EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0273

Az Európai Parlament és a Tanács 273/2004/EK rendelete (2004. február 11.) a kábítószer-prekurzorokrólEGT vonatkozású szöveg.

OJ L 47, 18.2.2004, p. 1–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 008 P. 46 - 56
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 008 P. 46 - 56
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 008 P. 46 - 56
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 008 P. 46 - 56
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 008 P. 46 - 56
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 008 P. 46 - 56
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 008 P. 46 - 56
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 008 P. 46 - 56
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 008 P. 46 - 56
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 010 P. 183 - 193
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 010 P. 183 - 193
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 006 P. 83 - 92

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/02/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/273/oj

32004R0273Hivatalos Lap L 047 , 18/02/2004 o. 0001 - 0010


Az Európai Parlament és a Tanács 273/2004/EK rendelete

(2004. február 11.)

a kábítószer-prekurzorokról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [3],

mivel:

(1) A 90/611/EGK tanácsi határozattal [4] a Közösség megkötötte az Egyesült Nemzetek Szervezete keretében a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott kereskedelme elleni, 1988. december 19-én Bécsben elfogadott egyezményt (a továbbiakban: ENSZ-egyezmény).

(2) Az ENSZ-egyezmény 12. cikkének a kábítószer-prekurzorok (a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállítása során gyakran felhasznált anyagok) kereskedelmére vonatkozó követelményei az egyes anyagok kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállítására való felhasználásának megakadályozására irányuló intézkedések megállapításáról szóló, 1990. december 13-i 3677/90/EGK tanácsi rendelettel [5] végrehajtásra kerültek a Közösség és harmadik országok közötti kereskedelem tekintetében.

(3) Az ENSZ-egyezmény 12. cikke előirányozza a prekurzorok gyártásának és kereskedelmi elosztásának ellenőrzéséhez szükséges megfelelő intézkedések elfogadását. Ehhez intézkedéseket kell elfogadni a prekurzorok tagállamok közötti kereskedelmét illetően. A kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállítása során felhasznált egyes anyagok gyártásáról és forgalomba hozataláról szóló, 1992. december 14-i 92/109/EGK tanácsi irányelv [6] ilyen intézkedéseket vezetett be. Annak fokozott biztosítása érdekében, hogy az összes tagállamban egyszerre, összehangolt szabályokat alkalmazzanak, a rendelet megfelelőbb jogi eszköznek tekinthető a jelenleg hatályos irányelvnél.

(4) Az Európai Unió bővítésével összefüggésben fontos, hogy a 92/109/EGK irányelvet rendelet váltsa fel, mivel az említett irányelvben és annak mellékleteiben végrehajtott minden egyes módosítás végrehajtó intézkedések nemzeti szinten történő bevezetését tenné szükségessé 25 tagállamban.

(5) Az Egyesült Nemzetek Kábítószerügyi Bizottsága a 35. ülésszakán hozott határozatokkal további anyagokat vett fel az ENSZ-egyezmény mellékletében foglalt táblázatokba. E rendeletben megfelelő rendelkezéseket kell megállapítani a prekurzorok Közösségen belüli esetleges tiltott felhasználásával kapcsolatos esetek felderítésének és annak érdekében, hogy közös ellenőrzési szabályok alkalmazására kerüljön sor a Közösség piacán.

(6) Az ENSZ-egyezmény 12. cikkének rendelkezései a kérdéses anyagok kereskedelmének ellenőrzését végző rendszerre épülnek. Ezen anyagok kereskedelmének nagy része teljességgel jogszerű. Ezen anyagok szállítmányainak dokumentációja és lehetséges címkézése kellőképpen világos kell, hogy legyen. Mindezek mellett fontos, hogy az illetékes hatóságok számára biztosított szükséges intézkedési lehetőségekkel egyidejűleg, az ENSZ-egyezmény szellemével összhangban olyan mechanizmusok jöjjenek létre, amelyek a gazdasági élet érintett résztvevőivel kialakított szoros együttműködésre, valamint az információszerzés fejlesztésére épülnek.

(7) A Közösségben jelenleg különféleképpen értelmezik a szasszafrasz olajra alkalmazandó intézkedéseket, és míg egyes tagállamokban szafrol-tartalmú keveréknek tekintik és ennek megfelelően szabályozzák, addig más tagállamok szabályozást nem igénylő, természetes termékként kezelik azt. Az ellentmondás feloldása érdekében a "jegyzékben szereplő anyag" fogalommeghatározását ki kell egészíteni a természetes termékekre tett utalással, lehetővé téve, hogy az ellenőrzés a szasszafrasz olajra is kiterjedhessen; a fogalommeghatározásnak csak azon természetes termékekre kell kiterjednie, amelyekből könnyen kinyerhetők a jegyzékben szereplő anyagok.

