EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32003R1799

A Bizottság 1799/2003/EK rendelete (2003. október 15.) az Irakkal fennálló gazdasági és pénzügyi kapcsolatok egyes meghatározott korlátozásairól szóló 1210/2003/EK rendelet módosításáról

HL L 264., 2003.10.15, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

A dokumentum különkiadás(ok)ban jelent meg. (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1799/oj

32003R1799Hivatalos Lap L 264 , 15/10/2003 o. 0012 - 0013


A Bizottság 1799/2003/EK rendelete

(2003. október 15.)

az Irakkal fennálló gazdasági és pénzügyi kapcsolatok egyes meghatározott korlátozásairól szóló 1210/2003/EK rendelet módosításáról

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 60. és 301. cikkére,

tekintettel a 2003/775/KKBP [1] közös állásfoglalással módosított 2003/495/KKBP [2] közös állásfoglalásra,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

mivel:

(1) Az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsa 1483/2003 határozata alapján a Tanács elfogadta az Irakkal fennálló gazdasági és pénzügyi kapcsolatok egyes meghatározott korlátozásairól [3] szóló, 2003. július 7-i 1210/2003/EK rendeletet, amely többek között rendelkezik a korábbi iraki kormányt és egyes állami jogalanyokat célzó befagyasztási intézkedésekről. E rendelkezések 2003. július 9-én léptek hatályba.

(2) A vonatkozó szövegek felülvizsgálata arra a következtetésre vezetett, hogy a határozat nem követeli meg, hogy a befagyasztási rendelkezések vonatkozzanak a minisztériumok és más állami jogalanyok azon pénzkészleteire és gazdasági erőforrásaira, amelyek 2003. május 22-én nem Irakon kívül voltak találhatók, csak e napotkövetően hagyták el Irakot.

(3) Erre figyelemmel ismételten meg kell fontolni a pénzkészletek és gazdasági erőforrások iraki állami szervek rendelkezésére bocsátására vonatkozó tilalmat, amely gátolja e szervek működését, így szükségtelenül akadályozza Irak újjáépítését. Ennek eredményeként feleslegessé válik az exporthoz kapcsolódó, a 1210/2003/EK rendelet megfelelő mellékletében felsorolt állami bankokon keresztül bejövő fizetésekkel kapcsolatos magyarázat.

(4) A 1483/2003 határozat a pénzkészletek és gazdasági erőforrások befagyasztását azon folyamat első lépéseként mutatja be, amely elvezet e pénzkészletek és gazdasági erőforrások átutalásához az Iraki Fejlesztési Alapba. A határozat mentesíti az eljárás alól azon pénzkészleteket és gazdasági erőforrásokat, amelyek 2003. május 22. előtt keletkezett kötelezettség biztosítékaként szolgálnak vagy amelyek ezen időpont előtt meghozott bírósági határozat hatálya alatt állnak. Ezért a befagyasztási rendelkezések fenntartása nem helyénvaló, amennyiben az érintett pénzkészletek és gazdasági erőforrások kifejezetten kivételt képeznek az alapba történő átutalás követelménye alól.

(5) Elismert, hogy a befagyasztási követelmény hiánya nem érintheti a külföldi bírósági és választottbírósági határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó rendes szabályok alkalmazhatóságát. Továbbá nem adható mentesség olyan határozat vonatkozásában sem, amelynek meghozatalára a teljesítésükben az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 661/1990 számú határozata és a kapcsolódó határozatok által a teljesítés tekintetében érintett szerződésekhez és ügyletekhez kapcsolódó iraki követelések kielégítésének tilalmáról [4] szóló, 1992. december 7-i 3541/92/EK tanácsi rendelet megsértése miatt került sor.

(6) Mivel e módosítások az 1483/2003 határozat értelmezéséhez kapcsolódnak, helyénvaló ezek visszamenőleges hatályát megállapítani a 1210/2003/EK rendelet hatályba lépésének napjától kezdődően.

