EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R0141

A Bizottság 141/2004/EK rendelete (2004. január 28.) a Cseh Köztársaságra, Észtországra, Ciprusra, Lettországra, Litvániára, Magyarországra, Máltára, Lengyelországra, Szlovéniára és Szlovákiára alkalmazandó átmeneti vidékfejlesztési intézkedések tekintetében az 1257/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

OJ L 24, 29.1.2004, p. 25–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 042 P. 243 - 249
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 042 P. 243 - 249
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 042 P. 243 - 249
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 042 P. 243 - 249
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 042 P. 243 - 249
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 042 P. 243 - 249
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 042 P. 243 - 249
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 042 P. 243 - 249
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 042 P. 243 - 249
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 053 P. 20 - 27
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 053 P. 20 - 27

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/141/oj

32004R0141Hivatalos Lap L 024 , 29/01/2004 o. 0025 - 0031


A Bizottság 141/2004/EK rendelete

(2004. január 28.)

a Cseh Köztársaságra, Észtországra, Ciprusra, Lettországra, Litvániára, Magyarországra, Máltára, Lengyelországra, Szlovéniára és Szlovákiára alkalmazandó átmeneti vidékfejlesztési intézkedések tekintetében az 1257/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozási szerződésére, és különösen annak 2. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozási okmányára, és különösen annak 41. cikke első bekezdésére,

mivel:

(1) Az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról, valamint egyes rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről szóló, 1999. május 17-i 1257/1999/EK tanácsi rendeletbe [1] a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozási okmányával beillesztett IXa. fejezet általánosságban határozza meg, hogy az átmeneti vidékfejlesztési intézkedésekre az új tagállamokban milyen feltételek mellett nyújtható ideiglenes kiegészítő támogatás. Ezeknek a feltételeknek a kiegészítésére és az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalapból (EMOGA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1257/1999/EK tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. február 26-i 445/2002/EK bizottsági rendeletben [2] előírt egyes szabályok kiigazítására végrehajtási szabályokat kell elfogadni.

(2) E szabályoknak meg kell felelniük a szubszidiaritás és az arányosság elvének, és ezért azokat a célkitűzések eléréséhez szükséges mértékre kell korlátozni.

(3) Ezért bizonyos átmeneti intézkedések esetében meg kell határozni a jogosultság feltételeit, és rögzíteni kell a Máltára alkalmazandó külön intézkedések támogatási felső határait.

(4) Az ilyen intézkedéseket tartalmazó vidékfejlesztési tervek kialakításának megkönnyítése, illetve a Bizottság általi megvizsgálásuk és jóváhagyásuk érdekében közös szabályokat kell megállapítani azok szerkezetével és tartalmával kapcsolatban, különösen az 1257/1999/EK rendelet 43. cikke alapján.

(5) Az e rendeletben előírt intézkedések összhangban vannak az Agrárstrukturális és Vidékfejlesztési Bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. FEJEZET HATÁLY

1. cikk

Hatály

Ez a rendelet megállapítja a következőkre vonatkozó végrehajtási szabályokat:

a) az 1257/1999/EK rendelet IXa. fejezetében előírt és a Cseh Köztársaságra, Észtországra, Ciprusra, Lettországra, Litvániára, Magyarországra, Máltára, Lengyelországra, Szlovéniára és Szlovákiára (a továbbiakban: az új tagállamok) vonatkozó külön vidékfejlesztési intézkedések;

b) az új tagállamokra vonatkozó összes vidékfejlesztési intézkedés programozása és értékelése.

II. FEJEZET AZ ÚJ TAGÁLLAMOKRA ALKALMAZANDÓ KÜLÖN INTÉZKEDÉSEK

2. cikk

Szerkezetátalakítás alatt álló, részben önellátó mezőgazdasági üzemek részére nyújtott támogatás

Az 1257/1999/EK rendelet 33b. cikke (2) bekezdésében előírt üzleti tervnek kellően részletesnek kell lennie ahhoz, hogy alkalmas legyen a mezőgazdasági üzemekbe történő beruházás támogatása iránti kérelmek alátámasztására.

