Help Print this page 

Document 32003R2273

Title and reference
A Bizottság 2273/2003/EK rendelete (2003. december 22.) a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a visszavásárlási programokra vonatkozó mentességek és a pénzügyi eszközök stabilizálása tekintetében történő végrehajtásárólEGT vonatkozású szöveg.
  • No longer in force, Date of end of validity: 02/07/2016; hatályon kívül helyezte: 32014R0596
OJ L 336, 23.12.2003, p. 33–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 06 Volume 006 P. 342 - 347
Special edition in Estonian: Chapter 06 Volume 006 P. 342 - 347
Special edition in Latvian: Chapter 06 Volume 006 P. 342 - 347
Special edition in Lithuanian: Chapter 06 Volume 006 P. 342 - 347
Special edition in Hungarian Chapter 06 Volume 006 P. 342 - 347
Special edition in Maltese: Chapter 06 Volume 006 P. 342 - 347
Special edition in Polish: Chapter 06 Volume 006 P. 342 - 347
Special edition in Slovak: Chapter 06 Volume 006 P. 342 - 347
Special edition in Slovene: Chapter 06 Volume 006 P. 342 - 347
Special edition in Bulgarian: Chapter 06 Volume 005 P. 237 - 242
Special edition in Romanian: Chapter 06 Volume 005 P. 237 - 242
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 006 P. 11 - 16

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2273/oj
Multilingual display
Text

32003R2273Hivatalos Lap L 336 , 23/12/2003 o. 0033 - 0038


A Bizottság 2273/2003/EK rendelete

(2003. december 22.)

a 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a visszavásárlási programokra vonatkozó mentességek és a pénzügyi eszközök stabilizálása tekintetében történő végrehajtásáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a bennfentes kereskedelemről és a piaci manipulációról (piaci visszaélés) szóló, 2003. január 28-i 2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre [1] és különösen annak 8. cikkére,

az európai értékpapír-piaci szabályozók bizottságával (CESR) [2] folytatott technikai tanácsadásra irányuló konzultációt követően,

mivel:

(1) A 2003/6/EK irányelv 8. cikke előírja, hogy az ezen irányelvben meghatározott tilalmak nem alkalmazhatók a részvényvásárlási programok keretében bonyolított, saját részvényekre vonatkozó ügyletekre, sem a pénzügyi eszközök stabilizálására, feltéve hogy az ilyen ügyleteket a végrehajtási intézkedésekkel összhangban hajtják végre.

(2) Azokat a részvényvásárlási programok keretében bonyolított, saját részvényekre vonatkozó ügyleteket, illetve pénzügyi eszközök stabilizálására irányuló intézkedéseket, amelyek nem élvezik a 2003/6/EK irányelv 8. cikkében előírt tilalmak alóli mentességet, nem lehet önmagukban úgy tekinteni, hogy azok piaci visszaélést valósítanak meg.

(3) Ugyanakkor az e rendelettel előírt mentességek csak a visszavásárlási és stabilizálási tevékenységek céljához közvetlenül kapcsolódó magatartásra vonatkoznak. A visszavásárlási és stabilizálási tevékenységek céljához közvetlenül nem kapcsolódó magatartást ezért úgy kell tekinteni, mint minden olyan más tevékenységet, amely a 2003/6/EK irányelv hatálya alá tartozik, és amely közigazgatási intézkedések vagy szankciók tárgya lehet, ha az illetékes hatóság megállapítja, hogy a kérdéses tevékenység piaci visszaélést valósít meg.

(4) A részvényvásárlási programok keretében bonyolított, saját részvényekkel folytatott kereskedést illetően az e rendelet előírásai nem sértik a biztosítékok egyenértékűvé tétele céljából a részvénytársaságok alapításának, valamint ezek tőkéje fenntartásának és módosításának tekintetében a tagállamok által a társasági tagok és harmadik személyek érdekei védelmében a Szerződés 58. cikkének (2) bekezdése szerinti társaságoknak előírt biztosítékok összehangolásáról szóló, 77/91/EGK tanácsi irányelv [3] alkalmazását.

