EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R2003

Az Európai Parlament és a Tanács 2003/2003/EK rendelete (2003. október 13.) a műtrágyákrólEGT vonatkozású szöveg

OJ L 304, 21.11.2003, p. 1–194 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 032 P. 467 - 660
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 032 P. 467 - 660
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 032 P. 467 - 660
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 032 P. 467 - 660
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 032 P. 467 - 660
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 032 P. 467 - 660
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 032 P. 467 - 660
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 032 P. 467 - 660
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 032 P. 467 - 660
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 043 P. 3 - 196
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 043 P. 3 - 196
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 011 P. 76 - 269

No longer in force, Date of end of validity: 15/07/2022; hatályon kívül helyezte: 32019R1009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2003/oj

32003R2003Hivatalos Lap L 304 , 21/11/2003 o. 0001 - 0194


Az Európai Parlament és a Tanács 2003/2003/EK rendelete

(2003. október 13.) a műtrágyákról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 95. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára [1],

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére [2],

a Szerződés 251. cikkében megállapított eljárással összhangban [3],

mivel:

(1) A műtrágyákra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1975. december 18-i 76/116/EGK tanácsi irányelvet [4], a magas nitrogéntartalmú, egyszerű ammónium-nitrát műtrágyákra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1980. július 15-i 80/876/EGK tanácsi irányelvet [5], a magas nitrogéntartalmú, egyszerű ammónium-nitrát műtrágyák jellemzőinek, határértékeinek és robbanékonyságának ellenőrzését szabályozó eljárásokra vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1986. december 8-i 87/94/EGK bizottsági irányelvet [6], valamint a műtrágyák mintavételi és vizsgálati módszereire vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1977. június 22-i 77/535/EGK bizottsági irányelvet [7] számos alkalommal jelentősen módosították. A Bizottság által az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz, a belső piaci jogszabályok egyszerűsítése (SLIM) címmel intézett közleménnyel, valamint az egységes piacra vonatkozó cselekvési tervvel összhangban, hatályon kívül kell helyezni, és az átláthatóság céljából egységes jogszabályba kell foglalni ezeket az irányelveket.

(2) A műtrágyákra vonatkozó közösségi joganyag tartalmát tekintve felettébb technikai jellegű. Ennélfogva a legmegfelelőbb jogi eszköz a rendelet, mivel az abban közvetlenül a gyártókkal szemben támasztott pontos követelményeket a Közösség egészében egyidejűleg és egységesen kell alkalmazni.

(3) Az egyes tagállamokban a műtrágyáknak meg kell felelniük a kötelező rendelkezésekben megállapított bizonyos műszaki jellemzőknek. Ezek, a közelebbről az egyes műtrágyatípusok összetételére és meghatározására, továbbá e típusok megjelölésére, azonosítására és csomagolására vonatkozó rendelkezések tagállamonként eltérőek. Az ilyen jellegű eltérések gátolják a Közösségen belüli kereskedelmet, ezért harmonizálni kell e rendelkezéseket.

(4) Mivel a javasolt intézkedések célját – nevezetesen a műtrágyák belső piacának biztosítását – a tagállamok nem tudják megfelelően megvalósítani, ha nincsenek közös műszaki előírások, ezért – a program léptékénél fogva – a cselekvési program közösségi szinten jobban megvalósítható, a Közösség a Szerződés 5. cikkében megállapított szubszidiaritás elvével összhangban intézkedéseket fogadhat el. Az említett cikkben megállapított arányosság elvével összhangban e rendelet nem megy túl e célkitűzés megvalósításához szükséges mértéken.

(5) Egyes műtrágyák (EK-műtrágyák) megjelölését, meghatározását és összetételét közösségi szinten kell meghatározni.

(6) Meg kell állapítani az EK-műtrágyák azonosítására, nyomon követhetőségére és címkézésére, valamint az e műtrágyákat tartalmazó csomagolás lezárására vonatkozó közösségi szabályokat is.

(7) Közösségi szintű eljárást kell létrehozni arra az esetre, ha valamely tagállam szükségesnek ítéli az EK-műtrágyák forgalomba hozatalának korlátozását.

(8) A műtrágyák előállítása a gyártástechnológiáktól és az alapanyagoktól függően különböző mértékű ingadozásoknak van kitéve. A mintavételi és a vizsgálati eljárásokban szintén lehetnek eltérések. Ezért tűréshatárokat kell engedélyezni a garantált tápanyagtartalomban. A mezőgazdasági felhasználók érdekében e tűréseket ajánlatos szűk határok között tartani.

(9) Az EK-műtrágyák minőség és összetétel tekintetében e rendelet követelményeinek való megfelelésére vonatkozó hatósági ellenőrzéseket a tagállamok által jóváhagyott, és a Bizottságnak bejelentett laboratóriumoknak kell végrehajtaniuk.

(10) Az ammónium-nitrát több különböző termék alapvető összetevője, amelyeknek egy része rendeltetését tekintve műtrágya, más része robbanóanyag. Tekintettel a magas nitrogéntartalmú ammónium-nitrát műtrágyák sajátos jellegére, és az ebből fakadó közbiztonsági, egészségügyi és munkavédelmi követelményekre, kiegészítő közösségi szabályokat kell megállapítani az ilyen típusú EK-műtrágyák tekintetében.

(11) E termékek közül néhány veszélyes lehet, és – bizonyos esetekben – rendeltetésüktől eltérő célokra is felhasználható. Ez jelentősen veszélyeztetheti a személyi és vagyonbiztonságot. A gyártókat ezért megfelelő intézkedésekre kötelezni kell az ilyen célú használat megakadályozására és különösen az ilyen műtrágyák nyomon követhetőségének biztosítására.

(12) A közbiztonság érdekében különösen fontos közösségi szinten meghatározni a magas nitrogéntartalmú ammónium-nitrát EK-műtrágyákat a robbanóanyagként felhasznált termékek gyártásához felhasznált ammónium-nitrát különböző fajtáitól megkülönböztető jellemzőket és tulajdonságokat.

(13) Veszélytelenségük biztosítása érdekében, a magas nitrogéntartalmú ammónium-nitrát EK-műtrágyáknak meg kell felelniük bizonyos jellemzőknek. A gyártóknak biztosítaniuk kell, hogy forgalomba hozatal előtt valamennyi magas nitrogéntartalmú ammónium-nitrát műtrágyát robbanékonysági vizsgálatnak vetnek alá.

(14) Szabályokat kell megállapítani a zárt hőkezelési ciklusokat alkalmazó módszerekre vonatkozóan, még ha e módszerek szükségképpen nem is szimulálnak a szállítás és a tárolás során felmerülő valamennyi körülményt.

(15) A műtrágyák az emberi és az állati egészségre, valamint a környezetre potenciális veszélyt jelentő anyagokkal szennyeződhetnek. A toxicitási, ökotoxicitási és környezetvédelmi tudományos bizottság (SCTEE) véleménye alapján, a Bizottság foglalkozni szándékozik az ásványi műtrágyákban véletlenszerűen előforduló kadmiumtartalommal, és – adott esetben – rendelettervezetet állít össze, amelyet az Európai Parlament és a Tanács elé szándékozik terjeszteni. Hasonló felmérés készül – adott esetben – más szennyező anyagok tekintetében is.