3. cikk

Technikai segítségnyújtás

A 445/2002/EK rendelet 39. cikkétől eltérve az 1685/2000/EK bizottsági rendelet [3] mellékletének 11. szabálya alkalmazandó az 1257/1999/EK rendelet 33e. cikkében említett intézkedésre.

4. cikk

A közvetlen kifizetések kiegészítése

Az 1257/1999/EK rendelet 33h. cikkében előírt intézkedés szerinti támogatás odaítélésének jogosultsági feltételeit a nemzeti kiegészítő közvetlen kifizetés jóváhagyásáról szóló bizottsági határozat határozza meg.

III. FEJEZET MÁLTA ESETÉBEN ALKALMAZANDÓ KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS

5. cikk

Az állami támogatáshoz nyújtott kiegészítés Málta esetében

Az 1257/1999/EK rendelet 33i. cikkében előírt intézkedés szerinti támogatás odaítélésének jogosultsági feltételeit a csatlakozási okmány XI. melléklete 4. fejezete A szakaszának 1. pontjában előírt, a Különleges Piacpolitikai Program a Máltai Mezőgazdaságért (SMPPMA) keretében határozzák meg.

IV. FEJEZET BIZONYOS TAGÁLLAMOKRA ALKALMAZANDÓ ELTÉRÉSEK

6. cikk

Agrár-környezetvédelem

A máltai terméskő falak fenntartására és megőrzésére szánt hektáronkénti maximális éves összeget – amelyet az 1257/1999/EK rendelet 33m. cikkének (2) bekezdése ír elő – az I. melléklet A. pontja határozza meg.

7. cikk

Termelői csoportok Máltán

(1) Csak azok a termelői csoportok jogosultak az 1257/1999/EK rendelet 33d. cikke (3) bekezdése harmadik albekezdésében előírt minimális támogatásra, amelyek tömörítik az ágazatban tevékenykedő termelők egy minimális százalékát, és képviselik az ágazati termelés egy minimális százalékát.

(2) A támogatás minimális összegét, amelyet egy kis termelői csoport kialakításához szükséges minimumköltségek függvényében számítanak ki, az I. melléklet B. pontja határozza meg.

V. FEJEZET ADMINISZTRATÍV ÉS PÉNZÜGYI RENDELKEZÉSEK

8. cikk

Értékelés

A 445/2002/EK rendelet 56. és 57. cikkében említett félidős értékelést a 2004-től 2006-ig terjedő programozási időszakban nem kell alkalmazni az új tagállamokra.

9. cikk

Programozás

(1) A 445/2002/EK rendelet II. melléklete 8. pontjának alkalmazása céljából a tagállamok az e rendelet II. mellékletében szereplő indikatív átfogó pénzügyi táblázatot használják.

(2) A 445/2002/EK rendelet II. mellékletének 9. pontjában előírt információkon felül az 1257/1999/EK rendelet III. címének II. fejezetében előírt vidékfejlesztési tervek az e rendelet III. mellékletében felsorolt információkat is tartalmazzák.

VI. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet kizárólag a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozási okmányával együtt, 2004. május 1-jén lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2004. január 28-án.

a Bizottság részéről

Franz Fischler

a Bizottság tagja

[1] HL L 160., 1999.6.26., 80. o. A legutóbb a Cseh Köztársaság, Észtország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Magyarország, Málta, Lengyelország, Szlovénia és Szlovákia csatlakozási okmányával módosított rendelet.

[2] HL L 74., 2002.3.15., 1. o. A legutóbb a 963/2003/EK rendelettel (HL L 138., 2003.6.5., 32. o.) módosított rendelet.

[3] HL L 193., 2000.7.29., 39. o.