(8) A kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállítása során gyakran felhasznált anyagokat mellékletbe foglalva kell felsorolni.

(9) Biztosítani kell, hogy az I. mellékletben felsorolt, jegyzékben szereplő anyagok előállítása vagy felhasználása engedélyhez legyen kötve. Továbbá az ilyen anyagok szállítása csak abban az esetben engedélyezhető, ha a szállítmány címzettjének minősülő személy engedéllyel rendelkezik és vevői nyilatkozatot írt alá. A vevői nyilatkozatra vonatkozó részletes szabályokat a III. mellékletben kell megállapítani.

(10) Intézkedéseket kell elfogadni annak ösztönzésére, hogy a gazdasági szereplők értesítsék az illetékes hatóságokat az I. mellékletben felsorolt, jegyzékben szereplő anyagokkal kapcsolatos gyanús ügyletekről.

(11) Intézkedéseket kell elfogadni az I. mellékletben felsorolt, jegyzékben szereplő anyagok Közösségen belüli kereskedelmével kapcsolatos ellenőrzés nagyobb hatékonyságának biztosítása céljából.

(12) Megfelelő nyilvántartást kell vezetni az I. mellékletben felsorolt, 1. vagy 2. kategóriába tartozó, jegyzékben szereplő anyagok forgalomba hozatalához vezető valamennyi ügyletről. A gazdasági szereplőknek értesíteniük kell az illetékes hatóságokat az I. mellékletben felsorolt anyagokkal kapcsolatos valamennyi gyanús ügyletről. Azonban az I. mellékletben felsorolt, 2. kategóriába tartozó anyagokkal kapcsolatos ügyletek esetében mentességek alkalmazandók, amennyiben az érintett mennyiség nem haladja meg a II. mellékletben feltüntetett mértéket.

(13) Számos egyéb anyag, amelyek közül sokat nagy mennyiségben forgalmaznak jogszerű körülmények között, a szintetikus kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállítása során felhasznált prekurzornak minősül. Ezen anyagoknak az I. mellékletben felsoroltakéval azonos szigorúságú ellenőrzés alá vonása, beleértve a működés engedélyezését és az ügyletek nyilvántartását, szükségtelen kereskedelmi akadályt képezne. Ezért olyan rugalmasabb mechanizmust kell létrehozni közösségi szinten, amely biztosítja, hogy a tagállamok illetékes hatóságai értesítést kapnak az ilyen ügyletekről.

(14) Az Európai Uniónak az Európai Tanács 2000. június 19-én és 20-án Santa Maria da Feirában jóváhagyott kábítószer-elleni küzdelemről szóló cselekvési terve együttműködési eljárás bevezetését írja elő. A tagállamok illetékes hatóságai és a vegyipar között különösen az olyan anyagok tekintetében folytatott együttműködés támogatása érdekében, amelyek bár e rendelet hatálya alá tartoznak, felhasználhatók szintetikus kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállítása során, a vegyipart segítő iránymutatásokat kell kidolgozni.

(15) Indokolt rendelkezni arról, hogy a tagállamok állapítsanak meg szankciókat az e rendeletben foglalt rendelkezések megsértésének esetére. Tekintettel arra, hogy a kábítószer-prekurzorok kereskedelme szintetikus kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállításához vezethet, lehetőséget kell biztosítani a tagállamoknak arra, hogy szabadon dönthessenek a nemzeti joguk alapján rendelkezésre álló, leginkább visszatartó erejű szankciók alkalmazásáról.

(16) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal [7] összhangban kell elfogadni.

(17) Mivel e rendelet célkitűzései, nevezetesen a kábítószer-prekurzorok kereskedelmének összehangolt ellenőrzése és az ilyen anyagok szintetikus kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállítására való eltérítésének megakadályozása tagállami szinten nem valósítható meg megfelelően, valamint az e területen folytatott kereskedelem nemzetközi és állandóan változó jellegére tekintettel e célkitűzések közösségi szinten jobban megvalósíthatók, a Közösség intézkedéseket fogadhat el a Szerződés 5. cikkében megállapított szubszidiaritás elvével összhangban. Az említett cikkben meghatározott arányosság elvével összhangban ez a rendelet nem haladja meg a célkitűzések eléréshez szükséges mértéket.

