EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004L0042

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/42/EK irányelve (2004. április 21.) a szerves oldószerek egyes festékekben, lakkokban és jármű utánfényezésére szolgáló termékekben történő felhasználása során keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról és az 1999/13/EK irányelv módosításáról

HL L 143., 2004.4.30, p. 87–96 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/42/oj

32004L0042

Az Európai Parlament és a Tanács 2004/42/EK irányelve (2004. április 21.) a szerves oldószerek egyes festékekben, lakkokban és jármű utánfényezésére szolgáló termékekben történő felhasználása során keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról és az 1999/13/EK irányelv módosításáról

Hivatalos Lap L 143 , 30/04/2004 o. 0087 - 0096
CS.ES fejezet 15 kötet 08 o. 376 - 385
ET.ES fejezet 15 kötet 08 o. 376 - 385
HU.ES fejezet 15 kötet 08 o. 376 - 385
LT.ES fejezet 15 kötet 08 o. 376 - 385
LV.ES fejezet 15 kötet 08 o. 376 - 385
MT.ES fejezet 15 kötet 08 o. 376 - 385
PL.ES fejezet 15 kötet 08 o. 376 - 385
SK.ES fejezet 15 kötet 08 o. 376 - 385
SL.ES fejezet 15 kötet 08 o. 376 - 385


Az Európai Parlament és a Tanács 2004/42/EK irányelve

(2004. április 21.)

a szerves oldószerek egyes festékekben, lakkokban és jármű utánfényezésére szolgáló termékekben történő felhasználása során keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról és az 1999/13/EK irányelv módosításáról

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [1],

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárásnak megfelelően [2],

mivel:

(1) Az egyes légszennyező anyagok nemzeti kibocsátási határértékeiről szóló, 2001. október 23-i 2001/81/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv [3] meghatározza bizonyos szennyezőanyagok, beleértve az illékony szerves vegyületek (a továbbiakban: VOC) nemzeti összkibocsátási határértékeit, amely határértékeket a Közösségnek a savasodás és a talajközeli ózon elleni integrált stratégiája részeként 2010-ig kell elérni, azonban nem tartalmaz határértékeket ezeknek a szennyezőanyagoknak adott forrásokból származó kibocsátásaira.

(2) A VOC-kre vonatkozó nemzeti összkibocsátási határérték teljesítéséhez a tagállamoknak számos különböző, ilyen anyagot kibocsátó forráskategóriát kell megcélozniuk.

(3) Ez az irányelv kiegészíti a VOC-összkibocsátási határérték elérésének biztosításához szükséges nemzeti szintű intézkedéseket.

(4) Közösségi szintű intézkedés hiányában a bizonyos termékkategóriák VOC-határértékeit megállapító tagállami szabályozások eltérhetnek egymástól. Az ilyen egyenlőtlenségek, párosulva bizonyos tagállamokban az e területre vonatkozó szabályozás hiányával, felelősek a felesleges kereskedelmi akadályok létrejöttéért és a verseny torzulásáért a belső piacon.

(5) Ezért az ezen irányelv hatálya alá tartozó termékek VOC-tartalmának határértékeit megállapító nemzeti jogszabályokat és rendelkezéseket, amelyek célja a talajközeli ózon elleni küzdelem, harmonizálni kell annak érdekében, hogy ne korlátozzák ezen termékek szabad mozgását.

(6) Mivel a tervezett intézkedés célkitűzéseit, vagyis a VOC-kibocsátások csökkentését a tagállamok nem tudják kellő mértékben megvalósítani, mert az egyik tagállam VOC-kibocsátásai a másik tagállam levegőminőségét is befolyásolják, és ennélfogva a VOC-kibocsátások csökkentése az intézkedés nagyságrendje és hatása miatt közösségi szinten jobban megvalósítható, a Közösség intézkedéseket fogadhat el a Szerződés 5. cikkében megállapított szubszidiaritás elvének megfelelően. Az említett cikkben meghatározott arányosság elvének megfelelően ez az irányelv nem lép túl az említett célkitűzés eléréséhez szükséges mértéken.

(7) A festékek, lakkok és jármű utánfényezésére szolgáló termékek VOC-tartalma a levegőbe történő VOC-kibocsátások jelentős növekedését eredményezi, amely hozzájárul a fotokémiai oxidánsok helyi és határokon átnyúló képződéséhez a troposzféra határrétegében.

