EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0656

A Bizottság 656/2004/EK rendelete (2004. április 7.) a kulturális javak kiviteléről szóló 3911/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 752/93/EGK rendelet módosításáról

OJ L 104, 8.4.2004, p. 50–61 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 016 P. 73 - 84
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 016 P. 73 - 84
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 016 P. 73 - 84
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 016 P. 73 - 84
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 016 P. 73 - 84
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 016 P. 73 - 84
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 016 P. 73 - 84
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 016 P. 73 - 84
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 016 P. 73 - 84
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 017 P. 3 - 14
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 017 P. 3 - 14
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 004 P. 271 - 282

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2012; hatályon kívül helyezte: 32012R1081

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/656/oj

32004R0656Hivatalos Lap L 104 , 08/04/2004 o. 0050 - 0061


A Bizottság 656/2004/EK rendelete

(2004. április 7.)

a kulturális javak kiviteléről szóló 3911/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 752/93/EGK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a kulturális javak kiviteléről szóló 3911/92/EGK tanácsi rendeletre [1] és különösen annak 7. cikkére,

a kulturális javakkal foglalkozó tanácsadó bizottsággal folytatott konzultációt követően,

mivel:

(1) A kulturális javak kiviteléről szóló 3911/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. március 30-i 752/93/EGK bizottsági rendelet [2] rendelkezett a 3911/92/EGK rendelet mellékletében felsorolt kulturális javak kategóriáira alkalmazandó kiviteli engedély formanyomtatványának mintájáról. Ez a formanyomtatvány azonban nincs összhangban az Egyesült Nemzetek kereskedelmi okmányokra vonatkozó mintatervével, és használata a gyakorlatban problémákat okoz.

(2) Ezért az Egyesült Nemzetek kereskedelmi okmányokra vonatkozó mintatervének megfelelő új formanyomtatványt kell kidolgozni. A formanyomtatványt magyarázó jegyzetekkel is el kell látni, hogy segítsék az érdekelt feleket az egységes és helyes kitöltésben.

(3) A 752/93/EGK rendelet előírja, hogy a nyomtatványt mechanikus vagy elektronikus eszközökkel vagy kézzel kell kitölteni. Az igazgatási költségek csökkentése érdekében azonban a szükséges technikai eszközökkel rendelkező tagállamoknak igény esetén engedélyezni kell az okmány elektronikus úton történő kiállítását.

(4) Annak biztosítására, hogy a kiállító hatóság kézhez kapja a nyomtatvány 3. példányát, rendelkezni kell arról, hogy a Közösség vámterületéről kiléptető vámhivatal ezt a példányt közvetlenül a kiállító hatóságnak küldje vissza ahelyett, hogy a jelenlegi rendelkezéseknek megfelelően átadná az exportőrnek vagy annak képviselőjének.

(5) A 752/93/EGK rendeletet ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 752/93/EGK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 3. cikk (3) bekezdésében az első mondat helyébe a következő szöveg lép:

"(3) A nyomtatványokat nyomtatott vagy elektronikus formában állítják ki, és a Közösségeknek a kiállító tagállam illetékes hatóságai által kijelölt egyik hivatalos nyelvén töltik ki."

2. A 6. cikk (1) bekezdésében az első mondat helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A kérelmezőnek a kérelem és a többi példány 1., 3., 6–21., 24. és szükség esetén 25. rovatát kell kitöltenie, kivéve ha a rovat vagy rovatok előnyomása megengedett."

3. A 8. cikk a következőképpen módosul:

a) az (1) bekezdés első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

"(1) A kiviteli nyilatkozat elfogadására illetékes vámhivatal meggyőződik arról, hogy a kiviteli nyilatkozatban vagy – adott esetben – az ATA-igazolványon megadott valamennyi adat megegyezik-e a kiviteli engedélyen feltüntetett adatokkal, továbbá hogy szerepel-e a kiviteli engedélyre való hivatkozás a kiviteli nyilatkozat 44. rovatában vagy az ATA-igazolvány betétlapján."

b) a (2) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:

"(2) A 2. és a 3. példány 23. rovatának kitöltése után a kiviteli nyilatkozat elfogadására illetékes vámhivatal visszaküldi a nyilatkozattevőnek vagy meghatalmazott képviselőjének az engedély jogosultját illető példányt."

c) a (3) bekezdés utolsó mondatának helyébe a következő szöveg lép:

"A vámhivatal elhelyezi bélyegzőjét a nyomtatvány 26. rovatában, és visszaküldi azt a kiállító hatóságnak."