(18) A 92/109/EGK tanácsi irányelvet, a 93/46/EGK [8], a 2001/8/EK [9] és a 2003/101/EK [10] bizottsági irányelvet, valamint az 1485/96/EK [11] és az 1533/2000/EK [12] bizottsági rendeletet hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

Hatály és célkitűzések

E rendelet összehangolt intézkedéseket határoz meg a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállítása során gyakran felhasznált egyes anyagok Közösségen belüli ellenőrzésére és felügyeletére az ilyen anyagok tiltott célra való eltérítésének megakadályozása céljából.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában az alábbi meghatározásokat kell alkalmazni:

a) "jegyzékben szereplő anyag": az I. mellékletben felsorolt valamennyi anyag, ideértve az ilyen anyagokat tartalmazó keverékeket és természetes termékeket is. Nem tartoznak ide az olyan, az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló, 2001. november 6-i európai parlamenti és tanácsi irányelvben [13] meghatározottak szerinti gyógyszerkészítmények, valamint az olyan gyógyszerészeti készítmények, keverékek, természetes termékek és egyéb készítmények, amelyek jegyzékben szereplő anyagokat tartalmaznak, és amelyek összetétele nem teszi lehetővé az ilyen anyagok könnyű felhasználását vagy közvetlenül alkalmazható, illetve gazdaságosan megvalósítható eszközökkel történő kinyerését;

b) "jegyzékben nem szereplő anyag": olyan anyag, amely bár nem szerepel az I. mellékletben, kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállítása során felhasznált anyagnak minősül;

c) "forgalomba hozatal": valamely jegyzékben szereplő anyag Közösségen belüli szállítása, akár térítés ellenében, akár ingyenesen; az ilyen anyag Közösségen belüli szállítás céljából végzett tárolása, előállítása, termelése, feldolgozása, kereskedelme, forgalmazása, illetve ügynök általi közvetítése;

d) "gazdasági szereplő": minden olyan természetes vagy jogi személy, aki vagy amely részt vesz jegyzékben szereplő anyag forgalmazásában;

e) "Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Szerv" az 1972. évi Jegyzőkönyvvel módosított 1961. évi Egységes Kábítószer Egyezmény által létrehozott szerv;

f) "különleges engedély": meghatározott típusú gazdasági szereplő részére kibocsátott engedély;

g) "különleges nyilvántartásba vétel": meghatározott típusú gazdasági szereplő nyilvántartásba vétele.

3. cikk

A jegyzékben szereplő anyagok forgalomba hozatalára vonatkozó követelmények

(1) Az I. melléklet 1. vagy 2. kategóriájába tartozó, jegyzékben szereplő anyagot forgalomba hozni kívánó gazdasági szereplőnek ki kell jelölnie egy, a jegyzékben szereplő anyagok kereskedelméért felelős tisztviselőt, akinek nevét és kapcsolat-felvételi adatait, valamint az ilyen adatokban a későbbiekben beálló valamennyi változást haladéktalanul közölni kell az illetékes hatóságokkal. A tisztviselőnek biztosítania kell, hogy az érintett gazdasági szereplő által a jegyzékben szereplő anyagok tekintetében folytatott kereskedelmi tevékenysége megfeleljen az e rendeletben foglaltaknak. A tisztviselőt fel kell hatalmazni arra, hogy képviselje az érintett gazdasági szereplőt és meghozza a fent meghatározott feladatok ellátásához szükséges döntéseket.

(2) A gazdasági szereplőnek engedélyt kell beszereznie az illetékes hatóságoktól az I. melléklet 1. kategóriájába tartozó, jegyzékben szereplő anyagok birtoklásához vagy forgalomba hozatalához. Az illetékes hatóságok különleges engedélyt bocsáthatnak ki gyógyszertárak, állatgyógyászati készítmények kiadóhelyei, valamint meghatározott típusú közigazgatási szervek és fegyveres erők részére. Az ilyen különleges engedély csak az érintett gazdasági szereplő hivatalos feladatainak ellátása körében felhasznált prekurzorokra érvényes.

(3) A (2) bekezdésben említett engedély birtokában lévő gazdasági szereplő csak olyan természetes vagy jogi személy részére szállíthat az I. melléklet 1. kategóriájába tartozó, jegyzékben szereplő anyagot, aki vagy amely ilyen engedéllyel rendelkezik és aláírta a 4. cikk (1) bekezdésében előírt vevői nyilatkozatot.