(16) Indokolt eljárást létrehozni azon gyártók, illetve képviselőik részére, amelyek új műtrágyatípust kívánnak felvetetni az I. mellékletbe az "EK-műtrágya" megjelölés használata céljából.

(17) Az e rendelet végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal [8] összhangban kell elfogadni.

(18) A tagállamoknak az e rendelet rendelkezéseinek megsértése esetére szankciókat kell megállapítaniuk. Előírhatják, hogy a 27. cikket megsértő gyártó a nem megfelelő szállítmány piaci értékének tízszeresét kitevő összegre bírságolható.

(19) A 76/116/EGK, a 77/535/EGK, a 80/876/EGK és a 87/94/EGK irányelvet hatályon kívül kell helyezni,

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

I. CÍM

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET

Alkalmazási kör és fogalommeghatározások

1. cikk

Alkalmazási kör

Ezt a rendeletet az "EK-műtrágya" megjelölésű, műtrágyaként forgalomba hozott termékekre kell alkalmazni.

2. cikk

Fogalommeghatározások

E rendelet alkalmazásában az alábbi fogalommeghatározásokat kell alkalmazni:

a) "Műtrágya": olyan anyag, amelynek elsődleges feladata növények tápanyagokkal való ellátása.

b) "Makroelem": kizárólag a nitrogén, a foszfor és a kálium.

c) "Mezoelem": a kalcium, a magnézium, a nátrium és a kén.

d) "Mikroelem": a bór, a kobalt, a réz, a vas, a mangán, a molibdén és a cink, amely elemek nélkülözhetetlenek a növényi fejlődéshez olyan mennyiségekben, amely a makroelemek és mezoelemek mennyiségéhez képest csekély.

e) "Szervetlen műtrágya": olyan műtrágya, amiben a garantált tápanyagok kivonás vagy ipari jellegű fizikai és/vagy kémiai folyamatokkal nyert ásványi anyagok formájában vannak jelen. A kalcium-ciánamid, a karbamid, valamint annak vízpára-lecsapódás és asszociációs termékei, továbbá a kelát vagy komplex formájában jelen lévő mikroelemet tartalmazó műtrágyák hagyományosan a szervetlen műtrágyák közé tartoznak.

f) "Kelát formájában jelen lévő mikroelem": az I. melléklet E.3.1. szakaszában felsorolt szerves molekulák egyike által megkötött mikroelem.

g) "Komplex formájában jelen lévő mikroelem": az I. melléklet E.3.2. szakaszában felsorolt molekulák egyike által megkötött mikroelem.

h) "Műtrágyatípus": az I. mellékletben feltüntetettek szerinti, közös típus-megjelölésű műtrágyák.

i) "Egyszerű műtrágya": csak a makroelemek egyike tekintetében garantált tartalommal rendelkező nitrogén-, foszfor- vagy káliumműtrágya.

j) "Összetett műtrágya": a makroelemek közül legalább kettő tekintetében garantált tartalommal rendelkező, kémiai reakció útján vagy keveréssel, vagy a kettő kombinációjával előállított műtrágya.

k) "Komplex műtrágya": kémiai reakció, oldás vagy szilárd állapotában végzett granulálás útján nyert és legalább két makroelem tekintetében garantált tápanyagtartalommal rendelkező összetett műtrágya. Szilárd állapotában minden egyes granulátum tartalmazza a garantált összetételnek megfelelő összes tápanyagot.

l) "Műtrágyakeverék": több műtrágya száraz keverése útján, kémiai reakció nélkül nyert műtrágya.

m) "Levélműtrágya": a levélzetre való kijuttatásra alkalmas és a levélzet által felvehető formában lévő műtrágya.

n) "Folyékony műtrágya": szuszpenziós vagy oldott állapotú műtrágya.

o) "Műtrágyaoldat": szilárd szemcsétől mentes folyékony műtrágya.

p) "Műtrágya-szuszpenzió": kétfázisú műtrágya, amelynek folyadékfázisában szuszpendált szilárd szemcsék találhatók.

q) "Tápanyagok garantálása": tápanyagok meghatározott tűréshatárokon belül garantált mennyiségének feltüntetése, beleértve azok formáját és oldhatóságát.

r) "Garantált tartalom": a közösségi jogszabályokkal összhangban az EK-műtrágya címkéjén vagy a megfelelő kísérőokmányon feltüntetett elem vagy ilyen elem oxidjának tartalma.

s) "Tűréshatár": a tápanyagtartalom mért értékének a garantált tartalomtól való megengedett eltérése.

t) "Európai szabvány": a CEN (Európai Szabványügyi Bizottság) által kiadott és a Közösség által hivatalosan elismert szabványok, amelyekre történő hivatkozás az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában megjelent.

u) "Csomagolás": a műtrágya tárolására, védelmére, kezelésére és forgalmazására szolgáló lezárható tárolóedény, amelynek kapacitása nem haladja meg az 1000 kg-ot.

v) "Ömlesztett": nem az e rendeletben előírtak szerint kiszerelt műtrágya.

w) "Forgalomba hozatal": műtrágya értékesítése, visszterhesen vagy ingyenesen, valamint az értékesítés céljából végzett raktározás. A műtrágyának az Európai Közösség vámterületére való behozatala szintén forgalomba hozatalnak minősül.

x) "Gyártó": a műtrágya forgalomba hozataláért felelős természetes vagy jogi személy; különösen az előállító, az importőr, a saját számlájára működő csomagoló, vagy a műtrágya jellemzőit megváltoztató bármely személy szintén gyártónak minősül. Ennek ellenére, a műtrágya jellemzőit meg nem változtató forgalmazó nem minősül gyártónak.

II. FEJEZET

Forgalomba hozatal

3. cikk

EK-műtrágya

Az I. mellékletben felsorolt műtrágyatípusok közé tartozó és az e rendeletben megállapított feltételeknek megfelelő műtrágya "EK-műtrágya"-ként jelölhető meg.

Az "EK-műtrágya" megjelölés nem alkalmazható olyan műtrágyára, amely nem felel meg az e rendelet követelményeinek.

4. cikk

Közösségen belüli letelepedés

A gyártónak a Közösségen belül letelepedettnek kell lennie, és a gyártó felel az "EK-műtrágyának" az e rendelet rendelkezéseinek történő megfeleléséért.

5. cikk

Szabad forgalomba bocsátás

(1) A 15. cikk és más közösségi jogszabályok sérelme nélkül, a tagállamok – az összetételre, azonosításra, címkézésre vagy csomagolásra vonatkozó indokok és e rendelet más rendelkezései alapján – nem tiltják, korlátozzák, vagy akadályozzák az "EK-műtrágya" megjelölésű, és az e rendelet rendelkezéseinek megfelelő műtrágyák forgalomba hozatalát.

(2) Az e rendelettel összhangban "EK-műtrágya" megjelölésű műtrágyák a Közösségen belül szabadon forgalomba bocsáthatók.