(5) A 2003/6/EK irányelvben előírt tilalmak alóli mentesség biztosítása érdekében az engedélyezett visszavásárlási tevékenységet végzők közé tartoznak azok a kibocsátók, amelyeknek lehetőségük van tőkeleszállításra annak érdekében, hogy teljesíthessék a tőkeeszközökre átváltható hitelviszonyt megtestesítő pénzügyi eszközeikből, illetve az alkalmazottaknak juttatott részvényekből eredő kötelezettségeiknek.

(6) A piaci visszaélés megelőzésének előfeltétele az átláthatóság. Evégett a tagállamok hivatalosan megállapíthatnak az e rendelet alapján kötelezően közzéteendő információk közzététele során alkalmazandó mechanizmusokat.

(7) A visszavásárlási programokat elfogadó kibocsátóknak tájékoztatniuk kell erről az illetékes hatóságot, és ha szükséges, a nyilvánosságot.

(8) A visszavásárlási programok keretében a saját részvényekkel folytatott kereskedés származtatott pénzügyi eszközökkel bonyolítható.

(9) A piaci visszaélés megelőzése érdekében korlátozni kell a visszavásárlási programok keretében történő, saját részvényekkel folytatott kereskedés napi volumenét. Bizonyos mértékű rugalmasságra azonban szükség van, hogy reagálni lehessen az adott piaci feltételekre, például az ügyletek alacsony számára.

(10) Külön figyelmet kell fordítani a visszavásárlási program futamideje során a saját részvények eladására, a kibocsátóknál olyan időszakok esetleges létére, amelyek során tilos a kereskedés, valamint arra a tényre, hogy a kibocsátónak jogos indokai lehetnek a bennfentes információ közzétételének késleltetésére.

(11) A stabilizációs ügyletek hatása főleg az, hogy valamely korlátozott időszakban árfolyamvédelmet biztosítanak a kibocsátásban érintett értékpapíroknak abban az esetben, ha azok eladási nyomás alá kerülnek, és ezáltal csökkenthető a rövid távra befektetők által keltett eladási nyomás, és rendezett piacot biztosítanak az érintett értékpapírok számára. Ez egy jelentős összegű kibocsátás keretében az adott értékpapírokat jegyző vagy megvásárló befektetők és a kibocsátók érdekeit szolgálja. Ezáltal a stabilizálás hozzájárulhat a befektetők és kibocsátók pénzpiacokba vetett bizalmának növeléséhez.

(12) A stabilizáló tevékenység végezhető a szabályozott piacon vagy azon kívül, olyan pénzügyi eszközök felhasználásával, amelyeket nem jegyeznek vagy nem fognak jegyezni a szabályozott piacon, amelyek azonban befolyásolhatják a szabályozott piacon jegyzett eszköz árfolyamát.

(13) Az érintett értékpapírok magukban foglalják azokat a pénzügyi eszközöket, amelyek egy kezdeti időszak után válnak helyettesíthetővé azért, mert lényegében ugyanazok, jóllehet kezdetben eltérő osztalékfizetésre vagy kamatfizetésre vonatkozó jogok fűződhetnek hozzájuk.

(14) A stabilizációval összefüggésben, a részvénycsomagok adásvétele nem tekinthető az érintett értékpapírok jelentős összegű kibocsátásának, mivel ezek szigorúan zártkörű ügyletek.

(15) Ha a tagállamok az első nyilvános kibocsátással összefüggésben engedélyezik a kereskedést a szabályozott piacon folytatott hivatalos kibocsátás kezdete előtt, az engedély magában foglalja a "hivatalos kibocsátás előtti kereskedést" is.

(16) A piac integritása megköveteli, hogy a kibocsátók vagy más stabilizáló tevékenységet a kibocsátók nevében vagy egyébként végző szervezetek megfelelő nyilvános tájékoztatást adjanak a stabilizációs tevékenységről. Az ilyen információk megfelelő közzétételére alkalmazott módszereknek hatékonyaknak kell lenniük, és figyelembe vehetik az illetékes hatóságok által elfogadott piaci gyakorlatot.