(4) Az engedély megadásának elbírálása során az illetékes hatóságok figyelembe veszik különösen a kérelmező hatáskörét és integritását. Meg kell tagadni az engedély megadását, amennyiben valamely ésszerű ok alapján kétségbe vonható a kérelmező vagy a jegyzékben szereplő anyagok kereskedelméért felelős tisztviselő alkalmassága és megbízhatósága. Az illetékes hatóságok felfüggeszthetik vagy visszavonhatják az engedélyt, amennyiben ésszerű okkal feltételezhető, hogy az engedély birtokosa már nem minősül az engedély birtoklására alkalmas és megfelelő személynek, vagy ha az engedély kiadásának alapjául szolgáló feltételek már nem teljesülnek.

(5) A 14. cikk sérelme nélkül, az illetékes hatóságok legfeljebb három évre korlátozhatják az engedély érvényességét vagy kötelezhetik az érintett gazdasági szereplőt arra, hogy időről időre, de legalább háromévenként igazolja az engedély kibocsátásának alapjául szolgáló feltételek folyamatos fennállását. Az engedélyben fel kell tüntetni azt a tevékenységet vagy tevékenységeket, amelyre vagy amelyekre az engedély szól, valamint az érintett anyagokat. A (2) bekezdés szerinti különleges engedély elvben korlátlan időtartamra szól, de az illetékes hatóságok a (4) bekezdés harmadik mondata alapján felfüggeszthetik vagy visszavonhatják azt.

(6) A 6. cikk sérelme nélkül, az I. melléklet 2. kategóriájába tartozó, jegyzékben szereplőanyagok forgalomba hozatalában részt vevő gazdasági szereplők kötelesek a forgalomba hozatal előtt nyilvántartásba vetetni az illetékes hatóságokkal azon üzlethelyiségeik címét, ahol ilyen anyagot állítanak elő, vagy ahol ilyen anyagot forgalmaznak, haladéktalanul közölve az adatokban bekövetkező változást. A gyógyszertárak, állatgyógyászati készítmények kiadóhelyei, valamint meghatározott típusú közigazgatási szervek és fegyveres erők különleges nyilvántartásba vételi kötelezettség hatálya alá tartoznak. Az ilyen nyilvántartásba vétel csak az érintett gazdasági szereplő hivatalos feladatainak ellátása körében felhasznált prekurzorokra érvényes.

(7) Az illetékes hatóságok díjfizetést írhatnak elő a gazdasági szereplőknek az engedély iránti vagy nyilvántartásba vételi kérelem benyújtásakor. Az ilyen díjakat megkülönböztetéstől mentesen kell kiróni, azok nem haladhatják meg a kérelem feldolgozásának költségeit.

4. cikk

Vevői nyilatkozat

(1) A 6. és a 14. cikk sérelme nélkül, a Közösségben székhellyel rendelkező olyan gazdasági szereplő, aki az I. melléklet 1. vagy 2. kategóriájában szereplő anyagot szállít vevője részére, köteles a vevőtől egy olyan nyilatkozatot beszerezni, amely pontosan feltünteti a vevő részére szállított anyag felhasználásának célját vagy céljait. Minden egyes jegyzékben szereplő anyag esetén külön nyilatkozatra van szükség. E nyilatkozatnak meg kell felelnie a III. melléklet 1. pontjában közölt mintának. Jogi személyek esetén a nyilatkozatot fejléces levélpapíron kell megtenni.

(2) Az a gazdasági szereplő, aki rendszeresen szállít egy adott vevőjének az I. melléklet 2. kategóriájába tartozó, jegyzékben szereplő anyagot, az egyszeri kereskedelmi ügyletekre vonatkozó nyilatkozat helyett a legfeljebb egy évig terjedő időszak alatt lebonyolított több ügyletre vonatkozó egyetlen nyilatkozatot is elfogadhat, feltéve, hogy meggyőződött a következő kritériumok teljesüléséről:

- a vevő az a személy, akinek az anyagot a megelőző 12 hónapban legalább három alkalommal leszállította,

- nincs oka azt feltételezni, hogy az anyagot tiltott célokra használják fel,

- a megrendelt mennyiségek összhangban vannak az adott vevő szokásos felhasználásával.

E nyilatkozatnak meg kell felelnie a III. melléklet 2. pontjában közölt mintának. Jogi személyek esetén a nyilatkozatot fejléces levélpapíron kell megtenni.