6. cikk

Kötelezően feltüntetendő elemek

(1) A 9. cikk követelményeinek való megfelelés céljából, a tagállamok előírhatják a területükön forgalomba hozott műtrágyák nitrogén-, foszfor- és káliumtartalmának a következőképpen történő kifejezését:

a) nitrogén esetében kizárólag elemi formában (N); és vagy

b) foszfor és kálium esetében kizárólag elemi formában (P, K); vagy

c) foszfor és kálium esetében kizárólag oxidformában (P2O5, K2O); vagy

d) foszfor és kálium esetében elemi és oxidformában egyaránt.

Amennyiben a tagállamok azt a lehetőséget választják, hogy a foszfor- és a káliumtartalom elemi formában kerüljön kifejezésre, akkor a mellékletekben oxidformában megadott valamennyi hivatkozást elemi formában kell érteni, és a megfelelő számértékeket a következő tényezők alkalmazásával kell átszámítani:

a) foszfor (P) = foszfor-pentoxid (P2O5) × 0,436;

b) kálium (K) = kálium-oxid (K2O) × 0,830.

(2) A tagállamok előírhatják a területükön forgalomba hozott, mezoelem tartalmú műtrágyák és – a 17. cikk feltételeinek teljesülése esetén – makroelem tartalmú műtrágyák kalcium-, magnézium-, nátrium- és kéntartalmának a következőképpen történő kifejezését:

a) oxidformában (CaO, MgO, Na2O, SO3); vagy

b) elemi formában (Ca, Mg, Na, S); vagy

c) mindkét formában.

A kalcium-oxid, magnézium-oxid, nátrium-oxid és kén-trioxid tartalmak kalcium-, magnézium-, nátrium- és kéntartalommá történő átszámítása a következő tényezők alkalmazásával történik:

a) kalcium (Ca) = kalcium-oxid (CaO) × 0,715;

b) magnézium (Mg) = magnézium-oxid (MgO) × 0,603;

c) nátrium (Na) = nátrium-oxid (Na2O) × 0,742;

d) kén (S) = kén-trioxid (SO3) × 0,400.

A kiszámított oxid- vagy elemi tartalom esetében, a garantált mennyiségre vonatkozó számot a legközelebbi tizedes értékre kell kerekíteni.

(3) A tagállamok nem akadályozzák meg az (1) és (2) bekezdésben említett mindkét formában címkézett "EK-műtrágyák" forgalomba hozatalát.

(4) Az I. melléklet A., B., C. és D. szakaszában felsorolt műtrágyatípusok közé tartozó EK-műtrágyák bór, kobalt, réz, vas, mangán, molibdén vagy cink mikroelem tartalma közül egyet vagy többet is garantálni kell a következő feltételek teljesülése esetén:

a) a mikroelemek hozzáadására legalább az I. melléklet E.2.2 és E.2.3 szakaszában meghatározott minimális mennyiségben kerül sor;

b) az EK-műtrágya továbbra is megfelel az I. melléklet A., B., C. és D. szakaszában meghatározott követelményeknek.

(5) Amennyiben a mikroelemek szokásos összetevői a műtrágya makroelemekkel (N, P, K) és mezoelemekkel (Ca, Mg, Na, S) való ellátására szánt alapanyagoknak, akkor mennyiségük garantálható, feltéve, hogy legalább az I. melléklet E.2.2 és E.2.3 szakaszában meghatározott minimális mennyiségben jelen vannak.

(6) A mikroelem tartalmat a következő módon kell garantálni:

a) az I. melléklet E.1 szakaszában felsorolt műtrágyatípusok közé tartozó műtrágya esetében, az említett szakasz 6. oszlopában megállapított követelményekkel összhangban;

b) az a) pontban említett műtrágyák legalább két különböző mikroelemet tartalmazó és az I. melléklet E.2.1 szakasza követelményeinek megfelelő keverékei, és az I. melléklet A., B., C. és D. szakaszában felsorolt műtrágyatípusok közé tartozó műtrágya esetében, a következők feltüntetésével:

i. a műtrágya tömegszázalékában kifejezett összes tartalom;

ii. a műtrágya tömegszázalékában kifejezett vízoldható tartalom, amennyiben a vízoldható tartalom legalább a teljes tartalom felével egyenlő.

Amennyiben a mikroelem teljes mértékben vízoldható, csak a vízoldható tartalmat garantálják.

Amennyiben a mikroelem kémiai úton valamely szerves molekulához kötött, a műtrágyában jelen lévő mikroelem tartalmat közvetlenül a vízoldható tartalom után a termék tömegszázalékában garantálják, amelyet – az I. melléklet E.3 szakaszában megállapítottak szerint – a szerves molekula nevével együtt a "kelátképző" vagy a "komplexképző" kifejezés követ. A szerves molekula neve helyett nevének kezdőbetűi is megadhatók.

7. cikk

Azonosítás

(1) A gyártó az EK-műtrágyákat a 9. cikkben felsorolt azonosító jelölésekkel látja el.

(2) Ha a műtrágya csomagolva van, az azonosító jelöléseket a csomagoláson vagy az ahhoz rögzített címkén tüntetik fel. Ömlesztett műtrágya esetén az azonosító jelöléseket a kísérőokmányokon tüntetik fel.

8. cikk

Nyomon követhetőség

A 26. cikk (3) bekezdésének sérelme nélkül, a gyártó – az EK-műtrágyák nyomon követhetőségének biztosítása érdekében – nyilvántartást vezet a műtrágyák eredetéről. E nyilvántartásokat vizsgálat céljából a tagállamok számára hozzáférhetővé kell tenni mindaddig, amíg a műtrágya forgalomban van, továbbá a forgalmazás befejezését követő 2 éves időtartamig.

9. cikk

Jelölések

(1) Az egyéb közösségi szabályok sérelme nélkül, a 7. cikkben említett csomagoláson, címkéken és kísérőokmányokon az alábbi jelöléseknek szerepelnek:

a) Kötelező azonosítás

- az "EK-MŰTRÁGYA" felirat nagybetűvel,

- a műtrágya típusának megjelölése – ha van ilyen – az I. mellékletben megállapítottak szerint,

- műtrágyakeverék esetében a típusmegjelölést követően a "keverék" szó,

- a 19., a 21. vagy a 23. cikkben meghatározott kiegészítő jelölések,

- az egyes tápanyagokat mind szóval, mind a megfelelő vegyjellel fel kell tüntetni, pl.: nitrogén (N), foszfor (P), foszfor-pentoxid (P2O5), kálium (K), kálium-oxid (K2O), kalcium (Ca), kalcium-oxid (CaO), magnézium (Mg), magnézium-oxid (MgO), nátrium (Na), nátrium-oxid (Na2O), kén (S), kén-trioxid (SO3), bór (B), réz (Cu), kobalt (Co), vas (Fe), mangán (Mn), molibdén (Mo) és cink (Zn),

- amennyiben a műtrágya olyan mikroelemeket tartalmaz, amelyek valamelyike vagy mindegyike kémiai úton valamely szerves molekulához kötött, a mikroelem nevét az alábbi minőségjelzők egyikének kell követnie:

i. "kelátképző: …" (a kelátképző reagens neve vagy annak az I. melléklet E.3.1 szakaszában meghatározott rövidítése);

ii. "komplexképző: …" (a komplexképző reagens neve az I. melléklet E.3.2 szakaszában meghatározottak szerint),

- a műtrágyában megtalálható mikroelemek, vegyjelük betűrendes felsorolásával: B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn,