(17) Megfelelő együttműködést kell megvalósítani a stabilizációt végző összes befektetési társaság és hitelintézet között. A stabilizálás során egy befektetési társaság vagy hitelintézet jár el központi tájékoztatóként valamennyi érintett tagállam illetékes hatóságának esetleges szabályozói beavatkozása esetén.

(18) A piaci résztvevők zavarának elkerülése érdekében, a stabilizációs tevékenységet a piaci feltételek és az érintett értékpapír kibocsátási árfolyamának figyelembevételével kell végezni, és stabilizációs tevékenység eredményeként létrejött pozíciók felszámolására irányuló ügyleteket kell kötni a piaci hatás minimalizálása érdekében, kellő figyelemmel az uralkodó piaci feltételekre.

(19) Az olyan konstrukciók, mint a meghirdetett mennyiség túllépése vagy a meghirdetett mennyiségen felüli értékpapírok eredeti árfolyamon történő vásárlási opciói ("greenshoe options") szorosan kapcsolódnak a stabilizációhoz azzal, hogy erőforrásokat és fedezeti védelmet biztosítanak a stabilizációs tevékenységhez.

(20) Külön figyelmet kell fordítani a meghirdetett mennyiség túllépésének valamely befektetési társaság vagy hitelintézet általi stabilizációs célú alkalmazására akkor, ha az a meghirdetett mennyiségen felüli értékpapírok eredeti árfolyamon történő vásárlási opciója ("greenshoe options") által nem fedezett pozíciót eredményez.

(21) Az e rendeletben megállapított intézkedések összhangban állnak az európai értékpapír-piaci bizottság véleményével,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. FEJEZET

MEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Tárgy

Ez a rendelet határozza meg a visszavásárlási programokra és pénzügyi eszközök stabilizációjára vonatkozó, annak érdekében teljesítendő feltételeket, hogy élvezhessék a 2003/6/EK irányelv 8. cikke szerinti mentességet.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában a 2003/6/EK irányelvben foglaltak mellett a következő fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

1. "befektetési társaság": a 93/22/EGK tanácsi irányelv [4] 1. cikkének 2. pontjában meghatározott bármilyen jogi személy;

2. "hitelintézet": a 2000/12/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv [5] 1. cikkének 1. pontjában meghatározott jogi személy;

3. "visszavásárlási program": a 77/91/EGK tanácsi irányelv 19–24. cikke szerinti, saját részvényekkel folytatott kereskedés;

4. "ütemterv szerinti visszavásárlási program": olyan visszavásárlási program, amelyben a visszavásárlási program közzétételének időpontjában meghatározzák az értékesíteni kívánt értékpapírok mennyiségét és az értékesítés időpontját;

5. "megfelelő közzététel": a 2001/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv [6] 102. cikke (1) bekezdésében és 103. cikkében megállapított eljárás szerinti közzététel;

6. "érintett értékpapírok": a 93/22/EGK irányelvben meghatározott átruházható értékpapírok, amelyeknek a szabályozott piaci bevezetését engedélyezték, vagy amelyeknek az ilyen piaci forgalmazására vonatkozóan engedélykérelmet nyújtottak be, és amelyek jelentős összegű kibocsátás tárgyai;

7. "stabilizáció": az érintett értékpapírok bármilyen vásárlása vagy vásárlására vonatkozó ajánlattétel, vagy bármilyen kapcsolódó egyenértékű eszközökkel folytatott ügylet, amelyet befektetési társaságok vagy hitelintézetek végeznek az ilyen érintett értékpapírok jelentős összegű kibocsátásával összefüggésben, kizárólag az ilyen érintett értékpapírok piaci árfolyamának védelme céljából, előre meghatározott időtartam alatt, az ilyen értékpapírokra nehezedő eladási nyomás miatt;