--------------------------------------------------

I. MELLÉKLET

A Máltára vonatkozó külön intézkedésekkel kapcsolatos összegek táblázata

A. A 6. cikkben említett maximális összeg:

Tárgy | EUR | |

Maximális kifizetések a terméskő falak fenntartására és megőrzésére | 2000 | hektáronként |

B. A 7. cikk második bekezdésében említett maximális összeg:

Tárgy | EUR | |

Termelői csoport létrehozására szolgáló támogatás | 63000 | első év |

63000 | második év |

63000 | harmadik év |

60000 | negyedik év |

50000 | ötödik év |

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

III MELLÉKLET

Az 1257/1999/EK rendelet IXa. fejezetében említett külön intézkedésekkel és eltérésekkel kapcsolatos, a vidékfejlesztési tervekben felsorolandó információk

1. Az összes új tagállamra alkalmazandó intézkedések

I. Szerkezetátalakítás alatt álló, részben önellátó mezőgazdasági üzemek részére nyújtott támogatás

A. Fő jellemzők:

- a részben önellátó mezőgazdasági üzem meghatározása, figyelemmel a mezőgazdasági üzem minimális, illetve maximális méretére, a forgalomba hozott termékek arányára, illetve a támogatható mezőgazdasági üzem jövedelmének szintjére,

- a gazdasági életképesség meghatározása;

B. Egyéb információ:

- az üzleti terv tartalma.

II. Termelői csoportok

A. Fő jellemzők:

- kizárólag Málta esetében a teljes termelés rendkívül alacsony volta miatt biztosított eltérés kedvezményében részesülő ágazat vagy ágazatok megjelölése; és az eltérésre való jogosultság feltételei: a csoport termelésének minimális százalékos aránya az ágazat teljes termeléséhez viszonyítva, az ágazat termelőinek minimális százaléka, akiknek a csoport tagjának kell lenniük,

- kizárólag Málta esetében az éves összegek indokolása és kiszámítása;

B. Egyéb információ:

- a csoportok elismerésére szolgáló hivatalos eljárás leírása, beleértve a kiválasztási kritériumokat is,

- érintett ágazatok.

III. Technikai segítségnyújtás

A. Fő jellemzők:

- nem alkalmazandó;

B. Egyéb információ:

- a kedvezményezettek ismertetése.

IV. Leader+-típusú intézkedések

Képességek megszerzése (az 1257/1999/EK rendelet 33f. cikkének (1) bekezdése)

A. Fő jellemzők:

- az intézkedések végrehajtásával megbízott személyek kiválasztásánál alkalmazott eljárás és ütemterv,

B. Egyéb információ:

- nem alkalmazandó.

Kísérleti jellegű területi vidékfejlesztési stratégiák (az 1257/1999/EK rendelet 33f. cikke (2) bekezdése)

A. Fő jellemzők:

- az intézkedés előnyeiben részesülő helyi intézőcsoportok kiválasztásánál alkalmazott eljárás és ütemterv, beleértve a kiválasztási kritériumokat és a kedvezményezettek tervezett maximális számát,

- adminisztratív kapacitás és a helyi vidékfejlesztési típusú megközelítés terén szerzett gyakorlat bizonyítására vonatkozó kritériumok;

B. Egyéb információ:

- nem alkalmazandó.

V. A közvetlen kifizetések kiegészítése

A. Fő jellemzők:

- közösségi hozzájárulás az egyes programozási években;

B. Egyéb információ:

- a kifizető ügynökség megjelölése.

2. Máltára alkalmazandó intézkedések

I. Az állami támogatáshoz nyújtott kiegészítés

A. Fő jellemzők:

- nem alkalmazandó;

B. Egyéb információ:

- a kifizető ügynökség megjelölése.

3. Az összes új tagállamra alkalmazandó eltérések

I. A mezőgazdasági termékek feldolgozásának és forgalmazásának javítása

A. Fő jellemzők:

- nem alkalmazandó;

B. Egyéb információ:

- a 33l. cikk (3) bekezdésében említett átmeneti időszakban részesülő vállalkozások felsorolása.

4. Észtországra alkalmazandó eltérés

I. Mezőgazdasági földterületek erdősítése

A. Fő jellemzők:

- nem alkalmazandó;

B. Egyéb információ:

- az erdősítést megelőző öt év során a földhasználat ellenőrzésére szolgáló intézkedések ismertetése.

5. Máltára alkalmazandó eltérés

I. Agrár-környezetvédelem

A. Fő jellemzők:

- a terméskő falak fenntartására és megőrzésére vonatkozó éves felső határok indoklása és kiszámítása;

B. Egyéb információ:

- nem alkalmazandó.

--------------------------------------------------

Top