenni, részletesen meghatározva a teljesítendő különleges követelményeket.”.

(2)

A 4. cikk a következőképpen módosul:

a)

A (3) bekezdés a következőképpen módosul:

i.

a negyedik albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„A (2) bekezdés c) pontjának i. alpontja szerint a kísérő intézkedések esetében a közösségi pénzügyi támogatás aránya a támogatható költségek 100 %-a az általános költségek és tartós eszközök kivételével, és a (2) bekezdés c) pontjának ii. alpontja szerint a költségek 100 %-a a kísérő intézkedések esetében.”;

ii.

a következő albekezdéssel egészül ki:

„A köztisztviselői bérköltség kizárólag annyiban minősül támogathatónak, amennyiben az olyan tevékenységek költségével kapcsolatos, amelyeket az adott projektre vonatkozó kötelezettségvállalás hiányában a hatóság nem végezne el.”;

b)

A (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(4)   A (2) bekezdés a) pontjában említett demonstrációs projektekre vonatkozóan a Bizottság iránymutatásokat dolgoz ki a 11. cikk (2) bekezdésében leírt eljárásnak megfelelően, majd az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzéteszi azokat.

Ezek az iránymutatások az 1600/2002/EK határozatban (10) megállapított prioritásokra történő kifejezett hivatkozással feltüntetik a demonstrációs projektek kiemelt területeit és célkitűzéseit.

Az iránymutatások biztosítják, hogy a LIFE-környezet a Közösség kutatási programjait, a strukturális alapokat és a vidékfejlesztési programokat kiegészíti.

A Bizottság iránymutatásokat dolgoz ki a (2) bekezdés b) pontjában említett előkészítő projektekre vonatkozóan is. Ezeket az iránymutatásokat közzéteszi az Európai Unió Hivatalos Lapjában és e közzétételről tájékoztatja a 11. cikk (1) bekezdésében említett bizottságot.

c)

A (6) bekezdés a d) és e) pontja helyébe a következő szöveg lép:

„d)

képes a környezetvédelmet elősegítő eljárások, technológiák és/vagy termékek elterjesztésének és legszélesebb körben való alkalmazásának előmozdítására;

e)

törekszik az azonos vagy hasonló helyzetekben — különösen az új tagállamokban — használható innovatív technológiák vagy módszerek fejlesztésére és átadására, ”.

d)

A (8) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

„(8)   A Bizottság kezdeményezésére:

a)

a (2) bekezdés b) pontja szerint finanszírozandó projektek és a (2) bekezdés c) pontjának i. alpontja szerint finanszírozandó kísérő intézkedések a 11. cikk (1) bekezdésében említett bizottsággal folytatott konzultációt követően ajánlatkérés tárgyát képezik. A tagállamok benyújthatnak a Bizottsághoz a (2) bekezdés b) pontja alapján finanszírozandó projektekre, valamint a (2) bekezdés c) pontjának i. alpontja alapján finanszírozandó kísérő intézkedésekre vonatkozó ajánlatokat;

b)

a (2) bekezdés c) pontjának ii. alpontja szerint finanszírozandó kísérő intézkedések pályázati felhívás tárgyát képezik. A pályázati felhívásokat az Európai Unió Hivatalos Lapjában kell közzétenni, részletesen meghatározva a teljesítendő különleges követelményeket.”.

e)

A (11) bekezdés helyébe a következő lép:

„(11)   Az 1605/2002/EK, Euratom rendelet 116. cikkével összhangban, a Bizottság az elfogadott projektekről határozatot fogad el, valamint támogatási megállapodásokat köt a kedvezményezettekkel, rögzítve az elfogadott projekt pénzügyi támogatásának összegét, pénzügyi eljárásait, ellenőrzésének módját, illetve sajátos technikai feltételeit.”.

(3)

Az 5. cikk (9) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(9)   A Bizottság kezdeményezésére a (2) bekezdés b) pontja szerint finanszírozandó kísérő intézkedések pályázati felhívás tárgyát képezik, amelyet az Európai Unió Hivatalos Lapjában kell közzétenni részletesen meghatározva a teljesítendő különleges követelményeket.”.

(4)

A 7. cikk címe és (1) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

7. cikk

A pénzügyi eszközök közötti összhang és azok egymást kiegészítő jellege

(1)   A tagjelölt országok számára a 6. cikkben előírt feltételek sérelme nélkül a strukturális alapokból vagy egyéb közösségi költségvetési eszközökből támogatott projektek e rendelet alapján nem jogosultak támogatásra. A Bizottság biztosítja, hogy a kérelmezők figyelmét felhívják arra a tényre, hogy a különböző közösségi alapokból származó támogatások nem halmozhatók. Megfelelő intézkedéseket kell hozni a kettős finanszírozás lehetőségének elkerülése érdekében.