- az I. melléklet E.1 és E.2 szakaszában felsorolt termékek esetében a különleges felhasználási utasítások,

- a folyékony műtrágyák tömegben kifejezett mennyisége. A folyékony műtrágyák mennyisége – választás szerint – térfogatban vagy tömeg/térfogat arányban (kilogramm/hektoliter vagy gramm/liter) is kifejezhető,

- nettó vagy bruttó tömeg, és folyékony műtrágyák esetében – választás szerint – térfogat. Ha a bruttó tömeget adják meg, a tára tömegét is fel kell tüntetni,

- a gyártó neve vagy kereskedelmi neve, és címe.

b) Szabadon választható azonosítások

- az I. mellékletben felsoroltak szerint,

- a tárolásra és a kezelésre vonatkozó utasítások, valamint – az I. melléklet E.1 és E.2 szakaszában nem említett műtrágyák esetében – a műtrágyák felhasználására vonatkozó különleges utasítások,

- azon talaj- és termesztési feltételeknek megfelelő dózisarányokra és felhasználási feltételekre vonatkozó jelölések, amelyek szerint a műtrágyát felhasználják,

- a gyártó védjegye és a termék kereskedelmi megjelölése.

A b) pontban említett jelölések nem állhatnak ellentétben az a) pontban említettekkel, és egyértelműen el kell különülniük azoktól.

(2) Az (1) bekezdésben említett összes jelölést egyértelműen el kell különíteni a csomagoláson, a címkén vagy a kísérőokmányon feltüntetett valamennyi egyéb információtól.

(3) Folyékony műtrágyák csak akkor hozhatók forgalomba, ha a gyártó megfelelő, különösen a tárolási hőmérsékletre és a tárolás során bekövetkező balesetek megelőzésére kiterjedő kiegészítő utasításokkal szolgál.

(4) Az e cikk alkalmazására vonatkozó részletes szabályokat a 32. cikk (2) bekezdésében említett eljárás szerint fogadják el.

10. cikk

Címkézés

(1) A 9. cikkben említett adatokat feltüntető címkéket, illetve a csomagolásra nyomtatott jelöléseket feltűnően kell elhelyezni. A címkét a csomagoláshoz vagy a termék lezárására használt más rendszerhez kell erősíteni. Ha e rendszer plombát is tartalmaz, fel kell tüntetni azon a csomagolást végző nevét vagy jelölését.

(2) Az (1) bekezdésben említett jelöléseknek mindvégig letörölhetetlennek és jól olvashatónak kell lenniük.

(3) A 7. cikk (2) bekezdésének második mondatában említett ömlesztett műtrágyák esetében, az árukat az azonosító jelöléseket tartalmazó okmányok egy példányának kell kísérnie, és azt vizsgálat céljából rendelkezésre kell bocsátani.

11. cikk

Nyelvek

A címkét, a csomagoláson feltüntetett jelöléseket és a kísérőokmányokat legalább annak a tagállamnak a nemzeti nyelvén vagy nyelvein kell kiállítani, ahol az EK-műtrágya forgalomba kerül.

12. cikk

Csomagolás

Csomagolt EK-műtrágyák esetében, a csomagolást olyan módon, illetve olyan szerkezettel kell lezárni, hogy kinyitásakor a lezárás, a lezáró plomba vagy maga a csomagolás helyrehozhatatlanul megsérüljön. Szelepes zsák használata megengedett.

13. cikk

Tűréshatárok

(1) Az EK-műtrágyák tápanyagtartalmának meg kell felelnie a II. mellékletben megállapított tűréshatároknak, amelyek célja a gyártásban, a mintavételben és az elemzésben előforduló különbségek megengedése.

(2) A gyártó nem használhatja ki rendszeresen a II. mellékletben megadott tűréshatárokat.

(3) Az I. mellékletben meghatározott minimális és maximális tartalom tekintetében nem engedélyezhető tűréshatár.

14. cikk

A műtrágyára vonatkozó követelmények

Egy adott műtrágyatípus csak akkor vehető fel az I. mellékletbe, ha:

a) hatékony módon szolgáltat tápanyagokat;

b) megfelelő mintavételi, elemzési és – szükség esetén – vizsgálati módszerek állnak rendelkezésre;

c) rendes felhasználási feltételek mellett nincs káros hatással az emberi, állati vagy növényi egészségre, vagy a környezetre.

15. cikk

Védzáradék

(1) Ha egy tagállam megalapozottan feltételezi, hogy valamely EK-műtrágya – annak ellenére, hogy az megfelel az e rendelet követelményeinek – veszélyt jelent a biztonságra, az emberi, állati vagy növényi egészségre vagy a környezetre, a területén átmenetileg betilthatja vagy különleges feltételekhez kötheti az adott műtrágya forgalomba hozatalát. Erről – döntését indokolva – haladéktalanul értesíti a többi tagállamot és a Bizottságot.

(2) A Bizottság a 32. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban az információ kézhezvételétől számított 90 napon belül határozatot fogad el.

(3) E rendelet rendelkezései nem zárják ki, hogy a Bizottság vagy az érintett tagállam közbiztonsági okok alapján az EK-műtrágyák forgalomba hozatalának tilalmára, korlátozására vagy megakadályozására vonatkozó indokolt intézkedéseket hozzon.

II. CÍM

AZ EGYES MŰTRÁGYA-TÍPUSOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

1. FEJEZET

Makroelem tartalmú szervetlen műtrágyák

16. cikk

Alkalmazási kör

Ezt a fejezetet az I. melléklet A., B., C., E.2.2 vagy E.2.3 szakaszában meghatározott minimális tápanyagtartalommal rendelkező makroelem tartalmú szervetlen, szilárd vagy folyékony, egyszerű vagy összetett műtrágyákra – beleértve a mezoelemet és/vagy mikroelemet is tartalmazó műtrágyákat – kell alkalmazni.

17. cikk

Makroelem tartalmú műtrágyák mezoelem tartalmának garantálása

Az I. melléklet A., B. és C. szakaszában felsorolt műtrágyatípusok közé tartozó EK-műtrágyák kalcium-, magnézium-, nátrium- és kéntartalma garantálható, feltéve, hogy legalább az alábbi minimális mennyiségben jelen vannak az érintett elemek:

a) 2 % kalcium-oxid (CaO), azaz 1,4 % Ca;

b) 2 % magnézium-oxid (MgO), azaz 1,2 % Mg;

c) 3 % nátrium-oxid (Na2O), azaz 2,2 % Na;

d) 5 % kén-trioxid (SO3), azaz 2 % S.

Ebben az esetben a típusmegjelölés mellett feltüntetik a 19. cikk (2) bekezdésének ii. pontjában meghatározott kiegészítő jelölést.

18. cikk

Kalcium, magnézium, nátrium és kén

(1) Az I. melléklet A., B. és C. szakaszában felsorolt műtrágyák magnézium-, nátrium- és kéntartalmának garantálása a következő módok egyikén fejezhető ki:

a) a műtrágya tömegszázalékában kifejezett összes tartalom;

b) a műtrágya tömegszázalékában kifejezett összes tartalom és vízoldható tartalom, amennyiben a vízoldható tartalom legalább az összes tartalom egynegyed része;

c) amennyiben az adott elem teljes mértékben vízoldható, csak a tömegszázalékban kifejezett vízoldható tartalmat garantálják.