4. A 16. cikk (3) bekezdésében az első mondat helyébe a következő szöveg lép:

"(3) Az engedély nyomtatványát nyomtatott vagy elektronikus formában, a Közösség egy vagy több hivatalos nyelvén kell kiállítani."

5. Az I. melléklet helyébe e rendelet mellékletének szövege lép.

2. cikk

A 2004. június 30-ig kiállított kiviteli engedélyek 2005. június 30-ig érvényesek maradnak.

3. cikk

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2004. július 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. április 7-én.

a Bizottság részéről

Frederik Bolkestein

a Bizottság tagja

[1] HL L 395., 1992.12.31., 1. o. A legutóbb a 806/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 1. o.) módosított rendelet.

[2] HL L 77., 1993.3.31., 24. o. A legutóbb az 1526/98/EK rendelettel (HL L 201., 1998.7.17., 47. o.) módosított rendelet.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

"

I MELLÉKLET

NORMÁL KIVITELI ENGEDÉLY FORMANYOMTATVÁNY MINTA

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

MAGYARÁZÓ JEGYZETEK

1. Általános rendelkezések

1.1. Az 1992. december 9-i 3911/92/EGK rendeletnek megfelelüen a tagállamok kulturális örökségének védelme érdekében a kulturális javak kiviteléhez engedély szükséges.

Az 1993. március 30-i 752/93/EGK bizottsági rendelet határozza meg azt a formanyomtatványt, amelyen a normál kiviteli engedélyt ki kell állítani. E nyomtatvány célja, hogy biztosítsa a kulturális javaknak a Közösség határain kívülre történü kivitelének egységes ellenürzését.

Az 1998. július 16-i 1526/98/EK bizottsági rendelet, a maga részérül, két egyéb kiviteliengedély-típust határoz meg, vagyis:

- az egyedi nyílt engedélyt, amelyet egy egyedi kulturális tárgynak a Közösségbül történü, egy harmadik országban való felhasználása és/vagy kiállítása érdekében történü rendszeres ideiglenes kivitele céljából állítanak ki,

- az általános nyílt engedélyt, amelyet valamely múzeum vagy más intézmény állandó gyüjteményének részét képezü kulturális javaknak a Közösségbül történü rendszeres, harmadik országban való kiállítása érdekében történü ideiglenes kivitele céljából állítanak ki.

1.2. A normál kiviteli engedélyt három példányban, olvashatóan és kitörölhetetlenül kell kitölteni, lehetüleg nyomtatott vagy elektronikus formában. Ha kézzel töltik ki, akkor tintával és nyomtatott betükkel kell. Semmilyen esetben sem lehet a nyomtatványon törlés, felülírás vagy egyéb változtatás.

1.3. Valamennyi üresen hagyott rovatot át kell húzni úgy, hogy már semmit se lehessen beleírni.

A példányokat a bal oldali szegélynél szereplü számozásuk és rendeltetésük alapján lehet azonosítani. A következü sorrendben vannak összefüzve:

- 1. példány: a kiállító hatóságnak kell megüriznie a kérelmet (minden tagállamban meg kell jelölni, hogy melyik ez a hatóság); kiegészítü jegyzékek esetében a szükséges mennyiségü 1. példányt kell használni, a kiállító hatóságoknak kell eldönteniük, hogy egy vagy több kiviteli engedélyt szükséges-e kiállítani,

- 2. példány: a kiviteli nyilatkozat alátámasztásához az illetékes kiviteli vámhivatalban kell bemutatni, és miután a hivatal lebélyegezte, azt a jogosultnak meg kell üriznie,

- 3. példány: be kell mutatni az illetékes kiviteli vámhivatalnak, és kísérnie kell a küldeményt a Közösség kiléptetü vámhivataláig; a kiléptetü vámhivatal lebélyegzi, majd a 3. példányt visszaküldi a kiállító hatóságnak.