A Bizottság és a tagállamok tájékoztatják a kérelmezőket a különböző, környezetvédelmi és természeti projektek elemeinek finanszírozására rendelkezésre álló közösségi pénzügyi eszközökről.”.

(5)

A 8. cikk a következőképpen módosul:

a)

Az (1) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

„A harmadik szakaszt 2006. december 31-ig meg kell hosszabbítani. Az e rendelet végrehajtására szolgáló pénzügyi keretet 317,2 millió euróban határozták meg. Az éves előirányzatokat a költségvetési hatóság engedélyezi az éves költségvetési eljárás szerint, és az alkalmazandó pénzügyi terv keretei között.”;

b)

A (3) bekezdés második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„A 2005. január 1-től2006. december 31-ig terjedő időszakra rendelkezésre álló előirányzatok legfeljebb 6 %-a fordítható a kísérő intézkedésekre.”.

(6)

A 9. cikk a következőképpen módosul:

a)

az (1) bekezdés a következő albekezdéssel egészül ki:

„A Bizottság gondoskodik róla, hogy a támogatott projektek eredményei ismertté váljanak a nyilvánosság számára, valamint ezen túlmenően azt is bemutatja, hogy az elsajátított ismeretek és a szerzett tapasztalatok miként hasznosíthatók más területeken.”;

b)

a következő bekezdéssel egészül ki:

„(6)   A Bizottság évente közzéteszi a támogatott projektek teljes listáját, amely minden esetben tartalmazza a projektek rövid leírását és a nyújtott támogatások áttekintését.”.

(7)

A 11. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:

„(2)   Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét a 8. cikke rendelkezéseire tekintettel kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében említett időszak három hónap.”.

(8)

A 12. cikk helyébe a következő szöveg lép:

12. cikk

A harmadik szakasz értékelése és a LIFE folytatása

(1)   Legkésőbb 2005. szeptember 30-ig a Bizottság benyújtja az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz:

a)

a 2003 novemberében benyújtott félidős értékelés naprakésszé tételéről és az ezen rendelet végrehajtásának, a Közösség környezetvédelmi politikájához történő hozzájárulásának és az előirányzatok felhasználásának értékeléséről szóló jelentést; valamint

b)

adott esetben a LIFE továbbfejlesztésére, vagy a kizárólag a környezetvédelemhez kapcsolódó, olyan pénzügyi eszközre vonatkozó javaslatot nyújt be, amely többek között figyelembe veszi a LIFE felülvizsgálatában megfogalmazott ajánlásokat, és amelyet 2007-től kell alkalmazni.

(2)   Az ilyen javaslat Bizottság általi elfogadását követően az Európai Parlament és a Tanács a Szerződésnek megfelelően eljárva legkésőbb 2006. május 1-jéig határoz ezen pénzügyi eszköz 2007. január 1-jétől történő végrehajtásáról.

(3)   A pénzügyi kereten belül a figyelemmel kíséréshez és az ellenőrzéshez a 2006. december 31-ét követő időszakban szükséges összeg csak akkor tekinthető igazoltnak, amennyiben az összhangban áll a 2007-ben kezdődő új pénzügyi tervvel.”.

2. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2004. szeptember 15-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

J. BORELL FONTELLES

a Tanács részéről

az elnök

A. NICOLAÏ


(1)  HL C 80., 2004.3.30., 57 .o.

(2)  Az Európai Parlament 2004. április 21-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé) és a Tanács 2004. július 26-i határozata szerint.

(3)  HL L 192., 2000.7.28., 1.o. A 788/2004/EK rendelettel (HL L 138., 2004.4.30., 17. o.) módosított rendelet.

(4)  HL L 242., 2002.9.10., 1. o.

(5)  HL C 61., 2004.3.10., 1. o.

(6)  C-378/00. sz. Bizottság kontra Európai Parlament és Tanács ügyben hozott ítélet, EHBT.2003., I.-937.

(7)  HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

(8)  HL C 172., 1999.6.18., 1. o. A 2003/429/EK európai parlamenti és tanácsi határozattal módosított megállapodás (HL L 147., 2003.6.14., 25. o.)

(9)  HL L 248., 2002.9.16., 1. o.

(10)  HL L 242.,2002.9.10., 1. o.


Top