8. "kapcsolódó eszközök": a következő eszközök (beleértve azokat is, amelyeknek a szabályozott piaci forgalomba hozatalát nem engedélyezték, vagy amelyeknek az ilyen piaci forgalomba hozatalára irányuló kérelmet nem nyújtottak be, feltéve hogy az érintett illetékes hatóságok jóváhagyták az ilyen pénzügyi eszközökkel folytatott ügyletekre vonatkozó átláthatósági követelményeket):

a) az érintett értékpapírok jegyzésére, megszerzésére vagy elidegenítésére vonatkozó szerződések vagy jogok;

b) az érintett értékpapírokra épülő származtatott pénzügyi eszközök;

c) amikor az érintett értékpapírok átváltható vagy cserélhető, hitelviszonyt megtestesítő eszközök, azok az értékpapírok, amelyekre az ilyen átváltható vagy cserélhető hitelviszonyt megtestesítő eszközöket esetlegesen átváltják vagy cserélik;

d) az érintett értékpapírok kibocsátója vagy kezese által kibocsátott vagy garantált eszközök, amelyeknek a piaci árfolyama várhatóan lényegesen befolyásolja az érintett értékpapírok piaci árfolyamát, vagy fordítva;

e) amikor az érintett értékpapírok részvényekkel egyenértékű értékpapírok, az ilyen értékpapírok által képviselt részvények (és bármilyen más, az ilyen részvényekkel egyenértékű értékpapír);

9. "jelentős összegű kibocsátás": az érintett értékpapírok nyilvánosan bejelentett első vagy másodlagos kibocsátása, amely mind az értékesítésre felkínált értékpapírok értékében, mind pedig az alkalmazott értékesítési módszerekben eltér a szokásos kereskedéstől;

10. "kibocsátó": az érintett értékpapírok előző birtokosai vagy az értékpapírokat kibocsátó szervezet;

11. "elosztás": az az eljárás vagy eljárások, amelyek révén az érintett értékpapírokat korábban jegyző vagy azokra korábban ajánlattevő befektetőknek jutó értékpapírok számát meghatározzák;

12. "kiegészítő stabilizáció": a meghirdetett mennyiség túllépésének vagy a meghirdetett mennyiségen felüli értékpapírok eredeti árfolyamon történő vásárlási opciójának gyakorlása, melyet befektetési társaságok vagy hitelintézetek végeznek az érintett értékpapírok jelentős összegű kibocsátásával összefüggésben, kizárólag a stabilizációs tevékenység elősegítése érdekében;

13. "a meghirdetett mennyiség túllépési lehetősége": a szindikátusi megállapodás vagy szindikátusvezetési megállapodás azon záradéka, amely lehetővé teszi az eredetileg felkínáltnál nagyobb számú érintett értékpapír jegyzésének vagy vételi ajánlatának elfogadását;

14. "a meghirdetett mennyiségen felüli értékpapírok eredeti árfolyamon történő vásárlási opciója" ("greenshoe option"): a kibocsátó által a kibocsátásban részt vevő befektetési társaságo(ok) vagy hitelintézet(ek) javára biztosított opció, amelynek célja, hogy fedezetet nyújtson a meghirdetett mennyiség túllépésére, melynek feltételei szerint az ilyen társaság(ok) vagy hitelintézet(ek) kibocsátási áron vásárolhatják fel az érintett értékpapírok egy meghatározott mennyiségét egy bizonyos időszakban az érintett értékpapírok kibocsátása után.

II. FEJEZET

VISSZAVÁSÁRLÁSI PROGRAMOK

3. cikk

A visszavásárlási programok céljai

A visszavásárlási programnak ahhoz, hogy élvezhesse a 2003/6/EK irányelv 8. cikkében előírt mentességet, teljesítenie kell az e rendelet 4., 5. és 6. cikkében szereplő feltételeket, és a visszavásárlási program kizárólagos céljának annak kell lennie, hogy a kibocsátó tőkéjét csökkentse (értékben vagy a részvények számában), vagy hogy a következők bármelyikéből származó kötelezettségeinek megfelelhessen:

a) hitelviszonyt megtestesítő pénzügyi eszközök, amelyek tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírokra válthatók;

b) munkavállalói részvényopció-programok, vagy a kibocsátó vagy egy kapcsolódó társaság részvényei alkalmazottaknak történő kiosztásának más módjai.