2. Rovatok

1. rovat: Kérelmezü: név, illetve cégnév, valamint a lakóhely, illetve székhely teljes címe.

2. rovat: Kiviteli engedély: az illetékes hatóságok részére fenntartva.

3. rovat: Címzett: a címzett teljes neve és címe, valamint az a harmadik ország, amelybe a kulturális tárgyat véglegesen vagy ideiglenesen kiviszik.

4. rovat: Meg kell jelölni, hogy a kivitel végleges vagy ideiglenes-e.

5. rovat: Kiállító hatóság: az engedélyt kiállító illetékes hatóság és tagállam megjelölése.

6. rovat: A kérelmezü képviselüje: csak akkor kell kitölteni, ha a kérelmezü meghatalmazott képviselüt vesz igénybe.

7. A tárgy(ak) tulajdonosa: Név és cím.

8. rovat: A 3911/92/EGK rendelet melléklete szerinti leírás. A kulturális tárgy (javak) kategóriái: e javakat 1-tül 14-ig számozott kategóriákba kell sorolni. Csak a megfelelü számot kell megadni.

9. rovat: A kulturális tágy (javak) leírása: pontosan meg kell határozni a tárgy természetét (például festmény, szobor, féldombormü, negatív öntüforma vagy filmek pozitív kópiája, bútorok és tárgyak, hangszerek), és a tárgy megjelenésének objektív leírását kell adni.

- a 12. kategórába tartozó tárgyaknál: meg kell határozni a gyüjtemény típusát és/vagy földrajzi származási helyét,

- a természettudományi gyüjtemények és minták esetében: meg kell adni a tudományos nevet,

- a sok tárgyat magukban foglaló régészeti gyüjteményeknél: elegendü egy általános leírás, amelyet a tudományos vagy régészeti szervezet vagy intézmény által kiállított igazolásnak vagy bizonyítványnak, valamint a tárgyak jegyzékének kell kísérnie.

Ha nem elég a hely valamennyi tárgy leírásához, a kérelmezünek csatolnia kell a szükséges kiegészítü lapokat.

10. rovat: KN-kód: tájékoztató jelleggel meg kell adni a Kombinált Nómenklatúra szerinti kódot.

11. rovat: Darabszám/mennyiség: meg kell adni a tárgyak számát, különösen ha azok egy készletet alkotnak.

Filmeknél jelezni kell a tekercsek számát, a film formáját és hosszát.

12. rovat: Érték nemzeti fizetüeszközben: meg kell adni a tárgy nemzeti fizetüeszközben kifejezett értékét.

13. rovat: A kulturális tárgy (javak) kivitelének célja/Az engedély iránti kérelem indoka: meg kell jelölni, ha a kivitelre szánt tárgyat értékesítették vagy esetleges értékesítésre szánják, vagy a kivitele célja kiállítás, értékbecslés, restaurálás vagy bármely más használat, és hogy kötelezü-e a visszaszállítása.

14. rovat: Cím vagy tárgy megjelölése: a mü pontos címének hiányában meg kel jelölni annak témáját a tárgy megjelenésének rövid leírásával, vagy film esetében annak témáját.

Tudományos eszközök vagy más olyan tárgyak esetében, amelyeknél nem lehet címet vagy témát megadni, elég a 9. rovatot kitölteni.

15. rovat: Méretek: a tárgy vagy a javak, valamint esetleges hordozói(k) mérete (centiméterben).

Bonyolult vagy különleges formák esetén a következü sorrendben kell megadni a méreteket: Ma x Sz x Mé (magasság, szélesség, mélység).

16. rovat: Készítési kor: pontos dátum hiányában a századot, a század idüszakát (elsü negyede, elsü fele) vagy az évezredet kell megjelölni (nevezetesen az 1. vagy 6. kategóriát).

