EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0639

A Tanács 639/2004/EK rendelete (2004. március 30.) a Közösség legkülső régióiban nyilvántartott halászflották igazgatásáról

OJ L 102, 7.4.2004, p. 9–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 007 P. 61 - 63
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 007 P. 61 - 63
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 007 P. 61 - 63
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 007 P. 61 - 63
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 007 P. 61 - 63
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 007 P. 61 - 63
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 007 P. 61 - 63
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 007 P. 61 - 63
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 007 P. 61 - 63
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 007 P. 156 - 158
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 007 P. 156 - 158
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 008 P. 125 - 127

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; hatályon kívül helyezte: 32013R1380 . Latest consolidated version: 05/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/639/oj

32004R0639Hivatalos Lap L 102 , 07/04/2004 o. 0009 - 0011


A Tanács 639/2004/EK rendelete

(2004. március 30.)

a Közösség legkülső régióiban nyilvántartott halászflották igazgatásáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 37. cikkére és 299. cikke (2) bekezdésére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére [1],

mivel:

(1) A halászati erőforrások közös halászati politika alapján történő védelméről és fenntartható kiaknázásáról szóló, 2002. december 20-i 2371/2002/EK tanácsi rendelet [2] és különösen annak III. fejezete egy közösségi szabályozási rendet hoz létre a tagállami flották halászati kapacitásának a halászati lehetőségek szintjéhez való hozzáigazítására.

(2) A halászati ágazatnak nyújtott közösségi strukturális támogatásra vonatkozó részletes szabályok és rendelkezések megállapításáról szóló, 1999. december 17-i 2792/1999/EK tanácsi rendelet [3] a halászhajók állami támogatással történő modernizálását és a halászhajók felújítására szolgáló állami támogatást érinti.

(3) Tekintettel a halászati ágazat nagy jelentőségére e régiókban, indokolt figyelembe venni a Közösség legkülső régióinak (legkülső régiók) strukturális, társadalmi és gazdasági helyzetét a halászflotta igazgatásánál. E célból a 2371/2002/EK rendeletben említett, a belépési/kilépési rend igazgatására és a kötelező kapacitáscsökkentésre vonatkozó rendelkezéseket, valamint a halászhajók modernizálására és felújítására szolgáló állami támogatáshoz való hozzáférésre vonatkozó szabályokat e régiók igényeihez kell igazítani.

(4) A legkülső régiók kikötőiben nyilvántartott flották kapacitásának növelését korlátozni kell, amennyire a helyi halászati lehetőségekre és az e halászati lehetőségekkel egyensúlyban tartott flotta méretére tekintettel indokolt. E célból a IV. többéves orientációs programok (TOP IV) által minden egyes flottaszegmensre rögzített, a 98/119/EK – 98/131/EK határozatoknak a tagállamok halászflottái részére szóló többéves orientációs programok meghosszabbítása érdekében történő módosításáról szóló, 2002. július 29-i 2002/652/EK bizottsági határozat [4] mellékletében megállapított célok mint referenciaszintek vagy felső határok alkalmazandók a Franciaország tengerentúli megyéiben, az Azori-szigeteken és Madeirán nyilvántartott flották kiépítésére.

(5) Különös referenciaszinteket kell meghatározni a Kanári-szigeteken nyilvántartott hajók esetében, amelyekre a TOP IV keretében nem határoztak meg egyedi célokat. E referenciaszinteknél figyelembe kell venni a helyi flotta kapacitása és a halászati lehetőségek közötti kapcsolatot.

(6) Meg kell akadályozni, hogy a legkülső régiókban nyilvántartott hajókat az anyaországba átszállítsák és ott használják, miután nekik az állami támogatás és/vagy a flottába lépés tekintetében kedvezőbb feltételeket nyújtanak.

(7) Indokolt a legkülső régiókban nyilvántartott flották esetében ugyanazokat, a flottakapacitás igazgatására és az állami támogatásokra vonatkozó szabályokat alkalmazni, amelyek a Közösség többi részében nyilvántartott hajóknál alkalmazandók, amint az e rendeletben meghatározott referenciaszinteket elérik, és minden esetben legkésőbb 2007. január 1-jétől, kivéve azokat a hajókat, amelyek felújításra állami támogatást kaptak, ha a flottába lépés 2007. december 31-ig megtörténhet.

(8) E rendelet végrehajtásának megkönnyítése érdekében a tagállamok információkat gyűjtenek a legkülső régiókban nyilvántartott hajókról. A végrehajtott intézkedések átláthatóságának biztosítása érdekében ezen információkat a Bizottság rendelkezésére kell bocsátani, és arról jelentést kell tenni.

(9) Mivel a flottakapacitás igazgatására és az állami támogatásokra 2003. január 1-jei hatállyal vezettek be új általános szabályokat a 2371/2002/EK és a 2792/1999/EK rendeletben, a legkülső régiókra vonatkozó különös rendelkezéseket is ezen időponttól kell alkalmazni.