(8) Bizonyos festékek, lakkok és jármű utánfényezésére szolgáló termékek VOC-tartalmát ezért olyan mértékben csökkenteni kell, amennyire az az éghajlati viszonyok figyelembevételével műszakilag és gazdaságilag lehetséges.

(9) A magas szintű környezetvédelem megköveteli az ezen irányelv hatálya alá tartozó termékekhez használt VOC-k határértékeinek meghatározását és betartását.

(10) Rendelkezni kell az ezen irányelv követelményeinek hatálybalépése előtt gyártott termékekre vonatkozó átmeneti intézkedésekről.

(11) Lehetőséget kell biztosítani a tagállamoknak egyedi engedélyek kiadására azon termékek speciális felhasználása céljából, szigorúan korlátozott mennyiségben történő eladására és megvásárlására, amelyek nem felelnek meg az ezen irányelvvel megállapított oldószer-határértékeknek.

(12) Ez az irányelv kiegészíti a vegyi anyagok és készítmények címkézésére vonatkozó közösségi szintű intézkedéseket.

(13) A fogyasztók és/vagy dolgozók egészségének védelme és a munkakörnyezet védelme nem tartozik ezen irányelv alkalmazási körébe, és ezért a tagállamok által e célból hozott intézkedéseket ez az irányelv nem érinti.

(14) A VOC-tartalom határértékeket ellenőrizni kell annak megállapítása érdekében, hogy az ezen irányelv hatálya alá tartozó festékek, lakkok és jármű utánfényezésére szolgáló termékek egyes kategóriáiban a VOC-k tömegkoncentrációja az engedélyezett határértékeken belül marad-e.

(15) Mivel a bizonyos jármű-utánfényezési tevékenységeknél használt termékek VOC-tartalmát jelenleg ez az irányelv szabályozza, a szerves oldószerek egyes tevékenységeknél és berendezésekben történő felhasználása során keletkező illékony szerves vegyületek kibocsátásának korlátozásáról szóló, 1999. március 11-i 1999/13/EK tanácsi irányelvet [4] ennek megfelelően módosítani kell.

(16) Mindazonáltal a tagállamok a jármű-utánfényezési tevékenységekből – ideértve a gépjárművek és pótkocsijaik típusjóváhagyására vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1970. február 6-i 70/156/EGK tanácsi irányelv [5] szerinti közúti gépjárműveknek vagy részeinek nem gyári javítása, állagmegóvása vagy dekorálása keretében végzett festését – származó kibocsátások ellenőrzése érdekében fenntartják meglévő intézkedéseiket vagy új nemzeti intézkedéseket vezetnek be.

(17) Ez az irányelv nem alkalmazandó azokra a termékekre, amelyeket az 1999/13/EK irányelv szerint engedélyt kapott olyan létesítményekben való kizárólagos használatra értékesítettek, ahol a legalább egyenértékű VOC-kibocsátás csökkentés eléréséhez alternatív eszközül kibocsátáscsökkentési intézkedések szolgálnak.

(18) A tagállamoknak szabályokat kell megállapítaniuk az ezen irányelv rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókról, és biztosítaniuk kell ezek végrehajtását. E szankcióknak hatékonyaknak, arányosaknak és visszatartó erejűeknek kell lenniük.

(19) A tagállamok jelentést nyújtanak be a Bizottságnak az ezen irányelv alkalmazása során szerzett tapasztalataikról.

(20) Számba kell venni mind az ezen irányelv alkalmazási körén kívüli termékek VOC-tartalmának csökkentése érdekében alkalmazható lehetőségeket, mind pedig a már szabályozott VOC-határértékek további csökkentésének lehetőségeit.

(21) Az irányelv végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlásának szabályairól szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal [6] összhangban kell elfogadni,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

Cél és alkalmazási kör

(1) Ezen irányelv célja bizonyos festékek, lakkok és jármű utánfényezésére szolgáló termékek teljes VOC-tartalmának korlátozása a VOC-k troposzférikus ózonképződéshez való hozzájárulásából eredő légszennyezés megelőzése vagy csökkentése érdekében.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott célkitűzés elérése érdekében ez az irányelv közelíti bizonyos festékek, lakkok és jármű utánfényezésére szolgáló termékek műszaki előírásait.