4. cikk

A visszavásárlási programok feltételei és a közzététel

(1) A visszavásárlási programnak teljesítenie kell a 77/91/EGK irányelv 19. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feltételeket.

(2) A kereskedés megkezdése előtt a 77/91/EGK irányelv 19. cikke (1) bekezdésének megfelelően jóváhagyott programot teljes részletességgel közzé kell tenni azokban a tagállamokban, amelyekben a kibocsátó a részvényeinek szabályozott piacra történő bevezetését kérte.

E részleteknek magukban kell foglalniuk a 3. cikkben említett program célját, a legmagasabb ellenértéket, a megszerzendő részvények legnagyobb számát és azt az időtartamot, amelyre a programot jóváhagyták.

A program későbbi változásai a tagállamokban történő megfelelő közzétételtől függenek.

(3) A kibocsátónak olyan mechanizmusokat kell kiépítenie, amelyek biztosítják, hogy teljesítse a kereskedésre vonatkozó bejelentési kötelezettségeit azon szabályozott piac illetékes hatósága számára, amelyik piacon a részvényei forgalomba hozatalát engedélyezték. E mechanizmusoknak nyilvántartásba kell venniük minden, a visszavásárlási programhoz kapcsolódó ügyletet, beleértve a 93/22/EGK irányelv 20. cikkének (1) bekezdésében meghatározott információt.

(4) A kibocsátónak közzé kell tennie a (3) bekezdésben említett összes ügylet részleteit, legkésőbb az ilyen ügyletek végrehajtásának napját követő hetedik kereskedési nap végéig.

5. cikk

A kereskedés feltételei

(1) Az árfolyamokat illetően a kibocsátó visszavásárlási programban végzett kereskedése során nem vásárolhat részvényeket a legutolsó független kereskedésben elért árfolyamnál magasabb árfolyamon, vagy ha az ár mégis magasabb, az aktuális legmagasabb független ajánlati árfolyamon azokon a piacokon, ahol a vásárlást végrehajtják.

Ha a kereskedés helyszíne nem szabályozott piac, a referenciaként szolgáló, legutolsó független kereskedésben elért árfolyam, illetve az aktuális legmagasabb független ajánlati árfolyam annak a tagállamnak a szabályozott piacán elért ilyen árfolyam, amelyen a vásárlást végrehajtják.

Ha a kibocsátó a saját részvényei vásárlását származtatott pénzügyi eszközökön keresztül bonyolítja, az ilyen származtatott pénzügyi eszközök átvételi árfolyama nem haladhatja meg az utolsó független kereskedésben elért árfolyamot, vagy ha az mégis magasabb, az aktuális legmagasabb független ajánlati árfolyamot.

(2) A mennyiséget illetően, a kibocsátó nem vásárolhat meg többet, mint a szabályozott piacon az adott részvény átlagos napi forgalmának 25 %-a bármely napon azon a szabályozott piacon, ahol a vásárlást végrehajtják.

Az átlagos napi volumenre vonatkozó adat a visszavásárlási program közzétételének hónapját megelőző hónapban a napi átlagos forgalom volumenére épül, és azt ezen az alapon kell a program engedélyezett időtartamára rögzíteni.

Ha a program nem hivatkozik erre a volumenre, az átlagos napi volumenre vonatkozó adatot a vásárlás napját megelőző 20 kereskedési nap átlagos napi forgalmára kell alapozni.

(3) A (2) bekezdés alkalmazásában, az érintett piac rendkívül alacsony likviditása esetén a kibocsátó átlépheti a 25 %-os határt, feltéve hogy az alábbi feltételek teljesülnek:

a) a kibocsátó előre tájékoztatja az érintett piac illetékes hatóságát a 25 %-os határtól való eltérésére irányuló szándékáról;

b) a kibocsátó megfelelő módon közzéteszi, hogy el lehet térni a 25 %-os határtól;

c) a kibocsátó nem lépi túl a napi átlagos forgalom 50 %-át.