(2) Ha az I. melléklet másként nem rendelkezik, a kalciumtartalmat csak abban az esetben garantálják, ha az vízoldható, és azt a műtrágya tömegszázalékában fejezik ki.

19. cikk

Azonosítás

(1) A 9. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett kötelező azonosító jelölések mellett az e cikk (2), (3), (4), (5) és (6) bekezdésében megállapított jelöléseket tüntetik fel.

(2) Az összetett műtrágyák típusmegjelölését követően az alábbiakat tüntetik fel:

i. A garantált mezoelemek vegyjele zárójelben, a makroelemek vegyjele után.

ii. A makroelem tartalmat jelölő számok. A garantált mezoelem tartalmat zárójelben, a makroelem tartalom után tüntetik fel.

(3) A műtrágya típusmegjelölését csak a makro- és a mezoelem tartalmat jelölő számok követik.

(4) Mikroelem tartalom garantálása esetén feltüntetik a "mikroelemekkel dúsított" szavakat vagy – hasonló kifejezés formájában – a jelen lévő mikroelem vagy mikroelemek nevét, valamint vegyjelét.

(5) A garantált makro-, illetve mezoelem tartalmat tömegszázalékban, egész számként vagy – szükség esetén, amennyiben létezik megfelelő elemzési módszer – egy tizedes jegy pontossággal adják meg.

Egynél több garantált tápanyagot tartalmazó műtrágyák esetén, a makroelemeket: N, P2O5 és/vagy P, K2O és/vagy K, a mezoelemeket: CaO és/vagy Ca, MgO és/vagy Mg, Na2O és/vagy Na, SO3 és/vagy S sorrendben adják meg.

A garantált mikroelem tartalom tekintetében megadják minden egyes mikroelem nevét és vegyjelét, feltüntetve tömegszázalékukat is az I. melléklet E.2.2 és E.2.3 szakaszában meghatározottak és az oldhatóság szerint.

(6) A tápanyagok formáját és oldhatóságát szintén a műtrágya tömegszázalékában kell kifejezni, kivéve, ha az I. melléklet kifejezetten úgy rendelkezik, hogy az adott tápanyagtartalmat másképpen fejezzék ki.

A tizedes jegyek száma egy, kivéve a mikroelemeket, amelyek tekintetében az I. melléklet E.2.2 és E.2.3 szakaszában meghatározottak szerint kell eljárni.

II. FEJEZET

Mezoelem tartalmú szervetlen műtrágyák

20. cikk

Alkalmazási kör

Ezt a fejezetet az I. melléklet D., E.2.2 és E.2.3 szakaszában meghatározott minimális tápanyagtartalommal rendelkező mezoelem tartalmú szervetlen, szilárd vagy folyékony műtrágyákra – beleértve a mikroelemet is tartalmazó műtrágyákat – kell alkalmazni.

21. cikk

Azonosítás

(1) A 9. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett kötelező azonosító jelölések mellett az e cikk (2), (3), (4), és (5) bekezdésében megállapított jelöléseket tüntetik fel.

(2) Mikroelem tartalom garantálása esetén feltüntetik a "mikroelemekkel dúsított" szavakat vagy – hasonló kifejezés formájában – a jelen lévő mikroelem vagy mikroelemek nevét, valamint vegyjelét.

(3) A garantált mezoelem tartalmat tömegszázalékban, egész számként vagy – szükség esetén, amennyiben létezik megfelelő elemzési módszer – egy tizedes jegy pontossággal adják meg.

Egynél több mezoelem jelenléte esetén, azok sorrendje a következő:

CaO és/vagy Ca, MgO és/vagy Mg, Na2O és/vagy Na, SO3 és/vagy S.

A garantált mikroelem tartalom tekintetében megadják minden egyes mikroelem nevét és vegyjelét, feltüntetve tömegszázalékukat is az I. melléklet E.2.2 és E.2.3 szakaszában meghatározottak és az oldhatóság szerint.

(4) A tápanyagok formáját és oldhatóságát szintén a műtrágya tömegszázalékában fejezik ki, kivéve, ha az I. melléklet kifejezetten úgy rendelkezik, hogy az adott tápanyagtartalmat másképpen fejezzék ki.

A tizedes jegyek száma egy, kivéve a mikroelemeket, amelyek tekintetében az I. melléklet E.2.2 és E.2.3 szakaszában meghatározottak szerint kell eljárni.

(5) Ha az I. melléklet másként nem rendelkezik, a kalciumtartalmat csak abban az esetben garantálják, ha az vízoldható, és azt a műtrágya tömegszázalékában fejezik ki.

III. FEJEZET

Mikroelem tartalmú szervetlen műtrágyák

22. cikk

Alkalmazási kör

Ezt a fejezetet az I. melléklet E.1 és E.2.1 szakaszában meghatározott minimális tápanyagtartalommal rendelkező mikroelem tartalmú szervetlen, szilárd vagy folyékony műtrágyákra kell alkalmazni.

23. cikk

Azonosítás

(1) A 9. cikk (1) bekezdésének a) pontjában említett kötelező azonosító jelölések mellett az e cikk (2), (3), (4), és (5) bekezdésében megállapított jelöléseket tüntetik fel.

(2) Egynél több mikroelemet tartalmazó műtrágya esetén, a "mikroelem-keverék" típusmegjelölés után megadják a jelen lévő mikroelemek nevét és vegyjelét.

(3) Az egyetlen mikroelemet tartalmazó műtrágyák esetében (az I. melléklet E.1 szakasza), a garantált mikroelem tartalmat tömegszázalékban adják meg, egész számmal vagy – szükség esetén – egy tizedes jegy pontossággal.

(4) A mikroelemek formáját és oldhatóságát szintén a műtrágya tömegszázalékában fejezik ki, kivéve, ha az I. melléklet kifejezetten úgy rendelkezik, hogy az adott tápanyagtartalmat más módon fejezzék ki.

Mikroelemek esetében a tizedes jegyek száma tekintetében az I. melléklet E.2.1 szakaszában meghatározottak szerint kell eljárni.

(5) A kötelező vagy a választható jelölések alatt az I. melléklet E.1 és E.2.1 szakaszában szereplő termékek esetében az alábbi szöveget tüntetik fel a címkén és a kísérőokmányokon:

"Csak kifejezetten szükséges esetben használandó. A megfelelő dózis túllépése tilos."

24. cikk

Csomagolás

Az e fejezet rendelkezéseinek hatálya alá tartozó EK-műtrágyákat csomagolva kell forgalomba hozni.

IV. FEJEZET

Magas nitrogéntartalmú ammónium-nitrát műtrágyák

25. cikk

Alkalmazási kör

E fejezet alkalmazásában az egyszerű vagy összetett, magas nitrogéntartalmú ammónium-nitrát műtrágya a műtrágyaként való felhasználás céljából előállított és az ammónium-nitrátra vetítve több mint 28 tömegszázalék nitrogént tartalmazó ammónium-nitrát alapú termék.

Ez a műtrágyatípus tartalmazhat szervetlen vagy inert anyagokat.