(3) Ez az irányelv az I. mellékletben meghatározott termékekre alkalmazandó.

(4) Ez az irányelv nem sérti vagy érinti a közösségi vagy nemzeti szinten a fogyasztók és a dolgozók egészségének és munkakörnyezetének védelme érdekében hozott intézkedéseket, ideértve a címkézési követelményeket is.

2. cikk

Fogalommeghatározások

Ezen irányelv alkalmazásában a következő meghatározásokat kell alkalmazni:

"illetékes hatóság" a tagállam jogszabályi rendelkezései szerint az ezen irányelvből adódó kötelezettségek teljesítéséért felelős hatóság, hatóságok vagy szervek;

"anyagok" bármely kémiai elem és annak vegyületei természetes formájukban vagy iparilag előállított formában akár szilárd, akár folyékony, akár gázhalmazállapotban;

"készítmény" két vagy több anyagból álló keverékek vagy oldatok;

"szerves vegyület" bármely, legalább szén-, és egy vagy több hidrogén-, oxigén-, kén-, foszfor-, szilícium-, nitrogén- vagy egy halogénatomot tartalmazó vegyület a szénoxidok, szervetlen karbonátok és bikarbonátok kivételével;

"illékony szerves vegyület (VOC)" bármely szerves vegyület, amelynél legfeljebb 250 °C a kezdő forráspont 101,3 kPa atmoszférikus nyomáson mérve;

"VOC-tartalom" a használatra kész állapotú termék összetételében az illékony szerves vegyületek tömege gramm/liter (g/l) mértékegységben kifejezve. A száradás során kémiai reakcióval a bevonat részévé váló illékony szerves vegyületek tömege nem tartozik bele az adott termék VOC-tartalmába;

"szerves oldószer" bármely VOC, amelyet önmagában vagy egyéb szerekkel kombinálva nyersanyagok, termékek vagy hulladékok oldására, hígítására vagy tisztítószerként szennyezőanyagok feloldására vagy diszperziós közegként vagy viszkozitásszabályozóként vagy felületifeszültség-szabályozóként vagy plasztizálószerként vagy tartósítószerként használnak;

"bevonat" bármely készítmény, amellyel adott felületen dekorációs, állagmegóvási vagy egyéb funkcionális céllal filmbevonatot képeznek, ideértve valamennyi szerves oldószert vagy olyan készítményt, amely a megfelelő alkalmazás érdekében szerves oldószert tartalmaz;

"film" egy vagy több bevonatnak a festendő felületre való felvitelével kialakított összefüggő réteg;

"vízbázisú festékek (VB)" festékek, amelyek viszkozitását víz hozzáadásával állítják be;

"oldószerbázisú festékek (OB)" festékek, amelyek viszkozitását szerves oldószer hozzáadásával állítják be;

"forgalomba hozatal" hozzáférhetővé tétel harmadik személyek számára akár fizetés ellenében, akár ingyenesen. Ezen irányelv alkalmazásában a Közösség vámterületére történő behozatal forgalomba hozatalnak minősül.

3. cikk

Követelmények

(1) A tagállamok biztosítják, hogy az I. mellékletben meghatározott termékek a II. mellékletben megállapított időpontokat követően saját területükön csak akkor kerülnek forgalomba, ha VOC-tartalmuk nem lépi túl a II. mellékletben megadott határértékeket, és megfelelnek a 4. cikkben foglaltaknak.

A VOC-tartalomra vonatkozó, II. mellékletben meghatározott határértékek teljesítésének megállapításához a III. mellékletben említett analitikai módszereket kell használni.

Az I. mellékletben meghatározott azon termékek esetében, amelyekhez oldószereket vagy egyéb, oldószertartalmú összetevőket kell hozzáadni a használatra késszé tétel érdekében, a II. melléklet határértékei a használatra kész állapotú termék VOC-tartalmára vonatkoznak.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, a tagállamok a fenti követelmények teljesítése alól kivonják a kizárólagosan olyan tevékenységekhez eladott termékeket, amely tevékenységek az 1999/13/EK irányelv hatálya alá tartoznak, és ezen irányelv 3. és 4. cikkének megfelelően nyilvántartásba vett vagy engedéllyel rendelkező létesítményben folynak.