6. cikk

Korlátozások

(1) A kibocsátó annak érdekében, hogy élvezhesse a 2003/6/EK irányelv 8. cikkében megállapított mentességet, a visszavásárlási programban való részvételének idején nem folytathatja a következő tevékenységeket:

a) saját részvények értékesítése a program időtartama során;

b) kereskedés olyan időszakban, amely annak a tagállamnak a jogszabályai szerint, ahol a kereskedés történik, tiltott időszak;

c) olyan részvényekkel való kereskedés, amelyekre vonatkozóan a kibocsátó úgy határozott, hogy a 2003/6/EK irányelv 6. cikke (2) bekezdésének megfelelően késlelteti a bennfentes információ közzétételét.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja nem alkalmazható, ha a kibocsátó, befektetési társaság vagy hitelintézet, amely a kibocsátóhoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó bennfentes információ kezeléséért, illetve a saját részvényekkel folytatott kereskedésre vonatkozó döntések meghozataláért felelős személyek között hatékony információáramlási korlátokkal rendelkezik ("kínai fal") az illetékes hatóság felügyelete alatt, amikor saját részvényeivel bármilyen ilyen döntés alapján kereskedik (beleértve a saját részvényekkel ügyfelek nevében folytatott kereskedést is).

Az (1) bekezdés b), illetve c) pontja nem alkalmazható, ha a kibocsátó befektetési társaság vagy hitelintézet, amely a kibocsátóhoz közvetlenül vagy közvetve kapcsolódó bennfentes információ kezeléséért (beleértve a visszavásárlási program alapján a kereskedéssel kapcsolatos döntésekért) felelős személyek, illetve az ügyfelek nevében a saját részvényekkel folytatott kereskedésért felelős személyek között hatékony információáramlási korlátokat ("kínai fal") hozott létre az illetékes hatóság felügyelete alatt, amikor saját részvényeivel az ilyen ügyfelek nevében kereskedik.

(3) Az (1) bekezdés nem alkalmazható, ha:

a) a kibocsátó ütemterv szerinti visszavásárlási programmal rendelkezik; vagy

b) a visszavásárlási program vezető szervezője egy olyan befektetési társaság vagy hitelintézet, amely a kibocsátó részvényeivel kapcsolatos kereskedési döntéseit a vásárlások időzítését illetően a kibocsátótól függetlenül, a kibocsátó befolyásától mentesen hozza meg.

III. FEJEZET

A PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK STABILIZÁCIÓJA

7. cikk

A stabilizáció feltételei

Ha valamely pénzügyi eszköz stabilizációjánál a 2003/6/EK irányelv 8. cikkében előírt mentességgel kívánnak élni, a pénzügyi eszközök stabilizációjához szükséges intézkedéseket e rendelet 8., 9. és 10. cikkének megfelelően kell végrehajtani.

8. cikk

A stabilizáció időbeli feltételei

(1) A stabilizáció kizárólag korlátozott időtartamban végezhető.

(2) Részvények és más, részvényekkel egyenértékű értékpapírok tekintetében az (1) bekezdésben említett időszak a nyilvánosan meghirdetett első kibocsátás esetén az érintett értékpapírokkal a szabályozott piacon történő kereskedés megkezdésének napján kezdődik, és legkésőbb 30 naptári nappal ezután ér véget.

Amikor a nyilvános kibocsátás olyan tagállamban történik, amely engedélyezi a kereskedést a szabályozott piacon történő kibocsátás kezdete előtt, az (1) bekezdésben említett időszak az érintett értékpapírok végleges árfolyama megfelelő közzétételének napján kezdődik, és legkésőbb ezután 30 naptári nappal ér véget, feltéve hogy az ilyen kereskedést annak a szabályozott piacnak az esetleges szabályai szerint hajtják végre, amelyen az érintett értékpapírok forgalomba hozatalát engedélyezik, ideértve a közzétételre és a kereskedésről szóló beszámolásra vonatkozó szabályokat is.

(3) Részvények és más részvényekkel egyenértékű értékpapírok tekintetében az (1) bekezdésben említett időszak másodlagos kibocsátás esetén az érintett értékpapírok végleges árfolyama megfelelő közzétételének napján kezdődik, és legkésőbb a részvényelosztás napjától számított harmincadik naptári napon ér véget.