Az e típusba tartozó műtrágyák előállítása során felhasznált anyagok nem fokozhatják a műtrágya hőérzékenységét vagy robbanékonyságát.

26. cikk

Biztonsági intézkedések és ellenőrzések

(1) A gyártó biztosítja, hogy a magas nitrogéntartalmú egyszerű ammónium-nitrát műtrágyák megfelelnek a III. melléklet 1. szakaszában foglalt rendelkezéseknek.

(2) A magas nitrogéntartalmú egyszerű ammónium-nitrát műtrágyák e fejezetben előírt hatósági ellenőrzés céljából végzett ellenőrzését, elemzését és vizsgálatát a III. melléklet 3. szakaszában leírt módszerekkel összhangban végzik el.

(3) A gyártó által forgalomba hozott magas nitrogéntartalmú ammónium-nitrát EK-műtrágyák nyomon követhetőségének biztosítása érdekében, a gyártó nyilvántartást vezet a műtrágyát és annak fő összetevőit előállító telephelyek nevéről és címéről, valamint az ott dolgozó személyekről. E nyilvántartásokat vizsgálat céljából a tagállamok rendelkezésére kell tartani mindaddig, amíg a műtrágya forgalomban van, továbbá a forgalomból való kivonását követő 2 éves időtartamig.

27. cikk

Robbanékonysági vizsgálat

A 26. cikkben említett intézkedések sérelme nélkül, a gyártó biztosítja, hogy az általa forgalomba hozott, valamennyi típusú magas nitrogéntartalmú ammónium-nitrát EK-műtrágyát alávetették az e rendelet III. mellékletének 2., 3. (3. szakasz, 1. módszer) és 4. szakaszában leírt robbanékonysági vizsgálatnak. E vizsgálatot a 30. cikk (1) bekezdésében vagy a 33. cikk (1) bekezdésében említett jóváhagyott laboratóriumok valamelyikében végzik el. A gyártók legalább 5 nappal a műtrágya forgalomba hozatala előtt, illetve – behozatal esetében – legalább 5 nappal a műtrágyának az Európai Közösség határára való érkezése előtt benyújtja a vizsgálat eredményét az érintett tagállam illetékes hatóságának. Ezt követően a gyártó továbbra is garantálja, hogy valamennyi forgalomba hozott műtrágyaszállítmány megfelel a fenti vizsgálat követelményeinek.

28. cikk

Csomagolás

Magas nitrogéntartalmú ammónium-nitrát műtrágya csak csomagolt formában bocsátható a végső felhasználó rendelkezésére.

III. CÍM

MŰTRÁGYÁK MEGFELELŐSÉGÉRTÉKELÉSE

29. cikk

Ellenőrző intézkedések

(1) A tagállamok hatósági ellenőrző intézkedéseknek vethetik alá az "EK-műtrágya" megjelölésű műtrágyákat az e rendeletnek való megfelelőségük igazolása céljából.

A tagállamok az ilyen ellenőrző intézkedésekhez szükséges vizsgálatok költségeit nem meghaladó mértékű díjat számíthatnak fel, azonban a gyártók nem kötelezhetők arra, hogy megismételjék a vizsgálatokat vagy fizessenek az ismételt vizsgálatokért, amennyiben az első vizsgálatot a 30. cikk követelményeinek megfelelő laboratórium végezte, és a vizsgálat az adott műtrágya megfelelőségét mutatta.

(2) A tagállamok biztosítják, hogy az I. mellékletben felsorolt műtrágyatípusok közé tartozó EK-műtrágyák hatósági ellenőrzés céljából végzett mintavételét és elemzését a III. és IV. mellékletben leírt módszerekkel összhangban végzik el.

(3) Az e rendeletnek a műtrágyatípusoknak, és a garantált tápanyagtartalomnak és/vagy az ilyen tápanyagok formája és oldhatósága szerint kifejezett garantált tartalomnak való megfelelőség tekintetében történő betartása hatósági vizsgálatokkal, kizárólag a III. és IV. melléklettel összhangban kialakított mintavételi és elemzési módszerek alkalmazásával, és a II. mellékletben meghatározott tűréshatárok figyelembevételével igazolható.

(4) A mérési, mintavételi és elemzési módszerek kiigazítása és korszerűsítése a 32. cikk (2) bekezdésében említett eljárással történik, és – lehetőség szerint – európai szabványokon alapul. Ugyanezen eljárást kell alkalmazni az e cikkben, valamint az e rendelet 8., 26. és 27. cikkében előírt ellenőrző intézkedések meghatározásához szükséges végrehajtási szabályok elfogadására. E szabályok kitérnek különösen a vizsgálatok megismétlésének gyakoriságára, valamint a forgalomba hozott műtrágya és a vizsgálatnak alávetett műtrágya azonosságát biztosító intézkedésekre.

30. cikk

Laboratóriumok

(1) A tagállamok értesítik a Bizottságot a területükön jóváhagyott, az EK-műtrágyák e rendelet követelményei szerinti megfelelőségének ellenőrzéséhez szükséges szolgáltatások nyújtására illetékes laboratóriumok jegyzékét. E laboratóriumoknak meg kell felelniük az V. melléklet B. szakaszában említett előírásoknak. Az értesítést 2004. június 11-ig, illetve az egyes további módosítások alkalmával teszik meg.

(2) A Bizottság a jóváhagyott laboratóriumok jegyzékét az Európai Unió Hivatalos Lapjában teszi közzé.

(3) Amennyiben egy tagállam megalapozottan feltételezi, hogy valamely jóváhagyott laboratórium nem felel meg az (1) bekezdésben említett előírásoknak, felveti a kérdést a 32. cikkben említett bizottságban. Ha a bizottság egyetért abban, hogy az adott laboratórium nem felel meg az előírásoknak, a Bizottság törli a laboratórium nevét a (2) bekezdésben említett jegyzékből.

(4) A Bizottság – a 32. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban – az információ kézhezvételétől számított 90 napon belül a kérdésben határozatot fogad el.

(5) A Bizottság a módosított jegyzéket az Európai Unió Hivatalos Lapjában teszi közzé

IV. CÍM

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET

A mellékletek kiigazítása

31. cikk

Új EK-műtrágyák

(1) Új műtrágyatípusnak az e rendelet I. mellékletébe való felvételét a 32. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban fogadják el.

(2) Az új műtrágyatípusnak az I. mellékletbe való felvételét javasolni kívánó gyártónak vagy képviselőjének e célból műszaki dokumentációt kell összeállítania az V. melléklet A. szakaszában említett műszaki dokumentumok figyelembevételével.

(3) A mellékletek műszaki fejlődéshez való igazításához szükséges módosításokat a 32. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban fogadják el.

32. cikk

A bizottsági eljárás

(1) A Bizottság munkáját egy bizottság segíti.

(2) E bekezdésre való hivatkozás esetén, az 1999/468/EK határozat 5. és 7. cikkét kell alkalmazni, az említett határozat 8. cikkének rendelkezésére is figyelemmel.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott időtartamot három hónapban állapítják meg.

(3) A bizottság elfogadja eljárási szabályzatát.