(3) Az illetékes hatóságok által különleges történelmi és kulturális értékűnek minősített épületek és veterán járművek felújítására és karbantartására a tagállamok egyedi engedélyeket adhatnak ki a II. mellékletben megadott VOC-tartalmi határértékeknek nem megfelelő termékek szigorúan korlátozott mennyiségben történő eladására és megvásárlására.

(4) Az ezen irányelv alkalmazási körébe tartozó azon termékek, amelyeket előre láthatóan a II. mellékletben megadott időpont előtt gyártanak, és nem felelnek meg az (1) bekezdésben szereplő követelményeknek, forgalomba hozhatók a szóban forgó termékre vonatkozó követelmény hatálybalépésétől számított 12 hónapos időszakra.

4. cikk

Címkézés

A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az I. mellékletben meghatározott termékeken forgalomba hozatalukkor legyen címke. A címkén a következőknek kell szerepelniük:

a) a termék alkategóriája és a vonatkozó VOC-határérték g/l-ben megadva, ahogyan az a II. mellékletben szerepel;

b) a felhasználásra kész állapotú termék maximum VOC-tartalma g/l-ben megadva.

5. cikk

Illetékes hatóság

A tagállamok kijelölnek egy, az ezen irányelvben meghatározott kötelezettségek teljesítéséért felelős hatóságot, és erről legkésőbb 2005. április 30-ig tájékoztatják a Bizottságot.

6. cikk

Monitoring

A tagállamok monitoring programot készítenek ezen irányelv betartásának ellenőrzésére.

7. cikk

Jelentés

A tagállamok jelentést nyújtanak be az ezen irányelvnek való megfelelés bizonyítására szolgáló monitoring program eredményeiről és a 3. cikk (3) bekezdése szerint engedélyezett termékek kategóriáiról és mennyiségéről. Az első két jelentést 18 hónappal a II. mellékletben megállapított VOC-tartalmi határértékek teljesítésének időpontját követően kell benyújtani; ezt követően ötévente kell jelentést tenni. A Bizottság, összhangban a 12. cikk (2) bekezdésében említett eljárással, előre kidolgozza a monitoring adatok benyújtásának egységes formátumát. Az éves adatokat a Bizottság kérésére elérhetővé kell tenni.

8. cikk

Szabad forgalmazás

A tagállamok nem tilthatják, korlátozhatják vagy akadályozhatják – az irányelvben megfogalmazott jogalapok felhasználásával – az irányelv alkalmazási körébe tartozó azon termékek forgalomba hozatalát, amelyek felhasználásra kész állapotukban teljesítik az irányelvben megfogalmazott követelményeket.

9. cikk

Felülvizsgálat

A Bizottságot felkérik arra, hogy a következőket nyújtsa be az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak:

1. legkésőbb 2008-ig egy, a 2001/81/EK irányelv 10. cikkében említett felülvizsgálat eredményein alapuló jelentést. Ez a jelentés vizsgálja:

a) az ezen irányelv alkalmazási körén kívüli termékek - ideértve a festék- és lakk-aeroszolokat - VOC-tartalma csökkentési lehetőségeinek széles körét;

b) a jármű utánfényezésére szolgáló termékek VOC-tartalmának további csökkentési (II. szakasz) lehetőségét;

c) festékek és lakkok esetében előírt II. szakasz végrehajtásának társadalmi-gazdasági hatásához kapcsolódó bármilyen új elemet;

2. legkésőbb a II. melléklet II. szakasza VOC-tartalmi határértékeinek bevezetését követő 30 hónapon belül egy olyan jelentés, amely figyelembe veszi különösen a 7. cikkben említett jelentéseket és a festékek, lakkok és jármű utánfényezésére szolgáló termékek gyártásában végbement mindennemű műszaki fejlesztést. Ez a jelentés vizsgálja az ezen irányelv alkalmazási körébe tartozó termékek VOC-tartalma további csökkentési lehetőségeinek széles körét, ideértve az I. melléklet 1.1. pontjának d) és e) alkategóriáiban, valamint a II. melléklet A. szakaszában szereplő bel- és kültéri festékek közötti lehetséges megkülönböztetést.

A jelentéshez szükség esetén csatolni kell az ezen irányelv módosítására vonatkozó javaslatokat.