(3) Az I. melléklet 1. kategóriájába tartozó, jegyzékben szereplő anyagot szállító gazdasági szereplőnek le kell bélyegeznie, és keltezéssel kell ellátnia a nyilatkozat egy példányát, igazolva, hogy e példány az eredeti hiteles másolata. A Közösségen belül történő szállításuk során az 1. kategóriába tartozó anyagokat minden esetben ilyen példánynak kell kísérnie, és kérésre be kell azt mutatni a jármű rakományát a szállítás során ellenőrző illetékes hatóságoknak.

5. cikk

Dokumentáció

(1) A 6. cikk sérelme nélkül, a gazdasági szereplőnek biztosítania kell, hogy az I. melléklet 1. vagy 2. kategóriájába tartozó, jegyzékben szereplő anyagok forgalomba hozatalához vezető valamennyi ügyletről megfelelő nyilvántartás készül az alábbi (2)–(5) bekezdés szerint. Nem tartoznak ilyen kötelezettséggel azon gazdasági szereplők, akik különleges engedéllyel rendelkeznek vagy különleges nyilvántartásba vételi kötelezettség hatálya alá tartoznak a 3. cikk (2) vagy (6) bekezdése alapján.

(2) A kereskedelmi okmányoknak, úgymint a számláknak, fuvarleveleknek, adminisztratív okmányoknak, fuvar és egyéb szállítási okmányoknak elegendő információt kell tartalmazniuk az alábbiak pontos azonosíthatósága céljából:

a) a jegyzékben szereplő anyag neve, az I. melléklet 1. és 2. kategóriájában meghatározottak szerint;

b) a jegyzékben szereplő anyag mennyisége és tömege, valamint – keverék vagy természetes termék esetén a keverék vagy a természetes termék mennyisége és tömege, ha ismert, továbbá az I. melléklet 1. vagy 2. kategóriájába tartozó valamennyi olyan anyag mennyisége és tömege vagy tömegszázaléka, amelyet a keverék tartalmaz;

c) a szállító, a forgalmazó, a címzett és – lehetőség szerint – valamennyi egyéb, a 2. cikk c) és d) pontjában említettek szerinti, az ügyletben közvetlenül érintett gazdasági szereplő neve és címe.

(3) A dokumentációnak tartalmaznia kell a 4. cikkben említett vevői nyilatkozatot is.

(4) A gazdasági szereplőnek olyan részletes nyilvántartást kell vezetnie tevékenységeiről, amely megfelel az (1) bekezdés alapján fennálló kötelezettségeinek.

(5) Az (1)–(4) bekezdésben említett dokumentációt és nyilvántartásokat azon naptári év végétől számított legalább három évig kell megőrizni, amelyben az (1) bekezdésben említett ügyletre sor került, kérésre azonnal hozzáférhetővé kell tenni az illetékes hatóságok által végzett ellenőrzés céljából.

(6) A dokumentáció képi vagy egyéb adathordozó eszközön tárolt másolat formájában is vezethető. Biztosítani kell, hogy a tárolt adatok:

a) tartalma és megjelenítése megegyezzen az olvashatóvá tett dokumentációéval, és

b) az (5) bekezdésben meghatározott időtartam során mindenkor azonnal hozzáférhetőek, haladéktalanul olvashatóvá tehetők és elektronikus úton elemezhetőek legyenek.

6. cikk

Mentességek

A 3., 4. és az 5. cikk szerinti kötelezettségek nem alkalmazandók az I. melléklet 2. kategóriájába tartozó, jegyzékben szereplő anyagokkal kapcsolatos ügyletekre, amennyiben az érintett mennyiség egy éves időszakra vetítve nem haladja meg a II. mellékletben feltüntetett mértéket.

7. cikk

Címkézés

A gazdasági szereplő köteles gondoskodni arról, hogy az I. melléklet 1. vagy 2. kategóriájába tartozó, jegyzékben szereplő anyagokat címkével lássa el a szállítás előtt. A címkén szerepelnie kell az anyag I. mellékletben megadottak szerinti nevének. A gazdasági szereplő emellett saját szokásos címkéjével is elláthatja az anyagot.

8. cikk

Az illetékes hatóságok értesítése

(1) A gazdasági szereplő köteles haladéktalanul értesíteni az illetékes hatóságokat minden olyan körülményről, így például a forgalomba hozandó, jegyzékben szereplő anyagokkal kapcsolatos szokatlan megrendelésekről vagy ügyletekről, amely arra utal, hogy az ilyen anyagokat eltéríthetik kábítószerek vagy pszichotróp anyagok tiltott előállítása céljából.