II. FEJEZET

Átmeneti rendelkezések

33. cikk

Illetékes laboratóriumok

(1) A 30. cikk (1) bekezdése rendelkezéseinek sérelme nélkül, a tagállamok egy 2007. december 11-ig tartó átmeneti időszak során továbbra is alkalmazhatják az EK-műtrágyák e rendelet követelményeinek való megfelelőségének ellenőrzéséhez szükséges szolgáltatások nyújtására illetékes laboratóriumok engedélyezésére vonatkozó nemzeti rendelkezéseiket.

(2) A tagállamok értesítik a Bizottságot e laboratóriumok jegyzékét, megadva egyúttal az engedélyezési rendszerükre vonatkozó adatokat. Az értesítést 2004. június 11-ig, illetve az egyes további módosítások alkalmával teszik meg.

34. cikk

Csomagolás és címkézés

A 35. cikk (1) bekezdése ellenére, a korábbi irányelvekben az EK-műtrágyák tekintetében meghatározott jelölések, csomagolások, címkék és kísérőokmányok 2005. június 11-ig alkalmazhatók.

III. FEJEZET

Záró rendelkezések

35. cikk

Hatályon kívül helyezett irányelvek

(1) A 76/116/EGK, a 77/535/EGK, a 80/876/EGK és a 87/94/EGK irányelv hatályát veszti.

(2) A hatályon kívül helyezett irányelvekre tett hivatkozásokat az e rendeletre tett hivatkozásként kell értelmezni. Különösen, a 76/116/EGK irányelv 7. cikkétől való – a Szerződés 95. cikkének (6) bekezdése alapján a Bizottság által engedélyezett – eltérések az e rendelet 5. cikkétől való eltérésként értelmezendők, és az e rendelet hatálybalépésére való tekintet nélkül továbbra is kifejtik hatásukat. A 36. cikk szerinti szankciók elfogadásáig a tagállamok továbbra is alkalmazhatják az (1) bekezdésben említett irányelvek nemzeti végrehajtási szabályai megsértésére vonatkozó szankciókat.

36. cikk

Szankciók

A tagállamok megállapítják az e rendelkezés rendelkezéseinek megsértése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó szabályokat, és minden szükséges intézkedést megtesznek azok végrehajtásának biztosítása érdekében. Az előírt szankcióknak hatékonynak, arányosnak és visszatartó erejűnek kell lenniük.

37. cikk

Nemzeti rendelkezések

A tagállamok 2005. június 11-ig közlik a Bizottsággal az e rendelet 6. cikkének (1) bekezdése, 6. cikkének (2) bekezdése, 29. cikkének (1) bekezdése és 36. cikke alapján elfogadott nemzeti rendelkezéseiket, és haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot valamennyi ezeket érintő későbbi módosításról.

38. cikk

Hatálybalépés

Ez a rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba, a 8. cikk és a 26. cikk (3) bekezdésének kivételével, amelyek 2005. június 11-én lépnek hatályba.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban.

Kelt Luxembourgban, 2003. október 13-án.

az Európai Parlament részéről

az elnök

P. Cox

a Tanács részéről

az elnök

G. Alemanno

[1] HL C 51. E, 2002.2.26., 1. o. és HL C 227. E, 2002.9.24., 503. o.

[2] HL C 80., 2002.4.3., 6. o.

[3] Az Európai Parlament 2002. április 10-i véleménye (HL C 127. E, 2002.5.29., 160. o.), a Tanács 2003. április 14-i közös álláspontja (HL C 153. E, 2003.7.1., 56. o.) és az Európai Parlament 2003. szeptember 2-i határozata (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

[4] HL L 24., 1976.1.30., 21. o. A legutóbb a 98/97/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 18., 1999.1.23., 60. o.) módosított irányelv.

[5] HL L 250., 1980.9.23., 7. o. A 97/63/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 335., 1997.12.6., 15. o.) módosított irányelv.

[6] HL L 38., 1987.2.7., 1. o. A 88/126/EGK irányelvvel (HL L 63., 1988.3.9., 12. o.) módosított irányelv.

[7] HL L 213., 1977.8.22., 1. o. A legutóbb a 95/8/EK irányelvvel (HL L 86., 1995.4.20., 41. o.) módosított irányelv.

[8] HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

--------------------------------------------------

TARTALOMJEGYZÉK

I. MELLÉKLET - EK-MŰTRÁGYATÍPUSOK JEGYZÉKE …

A. Makroelem tartalmú szervetlen, egyszerű műtrágyák …

A.1. Nitrogénműtrágyák …

A.2. Foszfátműtrágyák …

A.3. Káliumműtrágyák …

B. Makroelem tartalmú szervetlen, összetett műtrágyák …

B.1. NPK-műtrágyák …

B.2. NP-műtrágyák …

B.3. NK-műtrágyák …

B.4. PK-műtrágyák …

C. Szervetlen folyékony műtrágyák …

C.1. Egyszerű folyékony műtrágyák …

C.2. Összetett folyékony műtrágyák …

D. Szervetlen, mezoelem tartalmú műtrágyák …

E. Szervetlen, mikroelem tartalmú műtrágyák …

E.1. Egyetlen mikroelemet tartalmazó műtrágyák…

E.1.1. Bór …

E.1.2. Kobalt …

E.1.3. Réz …

E.1.4. Vas …

E.1.5. Mangán …

E.1.6. Molibdén …

E.1.7. Cink …

E.2. A műtrágyák minimális mikroelem tartalma, a műtrágya tömegszázalékában kifejezve …

E.3. A mikroelemekhez engedélyezett kelát-, illetve komplexképző szerves reagensek jegyzéke …

II. MELLÉKLET - TŰRÉSHATÁROK …

1. Makroelem tartalmú szervetlen egyszerű műtrágyák – tömegszázalék abszolút értéke N, P2O5, K2O, MgO és Cl formájában kifejezve …

2. Makroelem tartalmú szervetlen összetett műtrágyák…

3. A műtrágyák mezoelem tartalma …

4. A műtrágyák mikroelem tartalma …

III. MELLÉKLET - A MAGAS NITROGÉNTARTALMÚ AMMÓNIUM-NITRÁT MŰTRÁGYÁKRA VONATKOZÓ TECHNIKAI RENDELKEZÉSEK …

1. A magas nitrogéntartalmú egyszerű ammónium-nitrát műtrágyák jellemzői és határértékei…

2. A magas nitrogéntartalmú ammónium-nitrát műtrágyákra vonatkozóan előírt robbantási vizsgálat leírása …

3. A III-1. és a III-2. mellékletben meghatározott határértékeknek való megfelelés ellenőrzési módszerei …

4. A robbanóképesség meghatározása …

IV. MELLÉKLET - MINTAVÉTELI ÉS ELEMZÉSI MÓDSZEREK …

A. MINTAVÉTELI ELJÁRÁS MŰTRÁGYÁK ELLENŐRZÉSÉHEZ …

1. Cél és alkalmazási terület …

2. Hatósági mintavevők …

3. Fogalommeghatározások …

4. Felszerelés …

5. Mennyiségi követelmények …

6. A minták vételére, elkészítésére és csomagolására vonatkozó utasítások …

7. A végső minta csomagolása …

8. Mintavételi jegyzőkönyv …

9. A minták rendeletetési helye…

B. MŰTRÁGYÁK VIZSGÁLATI MÓDSZEREI …

Általános észrevételek …

A műtrágyák elemzési módszereire vonatkozó általános rendelkezések …

1. módszer Minta előkészítése vizsgálathoz …

2. módszer Nitrogén …

2.1. módszer Az ammónianitrogén meghatározása …

2.2.módszerek Nitrát- és ammónianitrogén meghatározása …

2.2.1. módszer A nitrát- és ammónianitrogén meghatározása Ulsch-módszerrel …

2.2.2. módszer A nitrát-nitrogén és az ammónianitrogén meghatározása Arnd-módszerrel…