10. cikk

Szankciók

A tagállamok meghatározzák az ezen irányelv értelmében elfogadott nemzeti rendelkezések megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és meghoznak minden szükséges intézkedést végrehajtásuk biztosításához. Az előírt szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük. A tagállamok legkésőbb 2005. október 30-ig értesítik a Bizottságot ezekről a szabályokról és intézkedésekről, valamint késedelem nélkül valamennyi azt követő – ezeket érintő– módosításról.

11. cikk

A műszaki fejlődéshez történő hozzáigazítás

A III. mellékletnek a műszaki fejlődést tekintetbevevő kiigazításához szükséges módosításokat a 12. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban fogadja el a Bizottság.

12. cikk

Bizottság

(1) A Bizottságot az 1999/13/EK tanácsi irányelv 13. cikke által létrehozott bizottság (a továbbiakban: a bizottság) segíti.

(2) Erre a bekezdésre való hivatkozás esetén az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, tekintettel az említett határozat 8. cikkének rendelkezéseire.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében megállapított határidő három hónap.

(3) A bizottság elfogadja saját eljárási szabályzatát.

13. cikk

(1) Az 1999/13/EK irányelv módosítása

(1) Az 1999/13/EK irányelv a következőképpen módosul:

az I. melléklet "jármű-utánfényezés" című szakaszából az alábbi francia bekezdést el kell hagyni:

"– a 70/156/EGK irányelv meghatározása szerinti tehergépkocsik vagy azok részeinek festése járműjavítási, konzerválási vagy dekorációs céllal, amelyet nem az eredeti gyártó berendezésben (gyártósoron) végeznek, vagy"

.

(2) Az (1) bekezdés ellenére a tagállamok fenntarthatják meglévő nemzeti intézkedéseiket vagy újakat vezethetnek be, az 1999/13/EK irányelv alkalmazási köréből elhagyott jármű-utánfényezési tevékenységekből származó kibocsátások ellenőrzésére.

14. cikk

Átültetés

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2005. október 30-ig megfeleljenek, és azokról haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadnak el, valamint a Bizottság számára megküldenek egy táblázatot ennek az irányelvnek a rendelkezései és az általuk elfogadott nemzeti rendelkezések közötti megfelelésről.

15. cikk

Az irányelv hatálybalépése

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

16. cikk

Címzettek

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Strasbourgban, 2004. április 21-én.

az Európai Parlament részéről

az elnök

P. Cox

a Tanács részéről

az elnök

D. Roche

[1] HL C 220., 2003.9.16., 43. o.

[2] Az Európai Parlament 2003. szeptember 25-i véleménye (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé), a Tanács 2004. január 7-i közös álláspontja (HL C 79. E, 2004.3.30., 1. o.) és az Európai Parlament 2004. március 30-i álláspontja (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[3] HL L 309., 2001.11.27., 22. o.

[4] HL L 85., 1999.3.29., 1. o. Az 1882/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (HL L 284., 2003.10.31., 1. o.) módosított irányelv.

[5] HL L 42., 1970.2.23., 1. o. A legutóbb a 2004/3/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 49., 2004.2.19., 36. o.) módosított irányelv.

[6] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

--------------------------------------------------

MELLÉKLET

ALKALMAZÁSI KÖR

1. Ezen irányelv alkalmazásában a festékek és lakkok kifejezés az alábbi alkategóriákban felsorolt termékeket jelenti, az aeroszolok kivételével. Ezek olyan bevonatok, amelyeket épületeken, az épületek díszítőelemein, tartozékain és kapcsolódó részein dekorációs, funkcionális és állagmegóvási célból használnak.

1.1. Alkategóriák:

"belső falak és mennyezetek matt bevonata" belső falakon és mennyezeteken használt bevonatok, amelyek fényességi foka ≤ 25@60o.

"belső falak és mennyezetek fényes bevonata" belső falakon és mennyezeteken használt bevonatok, amelyek fényességi foka > 25@60o.