(4) Kötvények és más (részvényekké vagy részvényekkel egyenértékű más értékpapírokká nem átalakítható, illetve azokra nem átváltható) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírformák esetén az (1) bekezdésben említett időszak az érintett értékpapírok kibocsátási feltételei (azaz ideértve a viszonyítási árfolyamhoz képesti árfolyam-különbözetet, ha van ilyen, annak meghatározása után) megfelelő közzétételének napján kezdődik, és vagy legkésőbb az azt követő 30 naptári nappal ér véget, amikor az eszközök kibocsátója megkapja a kibocsátásból származó jövedelmeket, vagy legkésőbb az érintett értékpapírok kiosztási napjától számított hatvanadik napon, amelyik a két időpont közül hamarabb következik be.

(5) A részvényekké vagy részvényekkel egyenértékű más értékpapírokká átalakítható vagy azokra átváltható, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok tekintetében az (1) bekezdésben említett időszak az érintett értékpapírok végleges kibocsátási feltételei megfelelő közzétételének a napján kezdődik, és vagy legfeljebb 30 naptári nappal az után ér véget, amikor az eszközök kibocsátója megkapja a kibocsátásból származó jövedelmet, vagy az érintett értékpapírok kiosztási napját követő legfeljebb hatvanadik naptári napon, amelyik a két időpont közül hamarabb bekövetkezik.

9. cikk

A stabilizáció közzétételére és az arról történő beszámolásra vonatkozó feltételek

(1) Kibocsátóknak, ajánlattevőknek vagy az ilyen személyek nevében vagy tőlük függetlenül stabilizációt végző szervezeteknek a következő információt kell megfelelően közzétenniük az érintett értékpapírok kibocsátási időszakának megnyílása előtt:

a) azt a tényt, hogy stabilizációra sor kerülhet, hogy nincs biztosíték arra nézve, hogy azt végrehajtják és az bármikor leállítható;

b) azt a tényt, hogy a stabilizációs ügyletek célja az érintett értékpapírok piaci árfolyamának védelme;

c) annak az időszaknak a kezdete és vége, amelyben sor kerülhet stabilizációra;

d) a stabilizáció vezetőjének megnevezése, kivéve ha ez a közzététel időpontjában még nem ismert, amely esetben azt közzé kell tenni mindenféle stabilizációs tevékenység megkezdése előtt;

e) a meghirdetett mennyiség túllépési lehetősége vagy a meghirdetett mennyiségen felüli értékpapírok eredeti árfolyamon történő vásárlási opciójának léte és maximális nagysága, ilyen opció gyakorlásának az időtartama, valamint e lehetőség vagy opció felhasználásának, illetve gyakorlásának a feltételei.

E bekezdés rendelkezéseinek alkalmazását fel kell függeszteni a 2004/…/EK irányelvet (a tájékoztatókról szóló irányelvet) végrehajtó intézkedések alkalmazásának hatókörébe tartozó kibocsátásokra vonatkozóan az ilyen intézkedések alkalmazásának időpontjától kezdve.

(2) A 2003/6/EK irányelv 12. cikke (1) bekezdése c) pontjának sérelme nélkül, a kibocsátók, ajánlattevők vagy az ilyen személyek nevében vagy tőlük függetlenül stabilizációt végző szervezetek kötelesek minden stabilizációs ügylet részleteit az érintett piac illetékes hatóságának bejelenteni az ilyen ügyletek végrehajtásának napját követő hetedik piaci kereskedési nap végéig.

(3) A stabilizációs időszak végétől számított egy héten belül a kibocsátók, ajánlattevők vagy az ilyen személyek nevében vagy tőlük függetlenül eljáró stabilizációt végző szervezetek a következő információt kötelesek megfelelően közzétenni:

a) azt a tényt, hogy történt-e stabilizáció vagy nem;

b) a stabilizáció kezdetének napját;

c) azt az időpontot, amikor stabilizációra utoljára sor került;

d) azt az árfolyam-intervallumot, amelyen belül stabilizációra került sor, minden olyan napra vonatkozóan, amelyen stabilizációs ügyletet végeztek.