(2) A gazdasági szereplő köteles összefoglaló formájában az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátani a jegyzékben szereplő anyagokkal kapcsolatos minden olyan ügyletre vonatkozó információt, amely a 14. cikk szerint elfogadott végrehajtási intézkedések keretében meghatározásra kerül.

9. cikk

Iránymutatások

(1) Az illetékes hatóságok, a gazdasági szereplők és a vegyipar közötti együttműködés elősegítése érdekében, különös tekintettel a jegyzékben nem szereplő anyagokra, a Bizottság a 15. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban kidolgozza és naprakész állapotba hozza a vegyipart segítő iránymutatásokat.

(2) Az iránymutatások különösen az alábbiakat tartalmazzák:

a) információ a gyanús ügyletek felismerését és jelentésének módját illetően;

b) a jegyzékben nem szereplő anyagok rendszeresen frissített felsorolása, amelynek segítségével a vegyipar önkéntes alapon figyelemmel kísérheti az ilyen anyagok kereskedelmét;

c) egyéb, hasznosnak ítélt információ.

(3) Az illetékes hatóságok gondoskodnak arról, hogy sor kerüljön az iránymutatások és a jegyzékben nem szereplő anyagok felsorolásának rendszeres terjesztésére az iránymutatások célkitűzéseivel összhangban az illetékes hatóságok által megfelelőnek ítélt módon.

10. cikk

Az illetékes hatóságok jogköre és kötelezettségei

(1) A 3–8. cikk megfelelő végrehajtása érdekében a tagállamok elfogadják azon intézkedéseket, amelyek lehetővé teszik illetékes hatóságaik számára az ellenőrzéssel és felügyelettel kapcsolatos feladataik, és különösen a következők végrehajtását:

a) információszerzés a jegyzékben szereplő anyagokkal kapcsolatos megrendelésekről vagy tevékenységekről;

b) belépés a gazdasági szereplők üzlethelységeibe abból a célból, hogy bizonyítékot szerezzenek a szabálytalanságokról;

c) szükség esetén az olyan szállítmányok lefoglalása, amelyek nem felelnek meg e rendelet követelményeinek.

(2) Az illetékes hatóságok tiszteletben tartják a bizalmas jellegű üzleti információkat.

11. cikk

A tagállamok és a Bizottság közötti együttműködés

(1) Minden egyes tagállam kijelöli az illetékes hatóságot vagy hatóságokat, amely(ek) felelős(ek) e rendelet végrehajtásáért, és tájékoztatja arról a Bizottságot.

(2) E rendelet alkalmazásában, a 15. cikk sérelme nélkül, a tagállamok közigazgatási hatóságai közötti kölcsönös segítségnyújtásról, valamint a vám- és mezőgazdasági szabályozás helyes alkalmazásának biztosítása érdekében e hatóságok és a Bizottság együttműködéséről szóló, 1997. március 13-i 515/97/EK tanácsi rendelet [14], és különösen annak a bizalmas információkezelésre vonatkozó rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók. Az e cikk (1) bekezdése alapján kijelölt illetékes hatóság vagy hatóságok az 515/97/EK rendelet 2. cikkének (2) bekezdése szerinti illetékes hatóságként járnak el.

12. cikk

Szankciók

A tagállamok megállapítják az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és megtesznek valamennyi szükséges intézkedést azok végrehajtása érdekében. Az előírt szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

13. cikk

A tagállamok által közlendő információk

(1) A jegyzékben szereplő és a jegyzékben nem szereplő anyagok kereskedelmének felügyeletére hozott intézkedések tekintetében szükségessé váló módosítások lehetővé tétele érdekében az egyes tagállamok illetékes hatóságai évente közlik a Bizottsággal az e rendeletben megállapított ellenőrzési intézkedések végrehajtására vonatkozó valamennyi lényeges információt, különösen a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállítása során gyakran felhasznált anyagokat, valamint azok eltérítését és tiltott előállításuk módszereit illetően.

(2) Az (1) bekezdésnek megfelelően közölt információ alapján a Bizottság összefoglaló jelentést készít, amelyet a tagállamokkal való konzultációt követően az ENSZ-egyezmény 12. cikkének (12) bekezdésével összhangban benyújt a Nemzetközi Kábítószer-ellenőrző Szervnek.