"ásványi anyagból készült külső falak bevonata" kő-, tégla- vagy gipszanyagú külső falakon használt bevonatok;

"kültéri/beltéri díszítő- és javítófestékek fára, fémre vagy műanyagra" díszítő- vagy burkolóelemekre használt, áttetsző filmet képző bevonatok. Ezeket a bevonatokat fa-, fém- vagy műanyag felületek kezelésére fejlesztették ki. Ebbe az alkategóriába tartoznak a festékalapok és a közbenső bevonatok;

"kültéri/beltéri díszítő lakkok és falazúrok (fapácok)" díszítőelemekre alkalmazott, átlátszó vagy félig átlátszó filmet képző bevonatok, amelyeket dekorációs vagy állagmegóvási célból fára, fémre és műanyagokra használnak. Ebbe az alkategóriába tartoznak az áttetsző falazúrok is. Az áttetsző falazúrok olyan bevonatok, amelyek a fa díszítését és időjárás elleni védelmét szolgáló áttetsző filmréteget képeznek a fafelületen, ahogyan azt az EN-927-1 szabvány a félstabil kategórián belül definiálja;

"fa vékonylazúrok" olyan fapácok, amelyeknek az EN 927-1:1996 szabvány szerint az átlagos vastagsága kisebb mint 5 μm, az ISO 2808:1997 szabvány 5A módszerével mérve;

"alapozók" olyan bevonatok, amelyek szigetelő és/vagy tömítő tulajdonsággal rendelkeznek, és fafelületek, falak vagy mennyezetek kezelésére szolgálnak;

"kötő alapozók" laza, porló felületek stabilizálásra, hidrofób tulajdonságok kialakítására és/vagy fafelületek kék gombásodásának megakadályozására használt bevonatok;

"egykomponensű speciális bevonatok" bevonatok, amelyek filmréteget képeznek a felületen. Ezeket a bevonatokat speciális célokra fejlesztették ki, úgymint műanyagok alapozó- és fedőbevonata, vastartalmú felületek alapozóbevonata, reakcióképes fémek, mint pl. cink és alumínium alapozóbevonata, korróziógátló bevonatok, padlóbevonatok, ideértve a fa- és cementpadlókat, falfirkaálló festés, égésgátló anyag és fokozott higiéniai elvárások teljesítése az élelmiszer- és italiparban, valamint az egészségügyben;

"kétkomponensű speciális (reaktív) bevonatok" az egykomponensű bevonatokkal megegyező felhasználású bevonatok, de az alkalmazásuk előtt egy második komponens hozzáadása szükséges (pl. tercier aminok);

"többszínű bevonatok" közvetlen elsődleges alkalmazással is kéttónusú vagy többszínű hatás elérésére kifejlesztett bevonatok;

"dekorációs un. effekt bevonatok" arra kifejlesztett bevonatok, hogy speciálisan megfestett vagy lealapozott felületekre felvíve, majd a száradás során különböző szerszámokkal kezelve különleges mintázatú felületeket adjanak.

2. Ezen irányelv alkalmazásában a "jármű-utánfényezésre szolgáló termékek": az alábbi alkategóriákban felsorolt termékek. Ezeket az anyagokat a 70/156/EGK irányelv meghatározása szerinti járművek vagy azok részeinek festésére használják járműjavítási, konzerválási vagy dekorációs céllal, és ezt nem az eredeti gyártó berendezésben (gyártósoron) végezik el.

2.1. Alkategóriák:

"előkészítő és tisztító" i. az előkészítő anyagok közé tartoznak a pisztolymosók (a szórópisztoly és egyéb eszközök átmosására szolgáló tisztítók), festékeltávolítók, zsírtalanítók (a műanyagoknál alkalmazott antisztatikus típusúak is) és a szilikonlemosók;

ii. "felülettisztítók": azok a tisztításra szolgáló termékek, amelyeket az előkészítés során, a végső bevonat felvitele előtt a felület szennyeződéseinek eltávolítására alkalmaznak;

"karosszériagitt" nagysűrűségű anyagok, amelyeket a mély felületi horpadások kiegyenlítésére alkalmaznak a felületképző/simító felvitele előtt;

"alapozó" i. "felületképző/simító": közvetlenül a fedőréteg felvitele előtt a korrózióvédelem, a fedőréteg megfelelő tapadásának biztosítása, valamint a kisebb felületi egyenetlenségek kitöltésével az egységes, sima felület kialakítása céljából alkalmazott bevonat;

ii. "általános fémalapozó": alapozóként történő alkalmazásra szolgáló bevonat, mint pl. tapadóképesség-javítók, tömítők, felületképzők, bevonatalapok, műanyag alapozók, nedves alapozók, nem szemcsés gittek, szórt gittek;

iii. "mosó alapozó": legalább 0,5 tömegszázalék foszforsavat tartalmazó, közvetlenül nyers fémfelületeken korrózióvédelem vagy tapadásbiztosítás céljából alkalmazott bevonatok; hegeszthető alapozóként használt bevonatok; galvanizált vagy cinkfelületek kezelésére használt pácoldatok;