2.2.3. módszer A nitrát-nitrogén és az ammónianitrogén meghatározása Devarda-módszerrel …

2.3. módszer Az összes nitrogéntartalom meghatározása …

2.3.1. módszer Az összes nitrogéntartalom meghatározása nitrátmentes kalcium-ciánamidban …

2.3.2. módszer Az összes nitrogén meghatározása nitráttartalmú kalcium-ciánamidban …

2.3.3. módszer Az összes nitrogéntartalom meghatározása karbamidban …

2.4. módszer Ciánamid-nitrogén meghatározása …

2.5. módszer Karbamid biuret tartalmának spektrofotometriás meghatározása …

2.6. módszerek Különböző nitrogénformák meghatározása azonos mintában …

2.6.1. módszer Különböző nitrogénformák meghatározása a nitrogént nitrát-, ammónia-, karbamid- és ciánamid-nitrogén formájában tartalmazó műtrágyából vett azonos mintában…

2.6.2. módszer Különböző nitrogénformák meghatározása a nitrogént csak nitrát-, ammónia-és karbamid-nitrogén formájában tartalmazó műtrágyákban …

3. módszerek Foszfor …

3.1. módszerek Extrakciós módszerek …

3.1.1. módszer Ásványi savakban oldható foszfor kivonása …

3.1.2. módszer 2 %-os hangyasavban (20 g/liter) oldható foszfor kivonása …

3.1.3. módszer 2 %-os citromsavban (20 g/liter) oldható foszfor kivonása…

3.1.4. módszer Semleges ammónium-citrátban oldható foszfor kivonása …

3.1.5. módszerek Kivonás lúgos ammónium-citráttal …

3.1.5.1. módszer Oldható foszfor kivonása Petermann-módszerrel, 65 °C hőmérsékleten …

3.1.5.2. módszer Oldható foszfor kivonása Petermann-módszerrel, szobahőmérsékleten …

3.1.5.3. módszer Joulie-féle lúgos ammónium-citrátban oldható foszfor kivonása …

3.1.6. módszer Vízoldható foszfor kivonása …

3.2. módszer A kivont foszfor meghatározása (Gravimetriás módszer kinolin - foszfomolibdáttal) …

4. módszer Kálium …

4.1. módszer A vízoldható káliumtartalom meghatározása …

5. módszer …

6. módszer Klór …

6.1. módszer Kloridok meghatározása szerves anyagok hiányában …

7. módszerek Az őrlés finomsága …

7.1. módszer Az őrlés finomságának meghatározása (száraz szárítás) …

7.2. módszer Lágy természetes foszfátok őrlési finomságának meghatározása …

8. módszerek Mezoelemek …

8.1. módszer Az összes kalcium, összes magnézium, összes nátrium és a szulfát formájában jelen lévő összes kén kivonása …

8.2. módszer A különböző formákban jelen lévő összes kén kivonása …

8.3. módszer A vízoldható kalcium, magnézium, nátrium és (a szulfát formájában jelen lévő) kén kivonása …

8.4. módszer Különböző formákban jelen lévő, vízoldható kén kivonása …

8.5. módszer Elemi kén kivonása és meghatározása …

8.6. módszer Kivont kalcium oxalát formájában történő kicsapást követő manganimetriás meghatározása …

8.7. módszer Magnézium meghatározása atomabszorpciós spektrofotometriával …

8.8. módszer Magnézium meghatározása komplexometriával …

8.9. módszer Szulfátok meghatározása …

8.10. módszer Kivont nátrium meghatározása …

9. módszerek Mikroelemek 10 % vagy annál kisebb koncentrációban …

9.1. módszer Az összes mikroelem kivonása …

9.2. módszer Vízoldható mikroelemek kivonása …

9.3 módszer Szerves vegyületek eltávolítása műtrágyakivonatokból. …

9.4 módszer Mikroelemek meghatározása műtrágyakivonatokban atomabszorpciós spektrometriával (általános eljárás). …

9.5. módszer Bór meghatározása műtrágyakivonatokban azometin-H spektrometriás módszerrel …

9.6. módszer Kobalt meghatározása műtrágyakivonatokban atomabszorpciós spektrometriával…

9.7. módszer Réz meghatározása műtrágyakivonatokban atomabszorpciós spektrometriával …

9.8. módszer Vas meghatározása műtrágyakivonatokban atomabszorpciós spektrometriával …

9.9. módszer Mangán meghatározása műtrágyakivonatokban atomabszorpciós spektrometriával …

9.10. módszer Molibdén meghatározása műtrágyakivonatokban ammónium-tiocianáttal képzett komplexének spektrometriás mérésével …

9.11. módszer Cink meghatározása műtrágyakivonatokban atomabszorpciós spektrometriával …

10. módszerek Mikroelemek 10 %-nál nagyobb koncentrációban …

10.1. módszer Az összes mikroelem kivonása …

10.2. módszer Vízoldható mikroelemek kivonása …

10.3. módszer Szerves vegyületek eltávolítása műtrágyakivonatokból …

10.4 módszer Mikroelemek meghatározása műtrágyakivonatokban atomabszorpciós spektrometriával (általános eljárás). …

10.5. módszer Bór meghatározása műtrágyakivonatokban acidimetriás titrálással …

10.6. módszer Kobalt meghatározása műtrágyakivonatokban gravimetriás módszerrel, 1-nitrozo-2 -naftollal …

10.7. módszer Réz meghatározása műtrágyakivonatokban titrimetriás módszerrel …

10.8. módszer Vas meghatározása műtrágyakivonatokban atomabszorpciós spektrometriával …

10.9. módszer Mangán meghatározása műtrágyakivonatokban titrálással …

10.10. módszer Molibdén meghatározása műtrágyakivonatokban gravimetriás módszerrel 8-hidroxi-kinolinnal …

10.11. módszer Cink meghatározása műtrágyakivonatokban atomabszorpciós spektrometriával

V. - MELLÉKLET

A. J TÍPUSÚ MŰTRÁGYÁNAK AZ E RENDELET I. MELLÉKLETÉBE TÖRTÉNŐ FELVÉTELÉHEZ ÖSSZEÁLLÍTANDÓ MŰSZAKI DOKUMENTÁCIÓ ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A GYÁRTÓK ÉS KÉPVISELŐIK ÁLTAL TANULMÁNYOZANDÓ DOKUMENTUMOK JEGYZÉKE

B. Z E RENDELET ÉS MELLÉKLETEI KÖVETELMÉNYEINEK VALÓ MEGFELELŐSÉG ELLENŐRZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁRA ILLETÉKES LABORATÓRIUMOKRA VONATKOZÓ AKKREDITÁCIÓS SZABVÁNYOK

--------------------------------------------------

Top