14. cikk

Végrehajtás

E rendelet végrehajtása céljából szükség esetén a következő intézkedéseket kell elfogadni a 15. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban:

a) a 3. cikkben előírt engedély kiadására vonatkozó követelmények és feltételek, valamint az engedéllyel kapcsolatos adatok meghatározása;

b) szükség esetén az I. mellékletben felsorolt anyagokat tartalmazó keverékek és készítmények 5–7. cikkben előírtak szerinti dokumentálására és címkézésére alkalmazandó feltételek meghatározása;

c) az I. melléklet módosítása az ENSZ-egyezmény mellékletében foglalt táblázatok tekintetében szükségessé váló esetleges módosítások következtében;

d) a II. mellékletben megállapított küszöbértékek módosítása;

e) a 4. cikkben említett vevői nyilatkozatokra vonatkozó követelmények és feltételek, valamint az azok felhasználására vonatkozó részletes szabályok meghatározása. Megfelelő esetben ez kiterjed a vevői nyilatkozatok elektronikus formájára vonatkozó szabályokra is;

f) az e rendelet hatékony végrehajtásához szükséges egyéb intézkedések.

15. cikk

Bizottság

(1) A Bizottságot a 3677/90/EGK rendelet 10. cikkével létrehozott bizottság segíti munkájában.

(2) Amennyiben e bekezdésre hivatkozás történik, az 1999/468/EK határozat 4. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel az említett határozat 8. cikkének rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 4. cikkének (3) bekezdésében megállapított időtartam három hónap.

(3) A bizottság megalkotja eljárási szabályzatát.

16. cikk

A tagállamok által elfogadott intézkedésekkel kapcsolatos információ

Minden egyes tagállam tájékoztatja a Bizottságot az általa e rendelkezés, és különösen a 10. és a 12. cikk alapján elfogadott intézkedésekről. Értesítik a Bizottságot azok valamennyi későbbi módosításáról is.

A Bizottság közli ezen információkat a többi tagállammal. Az e rendelet hatálybalépését követő három év elteltével a Bizottság elvégzi e rendelet végrehajtásának értékelését.

17. cikk

Hatályon kívül helyezés

(1) A 92/109/EGK tanácsi irányelv, a 93/46/EGK, a 2001/8/EK és a 2003/101/EK bizottsági irányelv, valamint az 1485/96/EK és az 1533/2000/EK bizottsági rendelet hatályát veszti.

(2) A hatályon kívül helyezett irányelvekre vagy rendeletekre való hivatkozásokat e rendeletre való hivatkozásként kell értelmezni.

(3) A hatályon kívül helyezett irányelvek vagy rendeletek alapján létrehozott nyilvántartások, kiadott engedélyek vagy vevői nyilatkozatok változatlanul érvényesek.

18. cikk

Hatálybalépés

E rendelet 2005. augusztus 18-án lép hatályba, a 9., a 14. és a 15. cikk kivételével, amelyek e rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lépnek hatályba annak érdekében, hogy lehetővé tegyék az említett cikkekben előírt intézkedések elfogadását. Ezen intézkedések legkorábban 2005. augusztus 18-án lépnek hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Strasbourgban, 2004. február 11-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

P. Cox

a Tanács részéről

az elnök

M. McDowell

[1] HL C 20. E, 2003.1.28., 160. o.

[2] HL C 95., 2003.4.23., 6. o.

[3] Az Európai Parlament 2003. március 11-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé), a Tanács 2003. szeptember 29-i közös álláspontja (HL C 277. E, 2003.11.18., 31. o.) és az Európai Parlament 2003. december 16-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[4] HL L 326., 1990.11.24., 56. o.

[5] HL L 357., 1990.12.20., 1. o. A legutóbb az 1232/2002/EK bizottsági rendelettel (HL L 180., 2002.7.10., 5. o.) módosított rendelet.

[6] HL L 370., 1992.12.19., 76. o. A legutóbb az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel módosított irányelv (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.).

[7] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

[8] A Bizottság 1993. június 22-i 93/46/EGK irányelve a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállítása során felhasznált egyes anyagok gyártásáról és forgalomba hozataláról szóló 92/109/EGK tanácsi irányelv mellékleteinek felváltásáról és módosításáról (HL L 159., 1993.7.1., 134. o.).

[9] A Bizottság 2001. február 8-i 2001/8/EK irányelve a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállítása során felhasznált egyes anyagok gyártásáról és forgalomba hozataláról szóló 92/109/EGK tanácsi irányelv I. mellékletének felváltásáról (HL L 39., 2001.2.9., 31. o.)