"felső bevonat" i. "alapréteg": a szín és a kívánt optikai hatás elérése érdekében alkalmazott színezett bevonatok, de ezek nem a bevonatrendszer fényességének vagy felületi ellenálló képességének kialakítására szolgálnak;

ii. "fedőréteg": a bevonatrendszer fényességének és ellenálló képességének kialakítására használt átlátszó bevonat;

"speciális bevonatok" speciális tulajdonságokkal rendelkező felső bevonatként használt bevonatok, úgymint metál- vagy gyöngyházfény egy rétegben, különleges egyszínű, vagy átlátszó fedőrétegek (mint pl. karcálló és fluorozott fedőréteg), visszatükröző alapréteg, felületkiképzések (pl. kalapált felület), csúszásgátló, tömítő, lepattogzásálló bevonatok, belső felületkezelések; és aeroszolok.

--------------------------------------------------

II. MELLÉKLET

A. FESTÉKEK ÉS LAKKOK VOC-TARTALMÁNAK FELSŐ HATÁRÉRTÉKEI

| Termék-alkategória | Típus | I.szakasz (g/l [1]) (2007.1.1-től) | II.szakasz (g/l [1]) (2010.1.1-től) |

a | belső matt falak és mennyezetek (fényesség <25@60o) | VB | 75 | 30 |

OB | 400 | 30 |

b | belső fényes falak és mennyezetek (fényesség >25@60o) | VB | 150 | 100 |

OB | 400 | 100 |

c | ásványi anyagból készült külső falak | VB | 75 | 40 |

OB | 450 | 430 |

d | beltéri/kültéri díszítő- és javítófestékek fára, fémre | VB | 150 | 130 |

OB | 400 | 300 |

e | beltéri/kültéri díszítőlakkok és falazúrok (fapácok), ideértve az áttetsző falazúrokat | VB | 150 | 130 |

OB | 500 | 400 |

f | beltéri/kültéri fa vékonylazúrok | VB | 150 | 130 |

OB | 700 | 700 |

g | alapozók | VB | 50 | 30 |

OB | 450 | 350 |

h | kötő alapozók | VB | 50 | 30 |

OB | 750 | 750 |

i | egykomponensű speciális bevonatok | VB | 140 | 140 |

OB | 600 | 500 |

j | kétkomponensű reaktív bevonatok speciális felhasználásra, pl. padlókra | VB | 140 | 140 |

OB | 550 | 500 |

k | többszínű bevonatok | VB | 150 | 100 |

OB | 400 | 100 |

l | dekorációs (effekt) bevonatok | VB | 300 | 200 |

OB | 500 | 200 |

B. JÁRMŰ UTÁNFÉNYEZÉSÉRE SZOLGÁLÓ TERMÉKEK VOC-TARTALMÁNAK FELSŐ HATÁRÉRTÉKEI

| Termék-alkategória | Bevonatok | VOC g/l [2] (2007.1.1.) |

a | előkészítő és tisztító | előkészítő | 850 |

tisztító | 200 |

b | karosszéria gitt | minden típus | 250 |

c | alapozó | felületképző/ simító és általános (fém) alapozó | 540 |

mosó alapozó | 780 |

d | felső bevonat | minden típus | 420 |

e | speciális bevonatok | minden típus | 840 |

[1] g/l közvetlen használatra kész állapotban

[2] g/l a termék használatra kész állapotában. Az a) alkategória kivételével, a használatra kész termék összes víztartalma kivonandó.

--------------------------------------------------

III. MELLÉKLET

A 3. CIKK (1) BEKEZDÉSÉBEN HIVATKOZOTT MÉRÉSI MÓDSZEREK

Paraméter | Mértékegység | Vizsgálat |

Módszer | Kiadás éve |

VOC-tartalom | g/l | ISO 11890-2 | 2002 |

VOC-tartalom reaktív oldószerek jelenlétében | g/l | ASTMD 2369 | 2003 |

--------------------------------------------------

Top