(10) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi rendeletnek [5] megfelelően kell elfogadni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Különös referenciaszintek

(1) A Szerződés 299. cikke (2) bekezdése szerinti legkülső régiókban nyilvántartott flottaszegmens halászati kapacitására a következő különös referenciaszinteket kell alkalmazni:

a) Franciaország tengerentúli megyéire, az Azori-szigetekre és Madeirára: a 2002 végére minden flottaszegmensre, minden egyes legkülső régióra lebontott TOP IV-célok, kW-ban és BT-ben kifejezve;

b) a Kanári-szigetekre: kiindulási pontként a 2003. január 1-jén a Kanári-szigetek kikötőiben, az érintett flottaszegmensekre kW-ban és BT-ben nyilvántartott kapacitás, amelyet az e szegmensek halászati lehetőségei alapján lehet növelni. Az emelés azon célokig történhet, amelyeket elfogadtak volna, ha a TOP IV-eljárásokat e különös szegmensekre alkalmazták volna, és összhangban kell lennie a 2371/2002/EK rendelet 33. cikkének megfelelően létrehozott halászati tudományos, műszaki és gazdasági bizottság által igazolt legújabb tudományos tanáccsal.

(2) E cikk végrehajtási szabályait az 5. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

2. cikk

Flottafelújítás és -modernizálás

Az 1. cikk (1) bekezdése szerinti flottaszegmensek esetében:

1. a 2371/2002/EK rendelet 13. cikkétől eltérve:

a) az 1. cikkben jelzett különös referenciaszintek keretén belül új kapacitás beléphet a flottába, állami támogatással vagy a nélkül;

b) a flotta teljes kapacitásának a referenciaszintekkel szembeni 3 %-os csökkentésére vonatkozó kötelezettség nem alkalmazandó;

2. a 2792/1999/EK rendelet 9. cikke (1) bekezdése c) pontjának i. alpontjától eltérve állami támogatás adható a flotta modernizálására az űrtartalomra és/vagy a teljesítményre való hatással;

3. a fenti 1. és 2. pontban meghatározott eltéréseket addig kell alkalmazni, amíg a referenciaszinteket elérik, de legkésőbb 2006. december 31-ig;

4. a 2792/1999/EK rendelet 9. cikke (1) bekezdésének a) pontjától eltérve a halászhajók felújítására 2005. december 31-ig állami támogatás adható;

5. a fenti 3. pont ellenére a felújításhoz állami támogatást kapott halászhajók esetében az 1. pont a) alpontja szerinti eltérést az állami támogatás megadását követő két évig kell alkalmazni, de legkésőbb 2007. december 31-ig.

3. cikk

Hajók átszállítása az anyaországba

Egy hajónak egy legkülső régióból az anyaországba történő bármely átszállítását a 2371/2002/EK rendelet 13. cikke értelmében az anyaország flottájába való belépésként kell kezelni. A flotta felújítására és a halászhajók berendezésére vagy modernizálására adott állami támogatást időarányosan vissza kell téríteni, ha egy hajót a következő időtartamok lejárta előtt az anyaországba átszállítanak:

a) flottafelújításra adott állami támogatás esetében 10 év; és

b) a halászhajók berendezésére vagy modernizálására adott állami támogatás esetében 5 év,

amelyet a támogatás megadására vonatkozó közigazgatási határozat meghozatalának időpontjától kell számítani.

4. cikk

A kapacitás igazgatása

(1) A tagállamok e rendeletnek megfelelően igazgatják a legkülső régiókban nyilvántartott flottákat.

(2) A tagállamok a Bizottság rendelkezésére bocsátják a legkülső régiókban a 2371/2002/EK rendelet 15. cikkével összhangban nyilvántartott hajók adatait.

(3) E cikk végrehajtási szabályait az 5. cikk (2) bekezdésében említett eljárásnak megfelelően kell elfogadni.

5. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot a Halászati és Akvakultúraágazati Irányítóbizottság segíti.

(2) Az e bekezdésre történő hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam 20 munkanap.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

6. cikk

Jelentés

A Bizottság legkésőbb 2006. december 31-ig jelentést küld e rendelet végrehajtásáról az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

7. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő hetedik napon lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2003. január 1-jétől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. március 30-án.

a Tanács részéről

az elnök

M. McDowell

[1] 2003. december 4-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[2] HL L 358., 2002.12.31., 59. o.

[3] HL L 337., 1999.12.30., 10. o. A legutóbb a 2369/2002/EK rendelettel (HL L 358., 2002.12.31., 49. o.) módosított rendelet.

[4] HL L 215., 2002.8.10., 23. o.

[5] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

--------------------------------------------------

Top