[10] A Bizottság 2003. november 3-i 2003/101/EK irányelve a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállítása során felhasznált egyes anyagok gyártásáról és forgalomba hozataláról szóló 92/109/EGK tanácsi irányelv módosításáról (HL L 286., 2003.11.4., 14. o.).

[11] A Bizottság 1996. július 26-i 1485/96/EK rendelete a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállítása során felhasznált egyes anyagok különös felhasználására vonatkozó vevői nyilatkozatok tekintetében a 92/109/EGK tanácsi irányelv alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról (HL L 188., 1996.7.27., 28. o.). Az 1533/2000/EK rendelettel (HL L 175., 2000.7.14., 75. o.) módosított rendelet.

[12] A Bizottság 2000. július 13-i 1533/2000/EK rendelete a kábítószerek és pszichotróp anyagok tiltott előállítása során felhasznált egyes anyagok különös felhasználására vonatkozó vevői nyilatkozatok tekintetében a 92/109/EGK tanácsi irányelv alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló 1485/96/EK rendelet módosításáról.

[13] HL L 311., 2001.11.28., 67. o. A legutóbb a 2003/63/EK bizottsági irányelvvel (HL L 159., 2003.6.27., 46. o.) módosított irányelv.

[14] HL L 82., 1997.3.22., 1. o. A 807/2003/EK rendelettel (HL L 122., 2003.5.16., 36. o.) módosított rendelet.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

A 2. cikk a) pontja szerinti, jegyzékben szereplő anyagok

1. KATEGÓRIA

Anyag | A KN-megnevezés (ha eltérő) | KN-kód | CAS-szám |

1-fenil-2-propanon | Fenil-aceton | 29143100 | 103-79-7 |

N-acetil-antranilsav | 2-acetamido-benzolsav | 29242300 | 89-52-1 |

Izoszafrol (cisz + transz) | | 29329100 | 120-58-1 |

3,4-metilén-dioxifenilpropán-2-on | 1-(1,3-benzodioxol-5-il)propán-2-on | 29329200 | 4676-39-5 |

Piperonál | | 29329300 | 120-57-0 |

Szafrol | | 29329400 | 94-59-7 |

Efedrin | | 29394100 | 299-42-3 |

Pszeudoefedrin | | 29394200 | 90-82-4 |

Norefedrin | | ex29394900 | 14838-15-4 |

Ergometrin | | 29396100 | 60-79-7 |

Ergotamin | | 29396200 | 113-15-5 |

Lizergsav | | 29396300 | 82-58-6 |

Az e kategóriában felsorolt, katintól eltérő anyagok sztereoizometrikus formái, amennyiben ilyen formák előfordulása lehetséges. |

Az ebben a kategóriában felsorolt anyagok sói, feltéve, hogy ilyen sók létezhetnek, és azok nem katinsók. |

Anyag | A KN-megnevezés (ha eltérő) | KN-kód | CAS-szám |

Ecetsavanhidrid | | 29152400 | 108-24-7 |

Fenilecetsav | | 29163400 | 103-82-2 |

Antranilsav | | 29224300 | 118-92-3 |

Piperidin | | 29333200 | 110-89-4 |

Kálium-permanganát | | 28416100 | 7722-64-7 |

Az ebben a kategóriában felsorolt anyagok sói, feltéve, hogy ilyen sók létezhetnek. |

Anyag | A KN-megnevezés (ha eltérő) | KN-kód | CAS-szám |

Sósav | Hidrogén-klorid | 28061000 | 7647-01-0 |

Kénsav | | 28070010 | 7664-93-9 |

Toluol | | 29023000 | 108-88-3 |

Etil-éter | Dietil-éter | 29091100 | 60-29-7 |

Aceton | | 29141100 | 67-64-1 |

Metiletil-keton | Butanon | 29141200 | 78-93-3 |

Az ebben a kategóriában felsorolt anyagok sói, feltéve, hogy ilyen sók létezhetnek, és azok nem a sósav és a kénsav sói. |

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

Anyag | Küszöbérték |

Ecetsavanhidrid | 100 l |

Kálium-permanganát | 100 kg |

Antranilsav és sói | 1 kg |

Fenilecetsav és sói | 1 kg |

Piperidin és sói | 0,5 kg |

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

1. Nyilatkozatminta egyszeri ügyletekhez (1. és 2. kategória)

+++++ TIFF +++++

2. Nyilatkozatminta többszöri ügyletekhez (2. kategória)

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top