Olyan antik tárgyak esetében, amelyekre vonatkozóan kormeghatározást kell alkalmazni (50 vagy 100 évesnél több, vagy 50 és 100 év közötti), és amelyekre vonatkozóan nem elég a század megjelölése, meg kell adni az évet, akár csak hozzávetülegesen is (például: 1890 körül, körülbelül 1950).

Filmek esetében pontos dátum hiányában az évtizedet kell megjelölni.

Gyüjtemény esetében (levéltár és könyvtár) a legkorábbi és a legkésübbi dátumot kell megadni.

17. rovat: Egyéb jellemzük: meg kell adni a tárgy formájára vonatkozó minden olyan információt, amely hasznos lehet az azonosításához, például: történelmi elüzmények, az elkészítés körülményei, korábbi tulajdonosok, megóvási és restaurálási állapot, bibliográfia, elektronikus kód vagy jel stb.

18. rovat: Mellékelt dokumentumok/egyedi azonosítási jelek: a megfelelü négyzetekbe tett kereszttel kell ezeket jelezni.

19. Alkotó vagy szerzü, korszak, mühely és/vagy stílus: meg kell adni az alkotó vagy a szerzü nevét, ha az ismert és dokumentált. Ha többek által készített müvekrül vagy másolatokról van szó, az alkotók vagy a másolat készítüjének nevét kell megadni, ha az ismert. Ha a mü csak egyetlen müvész személyéhez köthetü, akkor a "…-nak tulajdonítható" megjelölést kell alkalmazni.

Ha az alkotó vagy szerzü nem ismert, a mühelyt, az iskolát vagy a stílust kell feltüntetni (például: Velazquez mühelye, Velencei iskola, Ming-korszak, XV. Lajos korabeli stílus vagy viktoriánus stílus).

Nyomtatott dokumentumok esetében meg kell jelölni a kiadó nevét, a kiadás helyét és évét.

20. rovat: Anyag és készítési eljárás: e rovat kitöltéséhez a legnagyobb pontosság ajánlott, meg kell jelölni a felhasznált anyagokat, és meg kell adni az alkalmazott technikát (például, olajfestmény, fametszet, szén- vagy ceruzarajz, viaszkiolvasztásos öntés, nitrofilm stb.).

21. rovat (1. példány): Kérelem: a kérelmezünek vagy képviselüjének kötelezü kitöltenie, s ük felelnek a kérelemben és a csatolt alátámasztó dokumentumokban szolgáltatott információk helyességéért.

22. rovat: A kiállító hatóság aláírása és bélyegzüje: az illetékes hatóságnak kell kitöltenie, megjelölve a helyet és a dátumot az engedély három példányán.

23. rovat (2. és 3. példány): A kiviteli vámhivatalnak kell kitöltenie: annak a vámhivatalnak kell kitöltenie, ahol a kiviteli müveleteket végrehajtják, és ahol a kiviteli engedélyt bemutatják.

A kiviteli vámhivatal az a vámhivatal, ahol a kiviteli nyilatkozatot benyújtják, és a kiviteli alakiságoknak eleget tesznek.

24. rovat: A kulturális tárgy (javak) fényképe: egy színes fényképet (legalább 9 × 12-es méretben) kell felragasztani. A háromdimenziós tárgyak azonosításának megkönnyítéséhez a tárgy különbözü oldalairól készült fényképet lehet kérni.

Az illetékes hatóságnak a fényképet az azon elhelyezett aláírásával és a kiállító hatóság bélyegzüjével kell záradékolnia.

Az illetékes hatóság egyéb fényképeket is elüírhat.

25. rovat: Kiegészítü lapok: az esetleg használt kiegészítü lapok számának megjelölése.

26. rovat: (2. és 3. példány): Kiléptetü vámhivatal: e hivatal részére fenntartva.

A kiléptetü vámhivatal az utolsó vámhivatal mielütt a javak elhagyják a Közösség vámterületét.

"

--------------------------------------------------

Top