ELFOGADTA EZT A RENDELETET:

1. cikk

A 1210/2003/EK rendelet a következőképpen módosul:

1. A 4. cikk helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"4. cikk

1. A volt iraki kormány, illetve a Szankciós Bizottság által meghatározott és a III. mellékletben felsorolt bármely állami szervezet, vállalkozás, ide értve a magánjog szabályai szerint létrehozott azon vállalkozásokat is, amelyekben az állami hatóságok többségi tulajdonnal rendelkeznek, valamint a köztársaság valamennyi szervezete olyan pénzkészletét és gazdasági erőforrását be kell fagyasztani, amely 2003. május 22-én Irakon kívül volt található.

2. Az alábbi, a Szankciós Bizottság által meghatározott és a IV. mellékletben felsorolt személyekhez tartozó, illetve a tulajdonukat képező vagy általuk birtokolt valamennyi pénzeszközt és gazdasági erőforrást be kell fagyasztani:

a) Száddám Husszein, volt elnök;

b) Száddám Husszein rendszerének vezető tisztségviselői;

c) ezek közvetlen hozzátartozói; vagy

d) jogi személyek, intézmények vagy szervezetek, amelyeket az a), b) és c) pontban említett személyek vagy a nevükben vagy utasításaik szerint eljáró természetes vagy jogi személyek közvetlen vagy közvetett tulajdonában vagy ellenőrzése alatt állnak.

3. Semmilyen pénzeszköz nem bocsátható sem közvetlenül, sem közvetve a IV. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, intézmények vagy szervezetek rendelkezésére, vagy adható át ezek javára.

4. Semmilyen gazdasági erőforrás nem bocsátható sem közvetlenül, sem közvetve a IV. mellékletben felsorolt természetes vagy jogi személyek, intézmények vagy szervezetek rendelkezésére, vagy adható át ezek javára, amelyek révén az ilyen személyek, intézmények vagy szervezetek pénzkészleteket, árukat vagy szolgáltatásokat szerezhetnek meg."

2. Az 5. cikk (2) bekezdését el kell hagyni;

3. A 6. cikk helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. cikk

1. A 4. cikktől eltéréssel a tagállamok V. mellékletben felsorolt illetékes hatóságai engedélyezhetik a befagyasztott pénzkészletek és gazdasági erőforrások felszabadítását, ha valamennyi alábbi feltétel teljesül:

a) a pénzkészletek vagy gazdasági erőforrások 2003. május 22. előtt keletkezett kötelezettség biztosítékaként szolgálnak vagy ezen időpont előtt meghozott bírói, közigazgatási vagy választottbírósági határozat hatálya alatt állnak,

b) a pénzkészletek vagy gazdasági erőforrások felhasználása kizárólag olyan követelések kielégítésére fog szolgálni, amelyeken ilyen biztosíték áll fenn vagy amelyek érvényessége legalább az ilyen határozatokkal egyenértékű, a követelést támasztó személyek jogaira irányadó törvények és rendeletek által meghatározott korlátok között.

c) a követelés kielégítése nem ütközik a 3541/92/EK rendeletbe

d) az ilyen biztosíték vagy határozat elismerése nem ütközik az érintett tagállam közrendjébe

2. Minden más körülmények között a 4. cikk alapján befagyasztott pénzkészletek, gazdasági erőforrások és gazdasági erőforrások haszna kizárólag az Iraki Központi Banknál tartott, Iraki Fejlesztési Alapba történő átutalásuk céljából szabadítható fel, az Egyesült Nemzetek Biztonsági Tanácsának 1483/2003 határozatában meghatározott feltételek mellett.";

4. az V. melléklet címe helyébe a következő szöveg lép:

"A 6., 7. és 8. cikkben említett illetékes hatóságok jegyzéke"

.

2. cikk

E rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzétételének napján lép hatályba.

Ezt a rendeletet 2003. július 9-étől kell alkalmazni.

Ez a rendelet teljes egészében kötelező és valamennyi tagállamban közvetlenül alkalmazandó.

Kelt Luxembourgban, 2003. október 13-án.

a Tanács részéről

az elnök

F. Frattini

[1] HL L 264., 2003.10.15., 40. o.

[2] HL L 169., 2003.7.8., 72. o.

[3] HL L 169., 2003.7.8., 6. o.

[4] HL L 361., 1992.12.10., 1. o.

--------------------------------------------------

Top