(4) A kibocsátók, ajánlattevők vagy az ilyen személyek nevében vagy tőlük függetlenül eljáró stabilizációt végző szervezetek kötelesek nyilvántartásba venni minden stabilizációs megbízást, illetve ügyletet, legalább a 93/22/EGK irányelv 20. cikkének (1) bekezdésében meghatározott információtartalommal, kiterjesztve azokra a pénzügyi eszközökre is, amelyeknek szabályozott piaci bevezetését engedélyezték, vagy engedélyezni fogják.

(5) Ha több befektetési társaság vagy hitelintézet végzi a stabilizációt a kibocsátó vagy ajánlattevő nevében vagy attól függetlenül eljárva, az ilyen személyek valamelyike központi tájékoztatóként jár el annak a szabályozott piacnak az illetékes hatóságától származó bármilyen kérés vonatkozásában, amelyen az érintett értékpapírok forgalomba hozatalát engedélyezték.

10. cikk

Különös árfolyamfeltételek

(1) Részvények vagy részvényekkel egyenértékű más értékpapírok kibocsátása esetén az érintett értékpapírok stabilizációja semmilyen körülmények között sem hajtható végre a kibocsátási árfolyam fölötti árfolyamon.

(2) Az (1) bekezdésben említett eszközökre átváltható vagy arra cserélhető, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátása esetén az ilyen eszközök stabilizációja semmilyen körülmények között sem végezhető el az ilyen értékpapíroknak az új kibocsátás végleges feltételei közzétételének időpontjában érvényes piaci árfolyamuk fölötti árfolyamon.

11. cikk

A kiegészítő stabilizáció feltételei

A kiegészítő stabilizációnak ahhoz, hogy élvezhesse a 2003/6/EK irányelv 8. cikkében előírt mentességet, meg kell felelnie e rendelet 9. cikkének és a következőknek:

a) az érintett értékpapírokból a meghirdetett mennyiség túllépésére kizárólag a jegyzési időszakban és csak a kibocsátási árfolyamon kerülhet sor;

b) az a pozíció, amely a meghirdetett mennyiségen felüli értékpapírok eredeti árfolyamon történő vásárlási opciójával ("greenshoe option") nem fedezett befektetési társaságnál vagy hitelintézetnél a meghirdetett mennyiség túllépéséből adódik, nem haladhatja meg az eredeti kibocsátás 5 %-át;

c) a részvények eredeti árfolyamon történő megvásárlására vonatkozó opciót a jogosultak csak akkor gyakorolhatják, ha az érintett értékpapírokból nagyobb mennyiséget értékesítettek, mint amennyit meghirdettek;

d) a részvények eredeti árfolyamon történő megvásárlására vonatkozó opció nem haladhatja meg az eredeti kibocsátás 15 %-át;

e) a további részvények eredeti árfolyamon történő megvásárlására vonatkozó opció gyakorlásának időtartamának meg kell egyeznie a 8. cikkben előírt stabilizációs időszakkal;

f) a további részvények eredeti árfolyamon történő megvásárlására vonatkozó opció gyakorlásának részleteit azonnal közzé kell tenni, a megfelelő részletekkel együtt, ideértve különösen az opció gyakorlásának időpontját és az érintett vonatkozó értékpapírok számát és jellegét.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

12. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet a tagállamokban az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Brüsszelben, 2003. december 22-én.

a Bizottság részéről

Frederik Bolkestein

a Bizottság tagja

[1] HL L 96., 2003.4.12., 16. o.

[2] A CESR-t a 2001/527/EK bizottsági határozat (HL L 191., 2001.7.13., 43. o.) hozta létre.

[3] HL L 26., 1977.1.31., 1. o.

[4] HL L 141., 1993.6.11., 27. o.

[5] HL L 126., 2000.5.26., 1. o.

[6] HL L 184., 2001.7.6., 1. o.

--------------------------------------------------

Top